JANUARI SEPTEMBER 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JANUARI SEPTEMBER 2005"

Transkript

1 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 38 (12) Mkr Investeringarna uppgick till 141 (144) Mkr Vasallen är Sveriges bästa hyresvärd 2005, fick nöjd-kund-index på 81 i en nationell undersökning genomförd av Fastighetsägarna Sverige. Under september såldes I5 Vasallen AB i Östersund EKONOMISKA DATA Jan sep Jan sep Helår Mkr Förändring, % 2004 Nettoomsättning Bruttovinst Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Vinst per aktie, kr Balansomslutning Eget kapital Periodens kassaflöde Kassaflöde från investeringsverksamheten Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 288 1) 606 Pågående nyanläggningar Direktavkastning, % Soliditet, % Uthyrningsgrad, % ) Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter för perioden januari september har inte särredovisats. Vasallens försäljning av I5 i Östersund till Peab och lokala intressenter innan utvecklingsarbetet påbörjats är ett sätt att bereda vägen för lokala engagemang. Dessutom får Östersund ytterligare en stark aktör som kan bidra till att lyfta fastighetsmarknaden. Jan-Peter Jonsson, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

2 Vasallens uppdrag är att utveckla och förädla före detta försvarsfastigheter samt fastigheter som tidigare använts för försvarsindustrins ändamål. Fastigheterna ska sedan säljas på den kommersiella marknaden. Verksamheten Under årets tre första kvartal har verksamheten till stor del inriktats på förvärv av nya fastigheter samt försäljning av fastigheter till investerare. Ett avtal tecknades med Fortifikationsverket om förvärv av sju anläggningar varav en, F4 i Östersund, förvärvades den 1 juni. Fyra anläggningar, I5 Östersund, A9 Kristinehamn, P10 Strängnäs samt P18 Visby förvärvades den 1 augusti. Resterande anläggningar, Amf 1 Rindö samt ATS Östersund förvärvades den 1 oktober. Köpeskillingen för samtliga anläggningar uppgår till 185 Mkr. Redan nu är intresset stort från marknaden att komma in och hyra lokaler på de nya områdena. Förhandlingar pågår med ett flertal potentiella hyresgäster på samtliga orter och anläggningar. Hyresavtal har tecknats under andra kvartalet med Försvarsmakten avseende de anläggningar som Vasallen nu förvärvar. Avtalet som har ett hyresvärde om 125 Mkr sträcker sig till Försvarsmakten kommer successivt att avveckla, flytta eller lägga ned verksamheten inom anläggningarna i enlighet med regeringens beslut. Försäljning av ett fastighetspaket innehållande T3 i Sollefteå, Ka5 i Härnösand, I13 i Falun, A3 i Kristianstad samt två byggnader på Lv4 i Ystad genomfördes under andra kvartalet med tillträde 30 maj. Dock kommer byggnaderna i Ystad att tillträdas av köparna under oktober, en försening på grund av fördröjning i fastighetsbildningsprocessen. Avtal om försäljning av Ka3 i Fårösund tecknades dagarna innan juni månads utgång. Köparna har tagit över bolaget per 1 september. Koncernens resultat och ställning Under delårsperioden uppgick Vasallens nettoomsättning 292 (254) Mkr. Av de totala intäkterna utgör sålda entreprenader den största delen med 176 (0) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultatet efter finansiella poster uppgick till 20 ( 60) Mkr. I resultatet ingår realiserade värdeförändringar på fastigheter med 21 ( 136) Mkr. Koncernens likvida medel uppgick vid periodskiftet till 608 (72) Mkr. Till största delen består detta av kortfristiga placeringar med en total löptid kortare än tre månader. Kortfristiga placeringar med en total löptid längre än tre månader uppgick till 801 (1 400) Mkr. Kassaflödet till och med september uppgick till 297 (24) Mkr. Kontraktsportföljen Kontraktsportföljens årshyra uppgick vid periodskiftet till 181 (145) Mkr fördelat på kvadratmeter. I kontraktsportföljen ingår det nya avtalet med Försvarsmakten till den del som avser F4 och I5 Östersund, A9 Kristinehamn, P10 Strängnäs samt P18 Visby med totalt 97 Mkr i årshyra. Uthyrningsgraden i Vasallens nuvarande bestånd uppgår till 71 (46) %. Den kraftiga ökningen av uthyrningsgraden jämfört med föregående kvartal är till stor del hänförlig till hyresavtalet med Försvarsmakten på de nya orterna. Men uthyrningsgraden har även förbättrats på andra orter. Bland annat har Vasallens dotterbolag i Karlskrona mer än fördubblat kontraktsportföljen under det tredje kvartalet från knappt 5 Mkr till 12 Mkr. Kommunens satsning på Arena Rosenholm börjar nu locka till sig andra intressenter som gärna vill etablera sig på Vasallens fastighet i närheten av arenan. För 2005 har Vasallen satt upp som mål att minst kvadratmeter lokalarea ska hyras ut till nya hyresgäster. Per den 30 september har knappt kvadratmeter nyuthyrts vilket ger gott hopp om att målet för 2005 kan uppnås. Investeringar Investeringar i byggnader och anläggningar till och med september månad uppgår till 141 (144) Mkr varav fastighetsförvärv 112 (0) Mkr. Värdet av pågående nyanläggningar uppgick vid periodskiftet till 39 (68) Mkr. Under januari till september har tagits beslut om nya investeringar uppgående till 80 (75) Mkr varav under sista kvartalet 57 (11) Mkr. För helåret 2005 är bedömningen att investeringarna kommer att uppgå till 297 (163) Mkr varav förvärv av nya fastigheter 185 (0) Mkr. Personal Vid periodskiftet uppgick antalet anställda till 71 (73) personer, varav 28 (27) kvinnor och 43 (46) män. Håkan Steinbüchel har utsetts till ny VD och koncernchef i Vasallen från och med 1 januari Han efterträder Jan-Peter Jonsson som går i pension vid årsskiftet. Håkan Steinbüchel är 47 år och har tidigare varit verksam i ledningen för fastighetsbolaget Hufvudstaden i Stockholm, bland annat som VD för NK. Han har också varit VD för Skavsta respektive Örebro flygplats. Rekrytering av personal till Vasallens nya bolag pågår. Elva tjänster har tillsatts under tredje kvartalet varav fyra dotterbolagschefer. Ett av bolagen, A9 i Kristinehamn, har ännu inte någon lokal chef anställd. Rekrytering pågår även till denna tjänst. Vasallens bonusprogram har förändrats något jämfört med tidigare. Programmet vilar på tre delar: utfallet från EVA (Economic Value Added), NKI (Nöjd kundindex) samt ett tredje mål som för 2005 har bestämts som ett mål att hyra ut minst kvadratmeter lokalarea till nya hyresgäster. All personal med undantag för koncernchefen omfattas av bonusprogrammet. Maximalt kan avsättas två månadslöner till bonus per år. Moderbolaget Moderbolagets omsättning till och med september uppgick till 21 (29) Mkr. Till övervägande delen avser detta koncerninterna tjänster. Kostnaderna för samma period uppgick till 35 (34) Mkr. Periodens resultat har belastats med uppstarts- och rekryteringskostnader för nyetablerade bolag. Intäkterna från finansiella tillgångar uppgick till 38 (51) Mkr varav 17 (50) Mkr avser intäkter från koncernbolag. Resultatet efter finansiella poster blev 17 (41) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick per 30 september till (1446) Mkr varav (1 400) utgjordes av kortfristiga placeringar. Händelser efter rapportperioden utgått Vasallen är Sveriges bästa hyresvärd i alla fall enligt hyresgästerna i den nationella undersökningen Fastighetsbarometern som genomförs av Fastighetsägarna Sverige varje år. Vasallen fick ett nöjdkund-index på 81 vilket är det högsta som någonsin uppnåtts i mätningen. Fastighetsbarometern bygger på telefonintervjuer med hyresgäster i olika Svenska fastighetsbolag där de får värdera ett 2

3 antal angelägna områden, till exempel service, lokalstandard, pris osv. Vasallens framgång bygger på medarbetarnas goda insatser och deras fokus på att skapa och underhålla goda relationer. Ett förhållningssätt som både Vasallen och hyresgästerna vinner på. I5 Vasallen AB i Östersund såldes med tillträde 1 oktober, två månader efter tillträdet av I5-fastigheten till ett nybildat bolag ägt av Peab samt Fabös. Anläggningen består av ca kvadratmeter lokalarea och 37 hektar mark. Det är första gången en hel anläggning säljs innan Vasallen utfört något utvecklingsarbete. Tillsammans med kommunen har ändå beslutet tagits att sälja för att bereda vägen för lokala engagemang samt ytterligare en stark aktör som kan bidra till att lyfta fastighetsmarknaden i Östersund. Köpeskillingen för bolaget utgår från ett fastighetsvärde om 55 Mkr. Utsikter för 2005 För helåret 2005 förväntas koncernens resultat efter finansiella poster uppgå till cirka 81 Mkr ( 8) Mkr. I resultatet ingår realiserade och orealiserade värdeförändringar av fastigheter samt försäljning av bolag med 67 ( 59) Mkr. Resultatet från fastighets- och bolagsförsäljningar väntas minska jämfört med föregående prognos till övervägande delen beroende på att förväntade bolagsförsäljningar sannolikt inte kommer att genomföras förrän Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34. För moderbolaget tillämpas RR32. Vasallen tillämpar från och med 2005 EUs antagna gemensamma regelverk, IFRS (International Financial Reporting Standards). Vasallens redovisningsprinciper har till och med 2004, på sätt som beskrivits i den senaste årsredovisningen, baserats på Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. För Vasallen innebär tillämpningen av IFRS, jämfört med de redovisningsprinciper som använts i den senaste årsredovisningen, främst förändringar avseende fastigheter samt vissa mindre effekter rörande hyresrabatter och utgifter för egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar. Vasallen redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde och orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Detta medför att avskrivningar och eventuella nedskrivningar på förvaltningsfastigheter försvinner och att vinster vid fastighetsavyttringar förändras och istället utgörs av skillnaden mellan försäljningspris och värde åsatt vid senaste värdering, det vill säga realiserad värdeförändring. Vinsten vid fastighetsförsäljningar hanteras som en omvärderingseffekt och inte som ett realisationsresultat från fastighetsförsäljningar. Fastigheter som förvärvats för att vidareförädlas redovisas som rörelsefastigheter enligt IAS 16 och benämns i balansräkningen som utvecklingsfastigheter. Dessa fastigheter redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. IAS 16 kräver att komponentavskrivning tillämpas, vilket innebär att Vasallen i ökad utsträckning måste dela upp sina investeringar i delkomponenter med separata avskrivningsplaner. Arbetet med att se över och dela upp rörelsefastigheterna i olika delkomponenter är ännu inte avslutat. Bolaget förväntar sig dock inte att resultat och ställning kommer att påverkas i någon väsentlig utsträckning av en strikt tillämpning av en komponentavskrivningsansats. Utgifter för egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar redovisas från och med 2002 enligt redovisningsrådets rekommendation. Utgifter för kvarvarande egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar nedlagda före 2002 uppgår inte till några materiella belopp och har inte upptagits i balansräkningen. RESULTATRÄKNING Jan sep Jan sep Juli sep Juli sep Helår Mkr Intäkter Hyresintäkter Intäkter entreprenader Övriga intäkter Nettoomsättning Kostnader Energi, bränsle, vatten Fastighetsdrift övrigt Underhåll Fastighetsskatt Direkta entreprenadkostnader Administration entreprenader Summa kostnader Bruttovinst 1) Avskrivningar fastigheter Nedskrivningar fastigheter 7 Resultat efter av- och nedskrivningar Utvecklings- och administrationskostnader 2) Försäljning av fastigheter/ aktier i dotterbolag Värdeförändringar Fastigheter, realiserade Fastigheter, orealiserade Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat ) Driftöverskott fastigheter ) Varav utvecklingskostnader

4 BALANSRÄKNING Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 1 0 Summa immateriella anläggningstillgångar 1 0 Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Utvecklingsfastigheter Pågående nyanläggningar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 Uppskjuten skattefordran 7 18 Summa finansiella anläggningstillgångar 7 18 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Varulager, bränsle Pågående arbete för annans räkning Summa varulager m. m Kortfristiga fordringar Kund/Hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Mkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut 200 Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder 4 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa räntebärande fordringar Summa räntebärande skulder 200 Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 KASSAFLÖDESANALYS Jan sep Jan sep Helår Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Räntenetto Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager m.m Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 1 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av dotterbolag Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar 18 Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Jan sep Jan sep Mkr Ingående eget kapital per 31 december Förändring pga ändrade värden av förvaltningsfastigheter och övriga tillgångar enl. IFRS Utdelning Periodens resultat Eget kapital vid periodens slut Totalt antal aktier är st á nominellt belopp 100 kr. Samtliga aktier innehas av staten. RAPPORTERING FÖR SEGMENT, MKR Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Jan sep Jan sep Jan sep Jan sep Område Kiruna 9,8 8,2 0,9 3,0 Boden 5,8 5,4 0,1 1,0 Östersund 10,6 40,9 4,1 7,9 Sollefteå 18,3 22,1 2,6 0,5 Härnösand 5,8 10,5 1,7 2,1 Falun 7,8 12,9 17,8 3,7 Vaxholm 0,3 Strängnäs 3,3 1,1 Botkyrka 6,3 1,2 Södertälje 1,5 19,6 10,6 6,0 Kristinehamn 2,7 0,8 Linköping 8,1 55,8 0,4 2,8 Visby 4,2 1,8 Fårösund 7,6 7,5 2,4 2,8 Uddevalla 18,4 5,2 Borås 13,3 12,1 1,6 0,1 Karlskrona 3,5 6,4 5,3 0,9 Ängelholm 4,7 4,2 7,7 9,4 Kristianstad 3,3 5,3 0,1 0,7 Ystad 4,7 10,7 4,9 2,3 Hannover 2,0 1,6 3,4 2,7 Örebro 238,9 36,3 16,2 237,2 Eliminering 64,1 30,2 3,2 306,8 Koncernen 1) ) varav uthyrning av lokaler varav entreprenadverksamhet Koncernen är organiserad i geografiska områden vilket utgör det primära segmentet. Det sekundära segmentet utgörs av uthyrning av lokaler respektive entreprenadverksamhet. 5

6 NYA REDOVISNINGSPRINCIPER 2005 Av Regeringens riktlinjer om ekonomisk rapportering i bolag och statligt ägande framgår att den ekonomiska rapporteringen bör ske med utgångspunkt från de krav som ställs på noterade bolag. Fr o m 2005 skall samtliga noterade bolag inom EU följa ett gemensamt regelverk, IFRS, (International Financial Reporting Standards). Förändrade redovisningsprinciper förändrar inte ett bolags intjäningsförmåga, utan påverkar endast hur inkomster och utgifter periodiseras över tiden. Vasallens strategier kommer därför att vara oförändrade, även om vissa måltal kan komma att anpassas till de nya redovisningsprinciperna. Regelverket i IFRS är omfattande och ger vissa möjligheter att välja mellan olika redovisningsprinciper. För Vasallen kommer tillämpningen av IFRS främst att innebära förändringar avseende fastigheter, men även vissa mindre förändringar rörande hyresrabatter och utgifter för egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar. Vasallen tillämpar IAS 32 och IAS 39 från och med 1 januari Nedanstående information om förväntade effekter av övergången är preliminär och kan komma att ändras eftersom IFRS rekommendationer kan bli uppdaterade under Vi kommer att uppdatera omräknad information om och när eventuella förändringar inträffar. Den information som givits i not 27 i Vasallens årsredovisning för 2004 har justerats efter slutlig genomgång av realiserade och orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. Redovisning av fastigheter Förvaltningsfastigheter Vasallen har valt att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen och orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen, i stället för som tidigare till anskaffningsvärde i balansräkningen och med upplysning i not om verkligt värde. Det medför att av- och nedskrivningar på fastigheter har försvunnit och att begreppet vinster från fastighetsförsäljningar har förändrats och istället utgörs av skillnaden mellan försäljningspris och senaste värdering, dvs en realiserad värdeförändring. Utvecklingsfastigheter Fastigheter vilka förvärvats i syfte att vidareförädlas redovisas såsom rörelsefastigheter enligt IAS 16 och benämns i balansräkningen utvecklingsfastigheter. Dessa fastigheter redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade planenliga avskrivningar. Resultat- och balansräkningseffekter Sammantaget kan konstateras att kassaflödet från förvaltningen inte påverkas av de nya reglerna, medan redovisat resultat inklusive värdeförändringen kommer att dels framgent fluktuera (+/ 1% värdeförändring fastigheter ger +/ 3 Mkr) mellan olika kvartal och år. Resultaträkning Svenska Effekt av IFRS Svenska Effekt av redovisningsregler övergång Jan sep redovisnings- övergång IFRS Mkr Not Jan sep 2004 till IFRS 2004 regler 2004 till IFRS 2004 Nettoomsättning a Fastighetskostnader Kostnader entreprenader Bruttovinst Av- och nedskrivningar fastigheter b Resultat efter av- och nedskrivningar Utvecklings- och administrationskostnader Fastighetsförsäljning c Värdeförändringar d Fastigheter, realiserade Fastigheter, orealiserade Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt e Periodens resultat

7 Balansräkning (övergångsdatum) Svenska Effekt av Svenska Effekt av Svenska Effekt av redovisningsregler övergång IFRS redovisningsregler övergång IFRS redovisningsregler övergång IFRS Mkr Not till IFRS till IFRS till IFRS Förvaltningsfastigheter b, c Utvecklingsfastigheter Övriga tillgångar a Summa tillgångar Eget kapital Uppskjuten skatteskuld e Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Eget kapital Mkr (övergångsdatum) Eget kapital enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Värdeförändringar Fastigheter Hyresrabatter Summa Skatteeffekter av ovanstående Total justering av eget kapital Eget kapital enligt IFRS Noter till Nya Redovisningsprinciper 2005 a Hyresrabatter I samband med initial kontraktskrivning för förädlad fastighet har givits vissa hyresrabatter. Enligt tidigare redovisningsprinciper har rabatter reducerat intäkten det år de utgivits. En justering av hyresbelopp i enlighet med IAS 17 har gjort att nettoomsättningen för helåret 2004 ökat med 3 Mkr. I balansräkningen har övriga fordringar ökat med motsvarande belopp. För de tre första kvartalen 2004 var motsvarande belopp 3 Mkr. b Av- och nedskrivningar på förvaltningsfastigheter Vasallen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen. Detta medför att av- och nedskrivningar på sådana fastigheter försvinner i resultaträkningen. Återfört belopp för gjorda av- och nedskrivningar uppgick för helåret 2004 till 93 Mkr medan dessa uppgick till 28 Mkr per september d Värdeförändringar Vasallen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen. För helåret 2004 uppgick det bokförda värdet till 606 Mkr. Realiserade värdeförändringar uppgick för det tredje kvartalet 2004 till 136 Mkr och för helåret 2004 till 122 Mkr. Orealiserade värdeförändringar för helåret 2004 uppgick till 34 Mkr. e Uppskjuten skatteskuld/skatt Uppskjuten skatteskuld avseende positiv skillnad mellan marknadsvärdering och bokförda värden på förvaltningsfastigheter uppgick i den s k öppningsbalansräkningen enligt IFRS till 87 Mkr. Med anledning av avyttring av förvaltningsfastigheter har 86 Mkr av dessa återförts i resultaträkningen per september 2004 medan 54 Mkr återförts för helåret c Fastighetsförsäljning Vasallen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen. Detta innebär att resultatet från fastighetsförsäljningar förändras och att skillnaden mellan försäljningspris och senaste marknadsvärdering redovisas som värdeförändring. Justerat belopp för såväl det tredje kvartalet 2004 som helåret 2004 uppgick till 202 Mkr. 7

8 GENOMSNITTSHYRA PER LOKALSLAG, KR/KVM LOA/BOA KONTRAKTSPORTFÖLJ, MKR ÅRSHYRA Kontor Utbildning Verkstad/lager Övrigt ff BO KONTRAKTERAD LOKALAREA VASALLENKONCERNENS KONTRAKTSPORTFÖLJ PER Uthyrbar LOA, tkvm Kontrakterad LOA, tkvm Kontrakterad årshyra, Mkr PROCENT AV KONTRAKTERAD ÅRSHYRA PER HYRESGÄSTKATEGORI Övriga, 3% Stat, kommuner och landsting, 72% Årshyra, Andel, Totalt Vasallen AB Mkr % Antal kvm LOA Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning 2015-ff 0, Bostäder etc 0, Totalt 181, Aktiebolag, banker och försäkringsbolag, 25% PROCENT AV KONTRAKTERAD LOKALYTA PER BRANSCHKATEGORI Övriga, 6% IT och Telecom, 1% Offentlig verksamhet, 77% Sällanköpsvaror och tjänster, 9% Industrivaror och tjänster, 7% Örebro Vasallen AB (publ) Jan-Peter Jonsson Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. Bokslutskommuniké 2005 publiceras den 31 januari Bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 26 april Vasallen AB (publ) Trädgårdsgatan 14, Örebro Tel Fax E-post: (Org. nr: )

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT DELÅRS- RAPPORT 2008-01-01 --2008-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (Publ) få härmed avge delårsrapport för perioden 2008-01-01 -- 2008-03-31. Delårsrapporten omfattar

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

D e l å r s r a p p o r t

D e l å r s r a p p o r t D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i m a r s 2 0 0 8 Nettoomsättningen uppgick till 53 (42) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 8 ( 12) Mkr medan resultat före skatt blev 7 ( 5) Mkr. Resultatet efter

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, Delårsrapport 3, 2006-2007 Juli 2006-Mars 2007, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 941 (4 919) Tkr. Resultatet för perioden uppgår till 525 (443) Tkr efter skatt. Resultat per

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande Bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01-2010-12-31. Fjärde kvartalet i korthet * Periodens intäkter under

Läs mer