ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31"

Transkript

1 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB

2 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare och kunder. I samband med detta instiftades SHE:s miljöpris, som årligen, på Världsmiljödagen skall dela ut ett miljöpris till någon/några som gjorts särskilt bra lokal miljöinsatser. Målsättningen inför året var att stabilisera verksamheten på en ekonomisk nivå som uppnåddes Det är flera parametrar som styr koncernresultatet. En hel del parametrar har vi rådighet över såsom tillgänglighet och då främst billigare bränslen och leveranssäkerhet. I båda fallen har det utfallit på ett bra sätt för året. Däremot de parametrar som vi inte styr över nämligen väderlek och elpriser har verkligen inte varit SHE-koncernens resultat till gagn. Däremot har det varit bra för våra kunder baserade på dels lägre energianvändning och dels att priserna varit lägre. Kundperspektivet och att bolaget och koncernen uppnått ett resultat som motsvarar förvätningarna, så är året att betrakta som ett mycket bra år. När vi dessutom kan konstatera att leveranssäkerheten varit hög och alla bränslen är förnybara och i en stor omfattning med lokalt ursprung, så det känns som året tillsammans med föregående år varit några av de bästa år vi presterat. Ekonomiskt har omsättningen sjunkit något så resultatet har uppstått genom kostnadsminskningar, kostnadsminskningen och att investeringarna har sjunkit jämfört med tidigare år både på bolags- och koncernnivå är det ett mått på att vi är inne i en konsolideringsfas, vilket förstås också tydligt syns på soliditet och flera avkastningsmått. Under året har mycket verksamhet bedrivits inom kärnverksamheten, både kopplat till att vara operativ idag och kopplat till att möta framtiden. I det sistnämna finns vårt engagemang inom solenergi och vårt aktiva deltagande i ägarkommunernas Klimatstrategi och HEBY Under året har det varit många relationsskapande aktiviteter och då främst med kunder och lokala aktiviteter. Dessutom har en kundenkät genomförts, som verkligen visar att mycket vi gör uppskattas, men också att det finns förbättringsområden. Avslutningsvis vill jag verkligen tacka kunder, styrelse, personal, samarbetspartner, finansiärer och leverantörer för att Ni alla bidragit till att vi nått våra uppsatta mål. Sala i mars 2014 Kenneth Mårtensson VD

3 3(31) Kommentarer från styrelseordförande Erik Åberg och vd Kenneth Mårtensson För att få höra ordförande Erik Åberg och vd Kenneth Mårtensson syn på årsbokslutet för SHE koncernen 2013, bad jag om en liten pratstund. Hur ser resultaten ut för 2013? - SHE-koncernen har gjort ett mycket bra resultat, och når budget, berättar Erik. Trots att det varit svåra förutsättningar med både låga elpriser och varmt väder. Hur är detta möjligt? - Vi har minskat kostnader genom att vi bl.a. har minskat personal, de flesta genom pensionsavgångar men också några personer som gått vidare till nya jobb, säger Kenneth. Personalen har också gjort fantastiska arbetsinsatser, och varit duktiga att dra åt svångremmen, fortsätter Kenneth. - Förutom personalkostnader så har också bränslepriserna och eltransiteringskostnaden sjunkit genom att vi har omförhandlat avtal med leverantörerna, inflikar Erik. Hur är det möjligt att minska personal? - Det har nog varit möjligt genom att hitta nya arbetssätt och nya samarbeten. Ett exempel är elnät och värmen som nu arbetar tillsammans på beredskapen, berättar Kenneth. Vi har också minskat arbetsledarledet och genomfört ett chefsprogram. Det vi kan bli bättre på är kompetens- och informationsöverföringen, när någon slutar. En viktig bit som vi ska bli bättre på firade SHE 40-år som bolag, har det varit positivt att gå från förvaltning till bolag? - Det menar jag absolut, säger Erik. Som bolag kan man agera mer självständigt, med tydlig riskavgränsning och med kortare beslutsvägar. I och med att omregleringen av energimarknaden trädde i kraft hade det varit svårt att ha elhandeln kvar om man inte varit ett eget bolag. Däremot tror jag att det är väldigt positivt att kommunerna är kvar som ägare till bolaget. - Fjärrvärmen hade nog inte heller sett likadan ut om vi inte fått agera i bolagsform, inflikar Kenneth. Jag tror att samägandet varit bra för oss men också för samarbetet mellan kommunerna.

4 4(31) Mycket talar för ett varmare klimat men också extrema väder d.v.s. extremt varma vintrar eller extremt kalla. Hur förbereder man sig för det? - Det är därför vi måste se till att hålla nere kostnaderna och alltid ha lite reserv, säger Erik - Ja, vi måste också se till att minska riskerna så mycket som möjligt. Det är bl.a. därför vi försöker sälja mer el mot rörliga avtal där kunden alltid betalar vad elen kostar oavsett förbrukning, fortsätter Kenneth. Ett rörligt avtal har också visat sig vara det mest ekonomiska för kunden. Hur ser resultatet ut för de olika bolagen? - Sala-Heby Energi Elnät AB har gått väldigt bra, HESAB har gjort sitt bästa resultat hittills i denna verksamhetsform och Sala-Heby Energi AB har gjort ett bra år. Den största förbättringen hittar man på värmesidan. Detta hör ihop med att vi har haft en väldigt bra tillgänglighet och förhandlat ner bränslepriserna. Vad tror ni om framtiden? - Det är spännande att se var elpriserna tar vägen. Numera känns det inte som att det bara är vattenmagasinen och tillgängligheten på kärnkraften som bestämmer priserna. Det är mycket större än så, det handlar mer och mer om vad som händer i världen, säger Kenneth. - I Sverige tror jag att elbilen kommer stort, säger Erik. Kanske inte redan under 2014 men inom de närmaste åren. - Här gäller det verkligen att energibranschen är med. För att elbilen ska bli verklighet, måste det byggas en infrastruktur med laddningsstolpar och det måste komma först, annars törs inte folk köpa elbil. En annan viktig del är att det naturligtvis ska finnas förnybar energi att ladda bilen med, fyller Kenneth på med. - För vår del, fortsätter Erik tror jag att företaget måste hitta mer samarbeten inte minst med ägarkommunerna, detta för att hålla ner kostnadssidan, men också för att öka intäkterna. Vad var bra under 2013, ur kundsynpunkt? - Kunderna har fått möjlighet att köpa solelanläggningar via HESAB. Intresset har varit stort och HESAB har sålt flera anläggningar, berättar Kenneth. Kunderna har också fått möjlighet att köpa solenergi i ett avtal som vi kallar SolSHEn. Där garanterar vi att 15 % av energin kommer från sol. Avtalet är ett sexårigt avtal och det är vår enda elhandelsprodukt där elpriset blir lägre över tiden. Det har varit ett stort intresse för SolSHEns avtalet och av de 4 GWh solel som vi har möjlighet att sälja är 3,2 GWh redan sålda. - Men framförallt har kunderna varit vinnare i år, eftersom det varit en sådan mild vinter, med lägre priser och lägre förbrukning säger Erik och med dessa ord avslutar vi intervju

5 5(31) Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen och verkställande direktören för SALA-HEBY ENERGI AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år. Styrelse Ordinarie ledamöter Erik Åberg, ordförande Ronny Orvendal, vice ordförande Holger Andersson Johan Widén Christer Eriksson Jan Eriksson Carina Schön Karl-Olov Edberg Lars Gustavsson Ersättare Lotta Nilsson Reidar Carlsson Bengt Juthberg Jan-Olov Eriksson Elisabet Pettersson Ingvar Hedvall Håkan Collin Johan Holm Viktoria Söder Verkställande direktör Kenneth Mårtensson Revisorer Ordinarie Johan Tingström auktoriserad revisor Ersättare Peter Söderman, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Ordinarie Sven-Erik Carlsson Leif Nilsson Ersättare Elisabeth Nilsson Sven-Erik Eriksson

6 6(31) Ägarförhållanden Sala-Heby Energi AB (SHE) bildades den 5 december 2000 genom att ett oanvänt bolag, Starta Eget Boxen 2387 AB, förvärvades. SHE ägs till 87,5% av Sala kommun och 12,5% av Heby kommun. SHE har operativa verksamheter i affärsområdesform av elhandel och värme. Affärsområdet företagstelefoni upphörde under året. SHE är moder i en energikoncern, där också de både helägda bolagen Sala-Heby Energi Elnät AB och Heby-Sala Bioenergiutvecklingsaktiebolag (HESAB) ingår. Information om verksamheten Övergripande SHE:s verksamhet är att svara för de koncernövergripande funktionerna inom SHEkoncernen, såsom koncernens internbank avseende likvida medel. Dessutom skall SHE svara för hela koncernens produkt- och affärsutveckling. Bolaget bedriver verksamheter av både stödfunktionskaraktär och kärnverksamhet, beskrivs nedan. Till det förstnämnda hör ekonomi/redovisning, personal/administration, kundadministration/verksamhetssystem (MAK), lokalvård, sekreterare/administration, fastighet, inköp och kommunikation. Dessa tjänster är avtalsreglerade mot koncernens övriga affärsområden. Elhandel Elhandel har många produkter, med rörlig och/eller fast prissättning. där vi har en tydlig inriktning att gå åt det rörliga hållet, inte minst för det är prisvärt för våra kunder och minskar volymrisken för bolaget. Ca 40% av all försäljning är idag mot rörliga priser både mot inköp, d.v.s. baserat på månadsmedelvärdspriser och timspotpriser. Elhandel verkar inom visionen "Att all el som försäljs skall produceras på ett hållbart sätt och så mycket som möjligt genom en lokal produktion, gärna i breda samarbeten". All el som säljs är förnybar och ca 30% har lokalt ursprung såsom biobränsle, sol och småskalig vattenkraft. Under året har ett samarbete ingåtts med Tyskbo Kraft HB om lokal småskalig vattenkraft. Elförsäljningen uppgick till 192,7 GWh (192,0 GWh) vilket i stort sett som 2012 års nivå, men ca 8% lägre än nivån Resultatet ifrån verksamheten är positivt, ca 0,9 MSEK.

7 7(31) Värme Bränsle Värme är ett stort affärsområde och har en omfattning allt ifrån anskaffning, mottagning av bränsle till och med energileverans till kund. Värme omspänner produkterna värme och elproduktion. Det sistnämnda i ett eget biobränslebaserat kraftvärmeverk. Värmen produceras i ett stort antal värmeverk i varierade storlekar i båda ägarkommunerna. Organisatoriskt är värme indelat i en operativ enhet, för all produktion och distribution och en del som arbetar med projektering, optimering, dokumentation etc. Nyanslutningar under året har varit relativt få. Värmeförsäljningen under året uppgick till 149,7 GWh (157,5 GWh). Elproduktionen uppgick till 34,9 GWh (32,6 GWh). Elproduktionen är berättigad till elcertifikat, då den är av förnybart ursprung. Affärsområdet Värme verkar under visionen "Alla hushåll i Sala och Heby kommuner skall erbjudas ett uppvärmningsalternativ som inte är baserat på el eller fossila bränslen. Vidare bidraga till att elproduktionen i Sala och Heby ökar 3 gånger." Affärsområde Värme har trots mycket lägre elpriser i egen elproduktion, väsentligt förbättrats jämfört med Verksamheten är också med i utsläppsrättssystemet tredje etapp och erhållit utsläppsrätter för Dessa är avyttrade. Miljöpåverkan Bolaget bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet gäller för alla anläggningar för produktion av värme och el motsvarande en termisk effekt av ca 110 MW inom fastigheten Kristina 4:145, 4:134 samt Lasarettet 2 i Sala kommun. Inom affärsområdet värme finns också närvärmekonceptet, som även det sker genom godkännande av den gemensamma tillsynsmyndigheten i Sala och Heby kommuner. Miljöpåverkan är låg och utgör i allt väsentligt numera i huvudsak av kväveoxid och stoft. Detta efter att i princip alla bränslen är baserat på förnyelsebara bränslen och en hel del dessutom med lokalt ursprung och nästan all aska omhändertas och används, numera lokalt inte minst som lokalt täckningsmaterial vid Isätra deponeringsområde. Finansiella risker Bolagets verksamhet är exponerat för ett flertal risker. Nedan beskrivs de med väsentliga riskerna samt hur bolaget hanterar dessa. Kreditrisk Kreditrisken uppstår i transaktioner med kunder och definieras som risken att motparten inte fullgör sina åtaganden. Kreditrisken hanteras genom systematisk kreditbedömning i enlighet med upprättad kreditpolicy.

8 8(31) Ränterisk Ränterisken hanteras genom att arbeta med i allt väsentligt fasta räntor eller räntetak. Detta gäller i stort sett oavsett vilken finansieringslösning som används, d.v.s. lån, leasing eller hyra. Dock i rådande ränteläge är en del finansiering mot rörlig ränta, med bevakning så att de låses om så erfordras. Anläggningsrisk Bolagets anläggningar är försäkrade genom försäkringsbolaget Gjensidige på saksidan, på ett fullgott sätt, vilket också gäller försäkringsmässigt täckningsbidrag om anläggningar blir utslagna så att åtaganden inte kan uppfyllas. På ansvarssidan är vi försäkrade genom QBE. Elprisrisk Resultatrisk på grund av förändringar i marknadspris på den el som säljs till kund. Risken hanteras genom kontinuerlig prissäkring via Eletric Price hos Vattenfall AB, eller att rörliga prisavtal sluts. Volymrisk - elförbrukning Risken att inköpta volymer ej överensstämmer med förbrukade volymer. Bolaget hanterar risken genom att förbättra och utveckla prognoser över förbrukning av el. Hantering av volym- och profilrisker är det stort fokus på nu för att få fram bättre metoder. Vidare är försäljningen mer och mer är inriktad på försäljning mot rörliga priser. Bränsleprisrisk Förlustrisker på grund av förändringar i marknadspriset på det bränsle som bolaget använder i sina produktionsanläggningar. Bolaget hanterar risken genom längre bränsleavtal med fasta priser. Personal I bolaget är antalet anställda den 31 december (38), varav 11 (14) kvinnor. För koncernen är antalet anställda 53 (59), varav 14 (17) kvinnor. Beträffande sjukfrånvaron i koncernen är den 2,9 % jämfört med ca 3,4 % tidigare. För bolaget ligger sjukfrånvaron på 3,18 % (4,41 %). Sjukfrånvaron ligger något över målet och detta beroende på några långtidssjukskrivningar, bl.a. en arbetsplatsolycka. Medelåldern för kvinnorna i koncernen är 49,5 (48,5) år och för männen 46,2 (46,1) år och för alla anställda 47,2 (46,8) år.

9 9(31) Övrigt SHE-koncernen har en aktiv roll i många föreningar och nätverk bl.a. Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Heby kommun, vidare med olika lokala föreningar i SHEambassadörskap och skolor i Miljökampen och Framtidskraften. Samarbeten är verkligen något som är mycket viktigt för SHE-koncernen och även flera samarbeten finns bl.a. med Hedemora Kraft och Värme AB och Tyskbo Kraft HB i köp av deras elprodukton. SHE-koncernen är i sin helhet certifierat enligt ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, AFS 2001:1 och OHSAS 18001:2007. Arbetsmiljöarbetet har bedrivits i en samverkansgrupp och tre arbetsmiljögrupper. Fackliga representanter har varit för: VISION SEKO Energi Ledarna SACO i samverkan Johan Holm Lars-Göran Malmqvist Henrik Westerlund Björn Eriksson

10 10(31) Resultat och ställning Omsättningen uppgår till 309,1 MSEK (315,2 MSEK) för koncernen och för moderbolaget till 261,4 MSEK (269,1 MSEK). s bruttoresultat uppgår till 33,6 MSEK (34,5 MSEK) och för moderbolaget till 23,8 MSEK (23,6 MSEK). s balansomslutning uppgår till 372,4 MSEK (386,5 MSEK). Balansomslutningen i moderbolaget uppgår till 330,6 MSEK (343,5 MSEK). Soliditeten uppgår 12,7 % (10,0 %) i moderbolaget. Investeringar Investeringar genomförda under året fördelar sig på följande sätt. tkr Anläggningar under uppförande (förändringar från föregående år) Inventarier och verktyg Eldistributionsanläggningar Värmeanläggningar Gatubelysning Byggnader och markanläggningar, mark SUMMA Finansiering Ingen nyupplåning har gjorts under året. Finansieringen av investeringar har gjorts med internt tillförda medel.

11 11(31) Framtida utveckling Affärsutvecklingen i att nå SHE-koncernens affärsidé och visioner är att vara ett lokalt energiföretag med ett stort och tydligt hållbarhetsarbete, allt med kunden i centrum. Ambitionen är att skaffa direkt eller genom olika samarbeten mera elproduktion, allt för att göra elhandeln mera långsiktig. Ett sätt kan vara att utnyttja befintligt kraftvärmeverk ännu mera. Stor vikt kommer att läggas vid lokal förnybar energi i form av vind, sol och biogas. Energi- och resurseffektivisering är också mycket prioriterade områden. Undersöka möjlighet till lågtemperaturnät och en sammanbindning mellan fjärrvärmekulvertnäten mellan Sala - Heby och Morgongåva. Detta skulle vara en väsentlig utveckling för att kunna producera mer el i befintligt kraftvärmeverk. Vidare att kunna erbjuda ännu flera kunder vår värmeprodukt. Andra viktiga frågor är att eliminera eller minimera risken som klimatpåverkan ger. Forskning och utveckling Forskning och utveckling är långsiktigt mycket viktiga frågor inte minst för vår koncern som är långsiktig. För SHE:s del ligger detta mycket på branschorganisationer, men mycket sker också tillsammans med olika leverantörer och branschkollegor. Kundens roll är också viktig varför olika nätverk finns, bl.a. SHE-Ambassadörskap. En annan mycket viktig sak är det samarbete som etablerats med olika skolor däribland bl.a. Mälardalens högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Verksamheten under räkenskapsåret Verksamheten har under året bedrivits i koncernform med ett operativt moderbolag och två helägda operativa dotterbolag. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Händelserna under året är främst av förvaltande karaktär. Men också i viss mån utredande och planerande skepnad inte minst kopplat till Sala kommuns Klimatstrategi och HEBY 2030, en förlängning och konkretisering av Heby kommuns energiplan. En viktig konkret del i detta är att det skapats en produkt, SolSHEn, som är en elhandelsprodukt som består av en del sol. Värdet i detta är bl.a. att kundefterfrågan på denna produkt gör att vi efterfrågar mer solelproduktion och därmed byggs flera anläggningar. En arbetsledarutbildning, SHE- Chefskraft har genomförts.

12 12(31) Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Belysningsteknik genom LED håller på att diskuteras, inte minst i ambitionen att byta ut hela gatubelysningsanläggingen i Sala kommun. Värdet är miljö- och resursmässigt samt ekonomiskt högt. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Omsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Medeltal anställda, st Soliditet, % 12,7 10,0 7,5 7,5 7,7 Avkastning på totalt kapital, % 2,8 3,3 0,8 0,8 1,7 Avkastning på eget kapital, % 5,7 1,1 neg neg neg Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade resultat: Balanserat resultat Årets vinst Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning s fria egna kapital uppgår till tkr ( tkr).

13 13(31) Resultaträkningar Not Nettoomsättning Avgår punktskatter Övriga rörelseintäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat , 4 Försäljnings- och administrationskostnad er Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 2, 3, 5, 6, Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Koncernbidrag Skatt på årets resultat Årets resultat

14 14(31) Balansräkningar Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Elcertifikat Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Produktions- och distributionsanläggning Inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar Finansiella 16 anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 15(31) Balansräkningar Not Eget kapital och skulder Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjutna skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 21 Reverslån Skulder till koncernföretag Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och 23 förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

16 16(31) Kassaflödesanalyser Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Sålda immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

17 17(31) Finansieringsverksamheten Checkräkningskredit Upptagna lån Amortering av skuld Erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 18(31) Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intressebolags skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Samtliga lånekostnader redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

19 19(31) Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Distributionsanläggningar, elnät Mätare, mekaniska Mätare, elektroniska Produktionsanläggningar, fjärrvärme Distributionsanläggningar, fjärrvärme Hemvärme anläggningar, gatubelysning Värmemängdsmätare Inventarier, verktyg 5 år 33 år 40 år 25 år 10 år 30 år 40 år 20 år 5 år 5 år I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Pågående anläggningsarbete har värderats enligt nedlagda direkta kostnader samt skälig andel av indirekta kostnader. Övriga immateriella tillgångar Förvärvad goodwill avser bolagets rättighet att köpa ut leasad kraftvärmeanläggning, avskrivning sker linjärt med tkr årligen fram till 2025 då leasingavtalet löper ut. Elcertifikaten värderas till det lägsta av genomsnittligt försäljningspris under räkenskapsåret och försäljningspris på balansdagen. Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på - den löpande verksamheten - investeringsverksamheten och - finansieringsverksamheten. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast obetydlig risk för värdefluktationer, dels - handlas på en öppen marknad till kända belopp eller - har kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

20 20(31) Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Verksamhet Administration Verksamhet Elnät och elentreprenad Verksamhet Produktion värme Verksamhet Elhandel Verksamhet Heby-Sala Bioenergi AB Summa Rörelseresultatet fördelar sig på rörselsegrenar enligt följande: Verksamhet Administration Verksamhet Elnät och elentreprenad Verksamhet Produktion värme Verksamhet Elhandel Verksamhet Heby-Sala Bioenergi AB Summa

21 21(31) Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör i koncernen 189 tkr (331 tkr ) och i moderbolaget 189 tkr (55 tkr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 9 89 % 9 89 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 6 83 % 5 80 % Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 3,18% 4,41% - långtidssjukfrånvaro 59,59% 53,45% - sjukfrånvaro för män 0,79% 2,79% - sjukfrånvaro för kvinnor 7,44% 7,22% - anställda - 29 år - anställda år 7,02% 5,67% - anställda 50 år - 0,45% 2,94%

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 Sala-Heby Energi AB Org nr 556601-2901 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 Sala-Heby Energi AB Org nr 556601-2901 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 1(15) FDT System AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nybro Energi AB. Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162. Årsredovisning 2013

Nybro Energi AB. Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162. Årsredovisning 2013 Nybro Energi AB Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162 Årsredovisning 2013 Innehåll Sida INNEHÅLL VD har ordet Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse 4-5 6-9 10-11 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer