FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D114/04 Rickard Israelsson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Lars Karlsson FINGERID APPLICATION FOR USER IDENTIFICATION WITH FINGERPRINT PART II Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 SAMMANFATTNING Under hösten 2003 utvecklade två examensarbetare från Örebro Universitet ett system för identifiering åt Legosan AB. Systemet, som identifierar en användare med hjälp av en fingeravtrycksläsare, behöver förbättras och vidareutvecklas. Detta är anledningen till att det här projektet initierades. En nackdel med det befintliga systemet är att starttiden för identifieringsapplikationen är lång. Även identifieringstiden är lång då många användare finns inlagda i systemet. Dessa tider måste under projektets gång minskas ner till en accepterad nivå. Denna rapport presenterar resultatet av de förbättringar som gjorts och de nya delar som har utvecklats för systemet. ABSTRACT In the autumn 2003 two students from Örebro University developed an identification system for Legosan AB. The system, which identifies a user with a fingerprint scan, needs to be improved and further developed. This is the reason that this project was initialised. One disadvantage with the existing system is that the time to start the identification application is long. The identification time is also long if many users are registered in the system. Those times must be decreased to an acceptable level during the project. This report presents the result of the improvements that have been accomplished and the new parts that have been developed for the system. Rickard Israelsson Sidan 1

3 FÖRORD Denna rapport är en del av det examensarbete som jag har gjort för en 160-poängs Magisterexamen i Datorteknik vid Örebro Universitet. Examensarbetet omfattar 20 poäng och har utförts under våren 2004 vid Legosan AB i Kumla. Personligen har projektet gett mig större kunskaper inom programmering och projekthantering. Jag har fått möjligheten att arbeta med Visual Studio, Windows-nätverk med Windows Server 2003, Active Directory Service Interface, och spännande teknik i frontlinjen i form av en fingeravtrycksläsare från Fingerprint Cards AB. Jag vill passa på att tacka följande personer: Fredrik Wiklund, min handledare och uppdragsgivare på Legosan AB, för hans goda idéer och stora entusiasm. Daniel Johansson och Daniel Hammarin, examensarbetare från Örebro Universitet som inledde detta arbete, för deras hjälpsamhet och tålamod. Jonas Salomonsson, applikations- och mjukvaruingenjör på Fingerprint Cards AB, för hans fortsatt utmärkta support under detta projekt. Thomas Padron-McCarthy, min handledare på Örebro Universitet. Jag hoppas att projektet kommer ge Legosan AB ett användbart system som de kommer att ha stor glädje och nytta av. Rickard Israelsson Sidan 2

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Legosan AB Mål Terminologi BEFINTLIGT SYSTEM Systemet FingerID FingerID FingerIDAdmin Det befintliga systemets svagheter Lång starttid för FingerID Lång identifieringstid Installationsprogram Integrera FingerIDAdmin i Active Directory Users and Computers Spärrat användarkonto Utöka Active Directory Schema VERKTYG OCH METOD FPC 6410 Development kit Fingeravtrycksläsaren Algoritmer BioAPI Biometric Information Record BIR FPCore API Windows Server 2003 med Active Directory Visual C Wise Package Studio iscala PPFD-metoden UTREDNING Starta FingerID som en tjänst Integrera FingerIDAdmin som en flik i Active Directory IMPLEMENTERING Klientbaserat FingerID FingerIDTray Funktion Design Förbättringar i FingerID Förbättringar i FingerIDAdmin Installationsprogram RESULTAT MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR REFERENSER Litteratur och skrifter Webbplatser Rickard Israelsson Sidan 3

5 1. INLEDNING Detta avsnitt ska ge en bakgrund till varför projektet startades, vilka mål som satts upp samt ge en enkel förklaring till den terminologi som används i rapporten. 1.1 Legosan AB Legosan AB är ett Kumla-företag med cirka 25 anställda, som har funnits sedan mitten av 1980-talet. Legosan AB tillverkar naturläkemedel och kosttillskott, och är sedan 1997 certifierade för läkemedelsproduktion av Svenska Läkemedelsverket. De produkter som tillverkas består i huvudsak av tabletter som innehåller allt från 3-4 råvaror till uppemot 40 stycken. I lager hålls över 300 råvaror. Tillverkningsprocessen består av 4-7 delmoment. I tillvekningsprocessen används moderna maskiner främst från Tyskland. Dokumenthanteringen för varje tillverkningsomgång är dock pappersbunden vilket Legosan AB håller på att avlägsna. Alla dokument som produceras i fabriken är knutna till en tillverkningsomgång och signeras idag av operatören med en namnunderskrift. Innan paketering och skeppning granskas alla dokument av kvalitetsavdelningen. Processen och rutinerna är utformade för att passa gällande regler, GMP (Good Manufacturing Practice). 1.2 Mål Eftersom produktionen sker under mycket stränga krav på sanitet är förekomsten av pappersdokument och pennor i produktionen en ovälkommen riskkälla. Därför önskar Legosan AB avlägsna detta och behöver således en annan identifierings- och verifieringsmetod. Under hösten 2003 påbörjade två examensarbetare, Daniel Johansson och Daniel Hammarin från Örebro Universitet, arbetet med identifierings- och verifieringsproblemet [6]. Man har utvecklat systemet FingerID som med hjälp av fingeravtryck identifierar en användare. Systemet fungerar, men behöver förbättras innan det kan användas i produktionen. Uppdraget bestod av följande punkter: Integrera systemet i Active Directory för att tillhandahålla nya möjligheter. Önskvärt är en extra flik på användarens egenskaper för att enkelt ändra användarens inställningar för systemet. Utred hur många användare systemet klarar av och om det går att öka antalet användare. En tänkbar lösning kan vara att använda prioriterade söklistor från olika terminaler. Utred om programmet FingerID kan köras som en tjänst som laddas vid inloggning och är igång i aktivitetsfältet. Målet är att systemet ej ska uppfattas som segt. Fortsätt utveckla systemet efter Legosans behov med målet att systemet skall införas i tillverkningsprocessen som ett arbetsbesparande hjälpmedel. Utför omfattande testning av systemet. Rickard Israelsson Sidan 4

6 Önskad dokumentation Arbetet skall dokumenteras noggrant på det sätt som Legosan önskar utifrån läkemedelsverkets riktlinjer. Dokumentera systemets säkerhet och utred möjligheten till intrång. 1.3 Terminologi Active Directory Katalogtjänst i Windows Server 2003 som hanterar information om användare, användargrupper och datorer. Identifiering Jämförelse mot flera lagrade fingeravtryck, för att avgöra vilket som matchar och därigenom identifiera användaren. Verifiering Jämförelse mot ett enskilt fingeravtryck. iscala 2.2 iscala 2.2 utvecklas av Scala Business Solutions NV och är det affärssystem som Legosan använder. Replikera Att replikera innebär att man upprätthåller en kopia av t ex en katalog. Om innehållet förändras i källkatalogen genomförs samma förändring på målkatalogen. Det man får är en exakt kopia av en katalog. Template Unik matematiskt beskrivning av en persons biometriska egenskaper. I detta dokument gäller det egenskaper för ett fingeravtryck. USB Förkortning för Universal Serial Bus, som är ett gränssnitt för att ansluta yttre enheter till en dator. Både data och ström skickas i en USB-kabel. Rickard Israelsson Sidan 5

7 2. BEFINTLIGT SYSTEM Detta avsnitt beskriver hur det befintliga systemet FingerID var designat och vilka delar som behövde förbättras. 2.1 Systemet FingerID Det befintliga systemet FingerID bestod av två delar, FingerID för identifiering och FingerIDAdmin för administration. FingerID och FingerIDAdmin är helt separata applikationer som båda ligger på servern. FingerID är systemets huvudapplikation. Systemet FingerID ligger på servern för att få en enkel åtkomst från klienterna. Systemöversikt Klient iscala 2.2 Affärssystem Fingeravtrycksläsare läser in fingeravtryck Startar Server Returnerar identitet FingerID identifierar FingerIDAdmin administrerar Läser templates Läser användarinformation Skapar templates Läser och skriver fingeravtrycksinformation BIR-katalog lagrar templates Active Directory innehåller användarinformatio Figur 1 - Det befintliga systemets struktur När en användare av Legosan AB:s affärssystem iscala 2.2, som körs från en klient, ombeds att signera ett dokument startar iscala 2.2 applikationen FingerID på servern (se figur 1). FingerID identifierar användaren med hjälp av dennes fingeravtryck som läses in med en fingeravtrycksläsare som är ansluten till datorn via en USB-port. Det inlästa fingeravtrycket matchas sedan mot de fingeravtrycktemplates som finns lagrade i BIRkatalogen. När en korrekt matchning skett hämtar FingerID det fullständiga namnet på den användare i Active Directory, som är kopplat till det matchade templatet, och returnerar detta till iscala 2.2. Med hjälp av applikationen FingerIDAdmin kan en administratör ta bort, eller låta en användare läsa in nya, fingeravtryck som sparas i BIR-katalogen. De nya fingeravtrycken kopplas till användaren i Active Directory. Rickard Israelsson Sidan 6

8 2.2 FingerID Figur 2 Huvudfönstret för applikationen FingerID Då användaren kommer till ett visst fält i iscala 2.2 startas FingerID och en dialog visas där användaren ombedes lägga sitt finger på fingeravtrycksläsaren (se figur 2). Om FingerID-applikationen inte får någon kontakt med läsaren visas ett felmeddelande om detta varefter dialogen stängs. När användaren placerat sitt finger på läsaren påbörjas inläsningen. Efter inläsningen startas en identifieringsprocess som söker efter en matchande template till det inlästa fingeravtrycket. Alla templates finns lagrade i en BIRkatalog med filnamn på formen namn; bir, där anger att filen lagrar höger hands pekfinger. Om identifieringsprocessen misslyckas med att hitta en matchande template anses identifieringen misslyckad och användaren ges valet att göra om eller avbryta inläsningen. Om en matchande template hittas startas en sökning i Active Directory efter den användare som är kopplad till det aktuella templatet. Då sökningen är klar och en användare i Active Directory hittats, returneras det fullständiga namnet till iscala 2.2. Om sökningen misslyckas anses identifieringen misslyckad och användaren ges valet att göra om eller avbryta inläsningen. Till sist skriver FingerID statistik till en textfil om hur identifieringen misslyckades eller lyckades. 2.3 FingerIDAdmin Applikationen FingerIDAdmin är ett administrationsverktyg för systemet FingerID. En systemadministratör kan med applikationen göra inställningar för FingerID, ta del av statistik över systemet samt lägga till eller ta bort fingeravtryck för användare. Rickard Israelsson Sidan 7

9 Figur 3 Huvudfönstret för applikationen FingerIDAdmin Vid start kontaktar FingerIDAdmin Active Directory och listar användarnamn på samtliga medlemmar i användargruppen för FingerID-systemet. När en användare markeras i listan visas användarinformation för denne. Information om vilka fingeravtryck som lagrats för användaren visas också. En användare kan ha upp till sex fingeravtryck lagrade, ett för pekfingret, långfingret, och ringfingret på varje hand (se figur 3). Då administratören väljer att lägga till ett fingeravtryck för en användare visas en utökad version av applikationen FingerID. Det inlästa fingeravtrycket måste vara av tillräckligt bra kvalitet innan det kan sparas. När ett fingeravtryck sparas skapas ett fingeravtrycktemplate i BIR-katalogen. Filnamnet anger till vilken användare och finger avtrycket tillhör. Filnamnet skrivs på formen användarnamn; bir där anger höger ringfinger, anger höger långfinger osv. I Active Directory uppdateras informationen om vilka fingeravtryck användaren har lagrade. När ett fingeravtrycks tas bort tas filen bort och fingeravtrycksinformationen i Active Directory uppdateras. Rickard Israelsson Sidan 8

10 Administratören kan låta en användare verifiera sig mot de lagrade fingeravtrycken för att kontrollera att användaren kan identifiera sig på ett korrekt sätt. Verifiering sker enbart mot den fingeravtryckstemplate som representerar ett visst finger för en viss användare. De inställningar som administratören kan göra för FingerID är att ställa in noggrannheten för identifieringen och att kräva godkännande efter identifiering för olika användare. FingerIDAdmin kan visa den statistik som FingerID skriver efter varje identifieringsförsök. Detta görs i en statistikdialog som listar följande: För varje användare: Antal identifieringar Genomsnittlig ranking för identifieringen av fingeravtryck Genomsnittlig inläst area av fingeravtryck Genomsnittlig kvalitet på inläsning Genomsnittlig tid för ID-sökning Genomsnittlig tid för Active Directory-sökning Datum och tid för senaste identifiering Vidare visas statistik över fel som har inträffat. Fel som det förs statistik över: Kunde ej hämta data från läsaren Kunde ej kontakta Active Directory Misslyckad identifiering Statistiken kan sparas för senare visning i en textfil med namn på formen *.log. 2.4 Det befintliga systemets svagheter Det befintliga systemet FingerID fungerar i det stora hela bra. Men det finns ett par saker man vill förbättra och några funktioner man saknar. Det är dessa svagheter som ligger till grund för detta projekt Lång starttid för FingerID Den största nackdelen med systemet är att tiden det tar att starta applikationen FingerID är relativt lång. Detta gör att programmet uppfattas som segt om man dagligen jobbar med det. Den största anledningen till detta är att systemet FingerID endast är installerat på servern. Detta innebär att om man vill starta applikationen FingerID måste denna först laddas från servern vilket kan vara tidskrävande. För att komma till rätta med detta problem finns en idé om att låta applikationen FingerID laddas som en tjänst vid inloggning. Detta ska under projektets gång utredas. Rickard Israelsson Sidan 9

11 2.4.2 Lång identifieringstid Ett annat tidsproblem gäller identifieringsprocessen som även den kan uppfattas som seg. Tiden för identifieringen beror främst av två saker: dels av antalet templates som skall genomsökas, och dels av att dessa templates måste laddas från servern. Identifieringen tar ca 2,5 sekunder med 100 templates. Under projektet skall det utredas om det går att använda prioriterade söklistor för att minska ner antalet templates att genomsöka. Det skall också utredas om man kan replikera BIR-katalogen från servern till klienterna för att undvika att templates måste laddas ner under identifieringen Installationsprogram Det befintliga installationsprogrammet installerar endast applikationerna FingerID samt FingerIDAdmin. Fingeravtrycksläsaren måste därför installeras separat genom att man installerar ett demoprogram från tillverkarna. Detta demoprogram är inte önskvärt att installera. En ny installationsfil skall tas fram som installerar alla nödvändiga delar för systemet FingerID Integrera FingerIDAdmin i Active Directory Users and Computers Ett önskemål finns att integrera administrationsprogrammet som en extra flik under användarnas egenskaper i Active Directory Users and Computers. Detta medför dock att man inte kan göra inställningar som berör alla användare, eller ta del av statistiken på ett enkelt sätt. Det ska utredas under projektets gång om detta är en användbar lösning Spärrat användarkonto I Legosan AB:s produktionsmiljö använder flera operatörer samma klienter. Då flera olika användare ska mata in kontrolldata i affärssystemet vid flera olika tillfällen sker ingen inoch ut loggning utan samma konto används hela dagen. Detta leder till att en användare med ett spärrat användarkonto fortfarande kan jobba vid en klient, vilket är en säkerhetsrisk. Denna användare bör då inte kunna använda FingerID för att identifiera sig. En spärr måste därför läggas in för att stoppa identifiering av användare med spärrat användarkonto Utöka Active Directory Schema Det befintliga systemet FingerID sparar information i Active Directory Schema, för att veta vilka fingeravtryck som finns sparade i BIR-katalogen. Denna information sparas under organisationsfliken för en användare. Denna lösning fungerar idag eftersom Legosan AB inte utnyttjar denna flik, men i framtiden vill man ha möjligheten att använda fliken. Önskvärt är att istället utöka Active Directory Schema för att spara dessa data. Rickard Israelsson Sidan 10

12 3. VERKTYG OCH METOD Detta avsnitt ger en beskrivning av de verktyg och metoder som använts i projektet. De flesta av dessa är utvalda av Daniel och Daniel som påbörjade arbetet med systemet FingerID. 3.1 FPC 6410 Development kit Utvecklingspaket från Fingerprint Cards AB [10] innehåller följande komponenter: 1 st. fingeravtryckläsare bestående av: FPC1010 Area Sensor, ASIC FPC2000 processor, ARM7 mikrocontroller för USB eller seriell kommunikationskabel. 1 st. CD innehållande FPC4010 Area Verification Algorithm, FPC4020 Area Identification Algorithm, mjukvara, dokumentation och exempelkod Fingeravtrycksläsaren FCP1010 Area Sensor är en kapacitiv sensor och ser ut enligt figur 4. Figur 4 - FPC1010 Area Sensor monterad i puck med USB-kabel I utvecklingspaketet är sensorn monterad i ett plastskal kallad puck innehållande processorn och USB-microkontrollern. I slutprodukten är sensorn tänkt att vara integrerad på ett lämpligt sätt vid PC-terminalen. Under utvecklingsfasen har dock arbetet skett mot en sensor monterad i puck. En kapacitiv fingeravtryckssensor arbetar genom att mäta variationen i kapacitans över den yta som har kontakt med sensorn. En kapacitiv sensor kan skapa en korrekt 3- dimensionell bild av fingeravtryckets struktur baserad på fingertoppens elektriska egenskaper Algoritmer Fingerprint Cards AB tillhandahåller två algoritmer som används av systemet, FPC4010 Area Verification Algorithm för verifiering, och FPC4020 Area Identification Algorithm för identifiering. När man vill identifiera ett fingeravtryck genom att söka i en databas har man två alternativ. Antingen matchar man fingeravtrycket mot hela databasen och väljer den som Rickard Israelsson Sidan 11

13 matchar bäst. Problemet med denna metod är att det är tidskrävande att matcha mot hela databasen, speciellt om den innehåller många fingeravtryck. Den bättre metoden i detta fall är att man först försöker sortera databasen efter hur likt databasens fingeravtryck är det oidentifierade avtrycket. Sedan kan man helt enkelt matcha mot det fingeravtrycket man tror mest på och sedan jobba sig nedåt tills man hittat ett matchande fingeravtryck. Fingerprint Cards AB:s identifieringsalgoritm arbetar på just detta sätt genom att först ranka alla fingeravtryck mot det som ska identifieras, och sedan noggrannare söka igenom de 20 bästa. Hur utför man själva matchningen då? Den mest utbredda metoden är Minutiae-baserad fingeravtrycksmatchning [7] som är den grundläggande metoden i fingeravtrycks identifiering. Den går ut på att hitta Minutiae-punkter i fingeravtrycket, se figur 5, och sedan jämföra det inbördes mönstret mellan de båda fingeravtrycken. Att jämföra två mönster av punkter är dock en tidskrävande uppgift och är därför inte helt bra om man vill utföra många matchningar på kort tid. Det finns även metoder som inte bygger på Minutiae-punkter, t ex Filterbank-Based Fingerprint Matching [14] som går ut på att man filtrerar fingeravtrycket och sedan delar in det i ett rutmönster. Därefter beräknar man vilken nyans på gråskalan hela rutan har, om rutan blir mörk betyder det att det finns många linjer i rutan och vise versa. Det vanligaste är dock att man försöker förfina Minutiae baserad fingeravtrycks matchning. Detta är vad Fingerprint Cards AB gjort i deras Distinct Area Detection Method, DAD. DAD identifierar olika unika minutiae-punkter i fingeravtrycket. Dessa punkter tas fram från den 3-dimensionella information som den kapacitiva sensorn ger. Punkterna bildar tillsammans med sina inbördes geometriska förhållanden en unik matematisk beskrivning av fingeravtrycket. Fingerprint Cards algoritmer för verifiering och identifiering innehåller båda en del för inregistrering av fingeravtryck. Vid inregistrering skapas en template, schablon, av den unika matematiska beskrivning som DAD-algoritmen tar fram. Denna template sparas på BIR-format som beskrivs nedan. Figur 5 - Minutiae punkterna är förgreningar och ändpunkter i en linje BioAPI BioAPI är ett ramverk som möjliggör åtkomst till olika biometriska enheter och funktioner genom så kallade Biometric Service Providers, BSP:er. BioAPI är en bred API som kan hantera många olika sorters BSP:er, inte bara fingeravtryckläsare. BioAPI tillhandahålls gratis av The BioAPI Consortium [12]. BioAPI finns tillgängligt för plattformarna Windows Win32, UNIX, Linux och Sun Solaris. Rickard Israelsson Sidan 12

14 Win32-versionen av BioAPI består av två DLL-filer. BSP:er implementeras som DLL:er som laddas av BioAPI-ramverket när olika applikationer begär dessa. BioAPI måste vara installerat på alla datorer som ska använda någon eller flera BSP:er Biometric Information Record BIR Biometrisk information som förmedlas mellan applikation och BSP sparas i en BIR- Biometric Information Record. Filhuvud (standard) Biometrisk information (genomskinlig) Nyttolast (valfri) Signatur (valfri) En BIR består av ett filhuvud och den biometriska informationen. Nyttolasten och Signaturen är valfria. Den biometriska informationen är transparent för applikationen så att den inte förstår informationen, detta för att höja säkerheten FPCore API FPCore API är en samling C++-klasser designade för att förenkla kommunikationen mellan BioAPI och de BSP:er som Fingerprint Cards AB tillhandahåller. BioAPIramverket kan förmedla biometrisk information mellan applikation och BSP men det finns ingen standard för att skicka och hämta parametrar från en BSP. Därför implementerar FPCore API en sådan kommunikation som sker via Windows-registret. FPCore API finns endast tillgängligt för Windows Win32-plattformar och har inte implementerat Nyttolast eller Signatur för BIRs. 3.2 Windows Server 2003 med Active Directory Legosan använder en Windows Server 2003 som domänkontrollant i sitt interna nätverk. En domänkontrollant använder katalogtjänsten Active Directory för att hantera nätverkets resurser som t.ex. användare, användargrupper, datorer, filer och applikationer. De användare som ska vara tillgängliga för FingerID-systemet måste vara medlemmar av en speciell användargrupp. Det nya FingerID-systemet är delvis serverbaserat och delvis klientbaserat. Applikationen FingerIDAdmin, fingeravtrycktemplates, och statistik lagras på servern. Applikationerna FingerID och FingerIDTray samt kopior av fingeravtryckstemplates lagras på klienterna. Rickard Israelsson Sidan 13

15 3.3 Visual C Som utvecklingsverktyg för projektet valdes Microsoft Visual C eftersom det föregående projektet använde detta. Även FPCore API och den exempelkod som medföljde FPC 6410 Developement kit är anpassade för just detta. Programmering mot Active Directory har skett via Active Directory Services Interface (ADSI). ADSI är ett programmeringsgränssnitt som kan användas mot olika katalogtjänster som t.ex. Active Directory (AD), NDS från Novell, Exchange och Windows NT4-domäner (NTDS). ADSI är implementerat enligt Microsofts COM-standard. 3.4 Wise Package Studio 4.0 För att bygga installationsprogram användes Wise Package Studio 4.0. Valet av detta verktyg beror på att man kunde få mest hjälp med installation av fingeravtrycksläsaren från läsarens leverantör. Föregående projektgrupp hade problem med att installera läsaren eftersom man använde ett annat verktyg som man inte kunde få hjälp med. 3.5 iscala 2.2 iscala 2.2 utvecklas av Scala Business Solutions NV [11] och är det affärssystem som Legosan använder. Affärssystemet används då maskinoperatörerna fyller i sina rapporter. Ifrån iscala 2.2 startas FingerID-systemet när användaren placerar markören i ett visst textfält för att underteckna. FingerID returnerar identiteten till textfältet. 3.6 PPFD-metoden Då systemet ska användas inom läkemedelstillverkning är det viktigt att det finns en dokumentation som följer de riktlinjer som Läkemedelsverket lagt fram. Legosan önskade en dokumentationsform som följer Good Manufacturing Practice, GMPs riktlinjer för mjukvaruutveckling inom läkemedelstillverkning. Daniel och Daniel har valt att dokumentera systemet FingerID enligt PPFD-metoden (ProvPlan Före Design) [4], som har mycket gemensamt med GMP-modellen [5]. De aktiviteter som PPFD-metoden beskriver kan ses i figur 6 på nästa sida. Rickard Israelsson Sidan 14

16 Anv.krav Riskanalys Problemlista Systemkrav Konfigdok Provlogg Provplan Utprovning Mjukvaru- Designspec Hårdvaru- Designspec Verifiering Implementation Rickard Israelsson Sidan 15

17 Figur 6 - PPFD-metodens aktiviteter Användarkrav Användarkraven är de övergripande kraven på system. De ska specificeras på ett för användaren begripligt sätt. Användarkraven motsvarar User Requirements Specification i GMP-modellen. Systemkrav Användarkraven ska formuleras om och vidarebearbetas till systemkrav, som i detalj ska specificera kraven på det system som ska tas fram. Kraven ska formuleras på ett sådant sätt de blir enkla att prova ut. Dessa krav är en utökad beskrivning av användarkraven och är främst riktade mot utvecklaren. Därför kan dessa krav upplevas mer komplicerade för användaren. Systemkraven ska vara numrerade för att förenkla utprovning. Systemkraven motsvarar Function Requirements Specification i GMP-modellen. Provplan Provplan ska tas fram i samband med systemkraven för att förbereda prov av det byggda systemet och samtidigt analysera kraven i systemkravsdokumentet. Konfigurationsdokument Konfigurationsdokumentet ska specificera utvecklings- och målmiljö. Versionshantering och manuella rutiner ska också skrivas ner. Rickard Israelsson Sidan 16

18 Designdokument (Hårdvaru- & Mjukvaru-) Designdokumenten ska givet användar- och systemkrav specificera hur systemet ska konstrueras med avseende på hårdvara och mjukvara. Designdokumenten motsvarar Design Requirements Specification i GMP-modellen. Verifiering Granskning av att systemet har byggts enligt intentionerna i kravdokumenten och designspecen. Utprovning Systemet ska provas ut enligt provplanen. Provresultat ska dokumenteras i provloggar. Ickefunktionella krav som inte kan provas ut ska granskas mot det faktiska systemet. Problemlista Problemlistan ska innehålla de problem som uppkommit under projektet och inte kommer att lösas inom projekttiden. GMP-modellens tre steg av verifiering, Installation Qualification, Operational Qualification och Performance Qualification, motsvaras i PPFD-metoden av Verifiering mot designdokumenten, och utprovningen som kontrollerar att systemkraven uppfylls. Rickard Israelsson Sidan 17

19 4. UTREDNING Detta avsnitt presenterar de utredningar som gjorts under projektets inledningsfas. 4.1 Starta FingerID som en tjänst För att minska starttiden för applikationen FingerID fanns en idé om att konvertera FingerID till en tjänst som laddas vid inloggningen. När sedan iscala 2.2 anropar tjänsten behöver endast det grafiska gränssnittet laddas. Efter att ha utrett denna idé konstaterade jag att FingerID som en tjänst skulle kräva för mycket datakraft och det visade sig vara osäkert om programmet skulle starta snabbare. Jag koncentrerade mig istället på att hitta en annan lösning. Den nya lösningen man kom fram till var att konvertera FingerID till en klientbaserad applikation. Detta skulle dels göra starttiden av FingerID kortare men även ge möjlighet att minska identifieringstiden genom att replikera BIR-katalogen till klienten. Fler detaljer om denna lösning kommer i kapitel Integrera FingerIDAdmin som en flik i Active Directory I projektets inledningsfas fanns ett önskemål om att integrera FingerIDAdmin som en extra flik under användarens egenskaper i Active Directory Users and Computers. Man tänkte att detta skulle öka systemets användbarhet och bli lättare att administrera. Ett problem med denna lösning är att man inte kan göra inställningar som berör alla användare eftersom fliken endast avser en viss användare. Inställningar som kan göras om man behåller det befintliga administrationsprogrammet är t ex inställning av säkerhetsnivån, och kräva godkännande för alla/ingen användare. Man kan heller inte ta del av statistik på ett enkelt sätt. Om man fortfarande vill behålla dessa inställningsmöjligheter måste dessa delar av FingerIDAdmin finnas som ett separat program. En alternativ lösning är att lägga de delar som rör samtliga användare som en extra flik under gruppen FingerID:s egenskaper. Efter att noggrant övervägt denna idé, konstaterade jag att det inte finns någon egentlig vinning med att konvertera FingerIDAdmin till en flik. Jag konstaterade också att detta arbete skulle vara komplicerat och kräva mycket tid. Legosan AB beslutade därför att inte genomföra denna idé. Rickard Israelsson Sidan 18

20 5. IMPLEMENTERING Detta avsnitt beskriver hur systemet FingerID har förbättrats och hur detta har implementerats. 5.1 Klientbaserat FingerID Det finns flera fördelar med att konvertera FingerID-applikationen från serverbaserad till klientbaserad. De två stora fördelarna är minskad start- och identifieringstid eftersom inga data då behöver laddas från servern. När man, i den serverbaserade lösningen, startar FingerID från en klient, måste programmet först laddas från servern för att sedan exekveras i klientens minne. Under identifieringsfasen måste även fingeravtryckstemplates laddas från servern till klientens minne. Identifieringen tar ca 0,2 sekunder med 100 templates jämfört med ca 2,5 sekunder med en serverbaserad lösning. Befintlig serverbaserad lösning: Klient Minne Laddar FingerID processen Läser templates Server FingerID identifierar Sparar statistik Startar Returnerar identitet BIR - katalog lagrar templates Statistik - fil lagrar statistik iscala 2.2 Affärssystem Fingeravtrycksläsare Skapar templates FingerIDAdmin administrerar Läser statistik Figur 7 FingerID som serverbaserad applikation Ny klientbaserad lösning: Klient iscala 2.2 Affärssystem Fingeravtrycksläsare Server FingerIDAdmin administrerar Startar Returnerar identitet FingerID identifierar Sparar statistik Läser statistik Statistik - fil lagrar statistik Skapar templates Läser templates BIR - katalog kopia Replikering BIR - katalog lagrar templates Figur 8 FingerID som klientbaserad applikation Rickard Israelsson Sidan 19

FingerID - Applikation för användaridentifiering med fingeravtryck

FingerID - Applikation för användaridentifiering med fingeravtryck Examensarbete 20 poäng D-nivå FingerID - Applikation för användaridentifiering med fingeravtryck Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D108/03 Daniel Johansson och Daniel Hammarin Magisterprogrammet i datateknik 160

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (40) Innehåll 1 Inledning 3 2 Serverinstallation 3 2.1 Systemkrav 3 2.2 SQL Server 3 2.3 Behörighet vid installation 3 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Cup- och Matchplaneringssystem för PC Efkon AB 2008-2014 Innehållsförteckning: 1 INLEDNING... 1 2 FÖRBEREDELSE OCH PLANERING AV NÄTVERKET...

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Installationstjänst. maj 2011

Installationstjänst. maj 2011 Installationstjänst maj 2011 AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

AutoTrader LE. Användarmanual. Autostock AB, 2013

AutoTrader LE. Användarmanual. Autostock AB, 2013 AutoTrader LE Användarmanual Autostock AB, 2013 Table of Contents Inledning 3 Installera AT LE 4 Att komma igång 6 Ändra utseende 7 Support och uppdatering 8 Lägg till nya instrument 10 Ändra loginuppgifter

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

SITHS inloggning i AD

SITHS inloggning i AD SITHS inloggning i AD Inloggning med grafiskt gränssnitt kräver Windows 7 eller Vista Med PassThrough Gina for Windows och NetID version 5.5.0.27 För att logga in i en Windows domän med hjälp av SITHS-kort

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

1 Slutanvändarguide för installation. 1.1 Installera SmartDashBoard och SmartLog (Smart Console R77.20)

1 Slutanvändarguide för installation. 1.1 Installera SmartDashBoard och SmartLog (Smart Console R77.20) Innehåll 1 Slutanvändarguide för installation...2 1.1 Installera SmartDashBoard och SmartLog (Smart Console R77.20)...2 1.2 Installera SmartEvent (baserat PC-klienten: Smart Console NGSE)...7 1.3 How to

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Dyna Pass. Wireless Secure Access

Dyna Pass. Wireless Secure Access Dyna Pass Wireless Secure Access Säkerheten kring lösenord är ofta debatterad och det finns ett antal viktiga frågor man bör ställa sig. Några exempel på detta är: Hur stor risk ligger i den mänskliga

Läs mer

Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd

Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd 1 (5) Ver. 1.1-2008-11-06 Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd 1. Inledning Detta dokument redogör för vissa grundläggande säkerhetskrav som bör ställas i samband med anskaffning eller

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Konfigurering och driftsättning

Konfigurering och driftsättning 1 (40) Ladok Nouveau Ändringshistorik Av Kommentar Granskare/Godk ännare 2010-03-15 sbm Utkast 2010-04-27 sbm Uppdaterat inför majleveransen 2010-06-10 2010-09-02 sbm sbm Visual C++ Runtime kräver Windows

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2015-06-01 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning För Mac Word och PowerPoint... 1 Var hittar

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter Användardokumentation för CuMaP-PC Cup- och Matchplaneringssystem för PC Fleranvändarsystem och behörigheter Efkon AB 2005-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. BEHÖRIGHETSNIVÅER... 2 3. FÖRBEREDELSE

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0 1 Användarmanual Att arbeta med Cubicle 2.0 Innehåll 2 Att komma igång 3 Förberedelser 3 Logga in första gången 3 Startsidan 4 Byt till personlig PIN-kod på kortet 4 Att arbeta i Cubicle 5 Cubicle Explorer

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (7) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2011-07-08 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Wordmallar?... 2 Är du

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer