ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31"

Transkript

1 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB

2 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare och kunder. I samband med detta instiftades SHE:s miljöpris, som årligen, på Världsmiljödagen skall dela ut ett miljöpris till någon/några som gjorts särskilt bra lokal miljöinsatser. Målsättningen inför året var att stabilisera verksamheten på en ekonomisk nivå som uppnåddes Det är flera parametrar som styr koncernresultatet. En hel del parametrar har vi rådighet över såsom tillgänglighet och då främst billigare bränslen och leveranssäkerhet. I båda fallen har det utfallit på ett bra sätt för året. Däremot de parametrar som vi inte styr över nämligen väderlek och elpriser har verkligen inte varit SHE-koncernens resultat till gagn. Däremot har det varit bra för våra kunder baserade på dels lägre energianvändning och dels att priserna varit lägre. Kundperspektivet och att bolaget och koncernen uppnått ett resultat som motsvarar förvätningarna, så är året att betrakta som ett mycket bra år. När vi dessutom kan konstatera att leveranssäkerheten varit hög och alla bränslen är förnybara och i en stor omfattning med lokalt ursprung, så det känns som året tillsammans med föregående år varit några av de bästa år vi presterat. Ekonomiskt har omsättningen sjunkit något så resultatet har uppstått genom kostnadsminskningar, kostnadsminskningen och att investeringarna har sjunkit jämfört med tidigare år både på bolags- och koncernnivå är det ett mått på att vi är inne i en konsolideringsfas, vilket förstås också tydligt syns på soliditet och flera avkastningsmått. Under året har mycket verksamhet bedrivits inom kärnverksamheten, både kopplat till att vara operativ idag och kopplat till att möta framtiden. I det sistnämna finns vårt engagemang inom solenergi och vårt aktiva deltagande i ägarkommunernas Klimatstrategi och HEBY Under året har det varit många relationsskapande aktiviteter och då främst med kunder och lokala aktiviteter. Dessutom har en kundenkät genomförts, som verkligen visar att mycket vi gör uppskattas, men också att det finns förbättringsområden. Avslutningsvis vill jag verkligen tacka kunder, styrelse, personal, samarbetspartner, finansiärer och leverantörer för att Ni alla bidragit till att vi nått våra uppsatta mål. Sala i mars 2014 Kenneth Mårtensson VD

3 3(31) Kommentarer från styrelseordförande Erik Åberg och vd Kenneth Mårtensson För att få höra ordförande Erik Åberg och vd Kenneth Mårtensson syn på årsbokslutet för SHE koncernen 2013, bad jag om en liten pratstund. Hur ser resultaten ut för 2013? - SHE-koncernen har gjort ett mycket bra resultat, och når budget, berättar Erik. Trots att det varit svåra förutsättningar med både låga elpriser och varmt väder. Hur är detta möjligt? - Vi har minskat kostnader genom att vi bl.a. har minskat personal, de flesta genom pensionsavgångar men också några personer som gått vidare till nya jobb, säger Kenneth. Personalen har också gjort fantastiska arbetsinsatser, och varit duktiga att dra åt svångremmen, fortsätter Kenneth. - Förutom personalkostnader så har också bränslepriserna och eltransiteringskostnaden sjunkit genom att vi har omförhandlat avtal med leverantörerna, inflikar Erik. Hur är det möjligt att minska personal? - Det har nog varit möjligt genom att hitta nya arbetssätt och nya samarbeten. Ett exempel är elnät och värmen som nu arbetar tillsammans på beredskapen, berättar Kenneth. Vi har också minskat arbetsledarledet och genomfört ett chefsprogram. Det vi kan bli bättre på är kompetens- och informationsöverföringen, när någon slutar. En viktig bit som vi ska bli bättre på firade SHE 40-år som bolag, har det varit positivt att gå från förvaltning till bolag? - Det menar jag absolut, säger Erik. Som bolag kan man agera mer självständigt, med tydlig riskavgränsning och med kortare beslutsvägar. I och med att omregleringen av energimarknaden trädde i kraft hade det varit svårt att ha elhandeln kvar om man inte varit ett eget bolag. Däremot tror jag att det är väldigt positivt att kommunerna är kvar som ägare till bolaget. - Fjärrvärmen hade nog inte heller sett likadan ut om vi inte fått agera i bolagsform, inflikar Kenneth. Jag tror att samägandet varit bra för oss men också för samarbetet mellan kommunerna.

4 4(31) Mycket talar för ett varmare klimat men också extrema väder d.v.s. extremt varma vintrar eller extremt kalla. Hur förbereder man sig för det? - Det är därför vi måste se till att hålla nere kostnaderna och alltid ha lite reserv, säger Erik - Ja, vi måste också se till att minska riskerna så mycket som möjligt. Det är bl.a. därför vi försöker sälja mer el mot rörliga avtal där kunden alltid betalar vad elen kostar oavsett förbrukning, fortsätter Kenneth. Ett rörligt avtal har också visat sig vara det mest ekonomiska för kunden. Hur ser resultatet ut för de olika bolagen? - Sala-Heby Energi Elnät AB har gått väldigt bra, HESAB har gjort sitt bästa resultat hittills i denna verksamhetsform och Sala-Heby Energi AB har gjort ett bra år. Den största förbättringen hittar man på värmesidan. Detta hör ihop med att vi har haft en väldigt bra tillgänglighet och förhandlat ner bränslepriserna. Vad tror ni om framtiden? - Det är spännande att se var elpriserna tar vägen. Numera känns det inte som att det bara är vattenmagasinen och tillgängligheten på kärnkraften som bestämmer priserna. Det är mycket större än så, det handlar mer och mer om vad som händer i världen, säger Kenneth. - I Sverige tror jag att elbilen kommer stort, säger Erik. Kanske inte redan under 2014 men inom de närmaste åren. - Här gäller det verkligen att energibranschen är med. För att elbilen ska bli verklighet, måste det byggas en infrastruktur med laddningsstolpar och det måste komma först, annars törs inte folk köpa elbil. En annan viktig del är att det naturligtvis ska finnas förnybar energi att ladda bilen med, fyller Kenneth på med. - För vår del, fortsätter Erik tror jag att företaget måste hitta mer samarbeten inte minst med ägarkommunerna, detta för att hålla ner kostnadssidan, men också för att öka intäkterna. Vad var bra under 2013, ur kundsynpunkt? - Kunderna har fått möjlighet att köpa solelanläggningar via HESAB. Intresset har varit stort och HESAB har sålt flera anläggningar, berättar Kenneth. Kunderna har också fått möjlighet att köpa solenergi i ett avtal som vi kallar SolSHEn. Där garanterar vi att 15 % av energin kommer från sol. Avtalet är ett sexårigt avtal och det är vår enda elhandelsprodukt där elpriset blir lägre över tiden. Det har varit ett stort intresse för SolSHEns avtalet och av de 4 GWh solel som vi har möjlighet att sälja är 3,2 GWh redan sålda. - Men framförallt har kunderna varit vinnare i år, eftersom det varit en sådan mild vinter, med lägre priser och lägre förbrukning säger Erik och med dessa ord avslutar vi intervju

5 5(31) Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen och verkställande direktören för SALA-HEBY ENERGI AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år. Styrelse Ordinarie ledamöter Erik Åberg, ordförande Ronny Orvendal, vice ordförande Holger Andersson Johan Widén Christer Eriksson Jan Eriksson Carina Schön Karl-Olov Edberg Lars Gustavsson Ersättare Lotta Nilsson Reidar Carlsson Bengt Juthberg Jan-Olov Eriksson Elisabet Pettersson Ingvar Hedvall Håkan Collin Johan Holm Viktoria Söder Verkställande direktör Kenneth Mårtensson Revisorer Ordinarie Johan Tingström auktoriserad revisor Ersättare Peter Söderman, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Ordinarie Sven-Erik Carlsson Leif Nilsson Ersättare Elisabeth Nilsson Sven-Erik Eriksson

6 6(31) Ägarförhållanden Sala-Heby Energi AB (SHE) bildades den 5 december 2000 genom att ett oanvänt bolag, Starta Eget Boxen 2387 AB, förvärvades. SHE ägs till 87,5% av Sala kommun och 12,5% av Heby kommun. SHE har operativa verksamheter i affärsområdesform av elhandel och värme. Affärsområdet företagstelefoni upphörde under året. SHE är moder i en energikoncern, där också de både helägda bolagen Sala-Heby Energi Elnät AB och Heby-Sala Bioenergiutvecklingsaktiebolag (HESAB) ingår. Information om verksamheten Övergripande SHE:s verksamhet är att svara för de koncernövergripande funktionerna inom SHEkoncernen, såsom koncernens internbank avseende likvida medel. Dessutom skall SHE svara för hela koncernens produkt- och affärsutveckling. Bolaget bedriver verksamheter av både stödfunktionskaraktär och kärnverksamhet, beskrivs nedan. Till det förstnämnda hör ekonomi/redovisning, personal/administration, kundadministration/verksamhetssystem (MAK), lokalvård, sekreterare/administration, fastighet, inköp och kommunikation. Dessa tjänster är avtalsreglerade mot koncernens övriga affärsområden. Elhandel Elhandel har många produkter, med rörlig och/eller fast prissättning. där vi har en tydlig inriktning att gå åt det rörliga hållet, inte minst för det är prisvärt för våra kunder och minskar volymrisken för bolaget. Ca 40% av all försäljning är idag mot rörliga priser både mot inköp, d.v.s. baserat på månadsmedelvärdspriser och timspotpriser. Elhandel verkar inom visionen "Att all el som försäljs skall produceras på ett hållbart sätt och så mycket som möjligt genom en lokal produktion, gärna i breda samarbeten". All el som säljs är förnybar och ca 30% har lokalt ursprung såsom biobränsle, sol och småskalig vattenkraft. Under året har ett samarbete ingåtts med Tyskbo Kraft HB om lokal småskalig vattenkraft. Elförsäljningen uppgick till 192,7 GWh (192,0 GWh) vilket i stort sett som 2012 års nivå, men ca 8% lägre än nivån Resultatet ifrån verksamheten är positivt, ca 0,9 MSEK.

7 7(31) Värme Bränsle Värme är ett stort affärsområde och har en omfattning allt ifrån anskaffning, mottagning av bränsle till och med energileverans till kund. Värme omspänner produkterna värme och elproduktion. Det sistnämnda i ett eget biobränslebaserat kraftvärmeverk. Värmen produceras i ett stort antal värmeverk i varierade storlekar i båda ägarkommunerna. Organisatoriskt är värme indelat i en operativ enhet, för all produktion och distribution och en del som arbetar med projektering, optimering, dokumentation etc. Nyanslutningar under året har varit relativt få. Värmeförsäljningen under året uppgick till 149,7 GWh (157,5 GWh). Elproduktionen uppgick till 34,9 GWh (32,6 GWh). Elproduktionen är berättigad till elcertifikat, då den är av förnybart ursprung. Affärsområdet Värme verkar under visionen "Alla hushåll i Sala och Heby kommuner skall erbjudas ett uppvärmningsalternativ som inte är baserat på el eller fossila bränslen. Vidare bidraga till att elproduktionen i Sala och Heby ökar 3 gånger." Affärsområde Värme har trots mycket lägre elpriser i egen elproduktion, väsentligt förbättrats jämfört med Verksamheten är också med i utsläppsrättssystemet tredje etapp och erhållit utsläppsrätter för Dessa är avyttrade. Miljöpåverkan Bolaget bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet gäller för alla anläggningar för produktion av värme och el motsvarande en termisk effekt av ca 110 MW inom fastigheten Kristina 4:145, 4:134 samt Lasarettet 2 i Sala kommun. Inom affärsområdet värme finns också närvärmekonceptet, som även det sker genom godkännande av den gemensamma tillsynsmyndigheten i Sala och Heby kommuner. Miljöpåverkan är låg och utgör i allt väsentligt numera i huvudsak av kväveoxid och stoft. Detta efter att i princip alla bränslen är baserat på förnyelsebara bränslen och en hel del dessutom med lokalt ursprung och nästan all aska omhändertas och används, numera lokalt inte minst som lokalt täckningsmaterial vid Isätra deponeringsområde. Finansiella risker Bolagets verksamhet är exponerat för ett flertal risker. Nedan beskrivs de med väsentliga riskerna samt hur bolaget hanterar dessa. Kreditrisk Kreditrisken uppstår i transaktioner med kunder och definieras som risken att motparten inte fullgör sina åtaganden. Kreditrisken hanteras genom systematisk kreditbedömning i enlighet med upprättad kreditpolicy.

8 8(31) Ränterisk Ränterisken hanteras genom att arbeta med i allt väsentligt fasta räntor eller räntetak. Detta gäller i stort sett oavsett vilken finansieringslösning som används, d.v.s. lån, leasing eller hyra. Dock i rådande ränteläge är en del finansiering mot rörlig ränta, med bevakning så att de låses om så erfordras. Anläggningsrisk Bolagets anläggningar är försäkrade genom försäkringsbolaget Gjensidige på saksidan, på ett fullgott sätt, vilket också gäller försäkringsmässigt täckningsbidrag om anläggningar blir utslagna så att åtaganden inte kan uppfyllas. På ansvarssidan är vi försäkrade genom QBE. Elprisrisk Resultatrisk på grund av förändringar i marknadspris på den el som säljs till kund. Risken hanteras genom kontinuerlig prissäkring via Eletric Price hos Vattenfall AB, eller att rörliga prisavtal sluts. Volymrisk - elförbrukning Risken att inköpta volymer ej överensstämmer med förbrukade volymer. Bolaget hanterar risken genom att förbättra och utveckla prognoser över förbrukning av el. Hantering av volym- och profilrisker är det stort fokus på nu för att få fram bättre metoder. Vidare är försäljningen mer och mer är inriktad på försäljning mot rörliga priser. Bränsleprisrisk Förlustrisker på grund av förändringar i marknadspriset på det bränsle som bolaget använder i sina produktionsanläggningar. Bolaget hanterar risken genom längre bränsleavtal med fasta priser. Personal I bolaget är antalet anställda den 31 december (38), varav 11 (14) kvinnor. För koncernen är antalet anställda 53 (59), varav 14 (17) kvinnor. Beträffande sjukfrånvaron i koncernen är den 2,9 % jämfört med ca 3,4 % tidigare. För bolaget ligger sjukfrånvaron på 3,18 % (4,41 %). Sjukfrånvaron ligger något över målet och detta beroende på några långtidssjukskrivningar, bl.a. en arbetsplatsolycka. Medelåldern för kvinnorna i koncernen är 49,5 (48,5) år och för männen 46,2 (46,1) år och för alla anställda 47,2 (46,8) år.

9 9(31) Övrigt SHE-koncernen har en aktiv roll i många föreningar och nätverk bl.a. Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Heby kommun, vidare med olika lokala föreningar i SHEambassadörskap och skolor i Miljökampen och Framtidskraften. Samarbeten är verkligen något som är mycket viktigt för SHE-koncernen och även flera samarbeten finns bl.a. med Hedemora Kraft och Värme AB och Tyskbo Kraft HB i köp av deras elprodukton. SHE-koncernen är i sin helhet certifierat enligt ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, AFS 2001:1 och OHSAS 18001:2007. Arbetsmiljöarbetet har bedrivits i en samverkansgrupp och tre arbetsmiljögrupper. Fackliga representanter har varit för: VISION SEKO Energi Ledarna SACO i samverkan Johan Holm Lars-Göran Malmqvist Henrik Westerlund Björn Eriksson

10 10(31) Resultat och ställning Omsättningen uppgår till 309,1 MSEK (315,2 MSEK) för koncernen och för moderbolaget till 261,4 MSEK (269,1 MSEK). s bruttoresultat uppgår till 33,6 MSEK (34,5 MSEK) och för moderbolaget till 23,8 MSEK (23,6 MSEK). s balansomslutning uppgår till 372,4 MSEK (386,5 MSEK). Balansomslutningen i moderbolaget uppgår till 330,6 MSEK (343,5 MSEK). Soliditeten uppgår 12,7 % (10,0 %) i moderbolaget. Investeringar Investeringar genomförda under året fördelar sig på följande sätt. tkr Anläggningar under uppförande (förändringar från föregående år) Inventarier och verktyg Eldistributionsanläggningar Värmeanläggningar Gatubelysning Byggnader och markanläggningar, mark SUMMA Finansiering Ingen nyupplåning har gjorts under året. Finansieringen av investeringar har gjorts med internt tillförda medel.

11 11(31) Framtida utveckling Affärsutvecklingen i att nå SHE-koncernens affärsidé och visioner är att vara ett lokalt energiföretag med ett stort och tydligt hållbarhetsarbete, allt med kunden i centrum. Ambitionen är att skaffa direkt eller genom olika samarbeten mera elproduktion, allt för att göra elhandeln mera långsiktig. Ett sätt kan vara att utnyttja befintligt kraftvärmeverk ännu mera. Stor vikt kommer att läggas vid lokal förnybar energi i form av vind, sol och biogas. Energi- och resurseffektivisering är också mycket prioriterade områden. Undersöka möjlighet till lågtemperaturnät och en sammanbindning mellan fjärrvärmekulvertnäten mellan Sala - Heby och Morgongåva. Detta skulle vara en väsentlig utveckling för att kunna producera mer el i befintligt kraftvärmeverk. Vidare att kunna erbjuda ännu flera kunder vår värmeprodukt. Andra viktiga frågor är att eliminera eller minimera risken som klimatpåverkan ger. Forskning och utveckling Forskning och utveckling är långsiktigt mycket viktiga frågor inte minst för vår koncern som är långsiktig. För SHE:s del ligger detta mycket på branschorganisationer, men mycket sker också tillsammans med olika leverantörer och branschkollegor. Kundens roll är också viktig varför olika nätverk finns, bl.a. SHE-Ambassadörskap. En annan mycket viktig sak är det samarbete som etablerats med olika skolor däribland bl.a. Mälardalens högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Verksamheten under räkenskapsåret Verksamheten har under året bedrivits i koncernform med ett operativt moderbolag och två helägda operativa dotterbolag. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Händelserna under året är främst av förvaltande karaktär. Men också i viss mån utredande och planerande skepnad inte minst kopplat till Sala kommuns Klimatstrategi och HEBY 2030, en förlängning och konkretisering av Heby kommuns energiplan. En viktig konkret del i detta är att det skapats en produkt, SolSHEn, som är en elhandelsprodukt som består av en del sol. Värdet i detta är bl.a. att kundefterfrågan på denna produkt gör att vi efterfrågar mer solelproduktion och därmed byggs flera anläggningar. En arbetsledarutbildning, SHE- Chefskraft har genomförts.

12 12(31) Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Belysningsteknik genom LED håller på att diskuteras, inte minst i ambitionen att byta ut hela gatubelysningsanläggingen i Sala kommun. Värdet är miljö- och resursmässigt samt ekonomiskt högt. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Omsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Medeltal anställda, st Soliditet, % 12,7 10,0 7,5 7,5 7,7 Avkastning på totalt kapital, % 2,8 3,3 0,8 0,8 1,7 Avkastning på eget kapital, % 5,7 1,1 neg neg neg Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade resultat: Balanserat resultat Årets vinst Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning s fria egna kapital uppgår till tkr ( tkr).

13 13(31) Resultaträkningar Not Nettoomsättning Avgår punktskatter Övriga rörelseintäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat , 4 Försäljnings- och administrationskostnad er Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 2, 3, 5, 6, Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Koncernbidrag Skatt på årets resultat Årets resultat

14 14(31) Balansräkningar Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Elcertifikat Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Produktions- och distributionsanläggning Inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar Finansiella 16 anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 15(31) Balansräkningar Not Eget kapital och skulder Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjutna skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 21 Reverslån Skulder till koncernföretag Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och 23 förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

16 16(31) Kassaflödesanalyser Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Sålda immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

17 17(31) Finansieringsverksamheten Checkräkningskredit Upptagna lån Amortering av skuld Erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 18(31) Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intressebolags skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Samtliga lånekostnader redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

19 19(31) Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Distributionsanläggningar, elnät Mätare, mekaniska Mätare, elektroniska Produktionsanläggningar, fjärrvärme Distributionsanläggningar, fjärrvärme Hemvärme anläggningar, gatubelysning Värmemängdsmätare Inventarier, verktyg 5 år 33 år 40 år 25 år 10 år 30 år 40 år 20 år 5 år 5 år I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Pågående anläggningsarbete har värderats enligt nedlagda direkta kostnader samt skälig andel av indirekta kostnader. Övriga immateriella tillgångar Förvärvad goodwill avser bolagets rättighet att köpa ut leasad kraftvärmeanläggning, avskrivning sker linjärt med tkr årligen fram till 2025 då leasingavtalet löper ut. Elcertifikaten värderas till det lägsta av genomsnittligt försäljningspris under räkenskapsåret och försäljningspris på balansdagen. Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på - den löpande verksamheten - investeringsverksamheten och - finansieringsverksamheten. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast obetydlig risk för värdefluktationer, dels - handlas på en öppen marknad till kända belopp eller - har kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

20 20(31) Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Verksamhet Administration Verksamhet Elnät och elentreprenad Verksamhet Produktion värme Verksamhet Elhandel Verksamhet Heby-Sala Bioenergi AB Summa Rörelseresultatet fördelar sig på rörselsegrenar enligt följande: Verksamhet Administration Verksamhet Elnät och elentreprenad Verksamhet Produktion värme Verksamhet Elhandel Verksamhet Heby-Sala Bioenergi AB Summa

21 21(31) Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör i koncernen 189 tkr (331 tkr ) och i moderbolaget 189 tkr (55 tkr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 9 89 % 9 89 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 6 83 % 5 80 % Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 3,18% 4,41% - långtidssjukfrånvaro 59,59% 53,45% - sjukfrånvaro för män 0,79% 2,79% - sjukfrånvaro för kvinnor 7,44% 7,22% - anställda - 29 år - anställda år 7,02% 5,67% - anställda 50 år - 0,45% 2,94%

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer