Piratpolitiska utredningar 2013:01. Elektroniska pengar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Piratpolitiska utredningar 2013:01. Elektroniska pengar"

Transkript

1 Piratpolitiska utredningar 2013:01 Elektroniska pengar Inledning: Den här utredningen av utförd av Amelia Andersdotter under mars månad 2013 i syfte att tydliggöra politiska frågeställningar kring de marknadsmodeller och lagar som styr utvecklingen av mobila betalningar och elektroniska betalningar. Den tar ett avstamp i tanken om inbyggt privatlivsskydd i samhällets tekniska infrastruktur och varje individs rätt att själv ha makt och kontroll över sin identitet, sina personuppgifter och sin betalningssäkerhet. Den berör relationen mellan olika statliga myndigheter och organ, samt vilka överväganden som enligt principen om en stark rätt till privatliv behöver göras för att garantera en sund och medborgarfokuserad övergång till det informationsteknologiska samhället. Källhänvisningar finns i fotnötter och med specifika undantag i löptext. En av de stora politiska oklarheterna som uppstått under införandet av nya betalningssystem i kollektivtrafiken i flera landsting i Sverige har rört behandlingen av personuppgifter av biljettansvariga. Det finns flera konfliktytor: dels medborgares kontroll över sin privata information, som enligt definitionen av personuppgifter och de särskilda bestämmelser som gäller personuppgifter i elektroniska tjänster innefattar information om vart man befinner sig och när, dels medborgares relation till biljettutgivarna, alltså de aktörer som tillhandahåller färdbevis. Dels statens relation till biljettutgivare, och biljettutgivarnas relation till andra kommersiella aktörer. Många aktörer agerar i dubbel roll. Teleoperatörer och andra tekniska tjänster relaterade till telekommunikationsnät (tillhandahållare av mobila kommunikationsnät, operativsystem till mobiltelefoner, utvecklare av applikationer till mobiltelefoner, osv) kan således dels vara biljettutgivare, och står därmed i kommersiell relation till företagen som driver lokaltrafiken, eller betalningsförmedlare. Alla dessa aktörer kan skapa databaser som på ett väldigt personligt sätt kartlägger medborgares privata vanor, och utgör därmed en risk för dessa. Staten har ett intresse av att säkerställa sig om att skatter betalas, eller att penningtvätt inte försigår. Därför har staten eventuellt ett intresse av att övervaka och bereda sig tillgång till varje led av betalningskedjan. Konflikten har uppstått för att det är otydligt vilken aktör som samlar in vilken data och när, på vilka grunder och i vilken utsträckning staten och andra kommersiella aktörer kan använda datan för att övervaka eller styra medborgare på olika sätt. Den är utredningen har haft sin grund i kontroverserna kring systemet WyWallet. Den tar avstamp i proposition 2010/11:124 och går igenom olika privatlivsskyddande åtgärder som inte har tagits i beaktande av statens, samt eventuellt Europeiska unionens, aktörer i utformandet av transaktionsbehandlande system för elektroniska pengar. I den nya lagen om elektroniska pengar måste utgivare av elektroniska pengar ha tillstånd för verksamheten. Detta tillstånd ska säkerställa att verksamheten är finansiellt och ekonomiskt sund. Det tas också upp att respekt för personuppgifter vad gäller en enskilds ekonomiska angelägenheter ska tas i beaktande. Någon allmän övervägning av hur datakoncentrationer påverkar enskildas makt över sina egna identiteter vid storskalig kartläggning av dessas liv finns inte i proposition 2010/11: Se också sidan 5 i detta dokument, eller sidan 123 i Prop 2010/11:124 där avvägningar skriar med sin frånvaro.

2 Allmänna överväganden om mobilbetalningar i kollektivtrafik Teleoperatörerna har hävdat att de bör räknas som utgivare av elektroniska pengar 2. Detta verkar ha fungerat så länge teleoperatörerna kan visa att de inte enbart agerar mellanhand i betalningstransaktion 3. Företaget 4T agerar inte bara mellanhand utan samlar dessutom in personuppgifter för att hjälpa andra tjänster förbättra sin reklam och marknadsföring. Faller dessa under undantaget? Antagligen beror det på Finansinspektionens goda omdöme vad gäller på ett sådant beslut följande privatlivsövervägningar. Alla typer av kollektivtrafikskort eller SMS betalningstjänster verkar annars solklart falla utanför lagens tillämpningsområde enligt lagen om elektroniska pengar 1 kap 1 1(1) 4. I praktiken [har den tidigare e penninglagen] tillämpats endast på svenska institut som medgetts undantag från lagens bestämmelse 5 innebär att lagen bara tillämpats genom att inte tillämpas alls. Aktören PayEx står bakom SL:s, några av Västra götalands, Linköpings, m fl. betalningstjänster för kollektivtrafik (smsreg och wywallet). PayEx är dock inte Figur 1: Eventuell marknadsuppdelning mellan olika aktörer som medverkar till mobilbetalningar i kollektivtrafiken. Alla hanterar personuppgifter. Otydligt vilka som får skicka vilka uppgifter till varandra, eller om det finns politiskt ansvar för att minimera: a) vilka data som samlas in, b) hur dessa data behandlas och skickas vidare. Också otydligt vilka av aktörerna som behöver uppvisa så kallad kundkännedom. Politiskt ansvar finns bara i toppnivån, långt borta från alla former av implementation. en aktör som medgivits undantag från tidigare epenningslagens bestämmelser om man får tro fotnot 3 på sidan 69 i Prop 2010/11:124. Alltså förefaller sig frågan rimlig om PayEx är en utgivare av elektroniska pengar enligt lagen om elektroniska pengar. Å andra sidan finns ett brett undantag för institut som redan har tillstånd under annan lag enligt 2 kap 2 i lagen 6. Frågan uppenbarar sig om PayEx fallet under det undantaget för tillstånd. 2 Sidan 71, prop 2010:11: Lagen om elektroniska pengar, 1 kap 1 para 1(2). 4 lagras på instrument som kan användas inom ett begränsat nätverk av leverntörer, hos en leverantör i dennes affärsställe eller i fråga om ett begränsat varu eller tjänsteutbud 5 Sidan 70, Prop 2010/11:124 6 Sidan 8, Prop 2010/11:124

3 Teleoperatörer får inget förenklat förfarande för tillståndsansökan (som alltså inte är behäftad med krav på personuppgiftssäkra behandlingsmetoder av resulterande data) 7. Det åtgärdar dock inte på något sätt problemet att staten och regeringen tillåter Finansinspektionen att göra undantag från lagens tillämpningsområde i syfte att låta utgivare av elektroniska pengar /.../ pröva och utveckla nya system och instrument på marknaden någonting som kan gynna uppkomsten av säkrare och effektivare betalningssätt 8. Funktionell separation Funktionell separation innebär att man håller vissa aktiviteter avskilda ur konkurrenshänseende och med avsikt att förenkla marknadstillträde på olika nivåer i en marknad. Sådan separation kan utfärdas av lagstiftare och marknadsregler för att motverka att en viss aktör tillskansar sig så mycket makt i en vertikalt integrerad marknadskedja att nya, bättre tjänster inte uppstår. Vad gäller funktionell separation har varken lagstiftaren eller ansvarig myndighet bemödat sig säkerställa en konkurrenssäker situation genom att faktiskt separera olika typer av verksamheter från varandra. Teleoperatörerna har således haft framgång i sitt krav på att få ägna sig åt samtidig utgivning av elektroniska pengar och annan verksamhet 9. Det ska också sägas att sammankopplingen av genererade databaser till följd av sammankopplade verksamheter enligt 3 kap 5 lagen om elektroniska pengar inte undanställs granskning av Datainspektionen. Finansinspektionen kan förbjuda samkörd verksamhet om denna försämrar eller kan komma att försämra den finansiella sundheten /.../ eller Finansinspektionens möjligheter att utöva tillsyn 10 men någon liknande garanti för försämrat personuppgiftsskydd eller minskad självbestämmanderätt till följd av centraliserade databaser, profilering, och datagrävande utfört av statliga myndigheter eller andra privata företag finns inte. Vidare innebär avvisandet av funktionell separation att enkelheten för marknadstillträde till alla led i marknadskedjan försämras, vilket också försämrar möjligheten för personuppgiftsskyddande och privatlivsskyddande alternativ att slå sig in som alternativa tjänster för de privatpersoner som värnar sin rätt till anonymitet eller integritet. Begreppet kundkännedom i lagen om penningtvätt och personuppgiftsskydd Det skäl som anförts för väldigt tydlig identitetskontroll av alla privatpersoner är skyldigheten för betalningsmottagaren att gardera sig mot penningtvätt. Olika begränsningar i pengasummor innan så kallad kundkännedom och fortlöpande uppföljning 11 blir lagstadgade krav på institutet som utger elektroniska pengar, anges för laddningsbara och icke laddningsbara medier 12. Här finns inte något särskilt marknadsincitament eller något incitament för Finansinspektionen att säkerställa sig om att begreppet kundkännedom inte tolkas som fullständig identifiering och sammankoppling av privatpersonens identitet och interaktioner med omvärlden och tillhörande transaktioner, trots att det för lagens syfte mycket väl skulle räcka med en betydligt mer allmänt hållen överblick över anonymiserade transaktionsmönster Sidan 77, Prop 2010/11:124 8 Sidan 79, Prop 2010/11:124 9 Sidan 11, samt sidan 84 i Prop 2010/11: Sidan 11, Prop 2010/11: Sidan 52, Prop 2010/11:124, 2 kap 5 lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. 12 Sidan 98, Prop 2010/11: Lägg märke till att Artikel 29 gruppens utredning om just transaktionsdata visar att transaktionsdatan som sådan inte är en personuppgift så till vida att denna inte sammankopplas med personligt identifierbar data.

4 Datainspektionen verkar utom i en ett ganska brett undantagsfall krävas ge tillstånd till kreditupplysningsinstitut 14. Data får sedan utväxlas för kreditupplysningsändamål inom en krets av alla företag som utdelar betalningsmedel samt mellan företag som har tillstånd från Datainspektionen 15. Detta går att tolka som att det finns företag som enligt Finansinspektionen har möjlighet att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller säkerställa sig om betalningars autencitet gentemot betalningsgivare och mottagare utan att t ex privatpersoners sårbara ställning ur personuppgiftssynpunkt gentemot finansiella institut granskats med avseende på privatpersoners rättighet till privatliv och integritetsbevarande teknologier. Hur eller ens om Datainspektionen har någon möjlighet att uttala sig om säkerställande av personuppgiftsbehandlingens rimlighet i fall om kundkännedom vid penningtvätt framgår inte av propositionen eller lagen om penningtvätt. Dataöverföringsavtal Frågan om dataöverföringsavtal med spridningsverkan på centraliserade databaser över medborgarnas privata angelägenheter har inte tillägnats någon uppmärksamhet i propositionen gällandet betalning via ombud 16 eller marknadstillträde för aktörer från tredje land eller land inom EES. Även här saknas alltså en allmän förståelse hos lagstiftaren och de implementerande myndigheterna för grundläggande personuppgiftsskyddande koncept som dataintegritet och dataminimering. Det lagstadgade kravet att institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska ha sitt huvudkontor i Sverige 17, om det inte enligt de särskilda bestämmelserna om företag i EES länderna får vara verksamma i Sverige via filial, är menat att på något sätt garantera tillämpligheten av svensk personuppgiftslagstiftning (får man förmoda), men en mer genomarbetad analys av konsekvenserna av avtalsrättsliga överenskommelser mellan dessa institut och tredje parter med avseende på personuppgiftsskydd görs inte av utredarna. Identitetsbegreppet i finansiella tjänster Av redovisning av brottsstatistik gällande identitetsstöld framgår det att t ex kreditkort räknas som en identitet tillhörandes någon specifik person. Sidan av Proposition 2010/11:124 föranleder också antagandet att Finansinspektionen eller Finansdepartementet dragit slutsatsen att konton för elektroniska pengar antingen kan falla inom ramen för samma typ av identitet som kreditkort gör, eller inte. Någon vidare analys av makten över den egna identitet för medborgaren, relationen till medborgarens intresse av att skydda och behålla kontrollen över sina personuppgifter och sin identitet samt vilka parter som ges tillgång till makt och inflytande över dessa och vad det innebär visavi de olika aktörerna som kan antas vara intresserade av att ge ut elektroniska pengar (sidan 83 84, propositionen) görs inte. Det framgår att elektroniska pengar förväntas kunna användas för anonyma betalningar och anonyma transaktioner, men klargörs inte huruvida man faktiskt haft för avsikt att annat än som lagteknisk detalj klargöra denna möjlighet. Det finns inget allmänt uttryck för att det faktiskt kan vara önskvärt att se till att t ex betalningstillhandahållare säkerställer en sådan möjlighet för privatpersonen. Att man kan säkerställa anonymitet gentemot vissa aktörer i en transkationskedja men eventuellt inte mot andra, eller att man kan tillhandahålla en attributionsbaserad autenticering Lagen 2004:297 om bank och finansieringsrörelse. 15 Sidan 26, Prop 2010/11:124, eller föreslagen paragraf 5a lagen om kreditupplysning 1973: Sidan 99, Prop 2010/11: Sidan 13, Prop 2010/11: Attributionsbaserad autenticering behandlas inom ramen för det europeiska forskningsprojektet FIDIS, men har också utarbetats av bland andra PRISEC vid Karlstads universitet och det åtföljande europeiska samarbetsprojektet

5 av privatpersonen, ägnas inte ett ord 19. Trots att dessa lösningar uppenbarligen antingen byggs in, eller inte byggs in, i den underliggande teknologin som man får förmodas påverkas av den lagstiftning som utarbetas kring teknologin. De vidare skrivelserna på sidan i propositionen verkar också visa att det faktiskt lämnas utrymme för Finansinspektionen och andra svenska myndigheter att betänka just samhällsintresset av att kunna genomföra anonyma eller delvis anonyma transaktioner. Detta har dock lämnats utan avseende vad gäller krav på de som implementerar betaltjänster eller betalmedel. Motsatta princip från medborgarens egen identitetskontroll verkar gälla: saker ska spåras så långt det bara går, och bara om det är tekniskt omöjligt att göra detta får den som interagerar med medborgaren låta bli 20. Resultatet blir ett oerhört misstänkliggörande av privatpersonernas avsikter och beteende. Det finns ingen allmän anledning att uppmuntra byggandet av tekniska lösningar som utgår ifrån att människor är snikna, giriga varelser ute efter att skada varandra. Risken för självuppfyllande profetior är olyckligt stor. Behovet av säker autenticering och pålitlig infrastruktur för privatpersoner Autenticeringsmodeller och spärrmöjligheter för privatpersoner baserade på en säker, pålitlig infrastruktur för elektroniska betalningar, pengar och transaktioner, med fokus på privatpersonens möjligheter att själv utöva inflytande över sin roll gentemot betaltjänstinnehavare och finansiella institut saknas 21 så när som på omnämnandet av spärrmöjligheter för att motverka obehöriga transaktioner. I kombination med frågorna om identitetshandlingar, transaktionsövervakning och centraliserade databaser ovan finns utrymme att fråga sig varför regeringen inte tittat närmare på personuppgiftsskydd och framför allt marknds och teknologistyrning för att säkerställa privatpersoners informationskontroll. Några särskilda avgöranden om huruvida storskalig behandling och vidareöverföring av personuppgifter mellan den stora mängd aktörer regeringen och Finansinspektionen tror kommer vilja hantera personuppgifter, kundkännedom, identitetshandlingar och andra för privatpersoner viktiga personuppgiftsaspekter eventuellt kräver mycket större roll och möjligheter för intervenering av Datainspektionen, den enda myndighet i Sverige med ett tydligt och klart mandat att försvara privatpersoners rätt att ha makt, inflytande, översikt och kontroll över sin självbestämmanderätt och sina personuppgifter, görs inte heller! 22 Den enda del av propositionen som går igenom personuppgiftsskydd (kapitel om persondataskydd ) stärker dataskyddet genom att utöka antalet aktörer som utan översyn av Datainspektionen får utbyta kreditupplysningsuppgifter för varandra. Hela frågan om infrastruktur inriktad på privatpersonens egen möjlighet att kontrollera spridning, insamling och behandling av definierande aspekter av dennas identitet och autonomi lämnas åt sidan! Centrala frågeställningar som inte tas upp: ABC4Trust. Syftesspecifik autenticering finns redan inbyggt i flera identifieringssystem som tillämpas i svenska samhället, men är inte lika avgränsat, eftersom mängden data som används för varje enskild autenticering inte nödvändigtvis begränsas till en på förhand bestämd och minimerad för syftet avgränsad datamängd. 19 Sidan 116, Prop 2010/11: Sidan 118, Proposition 2010/11: Sidan , Proposition 2010/11: Sidan 94 95, Proposition 2010/11: Sidan 123, Prop 2010/11:124.

6 Genomgående för hela propositionen är att de anvisade och konsulterade remissinstanserna på intet sätt har något intresse i dagsläget av att bygga personuppgiftsskyddande system. Inte heller Finansinspektionen verkar ha något sådant intresse. Det finns alltså ingen allmänt personuppgiftsskyddande och privatlivsvänlig inställning som kan genomsyra arbetet med nya datoriserade och automatiserade system. Dessa brister behöver åtgärdas politiskt. Lagstiftaren verkar inte över huvud taget ha tagit upp viktiga marknadsfunktioner som i vilken utsträckning man ska tillåta vertikal integration, vad sådan vertikal integration kan innebära och vilka eventuella för och nackdelar uppstår av vertikal integration. Urvalet av remissinstanser visar att man inte har haft för avsikt att bedöma varken lagstiftningen eller de resulterande marknadsmodellerna med avseende på informationssäkerhet eller privatlivssäkerhet. Vilka befogenheter och vilka incitament har Finansinspektionen att avgöra huruvida inte enbart möjliggör ansamling av en stor mängd personuppgifter i en centraliserad databas utgör ett hot mot individens självbestämmanderätt och möjligheter att kontrollera spridning av sina egna personuppgifter mellan privata och privata och statliga aktörer? Det finns inget allmänt personuppgiftsskyddande mål uppsatt i propositionen eller lagen om elektroniska pengar, trots att det datavetenskapligt är mycket lätt att fastställa just riskerna med stora mängder ansamlade personuppgifter i centraliserade databaser vars tillgänglighet eller otillgänglighet respektive andra (offentliga eller privata) aktörer inte går att garantera. Det följer emellertid av många av de diskuterade punkterna ovan att även Finansinspektionen kan ta ett större ansvar för att medborgarnas personuppgifter inte faller helt utanför deras kontroll. Detta kan göras genom till exempel funktionell separation mellan olika verksamheter, som Finansinspektionen kan säkerställa. Finansinspektionen har också möjlighet att förtydliga begreppet kundkännedom på ett sådant sätt att företag som ägnar sig åt kreditupplysning och annan övervakande verksamhet på finansmarknader och vad gäller ekonomiska pengar innebär ett anonymiserat eller pseudonymiserat behandlande av uppgifter på ett sådant sätt att identifierbara stora datamängder inte används på ett för medborgaren oförutsägbart sätt. Den politiska utmaningen är däremot att Finansinspektionen varken är upprättad eller given uppdraget att inkorporera dataskydd, datasäkerhet eller personuppgiftsskydd i sin tillsynsverksamhet.

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms läns allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 18 december 2009 (dnr

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438)

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438) 2015-09-15 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-9094 Finansmarknadsavdelningen/Bankenheten (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Ny lag om bank- och finansieringsrörelse hur företagen påverkas

Ny lag om bank- och finansieringsrörelse hur företagen påverkas 2004-06-03 moljbjlof^= Ny lag om bank- och finansieringsrörelse hur företagen påverkas Sammanfattning Den 1 juli 2004 börjar en ny lag om bank- och finansieringsrörelse 1 att gälla. Lagen ersätter bankrörelselagen

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/0004 Er referens: Ju/2013/8738/L5 1 (5) 2014-04-25 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm e-post: ju.l5@regeringskansliet.se Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG tills vidare 1 (5) Till värdepappersföretagen FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 29 2 mom. lagen om värdepappersföretag

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar

Läs mer

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet)

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan fysisk eller juridisk person Pers. eller org. nr Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian. R-2010/0672 Stockholm den 16 augusti 2010 Till Finansdepartementet Fi2010/799 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Moderniserade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Kreditupplysningslag (1973:1173)

Kreditupplysningslag (1973:1173) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kreditupplysningslag (1973:1173) SFS nr: 1973:1173 Departement/myndighet:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Grundläggande kassaservice

Grundläggande kassaservice REMISSVAR 2001-08-17 Dnr 2001/1623 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Grundläggande kassaservice (Dnr M2001/6184/ITFoU) 1 Inledande synpunkter Näringsdepartementet föreslår i den remitterade

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se Till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se REMISSYTTRANDE - Förslag till nya föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FI Dnr 11-5610) Sparbankernas Riksförbund, nedan

Läs mer

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster DATUM VÅR REFERENS 008-0-07 Dnr 07-0977 ERT DATUM ER REFERENS Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster POSTADRESS Box 5398, 0 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 6 TELEFON

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Granskning av interna modeller för att

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 december 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB Fastighetsjuristerna Göteborg HB Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg MOTPART Datainspektionen Box 8114

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 371-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ) Ombud: Advokaterna EA och FF MOTPARTER 1. Sandvik Aktiebolag 2. Sandvik Inc

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen.

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. HFD 2015 ref 3 Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. Lagrum: 5 a personuppgiftslagen (1998:204) 2Secure Screening AB (bolaget) tillhandahöll en tjänst som gav företag, organisationer

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet REMISSYTTRANDE 2015-08-26 Institutet för Juridik och Internet Box 586 114 79 Stockholm info@juridikinstitutet.se Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet Sammanfattning Institutet för Juridik

Läs mer

Nya regler om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Nya regler om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare BESLUTSPROMEMORIA Finansinspektionen Datum 2011-11-01 FI Dnr 11-3549 Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya regler om

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Assessing public acceptance of privacy invasive ICT solutions

Assessing public acceptance of privacy invasive ICT solutions Assessing public acceptance of privacy invasive ICT solutions Misse Wester Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan Misse.Wester@abe.kth.se Projektet i perspektiv Finns idag stort intresse

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju2013/3527/L2 Yttrande Stockholm 2013-08-14 Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Svensk Försäkring,

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer