Skatteregler Uppdaterat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01"

Transkript

1 Uppdaterat Ersätter uppdateringar från Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil. Uppdateringarna berör främst följande avsnitt och områden: 1. Fastighetsavgift och fastighetsskatt 2. Nya regler beträffande räkenskapsår 6. Kompletterande regler gällande julgåvor, minnesgåvor, bostadsförmån för praktikanter, semesterbostad, fri utbildning, terminalglasögon och datorutrustning 8. Komplettering gällande flyttningsersättning 12. Vissa arbetsgivaravgifter och företagsstöd i avsnitt 12.1, förtydligande om personalliggare i avsnitt 12.2, nytt om kortare uppehåll vid utlandstjänst i avsnitt , arbetsgivaravgifter vid utlandstjänst samt ny EU-förordning i avsnitt , nytt om uthyrning av svensk bostad vid utlandstjänst i avsnitt Nytt beträffande moms på vissa trycksaker 15. Komplettering beträffande personligt besök från Skatteverket I övrigt har en del förtydliganden gjorts. Författare: Stig Hilding Sveriges Frikyrkosamråd

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dokumentet inleds med kortfattade ingresser till de olika avsnitten 1. för allmännyttiga ideella föreningar 4 2. Deklarations- och uppgiftsskyldighet Traktamentsersättningar, kostnader för hemresor m m Allmänt Tjänsteresa i Sverige Tjänsteresa utomlands Tillfälligt arbete Dubbel bosättning Reducering av avdrag när kostförmån erhållits Hemresor Reseersättningar och andra kostnadsersättningar Ersättning för tjänsteresor Ersättning för resor mellan bostad och arbetsplats Annan kostnadsersättning Representationsersättningar Förmåner Allmänt Skattefria förmåner Skattepliktiga förmåner Gåvor Flyttningsersättning Arbetsrum i egen bostad Kurser, studieresor Stipendier Den allmännyttiga föreningen som arbetsgivare Arbetsgivaravgift Personalliggare 47

3 12.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) Skatteavdrag Kontrolluppgifter Speciella regler för utlandsarbetare Sexmånadersregeln och ettårsregeln Kontrolluppgifter vid utlandsarbete Arbetsgivaravgift vid utlandsarbete Uthyrning av svensk bostad vid utlandstjänst Speciella regler för utomlands bosatta personer vid arbete i Sverige Mervärdesskatt Revision och kontroll från Skatteverket Skatteverkets organisation och service Styrelsens ansvar 75

4 Uppdaterat Kortfattade ingresser till olika avsnitt 1. för allmännyttiga ideella föreningar För församlingar gäller förmånligare skatteregler än normalt. Villkoren för dessa regler när det gäller inkomsttaxeringen framgår av avsnitt 1. Där framgår också innebörden av dessa regler, vad som ska beskattas och vad som är skattefritt. Sist i detta avsnitt finns de nya reglerna om kraven på att ha certifierade kassaregister i näringsverksamhet. 2. Deklarations- och uppgiftsskyldighet Om församlingen ska beskattas eller betala särskild löneskatt på pensionskostnader ska inkomstdeklaration lämnas. Finns endast skattefria inkomster ska endast särskild uppgift lämnas. Reglerna framgår av avsnitt Traktamentsersättningar, kostnader för hemresor m m Till anställd som företar tjänsteresa med övernattning kan traktamentsersättning utbetalas upp till vissa takbelopp utan att beskattning sker. Vilka regler som gäller framgår av avsnitt 3. Under delavsnitt 3.1 behandlas några allmänna grundregler. Vad som gäller vid tjänsteresa inom Sverige tas upp under delavsnitt 3.2. De speciella regler som gäller vid tjänsteresa utomlands tas upp under delavsnitt 3.3. En församling utbetalar ibland ersättning för fördyrad kost och småutgifter till någon som har tillfälligt arbete i församlingen, t.ex. en vakanspastor. Sådan ersättning likställs med lön. Mottagaren kan göra avdrag för viss fördyring. Reglerna framgår av avsnitt 3.4. För den som på grund av sitt arbete flyttat till ny bostadsort och som tvingats behålla en bostad på den tidigare bostadsorten har i vissa fall rätt till avdrag för uppkomna ökade levnadskostnader avseende dubbel bosättning. Om ersättning utgår från arbetsgivaren likställs denna med lön. Reglerna framgår av avsnitt 3.5. Har en anställd under tjänsteresa erhållit både kostförmån och traktamente ska schablonavdraget för ökade utgifter för måltider och småutgifter minskas. Reglerna om denna reducering av avdrag när kostförmån erhållits framgår av avsnitt 3.6. Den som arbetar på annan ort än hemorten, t.ex. vakanspastorer, kan få avdrag för kostnaden för hemresor. Om arbetsgivaren utger ersättning för hemresorna likställs denna med lön. Reglerna framgår av avsnitt Reseersättningar Tjänsteresor med egen bil kan av arbetsgivaren ersättas med ett visst takbelopp per mil. Resor med allmänna kommunikationsmedel och taxi kan ersättas med verkliga kostnader. Ersättning härutöver betecknas som lön och beskattas. Se avsnitt 4. Här finns också reglerna om reseräkningens utformning och om trängselskatt. 1

5 5. Representationsersättningar Representationsersättning kan utbetalas motsvarande den anställdes kostnader för representation. Ersättning härutöver betraktas som lön. Reglerna framgår av avsnitt Förmåner Alla förmåner, som en anställd får i tjänsten, är i princip skattepliktiga. Det finns dock vissa undantag från denna huvudregel. Allmänna regler om förmåner framgår av avsnitt 6.1. Under avsnitt 6.2 finns en uppräkning av ett antal skattefria förmåner och under vilka villkor skattefriheten gäller. Under avsnitt 6.3 finns en uppräkning och beskrivning av några vanliga skattepliktiga förmåner. 7. Gåvor Gåva som ges utan krav på motprestation är skattefri för mottagaren vid inkomsttaxeringen medan gåva som egentligen utgör ersättning för utfört arbete eller tjänst är skattepliktig. Reglerna framgår av avsnitt Flyttningsersättning Flyttningsersättning till den som bytt tjänst och flyttat till ny verksamhetsort är normalt skattefri. Den som inte erhåller sådan ersättning medges normalt inte avdrag för flyttkostnaderna i sin deklaration. Se avsnitt Arbetsrum i egen bostad Skattepraxis är mycket restriktiv när det gäller att medge avdrag för arbetsrum i egen bostad. Utgiven ersättning från arbetsgivaren kan därför bli betraktad som lön. Vilka krav som ska vara uppfyllda för att avdrag ska medges framgår av avsnitt Kurser, studieresor Av arbetsgivaren bekostade kurser eller studieresor avseende tjänsten är normalt skattefria. Det finns dock gränsfall där hela eller delar av dessa kostnader kan bli betraktade som löneförmån. Se avsnitt Stipendier Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria. Det krävs dock att stipendiet inte betalas ut periodiskt. Stipendier som utgör ersättning för ett arbete som har utförts eller som kommer att utföras är skattepliktigt. Se avsnitt 11. 2

6 12. Den allmännyttiga föreningen som arbetsgivare Det längre avsnittet 12 tar upp de olika regler inom skatte- och avgiftsområdet, som föreningen/församlingen har att följa. Arbetsgivaravgift behandlas i delavsnitt Reglerna om att föra personalliggare för den som bedriver serveringsverksamhet behandlas i delavsnitt Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) behandlas i delavsnitt Skatteavdrag behandlas i delavsnitt Kontrolluppgifter behandlas i delavsnitt Speciella regler för utlandsarbetare behandlas i delavsnitt Speciella regler för utomlands bosatta personer vid arbete i Sverige behandlas i delavsnitt Mervärdesskatt Församlingar är i de flesta fall undantagna för skattskyldighet till mervärdesskatt (moms). För viss näringsverksamhet föreligger dock skattskyldighet. Reglerna framgår av avsnitt Revision från Skatteverket Skatteverket utför rutinmässigt revisioner och kontroller hos deklarationsoch uppgiftsskyldiga. Vilka regler som gäller och vad den som är föremål för revisionen/kontrollen har att iaktta framgår av avsnitt Skatteförvaltningens organisation Under avsnitt 15 finns information om Skatteverkets organisation och arbetsområden samt information om dess service till allmänheten. 16. Styrelsens ansvar Under avsnitt 16 finns en kortfattad information om styrelsens företrädaransvar inom skatte- och avgiftsområdet. 3

7 1 för allmännyttiga ideella föreningar Ideella föreningar med ett allmännyttigt ändamål kallas nedan för allmännyttiga föreningar. Till dessa räknas de flesta religiösa föreningar och församlingar samt registrerade trossamfund i Sverige. Övriga ideella föreningar är obegränsat skattskyldiga och beskattas enligt vanliga regler. En ideell förening, som har ett allmännyttigt ändamål och dessutom uppfyller vissa villkor på öppenhet, inkomstanvändning m.m. beskattas inte för löpande kapitalavkastning (t.ex. räntor och utdelningar) eller för kapitalvinster, inte heller för vissa fastighets- och rörelseinkomster. Även för registrerade trossamfund, däribland Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar, som uppfyller dessa villkor, gäller denna begränsning i skattskyldigheten. Enligt en övergångsregel gäller dessutom att prästlönetillgångarna (prästlönefastigheter och prästlönefonder) ska vara befriade från inkomstskatt vid års taxeringar. Lagstiftningens utformning Motivet till att dessa föreningar behandlas förmånligare än andra juridiska personer är bl.a. att föreningarnas inkomster regelmässigt används för att främja ett allmännyttigt ändamål och att ett skatteuttag skulle drabba föreningens verksamhet. Hänsyn har tagits till att föreningar, som vid sidan av den ideella verksamheten bedriver någon form av näringsverksamhet, bör konkurrera på samma villkor som övriga näringsidkare. Villkor för förmånliga skatteregler För att en ideell förening ska komma i åtnjutande av dessa förmånliga skatteregler krävs att föreningen uppfyller fyra villkor. Föreningen får dessutom inte verka för ekonomiska intressen. Ändamålskravet Föreningen ska enligt stadgarna ha till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål. Av lagtexten framgår, att bland annat följande ändamål ansetts som allmännyttiga: religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller därmed jämförliga kulturella ändamål. Med huvudsakligt menas att cirka 75 % av verksamheten är inriktad på det huvudsakliga ändamålet. Verksamhetskravet Den faktiskt bedrivna verksamheten måste stämma överens med stadgarnas innehåll. Detta innebär, att verksamheten uteslutande eller så gott som uteslutande måste tillgodose det allmännyttiga ändamålet. Förening kan således inte i mer än ringa omfattning (5 10 %) gå vid sidan av detta ändamål. Om så sker kommer föreningen inte i åtnjutande av de förmånligare skattereglerna. Öppenhetskravet Föreningen måste vara öppen. Detta innebär, att föreningen inte får vägra 4

8 någon inträde eller utesluta någon som delar föreningens målsättning och är beredd att följa dess stadgar. Verksamhetens art eller omfattning kan dock i vissa fall göra ett begränsat medlemskap naturligt, t.ex. en viss minimiålder. Kravet på öppenhet är uppfyllt även för regionala föreningar eller förbund och samarbetsorgan, vars medlemmar utgörs av öppna föreningar. Fullföljdskravet Föreningens inkomster ska aktivt användas i den ideella verksamheten. Föreningen ska alltså fullfölja sitt ändamål. Det sista villkoret innebär att förmånsbehandlingen går förlorad om föreningen använder sina inkomster för främmande ändamål eller fonderar medel i för stor utsträckning. Kapitalvinster (s.k. realisationsvinster) och beskattade fastighets- och rörelseinkomster behöver dock inte medräknas vid bedömningen av om villkoret är uppfyllt, utan kan utnyttjas för andra ändamål eller fonderas. De inkomster som avses och som måste användas i den ideella verksamheten är kapitalinkomster (räntor, utdelningar etc.) och sådana fastighets- och rörelseinkomster som är skattefria för en allmännyttig förening. Från dessa inkomster får man först dra av de kostnader som skulle ha varit avdragsgilla om inkomsterna varit skattepliktiga. Till de inkomster som måste användas räknas dessutom sådana som är avsedda att täcka föreningens löpande utgifter, t.ex. medlemsavgifter, gåvor från enskilda samt allmänna bidrag från stat och kommun. För att kravet på inkomstanvändning ska anses uppfyllt måste minst 80 % av inkomsterna enligt ovannämnda beräkningssätt användas för den allmännyttiga verksamheten. Att föreningen ett enskilt år inte uppnått detta medför dock inte att skatteförmånerna går förlorade. Om i genomsnitt minst 80 % av inkomsterna, räknat över en period om cirka fem år, används i den allmännyttiga verksamheten anses kravet på inkomstanvändning uppfyllt. Exempel: Inkomstanvändning Inkomster Offer och gåvor Statsbidrag Fastighet, netto Kapitalvinst, fastighet Utgifter Överskott för året Kapitalvinst vid försäljning av fastighet, kr, får sparas. Utgifterna överstiger 80 % av övriga inkomster enligt nedan. Offer och gåvor Statsbidrag

9 Fastighet, netto % av Utgifter Utgifterna överstiger 80 % av kronor och kravet på inkomstanvändning har således uppfyllts. Bidrag och gåvor, som används till församlingens löpande verksamhet får inte undantas vid jämförelse enligt ovan. Öronmärkta gåvor och bidrag, som givits för att användas till något speciellt ändamål och således inte är avsedda för den löpande verksamheten, behöver inte tas med vid jämförelsen. Då finns heller inget på utgiftssidan som motsvarar denna inkomst. Kravet på inkomstanvändning innebär en begränsning av föreningens möjligheter att med bibehållna förmåner vid beskattningen bygga upp ett eget kapital. Förening, som avser att anskaffa fastighet eller annan anläggning för den ideella verksamheten eller genomföra omfattande byggnads-, reparationseller anläggningsarbeten på en fastighet som brukas av föreningen, kan emellertid efter ansökan hos Skatteverket medges dispens från kravet på inkomstanvändning. Dispenstiden är vanligtvis fem år. Beslut om dispens kan förenas med vissa villkor, t ex att sparade medel ska placeras på spärrad bankräkning. Föreningen ska i princip genomföra investeringen inom den angivna dispenstiden. Följden kan annars bli att föreningen efterbeskattas för år som dispensen avsett. Med hänsyn till att kravet på inkomstanvändning inte är knutet till varje enskilt beskattningsår, utan kan bedömas med hänsyn till utvecklingen under en flerårsperiod, torde föreningarnas behov av att söka dispens vara ganska litet. De föreningar som uppfyller ovannämnda fyra krav eller som uppfyller de tre första och medges dispens beträffande det fjärde kommer således i åtnjutande av de förmånliga beskattningsreglerna. De allra flesta frikyrkoförsamlingar torde uppfylla nämnda krav. Föreningar som uppfyller kraven kallas i den fortsatta redogörelsen för allmännyttiga föreningar. Förmånsbehandlingens innebörd Förmånsbehandlingen innebär, att de allmännyttiga föreningarna är skattskyldiga endast för vissa rörelse- och fastighetsinkomster och att man är helt befriad från skattskyldighet beträffande inkomst av kapital, såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster. Fastighets- och rörelseinkomster beskattas inte om de till huvudsaklig del (ca 75 %) kommer från verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjats som finansieringskälla för det ideella arbetet. För fastighet krävs att den ägs av föreningen och att den är avsedd för den ideella verksamheten och används i denna verksamhet. (Se rörelse respektive fastighet nedan.) 6

10 Exempel på inkomster som har naturlig anknytning till en förenings allmännyttiga ändamål är: entréavgifter till samlingar inom ramen för den ideella verksamheten, inkomster från verksamhet som syftar till att göra föreningen känd såsom försäljning av böcker, tidningar, affischer, märken m.m., inkomster från serveringar i anslutning till föreningens aktiviteter, upplåtelse av lokaler för allmännyttigt ändamål. Det senare gäller föreningar, som har till ändamål att upplåta samlingslokaler. Till verksamhet som av hävd utnyttjats för att finansiera ideellt arbete kan nämnas anordnande av bingo och andra lotterier, fester, basarer, försäljningsoch insamlingskampanjer m.m. Rörelseinkomster som har ett direkt samband med den ideella verksamheten beskattas således inte. Inkomster som härrör från en kommersiellt bedriven verksamhet ska däremot normalt beskattas. En förening som stadigvarande driver rörelse under liknande former som normal näringsverksamhet beskattas således på vanligt sätt för dessa inkomster. Så är t ex fallet om en allmännyttig förening driver bokhandel, serveringsrörelse eller kiosk. Från senare år finns några rättsfall, där olika verksamheter, som bedrivits av ideella föreningar, inte har beskattats. Rättsfallen gäller bl a serveringsverksamhet på frikyrkoförsamlingars sommargårdar i vissa fall, idrottsföreningars festplatsverksamhet samt skogsplantering eller insamling av returpapper som ideella föreningar åtagit sig att utföra. Skälen för skattefrihet har bl a varit, att en verksamhet på grund av begränsad omfattning inte har ansetts vara rörelse eller att den varit av tillfällig natur. I några fall har verksamheten ansetts vara en hävdvunnen finansieringskälla, bl.a. på grund av starka ideella inslag, som att den skötts av oavlönade personer eller att varor har skänkts till den. Inkomst från second hand-butiker som bedrivs av allmännyttiga ideella föreningar har av skatteverket betraktats som skattefri under bl. a. följande förutsättningar: begränsad konkurrens i form av begränsat öppethållande, frivillig ideell arbetskraft, försäljning endast av skänkta varor, överskottet från butiken används i humanitär verksamhet. Någon enstaka anställd som ansvarig för verksamheten har dock godtagits. För jordbruksfastighet gäller, att den allmännyttiga föreningen inte beskattas för inkomst från denna om jordbruksfastigheten huvudsakligen (ca 75 %) används i föreningens ideella verksamhet. Används en mindre del i sådan verksamhet beskattas hela jordbruksfastigheten. För annan fastighet än jordbruksfastighet gäller, att föreningen inte beskattas för inkomst av denna om fastigheten ägs av föreningen och till övervägande del (mer än 50 %) används i föreningens ideella verksamhet. Om t. ex sådan fastighet till mer än 50 % används som gudstjänstlokal, men i övrigt uthyrs till bostäder eller affärslokaler, blir hela fastigheten skattefri. Å andra sidan beskattas hela fastigheten om minst hälften av den uthyrs till bostäder eller affärslokaler. Vid sådant förhållande beskattas således även en gudstjänstlokal. Man måste då beräkna ett hyresvärde för eget bruk avseende den del av fastigheten som används i föreningens verksamhet. 7

11 För att kunna avgöra om en fastighet till övervägande del används i den allmännyttiga verksamheten bör man veta vad som ska utgöra jämförelsegrund. Det finns ingen generell regel för detta. Vid såväl inkomsttaxering som vid fastighetstaxering utgår man vanligen från en eller flera av följande faktorer: golvytan, volymen, hyresvärdet, byggkostnaden och nyttjandetiden vid blandad användning. Golvytan och hyresvärdet är de faktorer som vanligtvis väger tyngst vid bedömningen. Dessa faktorer får ofta sammanvägas. Om lokalerna har mycket hög takhöjd kan volymen ha betydelse. Vid inkomsttaxeringen klassificeras en fastighet antingen som privatbostadsfastighet eller som näringsfastighet. Privatbostäder kan endast ägas av privatpersoner (och i vissa fall dödsbon). En uthyrd villa som ägs av en församling/förening utgör därmed näringsfastighet. Även en bostadsrätt klassificeras antingen som privatbostadsrätt eller som näringsbostadsrätt. Även här gäller att privatbostadsrätter endast kan ägas av privatpersoner. En uthyrd lägenhet i bostadsrätt som ägs av en församling/förening betraktas således som näringsbostadsrätt och utgör därmed näringsverksamhet. Detta gäller således om bostadsrättslägenheten inte används i den ideella verksamheten. Inkomst av rörelse, jordbruksfastighet och näringsfastighet (hyreshus och liknande) och av uthyrd bostadsrättslägenhet utgör ett enda inkomstslag, benämnt inkomst av näringsverksamhet. Alla fastigheter, även villor, som en förening innehar, med undantag av dem som används i den ideella verksamheten i större omfattning än vad som ovan angetts, betraktas som näringsfastigheter. Uthyrning av en villa/bostadsrättslägenhet utgör näringsverksamhet oavsett om uthyrningen sker till personal eller till någon annan. I deklarationen ska intäkter och kostnader för dessa redovisas under inkomst av näringsverksamhet. Beträffande uthyrd bostadsrätt medges inte avdrag för den del av församlingens/föreningens utgivna hyra/avgift som avser kapitaltillskott. Uppkommen nettointäkt av näringsverksamheten beskattas. Någon uppdelning av en rörelses respektive fastighets inkomster i en skattefri och en skattepliktig del ska inte ske. Antingen anses hela rörelsen respektive fastigheten skattefri eller också beskattas hela. Inkomster från fastigheter som ägs i rent kapitalplaceringssyfte eller för att finansiera den ideella verksamheten är skattepliktiga. Vid avgörande huruvida skatteplikt föreligger eller inte bedöms varje rörelse och varje fastighet för sig. Vissa av en allmännyttig förenings fastigheter kan således vara skattefria, medan andra är skattepliktiga. Samma gäller beträffande rörelser. Beträffande fastigheter bedöms i regel varje taxeringsenhet för sig. Underskott av skattefri verksamhet får inte kvittas mot överskott av skattepliktig verksamhet. I redovisningen bör man därför hålla isär intäkter och kostnader i skattefri och skattepliktig verksamhet. Finns både skattefria och skattepliktiga inkomster av näringsverksamhet som härrör från verksamheter som bedrivs med ideella arbetsinsatser, ska beskattningen av dessa verksamheter avgöras på grundval av en huvudsaklighetsbedömning. Näringsverksamheten ska i sin helhet beskattas 8

12 eller i sin helhet undantas från beskattning. För skattefrihet gäller att verksamhetens inkomster till huvudsaklig del (ca 75 %) härrör från den skattefria delen (hävd och/eller naturlig anknytning). Är den skattefria delen mindre blir hela näringsverksamheten beskattad. Ideella föreningar beskattas endast vid den statliga taxeringen. Skattesatsen är från 2009 sänkt till 26,3 %. En ideell förening som äger skattepliktig fastighet skall betala kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt. Från och med inkomståret 2008 (deklarationen 2009) får alla bostäder i småhus och hyreshus i Sverige betala en kommunal fastighetsavgift i stället för statlig fastighetsskatt. För inkomståret 2010 (deklarationen 2011) gäller detta bostäder som vid fastighetstaxeringen betecknas som följande typer av taxeringsenheter: småhusenhet lantbruksenhet med bostadsbyggnad och tomtmark ägarlägenhetsenhet hyreshusenhet. Från och med inkomståret 2010 (deklarationen 2011) får även småhus på ofri grund, och tomtmarken som den står på, kommunal fastighetsavgift i stället för statlig fastighetsskatt. I dessa fall halveras fastighetsavgiften. För inkomståret 2008 (deklarationen 2009), när regeln infördes, var avgiften för varje färdigbyggt småhus kr, dock högst 0,75 % av taxerat värde för byggnaden och värderingsenhet för tillhörande tomtmark. För varje färdigbyggt hyreshus var avgiften kr per bostadslägenhet, dock högst 0,4 % av taxerat värde för bostadsbyggnaden och tillhörande bostadsmark. Därefter är avgiften indexerad och ska varje år följa förändringen av inkomstbasbeloppet i jämförelse med För inkomståret 2010 (deklarationen 2011) är den kommunala avgiften för småhus kr eller högst 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift, och för hyreshus kr per bostadslägenhet eller högst 0,4 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. För inkomståret 2011 (deklarationen 2012) är den kommunala avgiften för småhus kr eller högst 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift, och för hyreshus kr per bostadslägenhet eller högst 0,4 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. För inkomståret 2010 (deklarationen 2011) är den kommunala avgiften för småhus på ofri grund maximalt kr, dock högst 0,75 % av taxerat byggnadsvärde. För en arrendetomt eller liknande som är bebyggd enbart med småhus på ofri grund, är avgiften maximalt kr, dock högst 0,75 % av taxerat tomtmarksvärde. En sådan tomt kan få fastighetsavgift även om småhuset på ofri grund saknar taxerat byggnadsvärde. För inkomståret 2011 (deklarationen 2012) är den kommunala avgiften för småhus på ofri grund maximalt kr, dock högst 0,75 % av 9

13 taxerat byggnadsvärde. För en arrendetomt eller liknande som är bebyggd enbart med småhus på ofri grund, är avgiften maximalt kr, dock högst 0,75 % av taxerat tomtmarksvärde. En sådan tomt kan få fastighetsavgift även om småhuset på ofri grund saknar taxerat byggnadsvärde. Fysiska eller juridiska personer (såsom församlingar och andra ideella föreningar) som är ägare till en fastighet den 1 januari inkomståret ska betala fastighetsavgift för hela kalenderåret. Nybyggda småhus, ägarlägenheter och bostadshyreshus i Sverige är befriade från kommunal fastighetsavgift de första fem åren, och får halv avgift de därpå följande fem åren. Avgiftslättnaden börjar inkomståret efter nybyggnadsåret förutsatt att huset då har blivit taxerat och fått ett värdeår (= nybyggnadsåret) vid fastighetstaxeringen. Den fastighet som vid införandet av de nya reglerna 2009 redan befinner sig i den tioåriga lättnadsperioden som gällt för fastighetsskatten, får fortsatt minskning av den nya fastighetsavgiften. Fastighet som till mer än 50 % används i den ideella verksamheten ska normalt inte ha åsatts något taxeringsvärde. För församlingar/föreningar innebär detta att fastighetsavgift ska betalas för de fastigheter för vilka taxeringsvärde finns åsatt. En annan fastighet än jordbruksfastighet, som till mer än 50 % används i den ideella verksamheten, beskattas således inte. Församlingsägda fastigheter som drabbas av fastighetsavgift är främst småhus (personalbostäder för pastorer, vaktmästare m.fl. eller som är uthyrda till annan), fastigheter som endast upp till 50 % används i den ideella verksamheten och i övrigt uthyrs t.ex. till bostäder, kontor m.m. eller används av församlingen/föreningen i skattepliktig rörelse samt småhus på jordbruksfastigheter. Reglerna gäller även för registrerade trossamfund. Beträffande prästlönetillgångar (prästlönefastigheter och prästlönefonder) gäller att dessa är helt befriade från fastighetsavgift om fastigheten används för ändamål som kan inrymmas i kyrkans religiösa verksamhet. Fastighetsavgiften för näringsfastigheter är avdragsgill under inkomst av näringsverksamhet. Även fastighetsavgift för småhus (villor) som räknas som näringsfastighet är avdragsgill. Avdrag medges för det beskattningsår på vilket skatten belöper. Kvar i det gamla systemet med statlig fastighetsskatt är obebyggd tomtmark småhus, ägarlägenhet och bostadshyreshus under uppförande med tillhörande tomtmark tomtmark som är bebyggd med enbart ägarlägenhet eller bostadshyreshus som har annan ägare ( t.ex. arrendetomter) tomtmark som är bebyggd med enbart ägarlägenhet eller bostadshyreshus som saknar byggnadsvärde (för att byggnadsvärdet inte blir minst kr) hyreshusenhet med lokaler, industrienheter och elproduktionsenheter. Taxeringsvärdet utgör underlag för fastighetsskatten. 10

14 För fullständiga upplysningar om den kommunala fastighetsavgiften och den statliga fastighetsskatten hänvisas till Skatteverkets information Fastighetsskatt och fastighetsavgift, Deklarationen 2011 och framåt (SKV 296, utgåva 19). En allmännyttig förening, som är skattskyldig för inkomst får vid taxeringen ett grundavdrag med kr. Skattepliktiga rörelse- och fastighetsinkomster inom ramen för nämnda avdrag föranleder således inte någon inkomstskatt. Kassaregister Från och med 1 januari 2010 har en ny lag, kassaregisterlagen, trätt i kraft. Lagen innebär att från nämnda datum måste de flesta företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning eller kontokortsbetalning ha certifierade kassaregister och kunna erbjuda kunden ett kvitto. Syftet är att skydda seriösa företagare mot illojal konkurrens. Den nya lagen gäller även församlingar och andra allmännyttiga ideella föreningar som driver skattepliktig försäljning av varor och tjänster, t ex serveringsverksamhet, bokaffärer m.m. Vissa verksamheter är undantagna och behöver inte ha certifierade kassaregister, bl a sådan försäljning av varor och tjänster som är skattebefriad enligt inkomstskattelagen. Bland undantagen finns också verksamhet med obetydlig omfattning. Här avses försäljning inklusive moms som understiger fyra prisbasbelopp under ett räkenskapsår på tolv månader. För 2011 innebär detta kr. Om försäljning sker endast under en del av ett kalenderår ska den omräknas till försäljning på årsbasis. Sådan omräkning behöver dock inte göras om försäljning sker under högst 30 dagar under ett kalenderår. Församlingar/föreningar som har icke skattepliktig försäljning samt de som har skattepliktig försäljning understigande nämnda gränsvärde behöver således inte ha certifierat kassaregister. Ingen ansökan om undantag krävs för dessa verksamheter. Lagen kräver således att kassaregister ska vara certifierade. Kassaregister är certifierade om de har en tillverkardeklaration som tillverkaren har utfärdat och de är anslutna till en certifierad kontrollenhet. Kontrollenheter certifieras av företag som är utsedda av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Kontrollenheten läser av de registreringar som sker i kassaregistret och skapar en kontrollkod som skrivs ut på kassakvittot. Den som driver försäljningsverksamheten måste anmäla sina kassaregister till Skatteverket inom en vecka efter att man tagit emot dem. Även förändringar och eventuella fel ska anmälas inom en vecka. Anmälan görs via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Med en fullmakt kan även ett ombud (t.ex. en kassaregisterleverantör) anmäla kassaregister via e-tjänsten. Vissa företag kan söka undantag från skyldigheten att ha certifierade kassaregister om de kan visa Skatteverket ett tillförlitligt underlag för skattekontroll på något annat sätt. De som kan få undantag är främst större företag med god intern kontroll. 11

15 Tillsyn och kontroll sker från Skatteverket, som bl a kommer att göra tillsynsbesök utan att anmäla det i förväg. Syftet är att kontrollera att det finns kassaregister som uppfyller lagens krav. Man är då skyldig att lämna de upplysningar som Skatteverket behöver. Skatteverket kan också göra andra oanmälda kontrollåtgärder som att räkna kunder, göra kontrollköp, göra kvittokontroller, inventera kassor och begära uppgifter från kassaregister. Om lagen inte följs får Skatteverket ta ut en avgift på kr om certifierade kassaregister saknas eller om kassaregister används som inte uppfyller lagens krav. Avgift får också tas ut om skatteregistren inte har anmälts till Skatteverket i tid, om uppgifter från kassaregister inte har sparats, om försäljningsbelopp inte har slagits in och om kunden inte erbjuds något kvitto. Om brott mot lagen sker en gång till under samma år får Skatteverket ta ut en avgift på kr. För fullständig information om vad kassaregisterlagen innebär hänvisas till Skatteverkets webbplats Det går också att ställa frågor på eller genom att ringa Skatteupplysningen på telefon Sammanfattning av skattereglerna för allmännyttiga ideella föreningar Inkomst av kapital (räntor, utdelningar, kapitalvinster vid försäljning av fastigheter, aktier, obligationer m.m.): Är alltid skattefri. Inkomst av näringsverksamhet: Fastighet: Är skattefri om fastigheten ägs av föreningen och till mer än 50 % används i föreningens ideella verksamhet. I annat fall beskattas hela inkomsten av fastigheten. inkomsten huvudsakligen (ca 75 %) kommer från verksamhet som har naturlig anknytning till den ideella verksamheten eller av hävd utnyttjats som finansieringskälla för det ideella arbetet. Jordbruksfastighet: Är skattefri om jordbruksfastigheten huvudsakligen (ca 75) används i föreningens ideella verksamhet. I annat fall beskattas hela inkomsten av jordbruksfastigheten. Rörelse: Är skattefri om inkomsten huvudsakligen (ca 75 %) kommer från verksamhet som har naturlig anknytning till den ideella verksamheten eller av hävd utnyttjas som finansieringskälla för det ideella arbetet. 12

16 Fastighetsavgift/fastighetsskatt: erläggs endast om fastigheten åsatts taxeringsvärde. Fastighetsavgiften för 2008 (deklarationen 2009), då reglerna om kommunal fastighetsavgift tillkom, var för varje färdigbyggt småhus kr, dock högst 0,75 % av taxerat värde för småhuset med tillhörande tomtmark. För varje färdigbyggt hyreshus var avgiften kr per bostadslägenhet, dock högst 0,4 % av taxerat värde för bostadshuset med tillhörande bostadsmark. Därefter är avgiften indexerad och ska varje år följa förändringen av inkomstbasbeloppet i jämförelse med För vissa småhus- och hyreshusenheter erläggs i stället statlig fastighetsskatt. Vissa kompletterande regler finns. Skattskyldighet kan således föreligga för vissa rörelse- och fastighetsinkomster under inkomst av näringsverksamhet. Dessutom kan förutsättningar för fastighetsavgift/fastighetsskatt föreligga. Från belopp att taxera till statlig inkomstskatt avräknas ett grundavdrag på kr. Statlig inkomstskatt tas ut med 26,3 % på återstående belopp. 2 Deklarations- och uppgiftsskyldighet Allmännyttiga föreningar ska lämna särskild självdeklaration (sidan 1 och 2 på Inkomstdeklaration 3) om föreningen har skattepliktiga bruttoinkomster som överstiger kr, om föreningen ska erlägga fastighetsavgift eller fastighetsskatt, om föreningen ska erlägga särskild löneskatt på pensionskostnader (se avsnitt 12.2) och/eller avkastningsskatt på pensionsmedel. För andra föreningar än de allmännyttiga gäller - i stället för ovan nämnda gräns på kr - att självdeklaration ska lämnas om de skattepliktiga bruttointäkterna har uppgått till minst 100 kr. Om föreningen har skattepliktig inkomst av rörelse eller fastighet ska räkenskapsschema lämnas. På räkenskapsschemat redovisas då samtliga intäkter och kostnader, inklusive ideell verksamhet och kapitalförvaltning. Efter skattemässiga justeringar återstår därefter det överskott eller underskott som ska tas upp till beskattning. Särskild uppgift (sidan 4 i inkomstdeklaration 3) ska lämnas av föreningar, som helt eller delvis är undantagna från skattskyldighet. I den särskilda uppgiften redovisas skattefri verksamhet. Kryssmarkeringar och andra uppgifter för Skatteverkets bedömning av om de särskilda villkoren för skattefrihet är uppfyllda ska fyllas i och besvaras. Första gången särskild uppgift lämnas bör även föreningens stadgar bifogas. Fortsättningsvis behöver endast eventuella stadgeändringar meddelas. Om föreningen har både skattepliktiga och skattefria inkomster ska både räkenskapsschemat och den särskilda uppgiften fyllas i. Räkenskapsschemat 13

17 ska omfatta all verksamhet, såväl skattepliktig som skattefri. I räkenskapsschemats högerspalt redovisas skattepliktiga intäkter och avdragsgilla kostnader. Man ska dessutom också fylla i uppställningen i den särskilda uppgiften för den skattefria delen av verksamheten. Allmännyttiga föreningar, som inte har några skattepliktiga inkomster, kan efter ansökan medges befrielse för viss tid från skyldigheten att lämna särskild uppgift. Ansökan kan göras på blanketten Ansökan om befrielse avseende särskild uppgift (SKV 2501) som finns på Till sådan ansökan ska bifogas gällande stadgar, senaste resultat- och balansräkning (eller motsvarande specifikation över inkomster/utgifter och tillgångar/skulder), och senaste verksamhetsberättelse (om sådan finns). Om ansökan avser befrielse fr.o.m. innevarande taxeringsår, bör ansökan lämnas senast fyra veckor före den dag särskild uppgift ska vara inlämnad. Befrielse lämnas normalt för en tid av fem år. När tiden gått ut får ny ansökan göras. Deklarationsskyldigheten för skattepliktiga inkomster enligt de tre punkterna ovan kvarstår även om sådan befrielse medgetts. Skatteverkets beslut kan överklagas. Självdeklaration och/eller särskild uppgift lämnas på inkomstdeklaration 3 senast den 2 maj. Den som inte lämnar självdeklaration eller särskild uppgift inom föreskriven tid kan bli påförd förseningsavgift. Självdeklaration och särskild uppgift ska lämnas enligt bokföringsmässiga grunder. Det innebär att redovisning ska ske för inkomster och utgifter som hör till räkenskapsåret, oavsett om betalning erhållits respektive erlagts. Detta gäller även om föreningen inte är bokföringsskyldig. Ideell förening som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen får ha annat räkenskapsår än kalenderår. T o m december 2010 har räkenskapsåret enligt bokföringslagen fått vara någon av följande perioder: 1 maj 30 april 1 juli 30 juni 1 september 31 augusti. Fr.o.m har begränsningen till dessa tre fasta perioder för brutna räkenskapsår slopats. I stället får brutna räkenskapsår påbörjas den första dagen i valfri kalendermånad. Räkenskapsåret ska dock fortfarande omfatta 12 månader. Det kommer därmed att finnas tolv olika räkenskapsår att välja på i stället för fyra. Räkenskapsåret får dock inte ändras från kalenderår till något av de andra räkenskapsåren utan tillstånd från Skatteverket. Beskattningsår är det räkenskapsår som avslutas närmast före taxeringsåret. Om föreningen inte är bokföringsskyldig ska beskattningsåret vara kalenderår. Fullständiga upplysningar om hur inkomstdeklaration 3 fylls i finns i Skatteverkets broschyr för ideella föreningar och stiftelser, SKV Traktamentsersättningar, kostnader för hemresor m.m. 14

18 3.1. Allmänt Erhållna traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider och småutgifter för varje hel dag även om arbetsgivaren har betalat ut traktamente med ett lägre belopp. Schablonavdraget för måltider och småutgifter under tjänsteresa är detsamma oavsett om traktamente har betalats ut eller inte. Olika avdragsregler gäller vid inrikes respektive utrikes tjänsteresa. Ett villkor för att avdrag ska få åtnjutas är att det är fråga om tjänsteresa och att utbetalda belopp därmed utgör traktamente, dvs. ersättning som arbetsgivaren, vid sidan av lön och arvode, utbetalat till den anställdes ökade levnadskostnader under tjänsteresa. Att belopp som i verkligheten är lön eller arvode av skatteskäl betecknas som traktamente, medför inte rätt till avdrag. Om t. ex en församlingsanställd under tjänsteresa erhåller fri kost och fritt logi genom församlingens/föreningens försorg, kan han inte dessutom erhålla skattefritt traktamente. Om sådan ersättning ändå utbetalas betraktas den som lön. Dessutom kan kostförmån komma ifråga. Belopp som arbetsgivaren utbetalar utöver vad som är avdragsgillt i deklarationen betraktas som lön, och ska räknas in i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Som underlag för utbetalning av traktamenten bör finnas en speciell reseoch traktamentsräkning. Vilka krav som bör ställas på en sådan framgår av avsnitt 4.1 Ersättning för tjänsteresor. Utbetalning av traktamentsersättning med ett fast belopp per månad eller med en viss procent av lönen är inte lämpligt, eftersom arbetsgivaren löpande för varje månad måste redovisa arbetsgivaravgifter och källskatt på de ersättningar under månaden som överstiger schablonbeloppen för de verkliga förrättningarna. Det är således bäst för arbetsgivaren att löpande betala ut ersättningar för de förrättningar som görs. Beträffande reglerna för hur traktamentsersättningen ska anges på kontrolluppgiften, se avsnitt Närmare upplysningar om de områden som behandlas i detta avsnitt 3 (reglerna för avdrag för ökade levnadskostnader, kostnader för hemresor m.m.) finns i Skatteverkets häfte "Traktamenten och andra kostnadsersättningar" (SKV 354) Tjänsteresa i Sverige Avdrag för ökade levnadskostnader vid inrikes tjänsteresa medges endast om tjänsteresan varit förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Med tjänsteresa avses en resa som den anställde har gjort 15

19 i sin tjänst. Det är därmed fråga om en resa som har beordrats av arbetsgivaren. Ersättning som utbetalas vid förrättning som inte varit förenad med övernattning eller vid förrättning inom den vanliga verksamhetsorten jämställs med lön, även om ersättningen utbetalas enligt avtal och kallas traktamente. Om ersättningar utbetalas som överstiger gällande schablonbelopp eller normalbelopp ska den överskjutande delen jämställas med lön. Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område vars yttre gräns ligger på ett avstånd av 50 kilometer dels från den anställdes tjänsteställe, dels från bostaden. Avståndet ska beräknas för närmaste färdväg. Ofta har en anställd två vanliga verksamhetsorter, tjänstestället och bostaden, som delvis kan sammanfalla. Tjänstestället är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Tjänsteresan anses påbörjad respektive avslutad vid den anställdes tjänsteställe eller bostad beroende på var den faktiskt har påbörjats eller avslutats. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos samme arbetsgivare även om han stadigvarande arbetar på två olika orter. Tjänstestället är den plats där den anställde normalt arbetat flest dagar. Frilansande musiker som tar tillfälliga speluppdrag (högst en vecka på samma plats) anses ha sitt tjänsteställe i replokalen, alternativt i bostaden, om huvuddelen av förberedelser och annat arbete för uppdragen utförs där. Tjänsteresa under högst tre månader För tjänsteresor som pågår längst tre månader gäller följande. Om arbetsgivaren har betalat ut ersättning för ökade utgifter för måltider och småutgifter (dagtraktamente) med maximibeloppen nedan ska den anställde inte ta upp traktamentsersättningen som intäkt och inte heller göra något avdrag i sin inkomstdeklaration (s.k. tyst kvittning). Maximibeloppet för hel dag utgör 0,5 % av basbeloppet, avrundat till närmaste 10-tal kronor. För år 2011 är maximibeloppet för hel dag oförändrat, 210 kr. Beloppet avser kostnadsökning för måltider och småutgifter under varje hel dag som tagits i anspråk för förrättningen. Som hel dag räknas även avresedag, om resan påbörjats före kl och hemkomstdag om resan avslutas efter kl I annat fall medges avdrag med högst ett halvt maximibelopp 105 kr, för avrese- respektive ankomstdagen. I vissa fall ska reducering av dessa schablonbelopp ske, se avsnitt 3.6. I dessa fall kan det även bli fråga om beskattning av fri kost. Se avsnitt 6.3. Avdrag för logikostnad medges i första hand med belopp motsvarande den anställdes faktiska utgift. I de fall logikostnaden inte kan styrkas med kvitto eller liknande, men den anställde har övernattat utanför hemmet, medges ett schablonmässigt avdrag med 105 kr (ett halvt maximibelopp). En förutsättning för att avdrag ska medges enligt schablon är att den skattskyldige gör sannolikt att han haft kostnad för övernattning. Om arbetsgivaren har betalat logikostnaden medges inget avdrag. I vissa fall kan arbetsgivaren ha en överenskommelse med den anställde om att denne betalar t.ex. logikostnad och efter överlämnande av kvitto återfår 16

20 utlägget från arbetsgivaren. Om verifikationen kan anses utgöra arbetsgivarens verifikation i enlighet med bokföringslagens krav på hur en verifikation ska vara utformad, är utgiften att betrakta som arbetsgivarens och inte den anställdes. Detta gäller även då den anställde har använt arbetsgivarens kontokort. Har arbetsgivaren betalat ut dagtraktamente som överstiger schablonbeloppen (210 respektive 105 kr) ska den överskjutande delen behandlas som lön. Detsamma gäller nattraktamente som överstiger 105 kr, om den anställde inte styrkt att logiutgifterna varit högre. Om den anställde erhållit både kostförmån och traktamente ska kostförmånen tas upp till beskattning och avdraget reduceras enligt avsnitt 3.6 nedan. I samband med tjänsteresa är fri kost på allmänna transportmedel och fri frukost vid övernattning på hotell inte en skattepliktig förmån om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller hotellrummet. Traktamentsavdraget ska reduceras på grund av hotellfrukosten men inte på grund av kost på transportmedel. Ovannämnda avdragsbestämmelser kan ligga till grund för församlingar/ föreningar vid utbetalning av traktamente till anställda vid tjänsteresor inom Sverige. Konsekvenserna av reglerna om traktamenten och kostförmån blir att det oftast är bäst att arbetsgivaren betalar fullt traktamente och att den anställde själv betalar alla måltider under förrättningen. Om den anställde visar att den sammanlagda kostnadsökningen under samtliga tjänsteresor i Sverige under inkomståret i en och samma anställning har varit större än det sammanlagda schablonavdraget, kan avdrag i deklarationen i stället göras med ett belopp som motsvarar den faktiska utgiftsökningen. Detta gäller oavsett om den anställde fått dagtraktamente eller inte eller med vilket belopp. Erhållna traktamenten ska då deklareras. Om den anställde har fått dagtraktamente som är lägre än schablonbeloppen vid tjänsteresa som understiger tre månader har han ändå rätt att göra schablonavdrag med 210 kr för hel dag och med 105 kr för halv dag. I detta fall ska den anställde ta upp den erhållna traktamentsersättningen till beskattning i deklarationen. Om den anställde inte har fått dagtraktamente vid tjänsteresa som understiger tre månader men han gör sannolikt att han haft ökade utgifter för måltider och småutgifter, har han ändå rätt till ett schablonavdrag med 210 kr för hel dag och med 105 kr för halv dag. Tillfredsställande utredning bör lämnas om datum för förrättningarna, syftet med dessa, tidpunkter för avresa och hemkomst samt förrättningsorter. För logikostnad medges avdrag med styrkt, faktisk kostnad som den anställde själv har betalat. Om logikostnaden inte kan styrkas vid övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten, men denna kostnad är sannolik, medges avdrag med 105 kr/natt. Om arbetsgivaren stått för logikostnaden medges naturligtvis inget avdrag. Har kostförmån erhållits ska denna tas upp till beskattning. Tjänsteresa längre tid än tre månader För att vid tjänsteresa få avdrag för tid överstigande tre månader på en och samma ort måste även förutsättningarna för avdrag vid tillfälligt arbete vara 17

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. Det finns två huvudtyper

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklaration EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare 2013 en bilaga Från Fastighetstidningen momsredovisning, restvärde, frivillig skatteskyldighet,

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln deklarationshandledning för dig som är fastighetsägare Deklaration en bilaga till fastighetstidningen nr 3/2011 Pris: 135 kronor exkl. moms 2011 dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet.

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet. Ideella föreningar En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer