???

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-04-19 2012000???"

Transkript

1 ??? ANBUDSFÖRFRÅGAN Räddningstjänsten Västra Blekinge inbjuder Er härmed att inkomma med skriftligt anbud på en transportbil, i enlighet med villkor i denna anbudsförfrågan. I denna anbudsförfrågan benämns den upphandlande myndigheten beställaren och anbudsgivaren benämns leverantören. Upphandlingsform: Förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, SFS 2007:1091. Alternativa anbud accepteras ej. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Upphandlingens syfte Anskaffning av en transportbil. Avvikelse: Om villkoren i anbudsförfrågan avviker från bestämmelserna i ALOS 05, gäller villkoren i anbudsförfrågan i första hand, därefter bestämmelserna i ALOS 05 Språk: Anbud skall avges på svenska. CPV-nr: Specifikation för utrustning och tjänst omfattar följande bilagor: Kravspecifikation Bilaga 1 Kommersiella villkor Bilaga 2 Administrativa bestämmelser Bilaga 3 Blankett Begäran Upplysningar vid offentlig upphandling Bilaga 4 Förenklad blankett för svar på kravspecifikationen Bilaga 5 Räddningstjänsten Västra Blekinge Anna Johansson Controller

2 Bilaga 1 1. Inledning Transportfordonet skall i första hand användas för transport av personal och utrustning i samband med räddningstjänst i västra Blekinge. 2. Allmänna krav 1. Fordonet skall vara dubbel-cab, 4-dörrar med flak, av typen Toyota Hilux, Mitsubishi L200 eller likvärdigt. 2. Fordonet skall vara lastbilsregistrerade. 3. Fordonsspecifikation 1. Fordonet skall vara fyrhjulsdrivet. 2. Fordonet skall vara utrustad med dieselmotor. 3. Fordonet skall vara utrustad med fast kåpa med standardflak. 4. Framstam skall vara hyttäckande och uppfylla Transportstyrelsens krav. 5. Fordonet skall klara accelation från 0 till 100 km/h på maximalt 13 sekunder. 6. Fordonet skall uppfylla miljöklass Euro Växellåda skall vara automatisk med hög och låg växel. 8. Markfrigång skall vara minst 200 mm. 9. Kromad extraljusbåge i front skall finnas. 10. Fordonets totalvikt skall vara maximalt kg. 11. Dragvikt skall vara minst kg. 12. Draganordning skall vara med 60 mm kula. 13. Färg skall vara klarröd. 4. Säkerhet 1. Sidokrockskydd med sidokrocksgardin och sidokrockskudde skall finnas. 2. Airbag skall finnas på förar- och passagerarplats. 3. Whiplashskydd skall finnas. 4. Bältessträckare på både förar- och passagerarplats skall finnas. 5. Bältespåminnare (lampa eller likvärdigt) skall finnas. 6. Trepunktsbälte skall finnas på minst fyra sittplatser.

3 Bilaga 1 7. Varningsfunktion för öppen dörr (lampa eller likvärdigt) bör finnas. 8. Låsningsfria bromsar skall finnas. 9. Högt monterat bromsljus skall finnas. 10. Yttertemperaturmätare skall finnas. 5. Övrig utrustning 1. Fjärrstyrt centrallås skall finnas. 2. Ratt skall vara inställbar i höjdled. 3. Farthållare skall finnas. 4. Dieselvärmare skall finnas utrustad med timer och fjärrkontroll. 5. Ytterbackspeglar skall vara elektroniskt manövrerbara. 6. Aircondition skall finnas. 7. FM-radio av enkel modell med minst sex snabbval skall finnas. 8. Fordonet skall levereras med sommarhjul samt vinterhjul försedda med dubbdäck (som monteras eller medlevereras beroende på leveranstid). 9. Reservhjul i normalstorlek skall medfölja fordonet. 10. Gummimattor, fram och bak skall finnas. 11. Överdragsklädsel på samtliga stolar/säten skall finnas. Materialet skall vara av skinnimitation eller likvärdigt. 12. Handbok på svenska skall medlevereras. 6. Garantier och service 1. Leverantören skall i anbudet beskriva serviceorganisationen för fordonet. 2. Leverantören skall i anbudet ange vilka garantitider som gäller för fordonet.

4 Bilaga 2 Kommersiella villkor: Specifikation: Leverans av ett transportfordon enl. bif. kravspecifikation. Offererat fordon och utrustning enl. bif. kravspecifikation, bil. 1, skall uppfylla i Sverige gällande lagar, förordningar föreskrifter och standards. Leveransförsening/vite: Leveransförseningar skall aviseras skriftligen i god tid före avtalad leveranstidpunkt, för beställarens bedömning om senareläggning av leveranstiden kan accepteras. Om senareläggning accepteras skall ny leveranstid fastställas. Vite utgår ej för denna senareläggning. Blir leveransen försenad och leverantören ej kan erbjuda godtagbar ersättningsutrustning träder vitesklausulen enligt ALOS 05, punkt 9 i kraft. Procentsatserna i nämnda punkt är 3 % av totalvärdet för beställningen, för varje påbörjad sjudagarsperiod. Vitet är maximerat till 15 % av totalvärdet. Leveransvillkor: Leverans skall ske kostnadsfritt till brandstationen i Karlshamn på sådan tid att personal finns tillgänglig att mottaga fordonet på lämpligt sätt. Vid leverans som ej stämmer överens med gjord beställning, står leverantören för samtliga kostnader, som eventuellt tillkommer för justering eller komplettering av beställt fordon och utrustning eller kostnader för åtgärder i övrigt som behöver vidtagas på fordonet och utrustningen, för att uppfylla kraven i gjord beställning. I övrigt gäller ALOS 05. Leveranstid: Fordonet skall levereras snarast, dock senast Leveranstiden skall anges i antal arbetsveckor efter order. Anbudspris: Pris skall anges netto i svenska kronor, exkl. moms för fordon komplett utrustat och med eventuella intyg och certifikat enl. kravspecifikation, bilaga 1. Betalningsvillkor: 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura. Dröjsmålsränta: Regleras enligt räntelagen. Fakturering: Faktura utställs och sänds till begärd adressat, med Räddningstjänstens, beställande persons namn samt leverantörens momsregistreringsnummer tydligt angivet. Om någon av ovanstående uppgifter saknas på fakturan, går denna i retur till leverantören för korrigering. Ny betalningstid räknas från det datum beställaren erhållit korrigerad faktura i retur. Faktureringsavgift: Faktura-, expeditions- och liknande avgifter accepteras ej.

5 Bilaga 2 Beställning: Beställningen görs skriftligen med referens till antaget anbud. Beställningen skall bekräftas genom skriftligt ordererkännande där leveranstiden är utsatt för upphandlingen. Defekt utrustning: Om levererat fordon och utrustning vid leverans, ej är i fullgott skick med hänsyn till ställda krav, är leverantör skyldig att inom skälig tid efter anmodan från beställaren, åtgärda de påpekanden som framförts alternativt ersätta denna med annan fullgod utrustning. Om detta ej sker äger beställaren rätt att anskaffa beställd utrustning från annan leverantör, varvid ursprunglig leverantör är skyldig att ersätta eventuellt uppkomna merkostnader.

6 Bilaga 3 Administrativa bestämmelser för anbudet Anbuds innehåll: Anbud skall lämnas på hela förfrågan. Anbud skall avges skriftligt och vara underskrivet av för anbudsgivaren behörig befattningshavare. Anbud via telefax och e-post är ej tillåtet. Anbud skall vara uppställt i enlighet med anbudsförfrågan. Detta gäller framförallt vid besvarande av kravspecifikationen. Det skall klart framgå hur ställda krav uppfylles. Varje punkt i kravspecifikationen, bil. 1, skall kommenteras i nummerföljd, med uppfylles eller uppfylles ej. Bilaga 5 kan användas för detta ändamål. I de fall bilaga 5 ej är tillräcklig kan förklaringar och anmärkningar lämnas separat. Ej kommenterad punkt uppfattas som ej uppfylld. I de fall någonting på offererad utrustning avviker från kravspecifikationen, skall detta anges särskilt. Om anbud saknar klar och tydlig redovisning av efterfrågade uppgifter, eller innehållsmässigt ej helt överensstämmer med anbudsförfrågan skall avvikelserna tydligt anges i anbudet samt skall kostnadspåverkande reservationer vara prissatta, finns risk att anbudet ej beaktas. Kompletterande uppgifter och upplysningar: Komplettering av anbud kan endast ske i form av förtydligande för att möjliggöra att anbud jämförs på ett rättvist och likvärdigt sätt och genom rättelse av uppenbar felskrivning, på begäran av beställaren. Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras i anledning av frågor till beställaren, eller av någon annan anledning, lämnas skriftlig komplettering till alla som har begärt ut förfrågningsunderlaget. Eventuella frågor ställs skriftligt till beställaren under nedanstående adress eller via telefon till de tekniska kontaktpersonerna. Administrativa frågor: Tekniska frågor: Räddningstjänsten Västra Blekinge Att: Anna Johansson Rörvägen Karlshamn tel: e-post: Lars-Håkan Svensson tel: , Upphandlingsföreskrifter: Anbud infordras via annons i databasen och på beställarens hemsida, webbadress: Endast anbud som lämnas skriftligen och är inkomna till myndigheten inom angiven tidsfrist (sista anbudsdag) kommer att prövas. Anbud insänds i neutralt förseglat kuvert, märkt enligt uppgift under rubriken Anbudsmärkning, i förfrågan. Absolut sekretess i upphandlingen råder fram till dess beslut fattats av den upphandlande myndigheten. Anbud kan uteslutas från anbudsprövning, om leverantören underlåter att lämna begärda upplysningar eller undanhåller information om sin

7 Bilaga 3 verksamhet, som kan påverka en objektiv anbudsbedömning eller i övrigt lämnar felaktiga upplysningar (LOU, lagen om offentlig upphandling, 10 kap 2 ). Tilldelningsbeslut: Upphandlande myndighet är skyldig, enl. LOU, att sända ett skriftligt tilldelningsbeslut till samtliga anbudssökande och leverantörer om vilken, eller vilka leverantörer, som fått sina anbud antagna. Av tilldelningsbeslutet skall framgå den upphandlande myndighetens motivering till fattat beslut. Överprövning: Ansökan om överprövning av tilldelningsbeslutet skall inges till Blekinge länsrätt. Överklagan skall vara inkommen till länsrätten senast inom 10 kalenderdagar efter att den upphandlande myndighet lämnat upplysningar som avses i LOU 9 kap. 9 första stycket (tilldelningsbeslut). Tecknande av avtal Bindande avtal sluts genom att skriftlig beställning upprättas. Detta kommer att tecknas efter tiodagarsfristen. Krav på leverantör: Leverantören skall till anbudet bifoga: Kopia på företagets registreringsbevis utfärdat av behörig myndighet (i Sverige Patent- och registreringsverket PRV). Leverantör verksam inom Sverige skall tillsammans med anbudet bifoga blankett SKV 4820 (Begäran - Upplysningar vid offentlig upphandling) vederbörligen ifylld av leverantörerna och skattemyndigheten. Överlåtelse av avtal Leverantören äger ej rätt att överlåta avtalet till annan leverantör utan beställarens skriftliga godkännande. Vid bolagsöverlåtelse kan avtalet komma att övertagas av den nya ägaren om beställaren skriftligen godkänner detta Skattekontroll: Beställaren samarbetar med Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, vilka utför en kontroll av leverantören vad gäller dennes fullgörande av inbetalning av skatter och sociala avgifter. Leverantör som ej fullgjort inbetalning av skatter och sociala avgifter kan uteslutas från att deltaga i upphandlingen. Intrång: Leverantören skall garantera att beställarna genom att använda offererad utrustning ej gör intrång i patent-, upphovs-, mönster- och varumärkesrätt eller andra skyddade rättigheter tillhörande tredje man. Tvist: Tvist angående tolkning av beställningsvillkor och utförd leverans eller varje rättsförhållande som uppkommer i denna relation skall, om inte förhandlingar leder till en överenskommelse, lösas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt vid Blekinge tingsrätt. Under

8 Bilaga 3 tiden fram till ett avgörande av en eventuell tvist tillämpas gällande kontrakt enligt beställarens tolkning. Kvalitetssäkring: Anbudsgivare skall ange om företaget är certifierat enl. ISO 9000 och/eller normen eller ej. Om certifiering finns skall intyg om detta bifogas anbudet. Handligars inbördes rangordning Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1 skriftlig ändring och tillägg till avtal 2 avtal 3 eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag 4 ALOS 5 förfrågningsunderlag daterat anbud Anbudsprövning: Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga kommer att antagas med hänsyn till följande: Teknik/bör-krav Pris Leveranstid Service/garanti - Varmed avses tekniska och praktiska fördelar med hänsyn till fordonets utformning avseende exempelvis säkerhet, tekniska lösningar, köregenskaper och uppfyllande av kravspecifikationens bör-krav. - Varmed avses den totala prisnivån på komplett utrustat fordon enl. kravspecifikation. - Varmed avses kortast möjliga leveranstid efter order uttryckt i arbetsveckor. - Varmed avses tillgänglighet på serviceorganisation samt längsta garantitider. Fordon skall finnas tillgängliga för provkörning under vecka 21. Ovanstående kriterier är angivna i prioriterad ordning med det viktigaste först. I syfte att göra en rättvis och rimlig anbudsutvärdering kommer följande poängsättning att ske: Tekniska och praktiska fördelar kommer att bedömas av beställarens referensgrupp. Det fordon som sammantaget bedöms ha flest tekniska och praktiska fördelar ges 5 poäng, det fordon som sammantaget bedöms ha minst tekniska och praktiska fördelar ges 1 poäng och däremellan interpoleras rätlinjigt. Det lägsta anbudspriset ges 5 poäng och övriga anbud ställs i procentmässig relation till det lägsta anbudet på så sätt att ett anbud som

9 Bilaga 3 exempelvis är 10 % högre jämfört med det lägsta anbudet, ges 10 % lägre poäng. Kortast leveranstid ges 5 poäng, längst leveranstid ges 1 poäng och däremellan interpoleras rätlinjigt. Kortaste inställelsetid/tillgänglighet för serviceorganisation för fordonet samt längsta garantitider ges 5 poäng. Längsta inställelsetid/ tillgänglighet för serviceorganisation för fordonet samt kortaste garantitider ges 1 poäng. Däremellan interpoleras rätlinjigt. Värderingsmodellen innebär att det anbud som sammantaget fått den högsta poängsumman efter viktning kommer att antas. Viktning Viktning av prövningskriterier kommer att ske till nedanstående procentsatser: Teknik/bör-krav 40 % Pris 30 % Service/Garanti 20 % Leveranstid 10 % Anbuds giltighetstid: Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud till Sista anbudsdag: Anbudsmärkning: Anbudsförsändelser märks på ytterkuvertet Anbud transportfordon Anbudsadress: Räddningstjänsten Västra Blekinge, Rörvägen 3, Karlshamn

10 Bilaga 4

11 Bilaga 5 Förenklad blankett för besvarande av kravspecifikationen. Anbud skall vara uppställt i enlighet med anbudsförfrågan. Detta gäller framförallt vid besvarande av kravspecifikationen, där det klart skall klart framgå hur ställda krav uppfylls. Varje punkt i kravspecifikationen, bil. 1, skall kommenteras i nummerföljd, med uppfylles eller uppfylles ej. Bilaga 5 kan användas för detta ändamål. I de fall bilaga 5 ej är tillräcklig kan förklaringar och anmärkningar lämnas separat. Kap 2 Allmänna krav Uppfylles Uppfylles ej Kap 3 Fordonsspecifikation Uppfylles Uppfylles ej Kap 4 Säkerhet Uppfylles Uppfylles ej Kap 5 Övrig utrustning Uppfylles Uppfylles ej Kap 6 Garantier och service Uppfylles Uppfylles ej 1. 2.

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer