Skandrenting årsredovisning 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skandrenting årsredovisning 2006"

Transkript

1 Skandrenting årsredovisning 2006

2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernen Verksamheten Skandrenting AB startade sin uppbyggnad i slutet av Bolaget är moderbolag i en koncern som vid utgången av 2006 bestod av 63 rörelsedrivande bolag. Skandrenting erbjuder en hundraprocentig finansieringslösning i samband med förvärv av fast egendom för uthyrning på långa avtal till ekonomiskt starka offentliga och privata motparter i Sverige. Skandrenting AB är sedan sommaren 2005 ett helägt dotterbolag till Erik Selin Fastigheter AB. Händelser under 2006 Koncernen har under 2006 tecknat kontrakt avseende fastighetsförväv samt genomfört nyinvesteringar för sammanlagd volym om 535,3 (55,3) MSEK. Totalt 8 (2) fastigheter har förvärvats under Under året sålde Skandrenting 8 fastigheter för 273,6 (257,8) MSEK, vilket gav en reavinst på 11,2 (5,5) MSEK. Fastighetsrelaterade reversfodringar om totalt 958,2 MSEK har återbetalts under året, vilket medförde en förlust om 0,5 MSEK. Skandrentings balansomslutning uppgick vid årets slut till 3 955,6 (4 747,8) MSEK. Skandrentings resultat efter finansiella poster uppgick 2006 till 62,1 (29,0) MSEK. Det förbättrade resultatet jämfört med föregående år är hänförlig främst till reavinster, nya affärer, lägre upplåningskostnader och minskade personalkostnader. Skandrentings tidigare verkställande direktör slutade på egen begäran sin anställning under våren Ny VD rekryterades med tillträde den 1 augusti Vid årets slut uppgick antalet anställda i bolaget till sex personer. Under året slutade fem medarbetare och rekryteringar för att ersätta dessa personer pågår, två nyanställningar har gjorts i början av Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62,1 (29,0) MSEK. Rensat från reavinster vid försäljning av fastigheter samt nedskrivningar uppgick resultatet till 51,4 (23,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 43,1 (23,4) MSEK. Nettoomsättningen ökade till 312,6 (278,0) MSEK som en följd av det högre ränteläget och en högre affärsvolym. Skandrentings hyresavtal är nästan uteslutande räntebaserade. I paritet med omsättningen ökade räntekostnaderna och avskrivningarna från 187,1 MSEK till 200,6 MSEK, i övrigt minskade bolagets kostnader främst vad gäller fastighetsrelaterade kostnader och personalkostnader. 2

3 Investeringar och fastighetsförvärv Under 2006 förvärvade Skandrenting 8 fastigheter samt genomförde nyinvesteringar i det befintliga fastighetsbeståndet för sammanlagt 535,3 (62,0) MSEK. Försäljningar Koncernen har under 2006 sålt 8 fastigheter för ett sammanlagt bokfört värde på 273,6 (257,8) MSEK. Avyttringarna medförde en koncernmässig reavinst på 11,2 (5,5) MSEK. Försäljningarna genomfördes i enlighet med tidigare tecknade optionsavtal. Organisation Skandrentings organisation bestod vid utgången av 2006 av 6 (12) personer. De vakanser som uppstått under 2006 har täckts in av inhyrd personal till dess nyrekryteringar har genomförts. Finansiell ställning Fastighetsportföljen Vid utgången av 2006 ägde Skandrenting 66 (66) fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 3 557,6 (3 406,1) MSEK. Fastigheterna är belägna i Sverige, med koncentration kring de södra och mellersta delarna av landet. Skandrentings fastigheter är uthyrda på långa avtal med undantag av några fastigheter i Skandinavisk Fastighetsrenting AB. Vanligtvis löper de räntebaserade hyresavtalen på år. Hyresgästerna är ekonomiskt starka offentliga och privata motparter och i huvudsak är det en hyresgäst per fastighet. I de flesta fall ansvarar hyresgästen för förvaltningen av fastigheten. För majoriteten av Skandrentings fastigheter sker avskrivningar ned till avtalade restvärden. I de flesta fall har kunden en option att förvärva det fastighetsägande bolaget, antingen till fastighetens restvärde vid försäljningstidpunkten eller till ett annat i förväg avtalat pris. Kapitalstruktur Skandrentings hyresavtal är tecknade med ekonomiskt starka motparter och kopplade till refinansieringsavtal där kunden ansvarar för ränterisken, med undantag för avtal som är refinansierade till 425 (151) MSEK. Skandrentings balansomslutning minskade under 2006 från 4 747,8 MSEK till 3 955,6 MSEK. Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 489,6 (446,5) MSEK, vilket innebär en soliditet på 12 (9) procent. Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets slut till 3 260,9 (4 113,8) MSEK. Dessa skulder utgörs av lån från kreditinstitut för finansiering av koncernens fastighetsbestånd. Likviditet Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2006 till 207,0 (155,9) MSEK. Ökningen om 51 MSEK beror främst på utökad refinansiering på fastighetsbeståndet samt ökad vinst. Likviditetsförvaltningen stödjer huvudverksamheten och överskottet är placerat i tillgångar med tillfredställande likviditet. Ränterisken i de kortfristiga placeringarna är låg och kreditrisken begränsas genom en fördelning mellan olika kategorier värdepapper. Under 2006 har den löpande verksamheten genererat ett positivt kassaflöde på 107,3 (29,0) MSEK. 3

4 Flerårsöversikt Skandrentingkoncernen fem år i sammandrag (MSEK) * Rörelsens intäkter varav resultat vid försäljningar Rörelsens kostnader varav nedskrivningar Resultat före skatt Resultat efter skatt Fastigheter Fastighetsrelaterade reversfordringar Eget kapital Räntebärande skulder Balansomslutning Soliditet % Kassaflöde från löpande verksamheten Antal fastigheter * I rörelsens intäkter och kostnader (nedskrivningar) 2004 ingår försäkringsersättning samt nedskrivning om 46,6 MSEK avseende brand på fastigheten Plåtslagaren 6 i Växjö. Framtida utveckling Skandrenting gör bedömningen att bolaget kommer att växa under Resultatet för 2007 förväntas bli lägre än för 2006 i huvudsak beroende på att resultat från försäljning av fastighet förväntas bli sämre. Bolagets enskilda största kostnad är räntekostnader. Förändringar i räntenivån påverkar bolaget i begränsad omfattning då kunden enligt refinansieringsavtalet svarar för ränterisken. Miljöpåverkan Skandrenting bedriver inte någon egen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken. Av Skandrentings hyresgäster är det ett fåtal som bedriver sådan verksamhet. Enligt avtal åligger det hyresgästerna, såsom verksamhetsutövare i fastigheten, att ansvara för att verksamheten bedrivs enligt gällande miljölagstiftning. Skandrenting följer kontinuerligt upp att hyresgästernas ansvar efterlevs. Händelser efter årets utgång I början av 2007 sålde Skandrentingkoncernen en fastighet vilket genererade en koncernmässig reaförlust om 11 MSEK, vilket ger en resultatpåverkan Förlusten uppkom tillföljd av utnyttjandet av optionen gjordes 8 år innan hyrestidens slut. Koncernmässigt övervärde på fastighet där kunden har option finns i ytterligare ett fall. Om ett optionsutnyttjande i i detta aktuella fall skulle skett per hade detta inneburit en koncernmässig förlust på 3,4 MSEK. 4

5 Moderbolaget Ägarstruktur Vid utgången av 2006 fördelade sig ägandet i Skandrenting AB enligt följande: Kapital Röster Erik Selin Fastigheter AB 100% 100% Summa 100% 100% Resultat och balansomslutning Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 42,5 (18,9) MSEK. Balansomslutningen uppgick vid årets slut till 2 883,9 (2 876,7) MSEK. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget: Balanserat resultat Årets resultat Summa disponibla vinstmedel kr kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras så att i ny räkning överföres kr. Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens fria egna kapital till TSEK, varav TSEK hänför sig till årets resultat. Ingen avsättning till bundna fonder föreslås. Resultat och ställning Beträffande bolagets och koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen per samt bolagets och koncernens finansiering och kapitalanvändning i övrigt, hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys. 5

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK) Rörelsens intäkter Nettoomsättning (Not 1,2) Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetsrelaterade kostnader Övriga externa kostnader (Not 3,4) Personalkostnader (Not 4,5) Avskrivningar Nedskrivningar Räntekostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt (Not 6) ÅRETS RESULTAT

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Kontraktsrättigheter (Not 7) Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark (Not 8) Inventarier (Not 9) Pågående nyanläggningar (Not 10) Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i övriga företag Reversfordringar (Not 13) Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningsfastigheter (Not 14) Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 15) Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar (Not 16) Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (Not 17) Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Avsättningar för skatter (Not 18) Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (Not 19) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 20) Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter (Not 21) Ansvarsförbindelser (Not 22) Inga Inga 8

9 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivningar - 11 Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av kundfordringar Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning av leverantörsskulder Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring av omsättningsfastigheter Förvärv av byggnad och mark Försäljning av byggnad och mark Förvärv / försäljn av inventarier Förvärv av dotterbolag (Not23) Försäljning av dotterbolag (Not23) Sålda andelar i intressebolag Utlåning till koncernföretag Minskning / ökning av reversfordran Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld (Not24) Tillskott från minoritet - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

10 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TSEK) Rörelsens intäkter Nettoomsättning (Not 1,2) Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetsrelaterade kostnader Övriga externa kostnader (Not 3,4) Personalkostnader (Not 4,5) Avskrivningar Räntekostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt (Not 6) ÅRETS RESULTAT

11 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier (Not 9) Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag (Not 11) Fordringar hos koncernföretag (Not 12) Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 15) Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar (Not 16) Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (Not17) Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade medel Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för skatter (Not18) Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (Not19) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not20) Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter (Not21) Ansvarsförbindelser (Not22)

13 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning av kundfordringar Minskning / ökning av kortfristiga fordringar Minskning / Ökning av leverantörsskulder Ökning / Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/försäljning av inventarier Förvärv av dotterbolag (Not23) Försäljning av dotterbolag (Not23) Ökning av långfristiga fordringar koncernföretag Lösen av fordran koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Lämnat / erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Skandrenting ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom vad avser redovisning av inkomstskatt då Redovisningsrådets rekommendation nr 9 har tillämpats. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderbolaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärven, fastställda som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärven. Resultat från under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärven. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till avyttringstidpunkten. Inkomstskatter Inkomstskatter redovisas från och med 2001 i enlighet med RR 9. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värderingar av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen, t.ex förändring av periodiseringsfonder. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, t.ex koncernbidrag, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna består huvudsakligen av skillnader mellan bokförda värden och skattemässiga värden på koncernens fastigheter. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott inom en överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och bundet eget kapital. Värdering av tillgångar och skulder Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. 14

15 Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, leasingskulder och låneskulder. Samtliga finansiella instrument redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Kundfordringar. Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Värdepapper och finansiella fordringar. Värdepapper och finansiella fordringar såväl långsiktigta som korttfristiga redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen. Låneskulder. Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Fastigheter Koncernens fastigheter redovisas i huvudsak som anläggningstillgångar i balansräkningen. De fastigheter som redovisas som omsättningstillgångar är de som härrör från förvärvet av Skandinavisk Fastighetsrenting AB, och där avsikten är att de skall säljas. Alla fastigheter har upptagits till koncernmässigt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan samt i förekommande fall nedskrivningar. Vid värdehöjande åtgärder ökas fastigheternas värde med investerat belopp. Avskrivningar på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Avskrivningsprinciper för koncernens materiella anläggningstillgångar anges i varje enskild not. Nedskrivningar Nedskrivningar görs på fastigheterna om hyrestiden löper mot sitt slut och det bedömda marknadsvärdet är lägre än det bokförda värdet. Den tillämpade värderingsmetoden för marknadsvärdesbedömning är diskonteringsmetoden, på marknaden vedertagen värderings-modell, beräknad med en analysperiod om 10 år. Pågående nyanläggningar Nedlagda utgifter vid ny-, till- eller ombyggnad av fastigheter redovisas som pågående nyanläggning till dess projektet färdigställts. Projektet bedöms vara färdigställt då slutbesiktning sker. Ränteutgifter under byggnadstiden aktiveras i sin helhet. Anskaffningsvärde för fastigheter Vid förvärv av ny-, till- och ombyggnationer aktiveras hela investeringen, fördelning sker på mark, byggnad, markanläggning och byggnadsinventarier. 15

16 Reparationer Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. Värdehöjande reparations- och underhållsåtgärder som innebär en varaktig resultatförbättring genom höjd hyra eller sänkt driftkostnad aktiveras i redovisningen. Kostnader för hyresgästanpassningar periodiseras över hyresavtalets löptid. Intäktsredovisning Hyresintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyrorna sker i enlighet med hyresavtal. Erlagda ersättningar från hyresgäster i samband med förtida avflyttning redovisas normalt som hyresintäkt i samband med avflyttning. Erhållna provisionsintäkter redovisas huvudsakligen vid avtalens tecknande. Intäkt vid försäljning av fastighet redovisas vanligtvis i samband med köparens tillträdesdag. Redovisning av varje individuell fastighetsförsäljning prövas enskilt. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella hyresavtal. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp med vilka de beräknas inflyta. Ränteintäkter och räntekostnader De ränteintäkter och räntekostnader som ingår i rörelseresultatet är verksamhetsrelaterade. Under finansiellt netto redovisas sådana ränteintäkter och räntekostnader som är hänförliga till rörelsekapital hos kreditinstitut. Lånekostnader Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. I moderbolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Ersättningar till anställda Pensionsförpliktelser. Koncernens svenska pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR SRS rekommendation nr 4. 16

17 Not 1: NETTOOMSÄTTNING (TSEK) Koncernen Moderbolaget Hyror Ränteintäkter revers Intäkter sålda dotterbolag Provisioner, netto Resultat försäljning fastighet/bolag Ränteintäkter placeringar Intäkter koncernföretag Övrigt Totalt Not 2: INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG (TSEK) Koncernen Moderbolaget Inköp Försäljning För moderbolaget avser 0 (0) procentenheter av årets inköp och 83 (96) procentenheter av årets försäljning egna dotterbolag. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Not 3: ERSÄTTNING TILL REVISORER (TSEK) Koncernen Moderbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revision Revisionsnära rådgivning Konsultation Totalt

18 Not 4: OPERATIONELLA LEASINGAVTAL (TSEK) Koncernen Moderbolaget Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) Not 5: PERSONAL (TSEK) Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda Sverige Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till: (TSEK) Koncernen Moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader Övriga anställda Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelse Moderbolagets styrelseordförande har under 2006 erhållit arvode (konsultarvode) om totalt 487 TSEK. För övriga av bolagstämman utsedda ledamöter i nuvarande styrelse uppbar ingen något arvode. Styrelsen består av totalt 4 (3) personer varav 1 (0) kvinna. VD Den tidigare verkställande direktörens lön uppgick under 2006 till 181 TSEK, pensionspremier erlades med 92 TSEK. Den nuvarande verkställande direktören uppbar via bolag sedan tillträdet i augusti arvode om 568 TSEK i enlighet med tecknat avtal. Vid uppsägning från VDs eller Skandrentings sida gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Avtalstiden mellan VD och Bolaget löper i ett år fram till 31 juli

19 Övriga anställda Samtliga pensionsåtaganden är säkerställda genom premiefinansiering. Sjukfrånvaron i moderbolaget under 2006 uppgick totalt till 0,6% (1,1%). Ingen långtidssjuk-frånvaro har, under samma period, förekommit. Not 6: SKATT (TSEK) Skillnad mellan koncernens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats. Koncernen Moderbolaget Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av koncernmässig intäktsperiodisering Ej skattepliktiga värdeminskningsavdrag Skatt hänförlig till tidigare år Skatt på årets resultat enl resultaträkningen Aktuell skatt hänförlig till i år Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Aktell skatt hänförlig till tidigare ägare Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatteintäkt (spec i Not 19) Uppskjuten skattekostnad (spec i Not 19) Skatt mot eget kapital Totalt Skattesats Den gällande skattesatsen är 28% (28%) för inkomstskatt i koncernen. 19

20 Not 7: KONTRAKTSRÄTTIGHETER (TSEK) Koncernen Ingående anskaffningsvärden Inköp - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 0 - Årets avskrivning enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde vid årets slut Kontraktsrättigheter avser förvärvat hyresavtal. Denna är upptagen till koncernmässigt anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar i enlighet med underliggande kontrakt. Avskrivningen baseras på underliggande kontrakts löptid vilket ger i genomsnitt 5% avskrivning per år. Not 8: BYGGNADER OCH MARK (TSEK) Koncernen Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificering Pågående nyanläggningar Genom förvärv av dotterföretag Försäljningar Omklassificering till Omsättningstillgång Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar Årets avskrivning enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivning Årets försäljning Utgående ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde vid årets slut

21 Fördelning av bokfört värde Byggnader Mark Markanläggning Byggnadsinventarier Summa Taxeringsvärde fastigheter i Sverige Fastigheterna är upptagna till koncernmässigt anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar. För de fastigheter där optionsavtal har ingåtts sker avskrivningar efter individuella avskrivningsplaner under hyrestiderna ned till avtalat optionspris för fastigheterna. Avseende övriga fastigheter sker avskrivning enligt individuella avskrivningsplaner med en procent på respektive fastighets anskaffningsvärde. 21

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2005

Skandrenting årsredovisning 2005 Skandrenting årsredovisning 2005 Organisationsnummer 556089-8305 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Studentlitteratur AB Org. nr

Studentlitteratur AB Org. nr Org. nr. 556335-6137 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer