Fasta affärer februari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fasta affärer februari 2012"

Transkript

1 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer februari 2012 fastighetsobligationer - en möjlighet? sidan 5 nya pbl - förbättringar? sidan 6 stämpelskatt - risk för fallgropar sidan 4 fotograf: holger staffansson, skanska

2 Ledare fastighetsåret 2012 en utblick Vad bjuder 2012 på? Optimister och pessimister står långt ifrån varandra i prognoserna. Även ur fastighetsadvokatens perspektiv finns flera aktuella frågor. skattefritt eller inte? Ett förhandsbesked och en dom av Förvaltningsrätten i Göteborg i maj 2011 reste under förra året vissa tvivel kring möjligheten att skattefritt paketera fastigheter i aktiebolag. Ett förhandsbesked i december 2011 har i viss mån givit lugnande besked. Under året kan fastighetsbranschen förhoppningsvis vänta sig klargöranden avseende skattemässig paketering av fastigheter i aktiebolag. finansiera fastigheter i nytt läge Om bankutlåning till fastighetsbranschen minskar till följd av kreditåtstramningar, kan alternativa finansieringsformer växa fram istället. Företagsobligationer från fastighetsbolag att vänta under 2012? mer gröna hyresavtal Fastighetsägarna presenterar våren 2012 sitt gröna hyresavtal, som varit på öppen remiss till januari Avtalet är framtaget i dialog mellan hyresgästsidan och hyresvärdsidan. p som i partnering? Argumenten för att använda partnering i entreprenadprojekt framstår som logiska: när beställare ökar graden av samverkan med entreprenören, och matchar detta med ekonomiska incitament med ansvarig utgivare advokat jesper prytz , redaktion advokat tomas johansson advokat hillevi börjesson assistent emma rydén assistent susanna johansson kontaktpersoner advokat klas wennström, stockholm , advokat jesper prytz, göteborg , advokat johan granehult, malmö , foto Holger Staffansson, Skanska Istock Photo nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. nyhetsbrevet får citeras med angivande av källa. 2

3 fokus på gemensamma mål, blir projektgenomförandet effektivare och bättre än om ett renodlat part/ motparts-tänk genomsyrar projektorganisationen. Byggherrar som behärskar partnering kan få ut mer ur projektteamets samlade kompetens, och mer effektivt hantera komplexa utmaningar under projektgenomförandet. Legalt återstår dock att spegla detta i ett balanserat branschavtal. Om siktet under 2012 ställs mot Allmänna Bestämmelser om Partnering, borde ABP 14 inte vara en omöjlig vision. Vad säger BKK? den tredje dimensionen populär Alltsedan tredimensionell fastighetsbildning blev tillåten har intresset ökat, år för år. Såväl rena luftfastigheter som skiktning av handel/kontor/bostäder förekommer frekvent. Kreativiteten vet inga gränser när den tredje dimensionen blivit rättsligt synliggjord och mycket talar för att tendensen håller i sig under ovk en ny bedömningsfråga De nya bestämmelserna om OVK-besiktningar anger att fastighetsägaren ska vidta åtgärder för att avhjälpa avvikelser så snart han har anledning att misstänka att sådana finns. När det villkoret är uppfyllt är inte helt klart och hur denna bedömningsfråga ska hanteras legalt vid köp och försäljning kommer klargöras i transaktionspraxis under trevlig läsning! jesper prytz advokat ägarlägenheter har sämre finansieringsmöjligheter än bostadsrätter Så länge bolånetaket i bostadsrättsprojekt kan hanteras genom belåning både i föreningen och hos brf-köparen kommer inte ägarlägenheter kunna konkurrera på lika villkor. Varför ska ägarlägenheter missgynnas finansiellt? andra klassens nybyggda hus en realitet under 2012? Med nya plan- och bygglagen tillkom risken att en del nybyggda hus aldrig får permanent användningsrätt (definitivt slutbesked). Blir 2012 året då vi får se andra klassens nybyggda hus, eller året då lagstiftaren tar bort risken för en tudelning av bygglovens rättsliga ställning? Se mer i artikeln på sid 6.

4 Stämpelskattelagstiftningen risk för fallgropar Den 1 januari 2011 höjdes stämpelskatten för juridiska personers förvärv av fastigheter från 3 procent till 4,25 procent. Den nya högre skattesatsen har nu gällt i drygt ett år och det har aldrig varit så kostsamt att göra fel och drabbas av en högre stämpelskatt på grund av rena förbiseenden. Stämpelskatt vid överlåtelse av fast egendom till en juridisk person utgår med 4,25 procent av det högsta av köpeskillingen för fastigheten och fastighetens taxeringsvärde. Säljaren och köparen av den fasta egendomen är solidariskt ansvariga för att stämpelskatten betalas. Det står dock parterna fritt att sinsemellan reglera vilken part som ska ansvara för stämpelskatten och det normala vid en överlåtelse är att köparen svarar för stämpelskatten. Denna fördelningen binder dock inte lantmäteriet utan medför bara att den part som avkrävts stämpelskatt i efterhand kan rikta anspråk mot den part som i överenskommelsen mellan parterna ska svara för stämpelskatten. Nedan berörs kort några frågor där vi upplevt att det finns risk för misstag och förvirring när det gäller stämpelskatt. transportköp En vanlig företeelse är att fastigheter vidareförsäljs efter förvärv, s.k. transportköp. Anledningen till detta kan vara interna omstruktureringar eller pak-eteringar. Om ansökan om lagfart för en sådan vidareförsäljning sker inom tre månader från det att köpebrevet för det första förvärvet upprättades och vidareförsäljningen sker på samma villkor som det första förvärvet så är det första förvärvet, med vissa i lagen angivna undantag, stämpelskattebefriat. vikten av ordagrant intygande vid transportköp Vid ansökan om stämpelskattebefrielse vid en vidareförsäljning ska köpare och säljare avge en sanningsförsäkran på heder och samvete avseende vissa i lagen angivna förhållanden. En sådan sanningsförsäkran görs vanligtvis på köpebrevet för vidareförsäljningen och ett misstag som ibland sker är att intygandet sker på annat sätt än som följer av lagen. Lantmäteriet och domstolarna har valt att tolka lagen strikt och det gäller att i överlåtelsehandlingen exakt upprepa intygandet. Om så inte sker finns det stor risk att lantmäteriet inte medger befrielse från stämpelskatteskyldighet och stämpelskatt utgår för båda förvärven. intygande med fullmakt Domstolar och myndigheter har vidare ansett att ett intygande på heder och samvete inte kan ske via fullmakt. Det finns i och för sig viss logik i detta, men kravet på intygande i original är mycket lätt att missa. Att detta förhållande inte direkt framgår av lagen, utan följer av ett 80 år gammalt rättsfall är däremot olyckligt. transportköp efter årsskifte Enligt vad som beskrivits ovan utgår stämpelskatt vid en vidareförsäljning endast på det senare förvärvet. I de fall stämpelskatt utgår baserat på taxeringsvärdet och vidareförsäljningen sker efter ett årsskifte och det första förvärvet före årsskiftet så gäller alltså taxeringsvärdet för det nya året. Då taxeringsvärdena, i vart fall historisk, ofta höjs efter årsskifte och det är lätt att missa att det är taxeringsvärdet för det senare förvärvet som är det aktuella taxeringsvärdet som stämpelskatten baseras på, finns det risk att en förvärvare drabbas av högre stämpelskatt än vad man hade räknat med. stämpelskatt vid överlåtelse av industrifastigheter Vad avser överlåtelser av industrifastigheter ingår inte industritillbehör i taxeringsvärdet för fastigheten. Industritillbehör utgör typiskt sett fast egendom och ingår i en överlåtelse av en fastighet om inte fastighetsägaren har avgivit förklaring om att industritillbehören ska utgöra lös egendom och detta antecknats i fastighetsregistret. Om industritillbehören utgör fast egendom ska, vid beräkning av stämpelskatt baserad på taxeringsvärdet för fastigheten, värdet av sådana industritillbehör läggas till taxeringsvärdet. Lantmäteriet kommer då att kräva ett värderingsintyg avseende industritillbehören. slutsatser Sammantaget innehåller regleringarna om stämpelskatt en hel del fallgropar som kan få direkta konsekvenser i kronor och ören. Det är därför viktigt att sätta sig in i gällande regler och iaktta viss försiktighet. daniel jönsson 4

5 Fastighetsobligationer en möjlighet för rätt objekt Det har länge talats om behovet av en vitaliserad obligationsmarknad i Sverige men tyvärr hänt väldigt lite. Nu verkar det som om vi plötsligt drabbats av den så kallade ketchupeffekten. Nu händer det mycket överallt. Fastighetsbolag och andra börjar intressera sig för obligationer som en alternativ finansieringsform. Banker och fastighetsrådgivare satsar på att bygga upp särskilda team som kan strukturera och arrangera obligationsemissioner. Pensionsfonder, stiftelser och andra kapitalplacerare avsätter resurser för investeringar i denna typ av värdepapper. Detta är en utmaning för rådgivare och andra aktörer i kapitalmarknaden. De nya emittenterna måste förstå hur en obligation fungerar och vad som skiljer den från ett banklån. En obligation innehåller typiskt sett mindre begränsningar än ett banklån. Å andra sidan så är det svårare att ändra på villkoren och få ett medgivande till avvikelser från villkoren när en obligation väl är utgiven. Det är också svårare, och som regel dyrare, att amortera eller förtidsbetala en obligation än ett banklån. De villkor som används för osäkrade obligationer utgivna av stora börsnoterade företag fungerar relativt bra för sitt ändamål. Den stora utmaningen blir att utveckla villkor för andra typer av obligationer, som till exempel fastighetsobligationer med eller utan säkerhet. Obligationsvillkoren behöver också utvecklas på den svenska marknaden. Förutom införandet av bestämmelser om obligationsinnehavarmöte och majoritetsbeslut av obligationsinnehavarna har det hänt väldigt lite med villkoren i modern tid. De villkor som används för osäkrade obligationer utgivna av stora börsnoterade företag fungerar relativt bra för sitt ändamål. Den stora utmaningen blir att utveckla villkor för andra typer av obligationer, som till exempel fastighetsobligationer med eller utan säkerhet. För att åstadkomma ett lämpligt skydd för obligationsinnehavarna i dessa fall kan villkoren behöva innehålla åtaganden av olika slag avseende fastigheterna, finansiella nyckeltal, en utökad informationsskyldighet, osv. Emittenten kan också behöva ställa säkerhet över fastigheterna, aktier i fastighetsägande bolag och bankkonton. För dessa typer av strukturerade obligationer fyller en oberoende företrädare en vital roll. Företrädaren kan, för obligationsinnehavarnas räkning, hålla eventuell säkerhet och följa upp efterlevnaden av finansiella nyckeltal och andra åtaganden. Vad gäller fastighetsobligationer kan det finnas särskild anledning att fundera över alternativa säkerhetsstrukturer genom vilka man kan undvika att betala stämpelskatt för nya pantbrev. Genom pant över aktier i ett fastighetsägande bolag kombinerad med så kalllad ring-fencing av bolaget kan man åstadkomma en struktur som i all huvudsak skyddar fastigheterna mot konkurrerande fordringsägare. När vi väl kommit så här långt så måste investerarna analysera och prissätta kreditrisken på dessa nya typer av obligationer. I denna process måste investerarna också väga in de mer detaljerade obligationsvillkoren och ett eventuellt säkerhetspaket. Slutligen så har vi frågan om likviditeten. Även om emittenterna och investerarna hittar varandra vad gäller prissättningen på obligationerna så är det ett notoriskt faktum att den svenska obligationsmarknaden inte är särskilt likvid. Om man vill investera i en obligation så måste man i princip vara beredd att hålla den till förfall, eftersom man inte kan veta säkert att man kan sälja den i en fungerande marknad. Detta är inget problem för många investerare, men för andra är det tyvärr omöjligt att investera i en finansiell tillgång som man inte med lätthet kan avyttra. Detta är kanske den svåraste frågan att lösa, eftersom den kräver en samverkan av så många aktörer med delvis motstridiga intressen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi nu äntligen är på god väg att utveckla den svenska obligationsmarknaden. Flera steg återstår, men vandringen har definitivt påbörjats. andré andersson

6 Nya PBL blev det så bra som man tänkt sig? I början av maj 2011 infördes den nya plan- och bygglagen ( PBL ) vilken innehöll ett flertal lagändringar. Denna artikel syftar till att kortfattat redogöra för vissa av skillnaderna mellan PBL och den äldre plan- och bygglagen från 1987 ( ÄPBL ), samt att helt kort reflektera över huruvida förändringarna lett till att uppsatta mål med den nya lagstiftningen infriats. Förutom en allmän översyn och modernisering av språk och stuktur i lagen var tanken att ta ett helhetsgrepp på över 250 ändringsförslag som förts fram under de senaste åren. Utöver förbättrad kontroll av det som byggs syftar förändringarna också till att förtydliga reglerna och förenkla användandet, vilket är tänkt att leda till effektivare beslutsprocesser avseende såväl planläggning som lovgivning. För att effektivisera handläggningen av överklaganden har instansordningen justerats så att samtliga kommunala beslut under PBL överklagas till länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstol och vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Den justerade instansordningen medger sannolikt också vissa samordningsvinster i ärenden som ska prövas enligt både PBL och miljörättslig lagstiftning. planprocessen Även om grunddragen för planprocessen kvarstår från ÄPBL har vissa ändringar införts vad gäller de olika planerna och framtagandet av dessa. Utvecklingen de senaste tio åren har inneburit att planarbetet allt oftare startas genom initiativ från enskilda exploatörer, som också ofta svarar för delar av det praktiska planarbetet. Kommunernas hantering av enskilda initiativ varierar och otydliga eller bristande besked från kommunen medför ofta osäkerhet och långa, fördyrande processer för de som vill få till stånd en planändring. PBL innehåller därför en möjlighet att inom fyra månader från ansökan, innehållande vissa handlingar, få besked om hur kommunen ställer sig till förslag som kräver detaljplaneläggning s.k. planbesked. Planbeskedet är dock inte bindande varför det kan ifrågasättas i vilken grad den enskilde ska kunna förlita sig på ett positivt besked. Planprocessen har också förenklats och förkortats i några avseenden, främst beträffande planprogram och programsamråd som tidigare var näst intill obligatoriska. En annan nyhet är att utställningsförfarandet enligt ÄPBL ersatts av ett skriftligt granskningsförfarande. Istället för att ställa ut förslaget ska kommunen hålla det tillgängligt för den som vill granska det. Huruvida ändringen innebär någon större förenkling i praktiken är dock tveksamt. En förändring som däremot synes vara av större betydelse är införandet av en ny typ av enkelt planförfarande för situationer där detaljplanen enbart gäller en verksamhet som har eller ska bli föremål för en tillståndsprövning enligt miljöbalken eller viss annan lagstiftning. Denna ändring medför i hög utsträckning att behovet av parallella prövningar tas bort. lovprocessen Enligt PBL ska kommunen besvara en ansökan om bygglov senast veckor efter att komplett ansökan lämnats in. Införandet av en tydlig frist är en förändring gentemot tidigare regler. Den nyhet rörande bygglov som sannolikt väckt störst uppmärksamhet hittills är ansträngningarna för att finna en lösning för att lämnade bygglov ska kunna vinna laga kraft. Det är emellertid inte helt klart att frågan är löst ens genom bestämmelserna i PBL, eftersom möjligheten till delgivning genom annonsering endast är verksam mot okända sakägare. För att bygglov ska vinna laga kraft kommer byggnadsnämnden även fortsättningsvis behöva direkt delge den som är berörd part, känd sakägare eller boende med ej tillgodosedda synpunkter. byggnadens ibruktagande och slutbesked Sedan byggherren visat att alla krav som gäller för de vidtagna åtgärderna är uppfyllda och byggnads- 6

7 nämnden inte funnit skäl att ingripa mot byggnationen ska slutbesked lämnas. Så länge slutbesked eller interimistiskt slutbesked inte har lämnats råder användningsförbud för byggnaden. Den nyhet rörande bygglov som sannolikt väckt störst uppmärksamhet hittills är ansträngningarna för att finna en lösning för att lämnade bygglov ska kunna vinna laga kraft. Slutbesked kan lämnas även om det finns försumbara brister. Lagtexten lämnar dessutom en öppning för interimistiska slutbesked när det finns annat än försumbara brister, eller om en kontroll behöver göras i senare skede. I praktiken torde interimistiska slutbesked komma att bli den klart dominerande formen av slutbesked eftersom Boverkets nya byggregler, för många byggnader, kräver att byggnadens energianvändning mäts under en sammanhängande 12-månadersperiod, avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i bruk. Vidtas inte erforderliga åtgärder i tid kommer definitivt slutbesked inte att lämnas och användningsförbud inträder. En situation som kan vara särskilt riskfylld är den när byggnaden tas i bruk av annan än den som uppfört den, t.ex. efter överlåtelse av en projektfastighet. Hur denna situation är tänkt att hanteras framgår inte av lagtext eller förarbeten, inte heller finns några klara riktlinjer från Boverket. Klart är emellertid att risken att åtgärderna inte vidtas inom fristen för det interimistiska slutbeskedet behöver beaktas då hus utan definitivt slutbesked överlåts och/eller hyrs ut. Utformningen av PBL riskerar att motverka omsättningsintresset avseende nyproducerade byggnader, eftersom användningsförbud kan återinträda enligt ovan. slutsats Det är nog ingen överdrift att säga att PBL i vissa delar bör ses över för att uppfylla de, goda, syften som angavs som grund för lagändringen. Särskilt stort tycks behovet vara vad avser dels bygglov och möjligheten för sådana att vinna laga kraft, dels för bestämmelserna om när, och under vilka omständigheter, en byggnad får tas i bruk. I avvaktan på en sådan översyn och de ändringar som rimligen kommer följa därpå behövs riktlinjer från Boverket, inte minst för att underlätta en likartad tolkning av bestämmelserna i PBL landets kommuner emellan. Sådana riktlinjer bör lämnas så snart som möjligt. jonas larson

8 Omreglering av tomträttsavgäld ny utredning för enklare och enhetliga regler Debatten är inte ny. Under 2011 har dock uppmärksamheten kring principerna för omreglering av tomträttsavgäld på nytt fått liv, något som vi sett i media. Kritik har framförts mot oskäliga avgäldshöjningar och att det råder oförutsägbarhet och diskrepans mellan olika upplåtares (ofta kommunerna) beräkningssätt av tomträttsavgälden. Tomträttsavgälder omregleras löpande vid utgången av vissa tidsperioder, tidigast vart tionde år enligt tvingande lagstiftning. Lagen uppställer ingen generell och tydlig formel för bestämmande av avgälden vid omreglering. Enligt gällande lagstiftning ska tomträttsavgäldens storlek fastställas på grundval av markvärdet vid tidpunkten för omprövningen. Avgälden ska enligt förarbeten motsvara en skälig ränta på det uppskattade markvärdet. Två faktorer bestämmer således avgäldens storlek markens värde och avgäldsräntan. Vid en bedömning av markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och de närmare föreskrifter som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. Bedömningen i det enskilda fallet påverkas således bl.a. av om det är fråga om upplåtelse för bostadsändamål eller för kommersiellt ändamål och om det i övrigt finns inskränkningar i upplåtelsen. Fastighetens taxeringsvärde kan tjäna till ledning vid värderingen men förarbeten anger att taxeringsvärdet inte ska tillmätas avgörande betydelse. Vidare har i praxis godkänts formler för bestämmande av markvärdet som innebär uppräkning av taxeringsvärdet för att motsvara ett tänkt marknadsvärde (då taxeringsvärdet endast anses utgöra 75 procent av marknadsvärdet) och avdrag med viss schablon för tomträttshavarens egna investeringar på marken. Vad gäller avgäldsräntan har Högsta domstolen i flera fall bestämt att avgäldsräntan ska bestämmas med utgångspunkt i den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden (i princip skillnaden mellan den nominella räntan och inflationen). 8

9 Trots att det i praxis och förarbeten fastlagts stöd och riktlinjer för hur markvärdet ska bestämmas och vad som är att anse som en skälig ränta, ger gällande rätt utrymme för olika värderingsmetoder för upplåtares bedömning av markvärdet och vad som är en skälig avgäldsränta. kritiken och tidigare utredningar Kritiken mot den nuvarande regleringen tar delvis avstamp i de långa avgäldsperioderna. Långa avgäldsperioder tenderar att resultera i stora etappvisa ökningar av avgälden. Höjningen blir särskilt påtaglig om det har gjorts kraftiga höjningar av taxeringsvärdena under perioden. En lång avgäldsperiod innebär vidare att tomträtter kommer att omprövas vid olika tillfällen. Detta kan medföra att tomträtter som är likvärdiga under flera år kan ha stora skillnader i avgäldsnivå. Det främsta kriteriet utöver de långa avgäldsperioderna är kanske att systemet saknar en enhetlig metod för att fastställa markvärdet och räntan. Detta leder till att olika upplåtare utvecklar skilda metoder och praxis. Bristen på enhetliga och tydliga regler leder till att parterna ofta anser sig ha stöd för skilda uppfattningar om t ex markvärdet. Detta resulterar i sin tur i långdragna och kostsamma domstolsprocesser. Kritiken mot tomträttssystemet är inte ny och reglerna för bestämmande av tomträttsavgälden har varit föremål för utredning såväl under som 1990-talet. Utredningarna resulterade i en proposition 1998/99, men har inte föranlett någon ändring av lagstiftningen. Kritiken mot tomträttssystemet är inte ny och reglerna för bestämmande av tomträttsavgälden har varit föremål för utredning såväl under som 1990-talet. Huvuddragen i lagförslaget 1998/99 satte fokus på en utökad avtalsfrihet mellan parterna. Förutsatt att parterna inte överenskommit om en längre period föreslogs en årlig omreglering av avgälden. Avgäldsräntan föreslogs vara lagfäst för såväl tomträtter för småhusändamål som för kommersiella ändamål. För kommersiella tomträtter ansågs att markvärdet skulle fastställas med utgångspunkt i markens marknadsvärde och att parterna skulle kunna avtala om andra kriterier för avgäldsbestämningen än vad som uttrycks i lag. Till skillnad från de kommersiella tomträtterna ansågs tomträtterna för småhusändamål ha ett starkare skydds- värde med tvingande bestämmelser för omreglering. Markvärdet som skulle ligga till grund för avgäldsbestämningen föreslogs i denna del motsvara markens taxerade värde. Lagförslaget ledde inte till en reformering då det ansågs svårt att förutsäga det ekonomiska utfallet av regleringen. ny utredning Den 22 juni 2011 beslutade regeringen att återigen tillsätta en utredning för att bl.a. föreslå enklare regler för bestämmande av tomträttsavgälden vid omreglering. Enligt utredningsdirektivet ska det grundläggande syftet med utredningen vara att skapa en mer förutsägbar ordning och en så enkel avgäldsbestämning som möjligt. Beräkningstekniska och andra svårigheter med att fastställa avgäldsunderlaget och avgäldsräntan ska undvikas. Utredaren ska enligt direktivet särskilt överväga kortare avgäldsperioder och en koppling av ändringar av avgälden till något slag av index. Vidare ska utredningen eftersträva en omregleringsprocess som inte nödvändigtvis kräver den enskilde tomträttshavarens aktiva medverkan samt eftersträva ett system som medför såväl förutsägbarhet och trygghet för tomträttshavaren och som, i förhållande till gällande system, huvudsakligen innebär oförändrade avgäldsintäkter för fastighetsägarna och kostnader för den enskilde tomträttshavaren, samt värnar om tomträttens kreditvärde. Problematiken kring och de överväganden och hänsyn som får göras inför en reformering av bestämmelserna är komplexa och endast mycket ytligt och inte på något sätt fullständigt beskrivna här. Det ska bli intressant att så småningom få ta del av resultatet av vågskålen. Förhoppningsvis kan utredningen denna gång leda till mer handfasta verktyg för kommunerna och ge tomträttshavarna en ökad förutsägbarhet inför framtida omregleringar. Uppdraget ska redovisas den 31 oktober jennie knutsson för fördjupning kring problematiken och syftet med den pågående utredningen, se kommittédirektiv vissa tomträtts- och arrendefrågor (dir 2011:60).

10 Väl genomarbetade förvaltningsavtal en allt viktigare produkt på marknaden Bristfällig förvaltning kan medföra allvarliga konsekvenser för en fastighetsägare av såväl ekonomisk som ansvarsmässig natur. För att säkerställa en effektiv och god förvaltning krävs att förvaltningsavtalet är genomarbetat, tydligt och enhetligt samt tillvaratar fastighetsägarens intressen. På detta sätt kan fastighetsägaren säkerställa bl.a. kvalitet, kontroll över kostnader och kunnande i förvaltningen samt bevara fastigheters värde och nöjda hyresgäster. Många fastighetsägande bolag vill därför se över och modernisera sina förvaltningsavtal i syfte att förbättra förvaltningen och utveckla sina fastigheter. Det moderna förvaltningsavtalet syftar till att optimera fastighetsförvaltningen, hantera fastighetsägaransvar och förebygga både att eventuella problem uppstår i förvaltningen samt mellan beställare och förvaltningsentreprenören. Förvaltningsavtalet måste innehålla en tydlig beskrivning av förvaltningsentreprenörens åtagande. Det kan vara fråga om ett totalåtagande innefattande såväl teknisk som administrativ förvaltning eller endast delar härav. Ett sätt att definiera åtagandet är att i förvaltningsavtalet precisera målet med förvaltningsentreprenaden. Målsättningen kan lämpligen delas upp i olika typer av mål, såsom kvalitetsmål, miljömål etc. Det är viktigt att förvaltningsavtalet innehåller klart och tydligt definierade ansvarsområden och uppgifter. Förvaltningsentreprenörens behörighet och befogenhet inom ramen för uppdraget måste beskrivas. Vidare måste fastighetsägaransvaret, dvs. det skadeståndsrättsliga och straffrättsliga ansvar som kan åläggas en fastighetsägare, hanteras på ett optimalt sätt. Beställaren måste ges möjlighet att kontrollera att förvaltningsentreprenören utför sitt åtagande kontraktsenligt. Det är dock viktigt att beställarens kontroll inte är för ingripande så att det begränsar förvaltningsentreprenörens ansvar. Det förekommer olika ersättningsmodeller på marknaden: fast ersättning, rörlig ersättning eller en kombination av fast och rörlig ersättning. Det är även möjligt att påverka förvaltarens insatser genom incitamentsklausuler, t.ex. genom att koppla ersättning och eventuell bonus till kundnöjdhet, uthyrningsnivå etc. Rätt utformade och använda kan sådana morötter skapa vinster åt både beställaren och förvaltningsentreprenören. Det är dock viktigt att det finns tydliga regler och mätmetoder för att fastställa om prestationsnivåer uppnåtts och om tillhörande bonus ska utfalla. På motsvarande sätt kan införas piskor eller negativa incitament för att säkerställa att exempelvis vissa kvalitets- och funktionskrav blir tillgodosedda. Utöver nämnda områden finns det förstås en rad övriga frågor att tänka på och beakta vid upprättandet av förvaltningsavtal. För den som vill se över och modernisera sina förvaltningsavtal, är det viktigt att samtliga viktiga avtalsområden behandlas och att regleringarna i avtalet är genomarbetade, tydliga och enhetliga. mårten tageus andréa dahrén 10

11 Trender Med ett team på 60 jurister som dagligen arbetar med fastighetsbranschens transaktioner och andra fastighetsrättsliga frågor har Mannheimer Swartling norra Europas största grupp av fastighetsjurister. Vårt dagliga arbete återspeglar därför i stora delar trenderna i fastighetsbranschen. På transaktionssidan har 2012 inletts på ett liknande sätt som 2011 avslutades. Stora strukturella transaktioner blandas med enklare överlåtelser och den enskilt största transaktionen på senare tid inom fastighetsgruppen är försäljningen av Norrvidden under hösten Finansiering, eller snarare svårigheten att finansiera förvärv är i fokus för såväl säljare som köpare. Projektsamverkan och på förhand sålda projektfastigheter är en vanlig lösning på finansieringsproblematiken. Detsamma gäller olika former av samarbeten mellan flera köpare vid förvärv av fastigheter och vi får allt fler förfrågningar om alternativa finansieringslösningar via obligationsmarknaden. Slutligen, vad gäller transaktioner, har skattedomar lett till ett ökat fokus på bolagsstrukturer vid förvärv. På senare tid har byråns jurister deltagit i en rad mycket spännande exploaterings- och entreprenadprojekt. Ett som särskilt kan nämnas är byråns deltagande i Facebooks bygge och etablering av datahallar i Luleå. Ett annat är upprustningen av delar av tunnelbanenätet i Stockholm och byrån arbetar i skrivande stund med flera omfattande projekt kopplade till gruvindustrin. Sedan en tid tillbaka företräder byrån därtill beställaren av Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, som lär vara Europas största pågående husbyggnadsprojekt. Sammantaget ser vi med tillförsikt på möjligheterna under 2012 och det är glädjande att vi får delta i transaktioner och projekt som täcker i princip alla delar av fastighetsbranschen. tomas johansson

12 stockholm norrlandsgatan 21 box stockholm telefon: +46 (0) göteborg östra hamngatan 16 box göteborg telefon: +46 (0) malmö södergatan 22 box malmö telefon: +46 (0) helsingborg södra storgatan 7 box helsingborg telefon: +46 (0) frankfurt bockenheimer landstrasse frankfurt am main, tyskland telefon: berlin mauerstrasse berlin, tyskland telefon: st: petersburg sweden house malaya konyushennaya st. petersburg, ryssland telefon: shanghai unit 7, 25th floor, platinum no. 233 taicang road, luwan district shanghai , kina telefon: hong kong suites , 33rd floor jardine house, 1 connaught place central, hongkong, kina telefon: bryssel it tower avenue louise bryssel, belgien telefon: new york 101 park avenue new york ny 10178, usa telefon: moskva romanov dvor business centre romanov per moskva, ryssland telefon: Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spjutspetskompentens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Med ett team på 60 jurister som dagligen arbetar med fastighetsbranschens transaktioner och andra fastighetsrättliga frågor har Mannheimer Swartling norra Europas största grupp av fastighetsjurister. Antalet specialiserade jurister ger oss en unik kombination av kunskap och erfarenhet. Byråns fastighetsgrupp har samlat experter från alla relevanta rättsområden och drivs utifrån ett tydligt branschfokus. För beställning av Fasta Affärer vänligen kontakta

Fasta affärer. jesper prytz Ser framåt sidan 6. förvaltningsavtal. nya abk 09. Allt viktigare

Fasta affärer. jesper prytz Ser framåt sidan 6. förvaltningsavtal. nya abk 09. Allt viktigare stockholm st:petersburg norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm sweden house malaya konyushennaya 1/3 a 191 186 st:petersburg, ryssland göteborg shanghai östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg

Läs mer

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse Malmö stad Tekniska nämnden 1 (7) Datum 2014-05-12 Adress Diarienummer TN-2014-181 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse STK-2014-356

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM { skatt } KONTANTPRINCIPEN Huvudregeln i inkomstslaget tjänst är att intäkter ska tas upp till beskattning då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer en skattskyldig till del; kon- Skatteregler

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas LANTMÄTERIET 1 (6) YTTRANDE 2013-12-09 Dnr 102-2013/3653 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess Regeringskansliets dnr 52013/ 6968/PBB

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning Ägarlägenheter i befintliga hyreshus 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Vilka arbetar i utredningen? Hur bedrivs arbetet i en statlig utredning? Utredningens uppdrag Vilka arbetar i utredningen?

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

3 Organledamöternas ansvar för vissa erbjudandehandlingar

3 Organledamöternas ansvar för vissa erbjudandehandlingar Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Rättssakkunnig Rebecca Appelgren 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Fi2013/905 Remissyttrande avseende departementspromemorian Ds 2013:16

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Socialdemokraterna FRAMTIDS PARTIET I SOLLENTUNA

Socialdemokraterna FRAMTIDS PARTIET I SOLLENTUNA Socialdemokraterna FRAMTIDS PARTIET I SOLLENTUNA Protokollsanteckning avseende ärende 20"Avtal om överlåtelse och ersättning med Edsbergs Park Fastigheter AB avseende återkallande av överklagat beslut

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer

Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer 1 Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer Advokat Anders Linnerborg, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö 1 3 Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra

Läs mer

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Rådgivningsavdelningen informerar om TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 7 april 2014 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Hansa Corner, 769609-6184 Ombud: AA och BB PricewaterhouseCoopers AB Box 4009 211 31 Malmö

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV INFRASTRUKTURPROJEKT Infrastrukturprojekt har i Sverige traditionellt sett finansierats av staten, landstingen och kommunerna över budgeten och genom lån. Det har dock blivit

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Fasta affärer. Avtal om medieförsörjning. Högre produktivitet och kvalitet med totalentreprenad? TEMA: Entreprenad Facebooks miljardsatsning i Luleå

Fasta affärer. Avtal om medieförsörjning. Högre produktivitet och kvalitet med totalentreprenad? TEMA: Entreprenad Facebooks miljardsatsning i Luleå ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer oktober 2012 TEMA: Entreprenad Facebooks miljardsatsning i Luleå SIDAN 4 Avtal om medieförsörjning SIDAN

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor God fastighetsmäklarsed 2006-11-16 Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens upplysningsplikt... 4 3.2

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

st. petersburg sweden house malaya konyushennaya 191186 st. petersburg, russia stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden

st. petersburg sweden house malaya konyushennaya 191186 st. petersburg, russia stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sweden malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sweden helsingborg södra storgatan

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Fasta affärer december 2009

Fasta affärer december 2009 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer december 2009 klas wennström Hittar praktiska lösningar på komplicerade problem sidan 6 bytesaffärer En

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

www.mannheimerswartling.se

www.mannheimerswartling.se Knowledge Sharing med klienten maj 2007 David Eriksson, jur kand/msc Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå Internationell och oberoende Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr F 1356-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-01-29 i mål nr F 3067-13, se bilaga

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Utvalt. Förtydligat rättsläge om kommentatorsfält på grundlagsskyddade. Immaterialrätt Marknadsrätt Medierätt

Utvalt. Förtydligat rättsläge om kommentatorsfält på grundlagsskyddade. Immaterialrätt Marknadsrätt Medierätt ett informationsbrev från mannheimer swartling nummer 1 januari 2015 Immaterialrätt Marknadsrätt Medierätt Utvalt redaktör Jonna Johansson jojo@msa.se ansvarig utgivare Per Josefson pej@msa.se kontaktpersoner

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2009 T 2375-05 KLAGANDE HSB:s Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm, 716416-6485 c/o ÅA Reimersholmsgatan 11 117 40 Stockholm

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus

VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus Sollentuna oktober 2007 Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbunds enkätundersökning om tomträtt för småhus Tomträtt är en på obestämd

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 juni 2004 Ö 2407-03 KLAGANDE Nordea Bank Sverige AB, 502010-5523, Hamngatan 10, 105 71 STOCKHOLM Ombud: LH MOTPART JH-M Ombud: jur.

Läs mer

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 johan.hjalmarsson@regeringskansliet.se Innehåll Ökat utrymme för avvikelser Större möjligheter att godta planstridiga byggnadsverk Flexiblare

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Fasta affärer mars 2014

Fasta affärer mars 2014 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer mars 2014 Tunnelbanan och planmonopolet sidan 4 Skötsel, drift och ansvar vid 3D-fastighetsbildning sidan

Läs mer

Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71) Dnr KS-2012-662 Dpl 65 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande 2013-01-21 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer