Årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31"

Transkript

1 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning kostnadsslagsindelad 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Moderbolaget Resultaträkning kostnadsslagsindelad 8 Balansräkning 9 Redovisnings- och värderingsprinciper 11 Noter 14 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (Kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 1 (25)

2 Förvaltningsberättelse VD har ordet Vår finansiella ställning har förbättrats undan för undan, och det är glädjande att konstatera att vi 2009 fick ett positivt kassaflöde på 2,5 MSEK från den löpande verksamheten och åter visade vinst. Även om vinsten till stor del beror på orealiserade värdeförändringar i fastigheter (både upp- och nedskrivningar har gjorts), så var resultatet positivt även exklusive orealiserade värdeförändringar. Min egen bedömning är för övrigt att priserna på bostadsfastigheter generellt sett har vänt upp, och att vi har god täckning för värderingen av våra fastigheter. Förvaltningsresultatet under det fjärde kvartalet påverkades till betydande del av den ovanligt kalla och nederbördsrika väderleken. Såväl uppvärmning som snöröjning har gett betydande merkostnader, något som även fortsatt under detta års första kvartal. Byggverksamheten/fastighetsskötseln som vi förvärvade förra året har mött stark efterfrågan bland externa uppdragsgivare. Jag förväntar mig ett totalt ordervärde under 2010 på 2-3 MSEK. Även om ett visst ökat intresse för fastighetstransaktioner har kunnat märkas, är marknaden alltjämt sval. Bankerna är också fortsatt försiktiga med utlåning till fastighetsköp. Våra ansträngningar att utöka och förbättra fastighetsbeståndet fortsätter dock, möjligheterna till betydande resultatförbättringar med ett utökat fastighetsbestånd kvarstår. Liksom tidigare tar affärerna lång tid och det går inte att förutspå när vi kommer att genomföra några fastighetsaffärer. Sammantaget ser jag positivt på innevarande år, och jag räknar med att vi ska kunna återuppta aktieutdelningen nästa år. Jan Wilhelmsson, VD 2 (25)

3 Information om verksamheten ICT Norden Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som verkar i mindre och medelstora svenska städer. Bolagets verksamhet omfattar förvärv, försäljning och förvaltning av främst bostadsfastigheter. Resultat och ställning Översikt koncernen (Tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Översikt moderbolaget (Tkr) Nettoomsättning #SAKNAS! Resultat efter finansiella poster #SAKNAS! Balansomslutning #SAKNAS! Soliditet 8,5% 6,8% 19,5% #SAKNAS! Medelantal anställda Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Utdelning Enligt bolagets utdelningspolicy ska 30 procent av resultatet exklusive orealiserade värdeförändringar, avskrivningar m.m. delas ut till aktieägarna. Det utdelningsgrundande resultatet för 2009 uppgår till cirka 0,5 MSEK. Det motsvarar en utdelning på 0,3 öre per aktie. Styrelsen har beslutat att inte föreslå utdelning av delar av ören och föreslår därför att ingen utdelning lämnas för Väsentliga händelser under rapportperioden Under mars förvärvades delar av inkråmet i JCW Bygg AB och de fem anställda i bolaget övertogs. De nyanställda sysselsätts i såväl interna som externa uppdrag. Den 31 mars förvärvades en fastighet i Fjugesta genom dotterbolaget ICT Bergslagen AB. Priset var 11 MSEK som betalades kontant. Den förvärvade fastigheten är i bra skick och fullt uthyrd. Hyresintäkterna uppgår till cirka 1,3 MSEK på årsbasis. Från och med den 1 april höjde bolaget hyrorna med 3 % i alla fastigheter utom Brickebacken, där höjningen blev 2,2 %. Hyreshöjningarna beräknas öka hyresintäkterna med 600 KSEK på årsbasis. 3 (25)

4 På årsstämman den 25 maj valdes en ny styrelse. Till ordförande utsågs Göran Ofsén (nyval). Övriga ledamöter är Jan Wilhelmsson (omval), Hans Lützow (nyval) och Patrik Erlandsson (nyval). Som tidigare redovisats har Brandförsäkringsverket, där ICT Fastigheter har en allframtidsförsäkring, beslutat att gå i frivillig likvidation där överskottet fördelas bland försäkringstagarna. ICT Fastigheter har tidigare erhållit en utbetalning om 337 KSEK. Brandförsäkringsverket meddelade under tredje kvartalet att en ytterligare utbetalning om 675 KSEK kommer att göras under fjärde kvartalet. Denna intäkt bokfördes under kvartal 3. Brandförsäkringsverket meddelade också att en slutbetalning beräknades ske under första kvartalet Slutbetalningen, som ännu ej har utbetalats, förväntas bli i samma storleksordning som den i kvartal 3 bokförda betalningen. Under fjärde kvartalet såldes en fastighet i Lindesberg för 1,8 MSEK. Försäljningspriset understiger anskaffningsvärdet med 119 KSEK och koncernens bokförda värde med 200 KSEK. Den 20 november genomfördes en riktad nyemission av aktier till kursen 0,62 SEK per aktie. Aktierna tecknades av Carl Rassback som inte tidigare var aktieägare i ICT Fastigheter och som valt att lägga aktierna i en kapitalförsäkring. Emissionskursen översteg den genomsnittliga betalkursen under de tio handelsdagarna före emissionen med närmare två ören. Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut I februari såldes en mindre fastighet i Lindesberg för bokfört värde 2,1 MSEK. Försäljningen gav ett likviditetstillskott på 1,1 MSEK. I mars såldes en mindre fastighet i Vedevåg. Försäljningspriset 1,6 MSEK överstiger det bokförda värdet med 0,1 MSEK. I april lämnade Fundior AB (publ) ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Fastigheter att byta sina aktier mot nyemitterade aktier i Fundior. Koncernens fastighetsbestånd i korthet (siffrorna för inom parentes) * Totalt 39 (40) fastigheter i Fellingsbro, Fjugesta, Frövi, Guldsmedshyttan, Hällefors, Kopparberg, Lindesberg, Vedevåg och Örebro. * Bokfört värde 179 MSEK (181) * Uthyrningssbar yta: (31 688) kvm * Hyresintäkter på årsbasis: 23,4MSEK (23,3) * Genomsnittlig hyresintäkt: 740 kronor per kvm (735) * Genomsnittligt bokfört värde: kronor per kvm (5 713) 4 (25)

5 Risker och osäkerhetsfaktorer Räntor är en stor kostnadspost för ICT Fastigheter, och resultatet påverkas av ändrade marknadsräntor. Ökad arbetslöshet på orter där bolaget äger fastigheter kan resultera i utflyttning och outhyrda lägenheter. Bolaget har ännu inte sett några sådana tecken, tvärtom, och genom att vara en attraktiv hyresvärd minskar bolaget risken. Bolaget beaktar denna risk i valet av nya etableringsorter. Åtstramningen på kreditmarknaden försvårar handeln med fastigheter och därmed även bolagets planer på expansion. Det går inte i nuläget att avgöra när en återgång till en mer normal situation kommer att ske. Prognoser Styrelsen prognostiserar att resultatet för år 2010 exklusive orealiserade värdeförändringar i fastigheter kommer att överstiga förra årets motsvarande resultat. Värdeförändringar fastigheter Hyresgästanpassningar samt övriga om- och tillbyggnader har höjt värdet på fastigheterna under perioden med cirka 0,3 MSEK. Därutöver har upp- och nedskrivningar per den 31 december 2009 resulterat i en ökning av fastighetsvärdena på totalt 2,2 MSEK. Värdet på bolagets fastighetsbestånd grundas på bedömningar och uppskattningar från såväl ICT Fastigheter som externa parter. Hyresgäster och uthyrning Koncernen ICT Norden Fastigheter AB (publ):s fastigheter består till övervägande del av hyreslägenheter, vilka är i det närmaste fullt uthyrda och i många fall finns bostadskö. Fastighetsförvaltning Strategin är att på de orter bolaget finns ska fastighetsbeståndet vara tillräckligt stort för att en kostnadseffektiv förvaltning ska kunna ske. I och med övertagandet av de anställda i JCW Bygg AB som gjordes den 1 april 2009, sköts förvaltningen i nuläget av ICT Fastigheters personal. 5 (25)

6 Aktier och aktieägare Det finns totalt aktier i bolaget, alla av samma sort. Aktieägarna som per den 31 december 2009 ägde mer än 10 procent av aktierna respektive deras ägande var: Jan Wilhelmsson inkl. via bolag (25,7 %) Fundior AB (20,0 %) Avanza Pension (12,0 %) Insynspersoners aktieinnehav per den 31 december 2009 Innehaven inkluderar ägande via närstående, här inräknas även innehav i kapitalförsäkring o.d. För dem som var insynsregistrerade den 31 december 2008 anges innehavet per detta datum inom parentes. Jan Wilhelmsson ( ) Göran Ofsén Patrik Erlandsson Hans Lützow 0 Johan Bergström 0 (0) Niklas Johansson 0 (0) Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Ansamlad förlust Överkursfond Årets förlust Kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Överkursfonden i ny räkning överförs ansamlad förlust Kronor (25)

7 Koncernens resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring ) av materiella och immateriella anläggningstillgångar Orealiserad förändring i förvaltningsfastigheters värde Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie 8 0,04 0,25 7 (25)

8 Koncernens balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Förvaltningsfastigheter Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Fordringar hos närstående bolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (25)

9 Koncernens balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Aktiekapital ( aktier) Emissionskostnader Överkursfond Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 15 Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder 16 Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till närstående bolag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 9 (25)

10 Koncernens kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Orealiserad värdeförändring i förvaltningsfastigheter Realisationsresultat vid försäljning fastighet Realisationsresultat vid försäljning fastighet Erhållen ränta Erlagd ränta Resultat från försäljning av anläggningstillgång Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning av varulager Förändring av fordringar Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Ökning av långfristiga skulder Ökning av avsättningar Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (25)

11 Moderbolagets resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring ) av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Årets resultat (25)

12 Moderbolagets balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 11 Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (25)

13 Moderbolagets balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Överkursfond Emissionskostnader Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 16 Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 13 (25)

14 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden, förutom redovisning av bolagets Förvaltningsfastigheter där IAS 40 tillämpas. Koncernförhållanden Bolaget är moderbolag till ICT Bergslagen AB, org nr , som i sin tur är moderbolag till Handelshuset i Lindesberg AB, org nr , båda med säte i Lindesberg. Koncernredovisning Omfattning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna samt intresseföretag i vilket moderföretaget äger aktier motsvarande minst 20 % men mindre än 50 % av rösterna. Redovisningsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats. Klassificering Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Ränta Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas (beräkningen sker på basis av underliggande tillgångs avkastning enligt effektiv ränta). 14 (25)

15 Utdelningar Intäkterna redovisas i resultaträkningen när aktieägarnas rätt att erhålla utbetalningen fastställs. Hyresintäkter Hyresintäkter för förvaltningsfastigheterna redovisas linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal. Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrives ej. Förvaltningsfastigheter Inventarier, verktyg och installationer 100 år 5 år Redovisat värde granskas beträffande eventuell värdeminskning när händelse eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns sådana indikationer och om det redovisade värdet överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgångarna ned till det återvinningsbara beloppet, vilket motsvarar det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av de förväntade kassaflödena enligt en diskonteringsfaktor före skatt, som avspeglar marknadens aktuella uppskattning av pengars tidsvärde och de risker, som förknippas med tillgången. Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen. Förvaltningsfastigheter De fastigheter som klassificerats som förvaltningsfastigheter utgör fastigheter som enbart innehas för att generera hyresintäkter åt företaget. Koncernens fastigheter definieras som förvaltningsfastigheter och är värderade till marknadsvärde i enlighet med IAS 40. Extern marknadsvärdering genomförs årligen på fastigheterna. Värdeförändringar redovisas löpande i resultaträkningen. Fordringar Fordringar har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader. 15 (25)

16 Skatter inklusive uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. Uppskjuten skatteskuld redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader - utom då den uppskjutna skatteskulden avser goodwill eller avser en tillgång eller skuld i en transaktion som inte är ett företagsförvärv eller samgående och, som vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisad eller skattepliktig vinst eller förlust samt - som hänför sig till investeringar i dotterbolag, intressebolag och intressen i joint ventures, utom då koncernen har ett bestämmande inflytande över när återföringen av den temporära skillnaden skall ske och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras under överskådlig framtid. Avsättningar Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har en förpliktelse (legal eller informell) på grund av en inträffad händelse och då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om koncernen räknar med att erhålla en gottgörelse motsvarande den avsättning som gjorts, till exempel genom ett försäkringsavtal, redovisas gottgörelsen som en tillgång i balansräkningen, men detta sker först då gottgörelsen är i det närmaste säker. Om effekten av tidsvärdet för den framtida betalningen bedöms som väsentligt fastställs avsättningens värde genom att det förväntade framtida kassaflödet nuvärdeberäknas med en diskonteringsfaktor (före skatt) som avspeglar marknadens aktuella värdering av tidsvärdet och de eventuella risker som hänförs till förpliktelsen. Den successiva ökning av det avsatta beloppet som nuvärdesberäkningen medför redovisas som en räntekostnad i resultaträkningen. Leasing Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. 16 (25)

17 Noter Not 1 Personalkostnader, ersättningar och arvoden Medelantalet anställda Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män Moderbolaget 5 60% 3 67% Dotterbolag 6 100% 0 0% Totalt koncernen 11 82% 3 67% Löner och andra ersättningar Styrelsen och VD Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och VD Pensionskostnader övriga anställda Sociala kostnader Könsfördelning i företagsledningen Fördelning mellan kvinnor och män i företagets styrelse Kvinnor Män Fördelning mellan kvinnor och män i företagsledningen Kvinnor Män (25)

18 Arvoden till revisorer Berg & Bergström Revisionsuppdrag Summa Not 2 Avskrivningar Avskrivningar Förvaltningsfastigheter Inventarier Summa Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernbolag Av årets inköp avser 0 (0) kronor inköp från andra koncernbolag. Av årets försäljning avser (0) kronor försäljning till andra koncernbolag. Not 4 Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljningar Summa Not 5 Räntekostnader Räntekostnader Summa Not 6 Bokslutsdispositioner Moderbolag Koncernbidrag Summa (25)

19 Not 7 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad på årets resultat Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Redovisad skattekostnad Den gällande skattesatsen är i koncernen 26,3 % (28 %) och i moderbolaget 26,3 % (28 %). Not 8 Resultat per aktie Resultat per aktie har beräknats utifrån antalet aktier vid årets slut i förhållande till årets resultat. Not 9 Leasingavtal Under året har företagets leasingkostnader uppgått till: Not 10 Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avyttringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar (25)

20 Ingående uppskrivningar Uppskrivning vid förvärv Avyttringar Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Bokfört värde Taxeringsvärden Mark Byggnad Summa taxeringsvärden Förvaltningsfastigheter Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående uppskrivningar Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Bokfört värde (25)

21 Taxeringsvärden Mark Byggnad Summa taxeringsvärden Förvaltningsfastigheter i denna not har tidigare redovisats som omsättningstillgångar. De avser fastigheter som skattemässigt betraktas som omsättningsfastigheter genom att dotterbolaget bedriver byggverksamhet. Totalt bokfört värde Förvaltningsfastigheter Totalt taxeringsvärde Mark Byggnad Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde (25)

22 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde Not 12 Andelar i koncernföretag Antal andelar Eget kapital Årets resultat Kapitalandel Bokfört värde ICT Bergslagen AB % Summa andelar i koncernföretag Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte: Org.nr Säte ICT Bergslagen AB Lindesberg Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkringar Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa (25)

23 Not 14 Eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna Balanserat Årets reserver resultat resultat Totalt Belopp vid årets ingång Nyemisson Överföring av f.g års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderbolaget Aktiekapitafond Överkurs- Balanserad Årets vinst resultat Totalt Belopp vid årets ingång Nyemission Överföring av föregående års resultat Årets resultat Belopp vud årets utgång (25)

24 Not 15 Avsättningar Skatt - uppskjuten skatt Summa avsättningar Not 16 Förfallotid skulder Koncernen Förfaller till betalning Skuld per Mellan ett Senare än Skuld Inom ett år till fem år fem år Skulder till kreditinstitut Summa Moderbolaget Förfaller till betalning Skuld per Mellan ett Senare än Skuld Inom ett år till fem år fem år Skulder till kreditinstitut Summa Not 17 Checkräkningskredit Beviljat belopp Checkräkningskrediten har klassificerats som en långfristig skuld, då den ingår i företagets långsiktiga finansiering av verksamheten. Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Förutbetalda hyresintäkter Upplupna räntor Övriga poster Summa (25)

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer