Skandrenting årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skandrenting årsredovisning 2006"

Transkript

1 Skandrenting årsredovisning 2006

2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernen Verksamheten Skandrenting AB startade sin uppbyggnad i slutet av Bolaget är moderbolag i en koncern som vid utgången av 2006 bestod av 63 rörelsedrivande bolag. Skandrenting erbjuder en hundraprocentig finansieringslösning i samband med förvärv av fast egendom för uthyrning på långa avtal till ekonomiskt starka offentliga och privata motparter i Sverige. Skandrenting AB är sedan sommaren 2005 ett helägt dotterbolag till Erik Selin Fastigheter AB. Händelser under 2006 Koncernen har under 2006 tecknat kontrakt avseende fastighetsförväv samt genomfört nyinvesteringar för sammanlagd volym om 535,3 (55,3) MSEK. Totalt 8 (2) fastigheter har förvärvats under Under året sålde Skandrenting 8 fastigheter för 273,6 (257,8) MSEK, vilket gav en reavinst på 11,2 (5,5) MSEK. Fastighetsrelaterade reversfodringar om totalt 958,2 MSEK har återbetalts under året, vilket medförde en förlust om 0,5 MSEK. Skandrentings balansomslutning uppgick vid årets slut till 3 955,6 (4 747,8) MSEK. Skandrentings resultat efter finansiella poster uppgick 2006 till 62,1 (29,0) MSEK. Det förbättrade resultatet jämfört med föregående år är hänförlig främst till reavinster, nya affärer, lägre upplåningskostnader och minskade personalkostnader. Skandrentings tidigare verkställande direktör slutade på egen begäran sin anställning under våren Ny VD rekryterades med tillträde den 1 augusti Vid årets slut uppgick antalet anställda i bolaget till sex personer. Under året slutade fem medarbetare och rekryteringar för att ersätta dessa personer pågår, två nyanställningar har gjorts i början av Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62,1 (29,0) MSEK. Rensat från reavinster vid försäljning av fastigheter samt nedskrivningar uppgick resultatet till 51,4 (23,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 43,1 (23,4) MSEK. Nettoomsättningen ökade till 312,6 (278,0) MSEK som en följd av det högre ränteläget och en högre affärsvolym. Skandrentings hyresavtal är nästan uteslutande räntebaserade. I paritet med omsättningen ökade räntekostnaderna och avskrivningarna från 187,1 MSEK till 200,6 MSEK, i övrigt minskade bolagets kostnader främst vad gäller fastighetsrelaterade kostnader och personalkostnader. 2

3 Investeringar och fastighetsförvärv Under 2006 förvärvade Skandrenting 8 fastigheter samt genomförde nyinvesteringar i det befintliga fastighetsbeståndet för sammanlagt 535,3 (62,0) MSEK. Försäljningar Koncernen har under 2006 sålt 8 fastigheter för ett sammanlagt bokfört värde på 273,6 (257,8) MSEK. Avyttringarna medförde en koncernmässig reavinst på 11,2 (5,5) MSEK. Försäljningarna genomfördes i enlighet med tidigare tecknade optionsavtal. Organisation Skandrentings organisation bestod vid utgången av 2006 av 6 (12) personer. De vakanser som uppstått under 2006 har täckts in av inhyrd personal till dess nyrekryteringar har genomförts. Finansiell ställning Fastighetsportföljen Vid utgången av 2006 ägde Skandrenting 66 (66) fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 3 557,6 (3 406,1) MSEK. Fastigheterna är belägna i Sverige, med koncentration kring de södra och mellersta delarna av landet. Skandrentings fastigheter är uthyrda på långa avtal med undantag av några fastigheter i Skandinavisk Fastighetsrenting AB. Vanligtvis löper de räntebaserade hyresavtalen på år. Hyresgästerna är ekonomiskt starka offentliga och privata motparter och i huvudsak är det en hyresgäst per fastighet. I de flesta fall ansvarar hyresgästen för förvaltningen av fastigheten. För majoriteten av Skandrentings fastigheter sker avskrivningar ned till avtalade restvärden. I de flesta fall har kunden en option att förvärva det fastighetsägande bolaget, antingen till fastighetens restvärde vid försäljningstidpunkten eller till ett annat i förväg avtalat pris. Kapitalstruktur Skandrentings hyresavtal är tecknade med ekonomiskt starka motparter och kopplade till refinansieringsavtal där kunden ansvarar för ränterisken, med undantag för avtal som är refinansierade till 425 (151) MSEK. Skandrentings balansomslutning minskade under 2006 från 4 747,8 MSEK till 3 955,6 MSEK. Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 489,6 (446,5) MSEK, vilket innebär en soliditet på 12 (9) procent. Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets slut till 3 260,9 (4 113,8) MSEK. Dessa skulder utgörs av lån från kreditinstitut för finansiering av koncernens fastighetsbestånd. Likviditet Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2006 till 207,0 (155,9) MSEK. Ökningen om 51 MSEK beror främst på utökad refinansiering på fastighetsbeståndet samt ökad vinst. Likviditetsförvaltningen stödjer huvudverksamheten och överskottet är placerat i tillgångar med tillfredställande likviditet. Ränterisken i de kortfristiga placeringarna är låg och kreditrisken begränsas genom en fördelning mellan olika kategorier värdepapper. Under 2006 har den löpande verksamheten genererat ett positivt kassaflöde på 107,3 (29,0) MSEK. 3

4 Flerårsöversikt Skandrentingkoncernen fem år i sammandrag (MSEK) * Rörelsens intäkter varav resultat vid försäljningar Rörelsens kostnader varav nedskrivningar Resultat före skatt Resultat efter skatt Fastigheter Fastighetsrelaterade reversfordringar Eget kapital Räntebärande skulder Balansomslutning Soliditet % Kassaflöde från löpande verksamheten Antal fastigheter * I rörelsens intäkter och kostnader (nedskrivningar) 2004 ingår försäkringsersättning samt nedskrivning om 46,6 MSEK avseende brand på fastigheten Plåtslagaren 6 i Växjö. Framtida utveckling Skandrenting gör bedömningen att bolaget kommer att växa under Resultatet för 2007 förväntas bli lägre än för 2006 i huvudsak beroende på att resultat från försäljning av fastighet förväntas bli sämre. Bolagets enskilda största kostnad är räntekostnader. Förändringar i räntenivån påverkar bolaget i begränsad omfattning då kunden enligt refinansieringsavtalet svarar för ränterisken. Miljöpåverkan Skandrenting bedriver inte någon egen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken. Av Skandrentings hyresgäster är det ett fåtal som bedriver sådan verksamhet. Enligt avtal åligger det hyresgästerna, såsom verksamhetsutövare i fastigheten, att ansvara för att verksamheten bedrivs enligt gällande miljölagstiftning. Skandrenting följer kontinuerligt upp att hyresgästernas ansvar efterlevs. Händelser efter årets utgång I början av 2007 sålde Skandrentingkoncernen en fastighet vilket genererade en koncernmässig reaförlust om 11 MSEK, vilket ger en resultatpåverkan Förlusten uppkom tillföljd av utnyttjandet av optionen gjordes 8 år innan hyrestidens slut. Koncernmässigt övervärde på fastighet där kunden har option finns i ytterligare ett fall. Om ett optionsutnyttjande i i detta aktuella fall skulle skett per hade detta inneburit en koncernmässig förlust på 3,4 MSEK. 4

5 Moderbolaget Ägarstruktur Vid utgången av 2006 fördelade sig ägandet i Skandrenting AB enligt följande: Kapital Röster Erik Selin Fastigheter AB 100% 100% Summa 100% 100% Resultat och balansomslutning Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 42,5 (18,9) MSEK. Balansomslutningen uppgick vid årets slut till 2 883,9 (2 876,7) MSEK. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget: Balanserat resultat Årets resultat Summa disponibla vinstmedel kr kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras så att i ny räkning överföres kr. Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens fria egna kapital till TSEK, varav TSEK hänför sig till årets resultat. Ingen avsättning till bundna fonder föreslås. Resultat och ställning Beträffande bolagets och koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen per samt bolagets och koncernens finansiering och kapitalanvändning i övrigt, hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys. 5

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK) Rörelsens intäkter Nettoomsättning (Not 1,2) Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetsrelaterade kostnader Övriga externa kostnader (Not 3,4) Personalkostnader (Not 4,5) Avskrivningar Nedskrivningar Räntekostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt (Not 6) ÅRETS RESULTAT

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Kontraktsrättigheter (Not 7) Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark (Not 8) Inventarier (Not 9) Pågående nyanläggningar (Not 10) Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i övriga företag Reversfordringar (Not 13) Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningsfastigheter (Not 14) Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 15) Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar (Not 16) Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (Not 17) Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Avsättningar för skatter (Not 18) Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (Not 19) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 20) Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter (Not 21) Ansvarsförbindelser (Not 22) Inga Inga 8

9 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivningar - 11 Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av kundfordringar Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning av leverantörsskulder Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring av omsättningsfastigheter Förvärv av byggnad och mark Försäljning av byggnad och mark Förvärv / försäljn av inventarier Förvärv av dotterbolag (Not23) Försäljning av dotterbolag (Not23) Sålda andelar i intressebolag Utlåning till koncernföretag Minskning / ökning av reversfordran Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld (Not24) Tillskott från minoritet - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

10 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TSEK) Rörelsens intäkter Nettoomsättning (Not 1,2) Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetsrelaterade kostnader Övriga externa kostnader (Not 3,4) Personalkostnader (Not 4,5) Avskrivningar Räntekostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt (Not 6) ÅRETS RESULTAT

11 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier (Not 9) Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag (Not 11) Fordringar hos koncernföretag (Not 12) Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 15) Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar (Not 16) Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (Not17) Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade medel Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för skatter (Not18) Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (Not19) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not20) Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter (Not21) Ansvarsförbindelser (Not22)

13 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning av kundfordringar Minskning / ökning av kortfristiga fordringar Minskning / Ökning av leverantörsskulder Ökning / Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/försäljning av inventarier Förvärv av dotterbolag (Not23) Försäljning av dotterbolag (Not23) Ökning av långfristiga fordringar koncernföretag Lösen av fordran koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Lämnat / erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Skandrenting ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom vad avser redovisning av inkomstskatt då Redovisningsrådets rekommendation nr 9 har tillämpats. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderbolaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärven, fastställda som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärven. Resultat från under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärven. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till avyttringstidpunkten. Inkomstskatter Inkomstskatter redovisas från och med 2001 i enlighet med RR 9. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värderingar av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen, t.ex förändring av periodiseringsfonder. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, t.ex koncernbidrag, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna består huvudsakligen av skillnader mellan bokförda värden och skattemässiga värden på koncernens fastigheter. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott inom en överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och bundet eget kapital. Värdering av tillgångar och skulder Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. 14

15 Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, leasingskulder och låneskulder. Samtliga finansiella instrument redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Kundfordringar. Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Värdepapper och finansiella fordringar. Värdepapper och finansiella fordringar såväl långsiktigta som korttfristiga redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen. Låneskulder. Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Fastigheter Koncernens fastigheter redovisas i huvudsak som anläggningstillgångar i balansräkningen. De fastigheter som redovisas som omsättningstillgångar är de som härrör från förvärvet av Skandinavisk Fastighetsrenting AB, och där avsikten är att de skall säljas. Alla fastigheter har upptagits till koncernmässigt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan samt i förekommande fall nedskrivningar. Vid värdehöjande åtgärder ökas fastigheternas värde med investerat belopp. Avskrivningar på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Avskrivningsprinciper för koncernens materiella anläggningstillgångar anges i varje enskild not. Nedskrivningar Nedskrivningar görs på fastigheterna om hyrestiden löper mot sitt slut och det bedömda marknadsvärdet är lägre än det bokförda värdet. Den tillämpade värderingsmetoden för marknadsvärdesbedömning är diskonteringsmetoden, på marknaden vedertagen värderings-modell, beräknad med en analysperiod om 10 år. Pågående nyanläggningar Nedlagda utgifter vid ny-, till- eller ombyggnad av fastigheter redovisas som pågående nyanläggning till dess projektet färdigställts. Projektet bedöms vara färdigställt då slutbesiktning sker. Ränteutgifter under byggnadstiden aktiveras i sin helhet. Anskaffningsvärde för fastigheter Vid förvärv av ny-, till- och ombyggnationer aktiveras hela investeringen, fördelning sker på mark, byggnad, markanläggning och byggnadsinventarier. 15

16 Reparationer Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. Värdehöjande reparations- och underhållsåtgärder som innebär en varaktig resultatförbättring genom höjd hyra eller sänkt driftkostnad aktiveras i redovisningen. Kostnader för hyresgästanpassningar periodiseras över hyresavtalets löptid. Intäktsredovisning Hyresintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyrorna sker i enlighet med hyresavtal. Erlagda ersättningar från hyresgäster i samband med förtida avflyttning redovisas normalt som hyresintäkt i samband med avflyttning. Erhållna provisionsintäkter redovisas huvudsakligen vid avtalens tecknande. Intäkt vid försäljning av fastighet redovisas vanligtvis i samband med köparens tillträdesdag. Redovisning av varje individuell fastighetsförsäljning prövas enskilt. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella hyresavtal. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp med vilka de beräknas inflyta. Ränteintäkter och räntekostnader De ränteintäkter och räntekostnader som ingår i rörelseresultatet är verksamhetsrelaterade. Under finansiellt netto redovisas sådana ränteintäkter och räntekostnader som är hänförliga till rörelsekapital hos kreditinstitut. Lånekostnader Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. I moderbolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Ersättningar till anställda Pensionsförpliktelser. Koncernens svenska pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR SRS rekommendation nr 4. 16

17 Not 1: NETTOOMSÄTTNING (TSEK) Koncernen Moderbolaget Hyror Ränteintäkter revers Intäkter sålda dotterbolag Provisioner, netto Resultat försäljning fastighet/bolag Ränteintäkter placeringar Intäkter koncernföretag Övrigt Totalt Not 2: INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG (TSEK) Koncernen Moderbolaget Inköp Försäljning För moderbolaget avser 0 (0) procentenheter av årets inköp och 83 (96) procentenheter av årets försäljning egna dotterbolag. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Not 3: ERSÄTTNING TILL REVISORER (TSEK) Koncernen Moderbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revision Revisionsnära rådgivning Konsultation Totalt

18 Not 4: OPERATIONELLA LEASINGAVTAL (TSEK) Koncernen Moderbolaget Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) Not 5: PERSONAL (TSEK) Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda Sverige Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till: (TSEK) Koncernen Moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader Övriga anställda Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelse Moderbolagets styrelseordförande har under 2006 erhållit arvode (konsultarvode) om totalt 487 TSEK. För övriga av bolagstämman utsedda ledamöter i nuvarande styrelse uppbar ingen något arvode. Styrelsen består av totalt 4 (3) personer varav 1 (0) kvinna. VD Den tidigare verkställande direktörens lön uppgick under 2006 till 181 TSEK, pensionspremier erlades med 92 TSEK. Den nuvarande verkställande direktören uppbar via bolag sedan tillträdet i augusti arvode om 568 TSEK i enlighet med tecknat avtal. Vid uppsägning från VDs eller Skandrentings sida gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Avtalstiden mellan VD och Bolaget löper i ett år fram till 31 juli

19 Övriga anställda Samtliga pensionsåtaganden är säkerställda genom premiefinansiering. Sjukfrånvaron i moderbolaget under 2006 uppgick totalt till 0,6% (1,1%). Ingen långtidssjuk-frånvaro har, under samma period, förekommit. Not 6: SKATT (TSEK) Skillnad mellan koncernens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats. Koncernen Moderbolaget Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av koncernmässig intäktsperiodisering Ej skattepliktiga värdeminskningsavdrag Skatt hänförlig till tidigare år Skatt på årets resultat enl resultaträkningen Aktuell skatt hänförlig till i år Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Aktell skatt hänförlig till tidigare ägare Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatteintäkt (spec i Not 19) Uppskjuten skattekostnad (spec i Not 19) Skatt mot eget kapital Totalt Skattesats Den gällande skattesatsen är 28% (28%) för inkomstskatt i koncernen. 19

20 Not 7: KONTRAKTSRÄTTIGHETER (TSEK) Koncernen Ingående anskaffningsvärden Inköp - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 0 - Årets avskrivning enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde vid årets slut Kontraktsrättigheter avser förvärvat hyresavtal. Denna är upptagen till koncernmässigt anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar i enlighet med underliggande kontrakt. Avskrivningen baseras på underliggande kontrakts löptid vilket ger i genomsnitt 5% avskrivning per år. Not 8: BYGGNADER OCH MARK (TSEK) Koncernen Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificering Pågående nyanläggningar Genom förvärv av dotterföretag Försäljningar Omklassificering till Omsättningstillgång Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar Årets avskrivning enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivning Årets försäljning Utgående ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde vid årets slut

21 Fördelning av bokfört värde Byggnader Mark Markanläggning Byggnadsinventarier Summa Taxeringsvärde fastigheter i Sverige Fastigheterna är upptagna till koncernmässigt anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar. För de fastigheter där optionsavtal har ingåtts sker avskrivningar efter individuella avskrivningsplaner under hyrestiderna ned till avtalat optionspris för fastigheterna. Avseende övriga fastigheter sker avskrivning enligt individuella avskrivningsplaner med en procent på respektive fastighets anskaffningsvärde. 21

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer