Pengar för printning sidor 6,8 Det är dragigt, stäng dörren! sid 4 Bob byter band sid 33. I detta nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pengar för printning sidor 6,8 Det är dragigt, stäng dörren! sid 4 Bob byter band sid 33. I detta nummer: 5.11.1998"

Transkript

1 I detta nummer: DC papperet 55 Utvidgad verksamhet i Vasa 3 Registrering av datanättrafiken 5 Printerutskrifterna avgiftsbeläggs 6 Den gemensamma anskaffningen 8 Kårens datanät 11 DC:s guider 11 Närstödet har kommit igång! 12 Hej alla gulnäbbar! 14 Labbets debitering 16 PC-spalten NT vid ÅA - Nu far de av sin egen fart (by its own fart) 19 Angående printning från PCna återigen en gång 21 Anskaffning av PC:n 25 WordNotThatPerfect printproblem? 28 Tusan till texttrassel 29 Select-situationen och annan softa 30 Klasskampen fortsätter 31 Nytt med bärbara PC:n 35 Serversidan Säkrare säkerhetskopiering 37 Nya servrar för mail och prosit 38 Nätverksnytt Trafikstockning Osäker i studentbyn? 42 Ring internätet 43 Vasa Säkerhetskopieringar i Vasa 45 Pengar för printning sidor 6,8 Det är dragigt, stäng dörren! sid 4 Bob byter band sid 33

2 Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Markus Talaslahti Stig-Göran Lindqvist

3 3 Utvidgad verksamhet i Vasa stefan, stigo Mera personal Innevarande budgetår medförde, såsom tidigare berättats, en betydande satsning på Datacentralens personresurser för ordnandet av närstödet i Åbo och Vasa. För Vasas del beslöt rektor att inrätta en planerartjänst med de medel Akademin fick i statsbudgeten för stabilisering av bestående arbetsuppgifter. Också andra satsningar på DC:s personresurser i Vasa gjordes. Akademistyrelsen minskade infrysnings/nedskärningsavdraget i lönebudgeten, varvid Datacentralen passade på att använda (bl.a.) dessa medel för flyttning av en äldre planerare till Vasa. Och ytterligare gjorde ÖH och DC:s Vasasektion en överenskommelse om att ordna en sekreterarresurs för sektionen. I praktiken körde den nya personalen för fullt igång i och med början av höstterminen. De nya platserna besattes ge-nom att f.d. Åboborna Johan Buc Boholm och Mats Lipton Lipkin tog tillfället i akt för en comeback till Österbotten. Buc kommer att handha anskaffningarna av datorutrustning för Vasa-enheterna, och sköter närstödet för LI/Didacticum. Buc skötte ju anskaffningar redan i Åbo. Lipton kommer att bygga upp en lokal reparationspunkt i Vasa, en filial till labbet i Åbo alltså. Han ansvarar därtill för kableringen av datanätet och för närstödet i PF/Pedagogicum och Kurtenia. Susanne Wahlman fungerar som avdelningssekreterare för DC, vilket bl.a. omfattar förmedlingen av guider, programlicenser, material, samt faktureringen av dessa. (Samtidigt sköter Susanne arbetsskyddsuppgifter och MåBra-verksamhet för hela ÖH.) Närstödet i Vasa startade ju redan i våras men körde också det för fullt igång från och med hösten. För Jakobstads del sköts det med besök en dag var tredje vecka. (Om närstödssystemet kan du läsa mera i föregående DC-papper, eller i webben på

4 4 och ) För Vasas del hittar du din egen närstödare ur nedanföljande tabell: Enhet dejour Närstödare tel.nr Bankhuset on fr 8-10 Förvaltningen/bankhuset må to 8-10 IFS/IS/Akademihuset må to 8-10 Jens (80) Stefan (80) Petri (80) Mediahuset on 8-11 Petri (80) Kurtenia fr Mats (80)124 Didakticum ti 8-11 Buc (80)209 on fr 8-10 Pedagogicum ti Mats (80)124 to Vasaesplanaden ti 8-11 Jens (80) Blomsterhuset ti Stefan (80) DC fick nya utrymmen I samband med nyanställningarna har DC i Vasa fått mera utrymme till förfogande. De nya utrymmena har tagits i bruk av Labbet/Mats samt Buc, Jens och Petri. Utrymmena är sammankopplade till de tidigare utrymmena, så besöks-adressen är fortfarande densamma.

5 5 Registrering av datanättrafiken matti, nicke, stigo Hot och problem Internettrafiken blir alltmera vildvuxen. Akademins datanät är ju en del av internet och lider av samma symptom. Så gott som dagligen observerar vi crackingförsök, andra former av missbruk eller icke-önskvärd trafik på Anette. Ofta sker attackerna mot dåligt skyddade bordsdatorer eller institutionsservers, varifrån de sedan snabbt kan sprida sig till andra datorer i Anette. Många säkerhetsproblem beror på att serverdatorer och arbetsstationer i vårt nät är öppna för även sådana former av nätservice som är onödig. Typiskt är det fråga om Linux- och andra Unixmaskiner. Det kan gälla kommunikations-protokoll och portar mot tillämpningar som inte behövs på just den datorn. Dylika portar blir lätt oövervakade och därmed lockande för missbrukare. Problembarn är t.ex. SMTP (e-postprotokollet), HTTP (webbprotokollet) och TELNET (terminaltrafiken). Vid säkerhetsalarm har det också blivit allt viktigare att sä-kerhetspersonalen omedelbart kan identifiera vem av oss som utsätts för missbruk (eller vem av oss som själv uppför sig illa ute i internet...) för att snabbt kunna ingripa och begränsa skadan. Användarnamnen bör därför vara enhetligt och entydigt registrerade. Enhetligheten har ju sen också ett värde i sig, och kan dessutom ha funktionell betydelse i olika sammanhang. Ett åtgärdsprogram för att skydda oss mot detta har diskuterats bl.a. mellan universitetsdatacentralerna, IT-säkerhetscheferna och i Akademins ledningsgrupp för IT-säkerhet. Skyddsåtgärder Vi avser nu att under hösten vidta en del skyddsåtgärder med målet att endast behövliga och välskötta resurser syns utåt internet: - TELNET-trafiken (med ursprung utanför abo.fi, eller från studentbyn eller uppringningsservicen) styrs till en bestämd serverdator på DC, där användaren identifieras. Från denna dator kan man sen koppla sig vidare inom abo.fi vid behov.

6 6 - SMTP- och HTTP-trafik släpps igenom endast mot Akademins centrala servers, samt mot sådana institutionsservers som uttryckligen registreras för detta ändamål hos DC. Också trafik med andra protokoll stängs eller filtreras om behövligt. - Användarnamnen under abo.fi registreras centralt och på ett enhetligt sätt av datacentralen. Denna regel har gällt redan i många år, men ett fåtal vilda användarnamn förekommer ännu. Nu börjar vi tillämpa regeln strikt på alla datorer kopplade till datanätet. - Vi går in för kryptering av terminaltrafik och filöverföring, samt vid behov av e-post. Verktygen för detta är SSH och PGP, vilka Matti Huvila skrev om redan i föregående DC-papper. Det har kommit ut en ny version av ssh, SSH-2 som tyvärr inte finns för Windows ännu. Vi återkommer med information och instruktioner senare. Det har vidare kommit ut en version 5.5.3i av PGP för Windows/NT som tycks passa ihop med Eudora (www.pgpi.com). DC håller på att testa programmet. - Vi försöker förbättra informationen om säkerhetshål i datorsystem som administreras ute på institutionerna. Du, som känner dig drabbad av eller nyfiken på dessa arrangemang kan ta kontakt med artikelförfattarna. Vi håller också på att bygga upp webbsidor om datasäkerheten. Du hittar dem via DC:s hemsida, eller direkt via urlen Printerutskrifterna avgiftsbeläggs matti, stigo Det har från många håll förts fram att utskrifterna från de datanätkopplade laserskrivarna borde avgiftsbeläggas. En tanke har då varit att minska på sådana långa utskrifter som ibland blockerar de gemensamma skrivarna, en annan att man skulle minska på de icke-seriösa utskrifterna samtidigt som de ändå kunde förbli möjliga men mot betalning. En avsikt har därtill varit att täcka de inte helt obetydliga materialkostnaderna, både när det gäller vanlig svartvit utskrift, och i synnerhet då det gäller dyrare färg- och andra specialutskrifter. För skrivarna i datorklasserna samt andra allmänna skrivare har ett problem varit påfyllningen av papper och färgämne, och vem som betalar för det.

7 7 Rapportering och fakturering Datacentralen har nu utarbetat ett system för insamling av statistik över printning på nätskrivare, som för varje utskrift ger information bl.a. om användarnamn, laserskrivare, antal sidor och tidpunkt. På basen av statistiken kan utskrifterna faktureras. Datadirektionen beslöt på sitt septembermöte föreslå FÄ att avgifter tas ibruk för användningen av de nätkopplade Postscript-laserskrivarna. Systemet gäller i Åbo och Vasa, men tillsvidare inte i Jakobstad. Avgifterna gäller i första hand studerande samt förstås externa användare. Också anställda kan faktureras om någon enhet så önskar. DC sköter faktureringen för alla skrivare i systemet. Vi rapporterar till de institutioner som önskar statistik över sin egen skrivare, samt överför inkomsten till skrivarens ägarinstitution t.ex. i form av gratiskasetter. Faktureringen av slutanvändarna sker per datorpost i c:a 3 månaders perioder i samband med faktureringen av uppkopplingsserveranvändningen (modembanken). Rapporteringsprogrammet möjliggör individuella priser och gratiskvoter för varje skrivare och för varje grupp av användare (t.ex. bildar studenterna vid en institution en grupp och de anställda en annan). Därtill kan man ha en Akademiallmän kvot. Det föreslås dock att man skulle sträva till att hålla samma avgifter för samma typs skrivare genom hela Akademin. Däremot kunde kvoterna variera. Priser Det föreslås att priset för en normal svartvit pappersutskrift på alla vanliga lasers för studerande är 20 p/sida. Om avgiften för en användare underskrider (inledningsvis) 36 mk per 3 mån (eller 12 mk per mån för kortare användaravtal) uppbärs ingen avgift. Gratiskvoten justeras senare på basen av erfarenhet. För anställda vore de svartvita utskrifterna gratis på alla lasers. För färglaserskrivare vore priset 1.50 mk/sida för såväl anställda som studerande. Ingen gratiskvot tillämpas. Institutionen kan förstås efter egen prövning betala sin anställdes eller studerandes faktura. Vid utskrift på folier bör användaren skilt skaffa sådana.

8 8 För utomstående användare skulle dubbla priser tilllämpas. Institutioner som för sina egna skrivares del önskar avvika från den ovan uppskisserade standardpolicyn erbjuds tekniskt den möjligheten. Ett bekvämt sätt är att variera på gratiskvoten för olika användargrupper, ett annat att sätta en mycket hög eller mycket låg avgift på sin printer för vissa grupper. Tekniken Utskrifterna från alla sorters pc:s sker med hjälp av SMB-protokollet, som kräver användaridentifiering 1. Från unixdatorer används lpr. Utskriften går till någon central printerserver, som i sin tur vidarebefordrar utskriften till rätt printerkö, och printer, när denna är ledig. Nätlaserskrivarna kan endast användas denna väg. Kör igång i höst En webbtillämpning utarbetas som bäst, med vilken användaren kommer att kunna följa med sin personliga sidförbrukning, i samma stil som modeminfo - programmet med vilket man följer med modem/isdnanvändningen (dessa kombineras i samma rapport och faktura). Rapporteringssystemet är i testbruk under åtminstone september-oktober, varefter den egentliga faktureringen kunde starta. Den gemensamma anskaffningen antti, buc, stigo Styrelsen och rektor avdelade ett anslag på 2 Mmk för förnyelse av institutionernas datorutrustning och datornärstödet. Tre av närstödsplanerarna har finansierats med detta anslag, medan resten, eller Mmk reserverades för utrustningen. 1. Se skild artikel om nya printerdefinitioner längre fram i detta papper. OBS! De gamla pc-definitionerna slutar fungera.

9 9 Offertrundan Datacentralen genomförde under våren-sommaren en pc-offertrunda i enlighet med EU:s förfaranderegler. 20 leve-rantörskandidater ställde upp, av vilka 6 valdes ut för den slutliga genomgången. Offertrundan resulterade i att Datadirektionen den 15.9 beslöt att bibehålla Mikrologs Osborne och Perbis (numera Pinus) Pinuspc på rekommendations-listan. Även på monitorsidan blev listan oförändrad, innehållande Nokia och Sony. Den gemensamma pc-anskaffningen beslöts genomföras så att pc:na skaffas från Mikrolog (Osborne Pentium II 350 MHz) och monitorerna (Nokia 447 XPro) från Pinus. Avsikten var att hålla minst två, högst tre märken på rekommendationslistan för att dels upprätthålla en priskonkurrens, dels hålla Akademins maskinpark möjligast enhetlig. Möjlighet till egen service, serviceoch reservdelsstöd, lokal representant, tillgång till teknisk sakkunskap från tillverkaren och möjlighet att påverka sammansättningen på modulnivå är viktiga valkriterier. Därtill är naturligtvis priset viktigt men små prisskillnader för en viss modell vid en viss tidpunkt är ett osäkert kriterium. Mera vikt fästes vid att få en överenskommelse angående den kontinuerliga prisnivån, t.ex. i form av en fast rabattprocent på riktpriset. Fördelningen av anslaget Förutom att förbättra användarens datoromgivning är ett mål med förnyandet att ta problemutrustning ur bruk och på så sätt rationalisera även underhållsarbetet. Ett annat mål är att accelerera övergången till NT. Huvuddelen av anslaget används för ersättning av äldre pc:s (486:or och äldre) och macar (Motorola68xxx-baserade), c:a 115 st. Därtill förnyas laserskrivarna så att c:a 20 st. gamla ännu aktiva serieportanslutna lasers ersätts med direktkopplade HP LaserJet 4000N. Fåtalet återstående SunOS-baserade arbetsstationer ersätts med Solaris-baserade nya stationer, eller NT-pc:s. De nya datorerna skulle ges åt enheterna i utbyte mot en gammal standarddator. DC ser över de gamla datorerna med målet att omvandla en del av dem till studentstationer enligt nät-pc -konceptet, om detta fås att fungera till rimliga kostnader (DC har testat det bl.a. av Microsoft utvecklade Hydra-konceptet där enklare pc:s fungerar såsom grafiska terminaler gentemot en serverdator. Terminalerna har ett Windows-gränssnitt och de viktigaste Windows-tillämpningarna kan an-

10 10 vändas). Ett antal äldre pentiumdatorer (>100 MHz) förses med mera minne för att kunna uppgradera till NTv4. Två auditorier (Hum samt ett i Vasa) förses med lärardator + projektor. ÅA-redaktionens utrustning rustas upp. Vid fördelningen mellan Akademins olika enheter fästes vikt vid antalet föråldrade datorer i första hand hos den ordinarie personalen. Enheter med inga eller ett fåtal NT-datorer skulle få sådana. Enheter som övergår från macmiljö till pc:s skulle också särskilt beaktas. Enhetens storlek beaktas givetvis. De fristående enheterna skulle i huvudsak lämnas utanför fördelningen, då en del av dem redan har en relativt god maskinpark, och andra av rektor beviljats egna öronmärkta anslag för datoranskaffningar i år, medan alla övriga institutioner skulle få minst en ny apparat. Tillbakablick Drygt tre år sedan, då motsvarande gemensamma anskaffning gjordes, var det fråga om Pentium-datorer med 75 och 90 MHz processorklockfrekvens. Då försågs datorerna med 16 MB primärminne, drygt 500 MB skivminne, diskettstation, Keytronic 2000 tangentbord, Microsoft mus II, S3 Trio64-grafikkort med 2 MB videominne, SMC-ethernet-kort, DOS 6.22 och MS-Windows Datorerna utrustades med Nokias 17" 447X-monitorer. Processortillverkaren Intels prestandaindex (Intel i COMP Index 2.0) för 75 MHz Pentium-processorer var 67 och för 75 MHz Pentium-processorer 81. Tekniska detaljer Den nu på hösten -98 pågående anskaffningen baserar sig på Osborne-datorer innehållande Intels Pentium-II processorer med 350 MHz klockfrekvens. Denna 350 MHz-processor har icomp-indexet 386, dvs. ca. 5-6 ggr snabbare än processorerna för 3 år sedan. Nu förses datorerna med 64 MB primärminne, drygt 4 GB skivminne, diskettstation, 32X CD-ROM station, Keytronic 2000 tangentbord, Microsoft mus II, Matrox Productiva G100 AGP-grafikkort med 8 MB videominne, ethernetkort och Windows NT 4.0. Datorerna utrustas med Nokias 17" 447XPro-monitorer. Monitorns tekniska specs finns på Webben på adressen

11 11 Mera information, när, vad, hur Mera information om det tekniska valet och om fördelningsbeslutet hittas i Datadirektionens protokoll, som numera finns i webben i PDF-format. Klicka på DC:s hemsida eller sök direkt på Institutionernas IT-kontaktpersoner kan också berätta mera. Installationsarbetet planeras genomföras under oktober-november. Kom ihåg att vi ber institutionen om en gammal dator i utbyte, en som följer (eller har följt) rekommendationslistan. För din enhets del är det din närstödare som håller i trådarna. Koordinator för hela anskaffningen är Antti Karru (Åbo) och Johan Boholm (Vasa). Kårens datanät Leif I Kårens hus installeras som bäst ett nytt datanät. Tidigare har bara kansliet varit kopplat till akademins nät, men nu kommer alla bostäder att kopplas in med s.k. Twisted Pair-kablar. Inkopplingen kommer att ske med en s.k. Switching Hub för att man inte skall kunna spionera på andra från ett rum och inte heller kunna störa andra i nätet. Kåren kopplades tidigare in via kabeln som går över Tavastgatan, men det har visat sig att den är känslig för åska, så att en ny fiberkabel har dragits under gatan. Nätet skall vara i operativt bruk i början av nästa år. DC:s guider babo Undrar du vart alla DC:s miniguider har tagit vägen, de som brukade finnas i hyllan utanför Orakelrummet? Numera gapar hyllan för det mesta tom, och en liten lapp påstår att man själv kan printa ut guiderna från webben. Guiderna existerar alltså fortfarande, även om många av dem börjar bli rätt föråldrade och beskriver

12 12 gamla programversioner. Du hittar miniguiderna på adressen: PDF-formatet lämpar sig bäst för utprintning. Avsikten är nog att vi skall producera nya miniguider, så det kan löna sig att ibland kontrollera vad adressen innehåller. Några nya och uppdaterade längre guider bl.a.eudora guiden och guiden Komma igång med NT hittar du på adressen: Under denna adress skall vi försöka samla länkar till alla DC:s guider som finns tillgängliga i webben. Rapporten Persondatoromgivningen vid Åbo Akademi är redan till vissa delar föråldrad trots att den utkom så sent som i våras! Bl.a. gjorde genomförandet av printerdebiteringen (som beskrivs på annat håll i detta papper) att avsnittet om printning inte mera stämmer på alla punkter. En ny version av rapporten är under arbete. Närstödet har kommit igång! babo I förra numret av DC-papperet berättade vi om närstödsprojektet, d.v.s. IT-stödet till institutionerna. Varje institution har sedan i våras en egen närstödsperson, som du förhoppningsvis redan har träffat. Projektet fortsätter nu under hösten. De kommentarer vi fått hittills har visat närstödet behövs, problemen har åtgärdats snabbare och det har varit enklare att få tag på rätt person på DC vid speciella problem, när närstödspersonen fört ärendet vidare. Vi på DC har också haft stor nytta av närstödspersonernas lokalkännedom när det har gällt att reda ut olika problem. De flesta institutioner har utnyttjat sin närstödsperson rätt flitigt, men vi vill ändå påminna ännu en gång om att närstödet existerar. På adressen:

13 13 finns aktuella kontaktuppgifter. Det är meningen att närstödspersonen skall vara anträffbar i ditt hus (eller grannhuset) på vissa bestämda tider, kontakta din närstödare för att få reda på tidtabellen. För tillfället ser kontaktuppgifterna ut såhär: Namn e-post inst. tel. kortval till GSM Thomas Backa buck Biocity, Datacity Niclas Forse n niclas Axelia Dan Holm danu Åhuskvarteret, Hum, Donner, Sib Nicklas Karlsson nik Hanken, IIF, Rettig Antti Karru antti Gadolinia (5h) 4880 Jussi Laaksonen jussi ASA Sami Laihorinne sami Gadolinia, Reuterska vinden Kim Lindell kim ÅAT, Geologi, IMR, Kosmor Miso Lindström miso Bibl Harri Sylvander harri FÄ Niklas Södergård (till november) nickus FC, Domus, TF Arbetsuppgifterna Närstödspersonerna för bok över de jobb de utför ute på institutionerna, bl.a. för att vi skall kunna följa med hur stor del av arbetstiden närstödet kräver och för att få en bild av vilka uppgifter och problem närstödspersonerna stöter på. Erfarenheterna visar (som väntat) att större delen av arbetstiden går åt till att lösa olika akuta problem, typ programvaruproblem, strejkande maskiner etc. Närstödspersonerna har också i någon mån utnyttjats som föreläsare och konsulter, vilket ju också var meningen. Närstödspersonen kommer att utföra och koordinera installationer av nya maskiner på institutionen, och kan också anlitas i frågor som berör licenser etc. Det är främst tänkt att närstödspersonen skall hjälpa till med utrustning och program som finns på DC:s rekommendationslista. Institutionen sköter fortsättningsvis själv sin egen specialutrustning. Inget problem är för litet! Våga fråga! På endel institutioner är kanske tröskeln ännu lite hög när det gäller att kontakta närstödspersonen. Tyvärr är suget efter IT-kunniga personer stort just nu på arbetsmarknaden, så vi kan tyvärr inte räkna med att få hålla alla våra närstödare på DC för evigt. Vi hop-

14 14 pas i alla fall att eventuella personalförändringar inte skall störa närstödsarbetet alltför mycket. Kommentarer, åsikter, önskemål? Närstödskonceptet är helt nytt för oss, och har inte ens nån motsvarighet vid de andra högskolorna (såvitt vi vet), så vi är tacksamma för alla kommentarer, åsikter och önskemål angående hur närstödet kunde utvecklas och förbättras! Kontakta närstödspersonen eller mig (Babo Sjöblom). Hej alla gulnäbbar! babo Grattis, du har hittat fram till DC-pappret! Tidningen finns ju i webben (www.abo.fi/dc/dcpappren), men vi skickar också ut några exemplar per institution i pappersform. Vi försöker ge ut minst ett nummer per termin för att informera om sådant som är aktuellt på ITfronten. Det lönar sig att bläddra bland gamla DC-papper! I synnerhet fjolårets NT temanummer innehåller information som ännu är aktuell. IT-kurser IT-verktygslådan, ett kurspaket med IT-kurser för studerande, körde igång i våras. Kurserna koordineras av Fortbildningscentralen (FC). I verktygslådan ingår kursen Introduktion till ÅA:s datormiljö, som nu på hösten samlade runt 100 deltagare, främst gulnäbbar. Kurserna fortsätter under hösten, för mera information se webben: Guider Du har säkert bekantat dej med Datacentralens guider? De hittar du ju i webben på: Se skild artikel om guiderna i detta DC-papper.

15 15 Användaravtalet Utan ett eget användarnamn och e-postadress klarar men sig inte länge. En stor del av informationen från tutorerna, institutionen, föreläsarna kommer numera via e-post, eller finns i webben. När du fick ditt användarnamn godkände du våra villkor för datoranvändningen, i och med att du undertecknade avtalsblanketten. Reglerna finns också i webben, bekanta dig med dem: Lösenordet är personligt Kom ihåg att användarnamnet och lösenordet är personligt, du skall inte låna det åt någon annan! Ge inte heller ut ditt lösenord t.ex. i webben, utan använd ett annat lösenord vid prenumeration av webbtidningar, hotmail etc. Kö till PC-klassen? På dagen är det ibland långa köer till PC-klassernas datorer. Du sitter väl inte och privatsurfar eller sysslar med annat oviktigt när någon annan köar för att få skriva sin uppsats som måste vara klar imorgon? Kom ihåg att datorerna är avsedda för studiearbete. Klasserna är rätt ofta bokade för undervisning, men i höst installeras en ny PC-klass i Axelia där det inte kommer att ordnas undervisning alls. Förhoppningsvis minskar köerna då en aning. Plugga in din bärbara I huvudbibliotekets läsesal är ett antal läsplatser försedda med datanätsutag. Det är meningen att man skall kunna ta med sig sin egen bärbara dator och koppla in den till datanäte, varefter man har tillgång till alla tjänster på nätet, t.ex. e-post, webben och printing. Instruktioner och information finns på: Problem? Oraklet hjälper! Om du har problem med sådant som berör datoranvändningen, kan du vända dig till Oraklet, Datacentralens dejour i ASA-huset. Oraklet är på plats varje dag 8: Du kan också kontakta Oraklet per e-post eller

16 16 per telefon. E-postadressen är oraklet och telefonnumret (215)4777. Ofta frågade frågor har Oraklet samlat i webben under: Bläddra genom frågorna och kontrollera ifall just ditt problem finns med här! Labbets debitering Leif Labbets uppgift är i första hand att reparera de apparater som finns eller har funnits på rekommendationslistan. DC-har rätt att utföra garantireparationer på Osborne och Pinusapparater och debiterar tillverkaren för dessa. Vi har även rätt att utföra garantireparationer på Toshiba bärbara datorer men vi erhåller bara reservdelar, ingen ersättning för arbetstid. Kom ihåg att ej medsända ström- och nätkabel när du sänder in en apparat för reparation. En apparat som kommer till reparation bör vara tydligt märkt med avsändare och felbeskrivning. Vi tillämpar tre debiteringsprinciper: Gratis Rekommenderad utrustning Icke rekommenderad utrustning Apparater som finns eller har funnits på rekommendationslistan repareras gratis under förutsättning att de finns inskrivna i utrustningsregistret utru. Slitna delar (mus, diskettstation och keyboard) svarar institutionerna för. Om nya delar måste inköpas för över 300 mk står institutionen för delarnas kostnader, men i övrigt svarar DC för reparationerna. Apparater som inte finns på rekommendationslistan men i utru reparerar vi på labbet efter mån av möjlighet enligt samma principer som rekommenderad utrustning, dock utan ansvar. Dessa arbeten har en lägre

17 17 prioritet och labbet garanterar ej att alla fel kan åtgärdas. Vi känner inte dessa och reparationen och reservdelarna kan bli väsentligt dyrare än för den rekommenderade utrustningen. Reparation av privat utrustning 150mk/timme Akademianställdas privata utrustning som används för akademiarbete repareras efter mån av möjlighet för en kostnad av 150 mk/ timme. Externa reparationsarbeten 280mk/timme För arbeten på apparater som inte finns i utru och arbeten till utomstående debiterar vi 280 mk/timme. Uppgraderingar Utöver reparationer kan labbet även uppgradera PCutrustningar varvid institutionen står för arbete och delar. I vissa fall är arbetet gratis. Arbetet debiteras på följande sätt: Åtgärd pris (mk) Tillägg av RAM-minne 0 Byte av grafikkort 0 Byte av ethernetkort 0 Installation av CD-ROM station 0 Byte av moderkort 500 Byte av hårdskiva, skivinstallation 0 Överföring av filer från gammal skiva 200 Programinstallation på ny skiva 200

18 18

19 19 PC-spalten NT vid ÅA - Nu far de av sin egen fart (by its own fart) jef o Babo Nu har vi redan levat med NT en tid här vid ÅA. I akademidomänen finns för närvarande ungefär 450 maskiner. Det har nog visat sig att problemfritt är det inte med NT. Speciellt struligt har vi fortfarande haft det med organisationen och stabiliteten på profilerna. Men jämfört med de nya möjligheter för PC-användningen som skapats så vinner nog fördelarna. Nu har användarna även vant sig med att logga in på PC:na, men ännu har det upppstått en del problem i och med att lösenorden på NT och Unix är i praktiken två olika lösenord som vi dock rekommenderar att är samma. Beträffande lösenordssynkroniseringen mellan Unix och NT har det börjat dyka upp en del intressanta produkter och vi hoppas kunna ta ett dylikt i bruk nångång under nästa år. Fy fasen för förfärligt fula falska fatalt förmorrade farliga felprofiler Profilproblemen har återigen varit obehagligt aktuella och du har kanske haft orsak att ställa dig frågan att Har du en ful profil? Ja, då är du inte ensam, i alla fall inte om det är fråga om NT användarprofilen. Profilen har vi berättat om i tidigare nummer av DC-papperet, i korthet är det en samling filer som innehåller olika personliga inställningar för din desktop, t.ex. olika genvägar, bakgrundsbild, vilka program som skall startas vid inloggning etc. Vi har infört sk. roaming profiles, vilket innebär att profilen sparas både på datorns hårdskiva (vanligen i mappen c:\winnt\profiles\username) och på servern pchome (i mappen h:\username\settings\ profile). När du loggar in kopieras profilen från pchome till den lokala hårdskivan, och när du loggar ut kopieras profilen igen till servern. För studerande som loggar in på olika maskiner i klasserna är detta ändamålsenligt, för samma profil finns alltid tillhanda oberoende av vilken dator man använ-

20 20 der. I klasserna stryks profilerna från hårdskivan när man loggar ut. Nu kan det uppstå diverse krångel med profilen just pga.att den kopieras fram och tillbaka över nätet. Om man sparat många eller stora filer i profilen, i misstag eller med flit, så blir inloggningen långsam. Dessutom kan olika fel inträffa som leder till att profilen förstörs, och då mister du också de filer du har sparat i denna. Spara alltså inte egna filer i profilen, d.v.s. i någon av de filmappar som nämndes ovan. Om du vid varje inloggning får ett felmeddelande rörande profilen, måste du troligen få den gamla profilen raderad. En ny frisk profil skapas då vid följande inloggning. Observera dock att en proppfull lokal hårdskiva också ger upphov till ett felmeddelande rörande profilen ( Can t create local profile ), eftersom en kopia av profilen inte i detta fall ryms på hårdskivan. Det är då inte fel på din profil, utan hårdskivan måste städas. Personal som har egen dator, och sällan loggar in på en annan maskin, har inte så stor nytta av att ha en roaming profil. Om du så önskar kan vi ta bort denna funktion. Din profil sparas då enbart på hårdskivan. Kontakta t.ex. Babo i så fall. Direkt dåraktigt delikat med dessa dyra dedikerade datorservrar Nu när NT-datorernas antal ökat avsevärt har det som väntat blivit både ohållbart för att inte säga direkt opraktiskt att ha en del av serverdatorerna även i bruk som personliga arbetsmaskiner. Både serverfunktionerna och den personliga användningen lider. Under höstens lopp avser vi därför att åtgärda detta så att serverfunktionerna kommer att snurra på egna dedikerade servermaskiner.dessutom får vi en ny serverdator till Åbo och PCHOME rustas upp. Den viktigaste enskilda servern är fortfarande PCHO- ME där hemmaområdena lagras. Den utrustas med ytterligare en processor och dessutom hoppas vi att få en RAID-lösning för hemmaområdena. Fook som är Akademi-domänens Primary Domain Controller (PDC) och Wins-server kommer ytterligare att bli replikeringsmaster men inga större förändringar för den här maskinen. Lunkwill som är den ena av Akademidomänens Backup Domain Controllers (BDC) blir dedikerad server från att tidigare även tjänat som jefs arbetsmaskin. Den

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Städa hemområdet (och andra filsystem)

Städa hemområdet (och andra filsystem) Städa hemområdet (och andra filsystem) 14.12.2006 Jens Granlund Bakgrund De flesta som läser detta dokument har säkert vid något tillfälle haft problem med att en hårdskiva, ett USB minne eller annat lagringsmedium

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse Möteskallelse Datadirektionen sammanträder den 18.9.2000 kl 10.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0 1 Användarmanual Att arbeta med Cubicle 2.0 Innehåll 2 Att komma igång 3 Förberedelser 3 Logga in första gången 3 Startsidan 4 Byt till personlig PIN-kod på kortet 4 Att arbeta i Cubicle 5 Cubicle Explorer

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609 KRAV: 1. RDP-klient med stöd för fjärrskrivbordsprotokoll 7.0 eller senare. Kontrollera genom att: a. Klicka på Windowssymbolen längst ner till vänster. b. Välj Anslutning till fjärrskrivbord. c. Nu kommer

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN.

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. Programvaran SureTrend installerar du på din PC genom att du sätter in CD:n i CD-ROM enheten och därefter kommer installationsprogrammet att starta

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare tclogin.com Tillgång till TeleComputing TCAnyWare Service Desk Tel: Supportväxeln: 020-22 29 20 alt. 08-55 61 09 30 Fax: +46 (08) 56791199 E-post: support@telecomputing.se Web: http://support.telecomputing.se

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

6. Kan jag läsa min e-post i Microsoft Outlook eller liknande e-postprogram?

6. Kan jag läsa min e-post i Microsoft Outlook eller liknande e-postprogram? Contents 1. Office 365 FAQ... 2 2. Hur logga in?... 3 3. Hur skicka mail?... 4 4. Hur byta språk och tidszon?... 5 5. Hur aktivera vidarebefordring?... 6 6. Alternativ vid visning av e-postlådan.... 7

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Installera Embird. Installation, uppgradering eller uppgradering och registrering av Embird och dess plugg ins.

Installera Embird. Installation, uppgradering eller uppgradering och registrering av Embird och dess plugg ins. Ak-lekt-0033 Installera Embird Installation, uppgradering eller uppgradering och registrering av Embird och dess plugg ins. Versionen som används: Embird 2006 build 7 Copyright 2007 Ateljé Kreativ Mångfaldigande

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Installationsmanual OpenOffice 3.0

Installationsmanual OpenOffice 3.0 Installationsmanual OpenOffice 3.0 Ursprungligen skapad av Georg Bredberg 2003-03-27 för OpenOffice 1.0 Uppdaterad och kortad 2009-01-07 för OpenOffice 3.0 av Folkbildningsnätets Fria Programvarugrupp

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Detta är en snabbguide hur man installerar Hitman Pro version 2.6. Instruktionen är skapad 2007-02-21 och hämtad från http://l.workgroup.

Detta är en snabbguide hur man installerar Hitman Pro version 2.6. Instruktionen är skapad 2007-02-21 och hämtad från http://l.workgroup. Detta är en snabbguide hur man installerar Hitman Pro version 2.6 Instruktionen är skapad 2007-02-21 och hämtad från http://l.workgroup.se Hitman Pro är ett skalprogram som använder sig av kända program

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Så enkelt byter du Windows mot Zorin

Så enkelt byter du Windows mot Zorin Så enkelt byter du Windows mot Zorin 7 Linux-versionen som liknar Windows 7 7 Kör vissa vanliga Windows-program 7 Lättanvänt och helt gratis. Så installerar du Windows-utmanaren Zorin OS Att använda Linux

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Office 365. E-post. Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013

Office 365. E-post. Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013 Office 365 E-post Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013 Microsofts molntjänst E-post med kalender, kontakter och uppgifter Lync videokonferenser Office 365 SharePoint intra med arbetsytor

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet HÄLSOUNIVERSITETET 2001-01-09 IT-rådet Linköpings universitet Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet Detta dokument innehåller standardkrav på hård- och mjukvara vid ny- och, minimikrav på

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer