Tidsstudie av salvcykeln

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidsstudie av salvcykeln"

Transkript

1 Tidsstudie av salvcykeln Per Gustafsson PRAKTIKARBETE Sommaren 2004 Handledare: Tommy Forsgren, Produktionschef

2 Sammanfattning Följande rapport beskrivs salvcykeln och dess tidsåtgång vid produktionen av Varvsbergstunneln i centrala Örnsköldsvik samt undersöks vilka störningar som påverkar de enskilda aktiviteterna som ingår i denna cykel. Drivningen sker delvis under tätbebyggt område och restriktioner med avseende på markvibrationer måste beaktas. Tunneln är ca 2 km med en räddningstunnel som löper parallellt 1 km. Under mätperioden har drivning skett på 4 fronter. Tidmätning har dock endast gjorts på huvudtunnelns 2 fronter för att erhålla så korrekta tider som möjligt. Tiderna som återfinns i rapporten avser den tid det tar från etablering till avetablering. Förstärkning ingår ej i salvcykeln då denna görs nattetid då ingen drivning får ske. Under perioden datainsamling skett har konstaterats att de störningar som skapar de största tidsförlusterna beror på bristande underhåll av maskiner. Vid utförande av vissa aktiviteter för lite resurser samt väntetider då de olika aktiviteterna ska avlösa varandra. 2

3 Innehållsförteckning Inledning 4 1 Allmänt 5 2 Planering och aktivitetsväxling 6 3 Tidsanalys av salvcykeln Verkliga salvcykeltider Salvlängd 6 meter Salvlängd 3 meter 9 4 Aktivitetsbeskrivning Borrning Laddning Sprängning Ventilering Utlastning och spolning av salva Skrotning Rensning 16 5 Diskussion 17 Bilaga 1 : Krävda resurser för en salvcykel 18 3

4 Inledning Som praktikant hos Skanska i Örnsköldsvik under sommaren 2004 har jag fått i uppdrag att ta utreda hur långa salvcykeltiderna är vid produktionen av Varvsbergstunneln. Efter samråd med de två projektingenjörerna på kontoret bestämdes att tidmätning skulle ske på två av de fyra arbetsfronterna i berget. Det som var av intresse var i första hand att ta reda på hur länge varje aktivitet i cykeln tog och vilka störningar som påverkade dessa. För att förstå hur allting fungerar följde jag under de första veckorna med yrkesarbetarna i tunneln. Parallellt med detta gjordes tidmätningar och informationsinsamling om problem som uppstår under salvcykeln. Under praktikperioden har jag fått arbeta mycket självständigt vilket passar mig bra. För den kunskap som jag erhållit under denna tid vill jag tacka följande på projektet. Tommy Forsgren, Produktionschef Lars Wilson, Projektingenjör Niclas Lindkvist, Projektingenjör Pierre Ståhl, Kvalitetsingenjör Allan Svensson, Mätchef Per Åhlund, Mättekniker Jonas Sandbom, Mättekniker Börje Urhammar, Arbetsledare Sten Rådström, Borrare Anders Liljeblad, Borrare Jan Thysk, Laddare Jan Andersson, Laddare Conny Sved, Förstärkare Mikael Woxblom, Förstärkare Peter Antonsen, Reparatör Peter Wilander, Arbetsledare Rolf Strand, Borrare Bill Karlsson, Borrare Algot Israelsson, Laddare Ludvig Wassdahl, Laddare Heimo Jantunen, Förstärkare Gustav Östman, Förstärkare Bo Rönnbäck, Reparatör Bengt Lindros, Bultborrare Allan Einarsson, Förstärkare John-Erik Arvidsson, Förstärkare Mikael Hellsten, Laddare Samt alla Maskinförare hos Västernorrlands Transport & Gräv 4

5 1 Allmänt Skanska Sverige AB har i uppdrag av Botniabanan AB fått att producera Varvsbergstunnel i centrala Örnsköldsvik. Entreprenaden är en generalentreprenad. Järnvägstunneln (också kallad huvudtunnel) har en längd av 2065 meter med en räddningstunneln som löper 1000 meter parallellt med denna. Arbetet sker i delvis under och bredvid tätbebyggt område. Detta medför att hänsyn med avseende på luftstötvågor och vibrationer måste beaktas. Höga uppmätta vibrationer påverkar således indriften negativt eftersom salvlängden då måste minskas. Drivning sker vardagar mellan kl och med två-skift. I varje skift har yrkesarbetarna specifika uppgifter. Ett skift består av: 1 st arbetsledare 1 st reparatör 2 st borrare 2 st laddare 2 st skrotare Under dagtid finns även en yrkesarbetare som har hand om allmänna uppgifter på arbetsplatsen. Under natten sker förstärkningsarbetet. Underentreprenör Västernorrlands tranport och gräv VTG sköter utlastningen av berget samt rensning av berg efter skrotning, underhållet av vägar i tunneln och dammbekämpning på arbetsområdet. Drivningen sker vid fyra fronter samtidigt tills det att räddningstunneln är klar. Uppsatt mål för produktionen när denna rapport skrivs är att spränga 3 salvor per dag. Med en salvlängd av 6 meter innebär detta en framdrift av 80 meter i veckan. Man eftersträvar dock att få minst 8 salvor i huvudtunneln per vecka. 5

6 2 Planering och aktivitetsväxling Planering görs dagligen varje morgon mellan och Denna innefattar vad som ska hinnas med under dagen. Här kontrolleras så att resurser används på ett bra sätt. Planeringen sker på kontoret och antecknas på en whiteboard i fikarummet så att alla lätt kan se vad som kommer att ske i tunneln. Vid morgonplaneringen är alla tjänstemän på plats närvarande. Efter detta möte informerar arbetsledaren yrkesarbetarna om vad som ska göras under skiftet. Vid skiftbyte sker en avrapportering mellan arbetsledarna. Vid produktionsmöte varje onsdag så ses det över vilka fronter som bör prioriteras. Prioriteringen innebär att den front med högst prioritet ska tilldelas resurser om dessa behövs vid två fronter samtidigt. Under sommaren har det hänt prioriteringsordningen för de två fronterna i räddningstunneln skiftat. Prioriteringen i för huvudtunnelns två fronter har dock varit densamma. Prioritet 1 Front Huvudtunnel Syd Prioritet 2 Front Huvudtunnel Norr Vid växling av de olika aktiviteterna i salvcykeln uppstår ofta tidsförluster. Detta beror i delvis på att när en aktivitet är avslutad så meddelas inte detta direkt till arbetsledaren eller till dem som ska utföra efterföljande aktivitet. Denna växlingstid kan även vara inplanerad beroende på om de resurser som krävs är för tillfället kommer att vara upptagna vid annan front. Tidsförluster uppstår ibland vid raster då transport till och från arbetet i tunneln inte inräknas i rasten av yrkesarbetarna. Vid skiftbyten som i teorin inte ska ta mer än ett par minuter har det förekommit stora tidsförluster då de på föregående skift inte påbörjar aktiviteter som de anser att de inte kommer att hinna avsluta utan lämnar det till efterkommande skift. En bra överblick och en tydlig ledning krävs av arbetsledarna för att arbetet ska fortgå utan onödiga väntetider. 6

7 3 Tidsanalys av salvcykeln Tidmätning har skett på salvlängder av 6 meter vid huvudtunnels södra front och 3 meter vid huvudtunnels norra front. Anledningen till att 3 meters salvlängd använts norrut beror på att tillåtna vibrationsnivåer överskridits. Huvudtunnelns teoretiska area är ungefär 61 m 2 och antalet hål som borras för varje salva uppgår till stycken. Vid huvudtunnel norr har det borrats något mer än i huvudtunnel syd beroende på att drivningen sker under tätbebyggt område. Injekteringsförfarandet har ej studerats då denna inte genomförs mellan varje cykel. Förstärkning ingår ej i tidsanalysen eftersom denna görs nattetid mellan och då inget annat arbete får utföras. Uppmätta tider kan ha en felmarginal på 5-10 minuter. Alla tider i tabell 1 och i aktivitetsbeskrivningen avser medeltider då tiderna varierar beroende på hur arbetet har utförts och av vem. Störningar som uppstått under salvcykeln har noterats och återfinns i aktivitetsbeskrivningen. Tiderna i tabell 1 avser således optimala salvcykler där aktiviteterna växlar på ett smidigt sätt utan väntetider. Sammanställning av cykeltider Aktivitet Salvlängd 6 meter Salvlängd 3 meter Antal yrkesarbetare Borrning 4 h 00 min 3 h 00 min mättekniker Laddning 2 h 30 min 2 h 00 min 2 Sprängning 0 h 15 min 0 h 15 min 2 Ventilation (30 min) (30 min) - Utlastning 5 h 00 min 3 h 00 min VTG underentreprenör Skrotning 2 h 00 min 1 h 30 min 2 Rensning 0 h 20 min 0 h 20 min VTG underentreprenör Totaltid 14 h 35 min 10 h 35 min (Tabell 1) Salvlängd 6 meter Skrotning 14% Rensning 2% Borrning 27% Ihopskrapning, Spolning & Utlastning 35% Ventilation 3% Laddning 17% Sprängning 2% (Diagram 1) 7

8 3.1 Verkliga salvcykeltider Nedan har en jämförelse gjorts mellan den optimala salvcykeln och verkliga utfall. De verkliga utfallen har tagits från sprängjournaler där tiden beräknats från en skjutning till nästa. Exempel. 18:2 avser när denna salva sprängdes till dess att salva 18:3 sprängdes Salvlängd 6 meter Utifrån diagram 2 och diagram 3 kan utläsas att den optimala salvcykeln i stort överensstämmer med verkligt utfall. Dock finns det salvor som överstiger denna tid ordentligt. Orsaker till detta beror antingen på störningar i produktion t.ex. maskinfel eller inplanerade väntetider orsakat av att resurserna varit i bruk på annan plats. Att cykeltiderna för huvudtunnel syd uppvisar en så pass jämn trend kan förklaras med att denna front har haft prioritet 1 under mätperioden. Salcykeltider salvlängd 6 meter 25,00 Tid i timmar 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 optimal cykel 18:2 18:3 19:1 22:3 23:1 23:2 24:1 24:2 24:3 25:1 (Diagram 2) Avvikelse från optimal cykeltid optima l cykel 18:2 18:3 19:1 22:3 23:1 Avvikelse 0% 30% 11% 9% 7% 13% 15% 21% 3% -3% 63% (Diagram 3) 23:2 24:1 24:2 24:3 25:1 8

9 3.1.2 Salvlängd 3 meter Till skillnad från huvudtunnel syds 6 meters salvor kan man för huvudtunnel norr i diagram 4 och diagram 5 inte se samma jämna trend för cykeltiderna. Detta beror troligtvis på att aktiviteterna tagit längre tid på grund av dåliga bergförhållanden. Huvudtunnel norr har även haft lägre prioritering än huvudtunnel syd vilket betyder att resurser inte alltid funnits tillgängliga när de har behövts. Salvcykeltider Salvlängd 3 meter 30,00 25,00 Tid i timmar 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 optimal cykel 17:1 17:2 17:3 17:6 17:7 18:3 18:5 18:6 19:1 19:2 (Diagram 4) Avvikelse från optimal cykeltid optima l cykel 17:1 17:2 17:3 17:6 17:7 Avvikelse 0% 34% 21% -13% 68% 43% 148% 36% 48% 73% 46% (Diagram 5) 18:3 18:5 18:6 19:1 19:2 9

10 4 Aktivitetsbeskrivning För alla ingående aktiviteter i salvcykeln beskrivs tidsåtgång, dess generella utförande och uppkomna störningar som inträffat under mätperioden. Efter beskrivning av störningarna för varje aktivitet följer en kort diskussion om vilka åtgärder som kan hjälpa till att motverka tidsförlusterna. De resurser som används vid utförandet redovisas i bilaga Borrning Tidsåtgång: 4 h 00 min, salvlängd 6 m. 3 h 00 min, salvlängd 3 m. Uppmätt tid från etablering till avetablering inklusive inmätning. Vid 3 meters borrdjup blir det svårt för borraren att hinna med och manövrera alla tre bommar eftersom hålen då kan borras på ungefär 1 minut/st. Detta medför att en bom kommer att borra märkbart färre hål än de två andra. Utförande: Störningar: Åtgärdsförslag: Borraggregatet körs fram och ställs upp vid tunnelgaveln. Denna mäts sedan in av en mättekniker som efter inmätning överför erhållna data till riggen. Borraren börjar efter detta att borra. Brott på hydraulslangar och elkablar. Det händer ibland att gaveln inte är tillräckligt skrotad när borrning ska påbörjas. Detta medför att borraren får skrota klart gaveln från korgen på aggregatet. När aggregatet är framme vid gavel så har inte mättekniker blivit informerad om detta. Det förekommer även många mindre fel som alla inte kan räknas upp men som tillsammans utgör en betydande del av de totala störningarna. Största delen av driftavbrotten beror på undermåligt underhåll av borraggregaten. Därför bör underhåll av dessa planeras och ske nattetid eller på helger för att undvika avbrott i produktionen. 10

11 4.2 Laddning Tidsåtgång: 2 h 30 min, salvlängd 6 m. 2 h 00 min, salvlängd 3 m. Uppmätt tid från etablering till avetablering. Tiden visar sig variera mycket lite beroende på vilken salvlängd som laddas. Utförande: Störningar: Åtgärdsförslag: Förberedelser för laddningen sker i regel innan borrningen är klar. Då borraren är färdig flyttar han aggregatet så att laddtrucken kan köra fram till gaveln. Laddningen påbörjas med att tändare och primers sätts ut. Efter tändarsättningen så pumpas bulkemulsionen in i hålen med hjälp av laddslangar. Laddtrucken har två separata linjer som gör det möjligt för laddarna att samtidigt pumpa emulsion. Borrkax i vissa borrhål måste rensas bort. Framgrävning av sulhål med hjälp av fyllhammare. All materiel som krävs för laddningen har ej medförts. Det förekommer även att eltillförseln inte fungerar vilket beroende på vem som laddar medför tidsförluster. Laddtrucken går nämligen även att operera genom dieseldrift. Ej ordinarie laddare medför stora tidsförluster då dessa inte har samma inarbetade rutin som en ordinarie. Inga direkta åtgärder behövs för laddningen då denna fungerar mycket tillfredsställande. 11

12 4.3 Sprängning Tidsåtgång: 15 min, salvlängd 6 m. 15 min, salvlängd 3 m. Uppmätt tid från det att sprängning kan ske till dess att sprängning sker. Oavsett salvlängd eller antal hål är denna tid i stort densamma. Utförande: Störningar: Åtgärdsförslag: Innan laddarna skjuter av salvan kontrolleras att alla som är nere i tunneln blir informerade om att sprängning kommer att ske inom kort. Detta sker med hjälp av radiokommunikation samt genom att en av laddarna kör och informerar personal som finns vid de andra fronterna. En av laddarna slår av ventilationen och väntar tills det att duken hänger ordentligt. När det är klart så sker sprängningen med hjälp av tändapparat. Direkt efter skjutning slås ventilationen åter igång. Väntan på aktiviteter som är på väg att avslutas. Batterier i tändapparaten är ej laddade. Brott på skjuttråd. Utarbeta rutiner för laddning av tändapparater. Underhåll av skjuttråd med jämna intervall. 12

13 4.4 Ventilering Tidsåtgång: Antagande 30 min Antagandet grundas på upphandlingsprotokollet för utlastningen. Utförande: Störningar: Åtgärdsförslag: Efter sprängning ska spränggaserna ventileras ut ur tunneln. Visuellt kontrolleras när den största mängden gas kommit upp ur tunneln. Den så kallade gasproppen. Hål i ventilationsduken gör att läckningen ökar. Dessa hål uppkommer genom att fordon eller arbetskorgar river hål eller genom kast vid sprängning. Ventilationsduken kan även helt lossna vid sprängning om den inte får tömmas helt. En nedriven ventilationsduk ger långa stopp och andra fordon kan vanligtvis ej etablera sig vid gavel under denna tid. Om inte ventilationen är framdragen tillräckligt nära gaveln så kommer utvädringstiden att öka. Kondensvatten kan även samlas i ventilationstuberna. Detta medför en risk då tuberna kan rasa ner. Skapa en underhållsplan för ventilationssystemet. Det kan vara svårt att reparera hål i ventilationsduken under dagtid eftersom man då kan blockera arbetsvägar i tunneln. Detta gäller speciellt transporttunneln som är den enda vägen ner i berget. Det är dock hål i ventilationsduken i transporttunneln som ger den största läckningen och borde därför prioriteras. Eventuellt bör reparationer och kontroll av denna planeras in nattetid. Även förlängning och utbyte av trasiga ventlationstuber skulle kunna planeras in denna tid. 13

14 4.5 Spolning, ihopskrapning av salva och utlastning Tidsåtgång: 5 h 00 min, salvlängd 6 m. 3 h 00 min, salvlängd 3 m. Uppmätt tid från då första maskinen går in i tunneln tills det att sista maskinen lämnar tunneln. För alla tider är eventuella störningar under aktiviteten Noterbart är att garanterade medelkapaciteter på 100 vfm 3 /h i huvudtunneln inte inträffat någon gång under mätperioden. Dessa medelkapaciteter innefattar även spolning före utlastning och rensning efter utlastning. Utlastningen bör ta: 4 timmar och 17 min för en 6 meters salva 2 timmar och 8 min för en 3 meters salva Beräknat på arean av 61 m 2 och en överbergsprocent på 17 %. Utförande: Störningar: Utlastningen sker av Underentreprenören Västernorrlands transport & gräv (VTG). Utlastningen sker endast vid en front i taget. Om utlastning av två salvor samtidigt är aktuellt måste detta vara känt av VTG en dag i förväg. Utlastningen börjar med att hjullastare och vattenbil åker ner i tunneln då sikten är tillräcklig god och skrapar ihop salvan samt spolar den. De anropar sedan trailerförare när det är klart för lastning. Det finns inte några lastfickor i huvudtunnlarna så att trailerföraren kan vända utan han måste backa ända till gaveln. Se figur 1 för principskiss över utlastningen. Mottagning av cement i transporttunneln. Krävd rensning vid annan front gör att hjullastaren inte varit tillgänglig och semitrailerförare tar då ibland rast som orsakar ytterligare förseningar. Poliskontroller. Sten fastnar mellan däcken på semitrailers samt punktering. För få Semitrailers. Denna störning är högfrekvent. Det har även förekommit att hjullastaren havererar vilket medför totalstopp för utlastningen. Andra arbetsfordon blockerar transportväg. 14

15 Åtgärdsförslag: Vilka åtgärder som bör tas för att utlastningen ska ske på ett bättre och snabbare sätt bör diskuteras i samråd med VTG. Protokoll på hur garanterade medelkapaciteter uppfylls bör föras vid eventuell konflikt med VTG. Huvudtunnel Hinder Löst berg Räddningstunnel Cementficka Transporttunnel (Figur 1) 15

16 4.6 Skrotning Tidsåtgång: 2 h 00 min, salvlängd 6 m. 1 h 30 min, salvlängd 3 m. Uppmätt tid från etablering till avetablering. Skrotningstiden är beroende av hur mycket berg som kan skrotas, salvlängden och vem som utför arbetet. Utförande: Störningar: Åtgärdsförslag: Skrotningen påbörjas då utlastningen är klar och med etablering av skrotbocken vid gaveln. Skrotningen sker för hand med skrotspett och är fysiskt krävande för yrkesarbetarna. Avbrott som görs under skrotningen då sprängning ska ske. Detta avbrott är mycket kort. Det har även förekommit att maskinen ej har varit tankad när den ska förflyttas. Vid enstaka tillfällen har inte strömtillförseln fungerat. Den enda åtgärd som är nödvändig för skrotningen är att kontrollera att maskinerna är påfyllda med bränsle. 4.7 Rensning Tidsåtgång: 20 min, salvlängd 6 m. 20 min, salvlängd 3 m. Uppmätt tid avser från påbörjad till avslutad rensning. Utförande: Störningar: Åtgärdsförslag: Rensning sker av Underentreprenören Västernorrlands transport & gräv (VTG). När skrotningen är klar så meddelas VTG. De frågar då när detta ska göras och utför det då. Tiden från avslutad skrotning till det att gaveln rensats klart kan ibland vara betydande om utlastning samtidigt sker vid annan gavel. VTG bör arbeta på ett sådant sätt att utlastning inte ska behöva avbrytas då rensning ska ske. 16

17 5 Diskussion Efter analys av salvcykeln kan vid en fortsatt utredning följande diskuteras. En förbättrad kommunikation skulle underlätta för arbetsledaren att styra yrkesarbetarna på ett bättre sätt. Istället för att rapportera till arbetsledaren när arbetet är slutfört bör ett anrop via radio eller personligen göras till denna då aktiviteten är på väg att avslutas ungefär 15 minuter i förväg så att de som ska ta över kan göra nödvändiga förberedelser samt avsluta pågående arbete. Detta bör inte enbart gälla Skanskas personal utan även de underentreprenörer som finns på arbetsplatsen. För att ytterligare öka arbetsledaren översikt och underlätta den fortlöpande planeringen så bör även anrop göras då aktiviteter påbörjas. Det kan konstateras att den mest tidskrävande aktiviteten och den som enskilt skapar de största tidsförlusterna i salvcykeln är utlastning och spolning av salvan. Denna aktivitet utförs av underentreprenör VTG som har garanterat vissa medelkapaciteter. Dessa har ej uppnåtts någon gång under mätperioden. För att kunna kontrollera hur lång tid utlastningen tar i fortsättningen och om garanterade kapaciteter upprätthålls är det extra viktigt med kommunikationen mellan VTG och arbetsledaren som nämnts ovan. Vid överblick av tabell 1 kan ses att det fås 4 stycken aktivitetsväxlingar mellan Skanska och underentreprenören VTG. Vid aktivitetsväxlingarna uppstår ofta tidsförluster och det skulle kanske vara klokt att i framtiden se över om man eventuellt även ska lägga ut skrotningen på den underentreprenör som handhar utlastning och rensning. På så sätt minskas antalet aktivitetsväxlingar till endast 2 stycken. Alternativt så läggs endast utlastning på underentreprenad och rensningen sköts själv. En upprättad plan finns för underhåll och inspektion av maskiner men denna följs inte korrekt på grund av att maskinerna behövs för att hålla igång produktionen. Det är speciellt underhållet på borraggregaten som är viktigt då borrningen är den näst efter utlastningen mest tidskrävande aktiviteten i salvcykeln. Ett planerat underhåll av dessa skulle kunna införas på helger i den fortsatta produktionen. Detta är extra viktigt eftersom man efter det att räddningstunneln gjorts färdig kommer att lämna ifrån sig ett av borraggregaten till ett annat av Skanskas projekt. Tidigare nämnt i kapitel 1 är att målet för produktionen mäts i antal salvor per dag. Detta kan vara missvisande då det egentligen borde vara antalet slutförda salvcykler som räknas. Antagligen skulle det vara svårt att mäta dessa då vissa salvcykler från en föregående vecka avslutas veckan därpå. Däremot bör detta noteras eftersom det vissa dagar avslutas salvcykler där salvan sköts föregående dag och antalet salvor på grund av detta understiger det uppsatta målet. 17

18 Bilaga 1 : Krävda resurser för en salvcykel Borrning 1 yrkesarbetare + 1 mättekniker Atlas Copco Rocket boomer 353 ES Borrkronor 48 mm samt grovkronor 102 och 127 mm (4 & 5 ) Laddning Sprängning Ventilation Utlastning Skrotning Rensning 2 yrkesarbetare Dyno Nobel Titan SSE truck Typ I Sprängmedel: Titan 7000, Dynamex, Nobel prime Tändsystem: Nonel LP 2 yrkesarbetare Tändapparat CB 20 VA eller CI 160 VA GIA ventilationssystem Underentreprenör VTG, CAT 988 och brandbil för spolning av salva samt ett antal semitrailers. 2 yrkesarbetare Skrotbock och skrotspett Underentreprenör VTG, Volvo L120 eller Volvo L90 18

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer

Välkomna. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Välkomna. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Välkomna Vilka är vi? Jenny Dahlberg, produktchef kyla, Fortum Värme Anders Hill, affärsutveckling Fortum Värme, beställare av projektet. Jan Green, ÅF, Projektledare Hornsbergsprojektet. Cay-Eric Larsson,

Läs mer

Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby

Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby 4 juli - 5 augusti Den vattentub som förser Akzo Nobel med vatten kommer att läggas i en betongkulvert. Under veckan har en första del av armeringsarbetet

Läs mer

Utbildning vid leverans Klart att användas omgående Skjuter sönder berg & sten med omedelbar verkan

Utbildning vid leverans Klart att användas omgående Skjuter sönder berg & sten med omedelbar verkan Utrustning för Berg- & Stenspräckning Utbildning vid leverans Klart att användas omgående Skjuter sönder berg & sten med omedelbar verkan SIMPLEX Den enda Stenspräckningspatronen med separat tändare Säkrare

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Byggdagbok november 2012 Skönsberg

Byggdagbok november 2012 Skönsberg Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok november 2012 Skönsberg 30 november Projekt E4 Sundsvall kommer att medverka vid

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Värmdöpumpen AB. TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE

Värmdöpumpen AB. TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE Värmdöpumpen AB TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE Värmdöpumpen AB www.varmdopumpen.se Box 2101 Tel: 08-978037.971915 127 02 Skärholmen Fax:08-881344 1. INTRODUKTION

Läs mer

Planerad biogasanläggning, Starberget, Vännäs kommun

Planerad biogasanläggning, Starberget, Vännäs kommun Projekt Planerad biogasanläggning, Starberget, Vännäs kommun Kastberäkning för utredning av risker förknippade med stenkast från närliggande bergtäkt Rapportnummer 1425 6812 R 01 Datum 2015-03-04 Uppdragsgivare

Läs mer

Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg

Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg Projekt Biogasanläggning vid Starrberget, Vännäs Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg Rapportnummer 1425 6812 V 01 Datum 2015-02-06 Uppdragsgivare Vännäs Bondegas AB Handläggare: Erik Fastevik Ingenjör

Läs mer

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys KTH Järnvägsgrupp 1-- Anders Lindfeldt, Hans Sipilä Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys Bakgrund En av slutsatserna från projektet Kapacitetsutnyttjande i det svenska järnvägsnätet.

Läs mer

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Det fanns inget organiserat förbättringsarbete i produktionen Bristande utbyte av erfarenheter mellan olika delar i fabriken Produktionsområdet lever sitt eget

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Styr mot målet! Flik 7 Tidsstyrning. Beträffande AT-kurvan se flik 8 punkt 5 hur denna beräknas innan Du går vidare.

Styr mot målet! Flik 7 Tidsstyrning. Beträffande AT-kurvan se flik 8 punkt 5 hur denna beräknas innan Du går vidare. 6.5 Styr mot målet! Flik 7 Mål: Att hantera de störningar som uppstår. Indata: Tidsmål, tid- och resursplaner, lägesrapporter. Utdata: Uppdaterade planer, korrigerande åtgärder, kunskap. 1. Avstämningar

Läs mer

Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder

Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder Fredrik Cederholm Täkttillsyn 10 okt 2011 1 Miljöpåverkan Förändrad naturmiljö och landskapsbild Buller Sprängning Vibrationer Luftstötvågor Kväve från

Läs mer

NVF, Effektivare tunneldrivning 2014 Bergsprängning Kontursprängning Konturkvalitet. Anders Bouvin Projektledare

NVF, Effektivare tunneldrivning 2014 Bergsprängning Kontursprängning Konturkvalitet. Anders Bouvin Projektledare NVF, Effektivare tunneldrivning 2014 Bergsprängning Kontursprängning Konturkvalitet Anders Bouvin Projektledare Resultat Effektiv laddcykel Full indrift Rätt tunnelprofil Små skadezoner Rätt styckefall

Läs mer

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat.

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Bakgrund Nacka kommun skall förlägga en ny V200 PE mellan Torsvägen/Banbrinken och Saltsjöbanan i Igelboda, se figur 1 nedan. Figur 1 visar en Enirobild

Läs mer

Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun

Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun Att. Lena Andersson Rådhuset Arkitekter AB Lilla Bommen 5, vän 4 411 04 Göteborg Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun Bergteknisk utredning avseende risk för ras

Läs mer

med andras glasögon vinjett

med andras glasögon vinjett med andras glasögon vinjett Bergmaterialindustrin behöver ibland, liksom alla andra branscher, anlita kompetens som inte alltid finns i de egna leden. I en perfekt värld blir resultatet ett gott samarbete

Läs mer

6. Byggprojektet. I figur 30-31 redovisas exempel på hur tidplanen för de olika planerade arbetena kan komma att se ut.

6. Byggprojektet. I figur 30-31 redovisas exempel på hur tidplanen för de olika planerade arbetena kan komma att se ut. Här nedan är utdrag ur SLL:s informationsmaterial gällande Tunnelbanan Nacka och Söderort. För er som vill läsa hela dokumentet finns det på http://www.sll.se/global/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella

Läs mer

Vibrationsutredning provbrytning Norra Kärr

Vibrationsutredning provbrytning Norra Kärr Vibrationsutredning provbrytning Norra Kärr Uppdragsgivare: Golder Associates AB Författare: Mathias Jern Granskad av: Marcus Kilebrant Nitro Consult AB - Ett Orica Mining Services företag STOCKHOLM SUNDSVALL

Läs mer

Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011

Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011 Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011 Läget på Oljeberget På Oljeberget, där vi bygger nytt parkerings- och teknikhus, har arbetena fortsatt framåt. Sprängningsarbetena är i stort sett avslutade, sammanlagt

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Regler för nyttjande av väganläggning

Regler för nyttjande av väganläggning Regler för nyttjande av väganläggning. Sida 1 Regler för nyttjande av väganläggning 1. Allmänna regler för vägens nyttjande 1.1. Vägen får enbart nyttjas av personbil i samband med transport till fastighet

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

10/11/2011. Två särskilda störningsfrågor: vibrationer och luftstötvågor. Mathias Jern (mathias.jern@nitroconsult.se) Pallsprängning.

10/11/2011. Två särskilda störningsfrågor: vibrationer och luftstötvågor. Mathias Jern (mathias.jern@nitroconsult.se) Pallsprängning. Två särskilda störningsfrågor: vibrationer och luftstötvågor Mathias Jern (mathias.jern@nitroconsult.se) Pallsprängning 1 Exempel, sprängning Exempel, varje hål detonerar vid en egen tidpunkt => laddningen

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 1 (5) Husums fabrik Lokala föreskrifter Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 2 (5) Husums fabrik LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR MOBILA ARBETSPLATTFORMAR Med

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

BERGTEKNISK UTREDNING LANDVETTER 4:70

BERGTEKNISK UTREDNING LANDVETTER 4:70 RAPPORT BERGTEKNISK UTREDNING LANDVETTER 4:70 2014-03-27 Uppdrag: 254212, Bergteknisk utredning - Landvetter 4:70 Titel på rapport: Bergteknisk utredning - Landvetter 4:70 Status: Frisläppt handling Datum:

Läs mer

NYTTJANDE- och GENOMFÖRANDEAVTAL

NYTTJANDE- och GENOMFÖRANDEAVTAL BILAGA 4 Mellan Stockholms Vatten VA AB, 556175-1876, nedan kallat Stockholm Vatten, och Fastighetskontoret Stockholms stad, org nr 212000-0142, nedan kallad Staden, har med anledning av den planerade

Läs mer

FOTO: Fredrik Sandberg, Scanpix

FOTO: Fredrik Sandberg, Scanpix FOTO: Fredrik Sandberg, Scanpix När säkerheten kommer i andra hand Rapport från SEKO december 2010 Tydliga siffror i SEKOs medlemsundersökning: Allvarliga säkerhetsbrister i tunnelbanan Underhållet av

Läs mer

Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4

Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4 Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4 Sprängarbete Bestämmelser för sprängarbete finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete. Allt sprängarbete ska ledas av en sprängarbas

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Loggbok - Komplement Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor 8-15

Läs mer

& HÖGT LÅGT LIFTAR STAVDAL.SE

& HÖGT LÅGT LIFTAR STAVDAL.SE & HÖGT LÅGT LIFTAR LIFTAR Stavdal har ett komplett sortiment av liftar och teleskoptruckar för allt från små till stora projekt. I vår liftpark hittar du saxliftar, bomliftar, billiftar, släpvagnsliftar,

Läs mer

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie SwePS workshop Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll Delresultat från en fallstudie där syftet var att studera förbättringsbehov som underlag till införandeprocessen av förbättringsarbete i produktion

Läs mer

Samrådsunderlag för restaurering av flottledsrensade sträckor i Lögdeälven inom Nordmalings kommun

Samrådsunderlag för restaurering av flottledsrensade sträckor i Lögdeälven inom Nordmalings kommun Samrådsunderlag för restaurering av flottledsrensade sträckor i Lögdeälven inom Nordmalings kommun Nordmalings kommun och projektet ReBorN planerar att genomföra restaurering av flottledsrensade sträckor

Läs mer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 1 av 9 Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 2 av 9 Innehåll

Läs mer

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben BJÖRNPROV Regelförslag

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben BJÖRNPROV Regelförslag SKK s standardtext (i inledningen) om dopning etc. läggs till senare. PROVFORMER Provet på björn kan utföras som ordinarie björnprov eller som kombinationsprov på björn/älg eller björn/vildsvin. Då ska

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL INFORMATION 1 (4) INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL LÅNTAGARE Låntagare INFORMATION OM ELRULLSTOLEN Modell av elrullstol Artikelnummer Registreringsnummer Serienummer Anskaffningsår

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL LÅNTAGARE Låntagare INFORMATION OM ELRULLSTOLEN Modell av elrullstol Artikelnummer Registreringsnummer Serienummer Anskaffningsår Anskaffningsvärde

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 17.00 19.30 Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Partille kommun PM Berg- och produktionstekniskt utla tande fo r DP fo r bosta der vid Hallega rdsva gen - Ugglum 8:40

Partille kommun PM Berg- och produktionstekniskt utla tande fo r DP fo r bosta der vid Hallega rdsva gen - Ugglum 8:40 UPPDRAG Hallegårdsvägen (Ugglum 8:40) UPPDRAGSNUMMER 2395060000 UPPDRAGSLEDARE Christian Andersson Höök UPPRÄTTAD AV Petter Engvall, Nikola Ristov DATUM Partille kommun Berg- och produktionstekniskt utla

Läs mer

Kapacitet vid tunneldrivning

Kapacitet vid tunneldrivning Kapacitet vid tunneldrivning Studier av tidåtgång för olika arbetsmoment vid uppstarten Tunnel Driving Capacity A Study of Time Expenditure for Associated Processes During Start Up Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Regler för sumo under Robot-SM

Regler för sumo under Robot-SM Regler för sumo under Robot-SM Uppdateringar: 2015-02-11 - Uppdaterade regler för Lego-sumo (2.9, 4), samt specning av vilka klasser som startmodul är obligatoriskt för (2.6). 2014-02-18 - Ny bild för

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Välkommen till Boliden Aitik

Välkommen till Boliden Aitik FAKTA PROCESSÖVERSIKT Boliden Aitik är Sveriges största koppargruva och ligger strax söder om Gällivare i norra Sverige. Fyndigheten innehåller kopparkis och svavelkis som ger koppar, guld och silver.

Läs mer

Troubleshooting guide TC models

Troubleshooting guide TC models batteriet laddas upp var tredje månad till dess att batteriindikatorn visar att det är fulladdat. Laddningen kan genomföras på något av följande sätt: 1. Placera gräsklipparen på basstationen för laddning.

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (8) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-08-12 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

KAPITEL 7 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION TRI

KAPITEL 7 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION TRI Utgåva 2 Datum 2016-10-12 Sida 1 (7) KAPITEL 7 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION TRI Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg TDOK 2015:0309 gäller med följande tillägg. Specifika regler avseende huvudspår

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ventilationskarta, Björkdals underjordsgruva. Mattias Holmgren. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Ventilationskarta, Björkdals underjordsgruva. Mattias Holmgren. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Ventilationskarta, Björkdals underjordsgruva Mattias Holmgren Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Ventilationskarta

Läs mer

Datum Tel Fastighetskontoret Mobil Stockholm

Datum Tel Fastighetskontoret Mobil Stockholm RAPPORT C 1 (7) Handläggare Daniel Lindfors Datum 20150317 Tel +46 10 505 60 88 Fastighetskontoret Mobil +46 70 184 57 88 Box 8312 Fax +46 10 505 00 10 104 20 Stockholm Daniel.lindfors@afconsult.com Att:

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

Ejection system, Konceptuell design

Ejection system, Konceptuell design Ejection system, Konceptuell design Huvsprängning Frontruta Ansiktsskydd Canopybreakers Låssprint Vridomkopplare i kabinen Säkrad Osäkrad Fallskärm Höjdmätare Syrgas Utskjutningshandtag Säkerhetsbälte

Läs mer

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada GL 804:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Byggdagbok februari 2012

Byggdagbok februari 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok februari 2012 24 februari I Nolby fortsätter arbeten enligt tidigare veckor. Entreprenören

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Olycksundersökningsprotokoll Nivå 2

Olycksundersökningsprotokoll Nivå 2 Postadress Besöksadress Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten sprotokoll Dnr: RU 13-130 SOS larmnr: 15-3943533-2 Olyckstyp:

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Sida 1(9) Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Bildmaterial härrör från Ronny Sköller, Anuschka Heeb (länsstyrelsen Östergötland), Tilla Larsson och Magdalena Nyberg (jordbruksverkets vattenenhet)

Läs mer

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning Vibrationsutredning 214-5-6 Vibrationsutredning 214-5-6 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Johanna Rosvall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Var rädd om ryggen! Röj snö med en

Var rädd om ryggen! Röj snö med en Var rädd om ryggen! Röj snö med en snöslunga Kan det verkligen vara skojigt att skotta snö? Ja, absolut! I varje fall om du har investerat i en snöslunga. Sådana finns i många prisklasser från ett par

Läs mer

Replik AB. Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År VAR NYFIKNA OCH KREATIVA NÄR NI ANVÄNDER FRÅGORNA.

Replik AB. Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År VAR NYFIKNA OCH KREATIVA NÄR NI ANVÄNDER FRÅGORNA. Replik AB Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År Instruktioner Skyddsronder genomförs enligt företagets plan för skyddsronder. Arbetsledaren är ansvarig för genomförandet. Skyddsombudet

Läs mer

Resultat delprojekt jordbruk. Mätbara och omätbara

Resultat delprojekt jordbruk. Mätbara och omätbara Resultat delprojekt jordbruk Mätbara och omätbara Mål för delprojekt Jordbruk Möjliggöra utbildning i sparsam körning jordbruk i Uppsala län (genom att initiera andra projekt) Utbildning av handledare

Läs mer

Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 141021

Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 141021 Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 141021 Plats: Hammarbacken 19, Kl 19:00 Närvarande: Lars Nygren Staffan Dahlén Leif Dahlstedt Maria Ahnelöv Helena Rydberg Granath 1. Mötet öppnas. Lars Nygren

Läs mer

VÄRBYÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VÄRBYÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VÄRBYÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL 2015-07 Protokoll 07 fört vid styrelsemöte i hus 117 den 22/6 2015 Närvarande: Mikael Rydell (MR), Kent Larsson (KL), Henrik Ohlsson (HO), Björn Johansson (BJ),

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Företagsamheten 2011 Jämtlands län

Företagsamheten 2011 Jämtlands län Företagsamheten 2011 Jämtlands län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Jämtland. Under året ökade antalet företagsamma personer med drygt 300 personer, det vill säga

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1 Fortsättning från pdf nr 1 Dagbefolkning 5 1 Kilometer 3-15 151-35 351-6 61-1 11-165 1651-27 271-43 431-7 71-125 1251-232 Figur 8. Fördelning av befolkning i Storstockholm år 2 (5 meters upplösning). Nattbefolkning

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se Stigbergsgaraget Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015 www.stockholmparkering.se Stockholm växer så det knakar Mycket talar för att Stockholms stads befolkning kommer att ha nått miljonsträcket år

Läs mer

Stomljud vid tunneldrivning

Stomljud vid tunneldrivning STIFTELSEN SVENSK BERGTEKNISK FORSKNING SWEDISH ROCK ENGINEERING RESEARCH Stomljud vid tunneldrivning Borra för mindre stomljud? Pilotstudie Structure born noise at tunnel excavations Drilling with restricted

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Revision av livsmedelsanläggningar 2010

Revision av livsmedelsanläggningar 2010 Revision av livsmedelsanläggningar 2010 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Anneli Jyrkin Datum: 2010-09-20 Ansvarig: Anneli Jyrkin Sammanfattning Det finns olika tekniker för att genomföra

Läs mer

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se STARTKLAR MED CALIX Batteriladdarsortiment www.calix.se 1 INNEHÅLL Varför behövs batteriladdare?... 3 Personbil... 4 Buss och lastbil... 5 Jordbruksmaskiner... 6 Entreprenadmaskiner... 7 Industri... 8

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal. Arbetsfordon

Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal. Arbetsfordon Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Arbetsfordon kravspecifikation, besiktning, funktionskontroll och underhåll av arbetsfordon 200/05 Fastställd

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN 109-148 DUNKAVLEMYREN NÖTSÄTER 1:311, SKÄRHAMN TJÖRNS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Göteborg 2009-09-01 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

RÅD INFÖR SPRÄNGNING I BERGTÄKTER PRAKTISKA RÅD TILL PLATSCHEF, PRODUKTIONSCHEF OCH INKÖPARE

RÅD INFÖR SPRÄNGNING I BERGTÄKTER PRAKTISKA RÅD TILL PLATSCHEF, PRODUKTIONSCHEF OCH INKÖPARE RÅD INFÖR SPRÄNGNING I BERGTÄKTER PRAKTISKA RÅD TILL PLATSCHEF, PRODUKTIONSCHEF OCH INKÖPARE 1 Inledning 3 Borrning grunden för bra sprängning 4 Sprängarna måste kunna komma fram 4 Ett gott resultat kräver

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Autorobot Finland Oy, 2014 4-2014, Srj 8 fr. EasyBoatRoller - Monteringsanvisning 3 MONTERINGSSANVISNING Grundarbeten Marken på stranden behöver nödvändigtvis inte jämnas

Läs mer