INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009

2 /LOGGA/ Org.nr Innehållsförteckning 1 Verksamheten i korthet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning - koncern 5 Balansräkning - koncern 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncern 8 Kassaflödesanalys - koncern 9 Resultaträkning - moderföretaget 10 Balansräkning - moderföretaget 11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget 13 Kassaflödesanalys - moderföretaget 14 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 15 Noter 18 Revisionsberättelse 34 Styrelse och revisorer - Ledande befattningshavare 35 Adresser

3 VERKSAMHETEN 2009 I KORTHET Under året namnändrades bolagets firma till Cederroth AB. Under året beslutades att ändra bolagets räkenskapsår till att omfatta perioden 1 januari 31 december. ens nettoomsättning under perioden 1 oktober december 2009 uppgick till SEK miljoner. Föregående period, omfattande perioden 1 oktober september 2008, uppgick omsättningen till SEK miljoner. Rörelseresultatet före finansiella poster och avskrivningar (EBITDA) uppgick till SEK 140,2 miljoner (131,9). Rörelseresultat före finansiella poster, avskrivningar och engångsposter uppgick till SEK 181,5 miljoner (131,9). Resultat före skatt uppgick till SEK 76,6 miljoner (68,8). Under året förvärvades en sårvårdsverksamhet i Spanien. Företaget har under perioden inlett flera nya distributionssamarbeten. 2 2

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören i Cederroth AB, organisationsnummer, avger härmed årsredovisning jämte koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober december Cederroth AB är helägt dotterbolag till Cederroth Intressenter AB, organisationsnummer Verksamhet Cederroth AB är moderbolag i Cederroth AB koncernen. består av moderbolaget samt rörelsedrivande dotterbolag. en bedriver utveckling, tillverkning, marknadsföring, försäljning av hygien-, hälso-, sårvårds-, hushållsoch första hjälpen-produkter. Försäljning sker främst via egna dotterbolag. Vidare säljs koncernens produkter via distributörer på ett antal geografiska marknader där egen representation saknas. Huvuddelen av företagets produkter tillverkas i koncernens egna fabriker i Sverige, Danmark, Polen och Spanien. Vidare är koncernen distributör för ett antal externa varumärken. en bedriver även kontraktstillverkning av läkemedelsprodukter och hygienprodukter åt ett antal kunder. Flera av koncernens egna varumärken, såsom Salve, Allévo, Family Fresh, Bliw, Grumme, Asan och Pharbio hade under perioden en positiv utveckling. Även de större distribuerade varumärkena Jordan tandborstar, Nicotinell och TRESemmé hade en god utveckling under perioden. Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret Under året beslutades att ändra bolagets räkenskapsår till att omfatta perioden januari-december (tidigare oktober-september). I november 2008 förvärvades sårvårdsverksamheten i det spanska företaget Distrex. Förvärvet innebär att Cederroth stärker positionen inom sårvårdsområdet på den europeiska marknaden. Företaget har under perioden utvecklat nya distributionssamarbeten med Alberto-Culver gällande hårvårdsprodukter och med Novartis, Schering-Plough och UCB gällande OTC-produkter. Omsättning och resultat ens nettoomsättning under perioden 1 oktober december 2009 uppgick till SEK 2 283,8 miljoner. Föregående period, omfattande perioden 1 oktober september 2008, uppgick omsättningen till SEK 1 682,9 miljoner. Av koncernens omsättning under perioden avser 39% Sverige, 52% övriga EU och 9% övriga marknader. Rörelseresultatet före finansiella poster och avskrivningar (EBITDA) uppgick till SEK 140,2 miljoner (131,9). Rörelseresultat före finansiella poster, avskrivningar och engångsposter uppgick till SEK 181,5 miljoner (131,9). Resultat före skatt uppgick till SEK 76,6 miljoner (68,8) och årets resultat uppgick till SEK 38,7 miljoner (38,4). Likviditet, finansiell ställning och kassaflöde ens likvida medel uppgick den 31 december till SEK 124,6 miljoner. Beviljade krediter uppgick till SEK 54 miljoner, varav per 31 december SEK noll miljoner var utnyttjade. Soliditeten i koncernen uppgick till 46,0% och det egna kapitalet uppgick till SEK 473,6 miljoner. Kassaflöde före investeringar och upplåning uppgick under perioden till SEK 100,6 miljoner. Företagets bruttolåneskuld uppgick till SEK 0 (noll) vid verksamhetsårets utgång. 3 3

5 Investeringar och avskrivningar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till SEK 35,4 miljoner. Avskrivningar avseende materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till SEK 67,4 miljoner. Valutarisker en är exponerad för valutafluktuationer genom sin internationella verksamhet och struktur. Exponeringen avser både betalningar i olika valutor och omräkning av utländska dotterbolags resultat och nettotillgångar till svenska kronor. Företagets transaktionsexponering består av intäkter som genereras i en valuta, medan vissa inköp av råvaror och insatsvaror sker i utländsk valuta. ens transaktions-exponering är idag främst hänförlig till euro. För närvarande används terminssäkring eller andra derivatinstrument undantagsvis för att säkerställa resultatet av enskilda större transaktioner i främmande valuta. ens egna kapital påverkas av omräkningsdifferenser som redovisas direkt mot eget kapital. en har vidare långfristig upplåning i utländsk valuta där förändringar i valutakurser redovisas i koncernens resultaträkning. Förslag till disposition beträffande bolagets ansamlade förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, SEK , balanseras i ny räkning. 4 4

6 Resultaträkning - Belopp i tkr Not 2009* 2008* Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Jämförelsestörande kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat * 2009 avser förlängt räkenskapsår 1 okt dec Jämförelseår 1 okt sep

7 Balansräkning - Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärken Goodwill Andra immaterialla tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Balansräkning - Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa Eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till företag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa avsättningar och skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Belopp i tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Garantiåtaganden, FPG/PRI Bindande åtaganden om inköp av varor uppgår till TKR Sammanställning över förändringar i eget kapital - Aktie- Bundna Fritt eget Belopp i tkr kapital reserver kapital Ingående balans enl balansräkning Förskjutninge mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Utdelning Omräkningsdifferens Eget kapital 30 september Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat bidrag Skatteeffekt koncernbidrag Omräkningsdifferens Eget kapital den 31 december

10 Kassaflödesanalys - Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - Belopp i tkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. 9 9

11 Resultaträkning - moderföretaget Belopp i tkr Not 2009* 2008* Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat * 2009 avser förlängt räkenskapsår 1 okt dec Jämförelseår 1 okt sep

12 Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärken Andra immaterialla tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Lån till koncernföretag Övriga finansiella tillgångar 2 2 Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust bidrag Skatteeffekt koncernbidrag Årets resultat Summa Eget kapital Obeskattade reserver 23 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa avsättningar och skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget Belopp i tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Garantiåtaganden, FPG/PRI Bindande åtaganden om inköp av varor uppgår till TKR Sammanställning över förändringar i eget kapital - moderföretaget Aktie- Bundna Fritt eget Belopp i tkr kapital reserver kapital Moderföretaget Ingående balans enl balansräkning Årets resultat Utdelning Eget kapital 30 september Årets resultat bidrag Skatteeffekt koncernbidrag Eget kapital den 31 december

15 Kassaflödesanalys - moderföretaget Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -548 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretaget Belopp i tkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten

16 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom i de fall det särskilt anges att Redovisningsrådets rekommendation tillämpats Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår. Skatt Bolaget och koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9. ens totala skatt utgörs av betald skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas i enlighet med denna rekommendation med 26,3% av outnyttjade underskott vid taxeringen samt andra temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga restvärden. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Jämförelsestörande poster Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Exempel på sådana händelser och transaktioner är realisationsresultat vid avyttring av verksamhetsgrenar och betydande anläggningstillgångar, nedskrivningar och omstruktureringskostnader. Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 2 Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader samt skäligt pålägg för indirekta tillverkningskostnader. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8, med undantag för långfristigt monetärt mellanhavande med självständig utlandsverksamhet, där anskaffningskurs används. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Tidigare orealiserade vinster på långfristiga fordringar och skulder som i de svenska koncernföretagen avsatts till en valutakursreserv, upplöses successivt. I koncernredovisningen uppdelas eventuell kvarstående valutakursreserv i uppskjuten skatt och bundet kapital. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs

17 Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Varumärken Dataprogram Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader Nedlagda kostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer & Moderföretag år 5 år år år Kontraktstid 10 år 3-5 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Intäkter Redovisning av intäkter sker enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 11, Intäkter. Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar endast det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen räkning. Inkomst vid varuförsäljning redovisas som intäkt då bolaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande [och då bolaget inte behåller något engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande] och bolaget utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter. Ersättningen erhålls i likvida medel och intäkten utgörs av ersättningen. Kriterierna för intäktsredovisning tillämpas på varje transaktion för sig. Ersättningar i form av ränta/royalty/utdelning på grund av annans användning av bolagets tillgångar redovisas som intäkt när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen tillfaller bolaget och att de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när aktieägarnas rätt att erhålla betalning bedöms som säker. Leasing - leasetagare I koncernen och moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. ens leasingåtaganden är av oväsentlig omfattning. Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet

18 redovisning redovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR 1:00). redovisningen omfattar de företag i vilka moderföretaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Omräkning av utländska dotterföretag Valutaomräkning sker i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Dagskursmetoden tillämpas för omräkning av resultat- och balansräkningar i självständiga utlandsverksamheter. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital. bidrag och aktieägartillskott Bolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. bidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. bidrag som är att jämställa med en utdelning redovisas som en utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. Lämnat koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel. bidrag som är att jämställa med aktieägartillskott redovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserade vinstmedel. Givaren redovisar koncernbidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras. uppgifter Cederroth AB ägs till 100% av Cederroth Intressenter AB, Sverige. Moderföretagets koncernredovisning finns att tillgå hos Cederroth AB. Av Cederroth-koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avsåg verksamhetsåret ,03% av inköpen och 0% av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avsåg verksamhetsåret ,1% av inköpen och 15,7% av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör

19 Not 1 Nettoomsättning per geografisk marknad Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige Övriga EU Övriga Europa utom EU Övriga världen Moderföretaget Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige Övriga EU Övriga Europa utom EU Övriga världen Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer varav varav Medelantalet anställda 2009 män 2008 män Moderföretaget Sverige % % Dotterföretag Norge 34 41% 35 43% Danmark 70 50% 71 48% Finland 42 43% 47 39% Holland 1 100% 1 100% Spanien & Portugal 96 82% 49 66% Polen % % Totalt i dotterföretag % % en totalt % % Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor Moderföretaget Styrelsen 0% 0% Övriga ledande befattningshavare 33% 33% en totalt Styrelsen 24% 24% Övriga ledande befattningshavare 30% 33% 18 18

20 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderföretaget (varav pensionskostnad) 1) (16 036) 1) (19 613) Dotterföretag (varav pensionskostnad) (9 972) (7 304) en totalt (varav pensionskostnad) 2) (26 008) 2) (26 917) 1) Av moderföretagets pensionskostnader avser TSEK 0 (f.å, TSEK 457) gruppen styrelse och VD. Företaget har vid utgången av verksamhetsåret inte några utestående pensionsförpliktelser till dessa utöver vad som har skuldförts i balansräkningen 2) Av koncernens pensionskostnader avser TSEK (f.å. TSEK 1 104) gruppen styrelse och VD. Företaget har vid utgången av verksamhetsåret inte några utestående pensionsförpliktelser till dessa utöver vad som har skuldförts i balansräkningen Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda Styrelse Övriga Styrelse Övriga Moderföretaget och VD anställda och VD anställda Sverige (varav tantiem o.d.) (746) (8 880) (3 932) (7 883) Moderföretaget totalt (varav tantiem o.d.) (746) (8 880) (3 932) (7 883) Dotterföretag utomlands Norge Danmark Finland Holland Spanien & Portugal Polen Dotterföretag totalt en totalt Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 4% 5% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 32% 39% Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid: Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män 4% 3% Kvinnor 5% 6% Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre 5% 5% år 4% 4% 50 år eller äldre 5% 6% 19 19

21 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Moderföretag KPMG Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 3 Jämförelsestörande poster Personalkostnader i samband med omstrukturering Övriga omstruktureringskostnader Försäljning fastighet Moderföretaget Personalkostnader i samband med omstrukturering Övriga omstruktureringskostnader Försäljning fastighet Not 4 Övriga rörelseintäkter Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär Övrigt Moderföretaget Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär Övrigt Not 5 Övriga rörelsekostnader Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär Övrigt Moderföretaget Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär Övrigt

22 Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Varumärken Goodwill Övriga imateriella tillgångar Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Moderföretaget Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Varumärken Övriga imateriella tillgångar Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag Utdelning Försäljning dotterbolag (inom koncern) Nedskrivning aktier i dotterbolag Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, övriga Kursvinster finansiella poster Moderföretaget Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Kursvinster på finansiella poster

23 Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Kursförluster finansiella poster Moderföretaget Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, övriga Not 10 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan - Varumärken Maskiner och andra tekniska anläggningar Not 11 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad Periodens skattekostnad Uppskjuten kostnad Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Total redovisad skattekostnad i Moderföretaget Aktuell skattekostnad Periodens skattekostnad Uppskjuten kostnad Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Total redovisad skattekostnad i moderföretaget

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och Rådet för finansiell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer