Landstingets investeringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets investeringar"

Transkript

1

2 Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Bo Thörn Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor 26 mars 2015 Region Östergötland

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 3 GRANSKNINGSRESULTAT 4 ANSVAR, ROLLER OCH DELEGATION 4 LANDSTINGETS INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY 4 ORGANISATION OCH BEFOGENHETER 4 REVISIONELL BEDÖMNING 5 UNDERLAG FÖR UPPHANDLINGAR 5 UPPHANDLINGAR UNDER BYGGPROCESSEN 5 AVROP FRÅN RAMAVTAL 5 FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING - ENTREPRENÖRSGRUPPER 6 FÖRENKLADE OCH ÖPPNA UPPHANDLINGAR 6 DIREKTUPPHANDLINGAR 7 UNDERLAG FÖR UPPHANDLINGARNA 7 REVISIONELL BEDÖMNING 8 MÖTESSTRUKTUR OCH ARBETSORDNING INOM UPPHANDLINGSPROCESSEN 8 MÖTESSTRUKTUR, ARBETSORDNING OCH SAMVERKAN 8 REVISIONELL BEDÖMNING 9 KONTROLL AV FÖLJSAMHET MOT AVTAL SAMT BEHÖRIGHET HOS ATTESTANTER 9 INOM PROJEKTET 9 ATTESTRUTINER 9 KONTROLLER AV AVTALSTROHET 10 VÅR STICKPROVSGRANSKNING 10 REVISIONELL BEDÖMNING 11 UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING 11 INTERN KONTROLL ALLMÄNT 11 UPPFÖLJNING INOM PROJEKTET 11 FRÅN PROJEKTET TILL LEDNINGEN FÖR FM CENTRUM 12 FRÅN FM CENTRUM TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 12 REVISIONELL BEDÖMNING 13 PwC

4 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Östergötland (före detta Landstinget i Östergötland) har PwC granskat regionsstyrelsens (för detta landstingsstyrelsens) kontroll och uppföljning av avtal under genomförande av byggprojekt. Två förtroendevalda revisorer, Eiwor Englund och Agneta Tillmar, har följt granskningen. Granskningen ska besvara den övergripande revisionsfrågan: Har landstingsstyrelsen en tillräcklig kontroll och uppföljning av avtal i genomförandet av byggprojekt? Utifrån de kontrollområden och det urval samt den avgränsning som gjorts i granskningen är den sammanfattande bedömningen att: Regionstyrelsen i huvudsak har en tillräcklig kontroll och uppföljning av avtal i genomförandet av byggprojekt under byggprocessen. Vi redovisar här våra bedömningar inom respektive kontrollområde i granskningen. Ansvar, roller och delegation Vi bedömer att arbets- och ansvarsfördelning som rör Upphandlingscentrum, FM centrum och projektorganisationen för genomförande av Framtidens US stämmer överens med landstingets inköps- och upphandlingspolicy. Underlag för upphandlingar Vi bedömer att ansvarsfördelningen och stödmaterialet som tagits fram när det gäller underlag inför upphandlingar som görs under byggprocessen är ändamålsenliga. Mötesstruktur och arbetsordning inom upphandlingsprocesen Vi bedömer att mötesstruktur, arbetsordning och samverkan inom upphandlingsprocessen är ändamålsenliga. Kontroll av följsamhet mot avtal samt behörighet hos attestanter Vi bedömer att följsamheten mot avtal är god samt att kontrollen av behörighet hos attestanter är tillräcklig. Uppföljning och rapportering Enligt vår bedömning bör chefen för FM centrum, i enlighet med reglementet för intern kontroll, fastställa ett uppföljnings- och internkontrolldokument där det framgår vilka konkreta kontroller som ska utföras. Vi bedömer att uppföljning och rapportering inom byggprojektet och rapporteringen till FM centrum är ändamålsenliga. Vi bedömer att rapportering till landstingsstyrelsen bör utvecklas genom att mer särskilt avse projektet Framtidens US. Framtidens US är ett projekt som skiljer sig från andra investeringsprojekt genom att det, förutom beloppsmässigt är stort, även kommer att få stor betydelse för vården i framtiden. PwC 1 av 13

5 Bakgrund Uppdrag Landstinget, numera regionstyrelse genomför fram till och med år 2020 stora investeringar i ny- och ombyggnation uppgående till totalt 7,2 mdkr. En projektorganisation för Framtidens US har tillsatts som till största delen består av externa konsulter. Med anledning av omfattningen av bygginvesteringarna genomförde revisorerna en riskbedömning av området vid årsskiftet 2012/2013 som pekade på några riskområden. Revisorerna beslutade därför att genomföra återkommande granskningar inom området ny- och ombyggnation. Granskningen genomförs enligt revisionsplan Fullmäktige tog i september 2014 beslut om en reviderad inköps- och upphandlingspolicy där gränsen för direktupphandlingar har anpassats till aktuell lagstiftning. De flesta upphandlingarna under byggprocessen i Framtidens US genomförs som förnyad konkurrensutsättning utifrån upphandlade ramavtal. Det innebär att de leverantörer som landstinget har tecknat ramavtal med erbjuds att lämna anbud på specificerade arbeten. Sedan byggprocessen inleddes har 28 upphandlingar genomförts som förnyad konkurrensutsättning samt 16 som förenklade eller öppna upphandlingar 1. Inom ramen för Framtidens US har fastighetsutvecklingschefen inom FM centrum rätt att skriva på avtal över 20 miljoner kronor och projektchefen upp till 20 miljoner kronor. Det är regionstyrelsen, dåvarande landstingsstyrelsen, som har det övergripande ansvaret. Syftet med granskningen är att bedöma kontrollen och uppföljningen av ingångna avtal. Utifrån syftet ska följande revisionsfråga besvaras: Har landstingsstyrelsen en tillräcklig kontroll och uppföljning av avtal i genomförandet av byggprojektet? Revisionsfrågan ska besvaras utifrån följande kontrollområden: Ansvar, roller och delegation Underlag för upphandlingar Mötesstruktur och arbetsordning inom upphandlingsprocessen Kontroll av följsamhet mot avtal samt behörighet hos attestanter Uppföljning och rapportering Underlag till kontrollområdena har hämtats från följande: - Ekonomistyrningsregler - Internkontrollreglemente 1 Med förenklat och öppet förfarande avses ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten publicerar en upphandlingsannons och där alla intresserade leverantörer kan lämna anbud. I ett öppet förfarande får den upphandlande myndigheten förhandla med en eller flera anbudsgivare. I ett öppet förfarande väljs anbudsgivarna först efter att anbuden har lämnats in. PwC 2 av 13

6 - Projekthandbok - LoU och landstingets inköps- och upphandlingspolicy - Riktlinjer och rutiner för avrop Genomförande Granskningen avgränsas till byggprojektet Framtidens US. Vidare har granskningen avgränsats till aktuella ramavtal och förnyad konkurrensutsättning utifrån ramavtalen samt till förenklade eller öppna upphandlingar som genomförs under byggprocessen. Granskningen avser inte upphandling av generalentreprenaden. Granskningen har genomförts i tre steg. Steg 1. Intervjuer och insamling av data I detta steg intervjuades ansvariga inom FM centrum samt projektchef, projektekonom och projektledare inom projektorganisationen som svarar för förnyad konkurrensutsättning eller förenklade eller öppna upphandlingar. Vidare har vi intervjuat ansvarig inom Upphandlingscentrum som svarar för upphandlingar inom byggsektorn. I samband med intervjuerna har vi tagit del av dokumentation som berör granskningens frågeställningar. Tonvikten har varit på underlag som verifierar den praktiska tillämpningen när det gäller underlag som tas fram inför beställning och avrop, kontroll av genomförda beställningar, attest, samt rapportering inom projektorganisation, till FM centrum samt till landstingsstyrelsen. Steg 2. Avslutade upphandlingar Stickprovsgranskning av fakturor har genomförts. Åtta avslutade upphandlingar med förnyad konkurrensutsättning samt fyra avslutade förenklade eller öppna upphandlingar har valts ut för granskning. Valet av upphandlingar har gjorts med en spridning på ansvariga inom projektorganisationen. Därefter har vi valt 10 fakturor per avtal. Vidare har 22 fakturor från leverantörsreskontra som inte omfattas av upphandling enligt ovan valts ut för granskning. Syftet med detta var att söka efter eventuella direktupphandlingar där det inte finns avtal eller där upphandlingen kan strida mot gällande avtal. Steg 3. Sakgranskning Ett utkast till rapport har översänds till de intervjuade för sakgranskning. PwC 3 av 13

7 Granskningsresultat Ansvar, roller och delegation Landstingets inköps- och upphandlingspolicy Landstingets Inköps- och upphandlingspolicy reviderades under 2014 och beslutades av landstingsfullmäktige i september Policyn utgör ett komplement till gällande lagar och avser all upphandling och alla inköp av varor, tjänster, utrustningar och entreprenader som genomförs av Landstinget i Östergötland. Policyn är densamma som tidigare med undantag för att gränsen för direktupphandlingar har anpassats till aktuell lagstiftning. Av policyn framgår de mål och riktlinjer som ska beaktas vid inköp och upphandling, bland annat att delegationsordningen i landstinget alltid ska följas vid inköp och under upphandlingar. Enligt policyn har Upphandlingscentrum (UC) ansvar för alla upphandlingar och tecknande av kommersiella avtal inom Landstinget i Östergötland. UC ansvarar för bedömning av att lagar, riktlinjer och policys efterlevs. Landstingets verksamheter är skyldiga att känna till och utnyttja de avtal som upprättats. Vidare ansvarar landstingets verksamheter för att utse personal som handlägger inköps- och upphandlingsärenden på respektive enhet och att dessa har relevant kunskap om gällande lagstiftning och policy. Organisation och befogenheter UC är landstingets centrala funktion gällande upphandling. UC genomför alla upphandlingar och tecknande av kommersiella avtal avseende entreprenader, varor, tjänster och utrustning inom landstinget. Två upphandlare inom UC administrerar upphandlingar som omfattar byggsektorn. När upphandlingar inom Framtidens US genomförs svarar FM centrum för att ta fram underlag till kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget, den så kallade AFdelen 2. UC kvalitetssäkrar underlaget, justerar eventuellt innehållet samt kompletterar med avsnitt som tillhör administrationen av upphandlingsprocessen. UC administrerar sedan upphandlingen med annons, förfrågningsunderlag och inkommande anbud. Som stöd för processen används TendSign 3. Inom FM centrum och projektorganisationen för Framtidens US finns en delegationsordning. Befogenheter framgår också i befattningsbeskrivningar för enskilda befattningar i projektorganisationen. Upphandlingschefen skriver under kontrakten för de ramavtal som gäller för landstingets samtliga verksamheter. Inom ramen för Framtidens US gäller följande delegation: 2 AF betyder Allmänna föreskrifter. De administrativa och juridiska kraven för att ett avtal skall kunna slutas preciseras och sammanställs i förfrågningsunderlagets AF-del. 3 TendSign är ett upphandlingsverktyg från företaget Visma för administrativt stöd i upphandlingsprocessen. PwC 4 av 13

8 Fastighetsutvecklingschef inom FM centrum har rätt att skriva under kontrakt över 20 miljoner kronor. Projektchef inom projektet Framtidens US har rätt att skriva under kontrakt upp till 20 miljoner kronor. Projektledare kan göra beställningar upp till 1 miljon kronor. Byggledare kan göra beställningar upp till kronor. Befogenheterna för fastighetsutvecklingschef och projektchef framgår i befattningsbeskrivningen för projektchefen samt i dokumentet Roller, ansvar och befattningsbeskrivning för projektledning FUS 1. Revisionell bedömning Vi bedömer att arbets- och ansvarsfördelning som rör UC, FM centrum och projektorganisationen för genomförande av Framtidens US stämmer överens med landstingets policy och generella riktlinjer för upphandlingar. Underlag för upphandlingar Upphandlingar under byggprocessen Landstinget har upphandlat NCC som generalentreprenör för det uppdrag i Framtidens US som definieras som tätt hus (avser grund, ytterväggar, fönster, tak). Utöver detta uppdrag tillkommer flera verksamhetsspecifika upphandlingar under byggprocessen. Dessa upphandlingar genomförs i någon av följande former: Avrop från ramavtal Förnyad konkurrensutsättning - entreprenörsupphandlingar Förenklade eller öppna upphandlingar Direktupphandlingar Avrop från ramavtal Landstinget har upphandlat ramavtal för flera områden inom byggsektorn. Ramavtalen framgår av följande sammanställning. Ramavtal som avser Projektledning Antal leverantörer Ramavtal som avser Specialistkonsulter Antal leverantörer Projektledning 13 Byggledning 12 Projekteringsledning 12 Kostnadsanalys 8 Konsulter Kontroll 8 Arkitekt och inredning 3 Besiktning 8 Byggnadsteknik 3 Riskanalys 5 VVS-teknik 3 Brandskydd 4 El-teknik 3 Akustik 1 Mark och gatuprojektering 1 SRÖ (Styr, regler och övervakning) 4 PBL (Plan-och bygglag) 7 Geoteknik 2 PwC 5 av 13

9 I förteckningen över ramavtal finns referensnummer till var och en av upphandlingarna, handläggare, start- och slutdatum samt upphandlingsform. Dessa avtal, som ingår i vår granskning, går ut under våren I projektet Framtidens US görs vanligtvis avrop från dessa leverantörer. I de ramavtal som landstinget tecknar framgår att landstinget har möjligheten att gå utanför ramavtalen. Enligt intervjuerna har detta skett vid några tillfällen med motiveringen att annan kompetens och andra erfarenheter behöver tillföras projektet. Förnyad konkurrensutsättning - entreprenörsgrupper UC har upphandlat ramavtal för tre geografiska områden inom landstinget. Inom respektive område finns leverantörer för de fyra tjänsteområdena bygg, VVS, ventilation och el. Framtidens US ingår i det geografiska området Centrala. Inom Centrala finns tre entreprenörsgrupper. Inom varje entreprenörsgrupp har en av entreprenörerna ett uppdrag som samordnare, vilken i samtliga grupper fullgörs av byggentreprenören. Ramavtalen inom entreprenörsgrupperna är upphandlade av UC oberoende av projektet Framtidens US. Inom Framtidens US används ramavtalen för att göra upphandlingar med förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att de leverantörer som landstinget har tecknat ramavtal med erbjuds att lämna anbud på specificerade arbeten inom ramen för Framtidens US. När en upphandling enligt förnyad konkurrensutsättning görs lämnas förfrågningsunderlaget till samordnarna för var och en av de tre entreprenörsgrupperna. Samordnaren administrerar arbetet med anbud från de fyra tjänsteområdena inom entreprenörsgruppen. Samordnaren svarar sedan för samordning inom entreprenörsgruppen av arbetet under byggskedet. Motivet för val av entreprenörsorganisation och sättet att genomföra förnyad konkurrensutsättning är, enligt intervjuerna, en avsikt att påverka leverantörerna som ingår i en entreprenörsgrupp att samarbeta under genomförandet. Detta anges vara särskilt angeläget eftersom entreprenörerna arbetar i sjukhusmiljö och utför detta samtidigt som sjukvårdsproduktionen pågår. Förenklade och öppna upphandlingar Vid några tillfällen har helt nya upphandlingar gjorts. Dessa har genomförts enligt LOU, antingen som förenklat eller öppet förfarande. Förenklat eller öppet förfarande innebär att alla leverantörer har rätt att delta. Enligt den förteckning vi tagit del av har 3 förenklade och 13 öppna upphandlingar genomförts. Inom projektet Framtidens US har upphandlingarna avsett installationer, verksamhetsanpassningar och besiktningar. Upphandlingarna har gällt konsulter och beställningar av mer omfattande entreprenader. Motiven för val att genomföra förenklade eller öppna upphandlingar har bland annat med tidsperioden att göra. Inom projektet anses det vara en fördel att anlita entreprenörer i projektet under en längre tidsperiod, den tid som byggprojektet varar, än den tidsperiod som landstingets ramavtal avser. PwC 6 av 13

10 Upphandlingar av besiktning är ett område som ingår bland de tjänster som upphandlats som öppen upphandling. Motivet är bland annat att det bör vara andra företag än de som har uppdrag inom Framtidens US som gör besiktningarna. Direktupphandlingar Fram till och med juni 2014 var gränsen för direktupphandling enigt LOU omkring kronor. Från den 1 juli 2014 är gränsen för direktupphandling kronor. Samtidigt infördes ett krav på dokumentation och riktlinjer för direktupphandlingar. Även om direktupphandlingsgränserna höjs gäller att upphandlade ramavtal ska användas. Behovet av direktupphandlingar gäller därmed främst situationer där ramavtal saknas för en specifik vara eller tjänst. Få direktupphandlingar genomförs inom projektets ram. De allra flesta upphandlingar som görs avser större belopp varför ett mer formaliserat förfarande enligt LOU används. De tillfällen som de intervjuade kan välja direktupphandlingar är när beställningarna avser mindre belopp, när tjänsterna är mindre komplicerade eller när arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag inte motsvarar värdet av upphandlingen. Enligt intervjuerna förekommer direktupphandlingar vid ytterst få tillfällen och alltid i de fall det inte finns tecknade ramavtal för den tjänst som efterfrågas. Det enda exemplet som har angetts är anlitandet av sökhund för att söka efter eventuellt kvarglömda sprängämnen. Underlag för upphandlingarna Upphandlingar med förnyad konkurrensutsättning samt upphandlingar med förenklade eller öppet förfarande sker löpande inom projektet och utförs i olika upphandlingsformer. Projektchef har huvudansvar för det underlag som tas fram för enskilda avrop eller upphandlingar inom ramen för Framtidens US. Övriga ansvariga inom projektledningen tar fram underlag för objektspecifika upphandlingar inom respektive ansvarsområde. Projektchefen tar oftast fram underlag som avser upphandling av konsulter. Övriga i projektorganisationen som medverkar i att ta fram objektsspecifikt underlag som ritningar och tekniska beskrivningar är projektekonom, projektledare, byggledare och projektörer. Beroende på storlek och komplexitet i enskilda upphandlingar samverkar berörda inom projektet Framtidens US med FM centrum och UC. Vid förnyad konkurrensutsättning beställer oftast projektchefen upphandlingen av UC. I detta sammanhang sker en gemensam planering av tider i upphandlingsprocessen och oftast utarbetar ansvarig inom projektet underlaget i samverkan med UC. UC färdigställer förfrågningsunderlag och sänder detta till respektive samordnare inom entreprenörsgruppen. Vid förnyad konkurrensutsättning tar oftast projektledare fram underlag som kan skickas direkt till UC. Beroende på komplexiteten och omfattningen av det som ska upphandlas sker diskussioner i projektledningsgruppen, med FM centrum eller med UC. En avstämning av underlaget görs mot de ramavtal som ingåtts. PwC 7 av 13

11 Som stöd för upphandlingen, och det material som ska lämnas till UC, finns en mall som motsvarar kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget. Vidare finns det anbudsmallar för upphandling enligt förnyad konkurrensutsättning för vart och ett av de fyra tjänsteområdena bygg, VVS, ventilation och el samt en för gemensamma kostnader. Enligt intervjuerna har det sättet som förnyade konkurrensutsättningar genomförs och omfattningen av upphandlingar medfört en standardisering av processen. Genom de mallar som utarbetas av UC säkerställs delar i upphandlingsprocessen och underlättas arbetet med att utarbeta underlag i upphandlingarna. Revisionell bedömning Vi bedömer att ansvarsfördelningen och stödmaterialet som tagits fram när det gäller underlag inför upphandlingar som görs under byggprocessen är ändamålsenliga. Mötesstruktur och arbetsordning inom upphandlingsprocessen Mötesstruktur, arbetsordning och samverkan Inom projektorganisationen utarbetas underlag för upphandlingar i en formaliserad arbetsordning. Denna kompletteras med informella diskussioner för att stämma av innehåll. Arbetsordningen mellan Framtidens US och UC stämmer överens med ansvarsfördelningen enligt landstingets inköps- och upphandlingspolicy, bland annat när det gäller att ta fram underlag, svara på frågor under upphandlingsprocessen samt utvärderinga av anbud. Inför avrop från ramavtal utarbetas underlag inom projektorganisationen och oftast diskuteras underlaget för avropet inom projektledningen. Beställningar skickas sedan direkt till ramavtalsleverantör. Exempel på avrop är beställning av lås-system. Projektledare, eller den som tagit fram underlaget, är kontaktperson gentemot UC när det gäller frågor och svar under upphandlingsprocessen. I regel är det den person som tagit fram underlaget som besvarar frågorna. Handlingar läggs in i TendSign av UC och i samverkan med de personer inom projektorganisationen som tagit fram underlaget till upphandlingen. Utvärderingen av anbud kan avse lägsta pris eller också innefatta kvalitetsgrunder. Kvalitetsgrunder kan vara kompetens och tidsaspekter. I de fall projektör har upphandlats för att ta fram det underlaget kan dessa också medverka i utvärderingarna. I de fall utvärderingsgrunderna i upphandlingar endast utgörs av priset gör UC en sammanställning. I de upphandlingar där kvalitetsaspekter ingår i utvärderingarna bildas en grupp. Gruppen består av minst tre personer där representanter från projektorganisationen ingår, vanligtvis projektchef, projektekonom eller produktionschef. Vid upphandlingar som genomförs som förnyad konkurrensutsättning, öppet eller förenklat förfarande, är den mest använda proportionen pris 70 procent och kvalitet 30 procent. När det gäller förnyad konkurrensutsättning ingår leveransens sluttid PwC 8 av 13

12 och när det gäller öppet eller förenklat förfarande vanligtvis genomförandeplan i kvalitetsaspekterna. I de fall som öppen eller förenklad upphandling genomförs har arbetsordningen varit densamma som vid förnyad konkurrensutsättning. Dessa upphandlingsformer väljs när kraven i upphandlingen behöver preciseras eller när projekten är avgränsade och inte så starkt beroende av andra projekt i byggprocessen. När anbuden kommit in öppnar UC anbuden. Utvärderingskriterierna har UC och FM centrum tagit fram gemensamt och utvärderingen genomförs också gemensamt. I värderingarna läggs stor vikt vid att leverantörerna har erfarenheter av att arbeta i sjukhusmiljö under det att verksamheterna pågår. Revisionell bedömning Vi bedömer att mötesstruktur, arbetsordning och samverkan inom upphandlingsprocessen är ändamålsenliga. Kontroll av följsamhet mot avtal samt behörighet hos attestanter Inom projektet Inom projektet sker kontinuerligt kontroller av leveranser och förtydliganden av beställningarna. Det sker dagliga diskussioner om vad som ingår eller inte ingår i beställningarna. ÄTA-möten (ändringar, tillägg och avgående arbeten) hålls regelbundet där projektledare, projektekonom och entreprenör deltar. Förtydliganden och förändringar av beställningarna behandlas alltid på byggmöten som äger rum varannan månad. Det som behandlats på byggmöten ligger sedan till grund för besiktningarna. Vidare genomförs så kallade operativa möten inom projektledningsgruppen ungefär en gång per vecka. Vid dessa tillfällen utbyts information om aktuella praktiska frågor som kan röra projektets alla delar. Dessa möten omfattar inte strukturerade genomgångar av ekonomi eller tidsplaner. Vidare deltar projektledarna på entreprenörernas egna samordningsmöten och byggledare bevakar kontinuerligt leveransernas kvalitet, tid och ekonomi. Projektledarna har genomgång med projektekonomen varje månad. Vid dessa tillfällen sker uppföljningar av budget och prognos samt av tidplanen för enskilda beställningar i byggprocessen. Enligt intervjuerna sker inga ytterligare aktiviteter så länge entreprenörerna håller sig inom budget och tidsram. Avvikelser som kan innebära problem diskuteras vid informella möten med fastighetsutvecklingschefen. Budget, prognos och tider för upphandlade delprojekt står i fokus för uppföljningarna. Attestrutiner Beskrivning av regler för kontroll av ekonomiska transaktioner finns dokumenterade i Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll. Anvisningarna är senast uppdaterade PwC 9 av 13

13 Följande kontrollmoment av en leverantörsfaktura ska göras av huvudattestant: Att debiterad vara eller tjänst beställts Att debiterad vara eller tjänst levererats och kvantitativt och kvalitativt överensstämmer med beställning Att pris, rabatt och övriga betalningsvillkor överensstämmer med beställning Att debiterat belopp är korrekt beräknat Att utgiften helt eller delvis inte tidigare belastat enheten Att korrekt kontering av utgiften utförts Att fakturaadressen är korrekt eller ska korrigeras Ankomna fakturor scannas in av fakturamottagare vid FM centrum och sänds sedan vidare till huvudattestant. Huvudattestant är alltid berörd projektledare. Huvudattestant kontrollerar att fakturorna har rätt projektnummer och aktivitetsnummer. Kontroll av fakturor utförs av projektledare, projektekonom, byggledare eller annan person som berörs av upphandlingen. Vissa kontrollåtgärder kan, enligt tillämpningsanvisningarna, överföras till annan attestant, som genom attest signerar bokföringsunderlaget, innan huvudattestanten godkänner det. Fastighetsutvecklingschefen inom FM centrum är utsedd utanordnare för samtliga projekt inom Framtidens US. Utanordningen innebär ett slutligt godkännande av bokföringstransaktionerna. Attestanterna läggs upp i Agresso med behörighetsnivå enligt attestplanen. Exempel på inbyggda kontroller i systemet är beloppsgränser kopplade till behörighet, tidsbestämd aktiverad behörighet samt att attestflödet loggas. Kontroller av avtalstrohet UC gör uppföljningar av avtalstrohet fyra gånger per år genom jämförelser mellan leverantörsregistret och databasen för avtal. En lista skickas ut till varje produktionsenhet om hur stor andel köp som görs från leverantörer med avtal. Uppföljningen sker efter mars, augusti och oktober månader samt vid årsbokslut. Mätetalet för avtalstrohet är andel köp från leverantörer med avtalsbundna leverantörer i förhållande till det totala antalet inköp. Vi har tagit del av resultatet för FM centrum i sin helhet för år Av alla inköp, motsvarande 898 miljoner kronor och fakturor, var andelen köp från avtalsbundna leverantörer 98 procent. Vår stickprovsgranskning Vi har tagit del av en förteckning över samtliga genomförda upphandlingar som avser Framtidens US och som har genomförts efter det att byggprocessen inleddes. I stickprovet har vi bland annat kontrollerat att fakturor har referenser till avtal och objekt samt kontrollerat om fakturerat timpris eller àconto enligt betalningsplan stämmer med avtal. Resultatet av stickprovsgranskningen visar att följsamheten till avtalens allmänna bestämmelser är god. Stickproven, totalt 94 leverantörsfakturor, visade inga avvikelser mellan granskade leverantörsfakturor och avtal. PwC 10 av 13

14 Sökning efter eventuella direktupphandlingar visade att inköp gjorts av fyra leverantörer där det saknats avtal enligt vår förteckning. Vi har begärt kompletterande information om dessa direktupphandlingar från FM centrum och UC. Enligt kompletteringar har: ett inköp genomförts som en enskild ny upphandling enligt LOU två avrop från ramavtal gjorts från IC (Landstingets Informationscentrum) ett avrop från ramavtal under tidigare avtalsperiod gjorts där det finns avtal också för innevarande period Resultatet visar att direktupphandlingarna görs enligt LOU och enligt landstingets inköps- och upphandlingspolicy. Revisionell bedömning Vi bedömer att följsamheten mot avtal är god samt att kontrollen av behörighet hos attestanter är tillräcklig. Uppföljning och rapportering Intern kontroll allmänt Landstingets reglemente för intern styrning och kontroll är daterat Enligt denna är Produktionsenhetschef huvudansvarig för att den interna organisationen och kompetensen är sådan att uppföljning och intern styrningskontroll i redovisning, administrativa system och rutiner kan göras. Den del av system och rutiner som hanteras utanför den egna enheten ansvarar inte produktionsenheten för, men gränssnittet ska definieras och dokumenteras. Produktionsenhetschefen ska fastställa uppföljnings- och internkontrolldokument som ska revideras en gång per år. I tillämpningsanvisningarna, senast reviderad , anges följande: Med uppföljning och internkontroll i redovisning, administrativa system och rutiner menas att beskriva och genomföra de konkreta avstämnings- och kontrollrutiner som löpande behöver ske. FM centrum har tagit fram beskrivningar av rutiner, till exempel för utbetalningsrutinen. FM centrum har dock ingen plan som innehåller konkreta avstämningar och kontroller av rutinerna. Inom Resurscentrum sker vissa generella kontroller som avser hela landstinget. De kontroller som berör FM centrum är representation (deltagarlista) och utbildningar (minst 6 timmar). Produktionsenheterna får del av resultaten från genomförda kontroller. FM centrum anlitar extern konsult för granskning av nedlagda projektkostnader inom Framtidens US. Granskningen avser fakturor från entreprenörer och projektörer och om redovisade kostnader kan styrkas mot underliggande verifikat. Uppföljning inom projektet Uppföljning och rapportering inom projektet avser såväl interna uppföljningar från projekt- och byggledare som avstämningar med entreprenörer. PwC 11 av 13

15 Inom projektet görs en succesiv kalkylering, vilket innebär att ju längre fram i projektet desto säkrare blir prognosen för den slutgiltiga kostnaden. Enligt uppföljningarna och beräkningar av slutkostnad för projektet vid granskningstillfället kommer projektet att hålla sig inom budget. Inom projektet används projektverktyget Antura Projects för hantering av samtliga ritningar och övriga dokument som tillhör administrationen av projektet Framtidens US. Enligt intervjuerna fyller systemet de behov som finns inom projektet. Lägesrapporter för respektive projekt dokumenteras i Antura. Varje projektledare för in eventuella avvikelser för sitt projekt. Med stöd av Antura framställs sedan projektrapporter. Projektledare svarar för sammanställningar av sina projekt där redovisningen lämnas till projektchefen. Projektekonomen träffar gruppen med byggledare för ekonomiska genomgångar. Inför dessa möten genomför projektekonomen avstämningar med var och en av entreprenörerna. Ekonomigenomgångarna leder fram till strukturerade prognoser för respektive delprojekt. Från projektet till ledningen för FM centrum Ledningen för FM centrum får kontinuerligt ekonomiska och beskrivande rapporter från projektchefen. Var tredje månad ställs en kvartalsrapport från Framtidens US samman, vilken redovisas såväl muntligt som skriftligt. I underlaget redovisas den ekonomiska ställningen i varje enskilt delprojekt inom Framtidens US samt en prognos för slutkostnaderna. Projektchefen sammanställer så kallade projektrapporter, vilket är skriftliga redovisningar som skickas kvartalsvis till FM centrum. Från FM centrum till landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsen erhåller rapporter från FM centrum om utfallet för den sammantagna verksamheten och av investeringar. Någon rapportering som specifikt avser Framtidens US sker inte kontinuerligt. Projektrapporter lämnas varannan månad till Sober 4. Vid dessa tillfällen redovisas en beskrivning av det aktuella läget för större byggprojekt/investeringar. FM centrum lämnar delårsrapporter med helårsbedömning till landstingsstyrelsen per mars, augusti och oktober månad. Dessa rapporter avser FM centrums sammanlagda verksamhet och inte respektive byggprojekt. FM centrum redovisar utfallet av investeringsplaner en gång per år till landstingsstyrelsen. 4 Landstingsstyrelsens samordningsberedning. Består av presidiet i styrelsen, presidiet i landstingsstyrelsens beredning för regional utveckling, presidiet i landstingsstyrelsens beredning för strategiska ägarfrågor, presidiet i trafiknämnden samt de politiska samordnare som är underställda styrelsen. PwC 12 av 13

16 Revisionell bedömning Enligt vår bedömning bör chefen för FM centrum, i enlighet med reglementet för intern kontroll, fastställa ett uppföljnings- och internkontrolldokument där det framgår vilka konkreta kontroller som ska utföras. Vi bedömer att uppföljning och rapportering inom byggprojektet och till FM centrum är ändamålsenliga. Vi bedömer att rapportering till landstingsstyrelsen bör utvecklas genom att mer särskilt avse projektet Framtidens US. Framtidens US är ett projekt som skiljer sig från andra investeringsprojekt genom att det, förutom beloppsmässigt är stort, även kommer att få stor betydelse för vården i framtiden. PwC 13 av 13

Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen

Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Stefan Fredriksson Josefin Bjäresten 2017-01-25 Dnr: RS 2015-375 Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för intern styrning och kontroll

Reglemente för intern styrning och kontroll 1(6) Reglemente för intern styrning och kontroll Syfte Landstinget är en demokratiskt styrd och skattefinansierad organisation som ger service till länets invånare. Användningen av gemensamma resurser

Läs mer

Revisionsrapport landstingets investeringar i ny- och ombyggnation den interna kontrollen

Revisionsrapport landstingets investeringar i ny- och ombyggnation den interna kontrollen BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-03-06 LiÖ 2014-298 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport landstingets investeringar i ny- och ombyggnation den interna kontrollen Landstingets

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Revisionsrapport Upphandlingsverksamhet inom Teknikoch servicenämnden Marks kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Innehållsförteckning INLEDNING 1 BAKGRUND 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp.

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp. Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Granskning av upphandling och inköp El ERNST & YOUNG 11111111110w =/J ERNST & YOUNG Innehäll Sammanfattning 3 1. Inledning

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern Antaget av Umeå kommunfullmäktige 2011-05-30. 2(5) Inledning Umeå kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader för

Läs mer

Halmstad kommun. Granskning av entreprenadtjänster. Halmstads Stadsnät AB. Revisionsrapport

Halmstad kommun. Granskning av entreprenadtjänster. Halmstads Stadsnät AB. Revisionsrapport Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Certifierad kommunal revisor Granskning av entreprenadtjänster Halmstads Stadsnät AB Granskning av entreprenadtjänster, Halmstads

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Granskning av entreprenadtjänster. Halmstads kommun

Granskning av entreprenadtjänster. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av entreprenadtjänster Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Rebecca Lindström Cert. Kommunal revisor Februari 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av upphandling

Granskning av upphandling Revisionsrapport Granskning av upphandling Region Halland Bo Thörn Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett i uppdrag att

Läs mer