Fastighetspaketering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetspaketering"

Transkript

1 Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet Examensarbete med praktik för juristprogrammet, 30 HP Fastighetspaketering Skatterättsliga & civilrättsliga konsekvenser av direkt och indirekt fastighetsöverlåtelse, köparens risker vid förvärv av paketerad fastighet samt syftet med att tillåta paketering Natalie Lindqvist Handledare Ylva Larsson HT 2012

2 Sammanfattning Paketering eller förpackning av fastigheter har blivit allt vanligare idag. Att överlåta aktier i ett fastighetsförvaltande bolag istället för att sälja fastigheten direkt som fast egendom, har visat sig medföra många skatterättsliga och ekonomiska fördelar, i första hand för säljaren. Fastighetspaketering är ett förutsett och accepterat förfarande. Paketering anses inverka positivt på den internationella handeln och förebygger asymmetri i bolagssektorn, då ett bolag som säljs till utlandet inte behöver beskattas för eventuellt övervärde i och med att tillgången inte lämnar svensk skattejurisdiktion. Fastighetspaketering förebygger också kedjebeskattning, då beskattning både på ägarnivå och på bolagsnivå undviks genom förfarandet. Till det vanligaste paketeringsförfarandet hör att ett befintligt aktiebolag bildar ett dotterbolag, och därefter överförs fastigheten till det nybildade dotterbolaget genom en underprisöverlåtelse. Därigenom undgår säljaren att erlägga uttagsbeskattning för överlåtelsen, endast stämpelskatt behöver erläggas. När säljaren därefter avyttrar den paketerade fastigheten till extern köpare utgår ingen kapitalvinstbeskattning. Till fördel för köparen av en paketerad fastighet undgår denne att söka lagfart och erlägga stämpelskatt för köpet. Dock drabbas denne av en latent skatteskuld och tar över säljarens avskrivningsunderlag, vilket föranleder att kapitalvinstbeskattningen blir högre när köparen en dag vill sälja. Det är viktigt att observera de civilrättsliga skillnaderna mellan fastighetsförsäljning som fast egendom och fastighetförsäljning genom paketering. Jordabalken (1970:994) (JB) blir tillämplig på det förstnämnda, och Köplagen (1990:931) (KöpL) blir tillämplig på det sistnämnda. Reglerna i JB och KöpL skiljer sig åt i flera avseenden. Däremot är båda lagarna dispositiva, vilket innebär att parterna har en stor avtalsfrihet och därigenom kan skillnaderna mellan de båda lagarna till stor del utjämnas. Den civilrättsliga skillnad som anses vara av störst betydelse är att köparen av en paketerad fastighet övertar bolagets samtliga förpliktelser och avtal, vilket givetvis är en nackdel för köparen som då måste se till att målbolaget noggrant granskas innan förvärvet. Det finns ytterligare risker förknippade med köp av en paketerad fastighet. För det första finns det en risk att köparen, vid lågkonjunktur anses ha begått brott mot LTV åtagande, det vill säga om lånets storlek i förhållande till marknadsvärdet överstigit viss nivå, kan banken överta kontot och använda medlen till att amortera lånet. För det andra finns det en risk att Aktiebolagslagens (1905:551) (ABL) regler i 17 kapitlet blir tillämpliga, vilket kan leda till att överlåtelsen ses som en förtäckt värdeöverföring och om det inte finns full täckning i det bundna egna kapitalet, kan det leda till att köparen måste återbära den del av överlåtelsen som anses olovlig. För det tredje finns det en risk för köparen att återvinningsreglerna, som aktualiseras vid konkurssituation, leder till att köparen tvingas lämna tillbaka en fastighet som de lagenligt mottagit. För att förebygga de ovan beskrivna riskerna är det av stor vikt att köparen av en paketerad fastighet låter utföra en så kallad Juridisk Due Diligence undersökning, där en eller flera jurister ser över bolagets samtliga avtal och förpliktelser samt historik. Vidare bör observeras att fastighetspaketering ger betydligt större fördelar för säljaren än för köparen. Ett lagstadgande om att köparen är skyldig att avtala om köpeskilling till en viss procentsats i förhållande till fastighetens värde vore kanske den bästa lösningen.

3 Innehållsförteckning 1. Introduktion Inledning Syfte och frågeställning Metod och material Avgränsning Disposition Direkt försäljning av fastighet, kapitalvinstbeskattning och stämpelskatt Kapitalvinstbeskattning Beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust Beräkningsprinciper Köpeskilling/ersättning Omkostnadsbelopp Förbättringsutgifter Återföring av värdeminskningsavdrag Värdeminskningsavdrag Benefikt förvärv Stämpelskatt Fastighetspaketering, tillvägagångssätt och reglering Fastighetspaketering, en överblick Skatterättsliga konsekvenser för köparen Lagstiftarens motivering till att inte förebygga paketering Exempel på hur paketeringsförfarandet kan gå till Underprisöverlåtelse Förutsättningarna för underprisöverlåtelse Subjekt Skatteskyldig för inkomst av näringsverksamhet Koncernbidragsvillkoret Skydd för kapitalvinstbeskattningen av andelar i fåmansföretag Skattemässigt underskott Stämpelskatt Näringsbetingade andelar Skalbolagsdeklaration

4 3.7 Gåva Skatterättsliga och ekonomiska konsekvenser av direkt försäljning av fastighet samt försäljning via paketering Försäljning av fastighet som fast egendom Försäljning av fastighet genom paketering Kommentar av resultaten Civilrättslig reglering och köparens risker vid förvärv av paketerad fastighet Civilrättsliga reglering Köparens risker vid förvärv av paketerad fastighet Risk vid lågkonjunktur Risk för återbäringsskyldighet enligt ABL Risk vid konkurs Due Diligence Teknisk Due Diligence Juridisk Due Diligence Analys Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av direkt och indirekt fastighetsöverlåtelse, och vilket förfarandesätt anses mest fördelaktigt för köpare respektive säljare? De skatterättsliga fördelarna med indirekt fastighetsförsäljning det vill säga paketering Paketering, genom försäljning av fastighet i det befintliga bolaget Köparen drabbas av en latent skatteskuld Lägre avskrivningsunderlag för köparen Direkt försäljning av fastighet som fast egendom Varför tillåts paketering av lagstiftaren? Svårigheter att inför att förbud mot fastighetspaketering Syftet med skattefrihet för näringsbetingade andelar Vilka civilrättsliga regler aktualiseras vid direkt respektive indirekt fastighetsförsäljning och hur skiljer sig dessa åt? Reklamationstid Undersökningsplikten Köparen övertar säljarens avtal och förpliktelser Finns det några risker för köparen av ett fastighetsförvaltande bolag, och hur skall dessa förebyggas? Återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar

5 6.4.2 Återvinningsreglerna LTV åtagande Juridisk Due Diligence undersökning Slutsats Käll- och litteratur förteckning

6 Förkortningar ABL Aktiebolagslag (2005:551) IL Inkomstskattelag (1999:1229) JB Jordabalk (1970:994) KonkL Konkurslag (1987:672) KöpL Köplag (1990:931)

7 1 1. Introduktion Det här kapitlet syftar till att introducera läsaren till syftet med uppsatsen och den frågeställning som senare kommer att utredas. Vidare redovisas val av metod, material, avgränsningar och disposition. 1.1 Inledning Under senare år har det blivit allt vanligare att bolag överlåter en fastighet genom att överlåta aktierna i ett bolag, som äger fastigheten det vill säga indirekt fastighetsöverlåtelse så kallad paketering. 1 Paketeringsförfarandet bygger på reglerna om underprisöverlåtelser och reglerna om skattefrihet på näringsbetingade andelar. I och med dessa regler undgår säljaren uttagsbeskattning och kapitalvinstbeskattning, under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda. 2 Paketeringsförfarandet innebär således stora ekonomiska fördelar för säljaren. Köparen av den paketerade fastigheten undgår att erlägga stämpelskatt, men drabbas dock av en latent skatteskuld 3 och tar över säljarens avskrivningsunderlag. 4 Paketering är ett av lagstiftaren accepterat och förutsatt förfarande. 5 Lagstiftaren menar att det är lagtekniskt svårt att införa regler som förbjuder fastighetspaketering. Det ifrågasätts också om det överhuvudtaget är önskvärt att införa ett förbud mot fastighetspaketering, då förfarandet även medför vissa fördelar bland annat för den internationella handeln med fastigheter. Det är viktigt att observera den legala civilrättsliga skillnaden mellan direkt fastighetsöverlåtelse och indirekt fastighetsöverlåtelse. JB är tillämplig på vid direkt fastighetsöverlåtelse, medan KöpL är tillämplig vid indirekt fastighetsöverlåtelse. 6 Således förekommer det skillnader i regleringen beroende på överlåtelseformen, exempelvis undersökningsplikten, som är mycket vidare enligt JB än enligt KöpL. 7 Vid paketeringsförfaranden föreligger det därför vissa risker för köparen, bland annat bör denne vara aktsam vid lågkonjunktur, så att Konkurslagens (1987:672) (KonkL) återvinningsregler inte aktualiseras. 8 Köparen måste också vara observant på att ABL:s regler i 17 kapitlet inte realiseras, då det kan innebära att köparen riskerar återbäringsskyldighet. 9 1 Institutet för värdering av fastigheter och ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF: Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, Fastighetsnomenklatur, Stockholm 2011, s Kleerup Jan, Tegnander Hans, Fastigheten och skatten, Stockholm 2009, s Norell Olof m.fl., Inkomst av hyresfastighet, Stockholm 2006, s Prop. 2002/03:96, Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar,, s Almendal Simon Teresa, Skatteanpassade transanktioner och skattebrott, Stockholm 2005, s Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s Se 20 KöpL och 4 kap. 19 JB 8 Bergstrand Daniel, Paketerade fastigheter kan innebära risker för köparen, Fastighetsnytt, 2008/6, s. 4 9 Bergstrand, Daniel, s.3

8 2 Valet mellan att förvärva/sälja en fastighet direkt eller indirekt är av stor betydelse. Det medför skillnader såväl skatterättsligt/ekonomiskt som civilrättsligt. Därmed finns det flera aspekter att beakta vid valet mellan direkt och indirekt fastighetsöverlåtelse. 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med föreliggande D-uppsats är att undersöka och jämföra skatterättsliga/ekonomiska och civilrättsliga konsekvenser vid direkt fastighetsförsäljning och indirekt fastighetsförsäljning. Uppsatsens syfte kommer att undersökas utifrån följande frågeställningar: Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av direkt och indirekt fastighetsförsäljning, och vilket förfarandesätt anses vara mest fördelaktigt för köparen respektive säljaren? Varför tillåts paketering av lagstiftaren? Vilka civilrättsliga regler gäller vid indirekt respektive direkt fastighetsförsäljning, och hur skiljer sig dessa regler åt? Finns det några risker för köparen i och med paketeringsförfarandet och hur kan dessa förebyggas? 1.3 Metod och material För att kartlägga rättsläget och besvara uppsatsens syfte har jag använt mig av den rättsvetenskapliga metoden. Därigenom analyseras den gällande rätten genom juridisk argumentation. I uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden som tolkar den gällande rätten med hjälp av förarbeten, lagar och doktrin. 10 I arbetet har främst juridisk doktrin studerats, då utförlig information om direkta och indirekta fastighetsöverlåtelser i första hand återfunnits där. Vidare har IL studerats, eftersom dess regler beskriver de skatterättsliga konsekvenserna vid direkt och indirekt fastighetsöverlåtelse. I arbetet har även förarbeten till Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) använts, för att ge ökad förståelse för innebörden och syftet bakom reglerna om indirekt fastighetsöverlåtelse. Vid undersökningen av de civilrättsliga skillnaderna mellan direkt respektive indirekt fastighetsöverlåtelse har regler i JB och KöpL studerats. För att upplysa om köparens risker i samband med indirekt fastighetsöverlåtelse, har en artikel från fastighetsnytt, som beskriver detta utförligt, använts. Även en annan artikel från SABO har använts, då denna på ett bra sätt åskådliggör hur paketeringsprocessen går till i korthet. Materialet har ibland varit svårtolkat, då det saknas en och samma källa med sammantagen fakta om ämnet. Därför har mycket material och fakta i uppsatsen tagits fram genom läsning av flera kompletterande källor och räkneexempel (kap. 4). Detta för att och tydliggöra de ekonomiska/skatterättsliga skillnaderna mellan direkt och indirekt fastighetsöverlåtelse. 10 Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Stockholm 2006, s. 37 och 39

9 3 1.4 Avgränsning Genom att skriva denna uppsats, har jag valt att fokusera på juridiska personer. Uppsatsen handlar främst om beskattningskonsekvenserna och köparens risker vid köp av paketerad fastighet samt de civilrättsliga konsekvenserna som aktualiseras vid direkt respektive indirekt fastighetsöverlåtelse, vilka för och -nackdelar det finns med respektive överlåtelseform. På grund av uppsatsens omfång har inte handelsbolagslösningen och fåmansbolagsreglerna beskrivits. Vidare fokuserar uppsatsen endast på överlåtelse av kapitaltillgångar, då det är en förutsättning för att en fastighet ska kunna paketeras i ett aktiebolag som sedan säljs skattefritt. Internationella aspekter har uteslutits från uppsatsen, därför att en undersökning ur internationellt perspektiv hade fört uppsatsen för långt. På grund av avsaknad av relevanta rättsfall i förhållande till syftet, har dessa uteslutits från uppsatsen. Inte heller kommer det att närmare utredas om paketeringsförfarandet står i strid mot skatteflyktslagen, då det redan finns vägledande praxis som föreskriver att det inte strider mot skatteflyktslagen. I uppsatsen beskrivs inte kapitalförluster, då kapitalförluster på aktier som är skattefria (näringsbetingade andelar) inte får dras av. 11 Uppsatsen kommer inte heller att beskriva hur ABL:s regelsystem kan nyttjas vid fastighetspaketering. 1.5 Disposition Efter detta första kapitel är uppsatsen strukturerad på följande sätt: I kapitel två presenteras reglerna för kapitalvinstbeskattning och stämpelskatt vid direkt fastighetsöverlåtelse. Kapitel tre beskriver inledningsvis paketeringsförfarandet. Därefter följer en utförlig redogörelse för samtliga steg som behöver beaktas och genomföras för att realisera fastighetspaketering. Kapitel fyra exemplifierar en fiktiv fastighetsöverlåtelse, där de skatterättsliga/ekonomiska konsekvenserna av indirekt respektive direkt fastighetsöverlåtelse räknas ut. Därefter jämförs de ekonomiska/skatterättsliga skillnaderna mellan de olika förfarandesätten mot varandra. I kapitel fem presenteras de civilrättsliga reglerna vid direkt respektive indirekt fastighetsöverlåtelse. Sedan följer en redogörelse för köparens risker förknippade med indirekt fastighetsöverlåtelse. Vidare följer en beskrivning om hur Due Dillegance undersökningar går till. I kapitel sex analyseras och diskuteras frågeställningarna som formulerats i inledningskapitlet utifrån det material som har studerats och använts i uppsatsen, och avslutningsvis i kapitel sju, så presenteras de slutsatser som jag har kommit fram till utifrån uppsatsens frågeställningar. För en mer utförlig bild av dispositionen hänvisas läsaren till innehållsförteckningen. 11 Prop. 2002/03:96, s. 136

10 4 2. Direkt försäljning av fastighet, kapitalvinsbeskattning och stämpelskatt I detta kapitel presenteras reglerna för kapitalvinstbeskattning vid direkt fastighetsförsäljning och en kort redogörelse för reglerna om stämpelskatt. 2.1 Kapitalvinstbeskattning Vinst vid försäljning av en fastighet som är en kapitaltillgång beskattas enligt reglerna för kapitalvinster, 41 kap. 1-2 Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Med kapitaltillgångar avses andra tillgångar i näringsverksamheten än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfodringar och liknande tillgångar liksom inventarier, patent och andra sådana rättigheter som räknas upp i 18 kap. 1 2 st. IL, även om de inte förvärvats från någon annan. 12 Kapitalvinstbeskattningen ska ske när överlåtaren erhåller ersättning för att en tillgång, rättighet etc. definitivt upphör. Huvudregeln gällande beskattningstidpunkten i 44 kap. 26 IL anger att kapitalvinster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras Beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust För juridiska personer som aktiebolag och ekonomiska föreningar, beskattas vid avyttring av näringsfastighet hela kapitalvinsten som näringsinkomst, 13 kap. 2 IL. Vid försäljning av en näringsfastighet tas 90 procent av kapitalvinsten upp som en skattepliktig inkomst Beräkningsprinciper Kapitalvinsten utgör skillnaden mellan erhållen köpeskilling eller ersättning minskad med försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13 IL. Till försäljningsutgifter räknas förutom mäklararvode bland annat utgifter för värdering av fastigheten och för juridiskt biträde. Omkostnadsbeloppet består i princip av anskaffningsutgiften och senare förbättringsutgifter. 15 Vid försäljning av en näringsfastighet sker en återföring av inkomstslaget näringsverksamhet av bland annat värdeminskningsavdrag på byggnader och markanläggningar. För markanläggningar medges ett utrangeringsavdrag avseende det skattemässiga värdet vid avyttringen. Återföring förekommer även av avdrag för utgifter för förbättrade underhåll av byggnader och markanläggningar under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren, 26 kap. 2 IL. 12 Kleerup Jan, Tegnander Hans, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s. 144

11 5 Som förbättringsutgifter räknas utgifter för förbättrande underhåll och reparationer på näringsfastigheter i den mån de återläggs till beskattning vid en avyttring. Omkostnadsbeloppet ökar i motsvarande omfattning, 45 kap st. IL. 16 Byggnad som innehåller lokaler kan vid den löpande inkomstbeskattningen delvis hanteras som byggnadsinventarier där den årliga avskrivningen sker enligt inventariereglerna. Motsvarande gäller för maskininventarier. Således ska den del av ersättningen för en avyttrad fastighet som avser mark- eller byggnadsinventarier inte tas med i kapitalvinstberäkningen. Samma sak gäller för utgifter av sådana tillgångar, 45 kap. 10 IL. Resultatet av försäljningen av mark- och byggnadsinventarier beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet Köpeskilling/ersättning Fastighetens försäljningspris uppgår normalt till den köpeskilling som anges i köpeavtalet. Som nämnts i kapitel 2.1.2, medges avdrag för försäljningsutgifter som mäklarprovision, juridiska ombudskostnader och kostnad för värdering under förutsättning att avdrag ej medgivits på annat sätt. Därför ingår inte dessa kostnader i omkostnadsbeloppet Omkostnadsbelopp Omkostnadsbeloppet utgörs bland annat av den ursprungliga anskaffningsutgiften. Vid fastighetsköp ingår i anskaffningsutgiften för fastighet bortsett från köpeskilling även stämpelskatt (se kap. 2.2) och andra kostnader i samband med förvärvet exempelvis förbättringsutgifter. 18 Vid försäljning av fastighet ska anskaffningsutgiften minskas med sådana värdeminskningsavdrag m.m. eller del av dessa som pga. 26 kap 5 IL inte ska återföras i inkomstslaget näringsverksamhet, 45 kap st. IL. 19 Det innebär att om ersättningen för den avyttrade fastigheten understiger omkostnadsbeloppet vid kapitalvinstberäkningen, ska det belopp som skall återföras enligt 26 kap 2 minskas med skillnaden mellan omkostnadsbeloppet och ersättningen Förbättringsutgifter Förbättringsutgifter som avser ny-, till- och ombyggnad förs upp på avskrivningsplan och hänförs normalt till det år då de har förts upp på planen, enligt 45 kap st. IL. Utgifter för underhåll och reparation som dragits av vid den löpande inkomstbeskattningen ingår ej i förbättringsutgiften. Vid försäljning av fastighet som har innehafts under en lång period kan det vara svårt att kartlägga om en viss utgift förelegat eller ej och avgöra om den är hänförligt till en förbättringsutgift eller utgift för reparation. Om förbättringsutgift har förts upp på en avskrivningsplan bör den godtas vid kapitalvinstbeskattningen. I fall då förbättringsutgifter inte 16 Kleerup Jan, Tegnander Hans, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s. 148

12 6 tagits upp på plan måste de för varje beskattningsår uppgå till minst fem tusen kronor, enligt 45 kap. 11 IL. 20 I förbättringsutgiften ingår också den mervärdesskatt som är hänförlig till investeringen i den mån mervärdesskatten inte har dragits av som ingående skatt vid momshanteringen. Har mervärdesskatten senare jämkats med stöd av 8 a kap. eller 9 kap 9-13 mervärdesskattelagen (1994:200) ska även förbättringsutgiften jämkas med samma summa. 21 Utgifter för underhåll och reparationer dras av vid den löpande inkomstbeskattningen. Vid försäljning av en näringsfastighet ska återföring som inkomst av näringsfastighet ske beträffande avdrag som avser beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren för utgifter som underhåll av byggnader och förbättrande reparationer, och markanläggningar, enligt. 26 kap. 2 p. 5 IL Återföring av värdeminskningsavdrag Vid avyttring av en kapitalfastighet beskattas kapitalvinsten. Utöver det återförs i inkomstslaget näringsverksamhet vissa avdrag som under innehavstiden minskat den skattepliktiga inkomsten hos ägaren. När en fastighet avyttras ska en rad avdrag som uppräknas i 26 kap. 2 IL återföras till näringsbeskattning, bland annat värdeminskningsavdrag på markanläggningar och byggnader samt skogsavdrag Värdeminskningsavdrag När en fastighet avyttras ska de värdeminskningsavdrag m.m. som dragits av i inkomstslaget näringsverksamhet under innehavstiden tas upp som inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet. Reglerna gäller också för aktiebolag och juridiska personer, men eftersom kapitalvinst näringsbeskattas fullt ut blir effekten densamma som om värdeminskningsavdragen istället hade reducerat omkostnadsbeloppet till det skattemässiga värdet Benefikt förvärv Har fastighet förvärvats genom arv, gåva, testamente, bodelning eller på liknande sätt inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga transanktion, 44 kap. 21 IL. Genom denna så kallade kontinuitetsprincip övertas bland annat den tidigare ägarens anskaffningsutgift och förbättringsutgifter. Om även tidigare ägare har erhållit fastigheten genom ett motsvarande benefikt fång kommer anskaffningsutgiften att vara köpeskillingen vid närmast föregående köp, byte eller liknande. Till detta läggs de förbättringskostnader som uppkommit efter detta köp hos senare ägare. 20 Kleerup Jan, Tegnander Hans, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s. 153

13 7 2.2 Stämpelskatt Vid överlåtelse av en fastighet som är fast egendom utgår stämpelskatt, enligt 1 Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (SL). När lagfart beviljas tas stämpelskatt ut, enligt 25 SL. 24 Den utgår som huvudregel med tre procent av fastighetens värde i de fall fastigheten förvärvas av en juridisk person, 8 SL. Fastighetens värde, som ska ligga till grund för bestämmandet av storleken av fastighetsskatten, motsvarar det högre av, å ena sidan, den avtalade köpeskillingen och, å ena sidan, det taxeringsvärde som gällde för fastigheten året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljades, 9 SL. Köparen svarar för stämpelskattens erläggande, 4 kap 10 JB Grauers Folke, Fastighetsköp, Lund 2005, s Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 447

14 8 3. Fastighetspaketering, tillvägagångssätt och reglering I detta kapitel presenteras inledningsvis en allmän beskrivning av paketeringsförfarandet. Vidare presenteras tillvägagångssättet och regleringen som bör beaktas vid genomförande av fastighetspaketering. Redogörelse för underprisöverlåtelse, näringsbetingade andelar, skallbolag, stämpelskatt mm. 3.1 Fastighetspaketering, en överblick Begreppet omstruktureringar inbegriper ett antal olika typer av överföringar av fastigheter, aktier m.m. som sker mellan bolag och andra juridiska personer inom en koncern eller där det förekommer en intressegemenskap mellan parterna. Sedan årsskiftet 1998/99 finns det särskilda skatteregler om tillåtna underprisöverlåtelser som ska underlätta omstruktureringar. Grundtanken med den lagstiftningen är att omstruktureringar ska kunna genomföras utan att några omedelbara skattekonsekvenser uppkommer. Den latenta skatten förs istället vidare till förvärvaren. 26 Vidare har beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar avskaffats den 1 juli Syftet med avskaffandet var att eliminera kedjebeskattning och faktisk asymmetri i bolagssektorn som uppkommit genom internationell skatteplanering. 27 Införandet av ovan angivna regler i lagstiftningen har öppnat upp möjligheten att bolagsförpacka värdefulla tillgångar som producerats inom en koncern. Inför en försäljning av tillgångarna förs dessa in i ett eller flera dotterföretag i koncernerna varefter dotterföretagen säljs. Tillgångarna kan också produceras hos det dotterföretag som avses säljas. Förfarandet leder till att säljaren inte behöver skatta för vad som i realiteten är en intäkt av näringsverksamheten. För köparen av tillgången innebär förfarandet istället att möjligheterna till värdeminskningsavdrag på den införskaffade tillgången begränsas. 28 Lagstiftaren har i förarbetena tagit hänsyn till att paketering av tillgångar med efterföljande försäljning kommer att förekomma, vilket visar på att det är ett förutsett och accepterat förfarande. 29 Den normala skatteplaneringen hör till den kategori transanktioner som i förarbeten både har uppmuntrats genom att incitament härtill nedlagts i motiven. 30 Under senare år har antalet omstruktureringar ökat markant genom så kallade förpackningar eller paketeringar av bland annat fastigheter i aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Syftet med en sådan omstrukturering är att det ger överlåtaren av fastigheten en möjlighet till en försäljning med 26 Norell Olof m.fl., s Prop. 2002/03:96, s Ibid., s Ibid., s Almendal Simon Teresa, s

15 9 stora skattemässiga fördelar. 31 Förpackning av fastigheter bygger på att den inledande överlåtelsen av tillgången kan ske till underpris med tillämpning av underprisreglerna i 23 kap IL. 32 Vidare krävs att aktierna eller andelarna är näringsbetingade, 24 kap 13 IL. De ska i princip vara onoterade, men i vissa fall kan även marknadsnoterade andelar behandlas som näringsbetingade, enligt 25a kap. 6-7 IL. Ytterligare krävs att ägaren ska vara ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en annan juridisk person, 25a kap 3 IL. 33 Genom detta förfarande uppnår säljaren en skattefri försäljningsvinst på tillgångar som normalt skulle vinstbeskattas Skatterättsliga konsekvenser för köparen Paketeringsförfarandet leder till att säljaren inte behöver skatta för vad som i realiteten är en intäkt i näringsverksamheten. 34 Den vinstbeskattning som säljaren undgår genom paketeringsförfarandet, skjuts således över på köparen, som drabbas av en latent skatteskuld i form av framtida ökade skattekostnader. Denna latenta skatteskuld motsvarar den kapitalvinst som betalas när fastigheten säljs vidare som fast egendom. 35 Vidare begränsas köparen möjlighet att göra värdeminskningsavdrag på den införskaffade tillgången. 36 I och med att det förutsätts finnas en kapitalvinst i den paketerade fastigheten, då det skattemässiga värdet understiger marknadsvärdet, föranleder det att köparen tvingas göra lägre värdeminskningsavdrag än om fastigheten hade förvärvats som fast egendom. Det innebär en skatterättslig nackdel för köparen, då denne framgent enbart får göra värdeminskningsavdrag i den omfattning som säljaren hade fått göra det om säljaren hade behållit fastigheten Lagstiftarens motivering till att inte förebygga paketering Lagstiftaren menar att det är lagtekniskt svårt att införa regler som motverkar och försvårar paketering, 38 eftersom sådana regler måste omfatta även immateriella tillgångar. Vidare menar utredaren att det kan ifrågasättas om det överhuvudtaget är önskvärt att motverka paketering ur ekonomisk synpunkt. 39 Här dras en parallell till mervärdesskatten, där sker beskattningen tekniskt sett i varje led av produktionskedjan genom att skatt utgår med en procentsats av omsättningen. Skatt i ett tidigare led får emellertid dras av omedelbart i nästa led. Till sin effekt innebär detta att hela näringslivet ses som en enhet. Avdraget anses således vara förskjutet i tiden i förhållande till beskattning i tidigare led. Som tidigare nämnts följer värdeminskningsavdragen med till förvärvaren. Detta medför en kostnad när en tillgång produceras av ett företag, men ska användas av ett annat jämfört med att produktion och användning sker inom samma företag. 40 Ytterligare ett skäl att lagstiftaren inte vill införa ett förbud mot paketering är att förfarandet inverkar positivt på den internationella handeln och förebygger asymmetri i bolagssektorn som 31 Norell Olof m.fl., s Ibid., s Kleerup Jan, Tegnander Hans, s Prop. 2002/03:96, s Norell Olof m.fl., s Prop. 2002/03:96, s Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s Prop. 2002/03:96, s Ibid., s SOU 2001:11, Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar, s

16 10 uppkommit genom internationell skatteplanering. 41 Om ett paketerat bolag säljs till en köpare i utlandet så lämnar tillgången inte svensk skattejurisdiktion. Däremot om tillgången säljs direkt till utlandet som fast egendom, måste ett eventuellt övervärde tas fram till beskattning, då en sådan överföring måste ske till marknadsvärdet. 42 Mot bakgrund av ovan angivna skäl anser lagstiftaren det inte motiverat att införa regler som motverkar paketering Exempel på hur paketeringsförfarandet kan gå till En fastighet säljs från ett bolag till ett annat inom samma koncern, ofta ett nybildat dotterbolag. Överlåtelsen sker till underpris och är därmed undantagen uttagsbeskattning (kriterierna för underprisöverlåtelse i 23 kap. IL är uppfyllda). Stämpelskatt betalas på köpeskillingen. I och med att stämpelskatt erläggs med en procentsats (tre procent då fastigheten förvärvats av juridisk person) av köpeskillingen, hålls denna nere på grund av det lägre pris som aktualiseras genom underprisöverlåtelsen. Därefter avyttras aktierna i dotterbolaget till marknadspris till en eller flera externa köpare. Köparen inträder då som ägare till det befintliga bolaget, därmed behöver denne inte söka lagfart, då fastighetsägaren fortfarande är aktiebolaget. Vidare behöver köparen inte behöver erlägga stämpelskatt, vilket innebär det att denne får en betydligt lägre kostnad, framför allt om köpeskillingen är hög. Den största fördelen med paketering får säljaren i och med reglerna om skattefrihet för försäljning av näringsbetingade andelar. I och med att avyttring på näringsbetingade andelar är skattefri utgår ingen vinstbeskattning för försäljningen, enligt 25a kap 5 IL. 43 Köparen tar dock över bolagets skatterättsliga situation. 44 Det är också möjligt att sälja en fastighet som redan från början, ägs av det bolag som ska säljas. I sådant fall behöver ingen underprisöverlåtelse genomföras Underprisöverlåtelse Reglerna om underprisöverlåtelser är ett av skälen till att fastighetspaketering har blivit ett skatteförmånligt sätt att sälja fastigheter. Underprisöverlåtelse görs när en fastighet säljs från ett bolag till ett annat inom samma koncern, ofta ett nybildat dotterbolag. 46 Genom reglerna om underprisöverlåtelser kan fastigheter och tillgångar överlåtas utan uttagsbeskattning om förutsättningarna i 23 kap. IL är uppfyllda. Med underprisöverlåtelse åsyftas överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. 47 Med affärsmässig motiverad avvikelse avses fall där det för ett företag kan framstå som långsiktigt fördelaktigt att vid en viss affärstransaktion ta ut ett lägre pris än vad 41 Prop. 2002/03:96, s SOU 2006:20, Tonnageskatt, s inhämtat: Norell Olof m.fl., s Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s inhämtat: kap 3 IL

17 11 som skulle ha kunnat erhållas om tillgången bjudits ut på marknaden. Det kan exempelvis vara fråga om att företaget önskar arbeta upp en affärsrelation till en viss köpare. 48 I 23 kap. 10 IL regleras situationen att överlåtelsepriset satts under skattemässigt värde. Överlåtelsepriset motsvarar normalt sett det lägsta av fastighetens skattemässiga värde och fastighetens taxeringsvärde. Om taxeringsvärdet och därmed överlåtelsepriset understiger fastighetens skattemässiga värde anses fastigheten ändå skattemässigt överlåten och förvärvad för det skattemässiga vädret, 10 IL. Förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en underprisöverlåtelse ska kunna genomföras presenteras nedan. 3.3 Förutsättningarna för underprisöverlåtelser Subjekt För det första ställs villkor på vilka subjekt som kan vara överlåtare och förvärvare. Av 23 kap 14 IL framgår det att överlåtare och förvärvare ska vara en fysisk person eller ett företag. Med företag avses de subjekt som är uppräknade i 23 kap. 4 IL, det vill säga svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening och svensk ekonomisk sparbank, svenskt ömsesidigt försäkringsbolag, svensk stiftelse, svensk ideell förening och utländskt bolag. En svensk ideell förening eller en svensk stiftelse omfattas visserligen av ett företag enligt definitionen, men om dessa subjekt är förvärvare gäller ytterligare begränsningar enligt 23 kap 14 2 st. IL. 49 Dessa subjekt får som huvudregel inte vara förvärvare. För svenska handelsbolag gällde tidigare begränsningen i 23 kap 5 IL som stadgade att endast handelsbolag som enbart har fysiska personer eller andra företag än svenska ideella stiftelser och svenska ideella föreningar som delägare kan utgöra ett svenskt handelsbolag. Genom en särskild stopplagstiftning medges inte längre underprisöverlåtelser såväl från som till ett handelsbolag. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2009, men har tillämpats retroaktivt på överlåtelser efter den 17 april Anledningen till att handelsbolag inte längre medges underprisöverlåtelser är att reglerna tidigare har kunnat utnyttjas för omfattande skatteupplägg med avsevärt skattebortfall som följd Skatteskyldig för inkomst av näringsverksamhet Det andra villkoret är att förvärvaren ska omedelbart efter förvärvet vara skatteskyldig för inkomst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår, 23 kap. 16 IL. Vidare i paragrafens andra mening anges att en tillgång anses ingå i en näringsverksamhet endast om ersättningen eller kapitalvinsten vid en avyttring ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Här avses fysiska personers innehav av näringsfastighet. Den andra meningen stadgar följaktligen att överföringar av näringsfastigheter inte kan ske utan uttagsbeskattning, då en fysisk person inte kan ta upp kapitalvinsten i inkomstslaget näringsverksamhet. Detsamma gäller beträffande 48 Prop. 1998/99, Omstruktureringar och beskattning, s Wiman Bertil, Beskattning av företagsgrupper, Stockholm, 2002, s Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, del 4, SKV utgåva 1, Solna 2012, s Prop. 2008/09:37, Förändrande regler om underprisöverlåtelse för handelsbolag och för lagerandelar i byggnadsrörelse, s. 1

18 12 kapitalplaceringsaktier. 52 Vidare är det inte heller möjligt att till underpris överlåta aktier eller andelar i ekonomiska föreningar som är lagertillgångar till ett företag där aktierna ändrar karaktär till näringsbetingade andelar. Om det tilläts skulle en vinst blir skattefri vid avyttring av aktierna mot att den hade beskattats som inkomst av näringsverksamhet hos överlåtaren. Vidare får inkomsten av näringsverksamheten eller den del av näringsverksamheten där tillgången ingår inte vara undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal, enligt 23 kap 16 2 st. IL. Det centrala med det villkoret är att man vill säkerställa att tillgångarna överlåts till skattesubjekt som faktiskt blir beskattade för den obeskattade värdereserv som är knuten till tillgången. Således måste man undersöka om förvärvaren är skatteskyldig för näringsverksamhet i vilken tillgången ingår, detta för att undvika att uteblivna skatteintäkter Koncernbidragsvillkoret Det tredje villkoret är det så kallade koncernbidragsvillkoret som återfinns i 23 kap. 17 IL. Där stadgas att om överlåtaren inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker, ska överlåtarens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhetsgren överlåtas. Syftet med denna regel är att förhindra att koncernbidragsreglerna kringgås genom att överlåta enstaka tillgångar till underpris. Däremot, om det föreligger koncernbidragsrätt, finns det ingen anledning att förhindra underprisöverlåtelser, då en resultatutjämning ändå hade kunnat uppnås genom koncernbidrag. 54 Normalt torde det inte föreligga några svårigheter att avgöra vad som utgör hela näringsverksamheten. Här torde avses alla tillgångar, skulder, förpliktelser, avtal och rättigheter. Med verksamhetsgren avses sådan del av rörelse som lämpar sig att för att avskiljas till en självständig rörelse, enligt 2 kap. 25 IL. En fastighet anses vara en verksamhetsgren, såtillvida den utgör en ändamålsenlig och självständig förvaltningsenhet Skydd för kapitalvinstbeskattningen av andelar i fåmansföretag Nästa villkor handlar om regler för kapitalvinstbeskattning och utdelning av kvalificerade andelar i fåmansföretag. För företag där aktier är kvalificerade finns vissa särskilda regler vid bland annat kapitalvinstbeskattning och utdelning i 23 kap IL. Dessa ska förhindra att underprisöverlåtelse från ett sådant företag skulle kunna användas för att uppnå skattefördelar genom kringgående av de så kallade 3:12 reglerna. 56 Reglerna syftar till att säkerställa att inkomst i fåmansföretag, som beror på företagens arbetsinsatser, beskattas som tjänsteinkomst och inte kapitalinkomst. Skattefördelar hade annars kunnat uppnås eftersom skattebelastningen i inkomstslaget kapital är lägre än inkomstslaget tjänst. För att en underprisöverlåtelse inte ska leda till att värdereserven i den överförda näringsverksamheten upplöses i ett företag som inte är belastat med motsvarande sammanlagd skattebelastning, krävs enligt 23 kap. 18 IL att om ett företag förvärvar tillgångar av en fysisk person måste samtliga andelar vara kvalificerade. När det 52 Wiman Bertil, s Ibid., s Ibid., s Kleerup Jan, Tegnander Hans, s Norell Olof m.fl., s. 160

19 13 gäller överlåtelser mellan företag, måste minst lika många andelar i det förvärvade bolaget vara kvalificerade som andelen kvalificerade andelar i det överlåtande bolaget, 29 kap. 19 IL Skattemässigt underskott Det sista villkoret regleras i 23 kap IL, därav följer att det inte får finnas ett gammalt skattemässigt underskott hos förvärvaren, det vill säga från det beskattningsår som föregår det beskattningsår som underprisöverlåtelsen sker. Det innebär att en överlåtelse kan ske till ett subjekt som får ett underskott för själva överlåtelseåret. 58 Om en underprisöverlåtelse skulle kunna ske till en förvärvare med skattemässigt underskott skulle en vinst vid senare försäljning av överlåten tillgång kunna kvittas mot underskottet. Genom att möjligheten till underprisöverlåtelse begränsas vid underskott hos förvärvaren förhindras en sådan otillbörlig skatteförmån. 59 Bedömningen om underskott utgör hinder för underprisöverlåtelse är ibland komplicerad att genomföra. Först måste klarläggas om det finns något gammalt skattemässigt underskott hos förvärvaren eller annat företag till vilket förvärvaren med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag under det beskattningsår som överlåtelsen genomförs, 23 kap. 27 IL. Om sådant underskott inte finns är villkoren för underprisöverlåtelse uppfyllda, men även om det finns sådant underskott hindrar det inte en underprisöverlåtelse om överlåtaren med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren under det beskattningsår överlåtelsen sker, 23 kap. 28 IL. Dock kan en underprisöverlåtelse inte genomföras i vissa fall där det finns koncernbidragsspärrar, 23 kap st. IL. Vidare utgör underskott inte hinder för en underprisöverlåtelse om företag avstår från att utnyttja underskottet, 23 kap. 29 IL Stämpelskatt Vid överlåtelse av en fastighet som är fast egendom utgår stämpelskatt. Som nämnts tidigare utgår den som huvudregel med tre procent av fastighetens värde i de fall fastigheten förvärvas av en juridisk person. Fastighetens värde, som ska ligga till grund för bestämmandet av storleken av fastighetsskatten, motsvarar det högre av, å ena sidan, den avtalade köpeskillingen och, å andra sidan, det taxeringsvärde som gällde för fastigheten året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljades. 61 I och med att taxeringsvärdet för en fastighet ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde 62 och då det ofta finns en betydande eftersläpning mellan taxeringsvärdet och marknadsvärdet, kan det uppstå en avsevärd skillnad mellan fastighetens marknadsvärde och dess taxeringsvärde. Vid paketering av en fastighet där det skattemässiga värdet är lågt, kan det hända 57 Wiman Bertil, s Ibid., s Norell Olof m.fl., s Kleerup Jan, Tegnander Hans, s Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s Se 5 kap. 2 Fastighetstaxeringslag (1979:1152)

20 14 att stämpelskatten beräknas på fastighetens skattemässiga värde, trots att detta värde är betydligt lägre än 75 procent av marknadsvärdet. Därmed blir stämpelskatten lägre om fastigheten paketeras innan försäljningen, än vad som skulle varit fallet om den hade sålts som fast egendom. I det fall fastigheten redan från början ägdes av det bolag som ska säljas utgår ingen stämpelskatt alls Näringsbetingade andelar Det görs en åtskillnad mellan aktier som utgör kapitalplaceringsandelar och kapitaltillgångar. Lagertillgångar ses som kapitalplaceringsandelar i värdepappersrörelse och omfattas således inte av skattefriheten. 64 Näringsbetingade andelar kan bara innehas av juridiska personer som uppräknas i 24 kap. 13 IL. Vidare i 24 kap. 14 IL anges villkoren för att en kapitaltillgång ska anses vara näringsbetingad. Där anges att onoterade andelar alltid anses vara näringsbetingade. För att en andel ska anses vara onoterad måste ägarföretaget äga minst tio procent eller mer av rösterna eller att innehavet är betingat av ägarföretagets rörelse. En andel i ett privatbostadsföretag, en så kallad äkta bostadsrättsförening kan inte vara näringsbetingad. Däremot kan en andel i en så kallad oäkta bostadsrättsförening vara näringsbetingad. Andelar i handelsbolag kan inte vara näringsbetingade. 65 Av 25 a kap. 5 IL framgår att kapitalvinster på näringsbetingade andelar är skattefria och att kapitalförluster inte är avdragsgilla. Kapitalförluster får enligt 25 kap IL endast dras av i den utsträckning motsvarande kapitalvinst varit skattepliktig, vilket i praktiken innebär att avdragsrätt normalt inte föreligger för förluster på näringsbetingade andelsrätter Skalbolagsdeklaration Vid försäljningen av de näringsbetingade andelarna måste hänsyn tas till det regelsystem som gäller skalbolag, där hela ersättningen blir skattepliktig, 25 a kap. 9 IL. Ett företag är ett skalbolag om summan av marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar överstiger halva ersättningen. Skalbolagsbeskattning ska inte ske om det finns särskilda skäl, 25 a kap. 13 IL. Denna regel brukar benämnas ventilen. Med likvida tillgångar avses bland annat tillgångar som anskaffats tidigast två år före avyttringen, om tillgångarna saknar affärsmässigt samband med verksamheten som sådan och bedrevs intill två år före avyttringen, och det inte framgår att anskaffningen skett i annat syfte än att tillgångarna lätt skulle kunna avyttras efter avyttringen av andelen, 25 a kap. 14 IL. Det går att undvika skalbolagsbeskattning genom att det avyttrade företaget inom 30 dagar från avyttringen lämnar in en så kallad skalbolagsdeklaration. Vid försäljning av företag med paketerad fastighet är det osannolikt att skalbolagsbeskattning blir 63 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s SOU 2001:11, s Norell Olof m.fl, s Sven-Olof Lodin m.fl. Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, D.2, s. 419

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER?

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? SKATTEMÄSSIGA KONSEKVENSER VID PAKETERING AV FASTIGHETER

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059 R-2008/1519 Stockholm den 9 mars 2009 Till Finansdepartementet Fi2008/7059 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Handelsbolagen

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Handelsbolagslösningen

Handelsbolagslösningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handelsbolagslösningen En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag Tillämpade

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Dir. 2015:62. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015.

Kommittédirektiv. Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Dir. 2015:62. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015. Kommittédirektiv Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet Dir. 2015:62 Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015. Sammanfattning I Sverige finns långtgående möjligheter till uppskjuten

Läs mer

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Af PETER NILLSON, Institutionen för Handelsrett vid Lunds Universitet. 1. INLEDNING 1.1. Allmänt Överlåts ett företag till tredje man sker överlåtelsen

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis 2015 SKATTENYTT 775 GUSTAV AHL Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis Den 23 oktober 2013 meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål om stämpelskatt, NJA 2013 s. 886. I målet bedömdes en fastighetsöverlåtelse

Läs mer

FASTIGHETSPAKETERING

FASTIGHETSPAKETERING Linn Karlsson FASTIGHETSPAKETERING Alltid ett godkänt förfarande? Packaging of real estate Always approved tax avoidance? Skatterätt Magisteruppsats Termin: VT 2012 Handledare: Mats Höglund Förord Med

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-11-24 131 440306-08/113 Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 54 Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen.

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt?

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete med praktik i finansrätt, särskilt skatterätt 30 högskolepoäng Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? En studie om verksamhetens

Läs mer

Paketering av fastigheter

Paketering av fastigheter Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Paketering av fastigheter Lagertillgång eller kapitaltillgång? Författare: Emma Danielsson Handledare: Jan Bjuvberg

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 Målnummer: 3761-02 Avdelning: Plenum Avgörandedatum: 2004-01-29 Rubrik: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

22 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar m.m.

22 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar m.m. 543 22 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar m.m. 15 kap. 1 IL 16 kap. 1 IL 24 kap. 13 22 IL 25 kap. 4-8 IL 25 a kap. 1 8 IL 39 kap. 14 och 17 IL 43 kap. 2 IL 48 kap. 26 IL 3

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s.

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar?

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? u l f ma g n u s s o n Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden Skatterättsnämnden och Förvaltningsrätten i Göteborg

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

28 Begränsning av rätten till avdrag. på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska. Sammanfattning

28 Begränsning av rätten till avdrag. på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska. Sammanfattning Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverks 425 28 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och

Läs mer

Försäljning av fastigheter genom bolag är ingen. Uppskjuten skatteskuld

Försäljning av fastigheter genom bolag är ingen. Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld hur påverkas pris och redovisning vid förvärv och innehav av förpackad fastighet? I denna artikel beskriver Leonie Selting hur uppskjuten skatteskuld kan beaktas vid prissättningen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 Målnummer: 1431-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-11-20 Rubrik: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad.

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Beräkning av anskaffningsvärden idag och i framtiden

Beräkning av anskaffningsvärden idag och i framtiden 626 SKATTENYTT 2006 Peter Nilsson Beräkning av anskaffningsvärden idag och i framtiden Normalt är det enkelt att beräkna anskaffningsvärdet i samband med olika förvärv. Reglerna om bl.a. kvalificerade

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Civilrättsliga konsekvenser av paketering av fastighet

Civilrättsliga konsekvenser av paketering av fastighet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Annerstedt Civilrättsliga konsekvenser av paketering av fastighet Examensarbete 20 poäng Handledare: Katarina Olsson Förmögenhetsrätt Vårterminen 2005 Innehåll

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Uttagsbeskattning. Withdrawal taxation. Masteruppsats. Affärsjuridiska programmen termin 10. Linköpingsuniversitet. Författare: Tomas Jägenstedt

Uttagsbeskattning. Withdrawal taxation. Masteruppsats. Affärsjuridiska programmen termin 10. Linköpingsuniversitet. Författare: Tomas Jägenstedt LIU-IEI-FIL-A--12-01325 SE Masteruppsats Affärsjuridiska programmen termin 10 Linköpingsuniversitet Uttagsbeskattning Withdrawal taxation Författare: Tomas Jägenstedt Handledare: Maria Nelson Vårterminen

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter Avyttring av bostadsrätter, Avsnitt 28 621 28 Avyttring av bostadsrätter 2 kap.2, 8, 9 12,17 19, 22 IL 13 kap. 1 2, 4, 6 IL 15 kap. 1 IL 43 kap. IL 46 kap. IL 48 kap. IL ikraftträdandelagen, övergångsbestämmelserna

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Företagsägda andelar. näringsbetingat innehav. Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Företagsägda andelar. näringsbetingat innehav. Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsägda andelar näringsbetingat innehav Programmet för Juris Kandidatexamen Tillämpade studier 20p, Skatterätt Höstterminen 2003

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 Målnummer: 3435-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-12-19 Rubrik: Lagrum: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag

Läs mer

Morgondagens handelsbolagsbeskattning?

Morgondagens handelsbolagsbeskattning? Institutionen för handelsrätt Handelsrätt C Department of Commercial Law VT 2009 Morgondagens handelsbolagsbeskattning? En analys av Skatteverkets promemoria Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen

Läs mer

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren?

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? ~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? Sofia Färm Ingela Holmer Johanna Nilsson Förord Denna uppsats är en kandidatuppsats som är skriven vid Högskolan

Läs mer

Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com

Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto Skatteverkets ställningstagande

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

16 Fusioner och fissioner

16 Fusioner och fissioner 445 16 Fusioner och fissioner 37 kap. IL, bet. 1994/95:SkU10, prop. 1994/95:52, SOU 1994:100, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, prop. 1998/99:15 s. 211-229 och 285-290, SOU 1998:1 s. 217-237 och 300-306, bet. 1999/2000:SkU2,

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter 28 Avyttring av bostadsrätter 547 Gemensamma principer Köp eller gåva Dold äganderätt 28.1 Allmänt Vad som sägs i avsnitt 27.1 betr. gemensamma principer vid kapitalvinstbeskattning gäller också för bostadsrätt

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 677 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer

Obehörig resultatfördelning 1

Obehörig resultatfördelning 1 2014-03-13 Obehörig resultatfördelning i HB/KB Obehörig resultatfördelning 1 Vinst och förlustfördelning Stor följsamhet till civilrätten L om handelsbolag o enkla bolag 2 kap 6-8 Dispositiva regler kan

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. Kapitalvinst utländsk valuta o.d 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 267 4 Inkomst av fastighet 4.1 Allmänt om innehav av bostad utomlands Bostad utomlands kan hänföras till följande tre huvudkategorier. 1. Direktägd fastighet, som i sin tur kan indelas i: a) privatbostadsfastighet,

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58 Målnummer: 6483-05 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2006-10-13 Rubrik: Ett nybildat "vilande" aktiebolag har vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag ansetts

Läs mer

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar UDV 747A06 2014 Föresläsning 1 IEI, LiU 747A06, Högre kurs i företagsskatterätt, 2015 747G13, Högre kurs i företagsbeskattning 2015 Jan Kellgren Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1142 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2008 Ö 3407-07 KLAGANDE Rapp Fastighetsförvaltning Aktiebolag, 556076-4572 Rådhusgatan 1 541 30 Skövde Ombud: Advokat JL MOTPART

Läs mer

Koncernbidragsspärren

Koncernbidragsspärren Koncernbidragsspärren Koncernbidragsspärren och turordningsreglerna Högre kurs i företagsbeskattning 747A06 Vårterminen 2015 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling I 40:e kapitlet inkomstskattelagen

Läs mer