Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

2 VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Detta prospekt har upprättats med anledning av Nyemission i MultiQ med företräde för Bolagets befintliga ägare samt med anledning av upptagande till handel på NASDAQ OMX av de aktier som emitteras som vederlag för förvärvet av Publiq. Information till investerare i vissa jurisdiktioner Varken Nyemissionen eller någon annan transaktion som beskrivs i detta prospekt riktar sig till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i Nyemissionen eller annan sådan transaktion skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av MultiQ har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av MultiQ överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen och de andra transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas. Prospektet får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till något land där distributionen förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Framåtriktad information Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planeras, uppskattas och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med betydande osäkerhet, då den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att lämnade bedömningar och prognoser avseende framtiden kommer att realiseras lämnas inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Mot bakgrund härav rekommenderas deltagare i Nyemissionen att självständigt göra en utvärdering av framtiden inför en eventuell investering med detta prospekt som grund. Deltagare i Nyemissionen måste bilda sig en egen uppfattning rörande MultiQ med beaktande av informationen i hela prospektet. Styrelsen för MultiQ är ansvarig för prospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse. För prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Branschfakta och information från tredje man Detta prospekt innehåller information om MultiQs marknad, inklusive historiska marknadsdata och marknadsprognoser. Den historiska informationen har hämtats från olika källor, och med metoder som anses tillförlitliga, men inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Bolaget kan därmed inte garantera att informationen är korrekt. Branschprognoser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Information från tredje part har återgivits exakt och såvitt Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Utöver information från utomstående gör även Bolaget vissa egna bedömningar avseende marknaden. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en tredje man som använder andra metoder för datainsamling, analyser eller beräkningar av marknadsdata kommer att erhålla eller generera samma resultat. Handlingar införlivade genom hänvisning Följande handlingar har ingivits till Finansinspektionen och införlivats i prospektet genom hänvisning och skall läsas som en del av prospektet: MultiQs årsredovisningar för 2012, 2011 och 2010 Delårsrapporten för perioden jan-jun 2013 samt motsvarande period 2012 MultiQs finansiella rapporter har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards såsom de antagits av EU ( IFRS ). Kommande finansiella rapporter Delårsrapport jan-sep oktober 2013 Bokslutskommuniké 2013 februari 2014 DEFINITIONER MultiQ eller Bolaget Avser MultiQ International AB (publ) med organisationsnr inklusive dotterbolag om annat ej anges. Publiq Avser Publiq Systems Nordic AB med organisationsnr inklusive dotterbolag om annat ej anges. Mikrolund Avser Mikrolund Holding AB med organisationsnr Prospektet Föreliggande prospekt. Nyemissionen Erbjudandet att teckna aktier i MultiQ i enlighet med prospektet NASDAQ OMX Avser NASDAQ OMX Stockholm AB.

3 Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 7 MultiQs förvärv av Publiq 9 Inbjudan till teckning av nya aktier i MultiQ 10 Bakgrund och motiv 11 VD har ordet 12 Villkor och anvisningar 13 Så här gör du 15 Marknaden för Digital Signage 16 Verksamhetsbeskrivning 17 Finansiell information i sammandrag 24 Kommentarer till den finansiella informationen 25 Kapitalstruktur och annan finansiell information 26 Proformaredovisning 27 Revisors rapport avseende proformaredovisning 32 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden 33 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 35 Legala frågor och kompletterande information 37 Vissa skattefrågor i Sverige 39 Bolagsordning 41 Adresser 42 NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie i MultiQ berättigar till fyra (4) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskurs 0,40 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till deltagande i Nyemissionen 7 oktober 2013 Teckningstid 9-22 oktober 2013 Handel med teckningsrätter 9-17 oktober 2013 Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Teckning och betalning utan stöd av teckningsrätter Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske till Eminova Fondkommision senast den 22 oktober 2013 på anmälningssedel benämd teckning utan stöd av teckningsrätter som finns tillgänglig på MultiQs och Eminovas hemsidor, respektive Tilldelade aktier ska betalas kontant enligt anvisningar på avräkningsnotan. Depåkunder ska kontakta sin förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske. Information om aktien Kortnamn: MULQ ISIN-kod aktie: SE ISIN-kod teckningsrätt: SE ISIN-kod BTA: SE Som aktieägare i MultiQ kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: (i) utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier i Nyemissionen senast den 22 oktober 2013, eller (ii) senast den 17 oktober 2013 sälja de erhållna teckningsrätter som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier. Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav (dvs. i depå hos bank eller värdepappersinstitut) tecknar nya aktier genom och i enlighet med instruktion från respektive förvaltare. Observera även att det är möjligt att teckna sig för ett större antal nya aktier än det antal för vilket teckningsrätter erhållits. Se vidare i avsnittet Villkor och anvisningar Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning.

4 Sammanfattning Prospektsammanfattningar består av informationskrav uppställda i Punkter. Punkterna är numrerade i avsnitten A - E (A.1 - E.7). Sammanfattningen i detta prospekt innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det dock finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen Ej tillämplig. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR Punkt Rubrik A.1 Varningar Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i de värdepapper som erbjuds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämpligt. Företrädesemissionen omfattas inte av finansiella mellanhänder. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE Punkt Rubrik B.1 Firma och kortnamn B.2 Säte och bolagsform B.3 Huvudsaklig verksamhet Bolagets firma är MultiQ International AB (publ). Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet MULQ. MultiQ International AB bildades 1992 i Sverige och har sitt säte i Malmö. Bolaget är ett publikt svenskt aktiebolag och bedriver verksamhet enligt svensk lagstiftning. I koncernen ingår helägda dotterbolag i Tyskland, Storbritannien och Norge. MultiQ utformar bildskärmslösningar för kommersiella miljöer, så kallad Digital Signage. Företagets huvudsakliga kundområden är Digital Signage-applikationer för spelmarknaden, för videoövervakning samt för detaljhandel & industri. MultiQ erbjuder kompletta lösningar av hårdvara, mjukvara, system och tjänster i samarbete med partners. MultiQ har sitt fokus på norra Europa och produktionen är förlagd till Asien. Företaget vänder sig till stora och medelstora företag. MultiQ har sitt huvudkontor i Malmö. B.4a Viktiga trender i branschen Bland MultiQs kunder återfinns välkända företag såsom Svenska Spel, Glitter, Clas Ohlson, ITAB, Harrods, Abu Garcia och Apoteksgruppen. Den viktigaste underliggande trenden för MultiQ är skiftet från traditionell skyltning till skyltning på digitala bildskärmar. Under 2012 har MultiQ genomfört en strategiomläggning och fokuserar primärt på spel- och säkerhetssegmenten. I och med förvärvet av Publiq stärker MultiQ sin närvaro inom främst bank och transport, två segment där Bolaget identifierat goda förutsättningar för tillväxt genom merförsäljning hos befintliga kunder och internationell expansion. Digitaliseringen inom spelbranschen globalt bedöms ännu vara i sin linda och drivs av att digital kommunikation förbättrar kundupplevelsen och effektiviserar marknadsföringen. Spelbutiker behöver samtidigt stärka sin konkurrenskraft mot spel som sker över internet, då internet är en kanal som vinner mark. Inom säkerhetsbranschen pågår sedan flera år ett skifte från analog till digital inhämtning av information. MultiQs lösningar förenklar och effektiviserar bearbetningen av den insamlade informationen, samtidigt som de bidrar till merförsäljning genom marknadsbudskap i butik. 2 Sammanfattning

5 B.5 Koncernstruktur MultiQ International AB är moderbolag i MultiQ-koncernen där följande helägda dotterbolag ingår: MultiQ Products AB, MultiQ Technologies AB, MultiQ Media Solutions AB och Publiq Systems Nordic AB. Vidare ingår de helägda dotterbolagen: MultiQ Ltd (Storbritannien), MultiQ GmbH (Tyskland) samt MultiQ AS (Norge) i koncernen. B.6 Ägare med anmälningspliktiga aktieinnehav (>5 procent av antal aktier) Aktieägare Antal aktier Kapital/röster (%) Mikrolund Holding AB ,15 JP Morgan Bank ,24 A. Ferd. Sjöberg AB ,56 Mikael Lönn ,95 Källa: Euroclear, per 30 augusti 2013, dvs. före genomförande av de transaktioner som beskrivs i detta prospekt. B.7 Utvald ekonomisk information Resultaträkning i sammandrag Belopp i TSEK Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Intäkter Bruttoresultat Rörelseresultat Resultat efter fin. poster Vinst efter skatt Hänförligt till moderbolagets aktieägare Balansräkning i sammandrag Belopp i TSEK 30-jun 30-jun 31-dec 31-dec 31-dec Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Summa eget kapital Summa skulder Summa skulder och EK Kassaflöde i sammandrag Belopp i TSEK Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Löpande verksamheten Förändring av rörelsekapitalet Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Nyckeltal i sammandrag jun 30-jun 31-dec 31-dec 31-dec Kassa, TSEK Soliditet (%) 63,4 65,8 71,4 57,1 61,8 Vinst per aktie, kr -0,16-0,17-0,29 0,02-0,39 EK per aktie, kr 1,35 1,63 1,52 1,80 1,78 Anställda vid periodens slut Sammanfattning 3

6 B.8 Utvald proformaredovisning MultiQ Publiq Justering Förvärvs- Transaktions- Proforma resultat- International Systems IFRS relaterade kostnader räkning AB (publ) Nordic AB poster IFRS ÅRL/BFN ÅRL ej reviderad ej reviderad Tkr jan-juni jan-juni jan-juni Intäkter Kostnader för sålda varor och tjänster Produktions- och inköpskostnader Bruttoresultat Försäljning-och marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skattekostnad Periodens resultat B.9 Resultatprognos B.10 Revisionsanmärkning B.11 Otillräckligt rörelsekapital Ej tillämplig: resultatprognos lämnas ej. Ej tillämplig; revisionsanmärkningar saknas. Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt Bolagets bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. Per den 30 juni 2013 hade Bolaget en befintlig likviditet som uppgick till 11,2 mkr, inklusive tillgänglig checkkredit. Med beaktande av befintlig likviditet och Bolagets förväntade utveckling är bedömningen att Bolaget saknar tillräckligt rörelsekapital för de kommande tolv månaderna. Det befintliga rörelsekapitalet beräknas räcka i omkring nio månader. Förvärvet av Publiq bedöms dock ha en positiv effekt på rörelsekapitalets utveckling i Bolaget. Mot bakgrund av ovanstående har MultiQ beslutat att genomföra den förestående Nyemissionen som väntas tillföra Bolaget cirka 15 mkr före avdrag för emissionsrelaterade kostnader. Det är styrelsens bedömning att befintliga medel tillsammans med likviden från Nyemissionen är fullt tillräckligt för att finansiera bolagets rörelsekapitalbehov under den kommande tolvmånadersperioden. I den händelse att Nyemissionen ej fullföljs kan Bolaget tvingas söka alternativ finansiering och genomföra kostnadsnedskärningar. Det finns en risk att utebliven finansiering och misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion eller, i värsta fall, konkurs. AVSNITT C VÄRDEPAPPER Punkt Rubrik C.1 Värdepapper Aktier i MultiQ (ISIN-kod SE ). som erbjuds C.2 Denominering Aktierna är denominerade i svenska kronor. C.3 Antal aktier i Bolaget Aktiekapitalet i MultiQ uppgår, efter beslut om minskning av aktiekapitalet på den extra bolagsstämman den 30 september 2013 men före den aktuella företrädesemissionen och apportemissionen, till ,50 kronor, fördelat på aktier. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,30 kronor. Samtliga aktier är fullt inbetalda. 4 Sammanfattning

7 C.4 Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen C.5 Inskränkningar i den fria överlåtbarheten C.6 Upptagande till handel C.7 Utdelningspolicy Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företräde till teckning i relation till det antal aktier de förut äger. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid en likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. Ej tillämplig; aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten. Aktier i Bolaget handlas i dag på NASDAQ OMX Stockholm. De nya aktierna kommer även de att bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm under november MultiQ har som mål att vara självfinansierat. Då MultiQ ännu inte haft några större vinster för enskilda år, finns heller inget kapital att förvalta. På nuvarande resultatnivå görs inga utdelningar till aktieägarna. AVSNITT D RISKER Punkt Rubrik D.1 Huvudsakliga risker relaterade till Bolaget och branschen Marknadsrisk det finns en risk att den generella marknadsefterfrågan minskar, vilket skulle ha en negativ effekt på bolagets omsättning och därmed även det finansiella resultatet. Vidare återfinns en stor del av MultiQs kunder inom vissa marknadssegment såsom spel- och säkerhetsmarknaden, vilket gör att Bolaget har ett större beroende av en god efterfrågan på dessa marknader. Partners/Kunder Det finns en risk att vissa av MultiQs större kunder väljer andra leverantörer, vvilket med kort varsel skulle leda till att bolagets omsättning och finansiella resultat skulle försämras. Finansiella risker MultiQ utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker; valutakursrisker, prisrisker, kreditrisk och likviditetsrisk. Konkurrenter inom bildskärmslösningar såsom Digital Signage finns ett flertal direkta konkurrenter. Det finns en risk att aktiviteter hos vissa konkurrenter kan ha en negativ effekt på MultiQs utveckling. Forskning & Utveckling Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga investeringsbeslut avseende produktutveckling, vilket skulle hämma bolagets tillväxt. Produktion det finns en risk att underleverantörerna inte klarar av att leverera de produkter som MultiQ efterfrågar, vilket kan påverka Bolagets försäljning negativt. Medarbetare och partners medarbetarriskerna består i att en eller flera av nyckelpersonerna skulle lämna koncernen eller att eventuellt etablerade samarbeten skulle brytas. Integration förvärvet av Publiq innebär risker. Utöver företagsspecifika risker kan det förvärvade Bolagets relationer med kunder, leverantörer och nyckelpersoner komma att påverkas negativt. Integrationen av Publiqs verksamhet i MultiQ kan bli mer kostsamt eller tidskrävande än beräknat och förväntade synergier kan helt eller delvis utebli. Ytterligare finansieringsbehov det finns en risk att Bolaget kommer att uppvisa förluster även under kommande år och därmed en risk att Bolaget även i framtiden kan behöva vända sig till kapitalmarknaden. D.3 Huvudsakliga risker relaterade till värdepapperen Imateriella rättigheter det finns en risk att Bolaget inte kan upprätthålla sina rättigheter, vilket kan ha en negativ påverkan på verksamheten. En investering i en aktie är alltid förknippad med risken att investeringen kan falla i värde och det är inte säkert att en investerare kan få tillbaka satsat kapital. Framtida händelser som kan komma att påverka aktiekursen negativt är exempelvis behovet av fler nyemissioner, fortsatt utebliven utdelning eller ändrade möjligheter att utnyttja historiska förlustavdrag. Om de ej säkerställda tecknings- och garantiåtagandena ej uppfylls i det fall ett sådant behov visar sig uppkomma, kan även det komma att påverka aktiekursen negativt. Sammanfattning 5

8 AVSNITT E ERBJUDANDE Punkt Rubrik E.1 Intäkter och kostnader avseende Erbjudandet E.2a Motiv och användning av emissionslikviden E.3 Erbjudandets villkor Nyemissionen beräknas tillföra MultiQ cirka 15 mkr, före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,6 mkr. Inga kostnader kommer att utgå för ställt tecknings- och garantiåtagande. Inga kostnader kommer att åläggas investerare av Bolaget. Emissionslikviden på cirka 15 mkr före emissionskostnader kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och möjliggöra långsiktiga tillväxtsatsningar. Den 30 september 2013 fattade en extra bolagsstämma i MultiQ beslut om att genomföra en Nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionsbeslutet innebär att MultiQs aktiekapital ökas med högst ,10 kronor genom utgivande av högst nya aktier. Bolagets aktieägare har rätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Avstämningsdag för rätt till deltagande i Nyemissionen är den 7 oktober De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i MultiQ får teckna fyra (4) nya aktier för varje tre (3) befintliga aktier i MultiQ. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan stöd av teckningsrätter, varvid vid överteckning tilldelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält intresse för att teckna aktier, varvid vid överteckning tilldelning ska ske i förhållande till det antal aktier som sålunda tecknats och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranten Mikrolund. Nyemissionen är således garanterad i sin helhet. E.4 Intressen som har betydelse för erbjudandet Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 9 oktober 2013 till och med den 22 oktober Teckningskursen uppgår till 0,40 kronor per aktie. MultiQs finansiella rådgivare i samband med Nyemissionen är Redeye. Redeye har erhållit och kan i framtiden komma att tillhandahålla, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt MultiQ för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla ersättning. Mikrolund, som i dag är största ägare i MultiQ med 10,1 procent av aktier och röster, samt ägare till 81,5 procent av aktier och röster i Publiq har genom en teckningsförbindelse förbundit sig att teckna sin pro rata andel i Nyemissionen, samt genom ett garantiåtagande förbundit sig att teckna de aktier i Nyemissionen som inte tecknas med eller utan stöd av teckningsrätter. Nyemissionen är således fullt garanterad. E.5 Lock up-avtal Mikrolund har åtagit sig att inte utan skriftligt medgivande från Bolaget avyttra några aktier i Bolaget under perioden fram till den dag då Nyemissionen slutligt har registrerats vid Bolagsverket. Mikrolund och övriga säljare av Publiq har förbundit sig gentemot Bolaget att under en period av 12 månader inte avyttra de aktier i MultiQ som de erhåller i samband med MultiQs förvärv av Publiq. E.6 Utspädningseffekt Genom Nyemissionen och apportemissionen ökar antalet aktier i MultiQ med till och aktiekapitalet ökar med ,90 kronor till ,40 kronor. De aktieägare som väljer att teckna sig pro rata för nya aktier kommer att få sitt ägande utspätt med 35,0 procent vid apportemissionen till Publiqs ägare. De aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare kommer sammantaget att få sitt ägande utspätt med 72,1 procent. Dessa aktieägare har möjlighet att få ekonomisk kompensation genom att sälja sina teckningsrätter. E.7 Kostnader som åläggs investerare Ej tillämplig, inga kostnader kommer att åläggas investerare av Bolaget. 6 Sammanfattning

9 Riskfaktorer En investering i aktier är förenad med risk. Vid bedömning av MultiQs framtida utveckling är det av vikt att beakta de riskfaktorer som är förknippade med Bolaget och dess aktie. All affärsverksamhet och alla investeringar i aktier är förknippade med risker av både generell karaktär och mer bransch- eller företagsspecifik karaktär. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till MultiQ eller branschen och risker som är av mer generell karaktär samt risker förenade med aktien och Nyemissionen. Nedan beskrivs riskfaktorer som bedöms ha betydelse för Bolagets framtida utveckling. I den nedanstående redovisningen är riskfaktorerna inte rangordnade efter betydelse. Avsnittet gör inte anspråk på att vara uttömmande, samtliga faktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. BRANSCH- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER Marknadsrisk MultiQs försäljning via partners och direkt till slutkunder koncentreras till medelstora och större företag samt organisationer med höga krav på kvalitet och kundanpassade bildskärmslösningar. Det finns en risk att den generella marknadsefterfrågan minskar, vilket skulle ha en negativ effekt på Bolagets omsättning och därmed även det finansiella resultatet. Vidare återfinns en stor del av MultiQs kunder inom vissa marknadssegment såsom detaljhandel-, industri-, spel- och säkerhetsmarknaden, vilket gör att Bolaget har ett större beroende av en god efterfrågan på dessa marknader. Partners/Kunder MultiQ har försäljning till ett stort antal partners och ett antal befintliga slutkunder som MultiQ har direktavtal med. Under 2012 sålde MultiQ till 178 partners och slutkunder. Av samtliga partners och slutkunder stod de tio största för 75 procent av omsättningen. Det finns en risk att vissa av MultiQs större kunder väljer andra leverantörer, vilket med kort varsel skulle leda till att bolagets omsättning och finansiella resultat försämras. Finansiella risker MultiQ utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom; valutakursrisker, prisrisker, kreditrisker och likviditetsrisker. MultiQ utsätts för valutakursrisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framförallt avseende inköp av varor som till största delen sker i USD medan försäljningen sker i SEK, EUR, USD, GBP och NOK. Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner samt redovisade tillgångar och skulder. Resultatet påverkas också av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat omräknas till SEK. Vidare påverkas koncernens totalresultat när tillgångar och skulder i de utländska bolagen räknas om till SEK. Prisrisk uppkommer då koncernens kostnader ökar till följd av att leverantörerna höjer sina priser. MultiQs verksamhet påverkas av fluktuationer i marknadspriset på LED-paneler och andra komponenter, vilket styrs av den totala tillgången på världsmarknaden. I vissa fall kan det innebära att det finns en tillfällig brist på insatsvaror eller färdiga produkter och därmed en risk för negativa effekter för MultiQ. Kreditrisk uppstår genom likvida medel, derivatinstrument och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade transaktioner. MultiQs kassaflöde är ojämnt beroende på när de stora projekten faktureras, vilket medför en likviditetsrisk i Bolaget. Konkurrenter Inom verksamheten som direkt relaterar till fristående bildskärmar fortsätter konkurrensen att hårdna och utgörs främst av massproducerade substitutprodukter. Inom bildskärmslösningar såsom Digital Signage finns ett flertal direkta konkurrenter, såväl representerade av globala som lokala företag. Det finns en risk att aktiviteter hos vissa konkurrenter kan ha en negativ effekt på MultiQs utveckling. Det finns även en risk att nya konkurrenter etablerar sig på MultiQs marknader. Forskning & Utveckling MultiQ bedriver produktutveckling i samråd med partners och kunder. Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga investeringsbeslut avseende produktutveckling, vilket skulle hämma Bolagets tillväxt. Produktion Produktion av MultiQs produkter sker hos ett antal underleverantörer. Det finns en risk att underleverantörerna inte klarar av att leverera de produkter som MultiQ efterfrågar, vilket kan påverka Bolagets försäljning negativt. Medarbetare och partners Inom MultiQ samt dess nätverk av partners och underleverantörer finns ett antal nyckelpersoner som är viktiga för verksamheten. Medarbetarriskerna består i att en eller flera av nyckelpersonerna skulle lämna koncernen eller att etablerade samarbeten skulle brytas. Integration Förvärvet av Publiq innebär risker. Utöver företagsspecifika risker kan det förvärvade Bolagets relationer med kunder, leverantörer och nyckelpersoner komma att påverkas negativt. Integrationen av Publiqs verksamhet i MultiQ kan bli mer kostsamt eller tidskrävande än beräknat och förväntade synergier kan helt eller delvis utebli. Ytterligare finansieringsbehov MultiQ uppvisade en förlust under 2012 och kommer sannolikt även göra det för Det finns en risk att Bolaget kommer att uppvisa förluster även under kommande år och att Bolaget därmed även i framtiden kan behöva vända sig till kapitalmarknaden. Det finns ingen Riskfaktorer 7

10 garanti för att nytt kapital kan anskaffas när behov uppstår, att det kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt planerna. Immateriella rättigheter MultiQ har varumärkesskydd, registrerade domännamn och patentskydd. Det finns en risk att Bolaget inte kan upprätthålla sina rättigheter, vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets marknadsposition. RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH NYEMISSIONEN Aktiens utveckling Aktieägande är alltid förknippat med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare får tillbaka investerat kapital. Både aktiemarknadens generella utveckling och aktiekursens utveckling för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, flera av vilka enskilda bolag inte har möjlighet att påverka. Investeringar i aktier bör därför föregås av en noggrann analys. Faktorer som kan komma att påverka kursutvecklingen i MultiQs aktie inkluderar förändringar i Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster och utbud och efterfrågan på Bolagets aktie. Kursutvecklingen för Bolagets aktie kan också påverkas av faktorer som är utanför Bolagets kontroll såsom konkurrenters aktiviteter och utvecklingen på marknaden för Bolagets produkter och tjänster. Likviditeten i MultiQ-aktien är tidvis begränsad. Begränsad likviditet kan bidra till att förstärka fluktuationerna i kursen för MultiQ-aktien samt medföra problem för enskilda aktieägare att avyttra sina aktier. Det finns inga garantier för att aktier i MultiQ kan säljas till en för innehavaren acceptabel kurs vid någon tidpunkt. MultiQ kan inte förutsäga på vilket sätt investerarnas intresse för Bolaget kommer att utvecklas och inga garantier kan lämnas för att en aktiv och likvid marknad för handel i Bolagets aktie kommer att föreligga. Handel med teckningsrätter Teckningsrätter kommer att handlas på NASDAQ OMX under perioden 9-17 oktober Det finns inga garantier för att det utvecklas en aktiv handel i teckningsrätterna eller att tillräcklig likviditet kommer att föreligga. Om en sådan marknad utvecklas kommer kursen på teckningsrätterna bl.a. bero på kursutvecklingen för aktierna i Bolaget och kan blir föremål för större volatilitet än aktierna. Framtida utdelning MultiQ har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. På nuvarande resultatnivå görs inga utdelningar till aktieägarna. Så länge inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av aktiekursens framtida utveckling. Kontrollerande aktieägare Efter genomförandet av Nyemissionen och den apportemission som avser utgivande av vederlagsaktier i förvärvet av Publiq förväntas Mikrolund att inneha minst 35,1 procent av antalet aktier och röster i MultiQ. Mikrolund kan därutöver, med anledning av den emissionsgaranti som ingåtts med MultiQ, teckna ytterligare aktier i Nyemissionen, varvid ägarandelen kan komma att överstiga 35,1 procent av antalet aktier och röster i MultiQ. Mikrolund kan därför komma att, med stöd av sitt innehav, utöva ett betydande inflytande över samtliga frågor som berör Bolaget. Detta kan gynna Bolaget, men också vara till nackdel för övriga aktieägare som eventuellt har andra intressen än huvudägaren. Utöver tillämpning av de skyddsregler som följer av lag, exempelvis aktiebolagslagens minoritetsskyddsregler, har MultiQ inte någon möjlighet att vidta åtgärder för att garantera att Mikrolunds inflytande inte missbrukas. Teckningsförbindelse och emissionsgaranti MultiQ har ingått avtal avseende teckningsåtagande och emissionsgaranti med Mikrolund avseende hela Nyemissionen, som därmed är garanterad i sin helhet. Åtagandena gentemot MultiQ med anledning härav är emellertid inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det inte kan garanteras att Mikrolund kommer att kunna uppfylla sina åtaganden. Möjlighet att utnyttja förlustavdrag Mot bakgrund av tidigare redovisade resultat har MultiQ byggt upp förlustavdrag av viss storlek. I samband med Nyemissionen och apportemissionen kommer ägarstrukturen i MultiQ att förändras. Det kan inte uteslutas att förändringarna i ägarstrukturen är av sådan karaktär och omfattning att MultiQs möjlighet att framgent utnyttja förlustavdragen, helt eller delvis, kommer att gå förlorad. Framtida försäljning av större aktieposter samt ytterligare Nyemissioner Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om att ytterligare emissioner kommer att genomföras, kan också påverka kursen på Bolagets aktie negativt. En ytterligare företrädesemission av aktier skulle, likt den förestående emissionen, leda till en utspädning av ägandet för aktieägare som av någon anledning inte kan delta i en sådan emission. Detsamma gäller om emissioner riktas till andra än befintliga aktieägare. 8 Riskfaktorer

11 MultiQs förvärv av Publiq MultiQ ingick den 29 augusti 2013 avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Publiq. Genom förvärvet skapas Sveriges största aktör inom Digital Signage med ett brett erbjudande och en stark kundbas. Säljare av Publiq är Mikrolund (81,5 procent) som ägs av Lars Pålsson samt Mejvik Consulting AB (15,0 procent) som ägs av Lars-Göran Mejvik. Bland säljarna av Publiq återfinns också ett antal anställda i Bolaget. Genom förvärvet skapas Sveriges största och ledande aktör inom Digital Signage. De två bolagen har kompletterande produktportföljer och segmentfokus samt en gemensam syn på hur Digital Signage kan användas för att öka kundnyttan. Ett bredare erbjudande och segmentfokus skapar tillväxtmöjligheter samtidigt som en större storlek skapar skalfördelar och förutsättningar för god lönsamhet. Vidare kommer det gemensamma Bolaget ha bättre förutsättningar att expandera internationellt. Förvärvet medför dessutom betydande kostnadssynergier. MultiQ den 30 september MultiQ tillträdde aktierna i Publiq den 1 oktober Aktier som emitteras i apportemissionen kommer efter registrering hos Bolagsverket att upptas till handel på NASDAQ OMX. Mikrolund och övriga säljare av Publiq har åtagit sig att inte avyttra några av de aktier i MultiQ som tecknas i apportemissionen under tolv månader från tillträdet. Organisatoriskt kompletterar de två bolagen varandra väl och tillsammans skapas en stark aktör med bred kompetens och lång erfarenhet av Digital Signage. MultiQ:s verksamhet i Malmö och Publiqs verksamhet i Lund kommer att integreras till en enhet. Det nya Bolaget kommer även att ha kontor i Stockholm, Oslo och London. Vid samgåendet kommer det nya Bolaget att ha cirka 39 anställda. På den extra bolagstämman den 30 september 2013 beslutades att utöka MultiQs styrelse med två ledamöter, varvid Lars Pålsson och Lars- Göran Mejvik valdes till nya styrelseledamöter. Förvärvet av Publiq sker genom att MultiQ förvärvar samtliga utestående aktier i Publiq mot betalning med nya aktier i MultiQ (apportemission). Förvärvet godkändes av en extra bolagsstämma i MultiQs förvärv av Publiq 9

12 Inbjudan till teckning av nya aktier i MultiQ Den 30 september 2013 fattade en extra bolagstämma i MultiQ beslut om att genomföra en Nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Nyemissionen innebär att MultiQs aktiekapital ökas med högst ,10 kronor genom att högst aktier emitteras 1. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i MultiQ har rätt att för varje tre (3) befintliga aktier teckna fyra (4) nya aktier i Bolaget. För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt i enlighet med vad som anges i avsnittet Villkor och anvisningar. Tilldelning ska i första hand ske till dem som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Avstämningsdag för rätt att delta i Nyemissionen är den 7 oktober Teckning ska ske under perioden 9 till 22 oktober Teckningskursen har fastställts till 0,40 kronor per aktie, vilket innebär att Nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Bolaget kronor före emissionskostnader 2. De aktieägare som inte väljer att delta i Nyemission kommer att, vid en fulltecknad emission, få sin ägarandel utspädd med 72,1 procent inklusive aktierna från apportemissionen i samband med förvärvet av Publiq. TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDE Nyemissionen är fullt garanterad genom teckningsåtagande och emissionsgaranti från Mikrolund som är MultiQ:s störste ägare med ca 10,1 procent av aktierna och rösterna. Det utgår ingen ersättning för Mikrolunds teckningsoch garantiåtagande 3. Härmed inbjuds aktieägarna i MultiQ att teckna nya aktier i enlighet med villkoren i detta prospekt. Malmö den 7 oktober 2013 Styrelsen i MultiQ International AB (publ) 1) Den extra bolagsstämman fattade även beslut om minskning av Bolagets aktiekapital med ,50 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen genomförs utan indragning av aktier. MultiQs aktiekapital uppgår därmed till ,50 kronor, fördelat på aktier, var och en aktie med ett kvotvärde på 0,30 kronor. 2) Kostnaderna för de transaktioner som bedrivs i detta prospekt beräknas uppgå till omkring 1,6 mkr. 3) Efter genomförandet av Nyemissionen och den apportemission som avser utgivande av vederlagsaktier i förvärvet av Publiq förväntas Mikrolund att inneha minst 35,1 procent av antalet aktier och röster i MultiQ. Mikrolund kan därutöver, med anledning av emissionsgarantin, teckna ytterligare aktier i Nyemissionen. Mikrolund skulle genom sådan teckning teoretiskt kunna uppnå ett innehav i MultiQ om högst cirka 68,5 procent av antalet aktier och röster (förutsatt fullt utnyttjande av emissionsgarantin). Mikrolund har sökt och erhållit Aktiemarknadsnämndens dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma genom sådan aktieteckning (AMN 2013:34). 10 Inbjudan till teckning av nya aktier i MultiQ

13 Bakgrund och motiv MultiQ är sedan lång tid tillbaka en etablerad aktör inom Digital Signage och bildskärmslösningar, med fokus på framför allt detaljhandeln och spelmarknaden där Bolaget har en stark position. Ytterligare ett viktigt segment är säkerhetsbranschen där det finns ett tydligt behov av Bolagets produkter. MultiQ har som ambition att växa och bredda sin verksamhet och som ett led i detta ingicks den 29 augusti 2013 ett avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Publiq. Förvärvet godkänndes av en extra bolagsstämma den 30 september Genom förvärvet av Publiq uppnår MultiQ en stark position inom kompletterande kundsegment såsom bank och finans, transport samt offentliga verksamheter. Vidare stärks Bolagets position inom detaljhandeln där Publiq har ett antal detaljhandelskedjor bland sina kunder. Förvärvet skapar en stark plattform för tillväxt och lönsamhet. Ett bredare erbjudande och segmentfokus skapar tillväxtmöjligheter samtidigt som en större storlek skapar skalfördelar och förutsättningar för god lönsamhet. Vidare kommer det gemensamma Bolaget ha bättre förutsättningar att expandera internationellt. Förvärvet medför dessutom betydande kostnadssynergier. Förvärvet av Publiq kommer att ha en positiv effekt på Bolagets kassaflöde, det är dock styrelsens bedömning att befintliga likvida medel inte är fullt tillräckligt för att finansiera Bolaget de kommande tolv månaderna. För att stärka Bolagets likviditet och finansiera Bolaget fram tills lönsamhet kan uppnås genomför MultiQ en Nyemission på omkring 15 mkr. En stärkt finansiell ställning skapar också flexibilitet och möjlighet till långsiktiga tillväxtsatsningar inom utvalda segment. För ytterligare information hänvisas till detta prospekt som har upprättats av styrelsen i MultiQ med anledning av Nyemissionen samt av upptagande till handel av de aktier som emitteras med anledning av förvärvet av Publiq. Styrelsen för MultiQ är ansvarig för informationen i prospektet och härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt Bolagets styrelse känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Malmö den 7 oktober 2013 Styrelsen i MultiQ International AB (publ) Bakgrund och motiv 11

14 Magnus Forsbrand, Verkställande direktör Bäste aktieägare i MultiQ Sedan jag tillträdde som VD för MultiQ i våras har vi fortsatt vårt arbete med den strategi som lades fast under 2012 som innebar en fokuserad satsning på ett urval av volymnischer. Vi har under året genomfört MultiQs bredaste lansering Visualise & Interact med nyheter inom alla segment. MultiQ har nu ett tydligt erbjudande inriktat på bildskärmslösningar för detaljhandel & industri samt för spel- och säkerhetsmarknaden. Inom spelsegmentet har vi fortsatt vinna nya och betydande order. Även inom säkerhetssegmentet ser vi ett stort intresse kring våra lösningar. Förvärvet av Publiq passar väl in i vår strategi att fokusera på volymnischer. Publiq har en stark position inom detaljhandeln med flera välkända butikskedjor bland kunderna och tillsammans blir vi en betydande aktör inom detta segment. Med Publiq tillkommer också nya nischer där Publiq har en stark position och där det finns volympotential. Genom förvärvet blir MultiQ den ledande aktören inom Digital Signage för bank och finanssegmentet. Vidare uppnår MultiQ motsvarande position inom transportsegmentet där Publiq har levererat Digital Signage-lösningar till en rad tågoperatörer i Sverige. En ambition som jag har haft sedan jag tillträdde som VD är att utveckla MultiQ mot en mer lösningsorienterad affärsmodell där vi erbjuder våra kunder enkla, färdiga och bekymmersfria lösningar baserade på månadsavgifter. Förvärvet av Publiq är ett steg i denna riktning för MultiQ då Publiq i stor utsträckning tillämpar en lösningsorienterad affärsmodell med ett stort tjänsteinnehåll. Tillsammans med Publiq blir vi den största aktören inom Digital Signage i Sverige. Vi etablerar oss som marknadsledare inom flera viktiga kundsegment och vi skapar en plattform som möjliggör lönsamhet och tillväxt. Marknaden för Digital Signage växer och vi ser goda tillväxtmöjligheter inom våra befintliga segment i norra Europa. Vidare skapar förvärvet av Publiq stärkta möjligheter att på sikt etablera MultiQ inom ytterligare kundsegment. För att säkerställa finansering fram tills vi når lönsamhet genomför vi parallellt med förvärvet en Nyemission på omkring 15 mkr. Kapitaltillskottet ger oss dessutom möjlighet att satsa långsiktigt och utnyttja de tillväxtmöjligheter som finns i MultiQ och genom förvärvet av Publiq. Sammantaget ser vi med stor tillförsikt fram emot att med en ökad ambitionsnivå utveckla MultiQ mot en marknadsledande position inom Digital Signage i norra Europa. Malmö den 7 oktober 2013 Magnus Forsbrand, VD i MultiQ International AB (publ) 12 VD har ordet

15 Villkor och anvisningar NYEMISSION I MULTIQ Villkor Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i MultiQ har rätt att med företräde teckna fyra (4) nya aktier för varje tre (3) befintliga aktier. Aktieägarna i MultiQ erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 7 oktober Sista dag för handel i MultiQ-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 oktober Första dag för handel i MultiQ-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 oktober Teckningstid Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 9 oktober 2013 till och med 22 oktober Styrelsen för MultiQ har rätt att förlänga teckningsperioden, vilket i förekommande fall kommer att meddelas genom pressmeddelande så snart möjligt sådant beslut har fattats. Teckningskurs Teckningskursen är 0,40 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut. Teckningsrätter Aktieägare i MultiQ erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter äger rum på NASDAQ OMX under perioden från och med 9 oktober 2013 till och med 17 oktober Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear. Betalda och tecknade aktier ( BTA ) Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att Nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Handel med BTA samt omvandling till aktier Handel med BTA äger rum på NASDAQ OMX från och med den 9 oktober 2013 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen. Handel med aktien Aktierna i MultiQ handlas på NASDAQ OMX. Aktien handlas under kortnamnet MULQ och har ISIN SE Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel på NASDAQ OMX. Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för MultiQs räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedeln benämnd Teckning utan stöd av teckningsrätter för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå Aktieägare vars innehav av aktier i MultiQ är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren. Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 22 oktober 2013 i enlighet med något av följande två alternativ: 1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande. 2) Särskild anmälningssedel Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckningen är bindande. Villkor och anvisningar 13

16 Särskild anmälningssedel kan erhållas från: Eminova Fondkommission AB Box Stockholm Tfn fax (inskannad anmälningssedel). AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Eminova Fondkommission AB Box 5833 SE Stockholm, Sverige BIC/SWIFT: NDEASESS IBAN: SE Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier till personer som är bosatta eller medborgare i vissa jurisdiktioner kan påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder. Med anledning härav kommer aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier. De kommer inte heller att erhålla någon emissionsredovisning eller information om Nyemissionen. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till dessa aktieägare. Belopp under 100 kronor kommer emellertid inte att utbetalas. TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER SAMT TILLDELNING För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd Teckning utan stöd av teckningsrätter som skickas ut tillsammans med emissionsredovisningen samt finns att ladda ned från Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan. Observera att anmälan är bindande. Om anmälan avser teckning av fler än aktier ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning. Tilldelning ska i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan stöd av teckningsrätter, varvid vid överteckning tilldelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält intresse för att teckna aktier, varvid vid överteckning tilldelning ska ske i förhållande till det antal aktier som sålunda tecknats och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranten Mikrolund. ÖVRIGT Offentliggörande av utfallet i Nyemissionen Offentliggörande av utfallet i Nyemissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från MultiQ så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång. Rätt till utdelning De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok. Aktiebok MultiQs aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE STOCKHOLM, Sverige. Tillämplig lagstiftning Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av MultiQs bolagsordning (se sida 38) och dels av aktiebolagslagen (2005:551). 14 Villkor och anvisningar

17 Så här gör du Villkor För varje aktie i MultiQ får du fyra (4) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i MultiQ. Teckningskurs 0,40 kronor per aktie Avstämningsdag för tilldelning av rätter 7 oktober 2013 Handel med teckningsrätter 9 17 oktober 2013 Teckningsperiod 9 22 oktober 2013 TECKNING AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT 1. Du tilldelas teckningsrätter För varje aktie som du innehar den 7 oktober 2013 erhåller du fyra teckningsrätter. 1 aktie i MultiQ 4 teckningsrätter 2. Så här utnyttjar du teckningsrätter Tre teckningsrätter + 0,40 kronor ger en ny aktie i MultiQ. 3 teckningsrätter + 0,40 SEK 1 aktie i MultiQ 3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare? Du har VP-konto (dvs. är direktregistrerad) och bor i Sverige Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, använd den utsända förtryckta inbetalningsavin från Euroclear. Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i Särskild anmälningssedel 1 som skickas ut tillsammans med emissionsredovisningen. Den kan även erhållas från Eminova FK AB på telefon Betalning görs i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln. Du har VP-konto (dvs. är direktregistrerad) och bor utomlands 1 Vänd dig till Eminova FK AB för information om teckning och betalning och om de restriktioner som gäller i vissa länder. Du har depå (dvs. har en förvaltare) Om du har dina aktier i MultiQ i en eller flera depåer hos bank eller värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare om antal teckningsrätter. Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare. TECKNING AV AKTIER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT (AV AKTIEÄGARE OCH ANDRA) 2 Du har VP-konto Använd Särskild anmälningssedel 2. Denna anmälningssedel skickas ut tillsammans med emissionsredovisningen samt kan erhållas från Eminova FK AB på telefon och finns även tillgänglig på MultiQs och Eminova FK ABs hemsidor respektive Du har depå (dvs. har en förvaltare) Kontakta din förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. Kontrollera instruktionerna från respektive förvaltare. 1) Notera att särskilda regler gäller aktieägare bosatta i USA och vissa andra jurisdiktioner. Se Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner i avsnittet Villkor och anvisningar. 2) Tilldelning kommer att ske i enlighet med vad som anges i Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning i avsnittet Villkor och anvisningar. Så här gör du 15

18 Marknaden för Digital Signage Med Digital Signage avses digitala skyltar för exempelvis reklam, information, tidtabeller, menyer, etc i offentliga miljöer såsom butiker, köpcentrum, tågstationer, resturanger, etc. Via digitala bildskärmar förmedlas budskap som ska informera, underhålla eller påverka. Till skillnad från traditionella reklamskyltar och informationstavlor är innehållet i de digitala skyltarna dynamiskt och kan snabbt ändras utifrån avsändarens eller mottagarens önskemål samt enkelt anpassas över tiden. Genom en programvara för central hantering och distribution av innehåll kan exempelvis en butikskedja centralt hantera ett stort antal bildskärmar i många butiker. MultiQs prioriterade marknader är företag och organisationer med verksamhet inom publika miljöer, främst detaljhandeln, säkerhetssegmentet och spelsegmentet. Genom förvärvet av Publiq har MultiQ breddat sitt kundfokus till transportsektorn samt bank och finans. Inom transport handlar det främst om Digital Signage-system för tåg och stationer och inom bank och finans avses system för intern och extern kommunikation på bankkontor och försäkringsbolag. MARKNADSSTORLEK Digital Signage är en relativt ung marknad, vilket gör den svår att överblicka och kartlägga då definitioner och beskrivningar används olika. Enligt Global Industry Analysts uppskattas den globala marknaden för Digital Signage att uppgå till 13,8 miljarder dollar år Enligt IRM utgjorde butikspromotion inklusive butiksmedia 5,8 procent av de totala reklaminvesteringarna i Sverige under 2012, vilket motsvarar en marknad på 3,9 mdr kronor. Digital Signage utgör en delmängd av denna marknad. Detaljhandeln utgör en betydande andel av den totala marknaden för Digital Signage och i Norden finns omkring 800 större service- och detaljhandelskedjor. Inom spelmarknaden har MultiQ levererat omkring skärmar till Svenska spel som är Sveriges största speloperatör. I de flesta Europeiska länderna är spelmarknaden reglerad där endast nationella eller regionala spelbolag har rätt att bedriva spelverksamhet med fysiska butiker. MultiQs primära målgrupp utgörs av speloperatörer med fysiska butiker. Inom säkerhetssegmentet används MultiQs bildskärmar och programvaror för att presentera information från övervakningskameror. Marknaden för kameraövervakning förväntas uppgå till 20,5 miljarder dollar år 2016 enligt IMS Research och omfattar kameror, inspelningsutrustning och tillbehör. Marknaden för bildskärmar och mjukvara för presentation av videoövervakning är väsentligt mindre än marknaden för videoövervakning. I och med att MultiQ säljer internationellt genom partners har dock Bolaget möjlighet att nå en global miljardmarknad. MARKNADSTILLVÄXT Tidigare marknadsprognoser har visat på en kraftig tillväxt inom Digital Signage fram till Dämpade marknadssignaler under det senaste året gör dock att MultiQ ser en något mindre stark tillväxt under de kommande åren. Den långsiktiga tron på Digital Signage som en växande marknad är fortsatt oförändrad då trenden är att allt fler aktörer börjar använda digitala lösningar för att kommunicera med sina kunder, anställda och andra intressenter. KONKURRENS Marknaden för Digital Signage är framväxande och den nordiska marknaden har generellt sett varit fragmenterad med ett flertal mindre aktörer. Under de senaste åren har ett antal större aktörer etablerat sig, varav MultiQ tillsammans med Publiq är den störste aktören. Andra större aktörer är de båda noterade bolagen Mermaid (Danmark) och ZetaDisplay (Sverige). Ytterligare ett liknande bolag är svenska Visual Art. Det finns också ett visst inslag av stora internationella aktörer som erbjuder vissa delar inom Digital Signage såsom enbart bildskärmar eller enbart mjukvaror. Exempel på sådana aktörer är Samsung, LG, Cisco och Scala. De internationella bolagen säljer vanligtvis via agenter, vilket ofta är mindre aktörer inom Digital Signage. Ytterligare internationella aktörer som gjort vissa satsningar inom Digital Signage är Clear Channel respektive JCDecaux som dominerar marknaden för traditionell utomhusreklam. Dessa aktörer fokuserar främst på Digital Signage som ligger nära deras huvudverksamhet, dvs utomhusreklam, vilket är ett segment som MultiQ inte är aktivt inom. Marknadsaktörer Börsvärde, mkr Omsättning, mkr per 7 okt H1 Mermaid (DK) 56,0 61,5 40,1 ZetaDisplay 60,0 52,8 32,3 Visual Art ej noterat 63,3 38,0 MultiQ inkl. Publiq 68,0 96,6 43,3

19 Verksamhetsbeskrivning MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer. Bolaget erbjuder innovativa produkter och tjänster till ett antal utvalda segment, såsom spelmarknaden, säkerhet övervakning och detaljhandel. MultiQs lösningar hjälper kunderna att öka sin försäljning, stärka sina varumärken och effektivisera sin information. MultiQ har arbetat med bildskärmslösningar sedan 90-talet och har sedan dess byggt upp ett gediget kunnande om Digital Signage och bildskärmslösningar för publik miljö. Bolagets kunder återfinns över hela världen men framförallt i norra Europa. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö samt dotterbolag i Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ har nyligen expanderat sin verksamhet genom förvärvet av Publiq. I och med förvärvet av Publiq har Bolaget initialt 39 anställda. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap. VISION MultiQ skapar kommunikation och interaktion i kommersiell miljö. AFFÄRSIDÉ MultiQ utformar värdeskapande och skräddarsydda bildskärmslösningar till kunder med höga krav på funktion, kvalitet och design. MÅLSÄTTNING MultiQs målsättning är att bli marknadsledare inom Digital Signage i norra Europa. STRATEGI MultiQ erbjuder system för Digital Signage och bildskärmslösningar till större och krävande kunder inom utvalda segment. Bolagets strategi är fokuserad på att bygga nära relationer till kunder och partners, vara väl insatt i kundernas behov och deras affärsnytta samt att dra nytta av erfarenheter och specialistkunskaper från de segment där Bolaget har en stark position. I strategin ingår att fokusera på ett antal segment där det finns behov av avancerade lösningar och en komplex integration till andra system. Vidare ska det finnas potential för en betydande försäljningsvolym i varje utvalt segment och MultiQ ska kunna addera värden för sina kunder. Förvärvet av Publiq passar väl in i MultiQs strategi och innebär en väsentlig förstärkning av verksamheten. MÅLSÄTTNINGAR I VARJE SEGMENT Förstå kundernas behov och tillhandahålla system som skapar affärsnytta. Tillhandahålla integrerade lösningar som kan levereras i betydande volymer. Kunna dra nytta av erfarenheter och referenser från andra segment. Etablera en marknadsledande position i norra Europa. Expandera vidare internationellt. Etablera en bas av nöjda och återkommande kunder. HISTORIK MultiQ bildades 1992 och var en av pionjärerna inom platta bilskärmar och möjligheten med dessa i publika miljöer lanserade Bolaget sin första platta bildskärm på marknaden. Bolaget var tidigt ute med bildskärmar med hög kvalité och stilren design anpassade för publika miljöer. I slutet på 90-talet expanderade MultiQ och levererade bildskärmar till detaljhandeln, flygplatser och andra publika miljöer. Under perioden etablerar sig MultiQ som kvalitetsalternativet när det gäller kundanpassade bildskärmar med hög kvalité för offentliga miljöer. Produktutbudet breddades och ny funktionalitet såsom touch screen och internetuppkoppling adderades till produkterna. I början på 2000-talet expanderade MultiQ internationellt och levererade större installationer i en rad europeiska länder. I mitten på 2000-talet inleder MultiQ satsningen på Digital Signage, vilket innebär att Bolaget inleder skiftet från att vara en hårdvaruleverantör till att bli en leverantör av systemlösningar gjorde MultiQ de första inbrytningarna inom spelsegmentet och den första större leveransen till Svenska Spel. Under 2007 stärks satsningen på Digital Signage genom att två bolag förvärvas. Under de efterföljande åren växer MultiQs verksamhet inom spelsegmentet och internationella speloperatörer väljer Bolagets lösningar. Parallellt sker satsningen på Digital Signage och Bolaget levererar lösningar till ett antal detaljhandelskedjor inleder MultiQ satsningen på säkerhetssegmentet. LÖSNINGSERBJUDANDE MultiQ erbjuder helhetslösningar bestående av både hårdvara och mjukvara samt tillbehör. Lösningen är vanligtvis en kombination av MultiQs bildskärmar som kompletteras med annan hårdvara såsom mediaspelare och mjukvara för styrning och interaktivitet. Bolagets lösningar kan konfigureras beroende på behoven i respektive segment och de enskilda kundernas önskemål. MultiQ har en lång erfarenhet av bildskärmar och var en av pionjärerna på 90-talet inom platta bildskärmar för publik miljö och sedan dess har Bolaget levererat mer än en kvarts miljon bildskärmar. MultiQ erbjuder robusta bildskärmar för offentliga miljöer som ställer stora krav på driftsäkerhet, funktionalitet och tillförlitlighet. Bildskärmslösningarna finns normalt i storlekar från 12 upp till 65 och produkterna är positionerade som det flexibla kvalitetsalternativet på marknaden. Skärmarna tillåter en mängd användningsområden och kan anpassas för att passa slutkundens behov. Exteriören på bildskärmarna kan anpassas till kundens design och formspråk. MultiQ har även möjlighet att över tid leverera bildskärmar där den kundanpassade exteriören behålls trots att nya generationers bildskärmar introduceras. Företaget använder industripaneler som tillsammans med stramt formspråk och elegant, tidlös design borgar för långsiktig hållbarhet. Det senaste steget för MultiQs bildskärmar är nyligen lanserade MultiQ True-Flat som har multi touch-funktionalitet. Lanseringen av de nya bildskärmarna ingår i en bredare lansering benämnd Visualise & Interact där MultiQ lanserar en rad lösningar inom samtliga segment. Verksamhetsbeskrivning 17

20 KUNDSEGMENT OCH LÖSNINGAR Utifrån sin strategi att fokusera på segment där det finns behov av komplexa lösningar och där MultiQ har ett starkt erbjudande har Bolaget identifierat ett antal huvudsakliga kundsegment: spel, säkerhet samt detaljhandel och industri. Under 2012 sålde MultiQ till 178 partners och slutkunder. Majoriteten av försäljningen går via partners men vid en del större installationer sker försäljningen direkt mot slutkund. Betydelsen av partners varierar beroende på kundsegment. Av samtliga partners och slutkunder stod de tio största för 75 procent av omsättningen under Bolagets största marknad är Sverige som stod för 47 procent av intäckterna under 2012, följt av Norge (20 procent) och Tyskland (14 procent). Betalningsmodellen varierar beroende på segment, kund och huruvida försäljning sker via partner eller direkt. Inom avancerade Digital Signagelösningar erhåller MultiQ initial betalning för hårdvaruinstallationen samt löpande intäkter för mjukvara, support och service. MultiQs målsättning är att utöka tjänsteinnehållet i sitt erbjudande och som ett led i det fokuserar Bolaget på mer avancerade lösningar inom Digital Signage. MultiQ har idag tre kundlösningar; GameSignage (spelmarknaden), InfoSignage (detaljhandel och industri) samt SecuritySignage (säkerhet). Den nya produktlinjen, True-Flat, har ett kantfritt skyddsglas vilket gör skärmen lättare att underhålla och touch-funktionen mer exakt och lättare att använda. I lanseringen av Visualise & Interact ingår den nya produktlinjen True-Flat samt kundlösningarna GameSignage, InfoSignage och SecuritySignage.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE 2011-10-10 kl. 14:00 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. KappAhl genomför

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 5 mars 2012 Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev i TiksPac AB (publ) 26 februari 12 mars 2014 Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2013 kl. 13.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C i Malmö. A. Rätt att

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-05-06 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 08.45 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:29 2011-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2016 kl. 16.00 på Clarion Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer