1[1] 2[2] 3[3] 4[4] 5[5]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1[1] 2[2] 3[3] 4[4] 5[5]"

Transkript

1 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO PM Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Högskolan i Trollhättan Uddevalla har köpt dator, programvaror för datorer samt vissa datakonsulttjänster utan att iaktta ett korrekt förfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Vidare har beställningen i upphandlingen lämnats till ett företag där den upphandlingsansvarige tjänstemannen samtidigt var anställd (men tjänstledig) samt utgjorde ställföreträdare för företaget. Högskolan i Trollhättan Uddevalla har den 28 november 1997 till ett belopp av sammanlagt kronor köpt hårdvara, program och viss utbildning av en s.k First Class Information Server (FCIS), för datakommunikation, från Stiftelsen Telestugan i Färgelanda. Upphandlingen har inom högskolan handlagts av Lennarth Bernhardsson, som vid den aktuella tidpunkten var anställd av Stiftelsen Telestugan i Färgelanda men tillfälligt tjänstledig för att uppehålla en tjänst som projektledare vid det s.k. RIV-projektet inom högskolan. 1[1] I Länsstyrelsen Västra Götalands stiftelseregister var Bernhardsson så sent som den 18 november 1998 antecknad som ställföreträdare (firmatecknare) för Stiftelsen Telestugan i Färgelanda 2[2]. Högskolan i Trollhättan Uddevalla gör gällande att anbud i den aktuella upphandlingen, förutom från Stiftelsen Telestugan i Färgelanda 3[3], även infordrats från Informationscentrum (IC) i Sotenäs kommun, Informationscentrum (IC) i Åmåls kommun samt från Informationscentrum (IC) i Bengtsfors kommun. Samtliga angivna informationscentra är kommunala förvaltningar. Anbud har enligt högskolan infordrats, dels genom meddelande på högskolans hemsida, dels genom elektroniska meddelanden (s.k. ) till Stiftelsen Telestugan i Färgelanda och de angivna kommunerna. Något annat förfrågningsunderlag än de uppgivna elektroniska meddelandena har inte upprättats. Högskolans uppgifter om hur anbudsinfordran har gått till kan inte verifieras genom motsvarande noteringar i myndighetens diarium 4[4]. Till skillnad från vad Högskolan i Trollhättan Uddevalla angivit i sitt yttrande ( se nedan) har Bengtsfors kommun uppgivit för Konkurrenskommissionen att någon offertförfrågan från Högskolan i Trollhättan Uddevalla gällande First Class Information Server inkl. licenser m.m. inte har kommit Informationscentrum i Bengtsfors till handa. 5[5] Någon rättelse avseende dessa uppgifter har inte inkommit från kommunen. Inom anbudstiden anger högskolan att det inkommit två stycken anbud, ett från Stiftelsen Telestugan i Färgelanda samt ett från Sotenäs kommun. Anbuden skall ha öppnats vid en förrättning där, förutom Bernhardsson även en annan tjänsteman närvarit. Något anbudsöppningsprotokoll, som undertecknats av de båda tjänstemännen, har emellertid inte 1[1] 2[2] 3[3] 4[4] 5[5] Se protokoll fört vid sammanträde med Stiftelsen Telestugan i Färgelanda den 6 november , Tjänstledighet Lennarth Bernhardsson. AU beslutade bevilja Lennarth Bernhardsson tjänstledigt under perioden för uppehållande av tjänst som projektledare i RIV-projektet. Stiftelsen Telestugan i Färgelanda , registreringsbevis, Aktnummer 5411 A. Stiftelsen är numera under förfarande för likvidation. Stiftelsen Telestugan i Färgelanda har angivits som IC Färgelanda. Färgelanda kommun driver emellertid inte informationscentrum (IC) i egen regi utan i stiftelseform. Anbudsförfrågan har i angivet avseende således riktats till Stiftelsen Telestugan i Färgelanda. Högskolan i Trollhättan Uddevalla anger i en skrivelse till Konkurrenskommissionen den 10 september 1999 (Dnr. 175/97 A 25) angivit följande: Den aktuella upphandlingen diariefördes ej i HTU:s diarium förrän långt senare. Högskolan har därjämte ingivit en skärmbildsutskrift från Microsoft Exchange, PC-baserat dokumentsystem, vilken utan närmare precisering anger att vissa elektroniska dokument med påstådd anslutning till den aktuella upphandlingen har daterats som upprättade i november Skrivelse den 11 augusti från Informationscentrum i Bengtsfors till Konkurrenskommissionen.

2 upprättats 6[6]. Högskolans uppgifter om inkomna anbud kan heller inte verifieras genom motsvarande noteringar i myndighetens diarium 4. Vad avser anbudet från Stiftelsen Telestugan i Färgelanda framgår att det exemplar av anbudet som förvaras 7[7] hos högskolan inte än undertecknat samt faxat till myndigheten den 9 februari [8], d.v.s. över två månader efter den aktuella beställningen gjordes och en dryg vecka efter det att leverans skett. Utöver en varken daterad eller undertecknad redovisning av inkomna offerter har inte någon dokumentation med angivande av samtliga de skäl på vilka anbud antagits och / eller vad som i övrigt förekommit av betydelse i upphandlingen upprättats inom Högskolan i Trollhättan Uddevalla. Av den angivna redovisningen av inkomna anbud framgår att Stiftelsen Telestugan i Färgelanda inkommit med ett anbud på kronor exklusive moms för den aktuella leveransen. Stiftelsen har emellertid fakturerat högskolan för sammanlagt kronor exkl. moms, varav kronor exkl. moms avser leverans av den tekniska utrustningen jämte licenser m.m. (leverans av varor) samt kronor avser leveranser av tjänster för utbildning och installation (leverans av tjänster). 9[9] Av Stiftelsen Telestugans bokföring framgår att stiftelsen i sin tur köpt den aktuella utrustningen jämte licenser m.m. från privata återförsäljare för [10] samt [11] kronor, totalt kronor. Stiftelsen Telestugan i Färgelanda har således haft ett påslag på 43 procent vid faktureringen vidare till Högskolan. Enligt uppgift skulle de aktuella återförsäljarna, om dessa hade tillfrågats direkt om att inkomma med anbud, kunnat erbjuda Högskolan i Trollhättan Uddevalla samma priser som företagen istället fakturerat Stiftelsen Telestugan för berörd utrustning m.m. Gällande rätt I detta ärende aktualiseras frågan huruvida Högskolan i Trollhättan Uddevalla har förfarit affärsmässigt enligt gällande upphandlingsbestämmelser vid den aktuella upphandlingen av en s.k. First Class Information Server inkl. licenser, utbildning, installation m.m. för datakommunikation, samt huruvida konkurrensen riskerat att snedvridas genom högskolans förfarande. All offentlig upphandling som påbörjats efter den 1 januari 1994 regleras genom lagen (1992:1528) om offentlig upphandling LOU. Upphandlingar av varor och / eller tjänster där det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det s.k. tröskelvärdet 1,728 miljoner kronor 12[12], skall handläggas enligt bestämmelserna i 1 kap. 1-6, 6 kap. samt 7 kap. LOU. 6[6] 7[7] 8[8] 9[9] Högskolan i Trollhättan Uddevalla anger i en skrivelse till Konkurrenskommissionen den 10 september 1999 (Dnr. 175/97 A 25) angivit följande: Vid anbudsöppningen deltog Lennarth Bernhardsson och Monica Hattinger. Något undertecknat protokoll har dock inte upprättats. Högskolan i Trollhättan Uddevalla har i en skrivelse till Konkurrenskommissionen den 10 september 1999 (Dnr. 175/97 A 25) angivit följande: Vad gäller faxdatum på offert från telestugan så har det uppkommit genom att handlingen saknades i samband med bokföringen av inkommen faktura och Telestugan ombads då att faxa en kopia som skulle användas som underlag för bokföring. Aktuellt datum kan, p.g.a. en otydlighet i markeringen alternativt vara den 19 februari Stiftelsen Telestugan i Färgelanda. (1) faktura nr den 1 februari 1998 på exkl. moms avseende leverans av utrustning besående av en First Class Information Server, (2) faktura nr den 1 februari 1998 på exkl. moms avseende utbildning för First Class Information Server samt faktura nr den 1 februari 1998 på kronor exkl. moms avseende 21 timmar systemarbeten (installation). Samtliga fakturor avser leverans som skett den 1 februari 1998 i fakturorna är First Class Information Server förkortat FCIS. 10[10] Faktura nr, den 12 december 1997 på kronor från InfoNU Networking AB till Stiftelsen Telestugan i Färgelanda avseende leverans av en First Class Information Server förkortat FCIS, sessionslicenser. I fakturan ingår dels, ett antal användarlicenser till ett värde av kronor stiftelsen använt på annat sätt, dels frakt och försäkring med 100 kronor exkl. moms, från vilket har bortsetts i jämförelsen ovan. 11[11] Faktura till Stiftelsen Telestugan i Färgelanda från Communikation IT & Mentor AB avseende 1 st. dator Mke 3 pentium à samt en Windows NT Server 4,0 eng. à kronor, totalt kronor. 12[12] Jml. förordningen (1998:59) om ändring i förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. I enlighet med överenskommelsen om offentlig upphandling inom ramen för världshandelsavtalet (GPA inom WTO) skall det omräknade tröskelvärdet gälla från 1 januari 1998.

3 I 1 kap. 4 LOU stadgas som huvudregel att upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. I förarbetena till LOU (prop 1992/93:88 och 1993/94:78) 13[13] motiveras huvudregeln om affärsmässighet med hänsyn till principen om icke diskriminering (jfr. art. 6 i EG- Romfördraget). Reglerna är utformade i syfte att försvåra möjligheterna att i upphandlingen gynna eller missgynna vissa leverantörer på ett obehörigt och därmed konkurrenssnedvridande sätt. Lagens bestämmelser medför också att skattebetalarna skyddas mot onödigt höga kostnader. Enligt 6 kap. 2 LOU skall upphandling ske antingen genom förenklad upphandling eller direktupphandling. Direktupphandling får endast förekomma om upphandlingens värde är så lågt att kostnaden för ett mer formbundet förfarande inte står i rimlig proportion till det upphandlades värde eller om det finns synnerliga skäl såsom synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på en upphandlande enheten. Som riktvärde för vad som kan anses som rimlig beloppsgräns för direktupphandling av varor har Nämnden för offentlig upphandling angivit ett basbelopp eller c:a kronor 14[14]. Enligt 1 kap. 5 LOU skall med förenklad upphandling förstås en upphandling där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer får lämna skriftligt anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Enligt 6 kap. 4 LOU skall en upphandlande enhet som tillämpar förenklad upphandling infordra skriftliga anbud genom annons eller skrivelse. Med skrivelse avses skriftlig form, således är anbudsinfordran ännu inte möjlig enbart i elektronisk form. I vilken omfattning anbudsinfordran skall ske får i varje fall bedömas utifrån vad som kan anses affärsmässigt betingat med tillämpning av huvudregeln i 1 kap. 4 LOU. Lagen om offentlig upphandling innehåller inga bestämmelser vid förenklad upphandling om hur många anbudsgivare som skall tillfrågas eller hur leverantörerna skall väljas ut. När det gäller andra former av upphandling föreskriver lagen ett minsta antal av tre tillfrågade leverantörer vid förhandlad upphandling utan föregående annonsering 15[15] och minst fem tillfrågade leverantörer vid selektiv upphandling 16[16]. Enligt uttalanden i förarbetena till LOU borde de rutiner som hade tillämpats med stöd av den på området tidigare gällande upphandlingsförordningen i allt väsentligt gälla även i fortsättningen. 17[17] Enligt praxis 18[18].bör detta innebära att den upphandlande enheten vid upphandling av s.k. mjuka tjänster skall tillfråga minst tre leverantörer. Det menar också Länsrätten i Göteborgs och Bohus län, som i en dom om överprövning enligt LOU uttalat att det vid upphandling av tjänster inom den s.k. mjuka sektorn räcker att infordra anbud från tre leverantörer. Med leverantör avses enligt 1 kap. 5 första stycket sjätte punkten LOU den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller tillhandahåller tjänster som är aktuella för upphandlingen. Kommunernas allmänna befogenheter att vara "leverantör" i den mening som avses i lagen om offentlig upphandling regleras i kommunallagen (1991:900). Enligt det s.k. förbudet mot spekulativ verksamhet samt den s.k. näringsprincipen enligt kommunallagen får kommunerna inte engagera sig i kommersiell verksamhet eller tillhandahålla varor och tjänster 13[13] Reg.prop 1992/93:88, sid 42 samt [14] Basbeloppet år 1996 utgör enligt beräkningsgrunden 1 kap 6 lagen (1962:381) om allmän försäkring och regeringens förordnande kronor. 15[15] 5 kap. 18 LOU. 16[16] 5 kap. 15 LOU. 17[17] Prop 1992/93:88 sid 42 samt [18] Från senare praxis se bl.a. mål nr vid Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (dom avkunnad i Göteborg den 25 maj 1994) där länsrätten uttalade att det "[v]vid tillämpning av det kommunala upphandlingsreglementet torde... ha räckt med att tillfråga tre anbudsgivare vid upphandling inom den s.k. mjuka sektorn vård, socialtjänst, skola etc.".

4 som även tillhandahålls av näringslivet på den allmänna marknaden. Det är således enligt lag inte tillåtet för kommuner att bedriva handel med datorer och datortillbehör. Kommuner kan därmed inte utgöra leverantörer i upphandlingslagens mening.. Enligt 6 kap. 7 första stycket LOU skall inkomna anbud, efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två av den upphandlande enheten utsedda personer skall delta. Anbuden skall föras upp i en skriftlig förteckning som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen Den upphandlande enheten skall därefter enligt samma kapitel 12 anta antingen det anbud som i enlighet med i förfrågningsunderlaget framförda krav är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det anbud som har lägst anbudspris. Enligt 6 kap. 13 LOU skall det hos den upphandlande enheten slutligen finnas dokumenterat samtliga de skäl på vilka anbud antagits och vad som i övrigt förekommit av betydelse i upphandlingen. LOU behandlar inte uttryckligen vissa situationer som är av intresse från objektivitetssynpunkt, såsom t.ex. vid jäv. Tidigare regelverk i upphandlingsförordningen (1986:366) - UF och normalreglementet för kommunal upphandling - UR, kan i sammanhanget vara vägledande. I UF och UR fanns uttryckligen förbud för att anta ett anbud från en arbetstagare eller en uppdragstagare som hos myndigheten (statlig eller kommunal) hade att ta befattning med upphandlingsärendet (jäv). Enligt de tidigare bestämmelserna fick en upphandlande enhet inte anta ett anbud som hade avgivits av en person som på grund av anställning eller uppdrag hade att ta befattning med upphandlingsärendet. Om anbudet hade lämnats av någon annan anställd eller någon uppdragstagare hos enheten, skulle enheten pröva om anbudet kunde antas. Härvid skulle enheten i bedömningen ta hänsyn till i vilken utsträckning den berörde personen kunde ha haft en särskild insikt om vad som skulle upphandlas eller på något sätt kunde påverka upphandlingen. Även beträffande en sådan jävs-situation finns det inget i LOU som talar för att bedömningen i dag bör vara någon annan 19[19]. Nämnden för offentlig upphandling NOU har i ett ärende uttalat, att en upphandling bör skötas så, att några misstankar om partiskhet inte rimligen kan uppkomma samt att en upphandlande enhet bör ha sin verksamhet organiserad på ett sådant sätt att sådana misstankar inte uppstår. 20[20] Enligt EG-Romfördraget gäller vidare en allmän princip om likabehandling. Fördraget har genom 2 lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, giltighet som svensk lag. Inför Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen uttalade regeringen att "Den i Romfördraget centrala likabehandlingsprincipen återfinns bl.a. i artikel 6 om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet. Andra uttryckliga likabehandlingsprinciper återfinns i artikel 40 tredje stycket i Romfördraget angående likabehandling mellan producenter och konsumenter inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt i artikel 119 i Romfördraget när det gäller lika lön för kvinnor och män. EG-domstolen har dock slagit fast att det inom gemenskapsrätten gäller en allmän likabehandlingsprincip, utöver de uttryckliga bestämmelser som återfinns i fördragen" 21[21]. Den allmänna likabehandlingsprincipen får förstås så att en medlemsstats myndigheter inte får särbehandla eller otillbörligt gynna vissa, t.ex. inhemska, leverantörer framför andra vid bland annat handel inom den offentliga sektorn. 19[19] Angående de tidigare bestämmelsernas i UF och UR giltighet för tolkningen av nu gällande lagstiftning, se reg.prop 1992/93:88, sid 42 samt [20] Se Sammanställning NOU-info 96, s. 47 ff. 21[21] Reg. prop. 1994/95:19 Del 1 sid 478.

5 Yttrande Högskolan i Trollhättan Uddevalla har i ett yttrande över en promemoria med en preliminär bedömning som upprättats i ärendet anfört bl.a. följande: Konkurrenskommissionens påstående att anbud inte har inhämtats från Bengtsfors kommun bestrids. Orsaken till att anbudsförfrågan har gått till de berörda informationscentralerna i kommunal regi är att högskolan utgått från att dessa har som målsättning att efter projekttidens utgång fungera under marknadsmässiga villkor. Högskolan delar kommissionens uppfattning att det var olämpligt att en av de två tjänstemän som handlade upphandlingen tidigare varit anställd hos den valda leverantören. Vad avser det av kommissionen påtalade pålägg som skett genom Stiftelsens förmedling menar högskolan att den påtalade mellanskillnaden förklaras genom den utbildning och de efterjusteringar av konfigurationer som skett i samband med installationen av den aktuella utrustningen. Kommissionens påpekanden föranleder emellertid högskolan att se över sina rutiner i angivet avseende. Bedömning Konkurrenskommissionen är en privat expertgrupp som uppmärksammar och motverkar fall där offentliga organ genom överträdelse av lag, genom subventioner eller genom att sammanblanda myndighetsutövning med annan verksamhet snedvrider konkurrensen. Högskolan i Trollhättan Uddevalla har upphandlat en dataserver, bestående av hårdvara och mjukvara med licenser, samt vissa tjänster för installation och utbildning. Upphandlingens värde uppgår till ett sådant belopp att förfarandet för förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling skulle ha tillämpats. Enligt gällande bestämmelser skulle högskolan därvid ha upprättat ett skriftligt förfrågningsunderlag, infordrat anbud från flera tänkbara leverantörer samt dokumenterat vissa väsentliga moment i upphandlingsprocessen genom bland annat protokoll. Upphandlingen skulle även i övrigt ha genomförts på ett affärsmässigt sätt med utnyttjande av befintlig konkurrens på marknaden. Detta synes emellertid inte ha skett. Högskolans handläggning av upphandlingen föranleder därför följande påpekanden: (I) Vissa erforderliga skriftliga handlingar om upphandlingen har inte företetts. Det har vidare inte visats om de handlingar som har företetts för kommissionen har upprättats i samband med upphandlingen eller om det har skett först senare. Detsamma gäller det anbud som sedermera föranlett beställning från högskolan. Det enda hos högskolan tillgängliga exemplaret av detta anbud har vitsordats som inkommet efter den tidpunkt då upphandlat material redan levererats. (II) Det kan också sättas i fråga om anbud i upphandlingen över huvud taget har infordrats från mer än en leverantör. Utöver Stiftelsen Telestugan i Färgelanda har samtliga i upphandlingen tillfrågade parter varit kommuner, vilka till följd av lag varit förhindrade att avge anbud. Dessutom kan det knappast anses affärsmässigt att istället för de privata återförsäljare som finns tillgängliga på marknaden rikta anbudsförfrågan till ett antal kommuner, vilkas funktion enbart skulle kunna vara att utgöra mellanled mellan högskolan och en faktisk återförsäljare av erforderlig materiel. Av utredningen i ärendet framgår att Stiftelsen har fakturerat högskolan med kronor avseende leverans av befintlig teknisk utrustning jämte licenser m.m. Denna utrustning har Stiftelsen i sin tur köpt in för kronor. Stiftelsens pålägg vid denna del av försäljningen har således varit 43 procent. Därjämte har Stiftelsen fakturerat högskolan sammanlagt kronor för utförda tjänster för installation, utbildning m.m. Högskolans förklaring att det höga påslaget motiveras av att utbildning och installationsarbeten ingår i detta belopp stämmer således inte. Istället kan det konstateras

6 högskolan skulle ha sparat en betydande andel av erlagt pris för materiel och licenser om anbud istället hade infordrats i konkurrens på den egentliga marknaden för datorer och datorservice. Med hänvisning till den för upphandlingen ansvarige tjänstemannens erfarenhet från branschen kan det heller inte antas att högskolan har saknat tillräcklig kunskap för att genomföra en sådan upphandling. (III) Avslutningsvis är det klart olämpligt att den tjänsteman som handlagt upphandlingen vid tidpunkten för denna samtidigt var anställd hos (men tjänstledig från sin befattning) samt utgjorde ställföreträdare för det företag som levererat de aktuella varorna och tjänsterna. I beaktande av det förhållandevis stora påslag som företaget gjort, kan det inte uteslutas att företaget härigenom har haft en otillbörlig fördel av kopplingen till den beslutande tjänstemannen. Vid en sammantagen bedömning finns det enligt Konkurrenskommissionens mening anledning att rikta allvarlig kritik mot Högskolan i Trollhättan Uddevalla för det sätt på vilken den aktuella upphandlingen har handlagts. Genom förfarandet har lagen om offentlig upphandling överträtts på flera punkter samtidigt som konkurrensen har snedvridits. Högskolan har härigenom också riskerat att undergräva sitt förtroende som upphandlare.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-084 PM-2 2001-12-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (för kort anbudstid). Bollnäs kommun

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-026 PM 2 2008-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-026 PM 2 2008-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-026 PM 2 2008-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direktupphandling i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter:

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter: KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-016 PM 2 2007-10-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen och bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling genom tillämpning av en relativ (eller

Läs mer

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling Rapport 2005: 2 Förord En väl fungerande offentlig upphandling är viktig för såväl den offentliga sektorn som företagen. En effektiv offentlig upphandling

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se Socialdepartementet Remissyttrande 2014-09-29 Dnr. S2014/5303/RU och S20154/5301/RU Ang. förslaget avseende nya

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion D-UPPSATS 2005:14 LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion Liza Pettersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND Advokatfirma DLA Nordic KB Kungsgatan 9 PO Box 7315 SE - 103 90 Stockholm, Sweden T +46 8 701 78 00 F +46 8 701 78 99 www.dlanordic.se SE: 916629-6658 PROMEMORIA Till: Från: Carl Schwieler Annika Blomqvist

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling RiR 2006:15 Statliga bolag och offentlig upphandling ISBN 91 7086 082 3 RiR 2006:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Näringsdepartementet Datum 2006-05-31 Dnr

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet

Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2008 Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet Författare: Emma Dolonius Handledare:

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

Upphandling från statliga och kommunala företag

Upphandling från statliga och kommunala företag Ds 2009:36 Upphandling från statliga och kommunala företag Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Meddelad i Uppsala Mål nr E Enhet 1 1 SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Ombud: Jur. kand. Sara-Li Olovsson och advokat Anna Ulfsdotter Forssell Advokatfirman

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 3 2 NOU:s exempel på antidiskrimineringsklausul 4 3 Uppdraget 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 3 2 NOU:s exempel på antidiskrimineringsklausul 4 3 Uppdraget 6 Datum Vår beteckning 2002-05-31 2002/0019-28 Era datum Era beteckningar 2002-01-17 2002-03-27 Regeringen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Fi2002/422 Fi2002/422 Rapport från Nämnden för offentlig upphandling

Läs mer