Handi Kalender. Bruksanvisning. Rev D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handi Kalender. Bruksanvisning. Rev D"

Transkript

1 Bruksanvisning Handi Kalender Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, Sollentuna, Sweden Phone +46 (0) Fax +46 (0) Rev D

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kvartursprincipen Huvudvyer Kalendervyn Aktivitetsvyn Larmvyn Ändravyn Aktiviteter och timers Aktiviteter med enbart starttid Aktiviteter med både starttid och sluttid Heldagsaktiviteter Kvitterbara aktiviteter Timers Lägga in aktiviteter Lägga in aktivitet stegvis Lägga in aktivitet via Ändravyn Lägga in heldagsaktivitet Lägga in återkommande aktiviteter Flera aktiviteter på samma tid Starta timer Starta bastimer Starta egen timer Ändra aktivitet Ta bort aktivitet/timer Ta bort enstaka aktivitet/timer Ta bort återkommande aktivitet Lägga in information i en aktivitet Almanacka Omstart efter viloläge Inställningar Administratörsläge Kalendervyn

3 11.3 Aktivitetsvyn Lägga in aktivitet Starta timer Ändravyn Kalendermenyn Almanacka Basaktiviteter Bastimers Larm Bilder Semesterhantering Rensa Info-ljud Omstart efter viloläge Talstöd i menyer

4 1 Inledning Kalender är en elektronisk kalender som visar inplanerade aktiviteter. Tidsavståndet till aktiviteterna visas med kvartursprincipen (se kapitel 1.1 Kvartursprincipen). När aktiviteten infaller ges larm med eller utan ljud och/eller vibration. Kalender ger användare ett kraftfullt verktyg att planera och strukturera sin dag. Kalender går att anpassa från att fungera som ett enkelt tidshjälpmedel (Kvarturet) till en i det närmaste komplett elektronisk kalender (t ex Microsoft Outlook). Skillnaden mot en vanlig kalender är att gränssnittet är tydligare med betydligt mindre information och valmöjligheter per vy, vilket därigenom ställer mindre krav på användarens kognitiva förmåga. Kalender ger även möjlighet att koppla information (text eller ljud) till en aktivitet. Det kan dels vara information som underlättar aktiviteten (t ex en inköpslista), men det kan också vara en minnesanteckning (t ex om filmen man såg var bra) så att man kan använda Kalender som en dagbok. Via PC-programmet HandiTools kan man överföra bilder till Handi att använda i Kalender. 1.1 Kvartursprincipen En del personer med kognitiva funktionshinder klarar inte att hantera en vanlig klocka på ett fullgott sätt. De kan ofta avläsa klockan, men inte dra någon speciell slutsats av denna information, framför allt inte hur lång tid som återstår till en viss tidpunkt. Erfarenheterna av tidshjälpmedlet Kvarturet har visat att många av dessa personer faktiskt kan hantera tidsrymder. Detta genom att använda en princip som ej bygger på konventionella klockor, utan på den s k kvartursprincipen som gör tiden mer konkret och synlig på ungefär samma sätt som ett timglas. Kvarturet använder sig bara av enheten kvartar och presenterar tidsavståndet till en vald händelse i ett visst antal prickar där varje prick motsvarar en kvart (15 min). När tiden är inne ger den en signal. Förutom att påminna om när en aktivitet börjar ger Kvarturet alltså utrymme för användaren att själv bedöma hur lång tid som är kvar. Det kan dock dröja innan användaren upptäcker denna finess, men när han har gjort det har han förbättrat sin tidsuppfattning avsevärt. 4

5 Det har också visat sig att metoden att presentera tidsavstånd med kvartursprincipen även uppskattas av personer som inte har någon svårighet att hantera vanliga klockor. Det är en väldigt lättillgänglig och konkret presentation av hur långt det är kvar till en tidpunkt. Inte minst om man har problem med struktur och planering så kan kvartursprincipen vara till hjälp. Om det är mer än 2 timmar kvar till en aktivitet så ser det ut som den vänstra vyn. När tidsavståndet till aktiviteten minskar under 2 timmar försvinner en kvartprick i taget. När det är 45 min kvar ser det ut som den högra vyn. När aktiviteten infaller blinkar alla prickar. När aktiviteten är passerad så rullar en prick nerifrån och upp. 5

6 2 Huvudvyer Kalender är byggd runt följande fyra huvudvyer: Kalendervyn Aktivitetsvyn Larmvyn Ändravyn När kalendern startar visas Kalendervyn med en lista på kommande aktiviteter för innevarande dag. Om man trycker på en aktivitet kommer man till Aktivitetsvyn som ger lite mer information samt visar tidsavståndet med kvartursprincipen (se kapitel 1.1 Kvartursprincipen). När tidpunkten för en aktivitet infaller visas Larmvyn. Om man trycker på Ändra-knappen i Aktivitetsvyn kommer man till Ändravyn där man kan ändra aktivitetens parametrar. Nedan beskrivs dessa huvudvyer Kalendervyn Infofältet Aktivitetsfält Info-fältet Info-fältet ger information om veckodag, datum, månadssymbol/veckonummer samt klockslag. När man trycker på Info-fältet läses veckodag och datum upp av talsyntesen. När man trycker på klockan läses aktuell tid upp med talsyntesen. 6

7 2.1.2 Aktivitetsfält Aktivitetsfältet kan visa: Aktiviteter med starttid Aktiviteter med både starttid och sluttid Heldagsaktiviteter Kvitterbara aktiviteter Timers Aktiviteter sorteras in i Kalendervyn efter starttid och timers sorteras in efter sluttid. Heldagsaktiviteter ligger sist, dvs efter alla aktiviteter och timers. Den heldagsaktivitet som lagts in senast ligger överst av heldagsaktiviteterna Se fler aktiviteter samma dag Fler än 5 aktiviteter Om man har fler än 5 aktiviteter under en dag visas en Bläddra nedåtpil längst till höger i det nedersta aktivitetsfältet. Se den vänstra vyn. När man trycker på Bläddra nedåtpilen stegar man framåt en aktivitet i taget. Då visas också Nu-knappen som återställer vyn så att den aktiviteten som är närmast visas överst. Bläddra-pilarna visas bara då det är relevant, dvs när det finns något att bläddra till. Aktiviteter tidigare på dagen Om det har varit aktiviteter tidigare på dagen finns det en Bläddra uppåt-pil i det översta Aktivitetsfältet enligt den vänstra vyn. Trycker man på Bläddra uppåt-pilen så stegar man bakåt en aktivitet i taget. Passerade aktiviteter visas med grå bakgrund enligt den högra vyn. 7

8 2.1.4 Bläddra till annan dag Man kan bläddra framåt och bakåt en dag i taget med Bläddra-knapparna När man går framåt i tiden är bakgrunden ljusblå, och när man går bakåt i tiden är bakgrunden grå och datumet överstruket. Man kommer alltid tillbaka till idag genom att trycka på Idag-knappen Talstöd När systeminställningen Talstöd i menyer är gjord visas Talstöd-knappen i knappraden i Kalendervyn. Vid första tryck läses första aktiviteten upp och gråmarkeras, vid andra trycket läses andra aktiviteten upp och gråmarkeras osv. På så vis kan man snabbt få en översikt av vad som händer under dagen. Talstöd i menyer ger även en annan konsekvens i Kalendervyn. Om inte talstöd i menyer är valt så är det en röd vänsterpil direkt till Handimenyn. Har man däremot valt talstöd får man gå till Handimenyn via Kalendermenyn. (Detta beror på det begränsade antalet knappar i knappraden.) 8

9 2.2 Aktivitetsvyn 9 Man kommer till Aktivitetsvyn genom att trycka på aktivitetsfältet. Aktivitetsvyn kan se lite olika ut; till vänster visas tre alternativ. Översta fältet i Aktivitetsvyn är identiskt med aktivitetsfältet i Kalendervyn. Tidsavståndet till starttiden eller sluttiden visas enligt kvartursprincipen. Varje punkt symboliserar en kvart. Om mer än två timmar återstår är följaktligen alla punkter fyllda. När tidpunkten passerats rullar en prick nerifrån och upp. Se kapitel 1.1 Kvartursprincipen för närmare beskrivning av kvartursprincipen. Namnet på aktiviteten/timern läses upp om man trycker på aktivitetsfältet (som i Kalendervyn) eller genom att man trycker på den stora symbolen. Texten Tel: läses upp när man trycker på Talstödknappen i aktiviteten Träffa Pia. När man trycker på den stora grå högtalarsymbolen i aktiviteten Träna läses det inspelade meddelandet upp. Det är inställbart vad som ska visas i Aktivitetsvyn, se kapitel 11.3 Aktivitetsvyn. 2.3 Larmvyn När tiden för en aktivitet eller timer infaller kommer alltid Larmvyn upp oavsett om apparaten är avstängd eller om man är i någon annan funktion. Aktivitetsfältet i Larmvyn blinkar i grått och om man har valt ljudlarm så ljuder larmet. De Handi som har vibrationsfunktion kan även ställas in så att de vibrerar vid larm. När man trycker på aktivitetsfältet slutar larmet att blinka/ljuda/vibrera och aktiviteten visas gråmarkerad. (Om man inte tryckt på skärmen inom 30 s så stängs ljudlarmet/vibrationen av automatiskt.) När man sedan trycker på OK så kommer man tillbaka

10 dit där man var innan larmet startade. Den aktivitet som larmade visas gråmarkerad i Kalendervyn i 3 minuter innan den försvinner upp i passerad tid. 2.4 Ändravyn Via Ändravyn kan man ändra en aktivitets parametrar. Man kommer till Ändravyn när man trycker på Ändra-knappen i Aktivitetsvyn, se 2.2 Aktivitetsvyn. Man kan även lägga in nya aktiviteter via Ändra-vyn, se 4.2 Lägga in aktivitet via Ändravyn. Datum-knapp Basaktivitet-knapp Starttid-knapp Sluttid-knapp Heldag-knapp Ta bort efteråt-knapp Namn-knapp Bild-knapp Info-knapp Kvittera-knapp Det är inställbart vilka knappar som ska visas i Ändravyn, se kapitel 11.6 Ändravyn Välja datum När man trycker på Datum-knappen visas vyn Välja datum. Man väljer månad via knapparna Bläddra månad framåt resp Bläddra månad bakåt. Man väljer dag genom att trycka på dagen i kalendern. När man trycker OK läggs valt datum in i Datumknappen. 10

11 2.4.2 Namnge aktiviteten När man trycker på Namn-knappen visas vyn Namnge aktiviteten. När man trycker OK läggs angivet namn in i Namnknappen Välj basaktivitet När man trycker på Basaktivitet-knappen visas vyn Välj basaktivitet. Basaktivitet-knappen visas endast när man lägger in en ny aktivitet via Ändravyn. När man trycker OK läggs basaktivitetens parametrar in i alla knappar Välj bild När man trycker på Bild-knappen visas vyn Välj bild. Om man vill ta bort vald bild trycker man på den tomma rutan uppe till vänster. När man trycker OK läggs bilden in i Bild-knappen Ange starttid När man trycker på Starttid-knappen visas vyn Ange starttid. Tiden ska skrivas in med formatet xx:xx, t ex 22:00. När man trycker OK läggs angiven tid in i Starttidknappen. 11

12 2.4.6 Ange sluttid När man trycker på Sluttid-knappen visas vyn Ange sluttid. Sluttiden är default samma som starttiden. När man trycker OK läggs angiven tid in i Sluttidknappen Välj Heldag Heldagsknappen är togglande Ja/Nej. Om Heldag är valt kan man inte trycka på start- eller sluttidsknappen Välj Ta bort efteråt Ta bort efteråt -knappen är togglande Ja/Nej. När Ta bort efteråt är valt kommer aktiviteten att tas bort efter att dagen för aktiviteten har passerat Ange info Beroende på inställning visas Skriv in info eller Spela in ljud Välj kvittering Med kvitteringsknappen aktiverar resp inaktiverar man kvitteringsfunktionen, se 3.4 Kvitterbara aktiviteter. 12

13 3 Aktiviteter och timers Kalenderns grundstenar är aktiviteter och timers. Aktivitetsfältet kan ge följande information om den aktuella aktiviteten eller timern: När aktiviteten/timern startar och slutar. Text/bild som beskriver/symboliserar aktiviteten/timern. Symbol som visar om larmet ska ljuda eller ej Symbol som visar om det finns mer information under aktiviteten (som visas i Aktivitetsvyn när man klickar på aktiviteten) Symbol som visar om aktiviteten är kvitterbar 3.1 Aktiviteter med enbart starttid När starttidpunkten infaller ges ett larm i Larmvyn enligt kapitel 2.3 Larmvyn. Den överkryssade larmsymbolen visar att larmet inte kommer att ljuda. Info-symbolen visar att det finns mer information som visas eller kan spelas upp när man trycker på aktiviteten och kommer till Aktivitetsvyn. 3.2 Aktiviteter med både starttid och sluttid Aktiviteter kan ges både starttid och sluttid. Innan aktiviteten infaller ser man hur lång tid det är kvar tills aktiviteten börjar. Man ser också att det är en aktivitet med sluttid. Se aktiviteten Kalle besöker till vänster. Om man lägger in nya aktiviteter under den tiden som aktiviteten pågår får man krockvarning, se kapitel 4.5 Flera aktiviteter på samma tid. När starttiden har infallit sorteras aktiviteten in efter sin sluttid. När sluttiden infaller ges återigen ett larm på samma sätt som när aktiviteten startade. 13

14 När Kalendervyn är inställd att inte visa digital tid för aktiviteter får aktiviteten grå bakgrundsfärg (eftersom det annars inte syns på något sätt att det är en sluttid). Sluttid bör användas med urskiljning, dvs ange inte sluttid slentrianmässigt bara för att det är möjligt. Syftet med sluttid är att kunna lägga in en lång bakgrundsaktivitet, t ex ett besök, och medan detta pågår kunna se övriga aktiviteter under den tiden Det blir komplext och svåröverskådligt om man har flera aktiviteter med sluttid igång samtidigt. 3.3 Heldagsaktiviteter Heldagsaktiviteter är inte tidsatta och visas längst ner på Kalendervyn, dvs efter alla tidsatta aktiviteter. Heldagsaktiviteter har en något avvikande bakgrundsfärg. Det kan vara aktiviteter av typen Kalle fyller år som varar hela dagen eller aktiviteter typ Vattna blommor som inte behöver vara kopplade till någon tidpunkt. Heldagsaktiviteter larmar inte, men fungerar f ö precis som aktiviteter med starttid. (Heldagsaktiviteter kan användas till att göra en lättillgänglig Att-göra-lista för dagen.) 14

15 3.4 Kvitterbara aktiviteter När man gör en aktivitet kvitterbar innebär det att användaren får svara på en direkt fråga om aktiviteten är utförd, samt att man i efterhand kan gå in och se om den utfördes (dvs kvitterades) eller ej. Att en aktivitet är kvitterbar visas med en kvitteringsruta, se aktiviteten Medicin. Man kan göra både tidsatta aktiviteter och heldagsaktiviteter kvitterbara. När tidpunkten för aktiviteten infaller ges ett larm enligt den vänstra vyn. Tryck på OK leder till kvitteringsvyn till höger. Trycker man på Talstöd-knappen läses frågan upp. Trycker man på Ja sparas aktiviteten som kvitterad. Trycker man på Nej sparas aktiviteten som okvitterad. Man måste trycka på Ja eller Nej för att komma vidare.om användaren inte uppmärksammar larmet kommer larmvyn att visas nästa gång man använder Handi. Om aktiviteten inte blir kvitterad kommer den att larma i samband med andra larm resten av dagen Man kan kvittera en kvitterbar aktivitet innan larmtidpunkten infaller, se sekvens nedan. Man trycker på aktiviteten i Kalendervyn så att man kommer till Aktivitetsvyn där man trycker på Kvittera-knappen och får kvitteringsfrågan. Trycker man på Ja så visas aktiviteten som kvitterad i Kalendervyn. En kvitterad kvitterbar aktivitet visas på sin kronologiskt riktiga plats i Kalendervyn, men larmar inte när larmtidpunkten infaller. 15

16 När man ska kolla om en passerad aktivitet är kvitterad bläddrar man uppåt genom att trycka på Bläddra uppåt-pilen i den vänstra vyn. (I kapitel Se fler aktiviteter samma dag beskrivs bläddra uppåt = bakåt samma dag.) Man ser då direkt i den högra vyn att aktiviteten Medicin är kvitterad genom att bocken är röd. Heldagsaktiviteter ligger alltid nederst så att det direkt syns om de är kvitterade eller ej. 3.5 Timers Timer är en aktivitet med sluttid. Starttiden är lika med när timern läggs in på Kalendervyn. En timer fungerar alltså på samma sätt som en äggklocka. Timers sorteras in i Kalendervyn efter sin sluttid, se vyn till vänster. Även starttiden visas skuggad. Att det är en timer syns på den lilla timersymbolen Timer larmar både visuellt och med ljud och/eller vibration. Ljudlarmet kan stängas av. 16

17 4 Lägga in aktiviteter I Inställningar kan man välja mellan två metoder att lägga in aktiviteter: antingen via Ändravyn eller stegvis. Att lägga in aktiviteter via Ändravyn är effektivare än stegvis, men det ställer samtidigt betydligt högre krav på användarens förmåga. Nedan beskrivs båda metoderna. Man kan lägga in en aktivitet antingen genom att trycka på i Kalendervyn (se den vänstra vyn) eller också via en genväg på Handimenyn. Man kan ha båda möjligheterna samtidigt. 4.1 Lägga in aktivitet stegvis Nedan beskrivs den stegvisa inläggningen av en enstaka aktivitet. Om man startar från Kalendermenyn måste man se till att ha ställt sig på den dag som aktiviteten ska läggas in Starta Lägg in aktivitet från Handimenyn Om man startar Lägg in aktivitet med en genväg på Handimenyn visas denna vy. Man väljer datum att lägga in aktiviteten på och trycker på grön högerpil. 17

18 4.1.2 Välj typ av aktivitet Man väljer vilken typ av aktivitet man vill lägga in och klickar på grön högerpil. Alternativet Enstaka beskrivs nedan. Heldag beskrivs i kapitel 4.3 Lägga in heldagsaktivitet. Alternativet Återkommande beskrivs i kapitel 4.4 Lägga in återkommande aktiviteter Välj basaktivitet I denna vy visas basaktiviteter. Om man markerar någon av basaktiviteterna och trycker på grön högerpil kommer man direkt till vyn Välj tid nedan, dvs man hoppar över alla andra vyer. Dessa parametrar ingår redan i basaktiviteten. Detta gör det väldigt snabbt och smidigt att använda basaktiviteter. Hur man gör basaktiviteter beskrivs i kapitel 11.9 Basaktiviteter Välj bild Om man trycker man på grön högerpil utan att någon basaktivitet är markerad kommer man till denna vy. Här kan man välja lämplig bild. 25 bilder visas åt gången. Via Bläddra-knapparna kan man se ytterligare bilder. Man markerar en bild och trycker på grön högerpil. Om man inte vill ha någon bild trycker man på grön högerpil direkt. Om man först har markerat en bild och sedan ångrar sig trycker man på den tomma rutan uppe till vänster och sedan på grön högerpil. 18

19 4.1.5 Namnge aktiviteten I denna vy skriver man in namn på aktiviteten och trycker sedan på grön högerpil Skriv in info Beroende på om inställningen är Skriv in info eller Spela in info visas olika vyer. Om det är inställt att Info ska läggas in med text visas den vänstra vyn. Texten Skriv in info försvinner direkt man börjar skriva. Om det är inställt att Info ska spelas in med ljud visas den högra vyn. Det är valfritt att lägga in info. Man trycker sedan på grön högerpil Ta bort efteråt Här anger man om aktiviteten ska tas bort efter det att dagen för aktiviteten har passerat. Grundinställningen för enstaka aktiviteter är alltid Nej. Trycker man på knappen Nej ändras den till Ja. Aktiviteter av typen Borsta tänderna och Gå till bussen vill man troligen ta bort. Däremot vill man sannolikt spara Bio och Frissan, som minnesstöd och dagbok. Det är lämpligt att ta bort oviktiga aktiviteter. Då blir det enklare att överblicka dagboken och att hitta önskade aktiviteter där. När Ta bort efteråt är valt trycker man på grön högerpil. 19

20 4.1.8 Sätt kvitterbarhet och ljudlarm Kvitterbarhet och ljudlarm kan sättas. Ljudlarm är förinställt På och kvittering förinställt Av. När kvitterbarhet och larm är valt trycker man på grön högerpil Ange starttid Starttiden för aktiviteten skrivs in med fyra siffror, t ex 07:30. När man trycker på OK är aktiviteten klar och den läggs in i kalendern. Man kommer tillbaka till Kalendervyn. 4.2 Lägga in aktivitet via Ändravyn Lägga in aktivitet via Ändravyn är en effektiv metod att lägga in aktiviteter. Man kan lägga in en aktivitet antingen genom att trycka på i Kalendervyn eller också via en genväg på Handimenyn. Följande vy visas: Starta Lägg in aktivitet från Handimenyn Om man startar Lägg in aktivitet med en genväg på Handimenyn visas denna vy. Man väljer datum att lägga in aktiviteten på och trycker på grön högerpil. 20

21 4.2.2 Välj typ av aktivitet Man väljer vilken typ av aktivitet man vill lägga in och trycker på grön högerpil. Alternativet Enstaka beskrivs nedan. Heldag beskrivs i kapitel 4.3 Lägga in heldagsaktivitet. Alternativet Återkommande beskrivs i kapitel 4.4 Lägga in återkommande aktiviteter Ange parametrar i Ändravyn Ändravyn visas och här lägger man in resten av aktivitetens parametrar. Ändravyn beskrivs i kapitel 2.4 Ändravyn. När aktiviteten är klar trycker man på OK, och aktiviteten visas då i Kalendervyn. 4.3 Lägga in heldagsaktivitet En heldagsaktivitet är en aktivitet som inte har någon specificerad starttid, utan är närmast att betrakta som en uppgift knuten till ett visst datum Lägga in heldagsaktivitet stegvis Man går igenom samma sekvens som 4.1 Lägga in aktivitet stegvis. I Välj typ av aktivitet väljer man alternativet Heldag. Då visas inte den sista vyn Ange starttid Lägga in heldagsaktivitet via Ändravyn Man går igenom samma sekvens som 4.2 Lägga in aktivitet via Ändravyn. I Välj typ av aktivitet väljer man alternativet Heldag. I Ändravyn är knappen Heldag satt till Ja. 21

22 4.4 Lägga in återkommande aktiviteter Vissa aktiviteter är återkommande, en del återkommer varje dag och en del en viss dag i veckan eller månaden. Istället för att lägga in aktiviteterna manuellt för varje dag de ska ske, kan man lägga in dem en enda gång och då välja för vilka dagar de ska återkomma Starta Lägg in aktivitet från Handimenyn Om man startar Lägg in aktivitet med en genväg på Handimenyn visas denna vy. Man väljer datum att lägga in aktiviteten på och trycker på grön högerpil Välj typ av aktivitet Man väljer alternativet Återkommande och trycker på grön högerpil. (För att lägga in en återkommande heldagsaktivitet måste lägga in aktivitet via Ändravyn vara inställt. Man sätter där knappen Heldag till Ja.) Välj dagar I denna vy väljer man med vilket mönster aktiviteten ska återkomma. De kan läggas in Veckovis eller Månadsvis: Man kan välja flera dagar i veckovisalternativet, t ex att en aktivitet upprepas varje tisdag och torsdag. Man kan också enkelt välja alla dagar genom att klicka i Alla dagar. I alternativet Månadsvis kan man bara välja att en aktivitet upprepas en gång per månad. När man valt dagar trycker man på grön högerpil 22

23 4.4.4 Välj slutdatum I denna vy ska man välja slutdatum, dvs den sista dag aktiviteten ska återkomma. Om aktiviteten inte ska ha något slutdatum trycker man på knappen Inget slutdatum. Då visas den högra vyn. Att aktiviteten inte har något slutdatum innebär att den är inlagd ett år framåt i tiden. När man trycker på grön högerpil och Lägga in aktivitet stegvis är inställt fortsätter sekvensen med Välj basaktivitet. När man trycker på grön högerpil och Lägga in aktivitet via Ändravyn är inställt fortsätter sekvensen med Ange parametrar i Ändravyn Parametern Ta bort efteråt är default Ja för återkommande aktiviteter. Det innebär att, om man inte ändrar till Nej, kommer återkommande aktiviteter inte att sparas till nästa dag. (Se Välj Ta bort efteråt.) 23

24 4.5 Flera aktiviteter på samma tid Det går att lägga flera aktiviteter på samma tid, men man får alltid ett meddelande (krockvarning) enligt bilden. Om man har angivit en sluttid för en aktivitet så får man krockvarning under hela tiden aktiviteten pågår när man lägger in nya aktiviteter. Om man väljer Avbryt läggs inte den nya aktiviteten in. Om man väljer OK läggs aktiviteten in. Nedanstående exempel visar hur det ser ut när två aktiviteter har samma starttid. Aktiviteterna visas med samma tid i Kalendervyn. När det är dags för larm så larmar båda (eller flera) samtidigt. 24

25 5 Starta timer Begreppet Timer beskrivs i kapitel 3 Aktiviteter och timers. 5.1 Starta bastimer Bastimer är en färdig timer, dvs en timer som har både bild och/eller text samt förinställd tid. Hur man skapar en bastimer beskrivs i kapitel Bastimers. Man lägger in en bastimer enligt nedanstående sekvens. Först trycker man på Starta timer i Kalendermenyn, sedan väljer man t ex Koka spagetti. Timern läggs då in på Kalendervyn. Om man trycker på timern i Kalendervyn kommer man till Aktivitetsvyn som visar återstående tid. 5.2 Starta egen timer Man kan även starta en egen timer, dvs en som inte fördefinierats som en bastimer. I sekvensen ovan i vyn Välj bastimer trycker man på grön högerpil utan att markera någon bastimer. Då får man själv välja bild samt ange namn och tid för timern i vidstående sekvens. 25

26 6 Ändra aktivitet Genom att trycka på Ändra-knappen i Aktivitetsvyn kommer man till Ändravyn (den högra vyn). Alla fält i Ändravyn är knappar. Genom att trycka på knapparna kan man ändra data. De olika knapparna beskrivs i kapitel 2.4 Ändravyn. När man har gjort önskade ändringar trycker man på OK. Om det är en enstaka aktivitet kommer man tillbaka till Aktivitetsvyn med de gjorda ändringarna införda. Om det är en återkommande aktivitet visas denna vy. Här får man ange om aktiviteten ska ändras endast den aktuella dagen eller fr o m den aktuella dagen och framåt. Man önskat alternativ, trycker OK och kommer sedan tillbaka till Aktivitetsvyn. 26

27 7 Ta bort aktivitet/timer För att ta bort en aktivitet/timer trycker man på den på Kalendervyn (t ex Träffa Pia) så att man kommer till Aktivitetsvyn. I Aktivitetsvyn trycker man på Ta bort-knappen. Beroende på om aktiviteten är enstaka eller återkommande kommer man till olika vyer, se nedan. 7.1 Ta bort enstaka aktivitet/timer Om vald aktivitet är en enstaka aktivitet visas denna vy. Om man trycker på Ja tas aktiviteten bort. Om man trycker på Nej tas aktiviteten inte bort och man kommer tillbaka till Aktivitetsvyn. 7.2 Ta bort återkommande aktivitet Om vald aktivitet är en återkommande aktivitet visas denna vy. Om man trycker på Ja tas aktiviteten bort enligt det markerade alternativet. Om man trycker på Nej kommer man tillbaka till Aktivitetsvyn. 27

28 8 Lägga in information i en aktivitet Man kan lägga in information i en aktivitet. Dels kan det vara information som underlättar utförandet av aktiviteten, t ex en inköpslista om man ska handla eller en adress eller ett telefonnummer om man ska träffa någon, dels kan det vara som en dagboksanteckning, t ex hur filmen var som man nyss har sett. Informationen kan vara antingen i form av text eller inspelat ljud. Om informationen är i form av text ser det ut som i den vänstra vyn. När man trycker på Talstöd-knappen så läses texten (telefonnumret) upp med talsyntes. Om informationen är i form av ljud ser det ut som i den högra vyn. När man trycker på den grå högtalarsymbolen så läses det inspelade meddelandet upp. Om man vill använda information i aktivitet som dagbok, eller av något annat skäl lägga in information efter att en aktivitet är passerad, gör man enligt nedan. Man trycker på aktiviteten i Kalendervyn, vilket leder till Aktivitetsvyn. Där trycker man på, vilket leder till Ändravyn. När man trycker på visas inskrivningsvyn/inspelningsvyn. Därefter är det bara att skriva/tala in önskad information. 28

29 9 Almanacka När man väljer Almanacka i Kalendermenyn eller genvägen Almanacka i Handimenyn visas denna vy. Man kan stega sig månadsvis fram och tillbaka. Väljer man ett visst datum och trycker på OK kommer man till Kalendervyn för den valda dagen. Den lilla svarta fyrkanten nere i högra hörnet på vissa dagar indikerar att det finns en aktivitet inlagd på det datumet. 29

30 10 Omstart efter viloläge Varje gång Kalender startar kommer man till Kalendervyn som visar idag och nu. Detta gäller även när Handi startar efter att ha varit i viloläge (skärmen släckt). Så oavsett vad man gjorde i Kalendern innan Handi gick ner i viloläge, t ex höll på att lägga in en aktivitet eller titta på en annan dag, kommer Kalendervyn idag och nu att visas. För vissa brukare är det nödvändigt att alltid starta från samma vy så att man vet var man är, medan det för andra brukare är begränsande och irriterande. Det är möjligt att ställa in om Omstart efter viloläge ska gälla eller inte, se kapitel Omstart efter viloläge. 30

31 11 Inställningar För att göra inställningar för Kalender ska man gå till Inställningar. För att komma till Inställningar trycker man knappkombinationen, se Handboken. En inställningsmeny visas. För att komma till inställningarna för Kalender väljer man Kalender på sida 1. En inställningsmeny för Kalender visas, se nedan. De olika inställningarna beskrivs nedan Administratörsläge Administratörsläget är till för att en stödperson som lägger in aktiviteter eller vill kontrollera något i Kalendern ska kunna göra det utan att ändra användarens inställningar. Via Inställningar Kalender Administratörsläge aktiverar man Administratörsläget, och slår då på alla funktioner utan att påverka inställningarna. Att man är i Administratörsläget indikeras av ett kraftigt A där normalt månadssymbolen/veckonummer visas. Se bilden. Det är viktigt att inte glömma att gå ur Administratörsläget när användaren ska använda sin Handi! 31

32 11.2 Kalendervyn Via Inställningar Kalender Kalendervyn kan man göra en mängd inställningar för Kalendervyn. De olika inställningarna beskrivs nedan. Klocka Månadssymbol Man kan ställa in om klockan uppe i högra hörnet av Kalendervyn ska visas som analog klocka, se övre bilden, eller digital klocka, se nedre bilden. Kalendervyns Infofält kan visa månadssymbol med en Handi-symbol eller ett Pictogram. Väljer man Veckonummer visas veckonummer. Visa veckodagsfärger Kryssar man i Visa veckodagsfärger blir bakgrundsfärgen i Infofältet grön på måndagar, blå på tisdagar, vit på onsdagar osv. Se den vänstra tabellen. Kryssar man inte i Visa veckodagsfärger blir alla vardagar vita, lördag blå och söndag röd, se den högra tabellen. Bläddra bakåt samma dag Om man kryssar i Bläddra bakåt samma dag så visas den lilla pilen i övre högra hörnet på första aktivitetsfältet (se bild av Kalendervyn ovan). Det innebär att man kan titta på aktiviteter som skett tidigare samma dag. Hur det visas beskrivs i kapitel Se fler aktiviteter samma dag. 32

33 Om man inte kryssar i visas inte pilen och man kan inte se aktiviteter som passerat samma dag. Bläddra dagar framåt och bläddra dagar bakåt Om man kryssar i Bläddra dagar framåt respektive Bläddra dagar bakåt visas bläddra dag-knapparna längst ned i Kalendervyn. Bläddra dagar framåt kan ställas in så att man kan bläddra max 6 dagar framåt eller obegränsat antal dagar framåt. Hur det ser ut när man bläddrar dagar framåt respektive bakåt beskrivs i kapitel Bläddra till annan dag. Hur man ställer in beror på användarens förmåga att överblicka tid. Att det är gjort så att man kan välja att bara ge möjlighet att bläddra framåt eller bakåt beror på att det ofta är enklare att hantera en riktning i tid (oftast framåt). Det innebär också en ökad komplexitet och mer knappar om man ska ha möjlighet att bläddra både framåt och bakåt. Det kan därför ofta vara lämpligt att introducera en riktning i taget för användaren. Visa digital tid för aktiviteten Om man klickar i Visa digital tid för aktiviteten ser det ut som på övre bilden. Kryssar man inte i ser det ut som på nedre bilden. Om digital tid för aktiviteten ska visas eller inte beror i första hand på om användaren kan tillgodogöra sig den informationen. Även om man inte riktigt kan använda tiden för att själv räkna ut tidsavstånd kan det vara bra att kunna svara på frågan när något händer, på samma sätt som en vanlig klocka gör det möjligt att svara på frågan vad klockan är. Visa text för aktiviteten Om man inte klickar i Visa text för aktiviteten så syns ingen text, se bilden. Vitsen med att ha text men inte visa den är, att den kan läsas upp av talsyntesen. En del användare kan tycka att text stör. På detta sätt syns ingen störande text, men informationen är ändå tillgänglig i form av tal. 33

34 11.3 Aktivitetsvyn Via Inställningar Kalender Aktivitetsvyn gör man inställningar för Aktivitetsvyn. Man kan ställa in huruvida Ta bortknappen och Ändra-knappen ska visas. Om man har ställt in att Ta bort-knappen ska visas kan användaren ta bort den aktuella aktiviteten. Om man har ställt in att Ändra-knappen ska visas så kan användaren gå till Ändravyn. Vad som kan ändras i Ändravyn ställs in separat (se nedan). Sista kvarten kan visas som 5 små punkter som var och en representerar 3 min. Detta för att få lite bättre tidsupplösning strax innan en aktivitet inträffar. Ibland kan 15 min vara ett för grovt tidsmått Lägga in aktivitet Inställningen av hur användaren ska lägga in en aktivitet beror på användarens förmåga. Det kan vara lämpligt att börja med begränsade möjligheter för att senare utöka. Via Inställningar Kalender Lägga in aktivitet anger man hur nya aktiviteter ska läggas in. Man får först besluta om aktiviteten ska läggas in via Ändravyn eller via en sekvens av vyer. Att lägga in via Ändravyn är effektivare, men ställer betydligt högre krav på kognitiv förmåga. 34

35 Lägg in aktivitet via Ändravyn Om man väljer Lägga in aktiviteter via Ändravyn så läggs huvuddelen av information in direkt via Ändravyn. Man trycker på Namn och skriver in namnet på aktiviteten, tryck på Bild och man kan välja bild osv. Man kan välja om basaktivitetsknappen ska visas eller inte. Generellt rekommenderas användning av basaktiviteter. Det är ett effektivt sätt att lägga in vanliga aktiviteter oavsett kognitiv förmåga. Man kan också välja om vyn Välj typ av aktivitet ska visas före Ändravyn. Det är enda sättet att komma åt valet Återkommande aktiviteter, men det ger en vy extra i sekvensen som kanske sällan används. En bra metod kan vara att slå på den inställningen och lägga in återkommande aktiviteter som en administrativ åtgärd. Och sedan slå av för att få den effektivaste metoden att lägga in aktiviteter i vardagen. Lägga in aktiviteter via sekvens Väljer man att Lägga in aktiviteter via sekvens så får man välja vilka vyer en användare ska få tillgång till. Hela sekvensen är enligt nedan. 35

36 Hur många och vilka steg beror på användarens förmåga. Liksom i andra liknande situationer rekommenderas att man börjar med ett litet antal vyer och sedan ökar successivt. Det brukar vara lämpligt att börja med steget Välj basaktivitet då det ger ett effektivt sätt att lägga in de vanligaste aktiviteterna. Man kan också ställa in om Info ska matas in som text eller som ett inspelat ljud. Det är svårt att ge generella råd om vilket som är lämpligast. För en person som har lite svårt att skriva, men inga problem att hantera ljudinspelningsdialogen, kan det vara ett mycket bra hjälpmedel Starta timer Via Inställningar Kalender Starta timer väljer man vilka vyer som ska visas i Starta timer. De valbara vyerna visas nedan. Man väljer även om timertiden ska vara två- eller tresiffrig. Framförallt steg 1, Välj bastimer, ställer låga krav på kognitiv förmåga då ingen inmatning alls krävs. Om timertiden behöver vara längre än 99 min, dvs två siffror, kan man utöka timertiden till tre siffror. 36

37 11.6 Ändravyn Via Inställningar Kalender Ändravyn väljer man vilka knappar som ska visas i Ändravyn: Datum Namn Starttid Sluttid Heldag Kvittering Bild Info (Ingen/Text/Spela in) Ta bort efteråt Den vänstra vyn visar hur Ändravyn ser ut om samtliga inställningar är ikryssade, och den högra vyn visar hur det ser ut om bara Starttid är ikryssad Kalendermenyn Via Inställningar Kalender Kalendermenyn anger man vilka funktioner som brukaren ska kunna starta från Kalendermenyn (i Kalendervyn): Lägga in aktivitet Almanacka Starta timer 37

38 11.8 Almanacka I Almanacka indikeras de dagar som har aktiviteter med en liten svart fyrkant i nedre högra hörnet. Via Inställningar Kalender Almanacka anger man om även återkommande aktiviteter ska indikeras med en liten fyrkant. Skälet till att det är inställbart är att en del användare har återkommande aktiviteter alla dagar (rutinaktiviteter av typen frukost, rapport på TV etc) och då har inte indikeringen någon praktisk funktion Basaktiviteter Via Inställningar Kalender Basaktiviteter definierar stödpersonen de basaktiviteter användaren ska ha tillgång till. Man skapar nya basaktiviteter genom att trycka på Ny. Processen är likadan som att skapa en aktivitet. Samtliga aktivitetsparametrar (Bild, Namn, Info, Kvittering och Larm, Ta bort efteråt) kan läggas in i basaktiviteten. Bara de ikryssade basaktiviteterna visas, dvs man kan ha säsongsberoende basaktiviteter, t ex Åka och bada, som bara är ikryssade på sommaren. Att skapa en basaktivitet för de vanligaste aktiviteterna ger förutsättning för enkel och effektiv planering. 38

39 11.10 Bastimers Via Inställningar Kalender Bastimers definierar stödpersonen de bastimers användaren ska ha tillgång till. Bastimers är timers med definierad tid. Det kan t ex vara Koka spagetti som har en symbol för spagetti och är satt till 10 min. Bastimers är enkla att använda eftersom ingen inmatning alls krävs, det är bara att välja önskad timer Larm Via Inställningar Kalender Larm ställer man in separata larm för Aktiviteter utan kvitterbarhet, Aktiviteter med kvitterbarhet och Timers. Man väljer larmljud genom att trycka på pilen i listboxen. Då visas en lista med de tillgängliga larmljuden. Genom att trycka på Talstöd-knappen kan man spela upp valt larmljud. Inställningen Stäng av larm endast med OK innebär att man bara kan stänga Larmvyn genom att trycka på OK. Om inställningen inte är gjord kan man stänga av ljudlarmet genom att trycka var som helst på skärmen, samt stänga Larmvyn genom att trycka på Hemknappen. Denna inställning är lämplig om Handi saknar lock över skärmen. Inställningen Visa snooze-knapp innebär att en snooze-knapp visas i Larmvyn. När man trycker på snooze-knappen stängs Larmvyn och larmet flyttas fram 5 minuter. Snoozeknappen visas i 30 sekunder. Om Handi har vibration (apparatberoende) visas inställningen Vibration. När vibration är valt vibrerar Handi alltid vid larm, oavsett om aktiviteten/timern har ljudlarm eller inte. Man kan lägga in helt egna larm. Det ska vara mp3-, wma- eller wav-filer som läggs in på Mobil enhet\handi\system\alarm. 39

40 11.12 Bilder Via Inställningar Kalender Bilder kan man se och administrera de bilder som finns tillgängliga som symboler Kalendern (inte eventuella foton i Album). Man tar bort bilder genom att först markera bilden och sedan trycka på Ta bort-knappen (rött kryss). Det bör inte vara för mycket symboler då det blir jobbigt att leta, dvs det är lämpligt att rensa ur symboler man troligtvis inte kommer att använda. Nya bilder läggs in laddas ner med PC-programmet HandiTools. Där kan man även ändra ordningen på bilderna Semesterhantering Via Inställningar Kalender Semesterhantering kan man ta bort återkommande aktiviteter under en viss tidsperiod, t ex semester eller lov. I den första vyn matar man in när lovet/semestern börjar och slutar, och i den andra kryssar man i de återkommande som inte ska visas denna tid Rensa Info-ljud Via Inställningar Kalender Rensa info-ljud kan man ta bort inspelade ljud, dvs ljud som spelats in som information under en aktivitet, men inte ljud som spelats in via Röstanteckningar. Det blir nödvändigt om inspelningsfunktionen utnyttjas flitigt eftersom ljudfiler tar relativt stor plats i minnet. När minnet blir fullt får man ett meddelande. 40

41 11.15 Omstart efter viloläge I Inställningar Kalender Omstart efter viloläge anger man om Kalendern alltid ska starta om till idag och nu efter att Handi har varit i viloläge (skärmen avstängd). Se 10 Omstart efter viloläge Talstöd i menyer När Inställningar System Talsyntes Talstöd i menyer är valt visas Talstöd-knappen i knappraden i Kalendervyn, se kapitlet Talstöd. Kryssar man i Talstöd i menyer får man generellt talstöd i Handi. Inte bara i Kalendervyn, utan även i alla menyer och listor. Det fungerar så att när man har markerat en rad/ikon så visas Talstöd-knappen och om man trycker på den läses ikon/raden upp av talsyntesen. 41

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Funktionsbeskrivning Kalender Programversion 5.3.2 eller senare Rev G SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Kvartursprincipen... 4 1.2 Helgdagar... 5 1.3 Tidinmatning... 6 2. Huvudvyer...

Läs mer

Bruksanvisning. Handi II. ipaq2210

Bruksanvisning. Handi II. ipaq2210 Bruksanvisning Handi II ipaq2210 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Läsanvisningar... 4 1.2 Kortfattade beskrivningar av samtliga funktioner... 5 1.3 Generella principer... 7 1.4 Kvartursprincipen... 8 2 Terminologi...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Kalender Programversion 4.6.0 eller senare Rev E Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Kvartursprincipen... 4 1.2 Helgdagar... 5 1.3 Omstart efter viloläge...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Kalender Programversion 4.10.0 eller senare Rev F SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Kvartursprincipen... 4 1.2 Helgdagar... 6 1.3 Omstart efter viloläge...

Läs mer

Handbok för. HandiKalender för ios. Art.nr 706380. Programversion 1.0 eller senare. Rev C SE

Handbok för. HandiKalender för ios. Art.nr 706380. Programversion 1.0 eller senare. Rev C SE Bruksanvisning Handbok för HandiKalender för ios Art.nr 706380 Programversion 1.0 eller senare Rev C SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Terminologi... 4 1.2 Kompatibilitet... 4 1.3 Handi Web...

Läs mer

Anpassa HandiKalender

Anpassa HandiKalender Anpassa HandiKalender En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i HandiKalender för ios. 2016-11-14 Inställning notiser Hur ska larmnotiser från HandiKalender visas? Banderoll Notis

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Handi. Kamera. Bruksanvisning. Rev D

Handi. Kamera. Bruksanvisning. Rev D Bruksanvisning Handi Kamera Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev D Innehållsförteckning

Läs mer

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2014-10-01

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2014-10-01 Anpassa Handi5 En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2014-10-01 Om den här guiden Handi har stora anpassningsmöjligheter, vilket både är en styrka och en svaghet. Det

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Kontakter För Handi utan telefonfunktion Programversion 4.2.0 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Formulär och Formulärsvar Programversion 4.2.0 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Kamera Programversion 4.2.0 eller senare Rev A1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Kamera... 3 2.1 Fotografera från Handimenyn/Startmenyn... 3

Läs mer

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi SMS För Handi med telefonfunktion Version 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594

Läs mer

Handi Anteckningar. Bruksanvisning. Rev B

Handi Anteckningar. Bruksanvisning. Rev B Bruksanvisning Handi Anteckningar Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev B Innehållsförteckning

Läs mer

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi Anpassa Handi5 En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2016-08-31 Om den här guiden Handi har stora anpassningsmöjligheter, vilket både är en styrka och en svaghet. Det

Läs mer

Revisionshistorik Handi II

Revisionshistorik Handi II Revisionshistorik Handi II Version 2.2.5 Utfört 07-11-23 Kalendervyn Nu inställbart att kunna bläddra framåt max 6 dagar. Nu ligger timers som infallit samt aktiviteter som larmat för sluttid kvar i 3

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Kontakter För Handi med telefonfunktion Programversion 4.8.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2 Använda Kontakter... 3 2.1 Kontaktlistan...

Läs mer

Handi Bildsamtal. Bruksanvisning. Rev E

Handi Bildsamtal. Bruksanvisning. Rev E Bruksanvisning Handi Bildsamtal Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev E Innehållsförteckning

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Anteckningar Programversion 4.4.4 eller senare Rev B Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda Anteckningar... 3 2.1 Tangentbordet... 3 2.2 Skriva ny anteckning...

Läs mer

Bruksanvisning. Gäller för både Handi och Handifon. Programversion 3.10 eller senare

Bruksanvisning. Gäller för både Handi och Handifon. Programversion 3.10 eller senare Bruksanvisning Gäller för både Handi och Handifon Programversion 3.10 eller senare Handitek Ågatan 1, 795 31 Rättvik Tel 0248-798980 Fax 0248-798983 www.handitek.se Rev D 2008-11-16 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Handi Formulär och Formulärsvar

Handi Formulär och Formulärsvar Bruksanvisning Handi Formulär och Formulärsvar Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning SMS Programversion 4.8.0 eller senare Rev D Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda SMS... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Skriva nytt SMS... 4 2.3 Inkomna

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Album Programversion 4.4.4 eller senare Rev B Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda Album... 3 2.1 Bildspelsvyn... 3 3 Inställningar... 4 3.1 Nytt

Läs mer

Handi5 unika funktioner

Handi5 unika funktioner Handi5 unika funktioner Gäller Handi v5.3.4. 2016-05-11 Sammanställning Startmenyn ett skyddande skal Kan användas helt offline Tydliga notiser Hjälp på distans med myabilia Förenklad orientering bland

Läs mer

Bruksanvisning Handi. Kamera

Bruksanvisning Handi. Kamera Bruksanvisning Handi Kamera Handitek Ågatan 1, 795 31 Rättvik Tel 0248-798980 Fax 0248-798983 www.handitek.se Rev C 2009-09-11 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Fotografera från Handimenyn... 3

Läs mer

Handi Bild-SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion Programversion eller senare. Rev E

Handi Bild-SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion Programversion eller senare. Rev E Bruksanvisning Handi Bild-SMS För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Handi Miniräknare. Bruksanvisning. Rev B

Handi Miniräknare. Bruksanvisning. Rev B Bruksanvisning Handi Miniräknare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev B Innehållsförteckning

Läs mer

Idéhäfte. MEMOdayplanner 3. Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial. Rev A SE

Idéhäfte. MEMOdayplanner 3. Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial. Rev A SE Idéhäfte Idéhäfte MEMOdayplanner 3 Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial Rev A SE 2 1. Inledning I detta idéhäfte vill vi ge tips om hur man kan använda tid- och planeringshjälpmedlet

Läs mer

Handbok för. HandiKalender för ios. Art.nr Programversion 1.3 eller senare. Rev H SE

Handbok för. HandiKalender för ios. Art.nr Programversion 1.3 eller senare. Rev H SE Bruksanvisning Handbok för HandiKalender för ios Art.nr 706380 Programversion 1.3 eller senare Rev H SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Terminologi... 5 1.2 Kompatibilitet... 5 1.3 MyAbilia...

Läs mer

Rekonditionering. Handi Socket

Rekonditionering. Handi Socket Rekonditionering Handi Socket Dok.typ : Rep. / Rekond. HandiSocket med Handikalender Utgåva och datum : Kontrollerat av Rep. ansvarlig: NÅ Artikelnr 0371 Ändringar, historik, version Datum och sign. Beskrivning

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 2 Art.nr 706350 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2 Medföljande delar... 3 3. Rekonditioneringsförfarande... 4 3.1 Funktionskontroll...

Läs mer

Handi. ett hjälpmedel i tiden!

Handi. ett hjälpmedel i tiden! Handi ett hjälpmedel i tiden! Handi är ett förskrivningsbart hjälpmedel som kan anpassas och växa med individen. Med Handi får man stöd med tid, planering, struktur, minne, fokus och koncentration. Handdator

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Kalenderfunktionerna

Kalenderfunktionerna Bruksanvisning Kalenderfunktionerna MEMOplanner och MEMOactive Programversion 2.2 Rev C SE Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kalendrarna 5 2.1 Toppfält 5 2.1.1 Navigeringspilarna 5 2.1.2 Kom ihåg-fält

Läs mer

Total omstart för Handifon Touch Cruise II

Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart innebär att Handi TC II startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi TC II ska gå till en

Läs mer

Bruksanvisning. MEMOplanner. Programversion 3.4 eller senare. Rev E SE

Bruksanvisning. MEMOplanner. Programversion 3.4 eller senare. Rev E SE Bruksanvisning Bruksanvisning MEMOplanner Programversion 3.4 eller senare Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 myabilia... 5 1.2 Bildarkiv i MEMOplanner... 5 1.3 Talstöd i MEMOplanner...

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

Handi 4. Handbok för Handi. ipaq hx2190. Art.nr 0370. Programversion 4.6.0 eller senare. Rev C

Handi 4. Handbok för Handi. ipaq hx2190. Art.nr 0370. Programversion 4.6.0 eller senare. Rev C Bruksanvisning Handi 4 Handbok för Handi ipaq hx2190 Art.nr 0370 Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Generellt... 4 1.2 Läsanvisningar... 4 2. Apparatöversikt...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK UrKol

INSTRUKTIONSBOK UrKol INSTRUKTIONSBOK UrKoll Innehållsförteckning Att tänka på 3 Att använda UrKoll... 4 Dag. 4 Kväll 5 Natt. 6 Bläddra fram i tiden..6 Att lägga in aktiviteter. 7 Inloggning.. 7 Att välja dag.. 7 Att välja

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Rev A Kamera En ny funktion i Handifon

Rev A Kamera En ny funktion i Handifon Rev A 07-12-20 Kamera En ny funktion i Handifon 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lägga in Kamera i Handimenyn... 2 Starta kameran från Handimenyn... 3 Sökarvyn... 3 Vill du spara?... 3 Titta på bilderna...

Läs mer

Manual Multi Comai 1.3.5

Manual Multi Comai 1.3.5 Manual Multi Comai 1.3.5 Mobiltelefon Android 2.1 AB utvecklar och säljer anpassningsbara Comai AB Tfn:0498-410995 2 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Installation... 3 2.1 Starta Multi Comai... 3 2.1 Navigation...

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev E SE

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev E SE Bruksanvisning Handi5 SW Demo Installationsanvisningar Rev E SE 2 1. Inledning I det här dokumentet ges en generell beskrivning av hur man installerar en demoversion av Handi5 SW. Bilderna visar hur det

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

ORBIT 5 SCHEMALÄGGNING AV OPERATIONSSALAR. Ur Evry s användarmanual för Orbit 5.4 1

ORBIT 5 SCHEMALÄGGNING AV OPERATIONSSALAR. Ur Evry s användarmanual för Orbit 5.4 1 ORBIT 5 SCHEMALÄGGNING AV OPERATIONSSALAR Ur Evry s användarmanual för Orbit 5.4 1 KALENDERAKTIVITETER För att kunna schemalägga lägger man upp kalenderaktiviteter för salar, personal och besök. För salar

Läs mer

Handi version 3.10 Revisionshistorik

Handi version 3.10 Revisionshistorik Handi version 3.10 Revisionshistorik Ny uppdatering Utfört 2010-10-26 Handi version 3.10.18 B 50-öringen borttagen i Prisräknaren. Handifon version 3.10.21 A 50-öringen borttagen i Prisräknaren. Version

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

Manual Schola Comai För mobiltelefon och surfplatta med operativ: Android 2.1 Version 1.0

Manual Schola Comai För mobiltelefon och surfplatta med operativ: Android 2.1 Version 1.0 20111208 Manual Schola Comai För mobiltelefon och surfplatta med operativ: Android 2.1 Version 1.0 [Skriv text] 2 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Installation... 3 2.1 Starta Schola Comai... 3 2.2 Navigation...

Läs mer

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FASTTID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 2 Nytt lösenord/återställning av

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Lathund Evenemangskalender

Lathund Evenemangskalender Lathund Evenemangskalender I denna lathund går vi genom steg för steg hur man sätter upp evenemangskalendern. För detta krävs fyra olika moment. Delmoment 1: Skapa ett evenemangsarkiv 1. Markera den sida

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Premium Comai. Artikelnr funktionsverket

ANVÄNDARGUIDE. Premium Comai. Artikelnr funktionsverket ANVÄNDARGUIDE Premium Comai Artikelnr 380000 funktionsverket Koncept och funktioner Ljudinspelning Handlingsplan Kalender Bildserie Karta Kontakter Prisräknare Tidsstöd Premium Comai Funktioner Kalender

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

LifePuz Free för Android

LifePuz Free för Android Android version 1.0.3 Innehåll Beskrivning 3 Om LifePuz... 3 Med LifePuz kan du:... 3 Kostnad... 3 Registrering eller inloggning 4 Ny användare... 4 Inloggning... 4 Glömt lösenord... 5 Startsida 6 Kalender

Läs mer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KALENDERN SuperOffice Sales & Marketing Innehåll Kalendern... 1 Navigera i fönstret Kalender... 1 Detaljkortet Aktiviteter... 2 Detaljkortet Försäljning... 3 Dagsvyn... 4 Veckovyn... 5 Månadsvyn... 5 Visa

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (17) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Handi 4. Handbok för Handi. Socket SoMo 650. Art.nr 0371. Programversion 4.6.0 eller senare. Rev E

Handi 4. Handbok för Handi. Socket SoMo 650. Art.nr 0371. Programversion 4.6.0 eller senare. Rev E Bruksanvisning Handi 4 Handbok för Handi Socket SoMo 650 Art.nr 0371 Programversion 4.6.0 eller senare Rev E Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Generellt... 4 1.2 Läsanvisningar... 4 2. Apparatöversikt...

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Hantering av Handifon ipaq rw6815

Hantering av Handifon ipaq rw6815 Hantering av Handifon ipaq rw6815 Handitek Ågatan 1, 795 31 Rättvik Tel 0248-798980 Fax 0248-798983 www.handitek.se Rev C 1 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Apparatöversikt... 3 3 Starta upp Handifon första

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Manual HållKoll 1.1 iphone och ipad

Manual HållKoll 1.1 iphone och ipad Manual HållKoll 1.1 iphone och ipad utvecklar och säljer kognitions- och Donnersplats 1 621 57 Visby 2 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Teknisk kravspecifikation... 3 2.1 Prova på HållKoll... 4 3 Starta HållKoll...

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

2016-05-24. Vad är speciellt med Handi?

2016-05-24. Vad är speciellt med Handi? 2016-05-24 Vad är speciellt med Handi? Startmenyn ett skyddande skal Blanda Handi-funktioner och appar Plocka bort och lägg till Anpassa efter behov och förmåga Vid tryck på Hemknappen kommer man alltid

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Bruksanvisning. Talande fickuret Tida

Bruksanvisning. Talande fickuret Tida Bruksanvisning Talande fickuret Tida Tida är ett talande fickur som kan läsa upp tiden i klartext (analogt) eller digitalt. Tida kan anpassas med ett dagligt larm, då den ger ljudsignal samt läser upp

Läs mer

Manual Skapa kalender in Axxos OEE

Manual Skapa kalender in Axxos OEE Inledning Den här manualen beskriver hur du skapar en kalender i Axxos OEE samt ger lite tips på saker som kan vara bra att tänka på. Kalendern i Axxos OEE För att skapa eller ändra en kalender i Axxos

Läs mer

Handi. För att livet ska funka

Handi. För att livet ska funka Handi För att livet ska funka Handi är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Handi hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner. Handi är till för dig som behöver hjälp

Läs mer

Guide till användande av interaktiv bok på Mac

Guide till användande av interaktiv bok på Mac Guide till användande av interaktiv bok på Mac Logga in på N& K Läromedel 1. Öppna N&K Läromedel på din PC och logga in med samma uppgifter som till www.nok.se/loggain. Ladda ner en bok Du är nu i Biblioteket.

Läs mer

Välja aktivitet ( hänvisning)

Välja aktivitet ( hänvisning) i appen Välja aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en aktivitet för ditt nummer kan du stänga din telefon för samtal under exempelvis ett möte. Den som ringer till dig får som standard höra att du

Läs mer

Guide till användande av interaktiv bok på ipad

Guide till användande av interaktiv bok på ipad Guide till användande av interaktiv bok på ipad Logga in på N&K Läromedel 1. Öppna N&K Läromedel i din ipad och logga in med samma uppgifter som till www.nok.se/loggain. Ladda ner en bok Du är nu i Biblioteket.

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll Logga ut... 1 Öppna

Läs mer

SmartKalender. En kalender som visar tiden

SmartKalender. En kalender som visar tiden SmartKalender En kalender som visar tiden Så funkar SmartKalender Datum Överst visas och datum tid högst och tid upp Punkter i högerkanten visar 15-minutersintervaller Pilarna bläddrar till föregående

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Boka egen tid. Boka. Schemaläggning. Dela kalender

Boka egen tid. Boka. Schemaläggning. Dela kalender Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll Öppna Outlook webbprogram)... 1 Öppna

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Handbok för Handifon ipaq rw6815

Handbok för Handifon ipaq rw6815 Handbok för Handifon ipaq rw6815 Programversion 3.8 Rev C 1 2008-05-13 Handitek Ågatan 1, 795 31 Rättvik Tel 0248-798980 Fax 0248-798983 www.handitek.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Generellt...

Läs mer

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare Som tiden går Hjälpmedel som gör vardagen lättare Att minnas Förgätmigej är en elektronisk tidskalender som visar dag och datum på en display och gör det lättare att komma ihåg vilken dag och månad det

Läs mer

Guide till användande av interaktiv bok på PC

Guide till användande av interaktiv bok på PC Guide till användande av interaktiv bok på PC Logga in på N&K Läromedel 1. Öppna N&K Läromedel på din PC och logga in med samma uppgifter som till www.nok.se/loggain. Ladda ner en bok Du är nu i Biblioteket.

Läs mer

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC.

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC. Bruksanvisning Handi5 SW Demo Installationsanvisningar Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC Rev D SE 1. Inledning I det här dokumentet ges en generell

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer