Piratpolitiska utredningar 2013:01. Elektroniska pengar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Piratpolitiska utredningar 2013:01. Elektroniska pengar"

Transkript

1 Piratpolitiska utredningar 2013:01 Elektroniska pengar Inledning: Den här utredningen av utförd av Amelia Andersdotter under mars månad 2013 i syfte att tydliggöra politiska frågeställningar kring de marknadsmodeller och lagar som styr utvecklingen av mobila betalningar och elektroniska betalningar. Den tar ett avstamp i tanken om inbyggt privatlivsskydd i samhällets tekniska infrastruktur och varje individs rätt att själv ha makt och kontroll över sin identitet, sina personuppgifter och sin betalningssäkerhet. Den berör relationen mellan olika statliga myndigheter och organ, samt vilka överväganden som enligt principen om en stark rätt till privatliv behöver göras för att garantera en sund och medborgarfokuserad övergång till det informationsteknologiska samhället. Källhänvisningar finns i fotnötter och med specifika undantag i löptext. En av de stora politiska oklarheterna som uppstått under införandet av nya betalningssystem i kollektivtrafiken i flera landsting i Sverige har rört behandlingen av personuppgifter av biljettansvariga. Det finns flera konfliktytor: dels medborgares kontroll över sin privata information, som enligt definitionen av personuppgifter och de särskilda bestämmelser som gäller personuppgifter i elektroniska tjänster innefattar information om vart man befinner sig och när, dels medborgares relation till biljettutgivarna, alltså de aktörer som tillhandahåller färdbevis. Dels statens relation till biljettutgivare, och biljettutgivarnas relation till andra kommersiella aktörer. Många aktörer agerar i dubbel roll. Teleoperatörer och andra tekniska tjänster relaterade till telekommunikationsnät (tillhandahållare av mobila kommunikationsnät, operativsystem till mobiltelefoner, utvecklare av applikationer till mobiltelefoner, osv) kan således dels vara biljettutgivare, och står därmed i kommersiell relation till företagen som driver lokaltrafiken, eller betalningsförmedlare. Alla dessa aktörer kan skapa databaser som på ett väldigt personligt sätt kartlägger medborgares privata vanor, och utgör därmed en risk för dessa. Staten har ett intresse av att säkerställa sig om att skatter betalas, eller att penningtvätt inte försigår. Därför har staten eventuellt ett intresse av att övervaka och bereda sig tillgång till varje led av betalningskedjan. Konflikten har uppstått för att det är otydligt vilken aktör som samlar in vilken data och när, på vilka grunder och i vilken utsträckning staten och andra kommersiella aktörer kan använda datan för att övervaka eller styra medborgare på olika sätt. Den är utredningen har haft sin grund i kontroverserna kring systemet WyWallet. Den tar avstamp i proposition 2010/11:124 och går igenom olika privatlivsskyddande åtgärder som inte har tagits i beaktande av statens, samt eventuellt Europeiska unionens, aktörer i utformandet av transaktionsbehandlande system för elektroniska pengar. I den nya lagen om elektroniska pengar måste utgivare av elektroniska pengar ha tillstånd för verksamheten. Detta tillstånd ska säkerställa att verksamheten är finansiellt och ekonomiskt sund. Det tas också upp att respekt för personuppgifter vad gäller en enskilds ekonomiska angelägenheter ska tas i beaktande. Någon allmän övervägning av hur datakoncentrationer påverkar enskildas makt över sina egna identiteter vid storskalig kartläggning av dessas liv finns inte i proposition 2010/11: Se också sidan 5 i detta dokument, eller sidan 123 i Prop 2010/11:124 där avvägningar skriar med sin frånvaro.

2 Allmänna överväganden om mobilbetalningar i kollektivtrafik Teleoperatörerna har hävdat att de bör räknas som utgivare av elektroniska pengar 2. Detta verkar ha fungerat så länge teleoperatörerna kan visa att de inte enbart agerar mellanhand i betalningstransaktion 3. Företaget 4T agerar inte bara mellanhand utan samlar dessutom in personuppgifter för att hjälpa andra tjänster förbättra sin reklam och marknadsföring. Faller dessa under undantaget? Antagligen beror det på Finansinspektionens goda omdöme vad gäller på ett sådant beslut följande privatlivsövervägningar. Alla typer av kollektivtrafikskort eller SMS betalningstjänster verkar annars solklart falla utanför lagens tillämpningsområde enligt lagen om elektroniska pengar 1 kap 1 1(1) 4. I praktiken [har den tidigare e penninglagen] tillämpats endast på svenska institut som medgetts undantag från lagens bestämmelse 5 innebär att lagen bara tillämpats genom att inte tillämpas alls. Aktören PayEx står bakom SL:s, några av Västra götalands, Linköpings, m fl. betalningstjänster för kollektivtrafik (smsreg och wywallet). PayEx är dock inte Figur 1: Eventuell marknadsuppdelning mellan olika aktörer som medverkar till mobilbetalningar i kollektivtrafiken. Alla hanterar personuppgifter. Otydligt vilka som får skicka vilka uppgifter till varandra, eller om det finns politiskt ansvar för att minimera: a) vilka data som samlas in, b) hur dessa data behandlas och skickas vidare. Också otydligt vilka av aktörerna som behöver uppvisa så kallad kundkännedom. Politiskt ansvar finns bara i toppnivån, långt borta från alla former av implementation. en aktör som medgivits undantag från tidigare epenningslagens bestämmelser om man får tro fotnot 3 på sidan 69 i Prop 2010/11:124. Alltså förefaller sig frågan rimlig om PayEx är en utgivare av elektroniska pengar enligt lagen om elektroniska pengar. Å andra sidan finns ett brett undantag för institut som redan har tillstånd under annan lag enligt 2 kap 2 i lagen 6. Frågan uppenbarar sig om PayEx fallet under det undantaget för tillstånd. 2 Sidan 71, prop 2010:11: Lagen om elektroniska pengar, 1 kap 1 para 1(2). 4 lagras på instrument som kan användas inom ett begränsat nätverk av leverntörer, hos en leverantör i dennes affärsställe eller i fråga om ett begränsat varu eller tjänsteutbud 5 Sidan 70, Prop 2010/11:124 6 Sidan 8, Prop 2010/11:124

3 Teleoperatörer får inget förenklat förfarande för tillståndsansökan (som alltså inte är behäftad med krav på personuppgiftssäkra behandlingsmetoder av resulterande data) 7. Det åtgärdar dock inte på något sätt problemet att staten och regeringen tillåter Finansinspektionen att göra undantag från lagens tillämpningsområde i syfte att låta utgivare av elektroniska pengar /.../ pröva och utveckla nya system och instrument på marknaden någonting som kan gynna uppkomsten av säkrare och effektivare betalningssätt 8. Funktionell separation Funktionell separation innebär att man håller vissa aktiviteter avskilda ur konkurrenshänseende och med avsikt att förenkla marknadstillträde på olika nivåer i en marknad. Sådan separation kan utfärdas av lagstiftare och marknadsregler för att motverka att en viss aktör tillskansar sig så mycket makt i en vertikalt integrerad marknadskedja att nya, bättre tjänster inte uppstår. Vad gäller funktionell separation har varken lagstiftaren eller ansvarig myndighet bemödat sig säkerställa en konkurrenssäker situation genom att faktiskt separera olika typer av verksamheter från varandra. Teleoperatörerna har således haft framgång i sitt krav på att få ägna sig åt samtidig utgivning av elektroniska pengar och annan verksamhet 9. Det ska också sägas att sammankopplingen av genererade databaser till följd av sammankopplade verksamheter enligt 3 kap 5 lagen om elektroniska pengar inte undanställs granskning av Datainspektionen. Finansinspektionen kan förbjuda samkörd verksamhet om denna försämrar eller kan komma att försämra den finansiella sundheten /.../ eller Finansinspektionens möjligheter att utöva tillsyn 10 men någon liknande garanti för försämrat personuppgiftsskydd eller minskad självbestämmanderätt till följd av centraliserade databaser, profilering, och datagrävande utfört av statliga myndigheter eller andra privata företag finns inte. Vidare innebär avvisandet av funktionell separation att enkelheten för marknadstillträde till alla led i marknadskedjan försämras, vilket också försämrar möjligheten för personuppgiftsskyddande och privatlivsskyddande alternativ att slå sig in som alternativa tjänster för de privatpersoner som värnar sin rätt till anonymitet eller integritet. Begreppet kundkännedom i lagen om penningtvätt och personuppgiftsskydd Det skäl som anförts för väldigt tydlig identitetskontroll av alla privatpersoner är skyldigheten för betalningsmottagaren att gardera sig mot penningtvätt. Olika begränsningar i pengasummor innan så kallad kundkännedom och fortlöpande uppföljning 11 blir lagstadgade krav på institutet som utger elektroniska pengar, anges för laddningsbara och icke laddningsbara medier 12. Här finns inte något särskilt marknadsincitament eller något incitament för Finansinspektionen att säkerställa sig om att begreppet kundkännedom inte tolkas som fullständig identifiering och sammankoppling av privatpersonens identitet och interaktioner med omvärlden och tillhörande transaktioner, trots att det för lagens syfte mycket väl skulle räcka med en betydligt mer allmänt hållen överblick över anonymiserade transaktionsmönster Sidan 77, Prop 2010/11:124 8 Sidan 79, Prop 2010/11:124 9 Sidan 11, samt sidan 84 i Prop 2010/11: Sidan 11, Prop 2010/11: Sidan 52, Prop 2010/11:124, 2 kap 5 lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. 12 Sidan 98, Prop 2010/11: Lägg märke till att Artikel 29 gruppens utredning om just transaktionsdata visar att transaktionsdatan som sådan inte är en personuppgift så till vida att denna inte sammankopplas med personligt identifierbar data.

4 Datainspektionen verkar utom i en ett ganska brett undantagsfall krävas ge tillstånd till kreditupplysningsinstitut 14. Data får sedan utväxlas för kreditupplysningsändamål inom en krets av alla företag som utdelar betalningsmedel samt mellan företag som har tillstånd från Datainspektionen 15. Detta går att tolka som att det finns företag som enligt Finansinspektionen har möjlighet att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller säkerställa sig om betalningars autencitet gentemot betalningsgivare och mottagare utan att t ex privatpersoners sårbara ställning ur personuppgiftssynpunkt gentemot finansiella institut granskats med avseende på privatpersoners rättighet till privatliv och integritetsbevarande teknologier. Hur eller ens om Datainspektionen har någon möjlighet att uttala sig om säkerställande av personuppgiftsbehandlingens rimlighet i fall om kundkännedom vid penningtvätt framgår inte av propositionen eller lagen om penningtvätt. Dataöverföringsavtal Frågan om dataöverföringsavtal med spridningsverkan på centraliserade databaser över medborgarnas privata angelägenheter har inte tillägnats någon uppmärksamhet i propositionen gällandet betalning via ombud 16 eller marknadstillträde för aktörer från tredje land eller land inom EES. Även här saknas alltså en allmän förståelse hos lagstiftaren och de implementerande myndigheterna för grundläggande personuppgiftsskyddande koncept som dataintegritet och dataminimering. Det lagstadgade kravet att institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska ha sitt huvudkontor i Sverige 17, om det inte enligt de särskilda bestämmelserna om företag i EES länderna får vara verksamma i Sverige via filial, är menat att på något sätt garantera tillämpligheten av svensk personuppgiftslagstiftning (får man förmoda), men en mer genomarbetad analys av konsekvenserna av avtalsrättsliga överenskommelser mellan dessa institut och tredje parter med avseende på personuppgiftsskydd görs inte av utredarna. Identitetsbegreppet i finansiella tjänster Av redovisning av brottsstatistik gällande identitetsstöld framgår det att t ex kreditkort räknas som en identitet tillhörandes någon specifik person. Sidan av Proposition 2010/11:124 föranleder också antagandet att Finansinspektionen eller Finansdepartementet dragit slutsatsen att konton för elektroniska pengar antingen kan falla inom ramen för samma typ av identitet som kreditkort gör, eller inte. Någon vidare analys av makten över den egna identitet för medborgaren, relationen till medborgarens intresse av att skydda och behålla kontrollen över sina personuppgifter och sin identitet samt vilka parter som ges tillgång till makt och inflytande över dessa och vad det innebär visavi de olika aktörerna som kan antas vara intresserade av att ge ut elektroniska pengar (sidan 83 84, propositionen) görs inte. Det framgår att elektroniska pengar förväntas kunna användas för anonyma betalningar och anonyma transaktioner, men klargörs inte huruvida man faktiskt haft för avsikt att annat än som lagteknisk detalj klargöra denna möjlighet. Det finns inget allmänt uttryck för att det faktiskt kan vara önskvärt att se till att t ex betalningstillhandahållare säkerställer en sådan möjlighet för privatpersonen. Att man kan säkerställa anonymitet gentemot vissa aktörer i en transkationskedja men eventuellt inte mot andra, eller att man kan tillhandahålla en attributionsbaserad autenticering Lagen 2004:297 om bank och finansieringsrörelse. 15 Sidan 26, Prop 2010/11:124, eller föreslagen paragraf 5a lagen om kreditupplysning 1973: Sidan 99, Prop 2010/11: Sidan 13, Prop 2010/11: Attributionsbaserad autenticering behandlas inom ramen för det europeiska forskningsprojektet FIDIS, men har också utarbetats av bland andra PRISEC vid Karlstads universitet och det åtföljande europeiska samarbetsprojektet

5 av privatpersonen, ägnas inte ett ord 19. Trots att dessa lösningar uppenbarligen antingen byggs in, eller inte byggs in, i den underliggande teknologin som man får förmodas påverkas av den lagstiftning som utarbetas kring teknologin. De vidare skrivelserna på sidan i propositionen verkar också visa att det faktiskt lämnas utrymme för Finansinspektionen och andra svenska myndigheter att betänka just samhällsintresset av att kunna genomföra anonyma eller delvis anonyma transaktioner. Detta har dock lämnats utan avseende vad gäller krav på de som implementerar betaltjänster eller betalmedel. Motsatta princip från medborgarens egen identitetskontroll verkar gälla: saker ska spåras så långt det bara går, och bara om det är tekniskt omöjligt att göra detta får den som interagerar med medborgaren låta bli 20. Resultatet blir ett oerhört misstänkliggörande av privatpersonernas avsikter och beteende. Det finns ingen allmän anledning att uppmuntra byggandet av tekniska lösningar som utgår ifrån att människor är snikna, giriga varelser ute efter att skada varandra. Risken för självuppfyllande profetior är olyckligt stor. Behovet av säker autenticering och pålitlig infrastruktur för privatpersoner Autenticeringsmodeller och spärrmöjligheter för privatpersoner baserade på en säker, pålitlig infrastruktur för elektroniska betalningar, pengar och transaktioner, med fokus på privatpersonens möjligheter att själv utöva inflytande över sin roll gentemot betaltjänstinnehavare och finansiella institut saknas 21 så när som på omnämnandet av spärrmöjligheter för att motverka obehöriga transaktioner. I kombination med frågorna om identitetshandlingar, transaktionsövervakning och centraliserade databaser ovan finns utrymme att fråga sig varför regeringen inte tittat närmare på personuppgiftsskydd och framför allt marknds och teknologistyrning för att säkerställa privatpersoners informationskontroll. Några särskilda avgöranden om huruvida storskalig behandling och vidareöverföring av personuppgifter mellan den stora mängd aktörer regeringen och Finansinspektionen tror kommer vilja hantera personuppgifter, kundkännedom, identitetshandlingar och andra för privatpersoner viktiga personuppgiftsaspekter eventuellt kräver mycket större roll och möjligheter för intervenering av Datainspektionen, den enda myndighet i Sverige med ett tydligt och klart mandat att försvara privatpersoners rätt att ha makt, inflytande, översikt och kontroll över sin självbestämmanderätt och sina personuppgifter, görs inte heller! 22 Den enda del av propositionen som går igenom personuppgiftsskydd (kapitel om persondataskydd ) stärker dataskyddet genom att utöka antalet aktörer som utan översyn av Datainspektionen får utbyta kreditupplysningsuppgifter för varandra. Hela frågan om infrastruktur inriktad på privatpersonens egen möjlighet att kontrollera spridning, insamling och behandling av definierande aspekter av dennas identitet och autonomi lämnas åt sidan! Centrala frågeställningar som inte tas upp: ABC4Trust. Syftesspecifik autenticering finns redan inbyggt i flera identifieringssystem som tillämpas i svenska samhället, men är inte lika avgränsat, eftersom mängden data som används för varje enskild autenticering inte nödvändigtvis begränsas till en på förhand bestämd och minimerad för syftet avgränsad datamängd. 19 Sidan 116, Prop 2010/11: Sidan 118, Proposition 2010/11: Sidan , Proposition 2010/11: Sidan 94 95, Proposition 2010/11: Sidan 123, Prop 2010/11:124.

6 Genomgående för hela propositionen är att de anvisade och konsulterade remissinstanserna på intet sätt har något intresse i dagsläget av att bygga personuppgiftsskyddande system. Inte heller Finansinspektionen verkar ha något sådant intresse. Det finns alltså ingen allmänt personuppgiftsskyddande och privatlivsvänlig inställning som kan genomsyra arbetet med nya datoriserade och automatiserade system. Dessa brister behöver åtgärdas politiskt. Lagstiftaren verkar inte över huvud taget ha tagit upp viktiga marknadsfunktioner som i vilken utsträckning man ska tillåta vertikal integration, vad sådan vertikal integration kan innebära och vilka eventuella för och nackdelar uppstår av vertikal integration. Urvalet av remissinstanser visar att man inte har haft för avsikt att bedöma varken lagstiftningen eller de resulterande marknadsmodellerna med avseende på informationssäkerhet eller privatlivssäkerhet. Vilka befogenheter och vilka incitament har Finansinspektionen att avgöra huruvida inte enbart möjliggör ansamling av en stor mängd personuppgifter i en centraliserad databas utgör ett hot mot individens självbestämmanderätt och möjligheter att kontrollera spridning av sina egna personuppgifter mellan privata och privata och statliga aktörer? Det finns inget allmänt personuppgiftsskyddande mål uppsatt i propositionen eller lagen om elektroniska pengar, trots att det datavetenskapligt är mycket lätt att fastställa just riskerna med stora mängder ansamlade personuppgifter i centraliserade databaser vars tillgänglighet eller otillgänglighet respektive andra (offentliga eller privata) aktörer inte går att garantera. Det följer emellertid av många av de diskuterade punkterna ovan att även Finansinspektionen kan ta ett större ansvar för att medborgarnas personuppgifter inte faller helt utanför deras kontroll. Detta kan göras genom till exempel funktionell separation mellan olika verksamheter, som Finansinspektionen kan säkerställa. Finansinspektionen har också möjlighet att förtydliga begreppet kundkännedom på ett sådant sätt att företag som ägnar sig åt kreditupplysning och annan övervakande verksamhet på finansmarknader och vad gäller ekonomiska pengar innebär ett anonymiserat eller pseudonymiserat behandlande av uppgifter på ett sådant sätt att identifierbara stora datamängder inte används på ett för medborgaren oförutsägbart sätt. Den politiska utmaningen är däremot att Finansinspektionen varken är upprättad eller given uppdraget att inkorporera dataskydd, datasäkerhet eller personuppgiftsskydd i sin tillsynsverksamhet.

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Svenskar är vana vid att kunna använda kontanter för betalningar mellan privatpersoner och på ett inköpsställe, exempelvis i en butik eller på en restaurang. Kontanter används

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

Tillsyn och registrering

Tillsyn och registrering Tillsyn och registrering 7 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-2145 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget och problembilden 4 Utgångsläget 4 Mer än bara registrering 5 Konsumenternas bild av registrering kontra

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla D-UPPSATS 2007:067 Barn i skuldfälla Barns rätt till en bra start i livet Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag kommunernas bostadsförsörjningsansvar tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader 2 tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader förord Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer