JANUARI SEPTEMBER 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JANUARI SEPTEMBER 2005"

Transkript

1 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 38 (12) Mkr Investeringarna uppgick till 141 (144) Mkr Vasallen är Sveriges bästa hyresvärd 2005, fick nöjd-kund-index på 81 i en nationell undersökning genomförd av Fastighetsägarna Sverige. Under september såldes I5 Vasallen AB i Östersund EKONOMISKA DATA Jan sep Jan sep Helår Mkr Förändring, % 2004 Nettoomsättning Bruttovinst Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Vinst per aktie, kr Balansomslutning Eget kapital Periodens kassaflöde Kassaflöde från investeringsverksamheten Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 288 1) 606 Pågående nyanläggningar Direktavkastning, % Soliditet, % Uthyrningsgrad, % ) Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter för perioden januari september har inte särredovisats. Vasallens försäljning av I5 i Östersund till Peab och lokala intressenter innan utvecklingsarbetet påbörjats är ett sätt att bereda vägen för lokala engagemang. Dessutom får Östersund ytterligare en stark aktör som kan bidra till att lyfta fastighetsmarknaden. Jan-Peter Jonsson, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

2 Vasallens uppdrag är att utveckla och förädla före detta försvarsfastigheter samt fastigheter som tidigare använts för försvarsindustrins ändamål. Fastigheterna ska sedan säljas på den kommersiella marknaden. Verksamheten Under årets tre första kvartal har verksamheten till stor del inriktats på förvärv av nya fastigheter samt försäljning av fastigheter till investerare. Ett avtal tecknades med Fortifikationsverket om förvärv av sju anläggningar varav en, F4 i Östersund, förvärvades den 1 juni. Fyra anläggningar, I5 Östersund, A9 Kristinehamn, P10 Strängnäs samt P18 Visby förvärvades den 1 augusti. Resterande anläggningar, Amf 1 Rindö samt ATS Östersund förvärvades den 1 oktober. Köpeskillingen för samtliga anläggningar uppgår till 185 Mkr. Redan nu är intresset stort från marknaden att komma in och hyra lokaler på de nya områdena. Förhandlingar pågår med ett flertal potentiella hyresgäster på samtliga orter och anläggningar. Hyresavtal har tecknats under andra kvartalet med Försvarsmakten avseende de anläggningar som Vasallen nu förvärvar. Avtalet som har ett hyresvärde om 125 Mkr sträcker sig till Försvarsmakten kommer successivt att avveckla, flytta eller lägga ned verksamheten inom anläggningarna i enlighet med regeringens beslut. Försäljning av ett fastighetspaket innehållande T3 i Sollefteå, Ka5 i Härnösand, I13 i Falun, A3 i Kristianstad samt två byggnader på Lv4 i Ystad genomfördes under andra kvartalet med tillträde 30 maj. Dock kommer byggnaderna i Ystad att tillträdas av köparna under oktober, en försening på grund av fördröjning i fastighetsbildningsprocessen. Avtal om försäljning av Ka3 i Fårösund tecknades dagarna innan juni månads utgång. Köparna har tagit över bolaget per 1 september. Koncernens resultat och ställning Under delårsperioden uppgick Vasallens nettoomsättning 292 (254) Mkr. Av de totala intäkterna utgör sålda entreprenader den största delen med 176 (0) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultatet efter finansiella poster uppgick till 20 ( 60) Mkr. I resultatet ingår realiserade värdeförändringar på fastigheter med 21 ( 136) Mkr. Koncernens likvida medel uppgick vid periodskiftet till 608 (72) Mkr. Till största delen består detta av kortfristiga placeringar med en total löptid kortare än tre månader. Kortfristiga placeringar med en total löptid längre än tre månader uppgick till 801 (1 400) Mkr. Kassaflödet till och med september uppgick till 297 (24) Mkr. Kontraktsportföljen Kontraktsportföljens årshyra uppgick vid periodskiftet till 181 (145) Mkr fördelat på kvadratmeter. I kontraktsportföljen ingår det nya avtalet med Försvarsmakten till den del som avser F4 och I5 Östersund, A9 Kristinehamn, P10 Strängnäs samt P18 Visby med totalt 97 Mkr i årshyra. Uthyrningsgraden i Vasallens nuvarande bestånd uppgår till 71 (46) %. Den kraftiga ökningen av uthyrningsgraden jämfört med föregående kvartal är till stor del hänförlig till hyresavtalet med Försvarsmakten på de nya orterna. Men uthyrningsgraden har även förbättrats på andra orter. Bland annat har Vasallens dotterbolag i Karlskrona mer än fördubblat kontraktsportföljen under det tredje kvartalet från knappt 5 Mkr till 12 Mkr. Kommunens satsning på Arena Rosenholm börjar nu locka till sig andra intressenter som gärna vill etablera sig på Vasallens fastighet i närheten av arenan. För 2005 har Vasallen satt upp som mål att minst kvadratmeter lokalarea ska hyras ut till nya hyresgäster. Per den 30 september har knappt kvadratmeter nyuthyrts vilket ger gott hopp om att målet för 2005 kan uppnås. Investeringar Investeringar i byggnader och anläggningar till och med september månad uppgår till 141 (144) Mkr varav fastighetsförvärv 112 (0) Mkr. Värdet av pågående nyanläggningar uppgick vid periodskiftet till 39 (68) Mkr. Under januari till september har tagits beslut om nya investeringar uppgående till 80 (75) Mkr varav under sista kvartalet 57 (11) Mkr. För helåret 2005 är bedömningen att investeringarna kommer att uppgå till 297 (163) Mkr varav förvärv av nya fastigheter 185 (0) Mkr. Personal Vid periodskiftet uppgick antalet anställda till 71 (73) personer, varav 28 (27) kvinnor och 43 (46) män. Håkan Steinbüchel har utsetts till ny VD och koncernchef i Vasallen från och med 1 januari Han efterträder Jan-Peter Jonsson som går i pension vid årsskiftet. Håkan Steinbüchel är 47 år och har tidigare varit verksam i ledningen för fastighetsbolaget Hufvudstaden i Stockholm, bland annat som VD för NK. Han har också varit VD för Skavsta respektive Örebro flygplats. Rekrytering av personal till Vasallens nya bolag pågår. Elva tjänster har tillsatts under tredje kvartalet varav fyra dotterbolagschefer. Ett av bolagen, A9 i Kristinehamn, har ännu inte någon lokal chef anställd. Rekrytering pågår även till denna tjänst. Vasallens bonusprogram har förändrats något jämfört med tidigare. Programmet vilar på tre delar: utfallet från EVA (Economic Value Added), NKI (Nöjd kundindex) samt ett tredje mål som för 2005 har bestämts som ett mål att hyra ut minst kvadratmeter lokalarea till nya hyresgäster. All personal med undantag för koncernchefen omfattas av bonusprogrammet. Maximalt kan avsättas två månadslöner till bonus per år. Moderbolaget Moderbolagets omsättning till och med september uppgick till 21 (29) Mkr. Till övervägande delen avser detta koncerninterna tjänster. Kostnaderna för samma period uppgick till 35 (34) Mkr. Periodens resultat har belastats med uppstarts- och rekryteringskostnader för nyetablerade bolag. Intäkterna från finansiella tillgångar uppgick till 38 (51) Mkr varav 17 (50) Mkr avser intäkter från koncernbolag. Resultatet efter finansiella poster blev 17 (41) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick per 30 september till (1446) Mkr varav (1 400) utgjordes av kortfristiga placeringar. Händelser efter rapportperioden utgått Vasallen är Sveriges bästa hyresvärd i alla fall enligt hyresgästerna i den nationella undersökningen Fastighetsbarometern som genomförs av Fastighetsägarna Sverige varje år. Vasallen fick ett nöjdkund-index på 81 vilket är det högsta som någonsin uppnåtts i mätningen. Fastighetsbarometern bygger på telefonintervjuer med hyresgäster i olika Svenska fastighetsbolag där de får värdera ett 2

3 antal angelägna områden, till exempel service, lokalstandard, pris osv. Vasallens framgång bygger på medarbetarnas goda insatser och deras fokus på att skapa och underhålla goda relationer. Ett förhållningssätt som både Vasallen och hyresgästerna vinner på. I5 Vasallen AB i Östersund såldes med tillträde 1 oktober, två månader efter tillträdet av I5-fastigheten till ett nybildat bolag ägt av Peab samt Fabös. Anläggningen består av ca kvadratmeter lokalarea och 37 hektar mark. Det är första gången en hel anläggning säljs innan Vasallen utfört något utvecklingsarbete. Tillsammans med kommunen har ändå beslutet tagits att sälja för att bereda vägen för lokala engagemang samt ytterligare en stark aktör som kan bidra till att lyfta fastighetsmarknaden i Östersund. Köpeskillingen för bolaget utgår från ett fastighetsvärde om 55 Mkr. Utsikter för 2005 För helåret 2005 förväntas koncernens resultat efter finansiella poster uppgå till cirka 81 Mkr ( 8) Mkr. I resultatet ingår realiserade och orealiserade värdeförändringar av fastigheter samt försäljning av bolag med 67 ( 59) Mkr. Resultatet från fastighets- och bolagsförsäljningar väntas minska jämfört med föregående prognos till övervägande delen beroende på att förväntade bolagsförsäljningar sannolikt inte kommer att genomföras förrän Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34. För moderbolaget tillämpas RR32. Vasallen tillämpar från och med 2005 EUs antagna gemensamma regelverk, IFRS (International Financial Reporting Standards). Vasallens redovisningsprinciper har till och med 2004, på sätt som beskrivits i den senaste årsredovisningen, baserats på Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. För Vasallen innebär tillämpningen av IFRS, jämfört med de redovisningsprinciper som använts i den senaste årsredovisningen, främst förändringar avseende fastigheter samt vissa mindre effekter rörande hyresrabatter och utgifter för egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar. Vasallen redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde och orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Detta medför att avskrivningar och eventuella nedskrivningar på förvaltningsfastigheter försvinner och att vinster vid fastighetsavyttringar förändras och istället utgörs av skillnaden mellan försäljningspris och värde åsatt vid senaste värdering, det vill säga realiserad värdeförändring. Vinsten vid fastighetsförsäljningar hanteras som en omvärderingseffekt och inte som ett realisationsresultat från fastighetsförsäljningar. Fastigheter som förvärvats för att vidareförädlas redovisas som rörelsefastigheter enligt IAS 16 och benämns i balansräkningen som utvecklingsfastigheter. Dessa fastigheter redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. IAS 16 kräver att komponentavskrivning tillämpas, vilket innebär att Vasallen i ökad utsträckning måste dela upp sina investeringar i delkomponenter med separata avskrivningsplaner. Arbetet med att se över och dela upp rörelsefastigheterna i olika delkomponenter är ännu inte avslutat. Bolaget förväntar sig dock inte att resultat och ställning kommer att påverkas i någon väsentlig utsträckning av en strikt tillämpning av en komponentavskrivningsansats. Utgifter för egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar redovisas från och med 2002 enligt redovisningsrådets rekommendation. Utgifter för kvarvarande egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar nedlagda före 2002 uppgår inte till några materiella belopp och har inte upptagits i balansräkningen. RESULTATRÄKNING Jan sep Jan sep Juli sep Juli sep Helår Mkr Intäkter Hyresintäkter Intäkter entreprenader Övriga intäkter Nettoomsättning Kostnader Energi, bränsle, vatten Fastighetsdrift övrigt Underhåll Fastighetsskatt Direkta entreprenadkostnader Administration entreprenader Summa kostnader Bruttovinst 1) Avskrivningar fastigheter Nedskrivningar fastigheter 7 Resultat efter av- och nedskrivningar Utvecklings- och administrationskostnader 2) Försäljning av fastigheter/ aktier i dotterbolag Värdeförändringar Fastigheter, realiserade Fastigheter, orealiserade Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat ) Driftöverskott fastigheter ) Varav utvecklingskostnader

4 BALANSRÄKNING Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 1 0 Summa immateriella anläggningstillgångar 1 0 Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Utvecklingsfastigheter Pågående nyanläggningar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 Uppskjuten skattefordran 7 18 Summa finansiella anläggningstillgångar 7 18 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Varulager, bränsle Pågående arbete för annans räkning Summa varulager m. m Kortfristiga fordringar Kund/Hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Mkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut 200 Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder 4 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa räntebärande fordringar Summa räntebärande skulder 200 Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 KASSAFLÖDESANALYS Jan sep Jan sep Helår Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Räntenetto Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager m.m Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 1 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av dotterbolag Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar 18 Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Jan sep Jan sep Mkr Ingående eget kapital per 31 december Förändring pga ändrade värden av förvaltningsfastigheter och övriga tillgångar enl. IFRS Utdelning Periodens resultat Eget kapital vid periodens slut Totalt antal aktier är st á nominellt belopp 100 kr. Samtliga aktier innehas av staten. RAPPORTERING FÖR SEGMENT, MKR Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Jan sep Jan sep Jan sep Jan sep Område Kiruna 9,8 8,2 0,9 3,0 Boden 5,8 5,4 0,1 1,0 Östersund 10,6 40,9 4,1 7,9 Sollefteå 18,3 22,1 2,6 0,5 Härnösand 5,8 10,5 1,7 2,1 Falun 7,8 12,9 17,8 3,7 Vaxholm 0,3 Strängnäs 3,3 1,1 Botkyrka 6,3 1,2 Södertälje 1,5 19,6 10,6 6,0 Kristinehamn 2,7 0,8 Linköping 8,1 55,8 0,4 2,8 Visby 4,2 1,8 Fårösund 7,6 7,5 2,4 2,8 Uddevalla 18,4 5,2 Borås 13,3 12,1 1,6 0,1 Karlskrona 3,5 6,4 5,3 0,9 Ängelholm 4,7 4,2 7,7 9,4 Kristianstad 3,3 5,3 0,1 0,7 Ystad 4,7 10,7 4,9 2,3 Hannover 2,0 1,6 3,4 2,7 Örebro 238,9 36,3 16,2 237,2 Eliminering 64,1 30,2 3,2 306,8 Koncernen 1) ) varav uthyrning av lokaler varav entreprenadverksamhet Koncernen är organiserad i geografiska områden vilket utgör det primära segmentet. Det sekundära segmentet utgörs av uthyrning av lokaler respektive entreprenadverksamhet. 5

6 NYA REDOVISNINGSPRINCIPER 2005 Av Regeringens riktlinjer om ekonomisk rapportering i bolag och statligt ägande framgår att den ekonomiska rapporteringen bör ske med utgångspunkt från de krav som ställs på noterade bolag. Fr o m 2005 skall samtliga noterade bolag inom EU följa ett gemensamt regelverk, IFRS, (International Financial Reporting Standards). Förändrade redovisningsprinciper förändrar inte ett bolags intjäningsförmåga, utan påverkar endast hur inkomster och utgifter periodiseras över tiden. Vasallens strategier kommer därför att vara oförändrade, även om vissa måltal kan komma att anpassas till de nya redovisningsprinciperna. Regelverket i IFRS är omfattande och ger vissa möjligheter att välja mellan olika redovisningsprinciper. För Vasallen kommer tillämpningen av IFRS främst att innebära förändringar avseende fastigheter, men även vissa mindre förändringar rörande hyresrabatter och utgifter för egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar. Vasallen tillämpar IAS 32 och IAS 39 från och med 1 januari Nedanstående information om förväntade effekter av övergången är preliminär och kan komma att ändras eftersom IFRS rekommendationer kan bli uppdaterade under Vi kommer att uppdatera omräknad information om och när eventuella förändringar inträffar. Den information som givits i not 27 i Vasallens årsredovisning för 2004 har justerats efter slutlig genomgång av realiserade och orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. Redovisning av fastigheter Förvaltningsfastigheter Vasallen har valt att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen och orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen, i stället för som tidigare till anskaffningsvärde i balansräkningen och med upplysning i not om verkligt värde. Det medför att av- och nedskrivningar på fastigheter har försvunnit och att begreppet vinster från fastighetsförsäljningar har förändrats och istället utgörs av skillnaden mellan försäljningspris och senaste värdering, dvs en realiserad värdeförändring. Utvecklingsfastigheter Fastigheter vilka förvärvats i syfte att vidareförädlas redovisas såsom rörelsefastigheter enligt IAS 16 och benämns i balansräkningen utvecklingsfastigheter. Dessa fastigheter redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade planenliga avskrivningar. Resultat- och balansräkningseffekter Sammantaget kan konstateras att kassaflödet från förvaltningen inte påverkas av de nya reglerna, medan redovisat resultat inklusive värdeförändringen kommer att dels framgent fluktuera (+/ 1% värdeförändring fastigheter ger +/ 3 Mkr) mellan olika kvartal och år. Resultaträkning Svenska Effekt av IFRS Svenska Effekt av redovisningsregler övergång Jan sep redovisnings- övergång IFRS Mkr Not Jan sep 2004 till IFRS 2004 regler 2004 till IFRS 2004 Nettoomsättning a Fastighetskostnader Kostnader entreprenader Bruttovinst Av- och nedskrivningar fastigheter b Resultat efter av- och nedskrivningar Utvecklings- och administrationskostnader Fastighetsförsäljning c Värdeförändringar d Fastigheter, realiserade Fastigheter, orealiserade Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt e Periodens resultat

7 Balansräkning (övergångsdatum) Svenska Effekt av Svenska Effekt av Svenska Effekt av redovisningsregler övergång IFRS redovisningsregler övergång IFRS redovisningsregler övergång IFRS Mkr Not till IFRS till IFRS till IFRS Förvaltningsfastigheter b, c Utvecklingsfastigheter Övriga tillgångar a Summa tillgångar Eget kapital Uppskjuten skatteskuld e Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Eget kapital Mkr (övergångsdatum) Eget kapital enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Värdeförändringar Fastigheter Hyresrabatter Summa Skatteeffekter av ovanstående Total justering av eget kapital Eget kapital enligt IFRS Noter till Nya Redovisningsprinciper 2005 a Hyresrabatter I samband med initial kontraktskrivning för förädlad fastighet har givits vissa hyresrabatter. Enligt tidigare redovisningsprinciper har rabatter reducerat intäkten det år de utgivits. En justering av hyresbelopp i enlighet med IAS 17 har gjort att nettoomsättningen för helåret 2004 ökat med 3 Mkr. I balansräkningen har övriga fordringar ökat med motsvarande belopp. För de tre första kvartalen 2004 var motsvarande belopp 3 Mkr. b Av- och nedskrivningar på förvaltningsfastigheter Vasallen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen. Detta medför att av- och nedskrivningar på sådana fastigheter försvinner i resultaträkningen. Återfört belopp för gjorda av- och nedskrivningar uppgick för helåret 2004 till 93 Mkr medan dessa uppgick till 28 Mkr per september d Värdeförändringar Vasallen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen. För helåret 2004 uppgick det bokförda värdet till 606 Mkr. Realiserade värdeförändringar uppgick för det tredje kvartalet 2004 till 136 Mkr och för helåret 2004 till 122 Mkr. Orealiserade värdeförändringar för helåret 2004 uppgick till 34 Mkr. e Uppskjuten skatteskuld/skatt Uppskjuten skatteskuld avseende positiv skillnad mellan marknadsvärdering och bokförda värden på förvaltningsfastigheter uppgick i den s k öppningsbalansräkningen enligt IFRS till 87 Mkr. Med anledning av avyttring av förvaltningsfastigheter har 86 Mkr av dessa återförts i resultaträkningen per september 2004 medan 54 Mkr återförts för helåret c Fastighetsförsäljning Vasallen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen. Detta innebär att resultatet från fastighetsförsäljningar förändras och att skillnaden mellan försäljningspris och senaste marknadsvärdering redovisas som värdeförändring. Justerat belopp för såväl det tredje kvartalet 2004 som helåret 2004 uppgick till 202 Mkr. 7

8 GENOMSNITTSHYRA PER LOKALSLAG, KR/KVM LOA/BOA KONTRAKTSPORTFÖLJ, MKR ÅRSHYRA Kontor Utbildning Verkstad/lager Övrigt ff BO KONTRAKTERAD LOKALAREA VASALLENKONCERNENS KONTRAKTSPORTFÖLJ PER Uthyrbar LOA, tkvm Kontrakterad LOA, tkvm Kontrakterad årshyra, Mkr PROCENT AV KONTRAKTERAD ÅRSHYRA PER HYRESGÄSTKATEGORI Övriga, 3% Stat, kommuner och landsting, 72% Årshyra, Andel, Totalt Vasallen AB Mkr % Antal kvm LOA Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning 2015-ff 0, Bostäder etc 0, Totalt 181, Aktiebolag, banker och försäkringsbolag, 25% PROCENT AV KONTRAKTERAD LOKALYTA PER BRANSCHKATEGORI Övriga, 6% IT och Telecom, 1% Offentlig verksamhet, 77% Sällanköpsvaror och tjänster, 9% Industrivaror och tjänster, 7% Örebro Vasallen AB (publ) Jan-Peter Jonsson Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. Bokslutskommuniké 2005 publiceras den 31 januari Bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 26 april Vasallen AB (publ) Trädgårdsgatan 14, Örebro Tel Fax E-post: (Org. nr: )

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670).

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 14»» Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 (1 081).»» Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 (670).»» Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 369 (305).»»

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014 Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Periodens resultat uppgick till 85 mkr (145) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer