Miljokrav vid bygg-, anlaggnings- och underhallsarbeten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljokrav vid bygg-, anlaggnings- och underhallsarbeten"

Transkript

1 SVENSKA KRAFTNAT enhet, verksamhetsomrade SM, Miljo och kvalitet var beteckning TR13-01 datum SAMRADi^y 1 y ms mvafsrv- 'i.t.a IAS-' TEknisk riktlinje AFL'OkM,s utgava 4 Miljokrav vid bygg-, anlaggnings- och underhallsarbeten Denna tekniska riktlinje innehaller miljorelaterade krav som galler vid genomforande av bygg-, anlaggnings- och underhallsarbeten som utfors pa uppdrag av Svenska kraftnat. 1/19

2 Uppdateringar Utgava Andringsnot Datum 1 Forsta utgavan 2 Uppdatering Uppdatering och omarbetning Uppdatering av avsnitt3, 6.3, 7 och /19

3 Innehall 1 Omfattning och ansvar 5 2 Systematiskt miljoarbete 6 3 Miljoplan 8 4 Riskhantering Riskanalys Nodldgesplan Olyckor och tillbud 9 5 Kommunikation och utbildning Kommunicering av miljoplan till herdrd personal Utbildning for nyckelpersoner 10 6 Fordon och drivmedel m.m Ldtta fordon (totalvikt under 3,5 ton) Tunga fordon Arbetsmaskiner Drivmedel och hydrauloljor m.m Cisterner, tankningsplatser och uppstdllning av fordon Fdrteckning over fordon, arbetsmaskiner och cisterner Redovisning av brdnslefdrbrukning 13 7 Kemiska produkter 14 8 SFe-gas 15 9 Irapregnerat virke 16 TEKNISK RIKTLINJE TR13-01utg.4 3/19

4 10 Naturvardshansyn Rivning av anlaggningar samt aweclding av utrustning Rivningsplan Rivning av fundament 19 4/19

5 i Omfattning och ansvar Syftet med kraven i detta dokument ar att minska miljopaverkan vid genomfdrande av bygg-, anlaggnings- och underhallsentreprenader. Miljola-aven ar fokuserade kiing de omraden dar Svenska kraftnats verksamhet har storst miljopaverkan och dar ytterligare krav, utover gallande miljolagstiftning, kan ge effekt. Kraven omfattar entreprenorens organisation samt den verksamhet som entreprenoren bedriver enligt kontrakt med Svenska kraftnat. Kraven galler aven samtliga underentreprenorer i alia led. Den entreprenor som Svenska kraftnat tecknat avtal med ansvarar for att sakerstalla att underentreprenorer foljer kraven. Svenska kraftnat kan medge avsteg fran kraven i situationer dar miljonyttan av en strikt tillampning av kraven inte star i rimlig proportion till kostnaderna eller dar det inte ar tekniskt mojligt att tillampa kraven. Svenska kraftnat ar aven oppet for forslag som kan ge en storre miljonytta eller sanka kostnaderna for hur samma miljonytta kan uppnas. 5/19

6 2 Systematiskt miljoarbete Entreprenoren ska bedriva ett systematiskt miljoarbete inom den egna vcrksamheten. Det innebar att fdljande ska finnas: 1. Miljopolicy a. Aktuell och antagen av fbretagets ledning b. Innehaller ett atagande om standig fdrbattring 2. En beskrivning/fdrteckning over vad i fbretagets verksamhet som bar eller kan ha betydande miljbpaverkan. 3. Miljbmal och handlingsplaner for att minska fbretagets miljbpaverkan. 4. Beskrivning av miljbansvar inom organisationen. 5. En fbrteckning over miljblagar och krav som styr vcrksamheten och hur man styr att dessa efterlevs samt ett systematiskt arbetssatt for: a. Kontroll av att lagar och andra krav efterlevs b. Identifiering av lagandringar och nya lagkrav som paverkar vcrksam heten samt hur dessa implementeras i verksamheten 6. Rutiner for uppfbljning och matning av: a. Miljbmal b. Verksamhetens mest betydande miljbpaverkan 7. Rutiner for utbildning och kompetensutveckling med avseende pa verksam hetens miljbpaverkan for: a. Egen personal b. Personal som arbetar pa uppdrag for organisationen 8. Rutiner for nbdlagen och olyckor a. Identifiering av mbjliga nbdlagen och olyckor b. Agerande vid nbdlagen och olyckor 9. Rutiner for bantering och uppfbljning av awikelser och intraffade miljbolyckor. 10. Rutiner for styrning av arbetsmoment som kan leda till betydande miljbpa verkan. TEKN1SK RIKTLINJE TR13-01utg.4 6/19

7 11. Rutiner for kommunikation av miljorelaterade krav till underentreprenorer samt for styrning av underentreprenorer. 12. Rutiner for miljdutvardering av leverantdrer och inkop av material. 13. Rutin for miljdrevision och miljdrevisionsplan. 14. Redovisande dokument fran utforda; a. Miljorevisioner b. Kontroller av lagefterlevnad Ovanstaende ska vara aktuellt och relevant for den offererade delen av foretagets verksamhet. 7/19

8 3 Miljoplan > En objektsanpassad miljoplan ska tas fram av entreprenoren. Miljoplanen ska vara granskad, godkand och underskriven av Svenska kraftnat och entreprenoren innan arbetet far paborjas pa plats. Uppdateringar av miljoplanen och dess bilagor ska dokumenteras lopande. Eventuella avsteg fran miljoplanen ska anmalas omedelbart till Svenska kraftnat. > Miljoplanen ska fdlja den mall som Svenska kraftnat bar tagit fram for andamalet. Mallen aterfinns pa Svenska kraftnats hemsida Miljoplanen ska bland annat innehalla: 1 Namngiven miljoansvarig for entreprenaden. 2 Beskrivning av bur miljokrav kommer att uppfyllas i entreprenaden. Beskrivningen ska omfatta foljande miljokrav: Miljokraven i detta dokument Miljokrav fran myndigheter, t.ex. lansstyrelse och kommun (som inte tacks in av en eventuell atgardsplan for mark och vatten) Tillampliga krav inom milj dlagstiftning 3 Bilagor Riskanalys samt beslcrivning av bantering av risker enligt avsnitt 4.1 Nddlagesplan enligt avsnitt 4,2 Forteckning over fordon, arbetsmasldner och cisterner enligt avsnitt 6.6 Eventuell miljoinventering och rivningsplan enligt avsnitt 11 > I de fall en atgardsplan for mark och vatten firms, ska miljoplanen stammas av mot denna sa att inga konflikter finns mellan planerna. > Miljoplanen och dess bilagor ska uppdateras lopande. > Miljoplanen ska finnas latt tillganglig for all berdrd personal. 4 Riskhantering 4.1 Riskanalys > Innan entreprenaden paborjas ska en riskanalys genomfdras och dokumenteras avseende arbetets paverkan pa den yttre miljon. Riskanalysen ska identifiera och TEKNISK RIKTLINJE TR13-01utg.4 8/19

9 vardera de risker for miljopaverkan som verksamheten kan medfora samt redovisa vilka atgarder som kommer att vidtas for aft minimera dem. > For en entreprenad som omfattar flera anlaggningar ska riskerna bedomas per anlaggning sa att hansyn tas till lokala fdrutsattningar. > Riskanalysen ska uppdateras lopande nar nya risker upptacks. 4.2 Nodlagesplan > En skriftlig nodlagesplan ska finnas for entreprenaden. Nodlagesplanen ska: Vara baserad pa entreprenorens riskanalys. Innehalla en larmlista med namn och telefonnummer till de personer och myndigheter som ska kontaktas vid ett nodlage. > All personal och alia underentreprendrer ska informeras och vara infdrstadda med de delar som beror dem. > Nodlagesplanen ska anslas pa arbetsplatsen. 4.3 Olyckor och tillbud > Svenska kraftnats projektledare/underhallsingenjdr ska omedelbart informeras vid olyckor, tillbud eller riskobservationer. > Olyckor, tillbud och riskobservationer ska dokumenteras och rapporteras till projektledare/underhallsingenjor i rapportmall/system som Svenska kraftnat anvisar. > Entreprenoren ansvarar for att sanering utfors vid olycka eller tillbud som kan ge upphov till miljopaverkan. Vid stdrre haveri sker aterstallande av mark i samrad med tillsynsmyndighet. 9/19

10 5 Kommunikation och utbildning 5.1 Kommunicering av miljoplan till berord personal > Berord personal i entreprenaden ska informeras om innehallet i miljoplanen pa ett sadant satt att de vet hur de ska utfora sitt arbete for att minska miljopaverkan och miljorisker. Med berord personal avses aven underentreprenorers personal och anlitade konsulter. > Genomforda utbildningar/informationstillfallen ska dokumenteras med innehall, namn pa deltagare och datum. 5.2 Utbildning for nyckelpersoner Nyckelpersoner (projektledare, platschefer, arbetsledare och motsvarande befattningar) hos entreprenoren och underentreprenorer ska genomga Svenska kraftnats webbaserade miljoutbildning for entreprenorer. Projektledare ska genomga miljoutbildningen innan projelctstart, platschef eller arbetsledare innan etablering pa plats och innan arbetet startar. Godkant resultat ar giltigt i tre ar. Darefter maste utbildningen genomforas igen. 10/19

11 6 For don och drivmedel m.m. Sparsam korning ska tillampas vid framfdrande av fordon och arhetsmaskiner. Berord personal ska ha fatt information eller utbildning om hur de ska tillampa spar sam korning. 6.1 Latta fordon (totalvikt under 3,5 ton) > Personbilar ska hdgst ha en emission av 200 g C02/km. > Latta lasthilar ska hogst ha en emission av 250 CO2 g/km. > Latta fordon aldre an 8 ar ska inte anvandas. 6.2 Tunga fordon > Tunga fordon ska uppfylla minst Euro IV. 6.3 Arhetsmaskiner > Arbetsmaskiners1 motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla minst Steg 1. > Arhetsmaskiner som inte omfattas av EU:s regelverk far vara hogst 10 ar gamla Drivmedel och hydrauloljor m.m. > Dieselhransle och hensin som anvands ska uppfylla kraven for miljoldass 1 eller likvardigt. Till reservkraftaggregat pa stationer och i teknikhodar ska miljoldass 1 diesel utan RME (RME= Rapsmetylester) anvandas. > Alkylathransle ska anvandas for hensindrivna arhetsmaskiner och arhetsredskap (motorsagar, rdjsagar, grasklippare och sndslungor etc.). > Inom sarskilt kansliga omraden, t.ex. kansliga naturmiljoer, vattenforekomster av betydelse for vattenfdrsorjningen och kansliga vatmarker, ska de hydraul oljor/vatskor som anvands uppfylla miljoegenskapskraven i Svensk Standard SS imed arhetsmaskiner avses de mobila maskiner som definieras i Lag (1998:1707) om atgarder mot buller och avgaser fran mobila maskiner. Avgaskraven for traktorer och arbetsmaskiner har inforts gemensamt i EU. Reglerna finns i direktiven 97/68/EG (for arbetsmaskiner) respektive 2000/25/EG (for traktorer). Stegnivaerna aterfinns i Forordning (1998:1709) om avgaskrav for vissa forbranningsmotordrivna mobila maskiner. 2Avsteg fran kravet kan medges for vissa specialmaskiner. Eventuella avsteg ska godkannas av Svenska kraftnat och dokumenteras. 11/19

12 > Inom storstadsomradena Stockholm, Goteborg och Malmo ska de hydrauloljor/vatskor som anvands alltid uppfylla miljoegenskapskraven i Svensk Standard SS > Hydraulslangar pa masldner ska kontrolleras dagligen for att undvika lackage. 6.5 Cisterner, tankningsplatser och uppstallning av fordon > Tankning samt uppstallning av cisterner, arbetsmaskiner och fordon ska ske pa samma plats sa langt det ar mdjligt. Platsen ska vara utformad sa att spill latt kan tas omhand. > Cisterner och bransletankar ska vara dubbelmantlade eller invallade och vara pakorningsskyddade. > Vid pafyllning av fasta cisterner eller bransletankar till t.ex. reservkraftsaggregat ska utrustning som samlar upp spill exempelvis ett trag, anvandas. 6.6 Forteckning over fordon, arbetsmaskiner och cister ner En forteckning over de luft- och markburna fordon, arbetsmaskiner samt tillhorande branslecisterner som man planerar att anvanda i entreprenaden ska tas fram och bifogas till miljoplanen. Av forteckningen ska framga: For luft- och markburna fordon samt arbetsmaskiner: > Reg.nr > Fordonstyp > Emission CO2 alternativt motortyp > Alder > Hydraulolja (galler ej luftburna fordon) Cisterner/bransletankar: > Agare > Identitetsnummer > Volym > Innehall > Tillverkningsar > Besiktningsintervall samt senaste besiktningsdatum TEKNISK R1KTLINJE TR utg. 4 12/19

13 6.6.1 Redovisning av bransleforbrukning Bransleforbrukningen vid utfdrda arbeten ska redovisas kvartalsvis till Svenska kraftnat. > Rapporteringen ska ske med den mall som Svenska kraftnat tagit fram och som bland annat innehaller uppgifter om: Den totala mangden anvant bransle till luft- och markburna fordon samt arbetsmaskiner > Rapporteringen for kvartal fyra ska vara inlamnad senast den 31: a j anuari efterfdljande ar. 13/19

14 7 Kemiska produkter > Innan markningspliktiga kemiska produkter far anvandas i entreprenaden ska de vara granskade och Idassade av Svenska kraftnat. Entreprenoren ska rapportera markningspliktiga kemiska produkter till det system som Svenska kraftnat anvisar och rapporteringen ska ske lopande. > En produktvalsanalys ska utforas for markningspliktiga kemiska produkter. Produktvalsanalyserna ska dokumenteras och rapporteras till Svenska kraftnat. > Rapporteringen ska folja de instruktioner och mallar som Svenska kraftnat har tagit fram for tillampning av kravet. Instruktioner och mallar aterfinns pa Svenska kraftnats hemsida > Eventuella villkor som den kemiska produkten forenas med ska vara uppfyllda innan produkten far anvandas. Villkoren meddelas i granskningsutlatandet. 14/19

15 8 SFe-gas > Vid all bantering av apparater och gasisolerade stallverk som innehaller SFf, ska nodvandiga atgarder utforas for att forhindra att SFe-gas slapps ut. > All berdrd personal ska ha den kunskap de behdver for att kunna minimera miljopaverkan vid bantering av apparater och gasisolerade stallverk som innehaller SFe. > Vid arbeten som kraver oppning av gasrum ska SFe-gasen i forsta hand tas tillvara i en gasbehandlingsutrustning for lagring, rening och ateranvandning. I de fall gasen inte kan ateranvandas ska destruktion av gasen ske pa ett miljomassigt korrekt satt. 15/19

16 9 Impregnerat virke > Smetiga kreosotstolpar och slipers far inte anvandas utan ska returneras direkt. Smetiga/blodande stolpar eller slipers som returneras ska dokumenteras med foto och rapporteras till Svenska kraftnat. > Kreosotimpregnerade stolpar som monterats ska besiktigas sommaren efter montaget for att identifiera smetiga/blodande stolpar. Kontrollen ska utfdras av besiktningsman/byggkontrollant. Smetiga/blodande stolpar ska dokumenteras med foto och rapporteras till Svenska kraftnat. > Vid forvaring av nyimpregnerade stolpar och slipers utomhus ska markytan skyddas. Marken ska minst skyddas genom att den tacks med en presenning med ett heltackande lager av bark ovanpa. Ovanpa barken placeras stockar. Stolpupplaget pallas upp ovanpa stockarna och tacks med presenning. > Impregnerade stolpar ska alltid forvaras utanfor vattenskyddsomraden och pa behorigt avstand fran enskilda brunnar. 16/19

17 io Naturvardshansyn Med arbeten menas i detta avsnitt: rojning, awerkning, markarbeten och anlaggande av vag. > Innan arbetet paboijas ska kulturminnen, naturskyddsomraden, biotopskydd, Natura 2000-omraden, skyddsvarda objekt eller zoner samt andra bevarandevarden markas ut pa kartskiss och i terrangen. > Entreprendren ska kontrollera om det finns sarskilda skotselplaner for arbetsomradet inlagda i Svenska kraftnats underhallssystem. > Trad och buskar som ska sparas ur naturvardshansyn ska vara snitslade eller utmarkta pa annat vis. > Grumling av vattendrag ska forhindras. > Efter utfort arbete ska marken aterstallas och hjulspar efter maskiner utjamnas for aft forhindra fordamningar samt spar i naturen. > Awerkningsrester ska stadas bort fran exempelvis kulturlamningar, stigar, leder, diken, backar, aar och strander. Om ovanstaende punkter fas upp i en sarskild atgardsplan for mark och vatten ska denna foljas istallet. 17/19

18 11 Rivning av anlaggningar samt aweckling av utrustning 11.1 Rivningsplan Med rivning av anlaggningar menas i det har avsnittet rivning av hela eller delar av t.ex. stationer, ledningar och fundament. > Vid arbeten som omfattar rivning av anlaggningar eller aweckling av utrustning ska en objektsanpassad rivningsplan tas fram av entreprendren. Rivningsplanen ska vara granskad, godkand och underskriven av Svenska kraftnat samt entrepre ndren innan rivningen far pabdrjas. > Rivningsplanen ska tas fram utifran utfdrd miljdinventering. Miljdinventeringen ska utfdras av entreprendren for att identifiera farligt avfall i de fall detta inte redan utfdrts av Svenska kraftnat. > Rivningsplanen ska innehalla: Beskrivning av bur rivningsarbetet ska utfdras. Vem som utfdr rivningen och nar Vilka material som blir avfall Hur mycket avfall som kommer att uppsta Hur detta avfall kommer att hanteras under rivningen Transportdr och mottagare av avfall Metoder for att identifiera farliga amnen och farligt avfall. Beskrivning av hur farligt avfall ska hanteras. Arbetssatt samt skyddsatgarder nar farligt avfall ska avlagsnas. Hur alia farliga material och produkter ska sorteras, hanteras, transporteras och som avfall lamnas till omhandertagande eller bortforsling. Beskrivning av hantering/aterstallande av mark. > Entreprendren ansvarar for att PCB-prov tas pa all utrustning som kan innehalla PCB. Nar analys visar att PCB fdrekommer, star Svenska kraftnat for tillkommande destruktionskostnad. TEKNISK RIKTLINJE TR13-01utg.4 18/19

19 11.2 Rivning av fundament > Hantering av uttjanta fundament ska ske enligt beslut som fattats av tillstandsgivande myndighet samt berorda tillsynsmyndigheter. > Om inga sarskilda krav stalls av tillstands- eller tillsynsmyndigheter eller framgar av den tekniska beskrivningen galler foljande: Fundament och stagfdrankringar lamnas levar om Svenska kraftnat inte beslutat annorlunda. 19/19

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten "~ SVENSKA t KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VAR BETECKNING SM, Miljö och Icvalitet TR 13-01 DATUM _ A SAMRID" (TT? 2013-11-13 -W N NS k,nl NT.,AFS, n TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA TT T - T^1 ^kk 3 Td /?

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 9 Förutsättningar och övergripande krav Dessa krav syftar till att åstadkomma

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Krav avseende miljö och hälsa

Krav avseende miljö och hälsa SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE HM VÅR BETECKNING TR13-04-01 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, S, K, F, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Krav avseende miljö och hälsa Denna tekniska

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Miljökrav vid upphandling av entreprenader Miljökrav vid upphandling av entreprenader Maskininstruktörkonferens 2011-11-25 Sören Dahlén Trafikverket Ulrika Franzén Sweco Uppdatering av generella miljökrav vid entreprenader Mål Gemensamma krav med

Läs mer

Klass vätska (total volym)

Klass vätska (total volym) Handledning miljöplan Detta är en handledning till Maskinentreprenörernas mall Miljöplan. Observera att detta är en mall för miljöplan och inte hanterar arbetsmiljöfrågor (se istället AMP-guiden). Detta

Läs mer

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de

Läs mer

RIKTLINJE 1 (16) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Dahlén, Sören, Ssbm TDOK 2012:93 TRV 2012/14513

RIKTLINJE 1 (16) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Dahlén, Sören, Ssbm TDOK 2012:93 TRV 2012/14513 RIKTLINJE 1 (16) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Dahlén, Sören, Ssbm TDOK 2012:93 TRV 2012/14513 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-03-19 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Avdelning och verksamhetsområde Nätteknik. Svenska Kraftnät. Miljökrav i bygg- och anläggningsentreprenader TR 13-01 2006-12-23

Avdelning och verksamhetsområde Nätteknik. Svenska Kraftnät. Miljökrav i bygg- och anläggningsentreprenader TR 13-01 2006-12-23 Avdelning och verksamhetsområde Nätteknik Svenska Kraftnät Miljökrav i bygg- och anläggningsentreprenader TR 13-01 2006-12-23 Innehåll 1 Inledning 5 2 Miljöarbete hos entreprenören 6 3 Underentreprenörer

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version KONTROLLPROGRAM 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version Anna Rosenlind 2015-07-03 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

FU 2000 Generella miljökrav - entreprenader

FU 2000 Generella miljökrav - entreprenader Handling 7.3 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2010-03-31 Utgåva J 9 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagor F10-3435/IN10 2010-03-31 0 Beslutsfattare Ulrika Wennergren Handläggande enhet, Handläggare

Läs mer

MILJÖKRAV I BYGG- OCH ANLÄGGNINGS- ENTREPRENADER SAMT UNDERHÅLLS- ENTREPRENADER

MILJÖKRAV I BYGG- OCH ANLÄGGNINGS- ENTREPRENADER SAMT UNDERHÅLLS- ENTREPRENADER SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE Nätteknik VÅR BETECKNING TR13-01 DATUM SAMRÅD 2009-05-01 NI, NF, NM, SM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA B MILJÖKRAV I BYGG- OCH ANLÄGGNINGS- ENTREPRENADER SAMT

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

MILJÖKRAV I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER SAMT UNDERHÅLLSENTREPRENADER

MILJÖKRAV I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER SAMT UNDERHÅLLSENTREPRENADER TEKNISK RIKTLINJE 1 (34) Enhet, verksamhetsområde Datum Revision Nätteknik 2009-05-01 B TR13-01 Samråd NI, NF, NM, SM MILJÖKRAV I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER SAMT UNDERHÅLLSENTREPRENADER 2 (34)

Läs mer

Krav på systematiskt arbete inom arbetsmiljö, miljö, elsäkerhet

Krav på systematiskt arbete inom arbetsmiljö, miljö, elsäkerhet SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE HM VÅR BETECKNING TR13-01 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, S, K, F, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 5 TD FASTSTÄLLD Krav på systematiskt arbete inom arbetsmiljö,

Läs mer

MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM

MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM Division Stockholm DIREKTIV D-LFV 2005-1997 1(10) MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM Bilaga till Administrativa föreskrifter (AF) Division Stockholm DIREKTIV D-LFV 2005-1997

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Uppdrag: Servicegruppen i Europa AB MILJÖPLAN Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- General- Under- Utförande- Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud j Beställarens

Läs mer

Östra Herrestad vindkraftpark

Östra Herrestad vindkraftpark 2010-03-30 Tlf. +46 (8) 739 50 00 Vår ref. Mapp nr. Sida 1 av 4 Godkänd: Antal bilagor: 3 Östra Herrestad vindkraftpark Program för egenkontroll under anläggningsfasen Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Trafikkontorets arbete med miljökrav. Maria Aronsson Miljöenheten Trafikkontoret

Trafikkontorets arbete med miljökrav. Maria Aronsson Miljöenheten Trafikkontoret Trafikkontorets arbete med miljökrav Maria Aronsson Miljöenheten Trafikkontoret Olika fronter Krav på miljöledningssystem eller liknande Gemensamma miljökrav för entreprenörer Krav på 10% inblandning av

Läs mer

1 PERSONUPPGIFTER M.M. Fastighetsbeteckning där djurhållningen bedrivs. Ändring av befintlig verksamhet

1 PERSONUPPGIFTER M.M. Fastighetsbeteckning där djurhållningen bedrivs. Ändring av befintlig verksamhet ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Anmälan enligt kod 1.20 i bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader; jämförelse remissförslag kontra slutligt förslag

Gemensamma miljökrav för entreprenader; jämförelse remissförslag kontra slutligt förslag Remissförslag (v.1) maj 2017 Slutligt förslag (v.2) nov 2017 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet av entreprenader.

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Administrativa uppgifter Företag/Namn: Organisationsnr: Adress: Postnr och ort: Telefonnr företag: Faxnr: E-postadress: Ägare: Kontaktperson:

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Har vi lärt oss något?

Har vi lärt oss något? Har vi lärt oss något? - Om Energikuppen i Söderköping Sandra Ljungdahl Energi- och klimatstrateg 0121-181 14 sandra.ljungdahl@soderkoping.se Söderköpings behov och hemläxor Söderköping har deltagit i

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard Svenska PEFC ek för Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4 Publik konsultation 2015-11-09 2016-01-11 PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö, produktion och sociala

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

Östergötlands läns författningssamling

Östergötlands läns författningssamling Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen Serie A ISSN 1401-3665 Beslut om skyddsområde samt föreskrift om skydd för grundvattentäkten Högby i Mjölby kommun; 05 FS 2014:7 Utkom från trycket

Läs mer

Tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde. Sökande. Fastighetsägare (om annan än den sökande)

Tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde. Sökande. Fastighetsägare (om annan än den sökande) Tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde Blanketten skickas till: Ulricehamns kommun Miljö och byggenheten 523 86 Ulricehamn Tillstånd krävs om ni hanterar

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

2 Förbindelsens sträckning och utförande

2 Förbindelsens sträckning och utförande SVENSKA ^ KRAFTNÄT Stf Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Esldlstuna Kopia: registrator@ei.se 2016-10-07 2014/2134 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession för linje enligt eliagen för

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning)

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning) ANMÄLAN Enligt 9 kap. 6 miljöbalken Anmälan avser Utökning av befintlig verksamhet Nystart av verksamhet Befintlig verksamhet Planerad byggstart, datum Företagsuppgifter Namn/anmälare Fastighetsbeteckning

Läs mer

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012 Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan 2 (11) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK 3 UPPGIFTER OM PROJEKTNAMN 4 ADRESS

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:23) om arbetsmiljö på fartyg

Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:23) om arbetsmiljö på fartyg 1 (6) KONSEKVENSANALYS Fartygsoperativa enheten Handläggare, direkttelefon Dnr: 010202-06-16987 Bo Vallgren, 011-19 13 94 Mikael H Andersson 011-19 12 72 Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Information om: Miljökrav vid upphandling av enreprenader och tjänster

Information om: Miljökrav vid upphandling av enreprenader och tjänster KONTAKTUPPGIFTER Göteborg: Trafikkontoret Telefon: 031-61 37 00 Internet: www.trafikkontoret.goteborg.se Malmö: Gatukontoret Telefon: 020-34 45 00 Internet: www.malmo.se/miljozon Stockholm: Markkontoret

Läs mer

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331 ANVISNING 1(6) SÄKER JOBBANALYS (SJA) - "MIN TAKE 2" RISKINVENTERING DRIFTPERSONAL 1 SYFTE Säker JobbAnalys (SJA) är ett verktyg för att systematiskt utvärdera underhålls- eller projektarbeten, normala

Läs mer

Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer och styrande dokument

Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer och styrande dokument Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer och styrande dokument Konsult- och entreprenörsdagen 27 april 2017 Johan Nissen Kari Vaiho Vad är riktlinjerna till för? Specifika krav på komponenter Dokumentation

Läs mer

Trafikverkets kemikaliehantering

Trafikverkets kemikaliehantering Trafikverkets kemikaliehantering för ett giftfritt anläggningsbyggande Malin Kotake Planering Miljö och hälsa Trafikverkets kemikaliehantering Trafikverkets arbetssätt, krav och rutiner för en miljösäker

Läs mer

VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN

VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning och bakgrund till Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader Senast uppdaterad 2011-07-01 Innehållsförteckning Om Miljökrav vid

Läs mer

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård Varvets miljöregler och miljöarbete - Handlingsplan - Miljöpolicy - Miljöregler - Avfallsplan - Bottenmålning och tvätt Handlingsplan för VTS (Varvsföreningen

Läs mer

Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder

Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder Fredrik Cederholm Täkttillsyn 10 okt 2011 1 Miljöpåverkan Förändrad naturmiljö och landskapsbild Buller Sprängning Vibrationer Luftstötvågor Kväve från

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard Svenska PEFC ek för Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4 UTKAST ALLMÄN KONSULTATION 2015-05-21 PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö, produktion och sociala

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer. Kortfattad information om våra generella miljökrav

Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer. Kortfattad information om våra generella miljökrav Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer Kortfattad information om våra generella miljökrav Denna broschyr riktar sig till dig som arbetar som underentreprenör åt Skanska Sverige. Här hittar

Läs mer

Senast reviderad 2012-11-02. Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader

Senast reviderad 2012-11-02. Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader Senast reviderad 2012-11-02 Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Validity Date Reg No 10 år HMSS-331. Unit Reviewer Approver Version HMS&K Anne-Louise Thäng Helén Axelsson 23

Validity Date Reg No 10 år HMSS-331. Unit Reviewer Approver Version HMS&K Anne-Louise Thäng Helén Axelsson 23 ANVISNING 1(7) SÄKER JOBBANALYS (SJA) - "MIN TAKE 2" RISKINVENTERING DRIFTPERSONAL 1 SYFTE Säker JobbAnalys (SJA) är ett verktyg för att systematiskt utvärdera underhålls- eller projektarbeten, normala

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

Miljö och kvalitetsföreskrifter

Miljö och kvalitetsföreskrifter PLAN 1 (8) Miljö och kvalitetsföreskrifter - arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi och AB Borlänge Energi Elnät. Version: 2017-09-04 PLAN 2 (8) INLEDANDE INFORMATION Detta dokument

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Miljöplan/ Arbetsmiljöplan. för Brf Ljungdala Hässleholm

Miljöplan/ Arbetsmiljöplan. för Brf Ljungdala Hässleholm Miljöplan/ Arbetsmiljöplan för Brf Ljungdala Hässleholm Innehållsförteckning Miljöplan nr: Avsnitt Sida 1. Omfattning... 3 2. Bindande referenser... 3 3. Definitioner... 3 4. Krav på miljöledningssystem...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder. Innehållsförteckning:

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder. Innehållsförteckning: Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder Innehållsförteckning: 1. Ordnings- och skyddsregler på arbetsområdet 2. Transporter 3. Miljö 4. Arbete med särskild risk 5. Personlig skyddsutrustning

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut 1 (5) Djur- och miljöenheten Halvard Didriksson 010-2253269 E.ON Elnät Sverige AB Box 787 85122 Sundsvall Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö,

Läs mer