ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad."

Transkript

1 ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. Anbudet skall baseras enligt administrativa föreskrifter daterade i bifogat förfrågningsunderlag. Upphandlingsförfarande enligt AFB 1. Uppdragets omfattning enligt AFC 1. Fler företag kan komma att anlitas för samma typ av uppdrag under samma avtalsperiod. Beställaren förbehåller sig rätten att utöver detta avtal ha möjligheten att konkurrensutsätta vissa delar i projekt. Under projektens genomförande kommer stor vikt att läggas vid samordningen av leverantörer, entreprenörer och konsulter här är tidsamordning och budget två ytterst viktiga faktorer. Redovisning till beställare avseende genomförande, maskinutrustning och tidplaner samt detaljlösningar mm. ingår i arbetet. Likaså kommer uppföljning av gemensamt upprättad detaljplanering och ekonomi att krävas. Lagen om offentlig upphandling, LOU SFS 2007:1091, förenklat förfarande gäller i tillämpliga delar. Till anbudet skall bifogas ANBUDSFORMULÄR upprättat av Holsljunga Fiber. Av blanketten framgår vad som skall anges. C:\Users\Jobb\Desktop\Anbudsunderlag \Anbudsunderlag status A \1 Anbudsinfordran Utbyggnad av fibernät markentreprenad doc

2 ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Adressering Anbud Förseglade anbud med kuvert märkt: Anbud Markentreprenad ME skall ställas till Holsljunga Fiber och lämnas senast den 17 aug till: Elektroniskt: Per post: Holsljunga Fiber Ekonomisk förening c/o Fredrik Höper Vallvägen Holsljunga Frågor se AFA:121 Med vänlig hälsning HOLSLJUNGA FIBER EKONOMISK FÖRENING Lars Nordin Ordf. Bilagor: Administrativa föreskrifter daterad Anbudsformulär. Teknisk beskrivning Bil. 2 Arbetsbeskrivning Bil 3 Anläggningskarta/nätkarta C:\Users\Jobb\Desktop\Anbudsunderlag \Anbudsunderlag status A \1 Anbudsinfordran Utbyggnad av fibernät markentreprenad doc

3 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 1(17) UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ME 1, BYGGHANDLING TOTALENTREPRENAD MARK Holsljunga Fiber Upprättad av: Lars Nordin, Ordförande FÖRFRÅGNINGSHANDLING 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter (AF) ansluter till AF AMA 12 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING Entreprenaden avser markarbeten och förläggning av fiberslang i samband med utbyggnad av fibernät i Holsljunga, Svenljunga Kommun. AFA.1 Kontaktuppgifter AFA.11 Byggherre Holsljunga Fiber Ekonomisk förening AFA.12 Beställare Holsljunga Fiber Ekonomisk förening c/o Fredrik Höper Vallvägen Holsljunga Org. Nr AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden Lars Nordin Bredgatan Borås Tfn: , , Mobil E-post: AFA.122 Beställarens Projektledare För visning av arbetsområdet kontaktas: Bernt Johansson mobiltel E-post:

4 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 2(17) AFA.13 Projektörer Markprojektör: Namn Adress Tfn Mobil bynet Svarvaregatan 11, Kungälv Handläggare: Peter Sonius E-post: AFA.15 Nätägare Elnät: Vattenfall Telenät: Scanova AFA.2 Orientering om objektet AFA.21 Översiktlig information om objektet Objektet avser utbyggnad av fibernät inom Holsljunga i Svenljunga Kommun. AFA.22 Objektets läge Se bifogad nätkarta. AFA.4 Begreppsförklaringar I dessa Administrativa föreskrifter används nedanstående begrepp med följande betydelse: Med ändring av ABT 06 Begreppsbestämningar med anmärkningar skall följande gälla: a-pris är; ett totalt pris - exklusive mervärdeskatt för en enhet av arbete, avsett att användas för exempelvis beräkning av tex. Timmersättning, ersättning/lm eller tillägg till eller avdrag från en kontraktssumma; priset skall avse kostnader för samtliga prestationer samt ersättning för i entreprenörarvode inbegripna kostnader för räntor och centraladministration; a-pris skall avse en enhet av i kontraktshandlingarnas mening färdigt arbete, om inte annat sägs. Om a-pris skall avse en eller flera delar av det färdiga arbetet skall detta framgå av a-prislistans innehåll. AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER AFB.1 Former mm. för upphandling

5 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 3(17) AFB.12 Upphandlingsförfarande Upphandlingsform: Förenklat förfarande Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Upphandling sker genom att beställaren träffar avtal om följande entreprenad: Markentreprenad för nedläggning av fiberslang mm. (ME 1) (denna handling) Sedan avtal träffats kommer samordning att ske. Totalentreprenören förutsätts samordnas av byggherren med övriga upphandlade entreprenader avseende arbete och tidplaner. AFB.13 Entreprenadform Delad totalentreprenad/samordnad med av beställaren upphandlade andra markentreprenader samt fiberentreprenad. AFB.14 Ersättningsform Fast pris utan indexreglering AFB.15 Ersättning för anbudsgivaren Ersättning för anbudsräkning utgår inte. AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande Följande förutsättning (ar) gäller för upphandlingen: Igångsättning är beroende av statliga och regionala beslut om bidrag. Att myndighets lov beviljas. Upphandlingen kan komma att avbrytas om projektet inte inryms inom budgeterade medel eller att statliga eller regionala beslut inte erhålls. Blivande entreprenör skall visa att han är registrerad för mervärdeskatteredovisning och har F-skattesedel. Vad ovan föreskrivits gäller även för tilltänkta underentreprenörer. AFB.2 Förfrågningsunderlag AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag tillhandahålls per E-post Har ni frågor avseende förfrågningsunderlaget se AFA.121. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 1 Dessa administrativa föreskrifter daterad, med formulär till anbud. 2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa Administrativa föreskrifter. 3 ABT 06 (bifogas inte) MER 2002 Anläggning (bifogas inte) 4 PM Projekteringsunderlag från bynet.

6 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 4(17) 5 Teknisk beskrivning Markentreprenad fiberentreprenad bilaga 2 6 Nätritningar AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Tillägg till AMA-text: Beställaren förbehåller sig rätten att lämna kompletterande uppgifter och föreskrifter under anbudstiden i form av PM, eventuellt kompletterad med nödvändiga ritningar. I anbudet skall anges att anbudssumman är baserad på samtliga erhållna kompletteringar. Om anbudsgivaren finner att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor rörande detta ställs till beställaren se AF 121. AFB.25 Frågor under anbudstiden Frågor med anledning om förfrågninsunderlaget skall ställas till: Lars Nordin Tfn: , , Mobil E-post: AFB.3 Anbudsgivning AFB.31 Anbuds form och innehåll Det är viktigt att anbudsgivare noga följer de anvisningar som anges i förfrågningsunderlaget. Anbudet ska utformas helt i enlighet med förfrågningsunderlaget. Anbud och à-priser skall anges i svenska kronor, SEK, och avse pris exkl. mervärdeskatt. A priser enligt a-prislista skall anges Följande uppgifter skall lämnas i anbudet: - a-priserna och dess fördelning enligt formulär till anbud - debiteringsnormer enligt formulär till anbud - Anbudsgivarens organisationsnummer (i förekommande fall personnummer), företagsform och företagets hemvist - kopia av F-skattesedel skall bifogas anbud I anbud angivna à-priser skall avse, fullt färdigt arbete och inkludera alla kostnader enligt ABT 06 kap 6 9, pkt 2,3,4,6,7 och 8. AFB.311 Huvudanbud AFB.312 Sidoanbud

7 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 5(17) AFB.314 Kompletteringar till anbud AFB.32 Anbudstidens utgång Anbudet skall vara beställaren tillhanda senast AFB.33 Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud under sextio (60) dagar efter anbudstidens utgång. AFB.34 Adressering Anbud sändes till: eller till postadress enligt AFA 12. AFB.4 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning tillämpas. AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet För att leverantör skall komma ifråga krävs att denna uppfyller Formella/allmänna krav: - att anbudsgivare är registrerad för redovisning- och inbetalning av mervärdeskatt, preliminär A-skatt och arbetsgivareavgifter - att anbudsgivare innehar F-skattebevis eller kan uppvisa F-skattebevis senast före beslut om antagande - att anbudsgivare inte är i skuld avseende skatter och sociala avgifter AFB.53 Prövning av anbud Det anbud kommer att antas som har det fördelaktigaste anbudspriset. AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för totalentreprenad avseende mark och, anläggningsarbeten, ABT 06. AFC.1 Omfattning Entreprenaden omfattar utförande av markarbeten enligt under AFB.22 angivna handlingar. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget förtecknat under AFB.22.

8 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 6(17) Entreprenaden enligt dessa ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER omfattar totalentreprenad markarbeten för fibernät. Entreprenaden skall vara fullt färdig och funktionsduglig för avsedd verksamhet. Entreprenaden är uppdelad i huvuddelar. AFC.11 Kontraktshandlingar Beställaren har inte för avsikt att upprätta kontrakt utan föreslår att beställningsskrivelsen skall ersätta ett sådant. Entreprenören skall godkänna och påteckna beställningsskrivelsen som ersättning för kontrakt. Denna beställningsskrivelse ersätter således kontraktet i AB 04 kap 1 3 mom. 1. Med ändring av ABT 06 kap 9 1 skall således följande gälla: - tvist pga. avtalet och alla därav härflytande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol i Borås. AFC.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller AB-U 07 Följande avvikelser har i AF-delen gjorts från fasta bestämmelser i ABT 06 Kod/rubrik Paragraf i ABT 06 AFA.4 Begreppsbestämn. AFC.11 Kontraktshandlingar Kap 3 9, 9 1 AFC.23 ÄTA-arbeten kap 2 6 AFC.332 Projekteringsmöten kap 3 3 AFC.333 Byggmöten kap 3 3 AFC.58 Ansvar efter garantitiden kap 5 6 AFC.6 Ekonomi kap 6 5 AFC.631 Säkerhet till beställaren kap 6 21 AFC.8 Hävande kap 8 1 AFC.9 Tvist kap 9 1 AFC.113 Ansvar för uppgift AFC.12 Arbetsområde För nödvändiga utrymmen inom och utanför arbetsområdet åligger det blivande entreprenör att i samråd med Projektledare Bernt Johansson och efter hans godkännande, på egen bekostnad skaffa sig nyttjanderätten. Det åligger entreprenören att före anbudets inlämning på platsen förvissa sig om arbetsområdets belägenhet och utseende, så att han är fullt förtrogen med de förhållanden som inverkar på arbetenas bedrivande och kostnader för detta. Entreprenören äger ingen rätt till extra ersättning för sådana arbeten, som kan föranledas av föreliggande förhållanden, varom han genom besiktning kunnat skaffa sig kännedom. AFC.122 Syn före påbörjande av arbete Syn tillsammans med projektledare och markägaren skall av parterna gemensamt förrättas inom arbetsområdet före igångsättning av entreprenadarbetet. Entreprenören skall underrätta beställarens projektledare om lämplig tid för syn. Beställarens projektledare kallar till syn och protokollför vad som framkommit vid synen. AFC.13 Förutsättningar Splitterskydd skall användas vid sprängning. Arbetsområdet disponeras i samråd med beställarens prpjektledare. Om entreprenad ligger inom zon för vattenskyddsområde, skall en miljöriskbedömning göras före byggstart.

9 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 7(17) AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Beställaren kommer separat att upphandla entreprenör för Markentreprenad ME 2. Fibermontering. MM. AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm. Arbete skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal samt enligt anvisningar i resp. facks tekniska beskrivning. AFC.16 Tillstånd m m AFC.161 Tillstånd från myndigheter Entreprenören införskaffar alla övriga nödvändiga tillstånd från myndigheter, som behövs för arbetets utförande. Entreprenören skall handlägga och bekosta samtliga för entreprenaden nödvändiga myndighetskontakter och tillstånd beträffande, miljökontoret, arbetsmiljöverket, polisen etc. AFC.162 Myndighetsbesiktning Se ABT 06 kap 1 11 AFC.17 Anmälningar AFC.171 Anmälningar till myndigheter Beställaren kommer att göra förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket men ME skall hålla denna uppdaterad enligt AML och AFS 1999:3 och 2008:16. byggnadsnämnden. Entreprenören ansvarar själv för alla övriga nödvändiga anmälningar till myndigheter. Entreprenören bekostar alla kostnader i samband med myndigheters besiktnings- och kontrollarbete. Betr. Arbetsmiljöplan se kod AFC.1831 AFD.172 Anmälningar till beställaren AFC.18 Författningar AFC.183 Ansvar för arbetsmiljö AFC.1831 Arbetsmiljöplan Beställaren har upprättat en prel. arbetsmiljöplan, Entreprenören övertar denna

10 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 8(17) och färdigställer den enligt AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, med ändring i AFS 2008:16. Arbetsmiljöplan skall vara färdigställd och anslagen i arbetsbod och redovisad för beställaren före byggstart. Särskild hänsyn skall tas till 4-6. Arbetsmiljöplanen upprättas under projekteringen. AFC.22 Kvalitets- och miljöarbete Beställare och Entreprenör skall sträva efter ständiga förbättringar med hänsyn tagen till både kvalitet och miljö. Arbetet skall baseras på en helhetssyn som omfattar alla områden, för såväl markägare, kunder, leverantörer och entreprenörer. Därför skall miljöanpassat arbetssätt användas. AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan Entreprenören upprättar projektanpassad kvalitetsplan med egenkontroll avseende specifika kvalitetspåverkande aktiviteter. Slutlig kvalitetsplan utarbetas därefter i samråd med beställaren. Avfall A1. E skall främja återanvändning av material under entreprenaden. Uppkommer avfall skall detta uppdelas per avfalls typ och verifikat, kvitton, intyg rörande transport och mottagande av farligt avfall skall redovisas. A2. Om jord och mineraliska massor används skall befintliga material prioriteras framför användandet av nyproducerat material (om kvalitén är fullgod). Syftet är att minska samhällets godstransporter. Utemiljö Risk för mark- och vattenföroreningar skall minimeras Entreprenören skall säkerställa att eventuella farmartankar på byggarbetsplatsen är besiktigade, är placerade så att inte miljöskadliga olyckor kan uppstå. Entreprenören skall på plats ha resurser för att omhänderta och sanera läckage och spill från maskiner och fordon. Eventuella miljöfarliga utsläpp skall anmälas till B samt det lokala miljökontoret. TE ansvarar för att åtgärda skador. Fynd från tidigare markföroreningar, annat miljöfarligt material samt arkeologiska fynd på fastigheterna skall anmälas till B samt lokalt miljökontor. Skadlig eller störande dammbildning skall inte uppstå i anslutning till byggarbetsplatsen. Om aktivitet förekommer som kan orsaka vibrationer och skador på tredjepart, skall TE genomföra förebyggande vibrationsmätningar samt vidta förebyggande åtgärder för att förhindra eventuella skador. TE ansvarar för att åtgärda eventuella skador. Störande ljudnivåer för berörda parter skall minimeras.te skall också eftersträva att optimera sina samt UE:s transporter i samband med arbetet genomförs. AFC.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision AFC.23 ÄTA-arbeten Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 6 skall lämnas skriftligen. Med ändring av AB 04 kap 2 6 andra meningen skall följande gälla: Överlämnade av ritning eller annan handling som innefattar ÄTA-arbeten skall inte anses utgöra skriftlig beställning om inte överlämnandet åtföljs av särskild skriftlig beställning av ÄTA-arbete. Ändring eller tilläggsarbeten skall beställas skriftligen, innan ändringen eller tilläggsarbetet påbörjas. Beställning som upptagits i ett byggmötesprotokoll betraktas som skriftlig beställning.

11 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 9(17) Entreprenören skall vid varje byggmöte till beställaren överlämna ekonomisk rapport över tillkommande och avgående arbeten. Underlåtenhet härvidlag medför, att arbetet inte anses beordrat, varvid entreprenören själv får svara för kostnader som arbetet medför. AFC.24 Tillhandahållande av handlingar Endast handlingar märkt BYGGHANDLING skall ligga till grund för entreprenadens utförande. Endast beställarens Projektledare kan ge tillstånd till förändringar av bygghandling AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Bygghandlingar Beställaren upprättar kompletta bygghandlingar. med tillhörande bilagor, samt enligt handlingar förtecknade under AFB.22. AFC.26 Information AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 9 och kap 4 4 skall lämnas skriftligen. AFC.28 Entreprenörens kontroll Godkända protokoll visande att nedlagd fiberslang är brukbar skall föreligga vid slutbesiktning och är en förutsättning för att entreprenaden skall kunna godkännas. Entreprenören svarar för och bekostar alla provningar som erfordras. Protokoll över föreskriven provning eller mätning skall lämnas till beställaren snarast efter provningen eller mätningen. Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för sådan provning på arbetsplatsen som anges i handlingarna. AFC.3 Organisation AFC.31 Beställarens organisation AFC.311 Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenad tiden är: Lars Nordin Se AFA.121 AFC.312 Beställarens projektledare m fl Beställarens ombud under entreprenad tiden är: Bernt Johansson se AFA.122 AFC.313 Beställarens kontrollant Kontrollantansvarig: Bernt Johansson se AFA.122. AFC.316 Beställarens informationsansvarige Beställarens informationsansvarige är beställarens ombud. AFC.32 Entreprenörens organisation

12 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 10(17) AFC.321 Entreprenörens ombud Entreprenören skall i sitt anbud namnge sitt ombud för entreprenaden. AFC.322 Entreprenörens projekteringsledare AFC.323 Entreprenörens arbetsledare, m.fl. AFC.325 Entreprenörens miljöansvarige Entreprenören skall i sitt anbud namnge kontrollansvarig för entreprenaden. AFC.33 Möten AFC.331 Startmöte Följande ärenden kommer att tas upp vid startmöte: genomgång av kontraktshandlingar organisation former för underrättelse former för besiktning. AFC.332 Projekteringsmöten AFC.333 Byggmöten Tillägg till AMA-text: Byggmöten skall hållas i erforderlig omfattning. Entreprenörens ombud/arbetsledare är skyldig att delta i byggmöten. AFC.36 Beställarens kontroll Entreprenören skall tillhandahålla och svara för handräckning till kontrollant utan särskild ersättning. Före igenfyllning skall entreprenören underrätta kontrollant. Beställaren skall ges möjlighet att utföra regelbunden och noggrann kontroll av arbetet. AFC.37 Samordning AFC.38 Dagbok AFC.4 Tider AFC.41 Tidplan Totalentreprenören skall efter erhållen beställning tillsammans med beställarengöra en tidplan som skall ligga till grund för entreprenadarbetenas bedrivande. AFC.42 Igångsättningstid Entreprenaden kan påbörjas först efter att B, beviljats statligt bidrag från Jordbruksverket. AFC.45 Färdigställandetider Enligt överenskommelse i beställningsskrivelse.

13 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 11(17) AFC.46 Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. AFC.47 Garantitid AFC.471 Garantitid för entreprenaden AFC.5 Ansvar och avhjälpande AFC.51 Vite AFC.513 Vite vid skada på vegetation Beställaren förbehåller sig rätten att om ekonomisk skada uppkommer pga. markentreprenörens handläggning, att denna ekonomiska skada betalas av densamma. AFC.53 Ansvar mot tredje man Regleras enligt ABT 06 kap 5 13 AFC.531 Syn inom närliggande område Protokoll från syn skall innehålla en beskrivning av områdets skick. Protokoll kan lämpligen kompletteras med fotografier eller skisser. AFC.54 Försäkring Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet enligt ABT 06 kap.5, 23. Bilaga 1 i AMA AF 12. Försäkringsbelopp: 20 Mnkr Självrisk: 3 basbelopp Därutöver skall entreprenören enligt nedan teckna följande kompletterande försäkringar Sprängnings-, spontnings-, pålnings-, och övriga mark- och grundläggningsarbeten om dessa arbeten blir aktuella för utförande. Ren förmögenhetsskada. Försäkringsbelopp 1 milj SEK. Självrisk högst 1 basbelopp. Lokaliserings- åtkomst- och återställandekostnader intill 10 % av kontraktssumman för arbeten allrisk, dock lägst 10 basbelopp Entreprenören ska vidare till beställaren se till att av honom anlitade konsulter, och i förekommande han själv, har konsultförsäkring enl. ABK 09. Försäkringsbelopp 120 basbelopp. Försäkringsbevis Ett bevis utställt av entreprenörens försäkringsbolag skall överlämnas till beställaren senast 2 veckor efter beställning. Beviset skall innehålla en försäkran som explicit uttrycker att försäkringar är tecknade enligt ABT 06 samt beställarens krav i dessa Administrativa Föreskrifter och Beställningsskrivelse. Beviset skall ha följande lydelse: NN:s (entreprenörens) försäkringsvillkor dat. 20XX-XX-XX uppfyller kraven i Administrativa Föreskrifter dat. och Beställningsskrivelse dat. 20XX-XX-XX. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren en vecka före det

14 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 12(17) försäkringen går ut. Med ändring av ABT 06, kap.5, 23, femte stycket, äger beställaren rätt att annullera avtalet om inte bevis enl. ovan överlämnas inom avtalad tid. AFC.541 Försäkring under garantitid Entreprenörens allrisk och ansvarsförsäkring skall gälla under garantitiden. AFC.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskador Entreprenören skall teckna byggherreansvarsförsäkring för det strikta ansvaret enligt miljöbalken, samt övrig grannelagsrättslik lagstiftning. Beställaren skall vara medförsäkrad. I de fall sprängnings-, spontnings-, pålnings-, och övriga mark- och grundläggningsarbeten ingår i entreprenaden skall försäkringen även omfatta skador till följd av sådana arbeten. Försäkringsbelopp: 10 Mnkr Självrisk: 3 basbelopp AFC.55 Ansvar för brandskydd AFC.56 Avsyning AFC.57 Avhjälpande Se ABT 06 kap AFC.58 Ansvar efter garantitiden Framträder fel i arbete som omfattas av entreprenörens egenkontroll och som inte besiktigas skall fel avhjälpas av entreprenören på dennes bekostnad. ABT 06 kap 5 6 gäller inte för sådana fel. Preskriptionstiden är 10 år från garantitidens början. AFC.6 Ekonomi Ändringar eller tilläggsarbete skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligt enligt AFC.23. AFC.61 Ersättning Eventuella ändrings- eller tilläggsarbeten skall av entreprenören utföras inom angiven entreprenadtid om entreprenören ej meddelar annorlunda senast tredagar efter mottagen beställning. I första hand skall a priser användas. Á-prislista skall vara upprättad i fast pris utan indexreglering. AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktsumman och samtliga á-priser skall gälla i fast pris utan indexreglering. AFC.615 Slutavräkning AFC.62 Betalning Entreprenaden betalas efter värdering med ledning av utfört arbete enligt faktura (1/mån). Faktura får inte utfärdas innan redovisning av utfört arbete är gjort. Ingen betalning till entreprenören kommer att ske förrän nedan uppställda krav är uppfyllda: kopior på gällande försäkringsbevis överlämnad AFC.54. Varje faktureringspost skall utgöra högst 90 % av värdet av utförda kontraktsarbeten. Innehållna medel skall utbetalas när entreprenaden i dess helhet godkänts. 2 % av

15 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 13(17) kontraktssumman skall innehållas till dess samtliga fel och brister, som påtalats vid slutbesiktningen, blivit avhjälpta. Fakturor betalas 30 dagar (betalningstid) efter mottagandet. AFC.623 Förskott Förskott beviljas inte. AFC.624 Fakturering Fakturering får ske först sedan angivet arbete utförts och redovisats. Innehållna medel får inte faktureras förrän i slutbesiktningsprotokoll upptagna fel är avhjälpta och godkända. Fakturan skall innehålla uppgift om: projektbenämning ordnings nr tidigare fakturerat belopp fakturabelopp innestående belopp Saknas någon av ovanstående uppgifter har beställaren rätt att returnera fakturan. För den fördröjning som då uppkommer skall inte dröjsmålsränta erlägas. Faktura märkt MARKENTREPRENAD ME-1 ställs till: Holsljunga Fiber Ekonomiskförening c/o Margareta Karlsson Hökaberg, Källebacken Holsljunga Faktura skall utsändas från entreprenören direkt till beställaren och får inte överlåtas på faktureringsbolag. AFC.625 Dröjsmålsränta Beträffande dröjsmålsränta: Dröjsmålsränta utbetalas om en betalning försenats utan giltigt skäl. Ofta beror betalningsförseningar på felaktigt angiven adress, utelämnade referenser etc. Detta leder till dröjsmålsräntefakturor på mindre belopp. Hanteringskostnaden för sådana fakturor överstiger ofta fakturabeloppet (för båda parter) varför Holsljunga Fiber inte betalar dröjsmålsräntor understigande 100 kronor. Expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgifter Expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgifter godkänns ej om inte särskilda skäl föreligger och anges i avtal. Felaktigt eller ofullständigt adresserad faktura kan ej betalas inom 30 dagar. AFC.63 Säkerhet AFC.632 Säkerhet till entreprenören Beställaren ställer inte säkerhet. AFC.7 Besiktning Entreprenören gör alla anmälningar om besiktningar skriftligen.

16 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 14(17) AFC.713 Slutbesiktning Anmälan om slutbesiktning skall ske minst tre veckor före besiktningsdatum. AFC.714 Garantibesiktning Garantitiden för entreprenaden enligt ABT 06 kap 4 7. AFC.715 Särskild besiktning AFC.716 Efterbesiktning Efterbesiktning av anmärkningar noterade i besiktningsutlåtandet kommer att ske. Ytterligare efterbesiktningar utförs efter begäran från part. AFC.717 Överbesiktning AFC.718 Besiktningsman Besiktningsförrättare utses av beställaren enligt ABT 06 kap 7 7 AFC.72 Besiktningssammanträden AFC.79 Övriga besiktningar AFC.8 Hävande Med tillägg till ABT 06 kap 8 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, såvitt avser icke utförd del av entreprenaden, då entreprenören brister i fullgörandet. AFC.9 Tvistelösning Med ändring av ABT 06 kap 9 1 föreskrivs: Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol i Borås om inte parterna enas om skiljeförfarande enligt lagen om skiljemän. AFC.91 Förenklad tvistelösning Se ABT 06 kap AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Tillägg till AMA-text: Av ABT 06 kap 1 9 framgår att entreprenören på egen bekostnad skall anskaffa allt som fordras för entreprenadens utförande, i den mån det inte är undantaget från denna. AFG.1 Etablering av arbetsplats

17 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 15(17) AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel Placering av bodar, upplagsplaner o d skall ske i samråd med beställaren i enlighet med Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF:s) rekommendationer 16: Det åligger entreprenören att söka övriga nödvändiga tillstånd. AFG.12 Bodar AFG.121 Personalbod och toalett AFG.13 Tillfällig väg och plan Entreprenören har rätt att utnyttja bef vägar och planer efter samråd och överenskommelse med Beställaren. Entreprenören svarar för nödvändiga provisoriska vägar och planer för tillgänglighet, förrådsytor etc. liksom skyddsåtgärder vid in och utfart. AFG.2 Inmätning och utsättning AFG.21 Mätutrustning AFG.3 Skydd m m AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m Om entreprenören påträffar farliga ämnen skall denne informera ansvarig för samordningen av arbetarskydd samt anordna nödvändiga skydd. Entreprenören svarar för, monterar och bekostar alla skyddsanordningar på arbetsplatsen såsom fallskydd, igentäckning av hål och öppningar, avspärrningar, skydd mot damm eller farliga ämnen AFG.311 Skydd av arbete AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m AFG.313 Skydd av vegetation AFG.315 Skydd av egendom AFG.316 Tillfällig inhägnad Entreprenören inhägnar tillfälligt för skydd och i samråd med beställaren. AFG.32 Skyddsanordningar Den försäkrade entreprenören, berörda anställda och övriga anlitade entreprenörer/uppdragstagare ska se till att säkerhetsföreskrifterna följs i samband med tillfälliga arbeten med svetsning, skärning och liknande brandfarliga arbeten. Om entreprenören påträffar farliga ämnen i samband med demonterings- och

18 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 16(17) rivningsarbeten skall denne informera ansvarig för samordningen av arbetarskydd samt anordna nödvändiga skydd AFG.34 Bullerskydd Entreprenören ansvarar för bullerskydd. Kompressorer och andra bullrande maskiner skall vara ljudisolerade. Bilningsarbeten och liknande skall utföras under normal arbetstid. Ljudnivån på maskiner och arbeten skall med hänsyn till omgivningen hållas inom av Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet accepterade värden. Se även krav i AFC AFG.35 Dammskydd Anordnas när så krävs så att B s verksamhet och sidoentreprenörers arbete kan bedrivas utan olägenhet. Maskiner skall i tillämpliga fall vara försedda med filter för att begränsa dammbildning. AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp Nödlägesberedskap för maskinhaveri vid markarbeten skall finnas i fordon. Nödlägesberedskap skall säkerställa att inget utsläpp sker till miljön vid t ex ett maskinhaveri, brustna hydraulslangar eller liknande. Entreprenörens diesel- och bensindrivna fordon, arbetsmaskiner och verktyg skall drivas med diesel miljöklass 1 (MK1), blyfri bensin av lägst miljöklass 2 (MK2) eller annat bränsle med minst samma miljöegenskaper. AFG.4 Leverans, transport m m AFG.43 Transport inom arbetsområdet AFG.44 Lyftanordningar AFG.752 Snöröjning Entreprenören utför snöröjning för egna arbeten. AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m AFG.81 Länshållning AFG.82 Renhållning Tillägg till AMA-text Entreprenören skall dock svara för omhändertagande och borttransport av eget farligt avfall och skall kunna verifiera omhändertagandet av avfall genom följesedlar. Upplagsytor och arbetsområdet skall hållas i god ordning och städas vid behov. AFG.83 Städning och slutrengöring

19 Holsljunga Fiber ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER sid av 17(17) AFG.831 Städning AFG.832 Slutrengöring Tillägg till AMA-text. Entreprenören skall utföra slutrengörning av egna markarbeten. Detta gäller även utanför arbetsområdet om nedskräpning orsakats av entreprenaden. AFG.85 Återställande av mark

20 Holsljunga Fiber Arbetsbeskrivning Bil 3 sid av 1(2) ME 1 Arbetsbeskrivingen avser schaktning, nerplöjning av slang för optisk fiberkabel i mark i samarbete med fiberföreningen. Förläggning Uppskattad kanalisationslängd ca 45 km exkl. samförläggning. Förläggningen kommer att ske, både inom och utom tätort, i blandade markförhållanden som skogsmark, åkermark, beteshagar samt i och utefter vägar med ett maxdjup om 90 cm. Hänsyn ska tas till dränering i åkermark. Markägaren kan påverka kanalisationsdjupet. Schaktningsdjup ska vara minst 60 cm på allmän mark och cm på egen tomt. Varningsnät förläggs 20 cm över fiberslangen. Om schaktdjupet understiger minsta schaktdjup skall extra mekaniskt skydd användas och föreningen underrättas för godkännande innan arbetet utförs. Där markförhållanden inte medger grävning/plöjning t.ex. berg, förläggs optoslangen ytligt i av föreningen tillhandahållna skyddsrör. Dessa förläggs och klammas så risk för att kanalisationen kommer i rörelse och risk för sabotage minimeras. Förplöjning med tjälkrok ska ske på sträckor som överenskommes med entreprenör och fastighetsägare och föreningen. Uppgrävda massor som ska återanvändas i projektet ska rensas från stubbar och större stenar. Kringfyllning utförs med sand där så krävs. Sand bekostas av föreningen. Borttransport av överblivna massor tillfaller entreprenören om inte markägaren gör anspråk på dem. Bortforsling bekostas av föreningen efter samråd med föreningen. Om miljöfarligt avfall påträffas underrättas föreningen omgående och hanteras från fall till fall. Återställning av schakt och diken ska göras. I arbetet ingår också framtransport av nodhus, optoskåp, slang, kopplingar, skyddsslang och varningsnät från (ej fastställt än. Förmodligen 2 platser. Till viss del sköts transport av föreningen) Lämplig utrustning, utom tätort, är större traktorgrävare/bandmaskin eller liknande med skopa och kabelplog.

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning 2 SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning Modulutskottet i Branschföreningen SRA och dess medlemsföretag har

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer