Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) HKB har inte gjorts i detta ärende. Landstingsstyrelsens beslut. 2 Riktlinjerna ska följas upp efter ett år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) HKB har inte gjorts i detta ärende. Landstingsstyrelsens beslut. 2 Riktlinjerna ska följas upp efter ett år."

Transkript

1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR LKD Riktlinjer för äggdonation och spermiedonation finansierad med offentliga medel Bakgrund Från 2003 finns laglig möjlighet till äggdonation i Sverige, när barnlöshet beror på att kvinnan saknar befruktningsbara ägg (SFS 2002:253 och SOSFS 2002:13). I dessa förordningar regleras bl.a. de juridiska aspekterna kring äggdonation. Den teknik som tillämpas vid äggdonation är jämförbar med IVF-behandling. Sedan många år finns även möjlighet till behandling med spermiedonation vid manlig infertilitet. Inom utvecklingsenheten hälso- och sjukvård har bilagda förslag till riktlinjer för äggdonation tagits fram i samråd med ansvariga verksamhetschefer för länets kvinnokliniker och IVF-verksamma läkare. Enighet råder om att indikationerna för äggdonation ska bygga på gällande riktlinjer för IVFbehandling finansierad av offentliga medel. Kommentar Då nuvarande riktlinjer för IVF-behandling fungerar bra i praktisk verksamhet föreslås att äggdonation bör omfattas av samma riktlinjer och ske inom budgeterad IVF-ram. Den slutliga bedömningen görs av specialistläkare för varje patientpar oavsett behandlingsform. Reglerna bör även omfatta behandling med spermiedonation vid manlig infertilitet. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) HKB har inte gjorts i detta ärende. Landstingsstyrelsens beslut 1 Riktlinjer för IVF och äggdonationsbehandling fastställes enligt bilagda PM med tillhörande bilagor. Reglerna ska även gälla behandling med spermiedonation vid manlig infertilitet. 2 Riktlinjerna ska följas upp efter ett år. g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\(11) nov \126 riktlinjer f äggdonation vid ivf-behandl \ 126 riktlinjer för äggdonation.doc Utskrift: , 14:31 Sid: 1

2 PROTOKOLL DATUM DIARIENR LKD Bilaga 1. PM m landstingets riktlinjer för IVF-behandling 2. SOSFS 2002:13 Protokollsutdrag - Nordvästra hälso- och sjukvårdsnämnden - Södra hälso- och sjukvårdsnämnden - Utvecklingsenheten hälso- o sjukvård, UB Höjer - Lennart Persson, NLN - Anders Ahlgren, MSE - Kaj Wedenberg, MSE/KSK - Margareta Pettersson, NLN - Anette Holster g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\(11) nov \126 riktlinjer f äggdonation vid ivf-behandl \ 126 riktlinjer för äggdonation.doc Utskrift: , 14:31 Sid: 2

3 PM DIARIENR LKD03525 Äggdonation Tillägg till riktlinjer gällande för IVF-behandling med offentliga medel vid ofrivillig barnlöshet Bakgrund Från och med maj omfattas IVF-behandling vid ofrivillig barnlöshet av rätt till offentlig finansiering enligt särskilda riktlinjer (bilaga 1). Regelverket har tillämpats i praktisk verksamhet under tre års tid och erfarenheten visar att de varit lätta att tillämpa praktiskt med par som söker för barnlöshet. Från 2003 finns laglig möjlighet till äggdonation i Sverige, när barnlöshet beror på att kvinnan saknar befruktningsdugliga ägg. Den teknik som tillämpas vid äggdonation är jämförbar med IVF-behandling och målet med verksamheten är den samma, nämligen att det ofruktsamma paret ska få ett barn. Riktlinjer för äggdonation Ansvariga verksamhetschefer för länets kvinnokliniker och IVF-läkare har enats om förslag till riktlinjer som ska gälla för äggdonation. För IVF-verksamhet avsätter Landstinget Sörmland årligen två miljoner kronor att disponera för denna verksamhet. Uppföljning och analys av kostnaderna visar att denna summa varit rätt beräknad för åren Det finns heller inga indikationer på ökande och oskäliga väntetider till behandling. De avtal som tecknats mellan Landstinget Sörmland och två IVF-kliniker för åren (2+1 år) innebär oförändrad kostnadsnivå under de närmaste åren. Då nuvarande riktlinjer för IVF-behandling fungerar väl i praktisk verksamhet föreslås att äggdonation skall omfattas av samma riktlinjer och inom budgeterad ram. Den medicinska bedömningen avgör i varje enskilt fall vilken behandlingsform som är att rekommendera. Antalet offentligt finansierade behandlingsförsök är sammanlagt tre per patientpar, oavsett behandlingsform. Då Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående assisterad befruktning skiljer sig i Sverige, jämfört med andra omkringliggande länder kan offentliga medel inte användas för behandling utomlands. 1 Landstingsstyrelsebeslut Nyköping besök Repslagaregatan 19 tel fax ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\(11) nov 03\1063 riktlinjer f äggdonation vid ivf-behandl\äggdonation- riktlinjer_ doc Utskriftsdatum: :26SID 1(3

4 Riktlinjer för spermiedonation Sedan många år finns möjlighet till behandling med spermiedonation vid manlig infertilitet. Denna behandling är jämförbar med äggdonation, såtillvida att problemet utgörs av bristande tillgång på genetiskt material att föra vidare till barnet. Behandlingen utförs på regionsjukvårdsnivå och ska omfattas av ovanstående kriterier och regelverk. ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\(11) nov 03\1063 riktlinjer f äggdonation vid ivf-behandl\äggdonation- riktlinjer_ doc Utskriftsdatum: :26SID 2(3

5 Bilaga 1 Landstinget Sörmlands riktlinjer för IVF-behandling Landstingsstyrelsen har fattat beslut om riktlinjer för landstingsfinansierad IVF-behandling vid ofrivillig barnlöshet (LS ). Som grund för ställningstagande om IVF-behandling kan rekommenderas eller inte, gäller alltid den medicinska bedömningen i varje enskilt fall. Grunden för val av behandlingsmetod görs av ansvarig läkare i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Utöver den medicinska bedömningen gäller följande regler för IVFbehandling: 1. När orsaken till barnlöshet är oklar skall paret ha varit barnlösa i minst 2 år innan behandling kan bli aktuell. När orsaken till banlösheten är känd kan behandlingen starta när så anses lämpligt. Parets relation skall vara stabil. 2. Övre åldersgräns vid behandlingsstart är för kvinnan 38 år och för mannen är åldersgränsen 55 år. 3. Paret får inte ha gemensamma barn sedan tidigare. Barn i tidigare relationer utgör inget hinder. 4. Varje par kan få högst 3 IVF-behandlingar med offentliga medel. Sedvanliga patientavgifter och läkemedelskostnader under utredningen och behandlingstiden betalas av paret. Om någon av parterna går in i en ny relation skall möjlighet finnas att erhålla ny IVF-behandling. Detta får prövas i samband med den medicinska bedömningen i varje enskilt fall. Par, som tidigare själva bekostat IVF-behandling/ar kan få möjlighet att genomgå nya behandlingar. Detta under förutsättning att man i den medicinska bedömningen anser att det finns en gynnsam prognos. 5. Förberedande samtal med kurator skall ingå i den utredning som görs på respektive kvinnoklinik. Den kan ske antingen parvis eller i grupp där paret skall delta. 6. IVF-behandlingen ingår inte i vårdgarantin. Det innebär att väntetiderna för besök och behandling kan bli längre än vad som gäller för vårdgarantierna och att paret inte kan kräva att få komma till landsting/offentlig finansierad vård i annat län för utredning och behandling. ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\(11) nov 03\1063 riktlinjer f äggdonation vid ivf-behandl\äggdonation- riktlinjer_ doc Utskriftsdatum: :26SID 3(3

6 Sida 1 av 10 SOSFS 2002:13 (M) Beslutade den 17 december 2002 Utkom från trycket den 16 januari 2003 Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren Observera att det kan förekomma fel i Internetversionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det är den tryckta utgåvan av författningssamlingen som gäller. Socialstyrelsen Stockholm Tel e-post na och allmänna råden presenteras inte i konsoliderad form. Om föreskrifterna och allmänna råden har ändrats framgår det endast genom Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS), sökbar databas. Denna SOSFS finns också i pdf-format (150 kb). Det formatet innebär att dokumentet får samma utseende som den tryckta versionen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om assisterad befruktning; Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 1, 3 1 och 6 och 4 7 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. samt 10 andra stycket smittskyddsförordningen (1989:301) och beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa föreskrifter och allmänna råd skall tillämpas inom sådan verksamhet som avses i lagen (1984:1140) om insemination och i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen. 2 I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med assisterad befruktning åtgärder enligt 1 lagen (1984:1140) om insemination och 1 lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen. Med givare avses

7 Sida 2 av en man som lämnar sperma för att användas för insemination av en annan kvinna än hans maka eller sambo, 2. en man som lämnar sperma för att utanför kroppen befrukta ett ägg från en annan kvinna än hans maka eller sambo, eller 3. en kvinna som lämnar ägg för att befruktas utanför kroppen med sperma från en annan man än hennes make eller sambo. 2 kap. Barnlöshetsutredning Den barnlöshetsutredning som ligger till grund för en assisterad befruktning enligt lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen och lagen (1984:1140) om insemination bör göras utifrån en helhetssyn på paret och dess situation. Paret bör erbjudas möjlighet till samtal med en yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens. Den läkare som har ansvaret för utredningen bör se till att paret tidigt får information om andra lösningar än medicinska på ofrivillig barnlöshet. Mannen och kvinnan bör upplysas om att de kan få information om adoption hos socialförvaltningen i sin kommun. 3 kap. Medicinsk bedömning av paret vid all assisterad befruktning 1 Alla makar eller samboende skall testas för hiv, HTLV I, HTLV II, hepatit B, hepatit C och syfilis. En assisterad befruktning får endast utföras om det bedöms osannolikt att något av dessa smittämnen eller någon av sjukdomarna överförs till kvinnan eller barnet genom befruktningen. 2 En assisterad befruktning får endast utföras om graviditeten eller någon annan sjukdom eller smitta än de som nämns i 1 inte kan riskera kvinnans eller barnets liv eller hälsa. 4 kap. Lämplighetsprövning av makar eller samboende vid donation av ägg eller sperma 1 I 3 andra stycket lagen (1984:1140) om insemination och i 5 första stycket lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen finns bestämmelser om skyldigheten att pröva om det i det enskilda fallet är lämpligt att insemination respektive befruktning utanför kroppen genomförs. Den medicinska prövningen Utöver de sjukdomar och smittämnen som nämns i föreskrifterna i tredje kapitlet bör även eventuell förekomst av andra somatiska

8 Sida 3 av 10 och psykiska sjukdomar eller störningar och funktionshinder hos mannen och kvinnan utredas och bedömas. Läkarens bedömning bör utgå ifrån både mannens och kvinnans möjlighet och förmåga att fungera som förälder under barnets hela uppväxt. Om utredningen visar på något som bedöms kunna påverka barnets uppväxtvillkor i negativ bemärkelse, bör ett utlåtande även begäras från en annan läkare eller en annan yrkesutövare med en i sammanhanget lämplig kompetens. Utlåtandet bör innehålla en bedömning av sjukdomens respektive funktionshindrets inverkan på mannens eller kvinnans förmåga att fungera som förälder under barnets hela uppväxt. Den psykologiska och sociala prövningen Utredningen och bedömningen av parets psykologiska och sociala lämplighet bör alltid göras gemensamt av läkaren och en yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens. Syftet med utredningen bör vara att läkaren skall få en uppfattning om makarnas respektive de samboendes lämplighet som föräldrar. Utredningen bör bygga på samtal såväl med mannen och kvinnan var för sig som med båda gemensamt. Läkaren bör så långt möjligt försäkra sig om att både mannen och kvinnan längtar efter och uppriktigt önskar sig barn, att parets inbördes relation är stabil och bestående, att paret har förmågan att vårda och uppfostra ett barn, att paret emotionellt, praktiskt, socialt och rättsligt är berett att acceptera det blivande barnet som sitt eget, att paret är medvetet om och kommer kunna hantera den ojämlikhet som kan uppstå genom att enbart den ena föräldern kommer att vara det genetiska ursprunget till barnet, och att paret kommer att berätta för barnet om dess ursprung. Hänsyn till ålder i den medicinska, psykologiska och sociala prövningen Parets lämplighet bör prövas med hänsyn till mannens och kvinnans ålder utifrån såväl ett medicinskt som psykologiskt och socialt perspektiv. Kvinnan bör när en assisterad befruktning genomförs inte ha kommit in i den ålder då kvinnors fertilitet normalt anses vara i starkt avtagande. Mannen bör när en assisterad befruktning genomförs inte vara äldre än att han bedöms fullt ut kunna ta sitt föräldraansvar under ett barns hela uppväxt.

9 Sida 4 av 10 5 kap. Val av givare av ägg eller sperma 1 Enligt 3 tredje stycket lagen (1984:1140) om insemination och 6 20 första stycket lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen är det läkaren som väljer lämplig givare. 2 Innan läkaren tar ställning till om en man eller kvinna skall accepteras som givare skall läkaren klarlägga hans eller hennes 1. sjukdomshistoria, 2. aktuella hälsotillstånd inklusive smittskyddsaspekter, 3. sociala förhållanden som är relevanta, samt 4. motiv för att lämna ägg eller sperma. 3 Den som har hiv, HTLV-I, HTLV-II, hepatit B eller C eller syfilis får inte vara givare av ägg eller sperma. 4 Vid varje tillfälle spermaprov lämnas skall givarens blod testas avseende hiv, HTLV-I, HTLV-II, hepatit B, hepatit C och syfilis. Samma test skall upprepas på ett nytt blodprov efter minst sex månader. Om båda proven är negativa, får den sperma som lämnades vid det första provtagningstillfället och därefter förvarats nedfryst användas för insemination. 5 Färskt obefruktat ägg får bara användas om givaren sex månader före donationen samt i samband med att den äger rum har testats negativt för hiv, HTLV-I, HTLV-II, hepatit B eller C eller syfilis. Givaren får under tiden mellan de två provtagningarna inte ha utsatt sig för nämnda smittämnen eller sjukdomar. Bara den man eller kvinna som har en mogen och insiktsfull inställning till ägg- eller spermadonation bör komma i fråga som givare enligt 3 tredje stycket lagen (1984:1140) om insemination och 6 första stycket lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen. Läkaren bör informera en tilltänkt givare om de rättsliga, psykologiska och sociala konsekvenser som en donation av ägg eller sperma kan ge upphov till. Läkaren bör även ta reda på den tilltänkte givarens inställning till att det barn som avlas med hjälp av donerat ägg alternativt donerad sperma har rätt att få veta vem givaren är, att barnet kan komma att kontakta honom eller henne i framtiden, att uppgifter i journalen om hans eller hennes utseende, såsom ögon-, hud- och hårfärg, vikt och kroppslängd, yrke, intressen samt släkt- och familjeförhållanden kan vara till glädje för ett barn som söker sitt genetiska ursprung, och att det kan bli nödvändigt att han eller hon kontaktas senare i livet för blodprovstagning eller någon annan utredning.

10 Sida 5 av 10 Läkaren bör väga in den tilltänkte givarens inställning i dessa frågor vid sitt val av lämplig givare. Läkaren bör, om mannen och kvinnan önskar det, sträva efter att finna en givare som har liknande ögon-, hud- och hårfärg samt kroppsbyggnad som den i paret som inte kommer att vara genetiskt ursprung till barnet. Önskemål om att givaren skall ha särskilda egenskaper i övrigt bör inte godtas. En givare som står paret nära bör endast i undantagsfall användas. Om det ändå blir aktuellt, bör läkaren informera paret om de psykologiska och sociala konsekvenser som en donation från en släkting eller annan närstående kan ge upphov till. Läkaren bör också försöka bedöma om paret och givaren kommer att kunna hantera en sådan situation. Läkaren bör vidare förvissa sig om att den närståendes samtycke till att donera ägg eller sperma är ett uttryck för dennes egen vilja och inte ett resultat av förväntningar eller psykologiska påtryckningar. Paret och givaren bör före en närståendedonation erbjudas samtal med en yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens. 6 Under en och samma menstruationscykel får en kvinna inte insemineras med sperma från mer än en givare. Ägg från fler än en kvinna får vid samma tillfälle inte föras in i en annan kvinna efter befruktning utanför kroppen. 7 Enligt 3 tredje stycket lagen (1984:1140) om insemination och 6 20 andra stycket lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen får ägg eller sperma från en person som avlidit inte användas för befruktning. Kontroll av att givaren är i livet kan göras genom en personlig kontakt med givaren eller genom en kontroll mot folkbokföringsregistret inför varje befruktningstillfälle. 6 kap. Samtycke från maken eller sambon 1 I 2 lagen (1984:1140) om insemination finns bestämmelser om makens eller sambons skriftliga samtycke till insemination. 2 I 3 lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen finns bestämmelser om makens eller sambons skriftliga samtycke till att ett befruktat ägg får föras in i makans eller sambons kropp. 3 Vid det tillfälle ett befruktat ägg som tidigare varit fryst skall föras in i makans eller sambons kropp skall makens eller sambons samtycke på nytt hämtas in.

11 Sida 6 av 10 Läkaren bör informera paret om samtyckets innebörd. Läkaren bör inför varje befruktningstillfälle försäkra sig om att samtycket står fast och anteckna det. Makens eller sambons samtycke till insemination av makan eller sambon med hans egen eller donerad sperma bör lämnas på blanketten SoSB (bilaga 1) (bilaga 1, ifyllbar). När läkaren tagit del av samtycket bör han eller hon bekräfta det genom signering på samtyckeshandlingen. Makens eller sambons samtycke till att ägg som är befruktade får föras in i makans eller sambons kropp bör lämnas på blanketten SoSB (bilaga 2) (bilaga 2, ifyllbar). När läkaren tagit del av samtycket bör han eller hon bekräfta det genom signering på samtyckeshandlingen. Maken eller sambon bör informeras om att samtycket gäller från den dag det undertecknas och tills vidare, att han har möjlighet att återkalla sitt samtycke om han senare skulle ändra uppfattning, och att han, om han ändrar uppfattning, omgående bör underrätta läkaren om det, att en återkallelse kan göras muntligt eller skriftligt, att en återkallelse gäller från den tidpunkt då läkaren fick underrättelse om den, samt att en återkallelse saknar verkan för en assisterad befruktning som utförts dessförinnan. Om maken eller sambon återkallat sitt samtycke skriftligen på samtyckeshandlingen, bör läkaren snarast bekräfta detta genom signering på samma handling. Om maken eller sambon återkallat sitt samtycke skriftligen på annat sätt eller muntligen, bör läkaren snarast bekräfta detta genom signering på samtyckeshandlingen. 7 kap. Samtycke från givare av ägg eller sperma 1 I 2 lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen finns bestämmelser om en givares skriftliga samtycke till att hennes ägg eller hans sperma får användas för befruktning. Givarens samtycke bör lämnas på blanketten SoSB (bilaga 3) (bilaga 3, ifyllbar). När läkaren tagit del av samtycket bör han eller hon bekräfta det genom signering på samtyckeshandlingen. Läkaren bör informera givaren om att han eller hon kan återkalla sitt samtycke muntligt eller skriftligt fram till dess att befruktning

12 Sida 7 av 10 utanför kroppen ägt rum. Om givaren återkallat sitt samtycke skriftligen på samtyckeshandlingen, bör läkaren snarast bekräfta detta genom signering på samma handling. Om givaren återkallat sitt samtycke skriftligen på annat sätt eller muntligen, bör läkaren snarast bekräfta detta genom signering på samtyckeshandlingen. 8 kap. Antal barn som en givare bör få ge upphov till Ägg eller sperma från en givare bör inte användas för att ge upphov till fler än sex barn genom assisterad befruktning. 9 kap. Antal ägg som får föras in i en kvinna 1 Efter befruktning utanför kroppen får i regel bara ett ägg föras in i kvinnan. Om risken för tvillinggraviditet, med beaktande av vetenskap och beprövad erfarenhet, bedöms som liten, kan dock två ägg föras in. Paret bör i sådana fall få information om de risker som en tvillinggraviditet kan medföra och erbjudas samtal med en barnläkare. 10 kap. Barnets rätt till sitt genetiska ursprung 1 I 4 lagen (1984:1140) om insemination och 7 lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen regleras barnets rätt att ta del av uppgifter om givaren. En förutsättning för att barnet skall kunna söka sitt genetiska ursprung är att föräldrarna berättar för barnet hur det kommit till. Föräldrarna bör, med tanke på det kommande barnets situation och för vikten av öppenhet om dess genetiska ursprung, erbjudas samtal med en yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens. Sådana samtal bör kunna erbjudas både före och efter en assisterad befruktning. 11 kap. Dokumentation och journalhantering vid donation 1 I 3 tredje stycket lagen (1984:1140) om insemination och i 6

13 Sida 8 av 10 tredje stycket lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen finns bestämmelser om att en särskild journal med uppgifter om givaren skall föras och hur länge en sådan journal måste bevaras. 2 Anteckningarna i journalen om givaren skall göras med tanke på barnets lagstadgade rätt att få veta sitt ursprung och rätt att ta del av de uppgifter om givaren som finns i denna journal. Givarens journal skall märkas med en kod. 3 En journal skall föras för den kvinna som genomgår assisterad befruktning. Kvinnans journal skall föras på ett sådant sätt att det framgår vilket av försöken till befruktning som har lett till graviditet. Givarens kod skall föras in i kvinnans journal vid varje befruktningstillfälle. 4 Makens eller sambons samtycke enligt 2 lagen (1984:1140) om insemination eller enligt 3 lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen skall förvaras i kvinnans journal. Kopia av samtyckeshandlingen skall förvaras i makens eller sambons journal. 5 Om ett par vägras assisterad befruktning med hjälp av donerade ägg eller donerad sperma, skall läkaren anteckna beslutet och skälen för det i kvinnans journal. Läkaren ansvarar för att informera paret om beslutet och beslutsskälen samt hur de kan begära att Socialstyrelsen prövar frågan. I den särskilda journalen om givaren bör det finnas uppgifter som kan ha värde för barnet som vill söka sitt genetiska ursprung. Anteckningarna bör ge upplysningar om givarens utseende såsom ögon-, hud- och hårfärg, vikt och kroppslängd, yrke, intressen samt släkt- och familjeförhållanden. Ett foto på givaren kan bifogas. För att garantera att givarens journal respektive uppgiften om givarkoden i kvinnans journal sparas i minst 70 år som lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen och lagen (1984:1140) om insemination föreskriver bör dessa journaler förvaras på ett sådant sätt att utgallring inte kan ske dessförinnan. 12 kap. Hantering och förvaring av ägg och sperma 1 I lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. finns bestämmelser om hur humanbiologiskt material får samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål. Kompletterande bestämmelser finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002: 11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

14 Sida 9 av 10 2 Utöver vad som följer av i 1 angivna författningar, gäller för en spermabank samt en bank med obefruktade eller befruktade ägg 1. att den skall förvaras i ett låst utrymme, 2. att ett spermaprov, ett obefruktat eller ett befruktat ägg skall kodas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få reda på givarens identitet, samt 3. att ett spermaprov, ett obefruktat eller ett befruktat ägg skall kodas och förvaras på ett sådant sätt att dess ursprung och identitet alltid kan tas fram av den som är behörig att göra detta. 13 kap. Var assisterad befruktning får utföras 1 I 4 första stycket lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen finns bestämmelser om var befruktning utanför kroppen med parets egna ägg och egen sperma får utföras och om att Socialstyrelsen kan ge tillstånd till sådan verksamhet vid andra enheter. 2 Till ansökan om Socialstyrelsens tillstånd om att bedriva sådan verksamhet som anges i 4 första stycket lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen skall det bifogas en beskrivning av verksamhetens planerade omfattning, organisation samt personella och materiella resurser. 3 Den läkare som är ansvarig för sådan verksamhet som anges i 4 första stycket lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen skall ha specialistkompetens i obstetrik och gynekologi. I vårdlaget skall det finnas personal med erfarenhet av 1. utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet, och 2. reproduktionsendokrinologi, operativ gynekologi och gynekologisk ultraljudsdiagnostik. Det skall även finnas personal med adekvat laboratoriekompetens och med erfarenhet av aktuell teknik för assisterad befruktning. 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1987:6) om inseminationer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1989:35) om befruktning utanför kroppen m.m. Styrelsen för Socialstyrelsen (Hälso- och sjukvårdsavdelningen) (Föredragande: Ulla Holmström)

15 Sida 10 av 10 Blanketter Bilaga 1: Makes/sambos samtycke till insemination SOSB (pdf), samma och ifyllningsbar Bilaga 2: Makes/sambos samtycke till att befruktat ägg får föras in i makans/sambons kropp SOSB (pdf), samma och ifyllningsbar Bilaga 3: Givares samtycke till att ägg eller sperma får användas för befruktning SOSB (pdf), samma och ifyllningsbar I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. är bindande regler. innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. SOSFS kan beställas från webbutiken eller Socialstyrelsens kundtjänst, Stockholm. Fax , e-post ISSN Artikelnr [ Socialstyrelsen ][ Sök ][ SOSFS] Har du frågor om och synpunkter på Socialstyrelsens www-tjänst, kontakta Mer information om webbplatsen

Fastställande av föräldraskap Ersätter: 2005:64

Fastställande av föräldraskap Ersätter: 2005:64 Cirkulärnr: 07:5 Diarienr: 07/1258 Handläggare: Pernilla Krusberg Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2007-04-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Socialnämnden eller motsvarande Rubrik: Fastställande av

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG 1/4 Ledningsstaben Maria Funk 2016-09-07 Dnr: HSN 2016-363 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad

Läs mer

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 2015-02-18 socialstyrelsen@socialstyrelsen Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt

Läs mer

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Berörda enheter Kuratorsenheterna vid sjukhusen i länet (Gällivare, Kalix, Kiruna,

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1 REKOMMENDATION 2016-05-19 Bilaga 1 Vårt dnr: 16/01938 1 (7) Avdelningen för vård och omsorg Åsa Sandgren Åkerman Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad

Läs mer

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling. Juli 2005 Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Läs mer

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen grundkrav för IVF i Sydöstra Verksamhetscheferna för kvinnosjukvård 2015-01-23 2017-04-01 i sydöstra Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra Regler för offentligt finansierad

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Meddelandeblad. Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier

Meddelandeblad. Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling och skolhälsovården. April 2004 Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Läs mer

SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

SOSFS 2005:1 (M) Verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580) Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:1 (M) Verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580) Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580) Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

SOSFS 2001:14 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Omskärelse av pojkar. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2001:14 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Omskärelse av pojkar. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2001:14 (M) och allmänna råd Omskärelse av pojkar Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. är bindande

Läs mer

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-15 1 (3) HSN 1509-1116 Handläggare: Carl-Gustaf Elinder Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 7 Riktlinjer vid assisterad befruktning hos

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2004:16) om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om genetisk integritet m.m.; SFS 2006:351 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Page 1 of 6 SFS 2006:351 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 2006-05-18 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:262 Lag (2006:351) om genetisk

Läs mer

SOSFS 2005:23 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Smittspårning. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:23 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Smittspårning. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:23 (M) och allmänna råd Smittspårning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. är bindande regler.

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2013:2 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Planeringsenheten Regionsjukvården Datum 2016-09-02 Diarienummer 160435 Landstingsstyrelsen Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning

Läs mer

SOSFS 2002:3 (M) Provtagning vid utredning av faderskap. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2002:3 (M) Provtagning vid utredning av faderskap. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2002:3 (M) frfattningssam och ling allmänna råd Provtagning vid utredning av faderskap Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-2-25 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter Sammanfattning Smer rapport 2013:1 Att få bli förälder är för många människor grundläggande för meningsfullheten med livet. Bland dem som önskar få barn är uppskattningsvis

Läs mer

Yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

Yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Isis Amer Wåhlin Eva Lestner TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, P 8 1 (5) HSN 1406-0766 Yttrande över betänkandet Assisterad

Läs mer

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

SOSFS 2011:3 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:3 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Carl-Gustaf Elinder TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 4 1 (3) HSN 2016-3352 Antagande av rekommendation om offentligt

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria SOSFS 2010:4 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

SOU 2014:29 Remissvar RFSL - Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet.

SOU 2014:29 Remissvar RFSL - Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Skapat den Sveavägen 59, plan 6 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual,

Läs mer

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Start / Dokument & lagar / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. 2006:351 t.o.m. SFS 2015:18 SFS nr: 2006:351 Departement/myndighet: Socialdepartementet

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m.

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m. SOSFS 2011:16 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra.

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. Dela med dig av familjelyckan! bli donator Fertilitetsenheten, USÖ 2 Tänk att ge andra människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. 3 Det största och finaste någon

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

SOSFS 2011:2 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:2 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap. Socialstyrelsens författningssamling (S) Föreskrifter och allmänna råd Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:89

Regeringens proposition 2001/02:89 Regeringens proposition 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet Prop. 2001/02:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002 Göran Persson Lars Engqvist

Läs mer

Regler för barnlöshetsbehandling

Regler för barnlöshetsbehandling HSN 2009-03-17 p 7 1 (5) Handläggare: Eva Lestner Regler för barnlöshetsbehandling Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 2 september 2008 ge förvaltningen i uppdrag återkomma till nämnden med

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:110

Regeringens proposition 1997/98:110 Regeringens proposition 1997/98:110 Frysförvaring av befruktade ägg Prop. 1997/98:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen Stockholm den 5 mars 1998 (Socialdepartementet) Propositionens

Läs mer

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen Fastställd i Förbundsdirektionen 2015-12-01 129 NRF Dnr 111/14 Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen 2015-09-22 Sida 2 av 8 1 Innehåll 2 Vårdprogram

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:9 (M) Föreskrifter Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

SOSFS 2011:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

SOSFS 2006:22 (M) Föreskrifter. Vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:22 (M) Föreskrifter. Vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:22 (M) Föreskrifter Vaccination av barn Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga SOSFS 2006:14 (S) Allmänna råd Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:127

Regeringens proposition 2014/15:127 Regeringens proposition 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Prop. 2014/15:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström

Läs mer

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter Praktisk tjänstgöring för psykologer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

SOSFS 2003:14 (S) Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:14 (S) Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam ling Allmänna råd Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

SOSFS 2008:31 (M) Föreskrifter. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:31 (M) Föreskrifter. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:31 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 T 4994-14 KLAGANDE KB. Ombud: Advokat UB MOTPARTER 1. EB 2.

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 T 4994-14 KLAGANDE KB. Ombud: Advokat UB MOTPARTER 1. EB 2. Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 T 4994-14 KLAGANDE KB Ombud: Advokat UB MOTPARTER 1. EB 2. JB God man för 1 och 2: Advokat KW SAKEN Hävande av faderskap

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler;

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2014:XX (M) Utkom från trycket Fylls i av tryckeriet Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU3 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Sammanfattning I betänkandet behandlar socialutskottet regeringens proposition 2014/15:127 Assisterad befruktning

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2002:9 (S) frfattningssam Föreskrifter och ling allmänna råd Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Socialstyrelsens

Läs mer

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Civilutskottets yttrande 2015/16:CU2y Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 29 september 2015 att ge civilutskottet tillfälle att senast den

Läs mer

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling.

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling. Patientjournallag SFS nr: 1985:562 Utfärdad: 1985-06-13 Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:298 Inledande bestämmelser 1 Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall föras patientjournal. Patientjournal

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115004HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1071-3 29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning

Läs mer

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden I II ~ Landstinget DALARNA %'llaga AU q (04 A BESLUTSUNDERLAG La n dsti ngsstyrelsens Datum 2014-08-25 1 (3) Enhet för Medicinsk kvalitet Dnr LD14/01747 Uppdnr 850 2014-08-25 Svar på remiss från SKL -

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid

Socialstyrelsens författningssamling. Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid SOSFS 2006:16 (M) och allmänna råd Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Vad får man och vad bör man?

Vad får man och vad bör man? Vad får man och vad bör man? Gisela Dahlquist Professor Institutionen för klinisk vetenskap Pediatrik Umeå Universitet Det är min uppgift i detta sammanhang att som barnläkare ge ett barnperspektiv på

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna ( 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens

Läs mer

Ds 2000:51 3. Förord

Ds 2000:51 3. Förord Ds 2000:51 3 Förord Statens medicinsk-etiska råd överlämnade år 1995 rapporten Assisterad befruktning synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen. I rapporten föreslås bl.a. att

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Utredning av vårdskador

Utredning av vårdskador SOSFS 2015:12 (M) Föreskrifter och allmänna råd Utredning av vårdskador Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder SOSFS 2008:32 (S) Allmänna råd Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 (S) Allmänna råd Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Pär Ödman SOSFS 20XX:XX (M) Utkom från trycket den dag månad år Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter SMER:s ställningstaganden Socialutskottet 2013-01- 17 Statens Medicinsk- Etiska Råd (SMER) En ledamot från vardera av riksdagspartierna utom SD (som valt att avstå)

Läs mer

Vad säger Smer om assisterad befruktning?

Vad säger Smer om assisterad befruktning? Vad säger Smer om assisterad befruktning? Kjell Asplund Ordförande Statens medicinsk- etiska råd (Smer) Familjecentralernas rikskonferens Östersund maj 2014 Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Oberoende

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer