1[1] 2[2] 3[3] 4[4] 5[5]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1[1] 2[2] 3[3] 4[4] 5[5]"

Transkript

1 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO PM Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Högskolan i Trollhättan Uddevalla har köpt dator, programvaror för datorer samt vissa datakonsulttjänster utan att iaktta ett korrekt förfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Vidare har beställningen i upphandlingen lämnats till ett företag där den upphandlingsansvarige tjänstemannen samtidigt var anställd (men tjänstledig) samt utgjorde ställföreträdare för företaget. Högskolan i Trollhättan Uddevalla har den 28 november 1997 till ett belopp av sammanlagt kronor köpt hårdvara, program och viss utbildning av en s.k First Class Information Server (FCIS), för datakommunikation, från Stiftelsen Telestugan i Färgelanda. Upphandlingen har inom högskolan handlagts av Lennarth Bernhardsson, som vid den aktuella tidpunkten var anställd av Stiftelsen Telestugan i Färgelanda men tillfälligt tjänstledig för att uppehålla en tjänst som projektledare vid det s.k. RIV-projektet inom högskolan. 1[1] I Länsstyrelsen Västra Götalands stiftelseregister var Bernhardsson så sent som den 18 november 1998 antecknad som ställföreträdare (firmatecknare) för Stiftelsen Telestugan i Färgelanda 2[2]. Högskolan i Trollhättan Uddevalla gör gällande att anbud i den aktuella upphandlingen, förutom från Stiftelsen Telestugan i Färgelanda 3[3], även infordrats från Informationscentrum (IC) i Sotenäs kommun, Informationscentrum (IC) i Åmåls kommun samt från Informationscentrum (IC) i Bengtsfors kommun. Samtliga angivna informationscentra är kommunala förvaltningar. Anbud har enligt högskolan infordrats, dels genom meddelande på högskolans hemsida, dels genom elektroniska meddelanden (s.k. ) till Stiftelsen Telestugan i Färgelanda och de angivna kommunerna. Något annat förfrågningsunderlag än de uppgivna elektroniska meddelandena har inte upprättats. Högskolans uppgifter om hur anbudsinfordran har gått till kan inte verifieras genom motsvarande noteringar i myndighetens diarium 4[4]. Till skillnad från vad Högskolan i Trollhättan Uddevalla angivit i sitt yttrande ( se nedan) har Bengtsfors kommun uppgivit för Konkurrenskommissionen att någon offertförfrågan från Högskolan i Trollhättan Uddevalla gällande First Class Information Server inkl. licenser m.m. inte har kommit Informationscentrum i Bengtsfors till handa. 5[5] Någon rättelse avseende dessa uppgifter har inte inkommit från kommunen. Inom anbudstiden anger högskolan att det inkommit två stycken anbud, ett från Stiftelsen Telestugan i Färgelanda samt ett från Sotenäs kommun. Anbuden skall ha öppnats vid en förrättning där, förutom Bernhardsson även en annan tjänsteman närvarit. Något anbudsöppningsprotokoll, som undertecknats av de båda tjänstemännen, har emellertid inte 1[1] 2[2] 3[3] 4[4] 5[5] Se protokoll fört vid sammanträde med Stiftelsen Telestugan i Färgelanda den 6 november , Tjänstledighet Lennarth Bernhardsson. AU beslutade bevilja Lennarth Bernhardsson tjänstledigt under perioden för uppehållande av tjänst som projektledare i RIV-projektet. Stiftelsen Telestugan i Färgelanda , registreringsbevis, Aktnummer 5411 A. Stiftelsen är numera under förfarande för likvidation. Stiftelsen Telestugan i Färgelanda har angivits som IC Färgelanda. Färgelanda kommun driver emellertid inte informationscentrum (IC) i egen regi utan i stiftelseform. Anbudsförfrågan har i angivet avseende således riktats till Stiftelsen Telestugan i Färgelanda. Högskolan i Trollhättan Uddevalla anger i en skrivelse till Konkurrenskommissionen den 10 september 1999 (Dnr. 175/97 A 25) angivit följande: Den aktuella upphandlingen diariefördes ej i HTU:s diarium förrän långt senare. Högskolan har därjämte ingivit en skärmbildsutskrift från Microsoft Exchange, PC-baserat dokumentsystem, vilken utan närmare precisering anger att vissa elektroniska dokument med påstådd anslutning till den aktuella upphandlingen har daterats som upprättade i november Skrivelse den 11 augusti från Informationscentrum i Bengtsfors till Konkurrenskommissionen.

2 upprättats 6[6]. Högskolans uppgifter om inkomna anbud kan heller inte verifieras genom motsvarande noteringar i myndighetens diarium 4. Vad avser anbudet från Stiftelsen Telestugan i Färgelanda framgår att det exemplar av anbudet som förvaras 7[7] hos högskolan inte än undertecknat samt faxat till myndigheten den 9 februari [8], d.v.s. över två månader efter den aktuella beställningen gjordes och en dryg vecka efter det att leverans skett. Utöver en varken daterad eller undertecknad redovisning av inkomna offerter har inte någon dokumentation med angivande av samtliga de skäl på vilka anbud antagits och / eller vad som i övrigt förekommit av betydelse i upphandlingen upprättats inom Högskolan i Trollhättan Uddevalla. Av den angivna redovisningen av inkomna anbud framgår att Stiftelsen Telestugan i Färgelanda inkommit med ett anbud på kronor exklusive moms för den aktuella leveransen. Stiftelsen har emellertid fakturerat högskolan för sammanlagt kronor exkl. moms, varav kronor exkl. moms avser leverans av den tekniska utrustningen jämte licenser m.m. (leverans av varor) samt kronor avser leveranser av tjänster för utbildning och installation (leverans av tjänster). 9[9] Av Stiftelsen Telestugans bokföring framgår att stiftelsen i sin tur köpt den aktuella utrustningen jämte licenser m.m. från privata återförsäljare för [10] samt [11] kronor, totalt kronor. Stiftelsen Telestugan i Färgelanda har således haft ett påslag på 43 procent vid faktureringen vidare till Högskolan. Enligt uppgift skulle de aktuella återförsäljarna, om dessa hade tillfrågats direkt om att inkomma med anbud, kunnat erbjuda Högskolan i Trollhättan Uddevalla samma priser som företagen istället fakturerat Stiftelsen Telestugan för berörd utrustning m.m. Gällande rätt I detta ärende aktualiseras frågan huruvida Högskolan i Trollhättan Uddevalla har förfarit affärsmässigt enligt gällande upphandlingsbestämmelser vid den aktuella upphandlingen av en s.k. First Class Information Server inkl. licenser, utbildning, installation m.m. för datakommunikation, samt huruvida konkurrensen riskerat att snedvridas genom högskolans förfarande. All offentlig upphandling som påbörjats efter den 1 januari 1994 regleras genom lagen (1992:1528) om offentlig upphandling LOU. Upphandlingar av varor och / eller tjänster där det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det s.k. tröskelvärdet 1,728 miljoner kronor 12[12], skall handläggas enligt bestämmelserna i 1 kap. 1-6, 6 kap. samt 7 kap. LOU. 6[6] 7[7] 8[8] 9[9] Högskolan i Trollhättan Uddevalla anger i en skrivelse till Konkurrenskommissionen den 10 september 1999 (Dnr. 175/97 A 25) angivit följande: Vid anbudsöppningen deltog Lennarth Bernhardsson och Monica Hattinger. Något undertecknat protokoll har dock inte upprättats. Högskolan i Trollhättan Uddevalla har i en skrivelse till Konkurrenskommissionen den 10 september 1999 (Dnr. 175/97 A 25) angivit följande: Vad gäller faxdatum på offert från telestugan så har det uppkommit genom att handlingen saknades i samband med bokföringen av inkommen faktura och Telestugan ombads då att faxa en kopia som skulle användas som underlag för bokföring. Aktuellt datum kan, p.g.a. en otydlighet i markeringen alternativt vara den 19 februari Stiftelsen Telestugan i Färgelanda. (1) faktura nr den 1 februari 1998 på exkl. moms avseende leverans av utrustning besående av en First Class Information Server, (2) faktura nr den 1 februari 1998 på exkl. moms avseende utbildning för First Class Information Server samt faktura nr den 1 februari 1998 på kronor exkl. moms avseende 21 timmar systemarbeten (installation). Samtliga fakturor avser leverans som skett den 1 februari 1998 i fakturorna är First Class Information Server förkortat FCIS. 10[10] Faktura nr, den 12 december 1997 på kronor från InfoNU Networking AB till Stiftelsen Telestugan i Färgelanda avseende leverans av en First Class Information Server förkortat FCIS, sessionslicenser. I fakturan ingår dels, ett antal användarlicenser till ett värde av kronor stiftelsen använt på annat sätt, dels frakt och försäkring med 100 kronor exkl. moms, från vilket har bortsetts i jämförelsen ovan. 11[11] Faktura till Stiftelsen Telestugan i Färgelanda från Communikation IT & Mentor AB avseende 1 st. dator Mke 3 pentium à samt en Windows NT Server 4,0 eng. à kronor, totalt kronor. 12[12] Jml. förordningen (1998:59) om ändring i förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. I enlighet med överenskommelsen om offentlig upphandling inom ramen för världshandelsavtalet (GPA inom WTO) skall det omräknade tröskelvärdet gälla från 1 januari 1998.

3 I 1 kap. 4 LOU stadgas som huvudregel att upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. I förarbetena till LOU (prop 1992/93:88 och 1993/94:78) 13[13] motiveras huvudregeln om affärsmässighet med hänsyn till principen om icke diskriminering (jfr. art. 6 i EG- Romfördraget). Reglerna är utformade i syfte att försvåra möjligheterna att i upphandlingen gynna eller missgynna vissa leverantörer på ett obehörigt och därmed konkurrenssnedvridande sätt. Lagens bestämmelser medför också att skattebetalarna skyddas mot onödigt höga kostnader. Enligt 6 kap. 2 LOU skall upphandling ske antingen genom förenklad upphandling eller direktupphandling. Direktupphandling får endast förekomma om upphandlingens värde är så lågt att kostnaden för ett mer formbundet förfarande inte står i rimlig proportion till det upphandlades värde eller om det finns synnerliga skäl såsom synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på en upphandlande enheten. Som riktvärde för vad som kan anses som rimlig beloppsgräns för direktupphandling av varor har Nämnden för offentlig upphandling angivit ett basbelopp eller c:a kronor 14[14]. Enligt 1 kap. 5 LOU skall med förenklad upphandling förstås en upphandling där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer får lämna skriftligt anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Enligt 6 kap. 4 LOU skall en upphandlande enhet som tillämpar förenklad upphandling infordra skriftliga anbud genom annons eller skrivelse. Med skrivelse avses skriftlig form, således är anbudsinfordran ännu inte möjlig enbart i elektronisk form. I vilken omfattning anbudsinfordran skall ske får i varje fall bedömas utifrån vad som kan anses affärsmässigt betingat med tillämpning av huvudregeln i 1 kap. 4 LOU. Lagen om offentlig upphandling innehåller inga bestämmelser vid förenklad upphandling om hur många anbudsgivare som skall tillfrågas eller hur leverantörerna skall väljas ut. När det gäller andra former av upphandling föreskriver lagen ett minsta antal av tre tillfrågade leverantörer vid förhandlad upphandling utan föregående annonsering 15[15] och minst fem tillfrågade leverantörer vid selektiv upphandling 16[16]. Enligt uttalanden i förarbetena till LOU borde de rutiner som hade tillämpats med stöd av den på området tidigare gällande upphandlingsförordningen i allt väsentligt gälla även i fortsättningen. 17[17] Enligt praxis 18[18].bör detta innebära att den upphandlande enheten vid upphandling av s.k. mjuka tjänster skall tillfråga minst tre leverantörer. Det menar också Länsrätten i Göteborgs och Bohus län, som i en dom om överprövning enligt LOU uttalat att det vid upphandling av tjänster inom den s.k. mjuka sektorn räcker att infordra anbud från tre leverantörer. Med leverantör avses enligt 1 kap. 5 första stycket sjätte punkten LOU den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller tillhandahåller tjänster som är aktuella för upphandlingen. Kommunernas allmänna befogenheter att vara "leverantör" i den mening som avses i lagen om offentlig upphandling regleras i kommunallagen (1991:900). Enligt det s.k. förbudet mot spekulativ verksamhet samt den s.k. näringsprincipen enligt kommunallagen får kommunerna inte engagera sig i kommersiell verksamhet eller tillhandahålla varor och tjänster 13[13] Reg.prop 1992/93:88, sid 42 samt [14] Basbeloppet år 1996 utgör enligt beräkningsgrunden 1 kap 6 lagen (1962:381) om allmän försäkring och regeringens förordnande kronor. 15[15] 5 kap. 18 LOU. 16[16] 5 kap. 15 LOU. 17[17] Prop 1992/93:88 sid 42 samt [18] Från senare praxis se bl.a. mål nr vid Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (dom avkunnad i Göteborg den 25 maj 1994) där länsrätten uttalade att det "[v]vid tillämpning av det kommunala upphandlingsreglementet torde... ha räckt med att tillfråga tre anbudsgivare vid upphandling inom den s.k. mjuka sektorn vård, socialtjänst, skola etc.".

4 som även tillhandahålls av näringslivet på den allmänna marknaden. Det är således enligt lag inte tillåtet för kommuner att bedriva handel med datorer och datortillbehör. Kommuner kan därmed inte utgöra leverantörer i upphandlingslagens mening.. Enligt 6 kap. 7 första stycket LOU skall inkomna anbud, efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två av den upphandlande enheten utsedda personer skall delta. Anbuden skall föras upp i en skriftlig förteckning som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen Den upphandlande enheten skall därefter enligt samma kapitel 12 anta antingen det anbud som i enlighet med i förfrågningsunderlaget framförda krav är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det anbud som har lägst anbudspris. Enligt 6 kap. 13 LOU skall det hos den upphandlande enheten slutligen finnas dokumenterat samtliga de skäl på vilka anbud antagits och vad som i övrigt förekommit av betydelse i upphandlingen. LOU behandlar inte uttryckligen vissa situationer som är av intresse från objektivitetssynpunkt, såsom t.ex. vid jäv. Tidigare regelverk i upphandlingsförordningen (1986:366) - UF och normalreglementet för kommunal upphandling - UR, kan i sammanhanget vara vägledande. I UF och UR fanns uttryckligen förbud för att anta ett anbud från en arbetstagare eller en uppdragstagare som hos myndigheten (statlig eller kommunal) hade att ta befattning med upphandlingsärendet (jäv). Enligt de tidigare bestämmelserna fick en upphandlande enhet inte anta ett anbud som hade avgivits av en person som på grund av anställning eller uppdrag hade att ta befattning med upphandlingsärendet. Om anbudet hade lämnats av någon annan anställd eller någon uppdragstagare hos enheten, skulle enheten pröva om anbudet kunde antas. Härvid skulle enheten i bedömningen ta hänsyn till i vilken utsträckning den berörde personen kunde ha haft en särskild insikt om vad som skulle upphandlas eller på något sätt kunde påverka upphandlingen. Även beträffande en sådan jävs-situation finns det inget i LOU som talar för att bedömningen i dag bör vara någon annan 19[19]. Nämnden för offentlig upphandling NOU har i ett ärende uttalat, att en upphandling bör skötas så, att några misstankar om partiskhet inte rimligen kan uppkomma samt att en upphandlande enhet bör ha sin verksamhet organiserad på ett sådant sätt att sådana misstankar inte uppstår. 20[20] Enligt EG-Romfördraget gäller vidare en allmän princip om likabehandling. Fördraget har genom 2 lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, giltighet som svensk lag. Inför Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen uttalade regeringen att "Den i Romfördraget centrala likabehandlingsprincipen återfinns bl.a. i artikel 6 om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet. Andra uttryckliga likabehandlingsprinciper återfinns i artikel 40 tredje stycket i Romfördraget angående likabehandling mellan producenter och konsumenter inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt i artikel 119 i Romfördraget när det gäller lika lön för kvinnor och män. EG-domstolen har dock slagit fast att det inom gemenskapsrätten gäller en allmän likabehandlingsprincip, utöver de uttryckliga bestämmelser som återfinns i fördragen" 21[21]. Den allmänna likabehandlingsprincipen får förstås så att en medlemsstats myndigheter inte får särbehandla eller otillbörligt gynna vissa, t.ex. inhemska, leverantörer framför andra vid bland annat handel inom den offentliga sektorn. 19[19] Angående de tidigare bestämmelsernas i UF och UR giltighet för tolkningen av nu gällande lagstiftning, se reg.prop 1992/93:88, sid 42 samt [20] Se Sammanställning NOU-info 96, s. 47 ff. 21[21] Reg. prop. 1994/95:19 Del 1 sid 478.

5 Yttrande Högskolan i Trollhättan Uddevalla har i ett yttrande över en promemoria med en preliminär bedömning som upprättats i ärendet anfört bl.a. följande: Konkurrenskommissionens påstående att anbud inte har inhämtats från Bengtsfors kommun bestrids. Orsaken till att anbudsförfrågan har gått till de berörda informationscentralerna i kommunal regi är att högskolan utgått från att dessa har som målsättning att efter projekttidens utgång fungera under marknadsmässiga villkor. Högskolan delar kommissionens uppfattning att det var olämpligt att en av de två tjänstemän som handlade upphandlingen tidigare varit anställd hos den valda leverantören. Vad avser det av kommissionen påtalade pålägg som skett genom Stiftelsens förmedling menar högskolan att den påtalade mellanskillnaden förklaras genom den utbildning och de efterjusteringar av konfigurationer som skett i samband med installationen av den aktuella utrustningen. Kommissionens påpekanden föranleder emellertid högskolan att se över sina rutiner i angivet avseende. Bedömning Konkurrenskommissionen är en privat expertgrupp som uppmärksammar och motverkar fall där offentliga organ genom överträdelse av lag, genom subventioner eller genom att sammanblanda myndighetsutövning med annan verksamhet snedvrider konkurrensen. Högskolan i Trollhättan Uddevalla har upphandlat en dataserver, bestående av hårdvara och mjukvara med licenser, samt vissa tjänster för installation och utbildning. Upphandlingens värde uppgår till ett sådant belopp att förfarandet för förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling skulle ha tillämpats. Enligt gällande bestämmelser skulle högskolan därvid ha upprättat ett skriftligt förfrågningsunderlag, infordrat anbud från flera tänkbara leverantörer samt dokumenterat vissa väsentliga moment i upphandlingsprocessen genom bland annat protokoll. Upphandlingen skulle även i övrigt ha genomförts på ett affärsmässigt sätt med utnyttjande av befintlig konkurrens på marknaden. Detta synes emellertid inte ha skett. Högskolans handläggning av upphandlingen föranleder därför följande påpekanden: (I) Vissa erforderliga skriftliga handlingar om upphandlingen har inte företetts. Det har vidare inte visats om de handlingar som har företetts för kommissionen har upprättats i samband med upphandlingen eller om det har skett först senare. Detsamma gäller det anbud som sedermera föranlett beställning från högskolan. Det enda hos högskolan tillgängliga exemplaret av detta anbud har vitsordats som inkommet efter den tidpunkt då upphandlat material redan levererats. (II) Det kan också sättas i fråga om anbud i upphandlingen över huvud taget har infordrats från mer än en leverantör. Utöver Stiftelsen Telestugan i Färgelanda har samtliga i upphandlingen tillfrågade parter varit kommuner, vilka till följd av lag varit förhindrade att avge anbud. Dessutom kan det knappast anses affärsmässigt att istället för de privata återförsäljare som finns tillgängliga på marknaden rikta anbudsförfrågan till ett antal kommuner, vilkas funktion enbart skulle kunna vara att utgöra mellanled mellan högskolan och en faktisk återförsäljare av erforderlig materiel. Av utredningen i ärendet framgår att Stiftelsen har fakturerat högskolan med kronor avseende leverans av befintlig teknisk utrustning jämte licenser m.m. Denna utrustning har Stiftelsen i sin tur köpt in för kronor. Stiftelsens pålägg vid denna del av försäljningen har således varit 43 procent. Därjämte har Stiftelsen fakturerat högskolan sammanlagt kronor för utförda tjänster för installation, utbildning m.m. Högskolans förklaring att det höga påslaget motiveras av att utbildning och installationsarbeten ingår i detta belopp stämmer således inte. Istället kan det konstateras

6 högskolan skulle ha sparat en betydande andel av erlagt pris för materiel och licenser om anbud istället hade infordrats i konkurrens på den egentliga marknaden för datorer och datorservice. Med hänvisning till den för upphandlingen ansvarige tjänstemannens erfarenhet från branschen kan det heller inte antas att högskolan har saknat tillräcklig kunskap för att genomföra en sådan upphandling. (III) Avslutningsvis är det klart olämpligt att den tjänsteman som handlagt upphandlingen vid tidpunkten för denna samtidigt var anställd hos (men tjänstledig från sin befattning) samt utgjorde ställföreträdare för det företag som levererat de aktuella varorna och tjänsterna. I beaktande av det förhållandevis stora påslag som företaget gjort, kan det inte uteslutas att företaget härigenom har haft en otillbörlig fördel av kopplingen till den beslutande tjänstemannen. Vid en sammantagen bedömning finns det enligt Konkurrenskommissionens mening anledning att rikta allvarlig kritik mot Högskolan i Trollhättan Uddevalla för det sätt på vilken den aktuella upphandlingen har handlagts. Genom förfarandet har lagen om offentlig upphandling överträtts på flera punkter samtidigt som konkurrensen har snedvridits. Högskolan har härigenom också riskerat att undergräva sitt förtroende som upphandlare.

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023 PM 2 2002-06-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Arvika kommun har vid selektiv upphandling

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-007 PM 2 1999-04-15

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-007 PM 2 1999-04-15 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-007 PM 2 1999-04-15 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). MKB Fastighets AB har vid upphandling

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-061

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-061 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-061 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Stockholms stad har vid upphandlig av

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (värdering av referenser)

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (värdering av referenser) KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-083 PM-2 2001-12-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (värdering av referenser) Stockholms

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-026 PM 2 2001-06-06 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-026 PM 2 2001-06-06 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-026 PM 2 2001-06-06 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom underlåtenhet att vid upphandling i samband med en avyttring av en egenregiverksamhet (företagshälsovård)

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-084 PM-2 2001-12-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-055

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-055 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-055 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörlig särbehandling). Länsarbetsnämnden

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-006 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.4, 2015-03-30 ANSÖKAN 2015-05-22 Dnr 380/2015 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Upplands-Bro

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-065 PM-2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning/in-house-undantag).

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 2015-09-10 Avdelning 32 Meddelad i Stockholm SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stocldiolm MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen Mål nr Sida 1 (7) mmwmmmm Avd

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Finansdepartementet Enheten för Upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Vid möte på Finansdepartementet, Enheten för upphandlingsrätt,

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking Revisionsrapport* Bemanningsföretag Landstinget Halland 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Syfte/revisionsfråga...1 3 Metod och omfattning...1

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Yttrande i Kammarrättens i Sundsvall mål 16-07 mellan Hallstahammars kommun och Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Yttrande i Kammarrättens i Sundsvall mål 16-07 mellan Hallstahammars kommun och Länsstyrelsen i Gävleborgs län Handläggare Datum Diarienummer 1(5) Charlotte Brunlid 2007-04-17 Ert datum Er beteckning 2007-01-26 Mål nr 16-07 Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 SUNDSVALL Yttrande i Kammarrättens i Sundsvall mål

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom åsidosättande av reglerna om affärsmässighet och opartiskhet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom åsidosättande av reglerna om affärsmässighet och opartiskhet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-053 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom åsidosättande av reglerna om affärsmässighet och opartiskhet vid offentlig upphandling. Staten

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION 5 Förvaltningar 5 Brukare 5 Beställare 5 Inköpssamordnare 5 Beslutsattestant

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 09-002 PM 2 2009-03-04 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 09-002 PM 2 2009-03-04 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 09-002 PM 2 2009-03-04 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (villkor om vissa produktvarumärken).

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2011-12-01 Dnr 739/2011 1 (8) Juridiska avdelningen Daniel Johansson Processråd 08-7001574 daniel.johansson@kkv.se Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (för kort anbudstid). Bollnäs kommun

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 EMPIRIKON AB Vallentuna 2004-03-01, senast reviderad 2005-10-31 Jan Andersson 2 Projekt Eka, Bengtfors kommun Pm - strategi för upphandling

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy 1. Omfattning Upphandlings- och inköpspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom staden. Denna policy fastställer

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar KONKURRENSVERKEr Swedish Gompetition Authority 2014-11-19 Dnr 179/2014 1 (7) stiftelsen Högskolan i Jönköping Box 1026 55111 Jönköping Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar Konkurrensverkets

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer