Fasta affärer februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fasta affärer februari 2012"

Transkript

1 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer februari 2012 fastighetsobligationer - en möjlighet? sidan 5 nya pbl - förbättringar? sidan 6 stämpelskatt - risk för fallgropar sidan 4 fotograf: holger staffansson, skanska

2 Ledare fastighetsåret 2012 en utblick Vad bjuder 2012 på? Optimister och pessimister står långt ifrån varandra i prognoserna. Även ur fastighetsadvokatens perspektiv finns flera aktuella frågor. skattefritt eller inte? Ett förhandsbesked och en dom av Förvaltningsrätten i Göteborg i maj 2011 reste under förra året vissa tvivel kring möjligheten att skattefritt paketera fastigheter i aktiebolag. Ett förhandsbesked i december 2011 har i viss mån givit lugnande besked. Under året kan fastighetsbranschen förhoppningsvis vänta sig klargöranden avseende skattemässig paketering av fastigheter i aktiebolag. finansiera fastigheter i nytt läge Om bankutlåning till fastighetsbranschen minskar till följd av kreditåtstramningar, kan alternativa finansieringsformer växa fram istället. Företagsobligationer från fastighetsbolag att vänta under 2012? mer gröna hyresavtal Fastighetsägarna presenterar våren 2012 sitt gröna hyresavtal, som varit på öppen remiss till januari Avtalet är framtaget i dialog mellan hyresgästsidan och hyresvärdsidan. p som i partnering? Argumenten för att använda partnering i entreprenadprojekt framstår som logiska: när beställare ökar graden av samverkan med entreprenören, och matchar detta med ekonomiska incitament med ansvarig utgivare advokat jesper prytz , redaktion advokat tomas johansson advokat hillevi börjesson assistent emma rydén assistent susanna johansson kontaktpersoner advokat klas wennström, stockholm , advokat jesper prytz, göteborg , advokat johan granehult, malmö , foto Holger Staffansson, Skanska Istock Photo nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. nyhetsbrevet får citeras med angivande av källa. 2

3 fokus på gemensamma mål, blir projektgenomförandet effektivare och bättre än om ett renodlat part/ motparts-tänk genomsyrar projektorganisationen. Byggherrar som behärskar partnering kan få ut mer ur projektteamets samlade kompetens, och mer effektivt hantera komplexa utmaningar under projektgenomförandet. Legalt återstår dock att spegla detta i ett balanserat branschavtal. Om siktet under 2012 ställs mot Allmänna Bestämmelser om Partnering, borde ABP 14 inte vara en omöjlig vision. Vad säger BKK? den tredje dimensionen populär Alltsedan tredimensionell fastighetsbildning blev tillåten har intresset ökat, år för år. Såväl rena luftfastigheter som skiktning av handel/kontor/bostäder förekommer frekvent. Kreativiteten vet inga gränser när den tredje dimensionen blivit rättsligt synliggjord och mycket talar för att tendensen håller i sig under ovk en ny bedömningsfråga De nya bestämmelserna om OVK-besiktningar anger att fastighetsägaren ska vidta åtgärder för att avhjälpa avvikelser så snart han har anledning att misstänka att sådana finns. När det villkoret är uppfyllt är inte helt klart och hur denna bedömningsfråga ska hanteras legalt vid köp och försäljning kommer klargöras i transaktionspraxis under trevlig läsning! jesper prytz advokat ägarlägenheter har sämre finansieringsmöjligheter än bostadsrätter Så länge bolånetaket i bostadsrättsprojekt kan hanteras genom belåning både i föreningen och hos brf-köparen kommer inte ägarlägenheter kunna konkurrera på lika villkor. Varför ska ägarlägenheter missgynnas finansiellt? andra klassens nybyggda hus en realitet under 2012? Med nya plan- och bygglagen tillkom risken att en del nybyggda hus aldrig får permanent användningsrätt (definitivt slutbesked). Blir 2012 året då vi får se andra klassens nybyggda hus, eller året då lagstiftaren tar bort risken för en tudelning av bygglovens rättsliga ställning? Se mer i artikeln på sid 6.

4 Stämpelskattelagstiftningen risk för fallgropar Den 1 januari 2011 höjdes stämpelskatten för juridiska personers förvärv av fastigheter från 3 procent till 4,25 procent. Den nya högre skattesatsen har nu gällt i drygt ett år och det har aldrig varit så kostsamt att göra fel och drabbas av en högre stämpelskatt på grund av rena förbiseenden. Stämpelskatt vid överlåtelse av fast egendom till en juridisk person utgår med 4,25 procent av det högsta av köpeskillingen för fastigheten och fastighetens taxeringsvärde. Säljaren och köparen av den fasta egendomen är solidariskt ansvariga för att stämpelskatten betalas. Det står dock parterna fritt att sinsemellan reglera vilken part som ska ansvara för stämpelskatten och det normala vid en överlåtelse är att köparen svarar för stämpelskatten. Denna fördelningen binder dock inte lantmäteriet utan medför bara att den part som avkrävts stämpelskatt i efterhand kan rikta anspråk mot den part som i överenskommelsen mellan parterna ska svara för stämpelskatten. Nedan berörs kort några frågor där vi upplevt att det finns risk för misstag och förvirring när det gäller stämpelskatt. transportköp En vanlig företeelse är att fastigheter vidareförsäljs efter förvärv, s.k. transportköp. Anledningen till detta kan vara interna omstruktureringar eller pak-eteringar. Om ansökan om lagfart för en sådan vidareförsäljning sker inom tre månader från det att köpebrevet för det första förvärvet upprättades och vidareförsäljningen sker på samma villkor som det första förvärvet så är det första förvärvet, med vissa i lagen angivna undantag, stämpelskattebefriat. vikten av ordagrant intygande vid transportköp Vid ansökan om stämpelskattebefrielse vid en vidareförsäljning ska köpare och säljare avge en sanningsförsäkran på heder och samvete avseende vissa i lagen angivna förhållanden. En sådan sanningsförsäkran görs vanligtvis på köpebrevet för vidareförsäljningen och ett misstag som ibland sker är att intygandet sker på annat sätt än som följer av lagen. Lantmäteriet och domstolarna har valt att tolka lagen strikt och det gäller att i överlåtelsehandlingen exakt upprepa intygandet. Om så inte sker finns det stor risk att lantmäteriet inte medger befrielse från stämpelskatteskyldighet och stämpelskatt utgår för båda förvärven. intygande med fullmakt Domstolar och myndigheter har vidare ansett att ett intygande på heder och samvete inte kan ske via fullmakt. Det finns i och för sig viss logik i detta, men kravet på intygande i original är mycket lätt att missa. Att detta förhållande inte direkt framgår av lagen, utan följer av ett 80 år gammalt rättsfall är däremot olyckligt. transportköp efter årsskifte Enligt vad som beskrivits ovan utgår stämpelskatt vid en vidareförsäljning endast på det senare förvärvet. I de fall stämpelskatt utgår baserat på taxeringsvärdet och vidareförsäljningen sker efter ett årsskifte och det första förvärvet före årsskiftet så gäller alltså taxeringsvärdet för det nya året. Då taxeringsvärdena, i vart fall historisk, ofta höjs efter årsskifte och det är lätt att missa att det är taxeringsvärdet för det senare förvärvet som är det aktuella taxeringsvärdet som stämpelskatten baseras på, finns det risk att en förvärvare drabbas av högre stämpelskatt än vad man hade räknat med. stämpelskatt vid överlåtelse av industrifastigheter Vad avser överlåtelser av industrifastigheter ingår inte industritillbehör i taxeringsvärdet för fastigheten. Industritillbehör utgör typiskt sett fast egendom och ingår i en överlåtelse av en fastighet om inte fastighetsägaren har avgivit förklaring om att industritillbehören ska utgöra lös egendom och detta antecknats i fastighetsregistret. Om industritillbehören utgör fast egendom ska, vid beräkning av stämpelskatt baserad på taxeringsvärdet för fastigheten, värdet av sådana industritillbehör läggas till taxeringsvärdet. Lantmäteriet kommer då att kräva ett värderingsintyg avseende industritillbehören. slutsatser Sammantaget innehåller regleringarna om stämpelskatt en hel del fallgropar som kan få direkta konsekvenser i kronor och ören. Det är därför viktigt att sätta sig in i gällande regler och iaktta viss försiktighet. daniel jönsson 4

5 Fastighetsobligationer en möjlighet för rätt objekt Det har länge talats om behovet av en vitaliserad obligationsmarknad i Sverige men tyvärr hänt väldigt lite. Nu verkar det som om vi plötsligt drabbats av den så kallade ketchupeffekten. Nu händer det mycket överallt. Fastighetsbolag och andra börjar intressera sig för obligationer som en alternativ finansieringsform. Banker och fastighetsrådgivare satsar på att bygga upp särskilda team som kan strukturera och arrangera obligationsemissioner. Pensionsfonder, stiftelser och andra kapitalplacerare avsätter resurser för investeringar i denna typ av värdepapper. Detta är en utmaning för rådgivare och andra aktörer i kapitalmarknaden. De nya emittenterna måste förstå hur en obligation fungerar och vad som skiljer den från ett banklån. En obligation innehåller typiskt sett mindre begränsningar än ett banklån. Å andra sidan så är det svårare att ändra på villkoren och få ett medgivande till avvikelser från villkoren när en obligation väl är utgiven. Det är också svårare, och som regel dyrare, att amortera eller förtidsbetala en obligation än ett banklån. De villkor som används för osäkrade obligationer utgivna av stora börsnoterade företag fungerar relativt bra för sitt ändamål. Den stora utmaningen blir att utveckla villkor för andra typer av obligationer, som till exempel fastighetsobligationer med eller utan säkerhet. Obligationsvillkoren behöver också utvecklas på den svenska marknaden. Förutom införandet av bestämmelser om obligationsinnehavarmöte och majoritetsbeslut av obligationsinnehavarna har det hänt väldigt lite med villkoren i modern tid. De villkor som används för osäkrade obligationer utgivna av stora börsnoterade företag fungerar relativt bra för sitt ändamål. Den stora utmaningen blir att utveckla villkor för andra typer av obligationer, som till exempel fastighetsobligationer med eller utan säkerhet. För att åstadkomma ett lämpligt skydd för obligationsinnehavarna i dessa fall kan villkoren behöva innehålla åtaganden av olika slag avseende fastigheterna, finansiella nyckeltal, en utökad informationsskyldighet, osv. Emittenten kan också behöva ställa säkerhet över fastigheterna, aktier i fastighetsägande bolag och bankkonton. För dessa typer av strukturerade obligationer fyller en oberoende företrädare en vital roll. Företrädaren kan, för obligationsinnehavarnas räkning, hålla eventuell säkerhet och följa upp efterlevnaden av finansiella nyckeltal och andra åtaganden. Vad gäller fastighetsobligationer kan det finnas särskild anledning att fundera över alternativa säkerhetsstrukturer genom vilka man kan undvika att betala stämpelskatt för nya pantbrev. Genom pant över aktier i ett fastighetsägande bolag kombinerad med så kalllad ring-fencing av bolaget kan man åstadkomma en struktur som i all huvudsak skyddar fastigheterna mot konkurrerande fordringsägare. När vi väl kommit så här långt så måste investerarna analysera och prissätta kreditrisken på dessa nya typer av obligationer. I denna process måste investerarna också väga in de mer detaljerade obligationsvillkoren och ett eventuellt säkerhetspaket. Slutligen så har vi frågan om likviditeten. Även om emittenterna och investerarna hittar varandra vad gäller prissättningen på obligationerna så är det ett notoriskt faktum att den svenska obligationsmarknaden inte är särskilt likvid. Om man vill investera i en obligation så måste man i princip vara beredd att hålla den till förfall, eftersom man inte kan veta säkert att man kan sälja den i en fungerande marknad. Detta är inget problem för många investerare, men för andra är det tyvärr omöjligt att investera i en finansiell tillgång som man inte med lätthet kan avyttra. Detta är kanske den svåraste frågan att lösa, eftersom den kräver en samverkan av så många aktörer med delvis motstridiga intressen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi nu äntligen är på god väg att utveckla den svenska obligationsmarknaden. Flera steg återstår, men vandringen har definitivt påbörjats. andré andersson

6 Nya PBL blev det så bra som man tänkt sig? I början av maj 2011 infördes den nya plan- och bygglagen ( PBL ) vilken innehöll ett flertal lagändringar. Denna artikel syftar till att kortfattat redogöra för vissa av skillnaderna mellan PBL och den äldre plan- och bygglagen från 1987 ( ÄPBL ), samt att helt kort reflektera över huruvida förändringarna lett till att uppsatta mål med den nya lagstiftningen infriats. Förutom en allmän översyn och modernisering av språk och stuktur i lagen var tanken att ta ett helhetsgrepp på över 250 ändringsförslag som förts fram under de senaste åren. Utöver förbättrad kontroll av det som byggs syftar förändringarna också till att förtydliga reglerna och förenkla användandet, vilket är tänkt att leda till effektivare beslutsprocesser avseende såväl planläggning som lovgivning. För att effektivisera handläggningen av överklaganden har instansordningen justerats så att samtliga kommunala beslut under PBL överklagas till länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstol och vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Den justerade instansordningen medger sannolikt också vissa samordningsvinster i ärenden som ska prövas enligt både PBL och miljörättslig lagstiftning. planprocessen Även om grunddragen för planprocessen kvarstår från ÄPBL har vissa ändringar införts vad gäller de olika planerna och framtagandet av dessa. Utvecklingen de senaste tio åren har inneburit att planarbetet allt oftare startas genom initiativ från enskilda exploatörer, som också ofta svarar för delar av det praktiska planarbetet. Kommunernas hantering av enskilda initiativ varierar och otydliga eller bristande besked från kommunen medför ofta osäkerhet och långa, fördyrande processer för de som vill få till stånd en planändring. PBL innehåller därför en möjlighet att inom fyra månader från ansökan, innehållande vissa handlingar, få besked om hur kommunen ställer sig till förslag som kräver detaljplaneläggning s.k. planbesked. Planbeskedet är dock inte bindande varför det kan ifrågasättas i vilken grad den enskilde ska kunna förlita sig på ett positivt besked. Planprocessen har också förenklats och förkortats i några avseenden, främst beträffande planprogram och programsamråd som tidigare var näst intill obligatoriska. En annan nyhet är att utställningsförfarandet enligt ÄPBL ersatts av ett skriftligt granskningsförfarande. Istället för att ställa ut förslaget ska kommunen hålla det tillgängligt för den som vill granska det. Huruvida ändringen innebär någon större förenkling i praktiken är dock tveksamt. En förändring som däremot synes vara av större betydelse är införandet av en ny typ av enkelt planförfarande för situationer där detaljplanen enbart gäller en verksamhet som har eller ska bli föremål för en tillståndsprövning enligt miljöbalken eller viss annan lagstiftning. Denna ändring medför i hög utsträckning att behovet av parallella prövningar tas bort. lovprocessen Enligt PBL ska kommunen besvara en ansökan om bygglov senast veckor efter att komplett ansökan lämnats in. Införandet av en tydlig frist är en förändring gentemot tidigare regler. Den nyhet rörande bygglov som sannolikt väckt störst uppmärksamhet hittills är ansträngningarna för att finna en lösning för att lämnade bygglov ska kunna vinna laga kraft. Det är emellertid inte helt klart att frågan är löst ens genom bestämmelserna i PBL, eftersom möjligheten till delgivning genom annonsering endast är verksam mot okända sakägare. För att bygglov ska vinna laga kraft kommer byggnadsnämnden även fortsättningsvis behöva direkt delge den som är berörd part, känd sakägare eller boende med ej tillgodosedda synpunkter. byggnadens ibruktagande och slutbesked Sedan byggherren visat att alla krav som gäller för de vidtagna åtgärderna är uppfyllda och byggnads- 6

7 nämnden inte funnit skäl att ingripa mot byggnationen ska slutbesked lämnas. Så länge slutbesked eller interimistiskt slutbesked inte har lämnats råder användningsförbud för byggnaden. Den nyhet rörande bygglov som sannolikt väckt störst uppmärksamhet hittills är ansträngningarna för att finna en lösning för att lämnade bygglov ska kunna vinna laga kraft. Slutbesked kan lämnas även om det finns försumbara brister. Lagtexten lämnar dessutom en öppning för interimistiska slutbesked när det finns annat än försumbara brister, eller om en kontroll behöver göras i senare skede. I praktiken torde interimistiska slutbesked komma att bli den klart dominerande formen av slutbesked eftersom Boverkets nya byggregler, för många byggnader, kräver att byggnadens energianvändning mäts under en sammanhängande 12-månadersperiod, avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i bruk. Vidtas inte erforderliga åtgärder i tid kommer definitivt slutbesked inte att lämnas och användningsförbud inträder. En situation som kan vara särskilt riskfylld är den när byggnaden tas i bruk av annan än den som uppfört den, t.ex. efter överlåtelse av en projektfastighet. Hur denna situation är tänkt att hanteras framgår inte av lagtext eller förarbeten, inte heller finns några klara riktlinjer från Boverket. Klart är emellertid att risken att åtgärderna inte vidtas inom fristen för det interimistiska slutbeskedet behöver beaktas då hus utan definitivt slutbesked överlåts och/eller hyrs ut. Utformningen av PBL riskerar att motverka omsättningsintresset avseende nyproducerade byggnader, eftersom användningsförbud kan återinträda enligt ovan. slutsats Det är nog ingen överdrift att säga att PBL i vissa delar bör ses över för att uppfylla de, goda, syften som angavs som grund för lagändringen. Särskilt stort tycks behovet vara vad avser dels bygglov och möjligheten för sådana att vinna laga kraft, dels för bestämmelserna om när, och under vilka omständigheter, en byggnad får tas i bruk. I avvaktan på en sådan översyn och de ändringar som rimligen kommer följa därpå behövs riktlinjer från Boverket, inte minst för att underlätta en likartad tolkning av bestämmelserna i PBL landets kommuner emellan. Sådana riktlinjer bör lämnas så snart som möjligt. jonas larson

8 Omreglering av tomträttsavgäld ny utredning för enklare och enhetliga regler Debatten är inte ny. Under 2011 har dock uppmärksamheten kring principerna för omreglering av tomträttsavgäld på nytt fått liv, något som vi sett i media. Kritik har framförts mot oskäliga avgäldshöjningar och att det råder oförutsägbarhet och diskrepans mellan olika upplåtares (ofta kommunerna) beräkningssätt av tomträttsavgälden. Tomträttsavgälder omregleras löpande vid utgången av vissa tidsperioder, tidigast vart tionde år enligt tvingande lagstiftning. Lagen uppställer ingen generell och tydlig formel för bestämmande av avgälden vid omreglering. Enligt gällande lagstiftning ska tomträttsavgäldens storlek fastställas på grundval av markvärdet vid tidpunkten för omprövningen. Avgälden ska enligt förarbeten motsvara en skälig ränta på det uppskattade markvärdet. Två faktorer bestämmer således avgäldens storlek markens värde och avgäldsräntan. Vid en bedömning av markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och de närmare föreskrifter som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. Bedömningen i det enskilda fallet påverkas således bl.a. av om det är fråga om upplåtelse för bostadsändamål eller för kommersiellt ändamål och om det i övrigt finns inskränkningar i upplåtelsen. Fastighetens taxeringsvärde kan tjäna till ledning vid värderingen men förarbeten anger att taxeringsvärdet inte ska tillmätas avgörande betydelse. Vidare har i praxis godkänts formler för bestämmande av markvärdet som innebär uppräkning av taxeringsvärdet för att motsvara ett tänkt marknadsvärde (då taxeringsvärdet endast anses utgöra 75 procent av marknadsvärdet) och avdrag med viss schablon för tomträttshavarens egna investeringar på marken. Vad gäller avgäldsräntan har Högsta domstolen i flera fall bestämt att avgäldsräntan ska bestämmas med utgångspunkt i den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden (i princip skillnaden mellan den nominella räntan och inflationen). 8

9 Trots att det i praxis och förarbeten fastlagts stöd och riktlinjer för hur markvärdet ska bestämmas och vad som är att anse som en skälig ränta, ger gällande rätt utrymme för olika värderingsmetoder för upplåtares bedömning av markvärdet och vad som är en skälig avgäldsränta. kritiken och tidigare utredningar Kritiken mot den nuvarande regleringen tar delvis avstamp i de långa avgäldsperioderna. Långa avgäldsperioder tenderar att resultera i stora etappvisa ökningar av avgälden. Höjningen blir särskilt påtaglig om det har gjorts kraftiga höjningar av taxeringsvärdena under perioden. En lång avgäldsperiod innebär vidare att tomträtter kommer att omprövas vid olika tillfällen. Detta kan medföra att tomträtter som är likvärdiga under flera år kan ha stora skillnader i avgäldsnivå. Det främsta kriteriet utöver de långa avgäldsperioderna är kanske att systemet saknar en enhetlig metod för att fastställa markvärdet och räntan. Detta leder till att olika upplåtare utvecklar skilda metoder och praxis. Bristen på enhetliga och tydliga regler leder till att parterna ofta anser sig ha stöd för skilda uppfattningar om t ex markvärdet. Detta resulterar i sin tur i långdragna och kostsamma domstolsprocesser. Kritiken mot tomträttssystemet är inte ny och reglerna för bestämmande av tomträttsavgälden har varit föremål för utredning såväl under som 1990-talet. Utredningarna resulterade i en proposition 1998/99, men har inte föranlett någon ändring av lagstiftningen. Kritiken mot tomträttssystemet är inte ny och reglerna för bestämmande av tomträttsavgälden har varit föremål för utredning såväl under som 1990-talet. Huvuddragen i lagförslaget 1998/99 satte fokus på en utökad avtalsfrihet mellan parterna. Förutsatt att parterna inte överenskommit om en längre period föreslogs en årlig omreglering av avgälden. Avgäldsräntan föreslogs vara lagfäst för såväl tomträtter för småhusändamål som för kommersiella ändamål. För kommersiella tomträtter ansågs att markvärdet skulle fastställas med utgångspunkt i markens marknadsvärde och att parterna skulle kunna avtala om andra kriterier för avgäldsbestämningen än vad som uttrycks i lag. Till skillnad från de kommersiella tomträtterna ansågs tomträtterna för småhusändamål ha ett starkare skydds- värde med tvingande bestämmelser för omreglering. Markvärdet som skulle ligga till grund för avgäldsbestämningen föreslogs i denna del motsvara markens taxerade värde. Lagförslaget ledde inte till en reformering då det ansågs svårt att förutsäga det ekonomiska utfallet av regleringen. ny utredning Den 22 juni 2011 beslutade regeringen att återigen tillsätta en utredning för att bl.a. föreslå enklare regler för bestämmande av tomträttsavgälden vid omreglering. Enligt utredningsdirektivet ska det grundläggande syftet med utredningen vara att skapa en mer förutsägbar ordning och en så enkel avgäldsbestämning som möjligt. Beräkningstekniska och andra svårigheter med att fastställa avgäldsunderlaget och avgäldsräntan ska undvikas. Utredaren ska enligt direktivet särskilt överväga kortare avgäldsperioder och en koppling av ändringar av avgälden till något slag av index. Vidare ska utredningen eftersträva en omregleringsprocess som inte nödvändigtvis kräver den enskilde tomträttshavarens aktiva medverkan samt eftersträva ett system som medför såväl förutsägbarhet och trygghet för tomträttshavaren och som, i förhållande till gällande system, huvudsakligen innebär oförändrade avgäldsintäkter för fastighetsägarna och kostnader för den enskilde tomträttshavaren, samt värnar om tomträttens kreditvärde. Problematiken kring och de överväganden och hänsyn som får göras inför en reformering av bestämmelserna är komplexa och endast mycket ytligt och inte på något sätt fullständigt beskrivna här. Det ska bli intressant att så småningom få ta del av resultatet av vågskålen. Förhoppningsvis kan utredningen denna gång leda till mer handfasta verktyg för kommunerna och ge tomträttshavarna en ökad förutsägbarhet inför framtida omregleringar. Uppdraget ska redovisas den 31 oktober jennie knutsson för fördjupning kring problematiken och syftet med den pågående utredningen, se kommittédirektiv vissa tomträtts- och arrendefrågor (dir 2011:60).

10 Väl genomarbetade förvaltningsavtal en allt viktigare produkt på marknaden Bristfällig förvaltning kan medföra allvarliga konsekvenser för en fastighetsägare av såväl ekonomisk som ansvarsmässig natur. För att säkerställa en effektiv och god förvaltning krävs att förvaltningsavtalet är genomarbetat, tydligt och enhetligt samt tillvaratar fastighetsägarens intressen. På detta sätt kan fastighetsägaren säkerställa bl.a. kvalitet, kontroll över kostnader och kunnande i förvaltningen samt bevara fastigheters värde och nöjda hyresgäster. Många fastighetsägande bolag vill därför se över och modernisera sina förvaltningsavtal i syfte att förbättra förvaltningen och utveckla sina fastigheter. Det moderna förvaltningsavtalet syftar till att optimera fastighetsförvaltningen, hantera fastighetsägaransvar och förebygga både att eventuella problem uppstår i förvaltningen samt mellan beställare och förvaltningsentreprenören. Förvaltningsavtalet måste innehålla en tydlig beskrivning av förvaltningsentreprenörens åtagande. Det kan vara fråga om ett totalåtagande innefattande såväl teknisk som administrativ förvaltning eller endast delar härav. Ett sätt att definiera åtagandet är att i förvaltningsavtalet precisera målet med förvaltningsentreprenaden. Målsättningen kan lämpligen delas upp i olika typer av mål, såsom kvalitetsmål, miljömål etc. Det är viktigt att förvaltningsavtalet innehåller klart och tydligt definierade ansvarsområden och uppgifter. Förvaltningsentreprenörens behörighet och befogenhet inom ramen för uppdraget måste beskrivas. Vidare måste fastighetsägaransvaret, dvs. det skadeståndsrättsliga och straffrättsliga ansvar som kan åläggas en fastighetsägare, hanteras på ett optimalt sätt. Beställaren måste ges möjlighet att kontrollera att förvaltningsentreprenören utför sitt åtagande kontraktsenligt. Det är dock viktigt att beställarens kontroll inte är för ingripande så att det begränsar förvaltningsentreprenörens ansvar. Det förekommer olika ersättningsmodeller på marknaden: fast ersättning, rörlig ersättning eller en kombination av fast och rörlig ersättning. Det är även möjligt att påverka förvaltarens insatser genom incitamentsklausuler, t.ex. genom att koppla ersättning och eventuell bonus till kundnöjdhet, uthyrningsnivå etc. Rätt utformade och använda kan sådana morötter skapa vinster åt både beställaren och förvaltningsentreprenören. Det är dock viktigt att det finns tydliga regler och mätmetoder för att fastställa om prestationsnivåer uppnåtts och om tillhörande bonus ska utfalla. På motsvarande sätt kan införas piskor eller negativa incitament för att säkerställa att exempelvis vissa kvalitets- och funktionskrav blir tillgodosedda. Utöver nämnda områden finns det förstås en rad övriga frågor att tänka på och beakta vid upprättandet av förvaltningsavtal. För den som vill se över och modernisera sina förvaltningsavtal, är det viktigt att samtliga viktiga avtalsområden behandlas och att regleringarna i avtalet är genomarbetade, tydliga och enhetliga. mårten tageus andréa dahrén 10

11 Trender Med ett team på 60 jurister som dagligen arbetar med fastighetsbranschens transaktioner och andra fastighetsrättsliga frågor har Mannheimer Swartling norra Europas största grupp av fastighetsjurister. Vårt dagliga arbete återspeglar därför i stora delar trenderna i fastighetsbranschen. På transaktionssidan har 2012 inletts på ett liknande sätt som 2011 avslutades. Stora strukturella transaktioner blandas med enklare överlåtelser och den enskilt största transaktionen på senare tid inom fastighetsgruppen är försäljningen av Norrvidden under hösten Finansiering, eller snarare svårigheten att finansiera förvärv är i fokus för såväl säljare som köpare. Projektsamverkan och på förhand sålda projektfastigheter är en vanlig lösning på finansieringsproblematiken. Detsamma gäller olika former av samarbeten mellan flera köpare vid förvärv av fastigheter och vi får allt fler förfrågningar om alternativa finansieringslösningar via obligationsmarknaden. Slutligen, vad gäller transaktioner, har skattedomar lett till ett ökat fokus på bolagsstrukturer vid förvärv. På senare tid har byråns jurister deltagit i en rad mycket spännande exploaterings- och entreprenadprojekt. Ett som särskilt kan nämnas är byråns deltagande i Facebooks bygge och etablering av datahallar i Luleå. Ett annat är upprustningen av delar av tunnelbanenätet i Stockholm och byrån arbetar i skrivande stund med flera omfattande projekt kopplade till gruvindustrin. Sedan en tid tillbaka företräder byrån därtill beställaren av Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, som lär vara Europas största pågående husbyggnadsprojekt. Sammantaget ser vi med tillförsikt på möjligheterna under 2012 och det är glädjande att vi får delta i transaktioner och projekt som täcker i princip alla delar av fastighetsbranschen. tomas johansson

12 stockholm norrlandsgatan 21 box stockholm telefon: +46 (0) göteborg östra hamngatan 16 box göteborg telefon: +46 (0) malmö södergatan 22 box malmö telefon: +46 (0) helsingborg södra storgatan 7 box helsingborg telefon: +46 (0) frankfurt bockenheimer landstrasse frankfurt am main, tyskland telefon: berlin mauerstrasse berlin, tyskland telefon: st: petersburg sweden house malaya konyushennaya st. petersburg, ryssland telefon: shanghai unit 7, 25th floor, platinum no. 233 taicang road, luwan district shanghai , kina telefon: hong kong suites , 33rd floor jardine house, 1 connaught place central, hongkong, kina telefon: bryssel it tower avenue louise bryssel, belgien telefon: new york 101 park avenue new york ny 10178, usa telefon: moskva romanov dvor business centre romanov per moskva, ryssland telefon: Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spjutspetskompentens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Med ett team på 60 jurister som dagligen arbetar med fastighetsbranschens transaktioner och andra fastighetsrättliga frågor har Mannheimer Swartling norra Europas största grupp av fastighetsjurister. Antalet specialiserade jurister ger oss en unik kombination av kunskap och erfarenhet. Byråns fastighetsgrupp har samlat experter från alla relevanta rättsområden och drivs utifrån ett tydligt branschfokus. För beställning av Fasta Affärer vänligen kontakta

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14)

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) REMISSYTTRANDE 1 (5) Mark- och miljööverdomstolen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) Regeringskansliets diarienummer S2014/2509/PBB

Läs mer

Fasta affärer. jesper prytz Ser framåt sidan 6. förvaltningsavtal. nya abk 09. Allt viktigare

Fasta affärer. jesper prytz Ser framåt sidan 6. förvaltningsavtal. nya abk 09. Allt viktigare stockholm st:petersburg norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm sweden house malaya konyushennaya 1/3 a 191 186 st:petersburg, ryssland göteborg shanghai östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg

Läs mer

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun Riktlinjer för tomträtt, februari 2016 Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun 1 Riktlinjer för tomträtt Inledning När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser

Läs mer

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp?

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? Uppdragsgivare: HSB Brf Pildammen genom dess styrelse. Uppdrag: Analys av föreslaget nytt tomträttsavtal fr o m 2019 samt erbjudande om friköp av fastigheten

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Kommittédirektiv Bostadsbyggande på statens fastigheter Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Dir. 2017:7 Sammanfattning En särskild utredare en samordnare som ska fungera som en förhandlingsperson,

Läs mer

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 VÄLKOMNA Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige Expert i Paketeringsutredningen Henrik Tufvesson, näringspolitisk

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Alltför många detaljplanebestämmelser

Alltför många detaljplanebestämmelser Alltför många detaljplanebestämmelser saknar stöd i lag är otydliga Eidar Lindgren Institutionen för fastigheter och byggande, Fastighetsvetenskap, KTH 2012-11-15 Innehåll Principer för formulering av

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse Malmö stad Tekniska nämnden 1 (7) Datum 2014-05-12 Adress Diarienummer TN-2014-181 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse STK-2014-356

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-08-31 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Kristina Isacsson Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Peter Kalliopuro Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen

Läs mer

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning Ägarlägenheter i befintliga hyreshus 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Vilka arbetar i utredningen? Hur bedrivs arbetet i en statlig utredning? Utredningens uppdrag Vilka arbetar i utredningen?

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2016 T 260-15 KLAGANDE OR Ombud: Advokat JA och jur. kand. MK MOTPART Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun 134

Läs mer

DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand

DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 710-09 1 KLAGANDE 1. G H 2. Y H MOTPART Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Gotlands

Läs mer

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

Planeringsförenklande åtgärder

Planeringsförenklande åtgärder Planeringsförenklande åtgärder Kerstin Åkerwall (uppdragsansvarig) Kerstin.akerwall@boverket.se Yvonne Svensson, Maria Rydqvist, Jonas Fränne och Agneta Gardar Uppdraget Av regeringsuppdraget framgår att:

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

2009-05-26 M2009/2171/R

2009-05-26 M2009/2171/R Promemoria 2009-05-26 M2009/2171/R Miljödepartementet Rättsenheten Camilla Adolfsson Remiss om lagtexten för en ny plan- och bygglag samt en ändring i anläggningslagen (1973:1149) Sammanfattning En ny

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2681-07 KLAGANDE Jörnemans Ingenjörsbyrå AB, 556646-4631 Hälleflundregatan 24 B 426 58 Västra Frölunda MOTPART Kammarkollegiet

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer

Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer 1 Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer Advokat Anders Linnerborg, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö 1 3 Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

Riktlinjer för kommunal markanvisning

Riktlinjer för kommunal markanvisning VERSION 1.0 DIARIENUMMER KS 2014.352 2015-02-19 Riktlinjer för kommunal markanvisning 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-27 Innehåll Riktlinjer för kommunal markanvisning... 1 1. Kommunala markanvisningar...

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 december 2011 T 322-10 KLAGANDE LP Ombud: Advokat CBO MOTPART Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Ombud: AL och JZ SAKEN Inlösen

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning -

Läs mer

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas LANTMÄTERIET 1 (6) YTTRANDE 2013-12-09 Dnr 102-2013/3653 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess Regeringskansliets dnr 52013/ 6968/PBB

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 juni 2004 Ö 2407-03 KLAGANDE Nordea Bank Sverige AB, 502010-5523, Hamngatan 10, 105 71 STOCKHOLM Ombud: LH MOTPART JH-M Ombud: jur.

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-26

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-26 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-26 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. En enklare planprocess Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m.

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Promemoria Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås att det i plan- och bygglagen införs bestämmelser om att ett

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 9 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Wallenstam Fastighets AB 70, 556894-8185 Ombud: Advokat Mart Tamm Vasagatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2015 Ö 3524-14 KLAGANDE Luossavaara-Kiirunavaara AB Ombud: Chefsjurist MS MOTPART Kiruna kommun Ombud: Advokat AG SAKEN Klagorätt

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun

Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun Stockholm den 1 september 2011 Eskilstuna kommun Planavdelningen 631 86 Eskilstuna Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun Med stöd av bifogade fullmakter får vi

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 5 juli 2016 T KLAGANDE RN. Ombud: Advokat TJ MOTPARTER 1. AA 2. JT

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 5 juli 2016 T KLAGANDE RN. Ombud: Advokat TJ MOTPARTER 1. AA 2. JT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 juli 2016 T 1834-15 KLAGANDE RN Ombud: Advokat TJ MOTPARTER 1. AA 2. JT Ombud för 1 och 2: Advokat KH SAKEN Bättre rätt till del av fastighet

Läs mer

Regeringens skrivelse 2016/17:38

Regeringens skrivelse 2016/17:38 Regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Skr. 2016/17:38 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 april 2017 KLAGANDE Lannebo Fonder AB, 556584-7042 Box 7854 103 99 Stockholm MOTPART Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Utvalt. När är internetleverantörer skyldiga att blockera sina kunders tillgång till hemsidor? Immaterialrätt Marknadsrätt Medierätt

Utvalt. När är internetleverantörer skyldiga att blockera sina kunders tillgång till hemsidor? Immaterialrätt Marknadsrätt Medierätt ett informationsbrev från mannheimer swartling nummer 4 maj 2016 Immaterialrätt Marknadsrätt Medierätt Utvalt redaktör Julia Graflund julia.graflund@msa.se ansvarig utgivare Per Josefson per.josefson@msa.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2016 Ö 5616-15 KLAGANDE Tekniska Verken i Linköping AB (publ.), 556004-9727 Box 1500 581 15 Linköping Ombud: Advokat PS MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 november 2011 KLAGANDE AA MOTPARTER 1. BB 2. CC 3. Byggnadsnämnden i Landskrona kommun 261 80 Landskrona ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 november 2009 Ö 3639-08 KLAGANDE U-dal 1 Kommanditbolag, 969704-5301 c/o AB Yellow Göteborg 401 84 Göteborg Ombud: Advokat MT och

Läs mer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Yttrande SOU 2005:59 1 Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer 2 kap. 7 Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och Bolaget AB (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 8 nedan träffats följande

Läs mer

Advokatsamfundet är således positiv till det framlagda förslaget men vill oaktat detta framföra vissa synpunkter.

Advokatsamfundet är således positiv till det framlagda förslaget men vill oaktat detta framföra vissa synpunkter. R-2008/0247 Stockholm den 30 maj 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/4949 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 februari 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Prissättningsbesked

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Stockholm den 10 augusti 2015

Stockholm den 10 augusti 2015 R-2015/0905 Stockholm den 10 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4155/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kollektiv

Läs mer

Beslut på delegation från Byggnadsnämnden i Örebro kommun

Beslut på delegation från Byggnadsnämnden i Örebro kommun 2015-09-17 Bn 297/2015 Ragnarsson Fastighetsförvaltning AB Box 1100 701 11 Örebro Beslut på delegation från Byggnadsnämnden i Örebro kommun Byggnadsnämnden i Örebro kommun beslutar om positivt planbesked,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2016-09-07 Stockholm Mål nr P 1341-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-01 i mål nr P 3644-15, se bilaga A KLAGANDE F I MOTPARTER

Läs mer

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt MEMO Till: Från: Martha Gurmu, Fysioterapeuterna Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt Skattekonsulter Grant Thornton Sweden

Läs mer

DOM 2012-06-08 Stockholm

DOM 2012-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060201 DOM 2012-06-08 Stockholm Mål nr P 1606-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-25 i mål nr P 133-12, se bilaga A KLAGANDE S.K. MOTPARTER

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 oktober 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt Skeppsbron 20 111 30 Stockholm

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Emilie Gullberg Miljö- och energidepartementet 10333 STOCKHOLM Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har

Läs mer

VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN

VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN 1 VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN Verbala beskrivningar i nivå 5 av processtegen B 1.3.2.1 a Förbereda försäljning och infordra samt B 1.3.2.2 a Sälja. 2 B 1.3.2.1 a Förbereda försäljning och infordra Processled

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 DOM 2013-10-09 Stockholm Mål nr P 1223-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål nr P 166-13, se bilaga KLAGANDE 1. H N 2. H N samma

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Klimatanpassning i den fysiska planeringen Lagstiftning och ansvarsförhållanden. Johan Hjalmarsson Avdelningen för planfrågor, Länsstyrelsen

Klimatanpassning i den fysiska planeringen Lagstiftning och ansvarsförhållanden. Johan Hjalmarsson Avdelningen för planfrågor, Länsstyrelsen Klimatanpassning i den fysiska planeringen Lagstiftning och ansvarsförhållanden Johan Hjalmarsson Avdelningen för planfrågor, Länsstyrelsen Olika ansvarsområden Innan för att åtgärder kommer till stånd

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer