FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D114/04 Rickard Israelsson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Lars Karlsson FINGERID APPLICATION FOR USER IDENTIFICATION WITH FINGERPRINT PART II Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 SAMMANFATTNING Under hösten 2003 utvecklade två examensarbetare från Örebro Universitet ett system för identifiering åt Legosan AB. Systemet, som identifierar en användare med hjälp av en fingeravtrycksläsare, behöver förbättras och vidareutvecklas. Detta är anledningen till att det här projektet initierades. En nackdel med det befintliga systemet är att starttiden för identifieringsapplikationen är lång. Även identifieringstiden är lång då många användare finns inlagda i systemet. Dessa tider måste under projektets gång minskas ner till en accepterad nivå. Denna rapport presenterar resultatet av de förbättringar som gjorts och de nya delar som har utvecklats för systemet. ABSTRACT In the autumn 2003 two students from Örebro University developed an identification system for Legosan AB. The system, which identifies a user with a fingerprint scan, needs to be improved and further developed. This is the reason that this project was initialised. One disadvantage with the existing system is that the time to start the identification application is long. The identification time is also long if many users are registered in the system. Those times must be decreased to an acceptable level during the project. This report presents the result of the improvements that have been accomplished and the new parts that have been developed for the system. Rickard Israelsson Sidan 1

3 FÖRORD Denna rapport är en del av det examensarbete som jag har gjort för en 160-poängs Magisterexamen i Datorteknik vid Örebro Universitet. Examensarbetet omfattar 20 poäng och har utförts under våren 2004 vid Legosan AB i Kumla. Personligen har projektet gett mig större kunskaper inom programmering och projekthantering. Jag har fått möjligheten att arbeta med Visual Studio, Windows-nätverk med Windows Server 2003, Active Directory Service Interface, och spännande teknik i frontlinjen i form av en fingeravtrycksläsare från Fingerprint Cards AB. Jag vill passa på att tacka följande personer: Fredrik Wiklund, min handledare och uppdragsgivare på Legosan AB, för hans goda idéer och stora entusiasm. Daniel Johansson och Daniel Hammarin, examensarbetare från Örebro Universitet som inledde detta arbete, för deras hjälpsamhet och tålamod. Jonas Salomonsson, applikations- och mjukvaruingenjör på Fingerprint Cards AB, för hans fortsatt utmärkta support under detta projekt. Thomas Padron-McCarthy, min handledare på Örebro Universitet. Jag hoppas att projektet kommer ge Legosan AB ett användbart system som de kommer att ha stor glädje och nytta av. Rickard Israelsson Sidan 2

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Legosan AB Mål Terminologi BEFINTLIGT SYSTEM Systemet FingerID FingerID FingerIDAdmin Det befintliga systemets svagheter Lång starttid för FingerID Lång identifieringstid Installationsprogram Integrera FingerIDAdmin i Active Directory Users and Computers Spärrat användarkonto Utöka Active Directory Schema VERKTYG OCH METOD FPC 6410 Development kit Fingeravtrycksläsaren Algoritmer BioAPI Biometric Information Record BIR FPCore API Windows Server 2003 med Active Directory Visual C Wise Package Studio iscala PPFD-metoden UTREDNING Starta FingerID som en tjänst Integrera FingerIDAdmin som en flik i Active Directory IMPLEMENTERING Klientbaserat FingerID FingerIDTray Funktion Design Förbättringar i FingerID Förbättringar i FingerIDAdmin Installationsprogram RESULTAT MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR REFERENSER Litteratur och skrifter Webbplatser Rickard Israelsson Sidan 3

5 1. INLEDNING Detta avsnitt ska ge en bakgrund till varför projektet startades, vilka mål som satts upp samt ge en enkel förklaring till den terminologi som används i rapporten. 1.1 Legosan AB Legosan AB är ett Kumla-företag med cirka 25 anställda, som har funnits sedan mitten av 1980-talet. Legosan AB tillverkar naturläkemedel och kosttillskott, och är sedan 1997 certifierade för läkemedelsproduktion av Svenska Läkemedelsverket. De produkter som tillverkas består i huvudsak av tabletter som innehåller allt från 3-4 råvaror till uppemot 40 stycken. I lager hålls över 300 råvaror. Tillverkningsprocessen består av 4-7 delmoment. I tillvekningsprocessen används moderna maskiner främst från Tyskland. Dokumenthanteringen för varje tillverkningsomgång är dock pappersbunden vilket Legosan AB håller på att avlägsna. Alla dokument som produceras i fabriken är knutna till en tillverkningsomgång och signeras idag av operatören med en namnunderskrift. Innan paketering och skeppning granskas alla dokument av kvalitetsavdelningen. Processen och rutinerna är utformade för att passa gällande regler, GMP (Good Manufacturing Practice). 1.2 Mål Eftersom produktionen sker under mycket stränga krav på sanitet är förekomsten av pappersdokument och pennor i produktionen en ovälkommen riskkälla. Därför önskar Legosan AB avlägsna detta och behöver således en annan identifierings- och verifieringsmetod. Under hösten 2003 påbörjade två examensarbetare, Daniel Johansson och Daniel Hammarin från Örebro Universitet, arbetet med identifierings- och verifieringsproblemet [6]. Man har utvecklat systemet FingerID som med hjälp av fingeravtryck identifierar en användare. Systemet fungerar, men behöver förbättras innan det kan användas i produktionen. Uppdraget bestod av följande punkter: Integrera systemet i Active Directory för att tillhandahålla nya möjligheter. Önskvärt är en extra flik på användarens egenskaper för att enkelt ändra användarens inställningar för systemet. Utred hur många användare systemet klarar av och om det går att öka antalet användare. En tänkbar lösning kan vara att använda prioriterade söklistor från olika terminaler. Utred om programmet FingerID kan köras som en tjänst som laddas vid inloggning och är igång i aktivitetsfältet. Målet är att systemet ej ska uppfattas som segt. Fortsätt utveckla systemet efter Legosans behov med målet att systemet skall införas i tillverkningsprocessen som ett arbetsbesparande hjälpmedel. Utför omfattande testning av systemet. Rickard Israelsson Sidan 4

6 Önskad dokumentation Arbetet skall dokumenteras noggrant på det sätt som Legosan önskar utifrån läkemedelsverkets riktlinjer. Dokumentera systemets säkerhet och utred möjligheten till intrång. 1.3 Terminologi Active Directory Katalogtjänst i Windows Server 2003 som hanterar information om användare, användargrupper och datorer. Identifiering Jämförelse mot flera lagrade fingeravtryck, för att avgöra vilket som matchar och därigenom identifiera användaren. Verifiering Jämförelse mot ett enskilt fingeravtryck. iscala 2.2 iscala 2.2 utvecklas av Scala Business Solutions NV och är det affärssystem som Legosan använder. Replikera Att replikera innebär att man upprätthåller en kopia av t ex en katalog. Om innehållet förändras i källkatalogen genomförs samma förändring på målkatalogen. Det man får är en exakt kopia av en katalog. Template Unik matematiskt beskrivning av en persons biometriska egenskaper. I detta dokument gäller det egenskaper för ett fingeravtryck. USB Förkortning för Universal Serial Bus, som är ett gränssnitt för att ansluta yttre enheter till en dator. Både data och ström skickas i en USB-kabel. Rickard Israelsson Sidan 5

7 2. BEFINTLIGT SYSTEM Detta avsnitt beskriver hur det befintliga systemet FingerID var designat och vilka delar som behövde förbättras. 2.1 Systemet FingerID Det befintliga systemet FingerID bestod av två delar, FingerID för identifiering och FingerIDAdmin för administration. FingerID och FingerIDAdmin är helt separata applikationer som båda ligger på servern. FingerID är systemets huvudapplikation. Systemet FingerID ligger på servern för att få en enkel åtkomst från klienterna. Systemöversikt Klient iscala 2.2 Affärssystem Fingeravtrycksläsare läser in fingeravtryck Startar Server Returnerar identitet FingerID identifierar FingerIDAdmin administrerar Läser templates Läser användarinformation Skapar templates Läser och skriver fingeravtrycksinformation BIR-katalog lagrar templates Active Directory innehåller användarinformatio Figur 1 - Det befintliga systemets struktur När en användare av Legosan AB:s affärssystem iscala 2.2, som körs från en klient, ombeds att signera ett dokument startar iscala 2.2 applikationen FingerID på servern (se figur 1). FingerID identifierar användaren med hjälp av dennes fingeravtryck som läses in med en fingeravtrycksläsare som är ansluten till datorn via en USB-port. Det inlästa fingeravtrycket matchas sedan mot de fingeravtrycktemplates som finns lagrade i BIRkatalogen. När en korrekt matchning skett hämtar FingerID det fullständiga namnet på den användare i Active Directory, som är kopplat till det matchade templatet, och returnerar detta till iscala 2.2. Med hjälp av applikationen FingerIDAdmin kan en administratör ta bort, eller låta en användare läsa in nya, fingeravtryck som sparas i BIR-katalogen. De nya fingeravtrycken kopplas till användaren i Active Directory. Rickard Israelsson Sidan 6

8 2.2 FingerID Figur 2 Huvudfönstret för applikationen FingerID Då användaren kommer till ett visst fält i iscala 2.2 startas FingerID och en dialog visas där användaren ombedes lägga sitt finger på fingeravtrycksläsaren (se figur 2). Om FingerID-applikationen inte får någon kontakt med läsaren visas ett felmeddelande om detta varefter dialogen stängs. När användaren placerat sitt finger på läsaren påbörjas inläsningen. Efter inläsningen startas en identifieringsprocess som söker efter en matchande template till det inlästa fingeravtrycket. Alla templates finns lagrade i en BIRkatalog med filnamn på formen namn; bir, där anger att filen lagrar höger hands pekfinger. Om identifieringsprocessen misslyckas med att hitta en matchande template anses identifieringen misslyckad och användaren ges valet att göra om eller avbryta inläsningen. Om en matchande template hittas startas en sökning i Active Directory efter den användare som är kopplad till det aktuella templatet. Då sökningen är klar och en användare i Active Directory hittats, returneras det fullständiga namnet till iscala 2.2. Om sökningen misslyckas anses identifieringen misslyckad och användaren ges valet att göra om eller avbryta inläsningen. Till sist skriver FingerID statistik till en textfil om hur identifieringen misslyckades eller lyckades. 2.3 FingerIDAdmin Applikationen FingerIDAdmin är ett administrationsverktyg för systemet FingerID. En systemadministratör kan med applikationen göra inställningar för FingerID, ta del av statistik över systemet samt lägga till eller ta bort fingeravtryck för användare. Rickard Israelsson Sidan 7

9 Figur 3 Huvudfönstret för applikationen FingerIDAdmin Vid start kontaktar FingerIDAdmin Active Directory och listar användarnamn på samtliga medlemmar i användargruppen för FingerID-systemet. När en användare markeras i listan visas användarinformation för denne. Information om vilka fingeravtryck som lagrats för användaren visas också. En användare kan ha upp till sex fingeravtryck lagrade, ett för pekfingret, långfingret, och ringfingret på varje hand (se figur 3). Då administratören väljer att lägga till ett fingeravtryck för en användare visas en utökad version av applikationen FingerID. Det inlästa fingeravtrycket måste vara av tillräckligt bra kvalitet innan det kan sparas. När ett fingeravtryck sparas skapas ett fingeravtrycktemplate i BIR-katalogen. Filnamnet anger till vilken användare och finger avtrycket tillhör. Filnamnet skrivs på formen användarnamn; bir där anger höger ringfinger, anger höger långfinger osv. I Active Directory uppdateras informationen om vilka fingeravtryck användaren har lagrade. När ett fingeravtrycks tas bort tas filen bort och fingeravtrycksinformationen i Active Directory uppdateras. Rickard Israelsson Sidan 8

10 Administratören kan låta en användare verifiera sig mot de lagrade fingeravtrycken för att kontrollera att användaren kan identifiera sig på ett korrekt sätt. Verifiering sker enbart mot den fingeravtryckstemplate som representerar ett visst finger för en viss användare. De inställningar som administratören kan göra för FingerID är att ställa in noggrannheten för identifieringen och att kräva godkännande efter identifiering för olika användare. FingerIDAdmin kan visa den statistik som FingerID skriver efter varje identifieringsförsök. Detta görs i en statistikdialog som listar följande: För varje användare: Antal identifieringar Genomsnittlig ranking för identifieringen av fingeravtryck Genomsnittlig inläst area av fingeravtryck Genomsnittlig kvalitet på inläsning Genomsnittlig tid för ID-sökning Genomsnittlig tid för Active Directory-sökning Datum och tid för senaste identifiering Vidare visas statistik över fel som har inträffat. Fel som det förs statistik över: Kunde ej hämta data från läsaren Kunde ej kontakta Active Directory Misslyckad identifiering Statistiken kan sparas för senare visning i en textfil med namn på formen *.log. 2.4 Det befintliga systemets svagheter Det befintliga systemet FingerID fungerar i det stora hela bra. Men det finns ett par saker man vill förbättra och några funktioner man saknar. Det är dessa svagheter som ligger till grund för detta projekt Lång starttid för FingerID Den största nackdelen med systemet är att tiden det tar att starta applikationen FingerID är relativt lång. Detta gör att programmet uppfattas som segt om man dagligen jobbar med det. Den största anledningen till detta är att systemet FingerID endast är installerat på servern. Detta innebär att om man vill starta applikationen FingerID måste denna först laddas från servern vilket kan vara tidskrävande. För att komma till rätta med detta problem finns en idé om att låta applikationen FingerID laddas som en tjänst vid inloggning. Detta ska under projektets gång utredas. Rickard Israelsson Sidan 9

11 2.4.2 Lång identifieringstid Ett annat tidsproblem gäller identifieringsprocessen som även den kan uppfattas som seg. Tiden för identifieringen beror främst av två saker: dels av antalet templates som skall genomsökas, och dels av att dessa templates måste laddas från servern. Identifieringen tar ca 2,5 sekunder med 100 templates. Under projektet skall det utredas om det går att använda prioriterade söklistor för att minska ner antalet templates att genomsöka. Det skall också utredas om man kan replikera BIR-katalogen från servern till klienterna för att undvika att templates måste laddas ner under identifieringen Installationsprogram Det befintliga installationsprogrammet installerar endast applikationerna FingerID samt FingerIDAdmin. Fingeravtrycksläsaren måste därför installeras separat genom att man installerar ett demoprogram från tillverkarna. Detta demoprogram är inte önskvärt att installera. En ny installationsfil skall tas fram som installerar alla nödvändiga delar för systemet FingerID Integrera FingerIDAdmin i Active Directory Users and Computers Ett önskemål finns att integrera administrationsprogrammet som en extra flik under användarnas egenskaper i Active Directory Users and Computers. Detta medför dock att man inte kan göra inställningar som berör alla användare, eller ta del av statistiken på ett enkelt sätt. Det ska utredas under projektets gång om detta är en användbar lösning Spärrat användarkonto I Legosan AB:s produktionsmiljö använder flera operatörer samma klienter. Då flera olika användare ska mata in kontrolldata i affärssystemet vid flera olika tillfällen sker ingen inoch ut loggning utan samma konto används hela dagen. Detta leder till att en användare med ett spärrat användarkonto fortfarande kan jobba vid en klient, vilket är en säkerhetsrisk. Denna användare bör då inte kunna använda FingerID för att identifiera sig. En spärr måste därför läggas in för att stoppa identifiering av användare med spärrat användarkonto Utöka Active Directory Schema Det befintliga systemet FingerID sparar information i Active Directory Schema, för att veta vilka fingeravtryck som finns sparade i BIR-katalogen. Denna information sparas under organisationsfliken för en användare. Denna lösning fungerar idag eftersom Legosan AB inte utnyttjar denna flik, men i framtiden vill man ha möjligheten att använda fliken. Önskvärt är att istället utöka Active Directory Schema för att spara dessa data. Rickard Israelsson Sidan 10

12 3. VERKTYG OCH METOD Detta avsnitt ger en beskrivning av de verktyg och metoder som använts i projektet. De flesta av dessa är utvalda av Daniel och Daniel som påbörjade arbetet med systemet FingerID. 3.1 FPC 6410 Development kit Utvecklingspaket från Fingerprint Cards AB [10] innehåller följande komponenter: 1 st. fingeravtryckläsare bestående av: FPC1010 Area Sensor, ASIC FPC2000 processor, ARM7 mikrocontroller för USB eller seriell kommunikationskabel. 1 st. CD innehållande FPC4010 Area Verification Algorithm, FPC4020 Area Identification Algorithm, mjukvara, dokumentation och exempelkod Fingeravtrycksläsaren FCP1010 Area Sensor är en kapacitiv sensor och ser ut enligt figur 4. Figur 4 - FPC1010 Area Sensor monterad i puck med USB-kabel I utvecklingspaketet är sensorn monterad i ett plastskal kallad puck innehållande processorn och USB-microkontrollern. I slutprodukten är sensorn tänkt att vara integrerad på ett lämpligt sätt vid PC-terminalen. Under utvecklingsfasen har dock arbetet skett mot en sensor monterad i puck. En kapacitiv fingeravtryckssensor arbetar genom att mäta variationen i kapacitans över den yta som har kontakt med sensorn. En kapacitiv sensor kan skapa en korrekt 3- dimensionell bild av fingeravtryckets struktur baserad på fingertoppens elektriska egenskaper Algoritmer Fingerprint Cards AB tillhandahåller två algoritmer som används av systemet, FPC4010 Area Verification Algorithm för verifiering, och FPC4020 Area Identification Algorithm för identifiering. När man vill identifiera ett fingeravtryck genom att söka i en databas har man två alternativ. Antingen matchar man fingeravtrycket mot hela databasen och väljer den som Rickard Israelsson Sidan 11

13 matchar bäst. Problemet med denna metod är att det är tidskrävande att matcha mot hela databasen, speciellt om den innehåller många fingeravtryck. Den bättre metoden i detta fall är att man först försöker sortera databasen efter hur likt databasens fingeravtryck är det oidentifierade avtrycket. Sedan kan man helt enkelt matcha mot det fingeravtrycket man tror mest på och sedan jobba sig nedåt tills man hittat ett matchande fingeravtryck. Fingerprint Cards AB:s identifieringsalgoritm arbetar på just detta sätt genom att först ranka alla fingeravtryck mot det som ska identifieras, och sedan noggrannare söka igenom de 20 bästa. Hur utför man själva matchningen då? Den mest utbredda metoden är Minutiae-baserad fingeravtrycksmatchning [7] som är den grundläggande metoden i fingeravtrycks identifiering. Den går ut på att hitta Minutiae-punkter i fingeravtrycket, se figur 5, och sedan jämföra det inbördes mönstret mellan de båda fingeravtrycken. Att jämföra två mönster av punkter är dock en tidskrävande uppgift och är därför inte helt bra om man vill utföra många matchningar på kort tid. Det finns även metoder som inte bygger på Minutiae-punkter, t ex Filterbank-Based Fingerprint Matching [14] som går ut på att man filtrerar fingeravtrycket och sedan delar in det i ett rutmönster. Därefter beräknar man vilken nyans på gråskalan hela rutan har, om rutan blir mörk betyder det att det finns många linjer i rutan och vise versa. Det vanligaste är dock att man försöker förfina Minutiae baserad fingeravtrycks matchning. Detta är vad Fingerprint Cards AB gjort i deras Distinct Area Detection Method, DAD. DAD identifierar olika unika minutiae-punkter i fingeravtrycket. Dessa punkter tas fram från den 3-dimensionella information som den kapacitiva sensorn ger. Punkterna bildar tillsammans med sina inbördes geometriska förhållanden en unik matematisk beskrivning av fingeravtrycket. Fingerprint Cards algoritmer för verifiering och identifiering innehåller båda en del för inregistrering av fingeravtryck. Vid inregistrering skapas en template, schablon, av den unika matematiska beskrivning som DAD-algoritmen tar fram. Denna template sparas på BIR-format som beskrivs nedan. Figur 5 - Minutiae punkterna är förgreningar och ändpunkter i en linje BioAPI BioAPI är ett ramverk som möjliggör åtkomst till olika biometriska enheter och funktioner genom så kallade Biometric Service Providers, BSP:er. BioAPI är en bred API som kan hantera många olika sorters BSP:er, inte bara fingeravtryckläsare. BioAPI tillhandahålls gratis av The BioAPI Consortium [12]. BioAPI finns tillgängligt för plattformarna Windows Win32, UNIX, Linux och Sun Solaris. Rickard Israelsson Sidan 12

14 Win32-versionen av BioAPI består av två DLL-filer. BSP:er implementeras som DLL:er som laddas av BioAPI-ramverket när olika applikationer begär dessa. BioAPI måste vara installerat på alla datorer som ska använda någon eller flera BSP:er Biometric Information Record BIR Biometrisk information som förmedlas mellan applikation och BSP sparas i en BIR- Biometric Information Record. Filhuvud (standard) Biometrisk information (genomskinlig) Nyttolast (valfri) Signatur (valfri) En BIR består av ett filhuvud och den biometriska informationen. Nyttolasten och Signaturen är valfria. Den biometriska informationen är transparent för applikationen så att den inte förstår informationen, detta för att höja säkerheten FPCore API FPCore API är en samling C++-klasser designade för att förenkla kommunikationen mellan BioAPI och de BSP:er som Fingerprint Cards AB tillhandahåller. BioAPIramverket kan förmedla biometrisk information mellan applikation och BSP men det finns ingen standard för att skicka och hämta parametrar från en BSP. Därför implementerar FPCore API en sådan kommunikation som sker via Windows-registret. FPCore API finns endast tillgängligt för Windows Win32-plattformar och har inte implementerat Nyttolast eller Signatur för BIRs. 3.2 Windows Server 2003 med Active Directory Legosan använder en Windows Server 2003 som domänkontrollant i sitt interna nätverk. En domänkontrollant använder katalogtjänsten Active Directory för att hantera nätverkets resurser som t.ex. användare, användargrupper, datorer, filer och applikationer. De användare som ska vara tillgängliga för FingerID-systemet måste vara medlemmar av en speciell användargrupp. Det nya FingerID-systemet är delvis serverbaserat och delvis klientbaserat. Applikationen FingerIDAdmin, fingeravtrycktemplates, och statistik lagras på servern. Applikationerna FingerID och FingerIDTray samt kopior av fingeravtryckstemplates lagras på klienterna. Rickard Israelsson Sidan 13

15 3.3 Visual C Som utvecklingsverktyg för projektet valdes Microsoft Visual C eftersom det föregående projektet använde detta. Även FPCore API och den exempelkod som medföljde FPC 6410 Developement kit är anpassade för just detta. Programmering mot Active Directory har skett via Active Directory Services Interface (ADSI). ADSI är ett programmeringsgränssnitt som kan användas mot olika katalogtjänster som t.ex. Active Directory (AD), NDS från Novell, Exchange och Windows NT4-domäner (NTDS). ADSI är implementerat enligt Microsofts COM-standard. 3.4 Wise Package Studio 4.0 För att bygga installationsprogram användes Wise Package Studio 4.0. Valet av detta verktyg beror på att man kunde få mest hjälp med installation av fingeravtrycksläsaren från läsarens leverantör. Föregående projektgrupp hade problem med att installera läsaren eftersom man använde ett annat verktyg som man inte kunde få hjälp med. 3.5 iscala 2.2 iscala 2.2 utvecklas av Scala Business Solutions NV [11] och är det affärssystem som Legosan använder. Affärssystemet används då maskinoperatörerna fyller i sina rapporter. Ifrån iscala 2.2 startas FingerID-systemet när användaren placerar markören i ett visst textfält för att underteckna. FingerID returnerar identiteten till textfältet. 3.6 PPFD-metoden Då systemet ska användas inom läkemedelstillverkning är det viktigt att det finns en dokumentation som följer de riktlinjer som Läkemedelsverket lagt fram. Legosan önskade en dokumentationsform som följer Good Manufacturing Practice, GMPs riktlinjer för mjukvaruutveckling inom läkemedelstillverkning. Daniel och Daniel har valt att dokumentera systemet FingerID enligt PPFD-metoden (ProvPlan Före Design) [4], som har mycket gemensamt med GMP-modellen [5]. De aktiviteter som PPFD-metoden beskriver kan ses i figur 6 på nästa sida. Rickard Israelsson Sidan 14

16 Anv.krav Riskanalys Problemlista Systemkrav Konfigdok Provlogg Provplan Utprovning Mjukvaru- Designspec Hårdvaru- Designspec Verifiering Implementation Rickard Israelsson Sidan 15

17 Figur 6 - PPFD-metodens aktiviteter Användarkrav Användarkraven är de övergripande kraven på system. De ska specificeras på ett för användaren begripligt sätt. Användarkraven motsvarar User Requirements Specification i GMP-modellen. Systemkrav Användarkraven ska formuleras om och vidarebearbetas till systemkrav, som i detalj ska specificera kraven på det system som ska tas fram. Kraven ska formuleras på ett sådant sätt de blir enkla att prova ut. Dessa krav är en utökad beskrivning av användarkraven och är främst riktade mot utvecklaren. Därför kan dessa krav upplevas mer komplicerade för användaren. Systemkraven ska vara numrerade för att förenkla utprovning. Systemkraven motsvarar Function Requirements Specification i GMP-modellen. Provplan Provplan ska tas fram i samband med systemkraven för att förbereda prov av det byggda systemet och samtidigt analysera kraven i systemkravsdokumentet. Konfigurationsdokument Konfigurationsdokumentet ska specificera utvecklings- och målmiljö. Versionshantering och manuella rutiner ska också skrivas ner. Rickard Israelsson Sidan 16

18 Designdokument (Hårdvaru- & Mjukvaru-) Designdokumenten ska givet användar- och systemkrav specificera hur systemet ska konstrueras med avseende på hårdvara och mjukvara. Designdokumenten motsvarar Design Requirements Specification i GMP-modellen. Verifiering Granskning av att systemet har byggts enligt intentionerna i kravdokumenten och designspecen. Utprovning Systemet ska provas ut enligt provplanen. Provresultat ska dokumenteras i provloggar. Ickefunktionella krav som inte kan provas ut ska granskas mot det faktiska systemet. Problemlista Problemlistan ska innehålla de problem som uppkommit under projektet och inte kommer att lösas inom projekttiden. GMP-modellens tre steg av verifiering, Installation Qualification, Operational Qualification och Performance Qualification, motsvaras i PPFD-metoden av Verifiering mot designdokumenten, och utprovningen som kontrollerar att systemkraven uppfylls. Rickard Israelsson Sidan 17

19 4. UTREDNING Detta avsnitt presenterar de utredningar som gjorts under projektets inledningsfas. 4.1 Starta FingerID som en tjänst För att minska starttiden för applikationen FingerID fanns en idé om att konvertera FingerID till en tjänst som laddas vid inloggningen. När sedan iscala 2.2 anropar tjänsten behöver endast det grafiska gränssnittet laddas. Efter att ha utrett denna idé konstaterade jag att FingerID som en tjänst skulle kräva för mycket datakraft och det visade sig vara osäkert om programmet skulle starta snabbare. Jag koncentrerade mig istället på att hitta en annan lösning. Den nya lösningen man kom fram till var att konvertera FingerID till en klientbaserad applikation. Detta skulle dels göra starttiden av FingerID kortare men även ge möjlighet att minska identifieringstiden genom att replikera BIR-katalogen till klienten. Fler detaljer om denna lösning kommer i kapitel Integrera FingerIDAdmin som en flik i Active Directory I projektets inledningsfas fanns ett önskemål om att integrera FingerIDAdmin som en extra flik under användarens egenskaper i Active Directory Users and Computers. Man tänkte att detta skulle öka systemets användbarhet och bli lättare att administrera. Ett problem med denna lösning är att man inte kan göra inställningar som berör alla användare eftersom fliken endast avser en viss användare. Inställningar som kan göras om man behåller det befintliga administrationsprogrammet är t ex inställning av säkerhetsnivån, och kräva godkännande för alla/ingen användare. Man kan heller inte ta del av statistik på ett enkelt sätt. Om man fortfarande vill behålla dessa inställningsmöjligheter måste dessa delar av FingerIDAdmin finnas som ett separat program. En alternativ lösning är att lägga de delar som rör samtliga användare som en extra flik under gruppen FingerID:s egenskaper. Efter att noggrant övervägt denna idé, konstaterade jag att det inte finns någon egentlig vinning med att konvertera FingerIDAdmin till en flik. Jag konstaterade också att detta arbete skulle vara komplicerat och kräva mycket tid. Legosan AB beslutade därför att inte genomföra denna idé. Rickard Israelsson Sidan 18

20 5. IMPLEMENTERING Detta avsnitt beskriver hur systemet FingerID har förbättrats och hur detta har implementerats. 5.1 Klientbaserat FingerID Det finns flera fördelar med att konvertera FingerID-applikationen från serverbaserad till klientbaserad. De två stora fördelarna är minskad start- och identifieringstid eftersom inga data då behöver laddas från servern. När man, i den serverbaserade lösningen, startar FingerID från en klient, måste programmet först laddas från servern för att sedan exekveras i klientens minne. Under identifieringsfasen måste även fingeravtryckstemplates laddas från servern till klientens minne. Identifieringen tar ca 0,2 sekunder med 100 templates jämfört med ca 2,5 sekunder med en serverbaserad lösning. Befintlig serverbaserad lösning: Klient Minne Laddar FingerID processen Läser templates Server FingerID identifierar Sparar statistik Startar Returnerar identitet BIR - katalog lagrar templates Statistik - fil lagrar statistik iscala 2.2 Affärssystem Fingeravtrycksläsare Skapar templates FingerIDAdmin administrerar Läser statistik Figur 7 FingerID som serverbaserad applikation Ny klientbaserad lösning: Klient iscala 2.2 Affärssystem Fingeravtrycksläsare Server FingerIDAdmin administrerar Startar Returnerar identitet FingerID identifierar Sparar statistik Läser statistik Statistik - fil lagrar statistik Skapar templates Läser templates BIR - katalog kopia Replikering BIR - katalog lagrar templates Figur 8 FingerID som klientbaserad applikation Rickard Israelsson Sidan 19

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/04 Henrik Bark och Martin Zackrisson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Datavetenskap Markus Lindberg och Larserik Elander Jansson Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Examensarbete, C-nivå 2005:07 Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION David Luotonen EXAMENSARBETE 2009 DATATEKNIK UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION Development of a web

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Implementering av en webbshop

Implementering av en webbshop Datavetenskap Henrik Johansson Tobias Lindström Implementering av en webbshop Examensarbete, C-nivå 2005:09 Implementering av en webbshop Henrik Johansson Tobias Lindström 2005 Henrik Johansson, Tobias

Läs mer

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Kandidatarbete inom data- och informationsteknik ANDERS HALLGREN CHRISTIAN MEIJNER MARKUS ANDERSSON NORÉN PHILIP EKMAN PONTUS DOVERSTAV SIMON WIDLUND

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Avdelning för datavetenskap Samiar Saldjoghi & Niclas Hanold Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Development of simulator for issue tracking system Datavetenskap C-uppsats 15hp Datum/Termin:

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Web services En integration av CRM och kundzon

Web services En integration av CRM och kundzon Beteckning: Akademin för teknik och miljö Web services En integration av CRM och kundzon Tobias Leetmaa Maj 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Ingenjör Online Examinator: Jonas Boustedt

Läs mer

Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Automatic email digest of mail to members of the Swedish Military Historical Library Jani Morko Examensarbete

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Affärssystem för Gamersneed Sweden

Affärssystem för Gamersneed Sweden Dnr:922/22-07 Institutionen för teknik Examensarbete 15 högskolepoäng Affärssystem för Gamersneed Sweden Mattias Bertilsson & Johan Lindberg Oktober 2007 Institutionen för Teknik School of Engineering

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Avkodning av streckkoder i mobila enheter av Jonatan Stolt LIU-IDA/LITH-EX-G--09/014 SE 2009-12-09 Linköpings

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer