Thomas Erséus, Verkställande direktör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thomas Erséus, Verkställande direktör"

Transkript

1 Thomas Erséus, Verkställande direktör

2 2011 sjunkande räntor efter turbulent börshöst 5,0% 3,5 0,0% 3-5,0% 2,5-10,0% 2-15,0% 1,5-20,0% 1-25,0% 0,5-30,0% 0 OMX30 (L.H. Scale) Swedish 5Y Government Bond - Yield % (R.H. Scale) Carnegie Real Estate Index (L.H. Scale)

3 Tuffare omvärld för fastighetsbranschen Hårdare kapitaltäckningskrav för banker Långa marknadsräntor föll dramatiskt Försämrad tillgång på krediter Kostnaden för krediter ökade markant Transaktionsmarknaden minskade med 10 procent och uppgick till cirka 100 Mdr 2011

4 Utmaningar att tackla för Kungsleden Refinansiering av 8,5 Mdr med förfall under 2012 Ökade finansieringskostnader Skatteprocesser och skattedomar Svängningar i finansiella instrument Aktiekursutvecklingen

5 Ökat förvaltningsresultat och ökad utdelning Ytterligare ett obligationslån för att bredda finansieringsbasen Portföljförädling (direktavkastning från 6,4 till 7,2) Kungsleden utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser Ökat bruttoresultat med 21 procent Utdelningsgrundande resultat ökade 173 Mkr till 703 Mkr

6 Viktiga händelser 2011 Köp av NRP bättre än förväntat Hemsö växte vidare Nordic Modular fortsatt god lönsamhet Aktiv förvaltning och portföljförädling gav resultat Skatteverkets förändrade syn på genomförda transaktioner Förändrade spelregler för finansiering Stärkt organisation

7 Köp av NRP bättre än förväntat Kontors- och industrifastigheter 36 fastigheter för 3,6 miljarder kronor 10 procent direktavkastning ABB i Västerås utgör 39 procent av ytan Stabil avkastning med stabila hyresgäster Vakansgrad på 5 procent Påverkan på utdelningsgrundande resultat om cirka 200 Mkr per år

8 Hemsö växte med 1 miljard kr Hemsö blev en fristående organisation 312 fastigheter i 88 kommuner Fastighetsbeståndet ökade till cirka 21 Mdr Köpt till en avkastning på 6,9 procent

9 Nordic Modular en lönsam investering Markant ökning av orderingången första halvåret Hyresintäkter och bruttoresultat ökade Cirka 2/3 av hyresintäkterna från publika hyresgäster Uthyrda moduler 12% av koncernens bruttoresultat endast 6% av fastighetsvärdet I snitt avkastat väl över 20 procent på eget kapital sedan förvärvet 2007

10 Aktivt förvaltningsarbete och fokus stora vakanser Ett fåtal fastigheter står för vakanserna Tre olika uthyrningar om totalt kvm i Arlöv, Malmö kvm uthyrt i Slagsta Strand söder om Stockholm Försäljning tre fastigheter om kvm i Slagsta Strand

11 Fastighet med utvecklingsbehov

12 blir till fina kontor och lager i Sollentuna Utvecklingsmöjligheter för fastigheten och marken Byggrätter Infrastruktur Användningsområden Utveckla byggnaden Fastställa status Renovera Uthyrningsprojekt

13 Ökad uthyrningsgrad och grönt samarbete Nya avtal med årligt hyresvärde om 118 Mkr (84 Mkr) Ekonomisk uthyrningsgrad 91,6 (90,3) Återstående kontraktslängd i snitt 6,4 år, kommersiella 5,1 år, publika 7,4 år Samarbete med hyresgäster för att minska miljöbelastning genom lägre energianvändning Två Greenbuilding-märkta fastigheter Tioårigt Grönt avtal tecknat med Westinghouse i Västerås, totalt hyresvärde cirka 160 Mkr

14 Stärkt lojalitet bland våra kunder

15 Möjligheter i praktiken en kund berättar Klicka för att se filmen

16 Aktiv portföljförädling som givit resultat Köp och försäljningar 2011 uppgår till 6 Mdr Fastighetsköp för 4,8 Mdr till en direktavkastning på 10,2 procent 60 fastigheter till ett hyresvärde av 691 Mkr och yta om 960 tkvm Fastighetsförsäljningar för 1,2 Mdr till en direktavkastning på 5,0 procent 20 fastigheter till ett hyresvärde om 98 Mkr och yta om 143 tkvm Största affären köp av 36 fastigheter från NRP ABB största hyresgäst Kontor i Västerås dominerar portföljen Genomsnittlig återstående kontraktslängd sex år

17 Ett axplock av nyköpta fastigheter i Västerås

18 Ett axplock av nyköpta fastigheter i Västerås

19 Ett axplock av nyköpta fastigheter i Västerås

20 Ett axplock av nyköpta fastigheter i Västerås

21 Kvalitativ portfölj med god avkastning Helägda fastigheter: Industri, lager, handel, kontor Kungsleden, Mkr. 636 fastigheter, portfölj totalt drygt 26 miljarder Hemsö: Äldreboende, vård, skolor, förskolor och rättsväsende 50 % av Hemsö = Mkr Moduler för skolor, förskolor, kontor och byggbodar Nordic Modular Mkr.

22 Kungsleden ska äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning - med riskspridning som viktig ingrediens

23 Tillväxt av portföljen med 16 Mdr sedan 2002

24 Starka kassaflöden i relativt ny portfölj

25 God fastighetsförvaltning ger stabil bas

26 Många fastighetssegment sprider risken

27 Geografisk spridning begränsar risken Stockholm

28 Extern värdering i nivå med intern värdering Intern värdering del i affärsprocessen Kungsledens kunskap om genomförda affärer och budgivningar Värderingsprocessen fungerar på samma sätt oavsett marknadsläge Extern värdering Fullständig extern värdering var tredje år Desktop-värdering på ett representativt urval I externa värderingen 2011 av kommersiella fastigheter översteg bokfört värde med 1 procent Motsvarande externa värdering för publika fastigheter understeg bokfört värde med 2 procent Extern värdering av kommersiella och publika fastigheter mellan 2007 och 2011 avviker med -0,5 procent mot bokfört värde 91 procent av det totala bokförda värdet har värderats externt

29 Skatt en del av ett bolags kostnader

30 Skatteverkets nya syn får retroaktiva konsekvenser Skatteklimatet är idag ett annat och Skatteverket har ändrat uppfattning avseende historiskt genomförda transaktioner Förra veckan mottog Kungsleden två domar från kammarrätten som avser taxeringsår 2005 och medför en negativ likviditetseffekt om 80 Mkr samt skattekostnad som belastar resultatet första kvartalet med 260 Mkr Kungsleden kommunicerar eventuella skattedomar genom pressmeddelanden och uppdaterar löpande kring skattesituationen i bolagets kvartalsrapporter Kungsledens uppfattning är att bolaget till fullo har följt de lagar och praxis som funnits vid varje deklarationstillfälle Bolaget gör kontinuerliga avstämningar med experter

31 18 utestående skattemål

32 Kungsledens skattesituation Kungsleden har reserverat 325 Mkr i skattekostnad Totalt pågår 18 skatteprocesser varav 17 som inte är resultatförda Vid negativt utfall av samtliga dessa processer uppgår beräknad: effekt på eget kapital till cirka Mkr (utöver reserv 325 Mkr) likviditetseffekt till ca 780 Mkr Det slutgiltiga utfallet kan bli högre och lägre

33 2011 i siffror

34 Många källor till resultat 2011, Mkr Kungsleden exkl Hemsö och Nordic Modular Hemsö, 50 % Nordic Modular Summa Kungsleden Hyresintäkter Försäljningsintäkter moduler Nettoomsättning Fastighetskostnader Produktionskostnader moduler Bruttoresultat Handelsnetto Försäljnings- och administrationskostnader % av hyresintäkterna kommer från Kungsledens bestånd exkl. Hemsö och Nordic Modular 12% av bruttoresultatet från Nordic Modular, men endast 6% av fastighetsvärdet 61% av Hemsös resultat utgjordes av orealiserade värdeförändringar Finansnetto Orealiserade värdeförändringar Resultat före skatt

35 Ökat utdelningsgrundande resultat och höjd utdelning Mkr jan-dec jan-dec Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader -319* -260 Finansnetto Förvaltningsresultat Realiserade poster Handelsnetto vid försäljning Realiserade värdeförändringar, fastigheter Avdrag för uppskjuten skatt vid försäljning -8 - Realiserade värdeförändringar, finansiella instrument Realiserade poster Skatt att betala Utdelningsgrundande resultat * Varav Hemsö 75 Mkr och Nordic Modular 61 Mkr.

36 Ny redovisningsmetod från januari 2012 ändras sättet att konsolidera Hemsö från klyvningsmetoden till kapitalandelsmetoden Bakgrund är nya redovisningsregler samt att Hemsö är ett självständigt bolag och ej längre förvaltas av Kungsleden Hälften av Hemsös resultat redovisas på en rad i resultaträkningen som resultat från andelar i joint venture. Hälften av värdet på Hemsös egna kapital redovisas som en tillgång på separat rad i rapport över finansiell ställning Bytet påverkar ej eget kapital, årets resultat eller utdelningsgrundande resultat. Fastighetsvärdet och lånen blir lägre, vilket sänker balansomslutningen och ökar soliditeten

37 Resultat, klyvnings- och kapitalandelsmetoden, proforma Mkr Klyvningsmetoden Kapitalandelsmetoden Hyresintäkter Försäljningsintäkter modulbyggnader Nettoomsättning Bruttoresultat Handelsnetto Försäljnings- och administrationskostnader Resultat från andelar i Hemsö Finansnetto Orealiserade värdeförändringar Resultat före skatt Skatt Årets resultat efter skatt

38 Rapport över finansiell ställning, klyvnings- och kapitalandelsmetoden, proforma Mkr Klyvningsmetoden Kapitalandelsmetoden TILLGÅNGAR Goodwill Fastigheter Andelar i joint venture Fordringar på joint venture Fordringar och övrigt Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Soliditet 27% 37%

39 Förändrad spelplan för finansiering Stor turbulens på finansiella marknader drivet av statsfinansiell oro främst i Europa med historiskt låga räntor som följd Högre finansieringskostnader i kombination med hårdare kapitaltäckningskrav för bankerna resulterade under andra halvan av året till kraftigt stigande räntemarginaler och försämrad tillgång på krediter, både vad avser volymer och löptider 2012 har inletts med något förbättrat marknadssentiment och generellt stigande börser och räntor. Intresset för alternativa finansieringslösningar, främst i form av obligationer har ökat markant

40 Större låneportfölj med fler fastigheter Vid årets slut: Låneportföljen uppgick nominellt till Mkr (13 990) och outnyttjade krediter till Mkr Derivatportföljen uppgick nominellt till Mkr (14 450) Snitträntan sjönk med 0,5 procentenheter till 4,8 procent främst tillföljd av omstruktureringar i derivatportföljen Genomsnittlig räntebindningstid minskade från 4,9 till 4,7 år Genomsnittlig återstående konverteringstid uppgick till 1,8 år (2,2)

41 Häften av förfallen under 2012 refinansierade Under 2012 skall Mkr refinansieras Hälften av lånen som förfaller under 2012 är refinansierade Den syndikerade krediten om Mkr, som de senaste åren nyttjats till hälften ersattes under januari 2012 med en ny om Mkr till januari 2015 Arbetet med övriga låneförfall pågår och Kungsledens bedömning är att dessa kan refinansieras till marknadsmässiga villkor

42 Balanserad belåningsgrad Belåningsgraden uppgår till: 58 procent för säkerställda krediter i förhållande till fastighetsvärde 57 procent för samtliga krediter i förhållande till våra avkastande tillgångar i form av fastigheter, andelar och fodringar i Hemsö och säljarreverser

43 Stora skillnader i utfallet för finansiella mål Räntetäckning Avkastning EK % ,7 25, ,6-11, ,6 3, ,8 11, ,9 8,1 Snitt 1,9 7,4 Finansiella mål 2,0 15

44 Sammantaget låg risknivå trots osäkerhet kring skatt Hög soliditet Starka och stabila kassaflöden Långa hyresavtal med starka kunder Geografisk riskspridning av portföljen Många fastighetssegment som sprider risken Belåningsgrad väl i linje med dagens krav Starka kundrelationer och högt medarbetarengagemang Stark likviditetssituation och goda möjligheter för refinansiering

45 Attraktiv arbetsgivare borgar för högre effektivitet

46 Fortsatt starkt engagemang och bättre än snittet 100 Kungsleden Genomsnitt Sverige Värdering Arbetsglädje Källa: Ennova

47 Omöjligt blir möjligt när vi jagar O:n Klicka för att se filmen

48 Samhällsansvar en del av företagandet Förnybar uppvärmning i 99 % av fastigheterna Tre fastigheter GreenBuildingcertifierade Mer än halverade koldioxidutsläpp på tre år Ökad medvetenhet för Fryshustes verksamhet och bidrag i samhället där Kungsleden är en utav flera huvudsponsorer Interaktion med gymnasieelever genom Ung Privatekonomi tillsammans med stiftelsen Aktiefrämjandet och Unga Aktiesparare

49 Hållbarhet strategisk fråga och del av dagligt arbete Hållbarhetsarbete bedrivs på koncernnivå, regionnivå, medarbetarnivå samt tillsammans med våra kunder Arbetet genererar exempelvis koldioxidreduktion, Gröna hyresavtal, energibesparingar, Greenbuilding, oljebyte, PCB-sanering Kungsleden ställer krav på sina entreprenörer och har regelbundna möten och revision av projekt Hållbarhetsarbetet påverkar affärsmöjligheter positivt GRI-redovisning nästa steg för att ytterligare förbättra arbetet

50 Aktivt arbete för jämställdhet och etiskt ansvar Köns- och åldersfördelning Lönekartläggning Jämställdhet i styrelse och i företaget Uppförandekod för leverantörer Tydligt ställningstagande mot mutor, bestickning och korruption

51 Aktien och ägare Utblick

52 Totalavkastning 5 Mdr till aktieägarna sedan 2007

53 Genomförande Under 2011 skulle vi Fokusera på kassaflöde, portföljsammansättning och långa avtal Minska vakanserna i ett fåtal större fastigheter Söka goda affärsmöjligheter inom köp och försäljning Integrera portföljen från Nordic and Russia Properties Införa gröna hyresavtal och jobba aktivt med Gröna möjligheter Bredda basen för finansieringsformer Bibehålla ett starkt medarbetarengagemang Prognos för utdelningsgrundande resultat 2011 om 650 Mkr, eller 4,80 kronor per aktie, utfall 703 Mkr eller 5,20 kronor per aktie

54 Förvaltning och portföljförädling i fokus 2012 Kvalitetsportfölj med god geografisk riskspridning borgar för stabilt kassaflöde Fokus som alltid på kundvård, portföljförädling samt minska vakanser Breddning av basen av alternativa finansieringsformer och fortsatt leta goda affärsmöjligheter Starkt medarbetarengagemang ger goda förutsättningar för bra förvaltningsresultat och affärsutveckling Styrelsens prognos för utdelningsgrundande resultat 2012 uppgår till 550 Mkr

55 Frågor?

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Räkenskapsåret Hyresintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under och starkt

Läs mer

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670).

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 14»» Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 (1 081).»» Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 (670).»» Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 369 (305).»»

Läs mer

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter AVDELNING SVEAREAL AS Företagspresentation

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014 Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Periodens resultat uppgick till 85 mkr (145) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2011 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2011 2011 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer