Piratpolitiska utredningar 2013:01. Elektroniska pengar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Piratpolitiska utredningar 2013:01. Elektroniska pengar"

Transkript

1 Piratpolitiska utredningar 2013:01 Elektroniska pengar Inledning: Den här utredningen av utförd av Amelia Andersdotter under mars månad 2013 i syfte att tydliggöra politiska frågeställningar kring de marknadsmodeller och lagar som styr utvecklingen av mobila betalningar och elektroniska betalningar. Den tar ett avstamp i tanken om inbyggt privatlivsskydd i samhällets tekniska infrastruktur och varje individs rätt att själv ha makt och kontroll över sin identitet, sina personuppgifter och sin betalningssäkerhet. Den berör relationen mellan olika statliga myndigheter och organ, samt vilka överväganden som enligt principen om en stark rätt till privatliv behöver göras för att garantera en sund och medborgarfokuserad övergång till det informationsteknologiska samhället. Källhänvisningar finns i fotnötter och med specifika undantag i löptext. En av de stora politiska oklarheterna som uppstått under införandet av nya betalningssystem i kollektivtrafiken i flera landsting i Sverige har rört behandlingen av personuppgifter av biljettansvariga. Det finns flera konfliktytor: dels medborgares kontroll över sin privata information, som enligt definitionen av personuppgifter och de särskilda bestämmelser som gäller personuppgifter i elektroniska tjänster innefattar information om vart man befinner sig och när, dels medborgares relation till biljettutgivarna, alltså de aktörer som tillhandahåller färdbevis. Dels statens relation till biljettutgivare, och biljettutgivarnas relation till andra kommersiella aktörer. Många aktörer agerar i dubbel roll. Teleoperatörer och andra tekniska tjänster relaterade till telekommunikationsnät (tillhandahållare av mobila kommunikationsnät, operativsystem till mobiltelefoner, utvecklare av applikationer till mobiltelefoner, osv) kan således dels vara biljettutgivare, och står därmed i kommersiell relation till företagen som driver lokaltrafiken, eller betalningsförmedlare. Alla dessa aktörer kan skapa databaser som på ett väldigt personligt sätt kartlägger medborgares privata vanor, och utgör därmed en risk för dessa. Staten har ett intresse av att säkerställa sig om att skatter betalas, eller att penningtvätt inte försigår. Därför har staten eventuellt ett intresse av att övervaka och bereda sig tillgång till varje led av betalningskedjan. Konflikten har uppstått för att det är otydligt vilken aktör som samlar in vilken data och när, på vilka grunder och i vilken utsträckning staten och andra kommersiella aktörer kan använda datan för att övervaka eller styra medborgare på olika sätt. Den är utredningen har haft sin grund i kontroverserna kring systemet WyWallet. Den tar avstamp i proposition 2010/11:124 och går igenom olika privatlivsskyddande åtgärder som inte har tagits i beaktande av statens, samt eventuellt Europeiska unionens, aktörer i utformandet av transaktionsbehandlande system för elektroniska pengar. I den nya lagen om elektroniska pengar måste utgivare av elektroniska pengar ha tillstånd för verksamheten. Detta tillstånd ska säkerställa att verksamheten är finansiellt och ekonomiskt sund. Det tas också upp att respekt för personuppgifter vad gäller en enskilds ekonomiska angelägenheter ska tas i beaktande. Någon allmän övervägning av hur datakoncentrationer påverkar enskildas makt över sina egna identiteter vid storskalig kartläggning av dessas liv finns inte i proposition 2010/11: Se också sidan 5 i detta dokument, eller sidan 123 i Prop 2010/11:124 där avvägningar skriar med sin frånvaro.

2 Allmänna överväganden om mobilbetalningar i kollektivtrafik Teleoperatörerna har hävdat att de bör räknas som utgivare av elektroniska pengar 2. Detta verkar ha fungerat så länge teleoperatörerna kan visa att de inte enbart agerar mellanhand i betalningstransaktion 3. Företaget 4T agerar inte bara mellanhand utan samlar dessutom in personuppgifter för att hjälpa andra tjänster förbättra sin reklam och marknadsföring. Faller dessa under undantaget? Antagligen beror det på Finansinspektionens goda omdöme vad gäller på ett sådant beslut följande privatlivsövervägningar. Alla typer av kollektivtrafikskort eller SMS betalningstjänster verkar annars solklart falla utanför lagens tillämpningsområde enligt lagen om elektroniska pengar 1 kap 1 1(1) 4. I praktiken [har den tidigare e penninglagen] tillämpats endast på svenska institut som medgetts undantag från lagens bestämmelse 5 innebär att lagen bara tillämpats genom att inte tillämpas alls. Aktören PayEx står bakom SL:s, några av Västra götalands, Linköpings, m fl. betalningstjänster för kollektivtrafik (smsreg och wywallet). PayEx är dock inte Figur 1: Eventuell marknadsuppdelning mellan olika aktörer som medverkar till mobilbetalningar i kollektivtrafiken. Alla hanterar personuppgifter. Otydligt vilka som får skicka vilka uppgifter till varandra, eller om det finns politiskt ansvar för att minimera: a) vilka data som samlas in, b) hur dessa data behandlas och skickas vidare. Också otydligt vilka av aktörerna som behöver uppvisa så kallad kundkännedom. Politiskt ansvar finns bara i toppnivån, långt borta från alla former av implementation. en aktör som medgivits undantag från tidigare epenningslagens bestämmelser om man får tro fotnot 3 på sidan 69 i Prop 2010/11:124. Alltså förefaller sig frågan rimlig om PayEx är en utgivare av elektroniska pengar enligt lagen om elektroniska pengar. Å andra sidan finns ett brett undantag för institut som redan har tillstånd under annan lag enligt 2 kap 2 i lagen 6. Frågan uppenbarar sig om PayEx fallet under det undantaget för tillstånd. 2 Sidan 71, prop 2010:11: Lagen om elektroniska pengar, 1 kap 1 para 1(2). 4 lagras på instrument som kan användas inom ett begränsat nätverk av leverntörer, hos en leverantör i dennes affärsställe eller i fråga om ett begränsat varu eller tjänsteutbud 5 Sidan 70, Prop 2010/11:124 6 Sidan 8, Prop 2010/11:124

3 Teleoperatörer får inget förenklat förfarande för tillståndsansökan (som alltså inte är behäftad med krav på personuppgiftssäkra behandlingsmetoder av resulterande data) 7. Det åtgärdar dock inte på något sätt problemet att staten och regeringen tillåter Finansinspektionen att göra undantag från lagens tillämpningsområde i syfte att låta utgivare av elektroniska pengar /.../ pröva och utveckla nya system och instrument på marknaden någonting som kan gynna uppkomsten av säkrare och effektivare betalningssätt 8. Funktionell separation Funktionell separation innebär att man håller vissa aktiviteter avskilda ur konkurrenshänseende och med avsikt att förenkla marknadstillträde på olika nivåer i en marknad. Sådan separation kan utfärdas av lagstiftare och marknadsregler för att motverka att en viss aktör tillskansar sig så mycket makt i en vertikalt integrerad marknadskedja att nya, bättre tjänster inte uppstår. Vad gäller funktionell separation har varken lagstiftaren eller ansvarig myndighet bemödat sig säkerställa en konkurrenssäker situation genom att faktiskt separera olika typer av verksamheter från varandra. Teleoperatörerna har således haft framgång i sitt krav på att få ägna sig åt samtidig utgivning av elektroniska pengar och annan verksamhet 9. Det ska också sägas att sammankopplingen av genererade databaser till följd av sammankopplade verksamheter enligt 3 kap 5 lagen om elektroniska pengar inte undanställs granskning av Datainspektionen. Finansinspektionen kan förbjuda samkörd verksamhet om denna försämrar eller kan komma att försämra den finansiella sundheten /.../ eller Finansinspektionens möjligheter att utöva tillsyn 10 men någon liknande garanti för försämrat personuppgiftsskydd eller minskad självbestämmanderätt till följd av centraliserade databaser, profilering, och datagrävande utfört av statliga myndigheter eller andra privata företag finns inte. Vidare innebär avvisandet av funktionell separation att enkelheten för marknadstillträde till alla led i marknadskedjan försämras, vilket också försämrar möjligheten för personuppgiftsskyddande och privatlivsskyddande alternativ att slå sig in som alternativa tjänster för de privatpersoner som värnar sin rätt till anonymitet eller integritet. Begreppet kundkännedom i lagen om penningtvätt och personuppgiftsskydd Det skäl som anförts för väldigt tydlig identitetskontroll av alla privatpersoner är skyldigheten för betalningsmottagaren att gardera sig mot penningtvätt. Olika begränsningar i pengasummor innan så kallad kundkännedom och fortlöpande uppföljning 11 blir lagstadgade krav på institutet som utger elektroniska pengar, anges för laddningsbara och icke laddningsbara medier 12. Här finns inte något särskilt marknadsincitament eller något incitament för Finansinspektionen att säkerställa sig om att begreppet kundkännedom inte tolkas som fullständig identifiering och sammankoppling av privatpersonens identitet och interaktioner med omvärlden och tillhörande transaktioner, trots att det för lagens syfte mycket väl skulle räcka med en betydligt mer allmänt hållen överblick över anonymiserade transaktionsmönster Sidan 77, Prop 2010/11:124 8 Sidan 79, Prop 2010/11:124 9 Sidan 11, samt sidan 84 i Prop 2010/11: Sidan 11, Prop 2010/11: Sidan 52, Prop 2010/11:124, 2 kap 5 lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. 12 Sidan 98, Prop 2010/11: Lägg märke till att Artikel 29 gruppens utredning om just transaktionsdata visar att transaktionsdatan som sådan inte är en personuppgift så till vida att denna inte sammankopplas med personligt identifierbar data.

4 Datainspektionen verkar utom i en ett ganska brett undantagsfall krävas ge tillstånd till kreditupplysningsinstitut 14. Data får sedan utväxlas för kreditupplysningsändamål inom en krets av alla företag som utdelar betalningsmedel samt mellan företag som har tillstånd från Datainspektionen 15. Detta går att tolka som att det finns företag som enligt Finansinspektionen har möjlighet att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller säkerställa sig om betalningars autencitet gentemot betalningsgivare och mottagare utan att t ex privatpersoners sårbara ställning ur personuppgiftssynpunkt gentemot finansiella institut granskats med avseende på privatpersoners rättighet till privatliv och integritetsbevarande teknologier. Hur eller ens om Datainspektionen har någon möjlighet att uttala sig om säkerställande av personuppgiftsbehandlingens rimlighet i fall om kundkännedom vid penningtvätt framgår inte av propositionen eller lagen om penningtvätt. Dataöverföringsavtal Frågan om dataöverföringsavtal med spridningsverkan på centraliserade databaser över medborgarnas privata angelägenheter har inte tillägnats någon uppmärksamhet i propositionen gällandet betalning via ombud 16 eller marknadstillträde för aktörer från tredje land eller land inom EES. Även här saknas alltså en allmän förståelse hos lagstiftaren och de implementerande myndigheterna för grundläggande personuppgiftsskyddande koncept som dataintegritet och dataminimering. Det lagstadgade kravet att institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska ha sitt huvudkontor i Sverige 17, om det inte enligt de särskilda bestämmelserna om företag i EES länderna får vara verksamma i Sverige via filial, är menat att på något sätt garantera tillämpligheten av svensk personuppgiftslagstiftning (får man förmoda), men en mer genomarbetad analys av konsekvenserna av avtalsrättsliga överenskommelser mellan dessa institut och tredje parter med avseende på personuppgiftsskydd görs inte av utredarna. Identitetsbegreppet i finansiella tjänster Av redovisning av brottsstatistik gällande identitetsstöld framgår det att t ex kreditkort räknas som en identitet tillhörandes någon specifik person. Sidan av Proposition 2010/11:124 föranleder också antagandet att Finansinspektionen eller Finansdepartementet dragit slutsatsen att konton för elektroniska pengar antingen kan falla inom ramen för samma typ av identitet som kreditkort gör, eller inte. Någon vidare analys av makten över den egna identitet för medborgaren, relationen till medborgarens intresse av att skydda och behålla kontrollen över sina personuppgifter och sin identitet samt vilka parter som ges tillgång till makt och inflytande över dessa och vad det innebär visavi de olika aktörerna som kan antas vara intresserade av att ge ut elektroniska pengar (sidan 83 84, propositionen) görs inte. Det framgår att elektroniska pengar förväntas kunna användas för anonyma betalningar och anonyma transaktioner, men klargörs inte huruvida man faktiskt haft för avsikt att annat än som lagteknisk detalj klargöra denna möjlighet. Det finns inget allmänt uttryck för att det faktiskt kan vara önskvärt att se till att t ex betalningstillhandahållare säkerställer en sådan möjlighet för privatpersonen. Att man kan säkerställa anonymitet gentemot vissa aktörer i en transkationskedja men eventuellt inte mot andra, eller att man kan tillhandahålla en attributionsbaserad autenticering Lagen 2004:297 om bank och finansieringsrörelse. 15 Sidan 26, Prop 2010/11:124, eller föreslagen paragraf 5a lagen om kreditupplysning 1973: Sidan 99, Prop 2010/11: Sidan 13, Prop 2010/11: Attributionsbaserad autenticering behandlas inom ramen för det europeiska forskningsprojektet FIDIS, men har också utarbetats av bland andra PRISEC vid Karlstads universitet och det åtföljande europeiska samarbetsprojektet

5 av privatpersonen, ägnas inte ett ord 19. Trots att dessa lösningar uppenbarligen antingen byggs in, eller inte byggs in, i den underliggande teknologin som man får förmodas påverkas av den lagstiftning som utarbetas kring teknologin. De vidare skrivelserna på sidan i propositionen verkar också visa att det faktiskt lämnas utrymme för Finansinspektionen och andra svenska myndigheter att betänka just samhällsintresset av att kunna genomföra anonyma eller delvis anonyma transaktioner. Detta har dock lämnats utan avseende vad gäller krav på de som implementerar betaltjänster eller betalmedel. Motsatta princip från medborgarens egen identitetskontroll verkar gälla: saker ska spåras så långt det bara går, och bara om det är tekniskt omöjligt att göra detta får den som interagerar med medborgaren låta bli 20. Resultatet blir ett oerhört misstänkliggörande av privatpersonernas avsikter och beteende. Det finns ingen allmän anledning att uppmuntra byggandet av tekniska lösningar som utgår ifrån att människor är snikna, giriga varelser ute efter att skada varandra. Risken för självuppfyllande profetior är olyckligt stor. Behovet av säker autenticering och pålitlig infrastruktur för privatpersoner Autenticeringsmodeller och spärrmöjligheter för privatpersoner baserade på en säker, pålitlig infrastruktur för elektroniska betalningar, pengar och transaktioner, med fokus på privatpersonens möjligheter att själv utöva inflytande över sin roll gentemot betaltjänstinnehavare och finansiella institut saknas 21 så när som på omnämnandet av spärrmöjligheter för att motverka obehöriga transaktioner. I kombination med frågorna om identitetshandlingar, transaktionsövervakning och centraliserade databaser ovan finns utrymme att fråga sig varför regeringen inte tittat närmare på personuppgiftsskydd och framför allt marknds och teknologistyrning för att säkerställa privatpersoners informationskontroll. Några särskilda avgöranden om huruvida storskalig behandling och vidareöverföring av personuppgifter mellan den stora mängd aktörer regeringen och Finansinspektionen tror kommer vilja hantera personuppgifter, kundkännedom, identitetshandlingar och andra för privatpersoner viktiga personuppgiftsaspekter eventuellt kräver mycket större roll och möjligheter för intervenering av Datainspektionen, den enda myndighet i Sverige med ett tydligt och klart mandat att försvara privatpersoners rätt att ha makt, inflytande, översikt och kontroll över sin självbestämmanderätt och sina personuppgifter, görs inte heller! 22 Den enda del av propositionen som går igenom personuppgiftsskydd (kapitel om persondataskydd ) stärker dataskyddet genom att utöka antalet aktörer som utan översyn av Datainspektionen får utbyta kreditupplysningsuppgifter för varandra. Hela frågan om infrastruktur inriktad på privatpersonens egen möjlighet att kontrollera spridning, insamling och behandling av definierande aspekter av dennas identitet och autonomi lämnas åt sidan! Centrala frågeställningar som inte tas upp: ABC4Trust. Syftesspecifik autenticering finns redan inbyggt i flera identifieringssystem som tillämpas i svenska samhället, men är inte lika avgränsat, eftersom mängden data som används för varje enskild autenticering inte nödvändigtvis begränsas till en på förhand bestämd och minimerad för syftet avgränsad datamängd. 19 Sidan 116, Prop 2010/11: Sidan 118, Proposition 2010/11: Sidan , Proposition 2010/11: Sidan 94 95, Proposition 2010/11: Sidan 123, Prop 2010/11:124.

6 Genomgående för hela propositionen är att de anvisade och konsulterade remissinstanserna på intet sätt har något intresse i dagsläget av att bygga personuppgiftsskyddande system. Inte heller Finansinspektionen verkar ha något sådant intresse. Det finns alltså ingen allmänt personuppgiftsskyddande och privatlivsvänlig inställning som kan genomsyra arbetet med nya datoriserade och automatiserade system. Dessa brister behöver åtgärdas politiskt. Lagstiftaren verkar inte över huvud taget ha tagit upp viktiga marknadsfunktioner som i vilken utsträckning man ska tillåta vertikal integration, vad sådan vertikal integration kan innebära och vilka eventuella för och nackdelar uppstår av vertikal integration. Urvalet av remissinstanser visar att man inte har haft för avsikt att bedöma varken lagstiftningen eller de resulterande marknadsmodellerna med avseende på informationssäkerhet eller privatlivssäkerhet. Vilka befogenheter och vilka incitament har Finansinspektionen att avgöra huruvida inte enbart möjliggör ansamling av en stor mängd personuppgifter i en centraliserad databas utgör ett hot mot individens självbestämmanderätt och möjligheter att kontrollera spridning av sina egna personuppgifter mellan privata och privata och statliga aktörer? Det finns inget allmänt personuppgiftsskyddande mål uppsatt i propositionen eller lagen om elektroniska pengar, trots att det datavetenskapligt är mycket lätt att fastställa just riskerna med stora mängder ansamlade personuppgifter i centraliserade databaser vars tillgänglighet eller otillgänglighet respektive andra (offentliga eller privata) aktörer inte går att garantera. Det följer emellertid av många av de diskuterade punkterna ovan att även Finansinspektionen kan ta ett större ansvar för att medborgarnas personuppgifter inte faller helt utanför deras kontroll. Detta kan göras genom till exempel funktionell separation mellan olika verksamheter, som Finansinspektionen kan säkerställa. Finansinspektionen har också möjlighet att förtydliga begreppet kundkännedom på ett sådant sätt att företag som ägnar sig åt kreditupplysning och annan övervakande verksamhet på finansmarknader och vad gäller ekonomiska pengar innebär ett anonymiserat eller pseudonymiserat behandlande av uppgifter på ett sådant sätt att identifierbara stora datamängder inte används på ett för medborgaren oförutsägbart sätt. Den politiska utmaningen är däremot att Finansinspektionen varken är upprättad eller given uppdraget att inkorporera dataskydd, datasäkerhet eller personuppgiftsskydd i sin tillsynsverksamhet.

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164 Kommittédirektiv En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Dir. 2014:164 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning Ansvaret för tillsyn på

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för adoptionsorganisationers utvecklingssamarbete

Riktlinjer för adoptionsorganisationers utvecklingssamarbete 2007-12-18 Diarienummer: 2006-000076 Er ref: Riktlinjer för adoptionsorganisationers utvecklingssamarbete Med anledning av de lagändringar som infördes den 1 januari 2005 avseende internationella adoptionsfrågor

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; Utkom

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 2 Promemorians lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om elektroniska pengar...11 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar...26

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:5 om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder? OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården Yttrande Diarienr 1(7) 2015-09-15 1284-2015 Ert diarienr 4.1-39055/2013 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms läns allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 18 december 2009 (dnr

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län 14 FS 2009:534 14 FS 2013:66 14 FS 2015:35 14 FS 2015:64 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns allmänna föreskrifter (14 FS 2009:534) om åtgärder mot penningtvätt och

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej Exempel på frågeformulär periodisk rapportering enligt de nya penningtvättsföreskrifterna OBS! Exempelformuläret ska ej besvaras! Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Samråd om registrering av beslutsoförmögna i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert

Samråd om registrering av beslutsoförmögna i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert Datum Diarienr 2011-09-16 708-2011 Personuppgiftsombudet NN Samråd om registrering av beslutsoförmögna i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert Frågeställning Du har ställt en fråga om hur ni ska

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Datum Diarienr 2014-09-23 1613-2014 Ert Dnr nr Fi2014/2420 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Att: Hanna Wetter 103 33 STOCKHOLM Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning EU:s dataskyddsförordning Länsstyrelsen den 8 november 2016 Elisabeth Jilderyd och Eva Maria Broberg Datainspektionen Datainspektionen Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014

Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014 Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014 Riksbanken är en myndighet under riksdagen med ansvar för den svenska penningpolitiken. Sedan 1999 har Riksbanken en självständig ställning

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Införande av vissa internationella standarder

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning 1. Eurodac bakgrund Eurodac är ett informationssystem som har inrättats för att identifiera vilken medlemsstat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (S 2011:03) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (S 2011:03) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (S 2011:03) Dir. 2012:24 Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2012 Bakgrund Regeringen

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2006:69. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2006

Kommittédirektiv. Dir. 2006:69. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2006 Kommittédirektiv Utvärdering av konsumentskyddet vid telefonförsäljning - Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder (Jo2005:03) Dir. 2006:69 Beslut

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Finansdepartementet Bankenheten 103 33 STOCKHOLM Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen är inte odelat positiv

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27)

Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-05 Dnr 296/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27) N2012/2150/TE Sammanfattning

Läs mer

Hur står det till med den personliga integriteten?

Hur står det till med den personliga integriteten? Hur står det till med den personliga integriteten? en kartläggning av Integritetskommittén Delbetänkande av Integritetskommittén Stockholm 2016 SOU 2016:41 Sammanfattning Inledning För att kunna ta del

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Beslut Dnr 2007-05-02 1625-2006 58-2007 Riksförbundet BRIS Netclean Technologies Sweden AB Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Datainspektionens beslut

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2017:190 Utkom från trycket

Läs mer

Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 08-6304)

Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 08-6304) 2009-03-27 Till: Finansinspektionen Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 08-6304) Fondbolagens Förening lämnar härmed följande

Läs mer

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438)

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438) 2015-09-15 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-9094 Finansmarknadsavdelningen/Bankenheten (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektroniska pengar; SFS 2011:755 Utkom från trycket den 21 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Tillämpningsområde

Läs mer

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism REMISS 1(24) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Enligt sändlista Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik Avdelningen för stadsövergripande sociala Tjänsteutlåtande Dnr: 1.6-377/2014 Sida 1 (5) 2014-09-03 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden Privat införsel av alkoholdrycker.

Läs mer

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF tackar för möjligheten att få besvara remiss avseende:

Läs mer

Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-15 Närvarande: Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet Ingemar Persson. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism PM 1 (5) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Reviderad version) Tillsynsprojektet I juni 2015 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer