ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad."

Transkript

1 ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. Anbudet skall baseras enligt administrativa föreskrifter daterade i bifogat förfrågningsunderlag. Upphandlingsförfarande enligt AFB 1. Uppdragets omfattning enligt AFC 1. Fler företag kan komma att anlitas för samma typ av uppdrag under samma avtalsperiod. Beställaren förbehåller sig rätten att utöver detta avtal ha möjligheten att konkurrensutsätta vissa delar i projekt. Under projektens genomförande kommer stor vikt att läggas vid samordningen av leverantörer, entreprenörer och konsulter här är tidsamordning och budget två ytterst viktiga faktorer. Redovisning till beställare avseende genomförande, maskinutrustning och tidplaner samt detaljlösningar mm. ingår i arbetet. Likaså kommer uppföljning av gemensamt upprättad detaljplanering och ekonomi att krävas. Lagen om offentlig upphandling, LOU SFS 2007:1091, förenklat förfarande gäller i tillämpliga delar. Till anbudet skall bifogas ANBUDSFORMULÄR upprättat av Holsljunga Fiber. Av blanketten framgår vad som skall anges. C:\Users\Jobb\Desktop\Anbudsunderlag \Anbudsunderlag status A \1 Anbudsinfordran Utbyggnad av fibernät markentreprenad doc

2 ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Adressering Anbud Förseglade anbud med kuvert märkt: Anbud Markentreprenad ME skall ställas till Holsljunga Fiber och lämnas senast den 17 aug till: Elektroniskt: Per post: Holsljunga Fiber Ekonomisk förening c/o Fredrik Höper Vallvägen Holsljunga Frågor se AFA:121 Med vänlig hälsning HOLSLJUNGA FIBER EKONOMISK FÖRENING Lars Nordin Ordf. Bilagor: Administrativa föreskrifter daterad Anbudsformulär. Teknisk beskrivning Bil. 2 Arbetsbeskrivning Bil 3 Anläggningskarta/nätkarta C:\Users\Jobb\Desktop\Anbudsunderlag \Anbudsunderlag status A \1 Anbudsinfordran Utbyggnad av fibernät markentreprenad doc

3 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 1(17) UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ME 1, BYGGHANDLING TOTALENTREPRENAD MARK Holsljunga Fiber Upprättad av: Lars Nordin, Ordförande FÖRFRÅGNINGSHANDLING 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter (AF) ansluter till AF AMA 12 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING Entreprenaden avser markarbeten och förläggning av fiberslang i samband med utbyggnad av fibernät i Holsljunga, Svenljunga Kommun. AFA.1 Kontaktuppgifter AFA.11 Byggherre Holsljunga Fiber Ekonomisk förening AFA.12 Beställare Holsljunga Fiber Ekonomisk förening c/o Fredrik Höper Vallvägen Holsljunga Org. Nr AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden Lars Nordin Bredgatan Borås Tfn: , , Mobil E-post: AFA.122 Beställarens Projektledare För visning av arbetsområdet kontaktas: Bernt Johansson mobiltel E-post:

4 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 2(17) AFA.13 Projektörer Markprojektör: Namn Adress Tfn Mobil bynet Svarvaregatan 11, Kungälv Handläggare: Peter Sonius E-post: AFA.15 Nätägare Elnät: Vattenfall Telenät: Scanova AFA.2 Orientering om objektet AFA.21 Översiktlig information om objektet Objektet avser utbyggnad av fibernät inom Holsljunga i Svenljunga Kommun. AFA.22 Objektets läge Se bifogad nätkarta. AFA.4 Begreppsförklaringar I dessa Administrativa föreskrifter används nedanstående begrepp med följande betydelse: Med ändring av ABT 06 Begreppsbestämningar med anmärkningar skall följande gälla: a-pris är; ett totalt pris - exklusive mervärdeskatt för en enhet av arbete, avsett att användas för exempelvis beräkning av tex. Timmersättning, ersättning/lm eller tillägg till eller avdrag från en kontraktssumma; priset skall avse kostnader för samtliga prestationer samt ersättning för i entreprenörarvode inbegripna kostnader för räntor och centraladministration; a-pris skall avse en enhet av i kontraktshandlingarnas mening färdigt arbete, om inte annat sägs. Om a-pris skall avse en eller flera delar av det färdiga arbetet skall detta framgå av a-prislistans innehåll. AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER AFB.1 Former mm. för upphandling

5 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 3(17) AFB.12 Upphandlingsförfarande Upphandlingsform: Förenklat förfarande Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Upphandling sker genom att beställaren träffar avtal om följande entreprenad: Markentreprenad för nedläggning av fiberslang mm. (ME 1) (denna handling) Sedan avtal träffats kommer samordning att ske. Totalentreprenören förutsätts samordnas av byggherren med övriga upphandlade entreprenader avseende arbete och tidplaner. AFB.13 Entreprenadform Delad totalentreprenad/samordnad med av beställaren upphandlade andra markentreprenader samt fiberentreprenad. AFB.14 Ersättningsform Fast pris utan indexreglering AFB.15 Ersättning för anbudsgivaren Ersättning för anbudsräkning utgår inte. AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande Följande förutsättning (ar) gäller för upphandlingen: Igångsättning är beroende av statliga och regionala beslut om bidrag. Att myndighets lov beviljas. Upphandlingen kan komma att avbrytas om projektet inte inryms inom budgeterade medel eller att statliga eller regionala beslut inte erhålls. Blivande entreprenör skall visa att han är registrerad för mervärdeskatteredovisning och har F-skattesedel. Vad ovan föreskrivits gäller även för tilltänkta underentreprenörer. AFB.2 Förfrågningsunderlag AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag tillhandahålls per E-post Har ni frågor avseende förfrågningsunderlaget se AFA.121. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 1 Dessa administrativa föreskrifter daterad, med formulär till anbud. 2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa Administrativa föreskrifter. 3 ABT 06 (bifogas inte) MER 2002 Anläggning (bifogas inte) 4 PM Projekteringsunderlag från bynet.

6 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 4(17) 5 Teknisk beskrivning Markentreprenad fiberentreprenad bilaga 2 6 Nätritningar AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Tillägg till AMA-text: Beställaren förbehåller sig rätten att lämna kompletterande uppgifter och föreskrifter under anbudstiden i form av PM, eventuellt kompletterad med nödvändiga ritningar. I anbudet skall anges att anbudssumman är baserad på samtliga erhållna kompletteringar. Om anbudsgivaren finner att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor rörande detta ställs till beställaren se AF 121. AFB.25 Frågor under anbudstiden Frågor med anledning om förfrågninsunderlaget skall ställas till: Lars Nordin Tfn: , , Mobil E-post: AFB.3 Anbudsgivning AFB.31 Anbuds form och innehåll Det är viktigt att anbudsgivare noga följer de anvisningar som anges i förfrågningsunderlaget. Anbudet ska utformas helt i enlighet med förfrågningsunderlaget. Anbud och à-priser skall anges i svenska kronor, SEK, och avse pris exkl. mervärdeskatt. A priser enligt a-prislista skall anges Följande uppgifter skall lämnas i anbudet: - a-priserna och dess fördelning enligt formulär till anbud - debiteringsnormer enligt formulär till anbud - Anbudsgivarens organisationsnummer (i förekommande fall personnummer), företagsform och företagets hemvist - kopia av F-skattesedel skall bifogas anbud I anbud angivna à-priser skall avse, fullt färdigt arbete och inkludera alla kostnader enligt ABT 06 kap 6 9, pkt 2,3,4,6,7 och 8. AFB.311 Huvudanbud AFB.312 Sidoanbud

7 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 5(17) AFB.314 Kompletteringar till anbud AFB.32 Anbudstidens utgång Anbudet skall vara beställaren tillhanda senast AFB.33 Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud under sextio (60) dagar efter anbudstidens utgång. AFB.34 Adressering Anbud sändes till: eller till postadress enligt AFA 12. AFB.4 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning tillämpas. AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet För att leverantör skall komma ifråga krävs att denna uppfyller Formella/allmänna krav: - att anbudsgivare är registrerad för redovisning- och inbetalning av mervärdeskatt, preliminär A-skatt och arbetsgivareavgifter - att anbudsgivare innehar F-skattebevis eller kan uppvisa F-skattebevis senast före beslut om antagande - att anbudsgivare inte är i skuld avseende skatter och sociala avgifter AFB.53 Prövning av anbud Det anbud kommer att antas som har det fördelaktigaste anbudspriset. AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för totalentreprenad avseende mark och, anläggningsarbeten, ABT 06. AFC.1 Omfattning Entreprenaden omfattar utförande av markarbeten enligt under AFB.22 angivna handlingar. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget förtecknat under AFB.22.

8 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 6(17) Entreprenaden enligt dessa ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER omfattar totalentreprenad markarbeten för fibernät. Entreprenaden skall vara fullt färdig och funktionsduglig för avsedd verksamhet. Entreprenaden är uppdelad i huvuddelar. AFC.11 Kontraktshandlingar Beställaren har inte för avsikt att upprätta kontrakt utan föreslår att beställningsskrivelsen skall ersätta ett sådant. Entreprenören skall godkänna och påteckna beställningsskrivelsen som ersättning för kontrakt. Denna beställningsskrivelse ersätter således kontraktet i AB 04 kap 1 3 mom. 1. Med ändring av ABT 06 kap 9 1 skall således följande gälla: - tvist pga. avtalet och alla därav härflytande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol i Borås. AFC.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller AB-U 07 Följande avvikelser har i AF-delen gjorts från fasta bestämmelser i ABT 06 Kod/rubrik Paragraf i ABT 06 AFA.4 Begreppsbestämn. AFC.11 Kontraktshandlingar Kap 3 9, 9 1 AFC.23 ÄTA-arbeten kap 2 6 AFC.332 Projekteringsmöten kap 3 3 AFC.333 Byggmöten kap 3 3 AFC.58 Ansvar efter garantitiden kap 5 6 AFC.6 Ekonomi kap 6 5 AFC.631 Säkerhet till beställaren kap 6 21 AFC.8 Hävande kap 8 1 AFC.9 Tvist kap 9 1 AFC.113 Ansvar för uppgift AFC.12 Arbetsområde För nödvändiga utrymmen inom och utanför arbetsområdet åligger det blivande entreprenör att i samråd med Projektledare Bernt Johansson och efter hans godkännande, på egen bekostnad skaffa sig nyttjanderätten. Det åligger entreprenören att före anbudets inlämning på platsen förvissa sig om arbetsområdets belägenhet och utseende, så att han är fullt förtrogen med de förhållanden som inverkar på arbetenas bedrivande och kostnader för detta. Entreprenören äger ingen rätt till extra ersättning för sådana arbeten, som kan föranledas av föreliggande förhållanden, varom han genom besiktning kunnat skaffa sig kännedom. AFC.122 Syn före påbörjande av arbete Syn tillsammans med projektledare och markägaren skall av parterna gemensamt förrättas inom arbetsområdet före igångsättning av entreprenadarbetet. Entreprenören skall underrätta beställarens projektledare om lämplig tid för syn. Beställarens projektledare kallar till syn och protokollför vad som framkommit vid synen. AFC.13 Förutsättningar Splitterskydd skall användas vid sprängning. Arbetsområdet disponeras i samråd med beställarens prpjektledare. Om entreprenad ligger inom zon för vattenskyddsområde, skall en miljöriskbedömning göras före byggstart.

9 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 7(17) AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Beställaren kommer separat att upphandla entreprenör för Markentreprenad ME 2. Fibermontering. MM. AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm. Arbete skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal samt enligt anvisningar i resp. facks tekniska beskrivning. AFC.16 Tillstånd m m AFC.161 Tillstånd från myndigheter Entreprenören införskaffar alla övriga nödvändiga tillstånd från myndigheter, som behövs för arbetets utförande. Entreprenören skall handlägga och bekosta samtliga för entreprenaden nödvändiga myndighetskontakter och tillstånd beträffande, miljökontoret, arbetsmiljöverket, polisen etc. AFC.162 Myndighetsbesiktning Se ABT 06 kap 1 11 AFC.17 Anmälningar AFC.171 Anmälningar till myndigheter Beställaren kommer att göra förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket men ME skall hålla denna uppdaterad enligt AML och AFS 1999:3 och 2008:16. byggnadsnämnden. Entreprenören ansvarar själv för alla övriga nödvändiga anmälningar till myndigheter. Entreprenören bekostar alla kostnader i samband med myndigheters besiktnings- och kontrollarbete. Betr. Arbetsmiljöplan se kod AFC.1831 AFD.172 Anmälningar till beställaren AFC.18 Författningar AFC.183 Ansvar för arbetsmiljö AFC.1831 Arbetsmiljöplan Beställaren har upprättat en prel. arbetsmiljöplan, Entreprenören övertar denna

10 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 8(17) och färdigställer den enligt AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, med ändring i AFS 2008:16. Arbetsmiljöplan skall vara färdigställd och anslagen i arbetsbod och redovisad för beställaren före byggstart. Särskild hänsyn skall tas till 4-6. Arbetsmiljöplanen upprättas under projekteringen. AFC.22 Kvalitets- och miljöarbete Beställare och Entreprenör skall sträva efter ständiga förbättringar med hänsyn tagen till både kvalitet och miljö. Arbetet skall baseras på en helhetssyn som omfattar alla områden, för såväl markägare, kunder, leverantörer och entreprenörer. Därför skall miljöanpassat arbetssätt användas. AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan Entreprenören upprättar projektanpassad kvalitetsplan med egenkontroll avseende specifika kvalitetspåverkande aktiviteter. Slutlig kvalitetsplan utarbetas därefter i samråd med beställaren. Avfall A1. E skall främja återanvändning av material under entreprenaden. Uppkommer avfall skall detta uppdelas per avfalls typ och verifikat, kvitton, intyg rörande transport och mottagande av farligt avfall skall redovisas. A2. Om jord och mineraliska massor används skall befintliga material prioriteras framför användandet av nyproducerat material (om kvalitén är fullgod). Syftet är att minska samhällets godstransporter. Utemiljö Risk för mark- och vattenföroreningar skall minimeras Entreprenören skall säkerställa att eventuella farmartankar på byggarbetsplatsen är besiktigade, är placerade så att inte miljöskadliga olyckor kan uppstå. Entreprenören skall på plats ha resurser för att omhänderta och sanera läckage och spill från maskiner och fordon. Eventuella miljöfarliga utsläpp skall anmälas till B samt det lokala miljökontoret. TE ansvarar för att åtgärda skador. Fynd från tidigare markföroreningar, annat miljöfarligt material samt arkeologiska fynd på fastigheterna skall anmälas till B samt lokalt miljökontor. Skadlig eller störande dammbildning skall inte uppstå i anslutning till byggarbetsplatsen. Om aktivitet förekommer som kan orsaka vibrationer och skador på tredjepart, skall TE genomföra förebyggande vibrationsmätningar samt vidta förebyggande åtgärder för att förhindra eventuella skador. TE ansvarar för att åtgärda eventuella skador. Störande ljudnivåer för berörda parter skall minimeras.te skall också eftersträva att optimera sina samt UE:s transporter i samband med arbetet genomförs. AFC.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision AFC.23 ÄTA-arbeten Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 6 skall lämnas skriftligen. Med ändring av AB 04 kap 2 6 andra meningen skall följande gälla: Överlämnade av ritning eller annan handling som innefattar ÄTA-arbeten skall inte anses utgöra skriftlig beställning om inte överlämnandet åtföljs av särskild skriftlig beställning av ÄTA-arbete. Ändring eller tilläggsarbeten skall beställas skriftligen, innan ändringen eller tilläggsarbetet påbörjas. Beställning som upptagits i ett byggmötesprotokoll betraktas som skriftlig beställning.

11 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 9(17) Entreprenören skall vid varje byggmöte till beställaren överlämna ekonomisk rapport över tillkommande och avgående arbeten. Underlåtenhet härvidlag medför, att arbetet inte anses beordrat, varvid entreprenören själv får svara för kostnader som arbetet medför. AFC.24 Tillhandahållande av handlingar Endast handlingar märkt BYGGHANDLING skall ligga till grund för entreprenadens utförande. Endast beställarens Projektledare kan ge tillstånd till förändringar av bygghandling AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Bygghandlingar Beställaren upprättar kompletta bygghandlingar. med tillhörande bilagor, samt enligt handlingar förtecknade under AFB.22. AFC.26 Information AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 9 och kap 4 4 skall lämnas skriftligen. AFC.28 Entreprenörens kontroll Godkända protokoll visande att nedlagd fiberslang är brukbar skall föreligga vid slutbesiktning och är en förutsättning för att entreprenaden skall kunna godkännas. Entreprenören svarar för och bekostar alla provningar som erfordras. Protokoll över föreskriven provning eller mätning skall lämnas till beställaren snarast efter provningen eller mätningen. Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för sådan provning på arbetsplatsen som anges i handlingarna. AFC.3 Organisation AFC.31 Beställarens organisation AFC.311 Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenad tiden är: Lars Nordin Se AFA.121 AFC.312 Beställarens projektledare m fl Beställarens ombud under entreprenad tiden är: Bernt Johansson se AFA.122 AFC.313 Beställarens kontrollant Kontrollantansvarig: Bernt Johansson se AFA.122. AFC.316 Beställarens informationsansvarige Beställarens informationsansvarige är beställarens ombud. AFC.32 Entreprenörens organisation

12 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 10(17) AFC.321 Entreprenörens ombud Entreprenören skall i sitt anbud namnge sitt ombud för entreprenaden. AFC.322 Entreprenörens projekteringsledare AFC.323 Entreprenörens arbetsledare, m.fl. AFC.325 Entreprenörens miljöansvarige Entreprenören skall i sitt anbud namnge kontrollansvarig för entreprenaden. AFC.33 Möten AFC.331 Startmöte Följande ärenden kommer att tas upp vid startmöte: genomgång av kontraktshandlingar organisation former för underrättelse former för besiktning. AFC.332 Projekteringsmöten AFC.333 Byggmöten Tillägg till AMA-text: Byggmöten skall hållas i erforderlig omfattning. Entreprenörens ombud/arbetsledare är skyldig att delta i byggmöten. AFC.36 Beställarens kontroll Entreprenören skall tillhandahålla och svara för handräckning till kontrollant utan särskild ersättning. Före igenfyllning skall entreprenören underrätta kontrollant. Beställaren skall ges möjlighet att utföra regelbunden och noggrann kontroll av arbetet. AFC.37 Samordning AFC.38 Dagbok AFC.4 Tider AFC.41 Tidplan Totalentreprenören skall efter erhållen beställning tillsammans med beställarengöra en tidplan som skall ligga till grund för entreprenadarbetenas bedrivande. AFC.42 Igångsättningstid Entreprenaden kan påbörjas först efter att B, beviljats statligt bidrag från Jordbruksverket. AFC.45 Färdigställandetider Enligt överenskommelse i beställningsskrivelse.

13 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 11(17) AFC.46 Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. AFC.47 Garantitid AFC.471 Garantitid för entreprenaden AFC.5 Ansvar och avhjälpande AFC.51 Vite AFC.513 Vite vid skada på vegetation Beställaren förbehåller sig rätten att om ekonomisk skada uppkommer pga. markentreprenörens handläggning, att denna ekonomiska skada betalas av densamma. AFC.53 Ansvar mot tredje man Regleras enligt ABT 06 kap 5 13 AFC.531 Syn inom närliggande område Protokoll från syn skall innehålla en beskrivning av områdets skick. Protokoll kan lämpligen kompletteras med fotografier eller skisser. AFC.54 Försäkring Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet enligt ABT 06 kap.5, 23. Bilaga 1 i AMA AF 12. Försäkringsbelopp: 20 Mnkr Självrisk: 3 basbelopp Därutöver skall entreprenören enligt nedan teckna följande kompletterande försäkringar Sprängnings-, spontnings-, pålnings-, och övriga mark- och grundläggningsarbeten om dessa arbeten blir aktuella för utförande. Ren förmögenhetsskada. Försäkringsbelopp 1 milj SEK. Självrisk högst 1 basbelopp. Lokaliserings- åtkomst- och återställandekostnader intill 10 % av kontraktssumman för arbeten allrisk, dock lägst 10 basbelopp Entreprenören ska vidare till beställaren se till att av honom anlitade konsulter, och i förekommande han själv, har konsultförsäkring enl. ABK 09. Försäkringsbelopp 120 basbelopp. Försäkringsbevis Ett bevis utställt av entreprenörens försäkringsbolag skall överlämnas till beställaren senast 2 veckor efter beställning. Beviset skall innehålla en försäkran som explicit uttrycker att försäkringar är tecknade enligt ABT 06 samt beställarens krav i dessa Administrativa Föreskrifter och Beställningsskrivelse. Beviset skall ha följande lydelse: NN:s (entreprenörens) försäkringsvillkor dat. 20XX-XX-XX uppfyller kraven i Administrativa Föreskrifter dat. och Beställningsskrivelse dat. 20XX-XX-XX. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren en vecka före det

14 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 12(17) försäkringen går ut. Med ändring av ABT 06, kap.5, 23, femte stycket, äger beställaren rätt att annullera avtalet om inte bevis enl. ovan överlämnas inom avtalad tid. AFC.541 Försäkring under garantitid Entreprenörens allrisk och ansvarsförsäkring skall gälla under garantitiden. AFC.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskador Entreprenören skall teckna byggherreansvarsförsäkring för det strikta ansvaret enligt miljöbalken, samt övrig grannelagsrättslik lagstiftning. Beställaren skall vara medförsäkrad. I de fall sprängnings-, spontnings-, pålnings-, och övriga mark- och grundläggningsarbeten ingår i entreprenaden skall försäkringen även omfatta skador till följd av sådana arbeten. Försäkringsbelopp: 10 Mnkr Självrisk: 3 basbelopp AFC.55 Ansvar för brandskydd AFC.56 Avsyning AFC.57 Avhjälpande Se ABT 06 kap AFC.58 Ansvar efter garantitiden Framträder fel i arbete som omfattas av entreprenörens egenkontroll och som inte besiktigas skall fel avhjälpas av entreprenören på dennes bekostnad. ABT 06 kap 5 6 gäller inte för sådana fel. Preskriptionstiden är 10 år från garantitidens början. AFC.6 Ekonomi Ändringar eller tilläggsarbete skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligt enligt AFC.23. AFC.61 Ersättning Eventuella ändrings- eller tilläggsarbeten skall av entreprenören utföras inom angiven entreprenadtid om entreprenören ej meddelar annorlunda senast tredagar efter mottagen beställning. I första hand skall a priser användas. Á-prislista skall vara upprättad i fast pris utan indexreglering. AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktsumman och samtliga á-priser skall gälla i fast pris utan indexreglering. AFC.615 Slutavräkning AFC.62 Betalning Entreprenaden betalas efter värdering med ledning av utfört arbete enligt faktura (1/mån). Faktura får inte utfärdas innan redovisning av utfört arbete är gjort. Ingen betalning till entreprenören kommer att ske förrän nedan uppställda krav är uppfyllda: kopior på gällande försäkringsbevis överlämnad AFC.54. Varje faktureringspost skall utgöra högst 90 % av värdet av utförda kontraktsarbeten. Innehållna medel skall utbetalas när entreprenaden i dess helhet godkänts. 2 % av

15 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 13(17) kontraktssumman skall innehållas till dess samtliga fel och brister, som påtalats vid slutbesiktningen, blivit avhjälpta. Fakturor betalas 30 dagar (betalningstid) efter mottagandet. AFC.623 Förskott Förskott beviljas inte. AFC.624 Fakturering Fakturering får ske först sedan angivet arbete utförts och redovisats. Innehållna medel får inte faktureras förrän i slutbesiktningsprotokoll upptagna fel är avhjälpta och godkända. Fakturan skall innehålla uppgift om: projektbenämning ordnings nr tidigare fakturerat belopp fakturabelopp innestående belopp Saknas någon av ovanstående uppgifter har beställaren rätt att returnera fakturan. För den fördröjning som då uppkommer skall inte dröjsmålsränta erlägas. Faktura märkt MARKENTREPRENAD ME-1 ställs till: Holsljunga Fiber Ekonomiskförening c/o Margareta Karlsson Hökaberg, Källebacken Holsljunga Faktura skall utsändas från entreprenören direkt till beställaren och får inte överlåtas på faktureringsbolag. AFC.625 Dröjsmålsränta Beträffande dröjsmålsränta: Dröjsmålsränta utbetalas om en betalning försenats utan giltigt skäl. Ofta beror betalningsförseningar på felaktigt angiven adress, utelämnade referenser etc. Detta leder till dröjsmålsräntefakturor på mindre belopp. Hanteringskostnaden för sådana fakturor överstiger ofta fakturabeloppet (för båda parter) varför Holsljunga Fiber inte betalar dröjsmålsräntor understigande 100 kronor. Expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgifter Expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgifter godkänns ej om inte särskilda skäl föreligger och anges i avtal. Felaktigt eller ofullständigt adresserad faktura kan ej betalas inom 30 dagar. AFC.63 Säkerhet AFC.632 Säkerhet till entreprenören Beställaren ställer inte säkerhet. AFC.7 Besiktning Entreprenören gör alla anmälningar om besiktningar skriftligen.

16 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 14(17) AFC.713 Slutbesiktning Anmälan om slutbesiktning skall ske minst tre veckor före besiktningsdatum. AFC.714 Garantibesiktning Garantitiden för entreprenaden enligt ABT 06 kap 4 7. AFC.715 Särskild besiktning AFC.716 Efterbesiktning Efterbesiktning av anmärkningar noterade i besiktningsutlåtandet kommer att ske. Ytterligare efterbesiktningar utförs efter begäran från part. AFC.717 Överbesiktning AFC.718 Besiktningsman Besiktningsförrättare utses av beställaren enligt ABT 06 kap 7 7 AFC.72 Besiktningssammanträden AFC.79 Övriga besiktningar AFC.8 Hävande Med tillägg till ABT 06 kap 8 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, såvitt avser icke utförd del av entreprenaden, då entreprenören brister i fullgörandet. AFC.9 Tvistelösning Med ändring av ABT 06 kap 9 1 föreskrivs: Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol i Borås om inte parterna enas om skiljeförfarande enligt lagen om skiljemän. AFC.91 Förenklad tvistelösning Se ABT 06 kap AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Tillägg till AMA-text: Av ABT 06 kap 1 9 framgår att entreprenören på egen bekostnad skall anskaffa allt som fordras för entreprenadens utförande, i den mån det inte är undantaget från denna. AFG.1 Etablering av arbetsplats

17 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 15(17) AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel Placering av bodar, upplagsplaner o d skall ske i samråd med beställaren i enlighet med Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF:s) rekommendationer 16: Det åligger entreprenören att söka övriga nödvändiga tillstånd. AFG.12 Bodar AFG.121 Personalbod och toalett AFG.13 Tillfällig väg och plan Entreprenören har rätt att utnyttja bef vägar och planer efter samråd och överenskommelse med Beställaren. Entreprenören svarar för nödvändiga provisoriska vägar och planer för tillgänglighet, förrådsytor etc. liksom skyddsåtgärder vid in och utfart. AFG.2 Inmätning och utsättning AFG.21 Mätutrustning AFG.3 Skydd m m AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m Om entreprenören påträffar farliga ämnen skall denne informera ansvarig för samordningen av arbetarskydd samt anordna nödvändiga skydd. Entreprenören svarar för, monterar och bekostar alla skyddsanordningar på arbetsplatsen såsom fallskydd, igentäckning av hål och öppningar, avspärrningar, skydd mot damm eller farliga ämnen AFG.311 Skydd av arbete AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m AFG.313 Skydd av vegetation AFG.315 Skydd av egendom AFG.316 Tillfällig inhägnad Entreprenören inhägnar tillfälligt för skydd och i samråd med beställaren. AFG.32 Skyddsanordningar Den försäkrade entreprenören, berörda anställda och övriga anlitade entreprenörer/uppdragstagare ska se till att säkerhetsföreskrifterna följs i samband med tillfälliga arbeten med svetsning, skärning och liknande brandfarliga arbeten. Om entreprenören påträffar farliga ämnen i samband med demonterings- och

18 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 16(17) rivningsarbeten skall denne informera ansvarig för samordningen av arbetarskydd samt anordna nödvändiga skydd AFG.34 Bullerskydd Entreprenören ansvarar för bullerskydd. Kompressorer och andra bullrande maskiner skall vara ljudisolerade. Bilningsarbeten och liknande skall utföras under normal arbetstid. Ljudnivån på maskiner och arbeten skall med hänsyn till omgivningen hållas inom av Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet accepterade värden. Se även krav i AFC AFG.35 Dammskydd Anordnas när så krävs så att B s verksamhet och sidoentreprenörers arbete kan bedrivas utan olägenhet. Maskiner skall i tillämpliga fall vara försedda med filter för att begränsa dammbildning. AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp Nödlägesberedskap för maskinhaveri vid markarbeten skall finnas i fordon. Nödlägesberedskap skall säkerställa att inget utsläpp sker till miljön vid t ex ett maskinhaveri, brustna hydraulslangar eller liknande. Entreprenörens diesel- och bensindrivna fordon, arbetsmaskiner och verktyg skall drivas med diesel miljöklass 1 (MK1), blyfri bensin av lägst miljöklass 2 (MK2) eller annat bränsle med minst samma miljöegenskaper. AFG.4 Leverans, transport m m AFG.43 Transport inom arbetsområdet AFG.44 Lyftanordningar AFG.752 Snöröjning Entreprenören utför snöröjning för egna arbeten. AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m AFG.81 Länshållning AFG.82 Renhållning Tillägg till AMA-text Entreprenören skall dock svara för omhändertagande och borttransport av eget farligt avfall och skall kunna verifiera omhändertagandet av avfall genom följesedlar. Upplagsytor och arbetsområdet skall hållas i god ordning och städas vid behov. AFG.83 Städning och slutrengöring

19 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 17(17) AFG.831 Städning AFG.832 Slutrengöring Tillägg till AMA-text. Entreprenören skall utföra slutrengörning av egna markarbeten. Detta gäller även utanför arbetsområdet om nedskräpning orsakats av entreprenaden. AFG.85 Återställande av mark

20 Holsljunga Fiber Arbetsbeskrivning Bil 3 sid av 1(2) ME 1 Arbetsbeskrivingen avser schaktning, nerplöjning av slang för optisk fiberkabel i mark i samarbete med fiberföreningen. Förläggning Uppskattad kanalisationslängd ca 45 km exkl. samförläggning. Förläggningen kommer att ske, både inom och utom tätort, i blandade markförhållanden som skogsmark, åkermark, beteshagar samt i och utefter vägar med ett maxdjup om 90 cm. Hänsyn ska tas till dränering i åkermark. Markägaren kan påverka kanalisationsdjupet. Schaktningsdjup ska vara minst 60 cm på allmän mark och cm på egen tomt. Varningsnät förläggs 20 cm över fiberslangen. Om schaktdjupet understiger minsta schaktdjup skall extra mekaniskt skydd användas och föreningen underrättas för godkännande innan arbetet utförs. Där markförhållanden inte medger grävning/plöjning t.ex. berg, förläggs optoslangen ytligt i av föreningen tillhandahållna skyddsrör. Dessa förläggs och klammas så risk för att kanalisationen kommer i rörelse och risk för sabotage minimeras. Förplöjning med tjälkrok ska ske på sträckor som överenskommes med entreprenör och fastighetsägare och föreningen. Uppgrävda massor som ska återanvändas i projektet ska rensas från stubbar och större stenar. Kringfyllning utförs med sand där så krävs. Sand bekostas av föreningen. Borttransport av överblivna massor tillfaller entreprenören om inte markägaren gör anspråk på dem. Bortforsling bekostas av föreningen efter samråd med föreningen. Om miljöfarligt avfall påträffas underrättas föreningen omgående och hanteras från fall till fall. Återställning av schakt och diken ska göras. I arbetet ingår också framtransport av nodhus, optoskåp, slang, kopplingar, skyddsslang och varningsnät från (ej fastställt än. Förmodligen 2 platser. Till viss del sköts transport av föreningen) Lämplig utrustning, utom tätort, är större traktorgrävare/bandmaskin eller liknande med skopa och kabelplog.

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Anvisningar markentreprenad och installationer

Anvisningar markentreprenad och installationer I samarbete med Anvisningar markentreprenad och installationer Förberedelser inför startbeslut av nytt delområde. Uppdatera lista med aktuella anslutningsavtal. Genomgång av ledningsdragning med hänsyn

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Syfte: Skapa kontaktytor mellan parterna. Gå igenom projektet för att undvika missförstånd.

Syfte: Skapa kontaktytor mellan parterna. Gå igenom projektet för att undvika missförstånd. Bilaga 1 - Uppstartsmöte Mark Uppstartsmöte Mark Deltagare: Föreningens entreprenadgrupp, bynet och vald Markentreprenör. Syfte: Skapa kontaktytor mellan parterna. Gå igenom projektet för att undvika missförstånd.

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

UTKAST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-03-08 UPPHANDLING AV GRÄVENTREPENÖR FÖR BYGGANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND.

UTKAST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-03-08 UPPHANDLING AV GRÄVENTREPENÖR FÖR BYGGANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND. UTKAST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-03-08 UPPHANDLING AV GRÄVENTREPENÖR FÖR BYGGANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND. Till Fiberföreningen Observera! Denna mall är inte godkänd av någon instans

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 5 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ANBUDSFORMULÄR / A-PRISLISTA AVSEENDE ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014 Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber Sida 1 (5) Mellan Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber, org. nr 769624-1327, (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan benämnda fastighetsägare (nedan kallad Fastighetsägare)

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Pris per meter för normalschakt, inklusive leverans och läggning av rör, fyllnadsmaterial och återfyllnad

Pris per meter för normalschakt, inklusive leverans och läggning av rör, fyllnadsmaterial och återfyllnad Fibernät Torhamn Väst ekonomisk förening Anbudsinfordran för kanalisation. 2013-02-11 1. Anbudsinfordran Fibernät Torhamn Väst ekonomisk förening (FTV) infordrar härmed anbud på utförande av kanalisation,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader)

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer