HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax"

Transkript

1 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Verksamhetsberättelse 2012

2 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 5 Kvalitetsledningssystemet vid högskolan 5 Styrelsen 6 Studerandekåren 6 Organisationsschema 7 Förvaltning Rektor 8 Ledningsgruppen 8 Högskolebiblioteket 8 Webbplatsen 9 Internationell verksamhet 10 Antagningsnämnden 12 Biblioteksnämnden 12 Examensnämnden 13 Forskningsnämnden 13 Nämnden för information och kommunikation 13 Internationella nämnden 13 Inkomster och utgifter 14 Fakulteten för examensinriktad utbildning Utbildningsprogrammen 16 Branschråden 17 Programråd 18 Nya studerande 19 Studiebesök 19 Utexaminerade 22 Examensarbeten 23 Stipendier 25 Öppna högskolan Deltagare i Öppna högskolans utbildningsaktiviteter 27 Öppna högskolans råd 27 Forskning och utveckling, FoU Forskning vid fakulteten 28 Utvecklingsprojekt 31 Högskolans personal Rektorskansli 33 Fakulteten för examensinriktad utbildning 33 Lärare 33 Programledare 33 IT-avdelning 34 Studieservice 34 Öppna högskolan 34 Högskolebiblioteket 34 Laboratorier och fastigheter 34 Lokalvård 34 Projektanställda 35 Högskolepraktikanter 35 Personalens åldersstruktur 35 Gästföreläsare vid fakulteten 36 Externa uppdrag och projekt 37 Fortbildning 38 Statistiska uppgifter Statistik från högskolebiblioteket 43 Statistik om webbplatsen 44 Statistik på mobilitet 45 Antalet sökande enligt förstahandsval 45 Antalet utexaminerade per program 46 Antalet studerande 20.9 per ämnesområde 46 Öppna högskolans statistik 47 Examensarbeten

3 Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse Högskolan på Åland 2013 och framåt, ett inflyttningspolitiskt instrument för Åland? Högskolan på Åland hade ett rätt bra år 2012, trots att budgetmedlen i reella termer minskade. Vi lyckades utexaminera ett rekordantal studenter och tog oss igenom hela tre auditeringar. Vi har också genomfört en organisationsförändring och anställt en ny vicerektor med ansvar för sjöfartsutbildningarna. Det finns skäl att se fram emot 2013 med tillförsikt och ta oss an nya utmaningar för det åländska samhällets bästa var ett på många sätt bra år för Högskolan på Åland. Högskolan lyckades utexaminera 62 personer, vilket är mer än någonsin tidigare. Detta är givetvis ett resultat av att Högskolan lyckades attrahera fler sökanden för fyra eller fem år sedan, men förhoppningsvis har också den senaste tidens fokusering på större genomströmning börjat ge vissa resultat. Speciellt glädjande är att utbildningsprogrammen för maskinteknik, elektroteknik och Hospitality Management har utexaminerat fler studenter än förut. Högskolan har också under 2012 fått nya kvalitetsstämplar via lyckade auditeringar. Under våren genomfördes en STCW-auditering gällande sjöfartsutbildningarna som klarades klanderfritt. I samma veva blev också Högskolans bryggsimulator godkänd för att kunna användas i lotsutbildning. Och under sommaren fick vi reda på att vi blivit godkända i den förnyade auditering som Rådet för Utvärdering för Högskolor utförde gällande Högskolans kvalitetsledningssystem. Auditeringen gjordes för första gången 2009 och då blev Högskolan inte godkänd men nu lyckades vi alltså komma igenom auditeringen. Dessa lyckade auditeringar ger en viktig kvalitetsstämpel och förbättrar Högskolans rykte externt och höjer vårt självförtroende internt. 3 Vad ligger då på lut 2013 och framöver? Säkert många saker, men en litet mer visionär aspekt som bör diskuteras gäller studentrekryteringen till Högskolan. I den allmänna diskussionen på Åland kan man ibland urskilja att Högskolan på Åland har ett primärt syfte som är att utbilda ålänningar. Vid en första anblick verkar detta kanske vettigt men det finns goda skäl att ompröva denna ståndpunkt och istället överväga om Högskolans primära rekryteringspool för nya st udenter i själva verket till största delen borde bestå av icke-ålänningar. Högskolans uppgift skulle vara att få in dessa studenter och utbilda dem så att en stor del av dem bor och arbetar på Åland efter avslutade studier. Hur många gånger har man inte hört att det borde finnas en lag som säger att alla åländska ungdomar borde bo ett tag utanför Åland innan man slår sig ner på Åland för gott eller dylikt? Och visst är det en god idé åländska ungdomar studerar utanför Åland, kanske jobbar ett tag, och kan sedan med fördel rekryteras tillbaka till det åländska arbetslivet. De har då med sig en examen, livserfarenhet och ett kontaktnät till nytta för alla. Men rimmar inte det illa med att Åland har en egen högskola som, beroende på vilka program som råkar starta ett visst år, har en kapacitet att ta emot nybörjarstuderande, motsvarande 30-50% av den åländska årskullen på ca. 300 personer? Onekligen finns det fog för en sådan tanke, för visst finns det en risk för inskränkthet och problem med kompetensförsörjning om en mycket stor del av den åländska årskullen inte skulle inhämta utbildning och erfarenhet från världen utanför Åland.

4 Nu är dagens situation inte den ovan beskrivna, utan 53% av HÅ:s studerande är ålänningar medan 47% är ickeålänningar. Detta innebär att cirka 20% av den åländska årskullen på studerar vid HÅ. Frågan är dock om relationen borde vara sådan att t.ex. 80% av HÅ:s studerande skulle vara icke-ålänningar, varvid 10% eller mindre av den åländska årskullen skulle studera vid HÅ. Nyttan för det åländska samhället med detta kan med fördel beskrivas med hjälp av ett hypotetiskt exempel med två situationer. Situation 1) Fröken Maja från Åland tar sin gymnasieexamen från Ålands gymnasium och börjar studera till sjukskötare i Uppsala. Samtidigt upptas en plats på sjukskötarprogrammet vid Högskolan på Åland av fröken Lena som tagit sin gymnasieexamen i Borlänge. Situation 2) Fröken Maja från Åland tar sin gymnasieexamen från Ålands gymnasium och börjar studera till sjukskötare vid Högskolan på Åland. Fröken Lena studerar till sjukskötare någonstans i Sverige. 4 I situation 1 finns möjligheten att både fröken Maja och fröken Lena båda blir tillgängliga för den åländska arbetsmarknaden, eftersom ålänningen fröken Maja kan bli en återflyttare och fröken Lena redan finns på Åland och har varit på praktik på t.ex. ÅHS osv. Dessutom har både fröken Maja och fröken Lena insikter från flera boendemiljöer och har därmed större nätverk till nytta för det åländska samhället. I situation 2 däremot är sannolikheten för att både fröken Lena och fröken Maja skulle vara tillgängliga för den åländska arbetsmarknaden liten. Fröken Lena har kanske aldrig satt sin fot på Åland och är inte alls intresserad av eventuella arbetsplatser på Åland. Dessutom är fröken Maja, visserligen med en utbildning i bagaget, möjligtvis en person med mer begränsade kontakter och nätverk än i situation 1). Vad skulle detta resonemang betyda för HÅ om en ovan beskriven strategi av större in- och utflyttning av unga människor skulle tas i bruk? För det första borde marknadsföringsansträngningarna utanför Åland intensifieras i syfte att rekrytera fler icke-åländska studeranden. För det andra borde vi, även om vi redan är rätt långt specialiserade på vissa saker, kanske överväga att ytterligare specialisera oss. Det kanske är bättre att vara expert i en smal nisch än att försöka vara för allmän. För det tredje borde vi bearbeta de åländska beslutsfattarna, om vi vill gå in för denna typ av strategi, att ge oss carte blanche att eventuellt omstrukturera utbildningar utan att det inverkar på vår finansiering om studerandevolymerna tillfälligt skulle minska. Detta är bara en av flera intressanta utmaningar som står framför oss under 2013 och framöver. Edvard Johansson rektor

5 Verksamhetens mål Högskolan skall ha examensprogram inom första cykeln i Bolognaprocessen enligt LF (2002:87) om Högskolan på Åland. Högskolan kan ha examensprogram inom andra cykeln i Bolognaprocessen i samverkan med andra högskolor inom Sjöfart och Vård. Kvalitetsledningssystemet vid högskolan Högskolan på Åland har ett kvalitetsledningssystem som är ett verktyg för att: beskriva vår verksamhet tillhandahålla rutiner för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten med syfte att åstadkomma ständiga förbättringar skapa ordning och reda och på så sätt stöda personal och studerande i det dagliga arbetet nå vår vision och våra mål Under året har högskolan deltagit i tre externa auditeringar: den 12 mars auditerade Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) i samarbete med Trafiksäkerhetsverket högskolans sjöfartsprogram mot STCW-konventionen med godkänt resultat Trafiksäkerhetsverket auditerade och godkände högskolans lotsutbildning mot Trafiksäkerhetsverkets föreskrift (TRAFI/6798/ /2011) den 2 april den 3 maj genomgick högskolans kvalitetsledningssystem en förnyad auditering. Den 14 juni godkände RUH högskolan i auditeringen. Rapporten finns på RUH:s webbplats (pdf). 5 Kvalitetsledningssystemet finns på högskolans webbplats under Om högskolan.

6 Styrelsen Styrelsen för Högskolan på Åland ansvarar för planering och genomförande av högskolans angelägenheter, pedagogiska, vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Styrelsen utses av Ålands landskapsregering. Föredragande i styrelsen är högskolans rektor. Ordinarie medlemmar (t.o.m ) Ordförande Carin Holmqvist, VD, Ålands Investerings Ab Vice ordförande Bo-Gustav Donning, Fleetmanager, Rederiaktiebolaget Eckerö Therese Sjöblom, Sales Manager, Alandica Kultur och Kongress, fr.o.m timlärare, Högskolan på Åland Ordinarie medlemmar (t.o.m ) Regina Wredling, professor emerita, Karolinska Institutet Daniel Dahlén, VD, Ålands handelskammare Anders Nordlund, VD, Rederi Ab Lillgaard Carita Weiss, VD, Crosskey Banking Solutions Mirjam Schauman, personalens representant (t.o.m ) Christoffer Tuominen, studerandes representant (t.o.m ) 6 Ersättare (t.o.m ) Leena Uhlenius, bibliotekarie, Mariehamns stadsbibliotek Dick Ekström, VD, Baltic Bunkering Ab Ltd Leif Wikström, verksamhetsledare, Finlands Maskinbefälsförbund Personliga ersättare (t.o.m ) Corinna Sirén (för Christoffer Tuominen), studerandes representant Maj Lindberg (för Mirjam Schauman), personalens representant Föredragande och sekreterare är rektor Edvard Johansson. Studerandekåren De studerande vid Högskolan på Åland utgör en studerandekår. Studerandekårens främsta uppgift är att driva studierelaterade frågor. Studerandekåren utser ett studeranderåd som framställer förslag och avger utlåtanden i frågor som rör högskolans verksamhet. Dessutom har studerandekåren vid Högskolan på Åland som målsättning att verka för ett rikt studentliv och en inspirerande studiemiljö. Studerandekåren får årligen ett understöd av högskolan för sin verksamhet. Storleken på understödet fastställs i högskolans budget. Studerandekåren kan uppbära medlemsavgifter för finansiering av sin verksamhet om den är förenlig med studerandekårens syfte.

7 Organisationsschema Ålands landskapsregering (huvudman) Högskolans styrelse Ordförande Forskningsnämnden Nämnden för info och kommunikation Ledningsgruppen Rektor Webbansvarig Kvalitetsansvarig Öppna högskolans råd Öppna högskolan Enhetschef Förvaltning Administrativa chefen IT-avdelningen IT-chef Vicerektor Fastigheter Examensnämnden Antagningsnämnden Studiesekreterare Ekonomi & personaladministration Högskolesekreterare Högskolebiblioteket Bibliotekschef Branschråd ET+MT FE HM IT SK VA Utbildningsprogram Programledare ET FE HM IT MT SK VA Programråd ET FE HM IT MT SK VA Studiehandledare (=praktikansvarig) Internationalisering Int. koordinator Internationella nämnden Biblioteksnämnden 7 Utbildningsprogrammen Fakulteten

8 Förvaltning Rektor Den operativa ledningen av högskolan utövas av rektor vid Högskolan på Åland. Som rektor för Högskolan på Åland under perioden fungerar docent Edvard Johansson. Ledningsgruppen För att bistå rektor vid beredning av ärenden till styrelsen och för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten har styrelsen tillsatt en ledningsgrupp. I ledningsgruppens uppdrag ingår även att godkänna högskolans kursbeskrivningar samt besluta om högskolans terminer och om andra angelägenheter som rektor beslutar. Därutöver ska ledningsgruppen bereda tillsättandet av programledare och tillsätta valnämnder för personalen i samband med val inom högskolan. Under perioden ingick i ledningsgruppen rektor Edvard Johansson (ordförande), vicerektor Sven Schauman, administrativ chef (ekonomi- och personalchef t.o.m ) Anna Janson och enhetschef Brittmari Wikström. Som sekreterare för ledningsgruppens protokollförda möten fungerade kvalitetsansvarig Ann Riis. Ledningsgruppen höll sammanlagt 12 protokollförda möten under året. Högskolebiblioteket 8 Högskolebiblioteket är en central resurs för studier, undervisning och forskning. Biblioteket skall erbjuda varje studerande vid Högskolan på Åland, så väl programstuderande som studerande vid Öppna högskolan och också personalen, biblioteks- och informationstjänster av god kvalitet samt en inspirerande biblioteksmiljö. Högskolans bibliotek leds av en fastanställd bibliotekschef. Bibliotekschefen återgick till fulltid den 1 mars. En informatiker är tillfälligt anställd och skall tillsammans med bibliotekschefen arbeta för att biblioteket kan erbjuda studerande, lärare och övrig personal tillgång till den information de behöver i sina studier och sitt arbete. Bibliotekspersonalen skall också handleda så väl studerande som personal i informationssökning. I samarbete med Mariehamns stadsbibliotek skall de studerande erbjudas en inspirerande biblioteksmiljö för både enskilda studier och grupparbeten. Högskolebibliotekets personal deltog aktivt i stadsbibliotekets informationsarbete samt mediaurval. All utlåningsverksamhet sker vid stadsbiblioteket. Anslaget för inköp av medier steg med nästan 30% jämfört med år Utlåningen av det tryckta materialet ökade troligen som en följd av detta med 25% under De flitigaste låntagarna fanns vid vårdprogrammet där antalet aktiva låntagare uppgick till 86% av alla studerande vid programmet. De lånade i snitt 77 böcker per studerande under året. Fastän kostnaderna för det elektroniska materialet ökade, minskade användningen av bibliotekets databaser och e-böcker. En förklaring till detta kan vara att studenterna använder sig mer och mer av det fritt tillgängliga materialet på internet, en annan att biblioteket vid HÅ är för litet för att ha möjlighet att erbjuda samma utbud av elektroniskt

9 material som större högskolebibliotek har. Dessutom får alla yrkeshögskolebibliotek i Finland ersättning för sina databaser av Undervisningsministeriet. Antalet studerande som fick handledning i informationssökning ökade med 35 %. Också här var studerande vid vårdprogrammet de som aktivast deltog. Alla förstaårets studerande har under bibliotekspersonalens ledning bekantat sig med bibliotekets resurser. Personalen hade under 2012 möjlighet att delta i ett flertal fortbildningstillfällen både på och utanför Åland, bland annat i en internationell bibliotekskonferens i Helsingfors och ett nordisk seminarium på Island. Högskolebibliotekets statistik finns under Statistika uppgifter. 9 Webbplatsen Webbplatsen är en viktig del av högskolans marknadsföring och strävar efter att synliggöra högskolans verksamhet på Internet. För att ytterligare öka synligheten har högskolan hösten 2012 börjat använda sociala medier, främst Facebook, Twitter och Instagram. Därtill finns numera AddThis på högskolans samtliga webbsidor, en funktion som underlättar att dela information från högskolans webbplats till andra kanaler. Huvudansvaret för webbplatsen har webbansvarige, som under 2012 arbetade i snitt 60%. Till sin hjälp har webbansvarige ett antal redaktörer som uppdaterar innehållet på webbplatsen. I början av höstterminen hölls en repetitions/fortsättningskurs för redaktörerna. Det tekniska ansvaret för högskolans webbtjänster har IT-avdelningen. SharePoint-projektet Under 2012 fortsatte arbetet med högskolans SharePoint-projekt i samarbete med webbgruppen. Projektet strävar till att samla högskolans interna kommunikation, information och digitalt arbetsmaterial på en webbplattform och tillgängliggöra innehåll för personal och studerande via Internet. Statistik om webbplatsen finns i slutet under Statistika uppgifter.

10 Internationell verksamhet Visionen för det internationella arbetet är att alla studerande ska kunna konkurrera på arbetsmarknaden genom internationella erfarenheter, interkulturell kompetens och språkkunskaper. Som grund för det internationella utvecklingsarbetet finns ett strategidokument som gäller i tre år, från den till den Strategidokumentet betonar vikten av internationellt samarbete med partnerskolor och nätverk som är grunden för mobiliteten, men det internationella arbetet ska integreras i alla verksamhetsformer på hemmaplan. Högskolans internationella verksamhet leds av den internationella koordinatorn som till sin hjälp har en internationell nämnd (se nämnder). Det internationella arbetet är inriktat på mobilitet studerandeutbyte mellan partnerskolor och genom nätverk, och utbyte för lärare och personal. Mobiliteten sker huvudsakligen genom ERASMUS- och NORDPLUS - programmen. För att utveckla det internationella studentutbytet ska antalet kurser på engelska ökas kontinuerligt och målsättningen är att på sikt kunna erbjuda större kurshelheter eller en internationell termin på engelska för inkommande studerande. En viktig del av utbudet för inkommande studerande är kursen i svenska (Swedish for Beginners) och en kurs i interkulturell kommunikation som ordnas genom Öppna högskolan. Högskolan ordnar även tutorutbildning och förmedlar bostäder till inkommande studerande. Information om högskolan och kursbeskrivningar på engelska finns på webbplatsen för sökande från partneruniversitet. 10 Kontakten till det europeiska nätverket upprätthålls genom EAIE-European Association for International Education och kontakten till de övriga yrkeshögskolorna i Finland upprätthålls genom Pinnet-nätverket. Högskolan deltar också i nätverken Finlands Virtualyrkeshögskola, en portal för nätkurser och i Jobstep nätverket som är en praktikdatabas. En annan viktig källa till utbyte är högskolans utvecklingsprojekt. NORDPLUS Högskolan har deltagit i Nordplus som är Nordiska ministerrådets program för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor. Nordplus har som mål att stärka den nordiska utbildningsgemenskapen och baserar sig på nätverkssamarbete och mobilitet. I Nordplus-nätverken där högskolan är delaktig ingår sammanlagt 46 högskolor/ universitet i Norden och Baltikum. Aktiviteterna inom nätverken är mobilitet för studerande och lärare och intensivkurser. Nordplus nätverk Namn Koordinator Antal partners Område DANOSFI Høgskolen i Hedmark 7 vård EKOTEKNORD NITH 18 IT, IKK, företagsekonomi NNIT Nordscrum Novia 4 IT NORDMAN JAMK 9 vård SJÖN Högskolan på Åland 4 sjöfart VAUM Högskolan på Åland 4 vård

11 Utbytesstuderande på utflykt till Kapellvikens is i Lumparland. Fr.v. i bild Samuel, Juan, Yoselyn, Marja, Henrik Nygård med hundarna Uribe och Zero och längst fram Ignacio med hunden Zorro. ERASMUS Högskolan på Åland har deltagit i Erasmusprogrammet inom ramarna för Europeiska unionens Lifelong Learning Programme Syftet med Erasmus är att förbättra utbildningens nivå, öka de europeiska högskolornas internationella samarbete, främja mobiliteten bland studerande och undervisningspersonal och att genomföra ett ömsesidigt erkännande av studieprestationer och vitsord i Europa. I Erasmusutbytet ingår praktikantutbyte som berättigar till stipendium och som möjliggör arbetspraktik i företag eller organisationer inom EU-området. 11 Högskolans Erasmuspartnerskolor är 17 till antalet och finns i 9 länder. Ett partneravtal med Lycée Nicolas Bremontier har tillkommit under Belgien Lessius Mechelen Estland Tallinn University of Technology, Kuressaare College Frankrike Lycée Nicolas Bremontier, Bordeaux Norge Hedmark University College, Elverum Portugal Universidade Catolica Portuguesa, Viseau Sverige Högskolan i Gävle Spanien Universidade da Coruña Universidad Carlos III de Madrid Universidad Politécnica de Valencia Universidad de la Laguna, Tenerife Universidad de Malaga Storbritannien Glasgow Caledonian University University of Central Lancashire, Preston Southampton Solent University, Warsash Maritime Academy Tyskland Fachhochschule Karlsruhe Fachhochschule Stralsund Hochschule Emden Leer

12 Personal- och lärarutbyte Högskolan har under året tagit emot flera lärare genom Nordplus och Erasmus-programmen. Dr. Anabel Fraga, Universidad Carlos III de Madrid (IT) Mr. Olivier Peyre, Lycée Nicolas Bremontier (FE) Univ. adjunkt Eva Westergren, Högskolan i Gävle (VA) Lektor Tommy Lindén, Novia (IT) Lektor Ulf Lemström, Novia (IT) Univ. adjunkt Millan Lundgren, Högskolan på Gotland (IT) Administrativ och undervisande personal har som tidigare år haft möjlighet till utbyte. Högskolans personal har deltagit i Nordplus nätverks- och planerings möten och Erasmusutbyte under 2012 bl.a. genom; 12 Erika Boman f.d. Johansson, Nordplus Nordman nätverksmöte i Eskilstuna Toni Brandt, Erasmus lärarutbyte till Universitat Politèchnica de València Agneta Eriksson-Granskog, januari Högskolan på Gotland (NordScrum) Erik Hemming, Erasmus lärarutbyte till Warsash Maritime Academy, Erasmus lärarutbyte till Lycée Nicolas Bremontier, EkoTekNord möte Anette Häggblom, lärare i intensivkurs i Jyväskylä arrangerad av Nordman nätverket. Lena Nyman-Wiklund, 18.1 Nordplus info i Helsinfors, Vårdagar i Lahtis, Nordplus Nordman möte i Eskilstuna, Nordplus Danosfi möte i Helsingfors. Regina Santamäki Fischer, lärarutbyte till Jyväskylä Yrkeshögskola genom Nordman nätverket. Katarina Ulenius, lärarutbyte till Halmstad, möte i i Helsingfors genom Danosfi nätverket. Matias Waller, , 5-9.3, lärarutbyte till Novia i Vasa genom NNIT, deltog i forskningsseminarium vid Linköpings Universitet Statistik på mobiliteten finns under Statistiska uppgifter. Antagningsnämnden Styrelsen har tillsatt en antagningsnämnd med huvudsaklig uppgift att anta studerande till högskolans utbildningsprogram och till specialiseringsstudier vid högskolan. Nämndens mandatperiod är tre år. För perioden ingår i nämnden vicerektor Sven Schauman, vik. studiesekreterare Annika Lindqvist (sekreterare), studiehandledare Stina Torvaldson, studiehandledare Kristina Svedmark och lektor Erika Boman. Samma medlemmar satt i antagningsnämnden också föregående mandatperiod. Biblioteksnämnden Rektor har tillsatt en biblioteksnämnd med huvudsaklig uppgift att bistå bibliotekschefen vid beredning av ärenden och planering, genomförande och utvärdering av högskolebibliotekets verksamhet. Biblioteksnämnden har haft två möten under året. Nämndens mandatperiod är tre år.

13 För perioden ingick i biblioteksnämnden: Joakim Isaksson, lektor IT, Bengt Malmberg, överlärare SK, Ann Riis, ordinarie planerare Öh, nu kvalitetsansvarig, Jessica Mäki, studerande VA, Julius Flemming, studerande MT, Tiia Hellström, studerande VA samt Suzanne Donner, bibliotekschef (ordförande och sekreterare). Under året bildades en ny biblioteksnämnd. För perioden ingår i biblioteksnämnden: Joakim Isaksson, lektor IT, Bengt Malmberg, överlärare SK, Ann Riis, ordinarie planerare Öh, nu kvalitetsansvarig, Hanna Malmberg studerande VA, Julius Flemming, studerande MT, Linda Karlsson, studerande HM samt Suzanne Donner, bibliotekschef (ordförande och sekreterare). Examensnämnden Styrelsen har tillsatt en examensnämnd med huvudsaklig uppgift att uppgöra förslag till bedömningsanvisningar samt bereda examensordning och behandla rättelseyrkanden gällande studieprestationer. Nämndens mandatperiod är tre år. Under perioden ingår i nämnden rektor Edvard Johansson, överlärare Anette Häggblom, timlärare Christer Kullman, överlärare Leif Smulter och lektor Katarina Ulenius. Samma medlemmar satt i examensnämnden också föregående mandatperiod. Forskningsnämnden Styrelsen tillsätter en forskningsnämnd för en treårig mandatperiod med uppgift att fördela forskningsmedel och utveckla högskolans forskningsstrategi och forskning. Nämnden kan även handha andra uppgifter om styrelsen så beslutar. Nämndens mandatperiod är tre år och den nuvarande mandatperioden är Som ordförande fungerar rektor, docent Edvard Johansson. Övriga medlemmar är docent Agneta Karlsson, prof.em. Kurt Waller, professor Dag Nyman, fil.dr. överlärare Anette Häggblom, fil.mag. Gösta Helander och fil. lic. Annica Brink (fr.o.m ). 13 Nämnden för information och kommunikation Nämnden för information och kommunikation har hand om högskolans information och kommunikation i vilket ingår marknadsföringen och webbplatsen. Nämndens medlemmar för tidsperioden är Brittmari Wikström, Suzanne Donner, Ann Riis, Kim Gylling, Morten Hermann, Thor-Björn Wik, Lena Nyman- Wiklund, Annika Lindqvist, Sven Schauman, Henrica Sjöblom och Edvard Johansson. Internationella nämnden Internationella nämnden, tillsatt av rektorn, har till uppgift att bistå internationella koordinatorn vid beredning av ärenden och för planering, genomförande och utvärdering av den internationella verksamheten. Nämnden har haft ett möte under året. Medlemmar i internationella nämnden mandatperioden är internationell koordinator Lena Nyman-Wiklund (ordförande/sekreterare), vicerektor Sven Schauman och lektor på vårdprogrammet Erika Boman. Mandat har lektor i språk Erik Hemming och studeranderepresentant Anna Tertychnaya.

14 Inkomster och utgifter Nedanstående diagram åskådliggör fördelningen av högskolans inkomster och utgifter under året, uppdelade i större helheter. INKOMSTER UTGIFTER Övriga inkomster Personalutgifter Externa projekt Material och förnödenheter Kursverksamhet Hyror Inköp av tjänster Övriga utgifter Maskiner och inventarier Högskolans nettoutgift för 2012 var Externa projekt 14 Kursverksamhet Övriga inkomster Personalutgifter Inköp av tjänster Material och förnödenheter Övriga utgifter Hyror Maskiner och inventarier

15 Fakulteten för examensinriktad utbildning Den examensinriktade utbildningen ska ge den studerande fördjupande kunskaper av hög kvalitet, med gymnasialstadieutbildningen som grund, utgående från arbetslivets krav och samhällets behov, i enlighet med Landskapslagen om Högskolan på Åland (2002:81) och Landskapsförordningen om Högskolan på Åland (2002:87). Till fakulteten hör högskolans lärare och studerandeservice. Högskolans lärarkollegium utgörs av samtliga överlärare, lektorer och timlärare i huvudsyssla. Kollegiet organiserar sin verksamhet och kan framställa förslag och fungera som remissinstans i frågor som rör denna. Högskolan har under året haft tre studiehandledare varav två är tillfälligt anställda, samt tre (Agneta, Thor-Björn och Therese) lärare med studiehandledaruppdrag på deltid. Till fakulteten hör även personalen för studerandeservice med internationell verksamhet, marknadsföring och antagning. Verksamhetsåret har präglats av gemensamt utvecklingsarbete och arbetet med forskning och utveckling. Bland fakultetens lärare finns idag tre doktorander. Året har även präglats av kvalitetsledningsarbete och tillhörande auditeringar. Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) utvärderade i samarbete med Trafiksäkerhetsverket Högskolan på Ålands sjöinriktade utbildningsprogram mot STCW-konventionens krav. Högskolan fyllde enligt auditeringen till fullo internationella kraven. För högskolans del omfattade kraven sjökaptensutbildningen och övermaskinmästarutbildningen. Vid nästa STCW-auditering 2017 ingår även elektroteknikutbildningen. Rådet för utvärdering av högskolorna godkände även Högskolan på Ålands hela kvalitetsledningssystem vid en förnyad auditering i maj. 15 Vicerektor Fakulteten för examensinriktad utbildning Sven Schauman Programledare Elektroteknik Key Ginman / Sven Schauman Företagsekonomi Christer Kullman Hospitality Management Karin Limnell Maskinteknik Carola Maxenius-Mickelsson Sjöfart Bengt Malmberg Vård Erika Johansson / Sven Schauman Informationsteknik Agneta Eriksson-Granskog

16 Utbildningsprogrammen Vid fakulteten för examensinriktad utbildning finns utbildningsprogrammen för elektroteknik, företagsekonomi, Hospitality Management, informationsteknik, maskinteknik, sjöfart och vård samt till dem hörande forskning och utveckling. Utbildningsprogrammen leds av programledare med budgetansvar. Utbildningsplanerna antas av högskolans styrelse. Programmet för elektroteknik (ET) har inriktningen fartygsautomation. Omfattningen är 240 sp och leder till examen som Ingenjör YH. Med inriktningen fartygsautomation har studerande möjlighet att erhålla behörighetsbrev som maskinvaktman efter ett års studier och föreskriven praktik. Examen med inriktning fartygsautomation berättigar efter föreskriven praktik till behörighetsbrev som elmästare på fartyg. Studerande kan även avlägga kurser som ger behörighetsbrev som vaktmaskinmästare. Åtta (8) ingenjör har utexaminerats under året. Programmet för företagsekonomi (FE) har inriktningarna redovisning och ekonomistyrning samt sjöfart och logistik. Studierna omfattar 210 sp och leder till examen Företagsekonom YH. Åtta (8) studerande har utexaminerats under året. Programmet för Hospitality Management (HM) har inriktningarna hotell och turism samt restaurang och gastronomi, omfattar 210 sp och leder till examen Hotell- och restaurangadministratör YH. Utbildningsprogrammet ger tekniska och administrativa färdigheter för såväl studerande med ambitioner att göra internationell karriär som för dem med planer på att starta egen affärsverksamhet. Fjorton (14) studerande har utexaminerats under året. 16 Programmet för informationsteknik (IT) har inriktningen mjukvaruutveckling. Studerande kan välja att läsa 210 sp (Systemvetare YH) eller 240 sp med inriktning på mjukvaruutveckling med ekonomi (Systemvetare YH) eller datateknik (Ingenjör YH). Programmet för maskinteknik (MT) har inriktningen fartygsmaskin- och energiteknik och utbildar övermaskinmästare. Omfattningen är 270 sp. Studerande har möjlighet att erhålla behörighetsbrev som maskinvaktman efter 1,5 års studier och föreskriven praktik, samt behörighetsbrev som vaktmaskinmästare för fartyg efter 2,5 års studier. Examen inom programmet Ingenjör YH berättigar till behörighetsbrev som maskinmästare och övermaskinmästare efter föreskriven praktik. Under året har nio (9) ingenjörer utexaminerats. Programmet för sjöfart (SK) har inriktningen nautik (sjökaptensutbildning). Omfattningen är 270 sp. Studerande erhåller vaktmansbehörighet efter en termins skolgång med tillhörande praktik. Därefter fås behörighetsbrev som vaktstyrman efter ytterligare 2,5 års studier. Examen inom programmet Sjökapten YH berättigar till behörighetsbrev som överstyrman och sjökapten efter föreskriven praktik. Under året har sex (6) sjökaptener utexaminerats. Programmet för vård (V) omfattar 210 sp och leder till examen Sjukskötare YH. Studerande inom utbildningsprogrammet för vård erhåller efter avlagd examen legitimation som sjukskötare i Finland och kan arbeta inom de nordiska länderna och inom EU. Utbildningen syftar till att utbilda sjukskötare med beredskap att arbeta inom såväl den offentliga som privata hälso- och sjukvårdssektorn. Utbildningen startar var tredje termin och under 2012 har sjutton (17) sjukskötare utexaminerats.

17 Branschråden För varje bransch har högskolans styrelse utsett ett branschråd med företrädare för branschen. Branschrådets uppgift är att lämna utbildningsplanen till styrelsen för godkännande samt att aktivt verka för en god samverkan mellan utbildningsprogrammet och branschen. Branschrådet för utbildningsprogrammet företagsekonomi (FE) För tiden Christer Kullman, ordförande, programledare FE Thor-Björn Wik, lärare Ben Henriksson, lärare Sami Andersson, studeranderepresentant Ewa Danielsson, affärsutvecklare- och projektledare, Ålands näringsliv Tove Erikslund, personalchef, Ålandsbanken Ab Jan Kangashaka, revisor, Ålands Företagsbyrå Ab Jonny Mattsson, ombudsman, Ålands Företagareförening r.f. Daniela Forsgård, ekonomichef, Paf Camilla Stenström, systemspecialist, Rederi Ab Eckerö Branschråd för utbildningsprogrammet Hospitality Management (HM) För tiden Karin Limnell, ordförande, programledare HM Samu Mäkelä, lärare Ulla Vuolteenaho-Janzon, lärare Therese Sjöblom, lärare Joel Lindholm, studeranderepresentant t.o.m Sara Sundqvist, studeranderepresentant fr.o.m Thomas Strandvik, egen företagare, Alandfishing Johan Sjölund, egen företagare, wellcoming Carina Söderlund, webbredaktör, strax.ax Hubertus von Frenckell, VD, Ålands turisminvest Dan Backman, näringslivsutvecklare, Ålands landskapsregering Johanna Dahlgren, egen företagare, Pub Stallhagen Marika Sundqvist, marknadsföring och försäljning, Silverskär Mattias Eriksson, egen företagare, Leklandet

18 Branschrådet för utbildningsprogrammet Informationsteknik (IT) Rektor Edvard Johansson och programledare för utbildningsprogrammet för IT Agneta Eriksson-Granskog framtog i samverkan med branschen ett praktikpartnerprogram för programmets studerande under år Mötena om praktikpartnerprogrammet ersatte branschrådsmötena under år Branschrådet för utbildningsprogrammet Sjöfart (SK) För tiden Bengt Malmberg, programledare Henrik Nordlund, lärare Jessica Troberg, Rederierna i Finland, RIF (Olof Widén suppleant) Johan Ramsland, Finlands Skeppsbefälsförbund Henrik Karlsson, aktiv befälhavare Daniel Friman, aktiv styrman Johan Bergström, studeranderepresentant Anna Ahlfors, studeranderepresentant Branschrådet för utbildningsprogrammet vård (VA) 18 Sven Schauman, ordförande, vicerektor, programledare för vård Marlene Mörn, studeranderepresentant Bengt Michelsson, vårdchef, Ålands hälso- och sjukvård Solveig Carlsson, överskötare, Ålands hälso- och sjukvård/kirurgikliniken Birgitta Hermans, klinikchef/överskötare, Ålands hälso- och sjukvård/primärvården Leea Söderström, klinikchef/överskötare, Ålands hälso- och sjukvård/geriatriska kliniken Marika Lindström, avdelningsskötare, Ålands hälso- och sjukvård/akutkliniken Anna-Mia Tuominen, sjukskötare, Ålands hälso- och sjukvård/psykiatriska kliniken Eivor Nikander, hälsovårdsinspektör, Ålands landskapsregering Pia Hollsten-Friman, mottagningschef, Medimar Programråd Varje utbildningsprogram har ett eget programråd som är ett diskussionsforum och en mötesplats för studerande på programmet och studiehandledaren. Mötena protokollförs i den utsträckning programrådet beslutar. Vid mötena kan även andra studerande och annan berörd personal delta.

19 Nya studerande 2012 antogs 142 studerande till utbildningsprogrammen elektroteknik (15 st), företagsekonomi (29 st), Hospitality Management (27 st), informationsteknik (16 st), maskinteknik (22 st) och sjöfart (33 st). Fakulteten har sammanlagt 598 studerande inklusive utbytesstuderande. Utbildningsprogrammen vid Högskolan Utbildningsprogram Examensbenämning Kursbundna studier Praktik Totalt Elektroteknik Ingenjör YH Fartygsautomation 216 sp 54 sp 270 sp Företagsekonomi Företagsekonom YH Redovisning och ekonomistyrning 180 sp 30 sp 210 sp Sjöfart och logistik 180 sp 30 sp 210 sp Hospitality Management Hotell- och restarang-administratör YH Restaurang och gastronomi 180 sp 30 sp 210 sp Hotell och turism 180 sp 30 sp 210 sp Informationsteknik Systemvetare YH/Ingenjör YH Mjukvaruutveckling 180 sp 30 sp 210 sp Mjukvaruutveckling med ekonomi 210 sp 30 sp 240 sp Datateknik 210 sp 30 sp 240 sp Maskinteknik Ingenjör YH Maskinbefäl: Fartygsmaskin- och 216 sp 54 sp 270 sp energiteknik Sjöfart Sjökapten YH Sjökapten 210 sp 60 sp 270 sp Vård Sjukskötare YH Sjukskötare 135 sp 75 sp 210 sp 19 Studiebesök Elektroteknik, Maskinteknik och Sjöfart MT-1:s studerande intervjuades i arbetssökningsrollspel i oktober av Sune Wilhelms från Carus, Linda Mattsson från Paf, Sebastian Ölander från Eckerölinjen, Sari Törnroos från ASP Shipping och Dan Mikkola från Godby Shipping. Detta skedde på engelska som en del av kursen Engelska 1 med lektor Erik Hemming. Den årligen återkommande Isabella-resan gjordes den för MT-4 och SK-5 med överlärarna Mats Åsgård och Bengt Malmberg. Resan görs inom ramen för undervisning i läckstabilitet, manövrering och som förberedelse inför simulator-läckövningar. ET-2 och överlärare Mats Åsgård gjorde den en studieresa till Scania, Södertälje. ET-4 gjorde tillsammans med överlärare Mats Åsgård och lektor Kjell Dahl den ett studiebesök till Rolls Royce Raumo och Työvene varv i Nystad.

20 MT-3 och ET-3 var på studiebeök till Inficon Åland med överlärare Matias Waller. Lektor Erik Hemming gjorde en språk -och studieresa tillsammans med MT-3 till Warsach Maritime Academy, som är en del av Southampton Solent Univerity. Gruppen gjorde också studiebesök i Portsmouth och London under tiden Reseberättelserna finns på Eriks webbplats SK-4 gjorde tillsammans med lektor Björn-Olof Erikson ett studiebesök på isbrytaren Ymer i Bottniska viken och studiebesök hos Rederi Ab Gustaf Erikson. Lektor Björn-Olof Erikson och överlärare Bengt Malmberg gjorde ett studiebesök till SSAB Oxelösund, till bulkhamnen, stålhamnen och stålverket, under 2012 med SK-4 och MT-2 samt en resa till Wallenius Wilhelmsen Logistics/Wallenius Red AB, Stockholm. Med Michael Sars och Albanus gjordes också studiebesök för SK-1 till Lappo Skärgårdsmuseum och Forum Marinum Åbo med lektor Björn-Olof Erikson. Ytterligare var det flera studiebesök till rederierna med externa föreläsare inom kursen Fartygsadministration och ekonomi för SK-4 och SK-5. ET-4 och MT-2 var på studiebesök till propellertillverkare Rolls-Royce KaMeWa i Kristinehamn, med överlärare Hans Lavonius. 20 MT-4 var på studiebesök till Viking Lines nybygge m/s Grace på STX-varvet i Åbo den tillsammans med överlärare Hans Lavonius och överlärare Mats Åsgård. MT-1 var på studiebesök på m/s Birka Paradise och m/s Eckerö i mars 2012 med Carola Maxenius-Mickelsson och Jeanette Höstman. Företagsekonomi Företagsekonomiprogrammets studerande har inom kursen finansiering under ledning av lärare Christer Kullman bekantat sig med Ålandsbanken Ab. Företagsekonomiprogrammets studerande har också tillsammans med lärare Thor-Björn Wik gjort följande studiebesök: Chips Ab med Ulf Karlsson inom kursen i Företagets inköpsverksamhet. Godby shipping med Dan Mikkola, Gustaf Eriksson med Yngve Mörn och Lillgaard med Anders Nordlund inom kursen i Sjöfartsekonomi. Paf med Mats Adamczak och Jani Sjölund inom kursen Tjänste- och relationsmarknadsföring. Posten på Åland inom kursen Grundkurs i logistik. Lärare Thor-Björn Wik och Ben Henriksson har inom kursen IT och affärssystem haft följande studiebesök: Viking Line med Jan Lindholm, Bore med Jörgen Bolin, Byggvaruhuset med Patrik Törnroos, och Carus-PBS med Anders Rundberg. Samt inom kursen i projektledning studiebesök till Crosskey med Henrik Granholm.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 4 Forskning vid fakulteten 4 Kvalitetsutveckling

Läs mer

1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015

1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015 1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015 1.1. Allmänt Högskolans verksamhetsområden omfattas av fakulteten för examensinriktad utbildning Land och fakulteten för examensinriktad utbildning Sjö, Öppna högskolan samt

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2010 Innehåll Inledning Högskolan på Åland 2003 2010 3 Verksamhetens mål 5 Forskning 6 Kvalitetsutveckling 10 Organisation Styrelsen 11 Studerandekåren

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola Strandgatan 1 Närvarande: Henning Lindström Lars Hassel Katarina Ulenius Jeanette Blomqvist

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning Introduktion 3 Uppföljning av målen 3 Under året särskilt uppmärksammade verksamhetsområden 3 Fakulteterna för examensinriktad

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 4 Under året särskilt uppmärksammande verksamhetsområden

Läs mer

Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30. Vicerektor Henrik Karlsson och vik. ekonomichef Jeanette Höstman är inbjudna till mötet

Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30. Vicerektor Henrik Karlsson och vik. ekonomichef Jeanette Höstman är inbjudna till mötet Paragrafer: 67-81 Sidan 1 av 6 Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30 Plats: M/S Eckerö, konferensrummet Närvarande: Henning Lindström Bo-Gustav Donning Barbro Gustafsson Carin Holmqvist

Läs mer

Vår verksamhet. - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland

Vår verksamhet. - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland Vår verksamhet - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland Innehåll 1 Kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland... 3 1.1 Kvalitetsledningssystemets syfte... 3 1.2 Kvalitetsledningssystemets

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 9 9.1.2003

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 9 9.1.2003 Sida 1 av 10 Mötestid: Torsdagen den 9 januari 2003 kl. 13.00-16.15 Plats: Högskolan på Åland, Storagatan 9, konferensrummet Närvarande: Henning Lindström ordförande Eva Mikkola-Karlström viceordf. Kaj

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005 Sidan 1 av 5 Mötestid: Fredagen den 13 maj 2005 kl. 13.00-16.00 Plats: Neptunigatan 17 Närvarande: Henning Lindström Carin Holmqvist Therese Nyqvist Bo-Gustav Donning Kim Wasström Göran Påvals Martin Nilsson

Läs mer

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012 Högskolan på Åland, utexaminerade - uppföljning hösten 2012 Examen Antal intervjuade Genomströmningsprocent Sysselsättningskvot Egen företagare Relevant arbete Ledande ställning Arbetslöshetsgrad Ålandskvot

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Kvalitetsmanual för Högskolan på Åland

Kvalitetsmanual för Högskolan på Åland Kvalitetsmanual för Högskolan på Åland Antagen av styrelsen 30.11.2011 Granskad av Q-team och ledningsgruppen Uppgjord av Ann Riis Innehållsförteckning (innehållsförteckningen är länkad) Figurförteckning...

Läs mer

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet.

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet. Högskolan på Åland Beslut vid möte 7-2008 Kalendarium för styrelsen för läsåret 2008-2009 Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor

Läs mer

Innehåll Verksamhetsberättelsen 2009

Innehåll Verksamhetsberättelsen 2009 Innehåll Verksamhetsberättelsen 2009 Inledning Bakgrund... 2 Högskoleutbildning på Åland... 3 Verksamhetens mål... 5 Forskning... 5 Kvalitetsutveckling... 8 Öppna högskolans 40-årsjubileum och inskription

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Paragrafer: 50 60 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55 Plats: Hotell Elvira, Eckerö Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Folke

Läs mer

Yrken med ljusa framtidsutsikter

Yrken med ljusa framtidsutsikter www.ha.ax Yrken med ljusa framtidsutsikter Elmästare Elingenjör Företagsekonom Programmerare Systemutvecklare Restaurangchef Hotellchef Övermaskinmästare Överstyrman Sjöingenjör Styrman Sjökapten Sjukskötare

Läs mer

innehåll verksamhetsberättelse 2003

innehåll verksamhetsberättelse 2003 innehåll verksamhetsberättelse 2003 1. Bakgrund...3 Året i sammandrag Rektors översikt...4 Verksamhetens målsättning...6 Forskning och utveckling...7 2. Organisation...8 Studerandekår...8 Styrelsen...9

Läs mer

Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland. Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog

Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland. Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog Bakgrund För att säkerställa att Högskolan på Åland erbjuder bästa mjöliga utbildning inom

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003 Sida 1 av 1 Mötestid: Tisdagen den 22 april 2003 kl. 13.00-15.25 Plats: Storagatan 9 Närvarande: Henning Lindström ordförande Eva Mikkola-Karlström viceordf. Lars Hassel Lennart Isaksson tom 143 Anne-Christine

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades

Beslut: Förslaget omfattades PROTOKOLL 8.12.2011 Styrelsemöte 18/2011 Plats Ålands hotell- och restaurangskola Tid 18.00 21.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Pernilla Söderlund Ulf-Peter

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

26.5.2011. Styrelsemöte 9/2011. Paf:s lokaler. Tid 16.00 18.20

26.5.2011. Styrelsemöte 9/2011. Paf:s lokaler. Tid 16.00 18.20 ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 26.5.2011 Styrelsemöte 9/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 16.00 18.20 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Folke Engblom, ersättare för Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Victoria

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse 2008 Inledning Bakgrund 4 Året i sammandrag Rektors översikt 4 Verksamhetens mål 6 Forskning 6 Kvalitetsutveckling

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Elektroteknik. ET06:s Studiebesök till ABB i Helsingfors. Bakgrund. Inledning

Elektroteknik. ET06:s Studiebesök till ABB i Helsingfors. Bakgrund. Inledning Elektroteknik. ET06:s Studiebesök till ABB i Helsingfors Bakgrund På våren 2009 hade vi en kurs i fartygsteknik och en del av kursen skulle bestå av ett varvsbesök. Grundtanken var att kombinera denna

Läs mer

STRATEGIDOKUMENT FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2008-2012

STRATEGIDOKUMENT FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2008-2012 STRATEGIDOKUMENT FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2008-2012 Den 9 oktober 2008 Styrelsen för Högskolan på Åland Rektor Agneta Eriksson-Granskog 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Vision. 4 3. Övergripande

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

Innehåll verksamhetsberättelse 2004

Innehåll verksamhetsberättelse 2004 H Ö G S K O L A N P Å Å L A N D Ver k s a m h e t s b e r ä t t e l s e 2 0 0 4 Innehåll verksamhetsberättelse 2004 1. Bakgrund... 3 Studenten i centrum Rektors översikt... 4 Verksamhetens mål... 6 Forskning...

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

A.3-a/Intern revision beställning, plan och rapport

A.3-a/Intern revision beställning, plan och rapport Intern revision beställning, plan och rapport.. Revisionens målbild: Revisionen är väl utförd när: o eventuella avvikelser från fastställda arbetssätt är identifierade och dokumenterade o den styrande

Läs mer

Överlärare eller lektor inom Hospitality Management

Överlärare eller lektor inom Hospitality Management Högskolan på Åland erbjuder examensinriktad utbildning inom elektroteknik, företagsekonomi, turism - Hospitality Management, IT, maskinteknik och vård samt öppna högskolekurser och fortbildningskurser.

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK STRATEGIDOKUMENT HaLa 05.10.2004

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK STRATEGIDOKUMENT HaLa 05.10.2004 Sidan 1 av 6 HÅ UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK STRATEGIDOKUMENT HaLa 05.10.2004 Sammanfattning - Stort framtida behov av utbildad arbetskraft inom branschen - Stora investeringar har gjorts i utbildningen,

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Förslag till BUDGET. för 2015

Förslag till BUDGET. för 2015 Förslag till BUDGET för 2015 Godkänd i styrelsen X.X.2014 Budget 2015 Innehåll Budgeten i huvuddrag... 3 1. HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR 2015... 3 1.1 Skilt budgetmoment 46.55.70: uppgradering av maskinlaboratoriet...

Läs mer

Beslut: Förslaget godkändes.

Beslut: Förslaget godkändes. PROTOKOLL 31.10.2011 Styrelsemöte 16/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 19.00 22.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Dick Tapio Ulf-Peter Westmark Studeranderepresentant

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Skapa nu kläck idéer hur kultur, bildning och teknologi kan samverkan

Skapa nu kläck idéer hur kultur, bildning och teknologi kan samverkan Skapa nu kläck idéer hur kultur, bildning och teknologi kan samverkan I anledning av det nationella projektet Skapa nu, ett projekt kring kreativitets- och kulturfostran, ordnar svenska linjen vid Utbildningsstyrelsen

Läs mer

110 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade alla välkomna.

110 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade alla välkomna. Protokoll 05.06.2012 Styrelsemöte 9/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.40 Närvarande Studeranderepresentant Lärarrepresentanter Personalrepresentant Kallade Sture Skogberg, ordförande

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Förslag till BUDGET. för 2015

Förslag till BUDGET. för 2015 Förslag till BUDGET för 2015 Godkänd i styrelsen X.X.2014 Innehåll Budgeten i huvuddrag... 3 1. HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR 2015... 3 1.1 Skilt budgetmoment 46.55.70: uppgradering av maskinlaboratoriet...

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! Vi hoppas att du kommer att ha utbyte av ditt medlemskap i såväl Ålands lärarförening rf (ÅLF) som i Akava-Åland rf och Finlands Svenska Lärarförbund rf (FSL).

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-01-25

Utbildningsnämnden 2012-01-25 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-01-14 Vår referens Kristina Ekelund Direkttelefon 040-34 30 15 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 8 Dnr 2013-023 Godkännande av yrkeshögskolans ledningsgrupper

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2015

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2015 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2015 Verksamhets- och ekonomiplanen är Högskolan på Ålands plan och budget för hur medel ska fördelas under 2015 för att Högskolans strategi ska uppnås Godkänd i styrelsen

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Marcus Koskinen-Hagman. Nina Lindfors, ers. för Christina von Hertzen

Marcus Koskinen-Hagman. Nina Lindfors, ers. för Christina von Hertzen 1 Protokoll 27.01.2014 Styrelsemöte 1/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.15 Närvarande Anita Husell-Karlström, ordförande Stig Grönlund Annika Karlsson Martin Nilsson Cia Numelin

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Mötestid: Måndagen den 5 oktober 2009 kl. 8.30-12.00. Plats: Sal 1, Högskolan Norra, Neptunigatan 17. Närvarande: Carin Holmqvist

Mötestid: Måndagen den 5 oktober 2009 kl. 8.30-12.00. Plats: Sal 1, Högskolan Norra, Neptunigatan 17. Närvarande: Carin Holmqvist PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum Styrelsen 7-09 5.10.2009 Paragrafer: 68-81 Sidan 1 av 6 Mötestid: Måndagen den 5 oktober 2009 kl. 8.30-12.00 Plats: Sal 1, Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Närvarande:

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-21 och 2015-08-21 23 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-21 och 2015-08-21 23 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-08-21 och 2015-08-21 23 cases found Diarienr. ÅLR 2015/8746 Reg.datum 19.8.2015 sdatum 21.8.2015 organ Uppsägning av anställningsförhållandet. Diarienr. ÅLR 2015/8629

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Högskolan på Åland

Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Högskolan på Åland Örjan Andersson Solveig Cornér Jonas Heikkilä Henrik Huldin Gun-Britt Lejonqvist Kenneth Lundin Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Högskolan på Åland PUBLIKATIONER AV RÅDET FÖR UTVÄRDERING AV

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Uppgjort av: Hans Lavonius, Gösta Helander. Godkänt av: Styrelse Datum: 16.04.2004

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Uppgjort av: Hans Lavonius, Gösta Helander. Godkänt av: Styrelse Datum: 16.04.2004 , Gösta Helander Dokument nummer: 1050 Sida 1 av 2 1050 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan på Åland skall erbjuda högklassig samhällsnyttig utbildning baserad på vedertagen kunskap. Högskolan skall också generera

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer