JANUARI SEPTEMBER 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JANUARI SEPTEMBER 2005"

Transkript

1 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 38 (12) Mkr Investeringarna uppgick till 141 (144) Mkr Vasallen är Sveriges bästa hyresvärd 2005, fick nöjd-kund-index på 81 i en nationell undersökning genomförd av Fastighetsägarna Sverige. Under september såldes I5 Vasallen AB i Östersund EKONOMISKA DATA Jan sep Jan sep Helår Mkr Förändring, % 2004 Nettoomsättning Bruttovinst Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Vinst per aktie, kr Balansomslutning Eget kapital Periodens kassaflöde Kassaflöde från investeringsverksamheten Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 288 1) 606 Pågående nyanläggningar Direktavkastning, % Soliditet, % Uthyrningsgrad, % ) Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter för perioden januari september har inte särredovisats. Vasallens försäljning av I5 i Östersund till Peab och lokala intressenter innan utvecklingsarbetet påbörjats är ett sätt att bereda vägen för lokala engagemang. Dessutom får Östersund ytterligare en stark aktör som kan bidra till att lyfta fastighetsmarknaden. Jan-Peter Jonsson, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

2 Vasallens uppdrag är att utveckla och förädla före detta försvarsfastigheter samt fastigheter som tidigare använts för försvarsindustrins ändamål. Fastigheterna ska sedan säljas på den kommersiella marknaden. Verksamheten Under årets tre första kvartal har verksamheten till stor del inriktats på förvärv av nya fastigheter samt försäljning av fastigheter till investerare. Ett avtal tecknades med Fortifikationsverket om förvärv av sju anläggningar varav en, F4 i Östersund, förvärvades den 1 juni. Fyra anläggningar, I5 Östersund, A9 Kristinehamn, P10 Strängnäs samt P18 Visby förvärvades den 1 augusti. Resterande anläggningar, Amf 1 Rindö samt ATS Östersund förvärvades den 1 oktober. Köpeskillingen för samtliga anläggningar uppgår till 185 Mkr. Redan nu är intresset stort från marknaden att komma in och hyra lokaler på de nya områdena. Förhandlingar pågår med ett flertal potentiella hyresgäster på samtliga orter och anläggningar. Hyresavtal har tecknats under andra kvartalet med Försvarsmakten avseende de anläggningar som Vasallen nu förvärvar. Avtalet som har ett hyresvärde om 125 Mkr sträcker sig till Försvarsmakten kommer successivt att avveckla, flytta eller lägga ned verksamheten inom anläggningarna i enlighet med regeringens beslut. Försäljning av ett fastighetspaket innehållande T3 i Sollefteå, Ka5 i Härnösand, I13 i Falun, A3 i Kristianstad samt två byggnader på Lv4 i Ystad genomfördes under andra kvartalet med tillträde 30 maj. Dock kommer byggnaderna i Ystad att tillträdas av köparna under oktober, en försening på grund av fördröjning i fastighetsbildningsprocessen. Avtal om försäljning av Ka3 i Fårösund tecknades dagarna innan juni månads utgång. Köparna har tagit över bolaget per 1 september. Koncernens resultat och ställning Under delårsperioden uppgick Vasallens nettoomsättning 292 (254) Mkr. Av de totala intäkterna utgör sålda entreprenader den största delen med 176 (0) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultatet efter finansiella poster uppgick till 20 ( 60) Mkr. I resultatet ingår realiserade värdeförändringar på fastigheter med 21 ( 136) Mkr. Koncernens likvida medel uppgick vid periodskiftet till 608 (72) Mkr. Till största delen består detta av kortfristiga placeringar med en total löptid kortare än tre månader. Kortfristiga placeringar med en total löptid längre än tre månader uppgick till 801 (1 400) Mkr. Kassaflödet till och med september uppgick till 297 (24) Mkr. Kontraktsportföljen Kontraktsportföljens årshyra uppgick vid periodskiftet till 181 (145) Mkr fördelat på kvadratmeter. I kontraktsportföljen ingår det nya avtalet med Försvarsmakten till den del som avser F4 och I5 Östersund, A9 Kristinehamn, P10 Strängnäs samt P18 Visby med totalt 97 Mkr i årshyra. Uthyrningsgraden i Vasallens nuvarande bestånd uppgår till 71 (46) %. Den kraftiga ökningen av uthyrningsgraden jämfört med föregående kvartal är till stor del hänförlig till hyresavtalet med Försvarsmakten på de nya orterna. Men uthyrningsgraden har även förbättrats på andra orter. Bland annat har Vasallens dotterbolag i Karlskrona mer än fördubblat kontraktsportföljen under det tredje kvartalet från knappt 5 Mkr till 12 Mkr. Kommunens satsning på Arena Rosenholm börjar nu locka till sig andra intressenter som gärna vill etablera sig på Vasallens fastighet i närheten av arenan. För 2005 har Vasallen satt upp som mål att minst kvadratmeter lokalarea ska hyras ut till nya hyresgäster. Per den 30 september har knappt kvadratmeter nyuthyrts vilket ger gott hopp om att målet för 2005 kan uppnås. Investeringar Investeringar i byggnader och anläggningar till och med september månad uppgår till 141 (144) Mkr varav fastighetsförvärv 112 (0) Mkr. Värdet av pågående nyanläggningar uppgick vid periodskiftet till 39 (68) Mkr. Under januari till september har tagits beslut om nya investeringar uppgående till 80 (75) Mkr varav under sista kvartalet 57 (11) Mkr. För helåret 2005 är bedömningen att investeringarna kommer att uppgå till 297 (163) Mkr varav förvärv av nya fastigheter 185 (0) Mkr. Personal Vid periodskiftet uppgick antalet anställda till 71 (73) personer, varav 28 (27) kvinnor och 43 (46) män. Håkan Steinbüchel har utsetts till ny VD och koncernchef i Vasallen från och med 1 januari Han efterträder Jan-Peter Jonsson som går i pension vid årsskiftet. Håkan Steinbüchel är 47 år och har tidigare varit verksam i ledningen för fastighetsbolaget Hufvudstaden i Stockholm, bland annat som VD för NK. Han har också varit VD för Skavsta respektive Örebro flygplats. Rekrytering av personal till Vasallens nya bolag pågår. Elva tjänster har tillsatts under tredje kvartalet varav fyra dotterbolagschefer. Ett av bolagen, A9 i Kristinehamn, har ännu inte någon lokal chef anställd. Rekrytering pågår även till denna tjänst. Vasallens bonusprogram har förändrats något jämfört med tidigare. Programmet vilar på tre delar: utfallet från EVA (Economic Value Added), NKI (Nöjd kundindex) samt ett tredje mål som för 2005 har bestämts som ett mål att hyra ut minst kvadratmeter lokalarea till nya hyresgäster. All personal med undantag för koncernchefen omfattas av bonusprogrammet. Maximalt kan avsättas två månadslöner till bonus per år. Moderbolaget Moderbolagets omsättning till och med september uppgick till 21 (29) Mkr. Till övervägande delen avser detta koncerninterna tjänster. Kostnaderna för samma period uppgick till 35 (34) Mkr. Periodens resultat har belastats med uppstarts- och rekryteringskostnader för nyetablerade bolag. Intäkterna från finansiella tillgångar uppgick till 38 (51) Mkr varav 17 (50) Mkr avser intäkter från koncernbolag. Resultatet efter finansiella poster blev 17 (41) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick per 30 september till (1446) Mkr varav (1 400) utgjordes av kortfristiga placeringar. Händelser efter rapportperioden utgått Vasallen är Sveriges bästa hyresvärd i alla fall enligt hyresgästerna i den nationella undersökningen Fastighetsbarometern som genomförs av Fastighetsägarna Sverige varje år. Vasallen fick ett nöjdkund-index på 81 vilket är det högsta som någonsin uppnåtts i mätningen. Fastighetsbarometern bygger på telefonintervjuer med hyresgäster i olika Svenska fastighetsbolag där de får värdera ett 2

3 antal angelägna områden, till exempel service, lokalstandard, pris osv. Vasallens framgång bygger på medarbetarnas goda insatser och deras fokus på att skapa och underhålla goda relationer. Ett förhållningssätt som både Vasallen och hyresgästerna vinner på. I5 Vasallen AB i Östersund såldes med tillträde 1 oktober, två månader efter tillträdet av I5-fastigheten till ett nybildat bolag ägt av Peab samt Fabös. Anläggningen består av ca kvadratmeter lokalarea och 37 hektar mark. Det är första gången en hel anläggning säljs innan Vasallen utfört något utvecklingsarbete. Tillsammans med kommunen har ändå beslutet tagits att sälja för att bereda vägen för lokala engagemang samt ytterligare en stark aktör som kan bidra till att lyfta fastighetsmarknaden i Östersund. Köpeskillingen för bolaget utgår från ett fastighetsvärde om 55 Mkr. Utsikter för 2005 För helåret 2005 förväntas koncernens resultat efter finansiella poster uppgå till cirka 81 Mkr ( 8) Mkr. I resultatet ingår realiserade och orealiserade värdeförändringar av fastigheter samt försäljning av bolag med 67 ( 59) Mkr. Resultatet från fastighets- och bolagsförsäljningar väntas minska jämfört med föregående prognos till övervägande delen beroende på att förväntade bolagsförsäljningar sannolikt inte kommer att genomföras förrän Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34. För moderbolaget tillämpas RR32. Vasallen tillämpar från och med 2005 EUs antagna gemensamma regelverk, IFRS (International Financial Reporting Standards). Vasallens redovisningsprinciper har till och med 2004, på sätt som beskrivits i den senaste årsredovisningen, baserats på Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. För Vasallen innebär tillämpningen av IFRS, jämfört med de redovisningsprinciper som använts i den senaste årsredovisningen, främst förändringar avseende fastigheter samt vissa mindre effekter rörande hyresrabatter och utgifter för egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar. Vasallen redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde och orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Detta medför att avskrivningar och eventuella nedskrivningar på förvaltningsfastigheter försvinner och att vinster vid fastighetsavyttringar förändras och istället utgörs av skillnaden mellan försäljningspris och värde åsatt vid senaste värdering, det vill säga realiserad värdeförändring. Vinsten vid fastighetsförsäljningar hanteras som en omvärderingseffekt och inte som ett realisationsresultat från fastighetsförsäljningar. Fastigheter som förvärvats för att vidareförädlas redovisas som rörelsefastigheter enligt IAS 16 och benämns i balansräkningen som utvecklingsfastigheter. Dessa fastigheter redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. IAS 16 kräver att komponentavskrivning tillämpas, vilket innebär att Vasallen i ökad utsträckning måste dela upp sina investeringar i delkomponenter med separata avskrivningsplaner. Arbetet med att se över och dela upp rörelsefastigheterna i olika delkomponenter är ännu inte avslutat. Bolaget förväntar sig dock inte att resultat och ställning kommer att påverkas i någon väsentlig utsträckning av en strikt tillämpning av en komponentavskrivningsansats. Utgifter för egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar redovisas från och med 2002 enligt redovisningsrådets rekommendation. Utgifter för kvarvarande egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar nedlagda före 2002 uppgår inte till några materiella belopp och har inte upptagits i balansräkningen. RESULTATRÄKNING Jan sep Jan sep Juli sep Juli sep Helår Mkr Intäkter Hyresintäkter Intäkter entreprenader Övriga intäkter Nettoomsättning Kostnader Energi, bränsle, vatten Fastighetsdrift övrigt Underhåll Fastighetsskatt Direkta entreprenadkostnader Administration entreprenader Summa kostnader Bruttovinst 1) Avskrivningar fastigheter Nedskrivningar fastigheter 7 Resultat efter av- och nedskrivningar Utvecklings- och administrationskostnader 2) Försäljning av fastigheter/ aktier i dotterbolag Värdeförändringar Fastigheter, realiserade Fastigheter, orealiserade Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat ) Driftöverskott fastigheter ) Varav utvecklingskostnader

4 BALANSRÄKNING Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 1 0 Summa immateriella anläggningstillgångar 1 0 Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Utvecklingsfastigheter Pågående nyanläggningar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 Uppskjuten skattefordran 7 18 Summa finansiella anläggningstillgångar 7 18 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Varulager, bränsle Pågående arbete för annans räkning Summa varulager m. m Kortfristiga fordringar Kund/Hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Mkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut 200 Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder 4 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa räntebärande fordringar Summa räntebärande skulder 200 Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 KASSAFLÖDESANALYS Jan sep Jan sep Helår Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Räntenetto Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager m.m Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 1 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av dotterbolag Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar 18 Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Jan sep Jan sep Mkr Ingående eget kapital per 31 december Förändring pga ändrade värden av förvaltningsfastigheter och övriga tillgångar enl. IFRS Utdelning Periodens resultat Eget kapital vid periodens slut Totalt antal aktier är st á nominellt belopp 100 kr. Samtliga aktier innehas av staten. RAPPORTERING FÖR SEGMENT, MKR Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Jan sep Jan sep Jan sep Jan sep Område Kiruna 9,8 8,2 0,9 3,0 Boden 5,8 5,4 0,1 1,0 Östersund 10,6 40,9 4,1 7,9 Sollefteå 18,3 22,1 2,6 0,5 Härnösand 5,8 10,5 1,7 2,1 Falun 7,8 12,9 17,8 3,7 Vaxholm 0,3 Strängnäs 3,3 1,1 Botkyrka 6,3 1,2 Södertälje 1,5 19,6 10,6 6,0 Kristinehamn 2,7 0,8 Linköping 8,1 55,8 0,4 2,8 Visby 4,2 1,8 Fårösund 7,6 7,5 2,4 2,8 Uddevalla 18,4 5,2 Borås 13,3 12,1 1,6 0,1 Karlskrona 3,5 6,4 5,3 0,9 Ängelholm 4,7 4,2 7,7 9,4 Kristianstad 3,3 5,3 0,1 0,7 Ystad 4,7 10,7 4,9 2,3 Hannover 2,0 1,6 3,4 2,7 Örebro 238,9 36,3 16,2 237,2 Eliminering 64,1 30,2 3,2 306,8 Koncernen 1) ) varav uthyrning av lokaler varav entreprenadverksamhet Koncernen är organiserad i geografiska områden vilket utgör det primära segmentet. Det sekundära segmentet utgörs av uthyrning av lokaler respektive entreprenadverksamhet. 5

6 NYA REDOVISNINGSPRINCIPER 2005 Av Regeringens riktlinjer om ekonomisk rapportering i bolag och statligt ägande framgår att den ekonomiska rapporteringen bör ske med utgångspunkt från de krav som ställs på noterade bolag. Fr o m 2005 skall samtliga noterade bolag inom EU följa ett gemensamt regelverk, IFRS, (International Financial Reporting Standards). Förändrade redovisningsprinciper förändrar inte ett bolags intjäningsförmåga, utan påverkar endast hur inkomster och utgifter periodiseras över tiden. Vasallens strategier kommer därför att vara oförändrade, även om vissa måltal kan komma att anpassas till de nya redovisningsprinciperna. Regelverket i IFRS är omfattande och ger vissa möjligheter att välja mellan olika redovisningsprinciper. För Vasallen kommer tillämpningen av IFRS främst att innebära förändringar avseende fastigheter, men även vissa mindre förändringar rörande hyresrabatter och utgifter för egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar. Vasallen tillämpar IAS 32 och IAS 39 från och med 1 januari Nedanstående information om förväntade effekter av övergången är preliminär och kan komma att ändras eftersom IFRS rekommendationer kan bli uppdaterade under Vi kommer att uppdatera omräknad information om och när eventuella förändringar inträffar. Den information som givits i not 27 i Vasallens årsredovisning för 2004 har justerats efter slutlig genomgång av realiserade och orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. Redovisning av fastigheter Förvaltningsfastigheter Vasallen har valt att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen och orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen, i stället för som tidigare till anskaffningsvärde i balansräkningen och med upplysning i not om verkligt värde. Det medför att av- och nedskrivningar på fastigheter har försvunnit och att begreppet vinster från fastighetsförsäljningar har förändrats och istället utgörs av skillnaden mellan försäljningspris och senaste värdering, dvs en realiserad värdeförändring. Utvecklingsfastigheter Fastigheter vilka förvärvats i syfte att vidareförädlas redovisas såsom rörelsefastigheter enligt IAS 16 och benämns i balansräkningen utvecklingsfastigheter. Dessa fastigheter redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade planenliga avskrivningar. Resultat- och balansräkningseffekter Sammantaget kan konstateras att kassaflödet från förvaltningen inte påverkas av de nya reglerna, medan redovisat resultat inklusive värdeförändringen kommer att dels framgent fluktuera (+/ 1% värdeförändring fastigheter ger +/ 3 Mkr) mellan olika kvartal och år. Resultaträkning Svenska Effekt av IFRS Svenska Effekt av redovisningsregler övergång Jan sep redovisnings- övergång IFRS Mkr Not Jan sep 2004 till IFRS 2004 regler 2004 till IFRS 2004 Nettoomsättning a Fastighetskostnader Kostnader entreprenader Bruttovinst Av- och nedskrivningar fastigheter b Resultat efter av- och nedskrivningar Utvecklings- och administrationskostnader Fastighetsförsäljning c Värdeförändringar d Fastigheter, realiserade Fastigheter, orealiserade Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt e Periodens resultat

7 Balansräkning (övergångsdatum) Svenska Effekt av Svenska Effekt av Svenska Effekt av redovisningsregler övergång IFRS redovisningsregler övergång IFRS redovisningsregler övergång IFRS Mkr Not till IFRS till IFRS till IFRS Förvaltningsfastigheter b, c Utvecklingsfastigheter Övriga tillgångar a Summa tillgångar Eget kapital Uppskjuten skatteskuld e Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Eget kapital Mkr (övergångsdatum) Eget kapital enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Värdeförändringar Fastigheter Hyresrabatter Summa Skatteeffekter av ovanstående Total justering av eget kapital Eget kapital enligt IFRS Noter till Nya Redovisningsprinciper 2005 a Hyresrabatter I samband med initial kontraktskrivning för förädlad fastighet har givits vissa hyresrabatter. Enligt tidigare redovisningsprinciper har rabatter reducerat intäkten det år de utgivits. En justering av hyresbelopp i enlighet med IAS 17 har gjort att nettoomsättningen för helåret 2004 ökat med 3 Mkr. I balansräkningen har övriga fordringar ökat med motsvarande belopp. För de tre första kvartalen 2004 var motsvarande belopp 3 Mkr. b Av- och nedskrivningar på förvaltningsfastigheter Vasallen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen. Detta medför att av- och nedskrivningar på sådana fastigheter försvinner i resultaträkningen. Återfört belopp för gjorda av- och nedskrivningar uppgick för helåret 2004 till 93 Mkr medan dessa uppgick till 28 Mkr per september d Värdeförändringar Vasallen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen. För helåret 2004 uppgick det bokförda värdet till 606 Mkr. Realiserade värdeförändringar uppgick för det tredje kvartalet 2004 till 136 Mkr och för helåret 2004 till 122 Mkr. Orealiserade värdeförändringar för helåret 2004 uppgick till 34 Mkr. e Uppskjuten skatteskuld/skatt Uppskjuten skatteskuld avseende positiv skillnad mellan marknadsvärdering och bokförda värden på förvaltningsfastigheter uppgick i den s k öppningsbalansräkningen enligt IFRS till 87 Mkr. Med anledning av avyttring av förvaltningsfastigheter har 86 Mkr av dessa återförts i resultaträkningen per september 2004 medan 54 Mkr återförts för helåret c Fastighetsförsäljning Vasallen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen. Detta innebär att resultatet från fastighetsförsäljningar förändras och att skillnaden mellan försäljningspris och senaste marknadsvärdering redovisas som värdeförändring. Justerat belopp för såväl det tredje kvartalet 2004 som helåret 2004 uppgick till 202 Mkr. 7

8 GENOMSNITTSHYRA PER LOKALSLAG, KR/KVM LOA/BOA KONTRAKTSPORTFÖLJ, MKR ÅRSHYRA Kontor Utbildning Verkstad/lager Övrigt ff BO KONTRAKTERAD LOKALAREA VASALLENKONCERNENS KONTRAKTSPORTFÖLJ PER Uthyrbar LOA, tkvm Kontrakterad LOA, tkvm Kontrakterad årshyra, Mkr PROCENT AV KONTRAKTERAD ÅRSHYRA PER HYRESGÄSTKATEGORI Övriga, 3% Stat, kommuner och landsting, 72% Årshyra, Andel, Totalt Vasallen AB Mkr % Antal kvm LOA Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning , Omteckning 2015-ff 0, Bostäder etc 0, Totalt 181, Aktiebolag, banker och försäkringsbolag, 25% PROCENT AV KONTRAKTERAD LOKALYTA PER BRANSCHKATEGORI Övriga, 6% IT och Telecom, 1% Offentlig verksamhet, 77% Sällanköpsvaror och tjänster, 9% Industrivaror och tjänster, 7% Örebro Vasallen AB (publ) Jan-Peter Jonsson Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. Bokslutskommuniké 2005 publiceras den 31 januari Bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 26 april Vasallen AB (publ) Trädgårdsgatan 14, Örebro Tel Fax E-post: (Org. nr: )

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Nettoomsättningen uppgick till 54 (53) Mkr, varav hyresintäkter 50 (43) Mkr Driftöverskottet ökade till 4 (0) Mkr De orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars Hyresintäkterna minskade till 11 (20), till följd av fastighetsförsäljningar under Fastigheternas driftnetto minskade till 1 (10) Intäkter projektutveckling ökade till 168 (

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2011

Delårsrapport Januari juni 2011 Delårsrapport Januari juni Hyresintäkterna uppgick till 66 (124) Fastigheternas driftnetto uppgick till 21 (57) Intäkter projektutveckling uppgick till 114 (31), medan resultatet blev 6 (1) De orealiserade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2010

Delårsrapport Januari Mars 2010 Delårsrapport Januari Mars Nettoomsättningen uppgick till 72 (54), varav hyresintäkter 62 (50) Driftöverskottet ökade till 27 (4) De orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet uppgick till

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer