1[1] 2[2] 3[3] 4[4] 5[5]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1[1] 2[2] 3[3] 4[4] 5[5]"

Transkript

1 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO PM Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Högskolan i Trollhättan Uddevalla har köpt dator, programvaror för datorer samt vissa datakonsulttjänster utan att iaktta ett korrekt förfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Vidare har beställningen i upphandlingen lämnats till ett företag där den upphandlingsansvarige tjänstemannen samtidigt var anställd (men tjänstledig) samt utgjorde ställföreträdare för företaget. Högskolan i Trollhättan Uddevalla har den 28 november 1997 till ett belopp av sammanlagt kronor köpt hårdvara, program och viss utbildning av en s.k First Class Information Server (FCIS), för datakommunikation, från Stiftelsen Telestugan i Färgelanda. Upphandlingen har inom högskolan handlagts av Lennarth Bernhardsson, som vid den aktuella tidpunkten var anställd av Stiftelsen Telestugan i Färgelanda men tillfälligt tjänstledig för att uppehålla en tjänst som projektledare vid det s.k. RIV-projektet inom högskolan. 1[1] I Länsstyrelsen Västra Götalands stiftelseregister var Bernhardsson så sent som den 18 november 1998 antecknad som ställföreträdare (firmatecknare) för Stiftelsen Telestugan i Färgelanda 2[2]. Högskolan i Trollhättan Uddevalla gör gällande att anbud i den aktuella upphandlingen, förutom från Stiftelsen Telestugan i Färgelanda 3[3], även infordrats från Informationscentrum (IC) i Sotenäs kommun, Informationscentrum (IC) i Åmåls kommun samt från Informationscentrum (IC) i Bengtsfors kommun. Samtliga angivna informationscentra är kommunala förvaltningar. Anbud har enligt högskolan infordrats, dels genom meddelande på högskolans hemsida, dels genom elektroniska meddelanden (s.k. ) till Stiftelsen Telestugan i Färgelanda och de angivna kommunerna. Något annat förfrågningsunderlag än de uppgivna elektroniska meddelandena har inte upprättats. Högskolans uppgifter om hur anbudsinfordran har gått till kan inte verifieras genom motsvarande noteringar i myndighetens diarium 4[4]. Till skillnad från vad Högskolan i Trollhättan Uddevalla angivit i sitt yttrande ( se nedan) har Bengtsfors kommun uppgivit för Konkurrenskommissionen att någon offertförfrågan från Högskolan i Trollhättan Uddevalla gällande First Class Information Server inkl. licenser m.m. inte har kommit Informationscentrum i Bengtsfors till handa. 5[5] Någon rättelse avseende dessa uppgifter har inte inkommit från kommunen. Inom anbudstiden anger högskolan att det inkommit två stycken anbud, ett från Stiftelsen Telestugan i Färgelanda samt ett från Sotenäs kommun. Anbuden skall ha öppnats vid en förrättning där, förutom Bernhardsson även en annan tjänsteman närvarit. Något anbudsöppningsprotokoll, som undertecknats av de båda tjänstemännen, har emellertid inte 1[1] 2[2] 3[3] 4[4] 5[5] Se protokoll fört vid sammanträde med Stiftelsen Telestugan i Färgelanda den 6 november , Tjänstledighet Lennarth Bernhardsson. AU beslutade bevilja Lennarth Bernhardsson tjänstledigt under perioden för uppehållande av tjänst som projektledare i RIV-projektet. Stiftelsen Telestugan i Färgelanda , registreringsbevis, Aktnummer 5411 A. Stiftelsen är numera under förfarande för likvidation. Stiftelsen Telestugan i Färgelanda har angivits som IC Färgelanda. Färgelanda kommun driver emellertid inte informationscentrum (IC) i egen regi utan i stiftelseform. Anbudsförfrågan har i angivet avseende således riktats till Stiftelsen Telestugan i Färgelanda. Högskolan i Trollhättan Uddevalla anger i en skrivelse till Konkurrenskommissionen den 10 september 1999 (Dnr. 175/97 A 25) angivit följande: Den aktuella upphandlingen diariefördes ej i HTU:s diarium förrän långt senare. Högskolan har därjämte ingivit en skärmbildsutskrift från Microsoft Exchange, PC-baserat dokumentsystem, vilken utan närmare precisering anger att vissa elektroniska dokument med påstådd anslutning till den aktuella upphandlingen har daterats som upprättade i november Skrivelse den 11 augusti från Informationscentrum i Bengtsfors till Konkurrenskommissionen.

2 upprättats 6[6]. Högskolans uppgifter om inkomna anbud kan heller inte verifieras genom motsvarande noteringar i myndighetens diarium 4. Vad avser anbudet från Stiftelsen Telestugan i Färgelanda framgår att det exemplar av anbudet som förvaras 7[7] hos högskolan inte än undertecknat samt faxat till myndigheten den 9 februari [8], d.v.s. över två månader efter den aktuella beställningen gjordes och en dryg vecka efter det att leverans skett. Utöver en varken daterad eller undertecknad redovisning av inkomna offerter har inte någon dokumentation med angivande av samtliga de skäl på vilka anbud antagits och / eller vad som i övrigt förekommit av betydelse i upphandlingen upprättats inom Högskolan i Trollhättan Uddevalla. Av den angivna redovisningen av inkomna anbud framgår att Stiftelsen Telestugan i Färgelanda inkommit med ett anbud på kronor exklusive moms för den aktuella leveransen. Stiftelsen har emellertid fakturerat högskolan för sammanlagt kronor exkl. moms, varav kronor exkl. moms avser leverans av den tekniska utrustningen jämte licenser m.m. (leverans av varor) samt kronor avser leveranser av tjänster för utbildning och installation (leverans av tjänster). 9[9] Av Stiftelsen Telestugans bokföring framgår att stiftelsen i sin tur köpt den aktuella utrustningen jämte licenser m.m. från privata återförsäljare för [10] samt [11] kronor, totalt kronor. Stiftelsen Telestugan i Färgelanda har således haft ett påslag på 43 procent vid faktureringen vidare till Högskolan. Enligt uppgift skulle de aktuella återförsäljarna, om dessa hade tillfrågats direkt om att inkomma med anbud, kunnat erbjuda Högskolan i Trollhättan Uddevalla samma priser som företagen istället fakturerat Stiftelsen Telestugan för berörd utrustning m.m. Gällande rätt I detta ärende aktualiseras frågan huruvida Högskolan i Trollhättan Uddevalla har förfarit affärsmässigt enligt gällande upphandlingsbestämmelser vid den aktuella upphandlingen av en s.k. First Class Information Server inkl. licenser, utbildning, installation m.m. för datakommunikation, samt huruvida konkurrensen riskerat att snedvridas genom högskolans förfarande. All offentlig upphandling som påbörjats efter den 1 januari 1994 regleras genom lagen (1992:1528) om offentlig upphandling LOU. Upphandlingar av varor och / eller tjänster där det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det s.k. tröskelvärdet 1,728 miljoner kronor 12[12], skall handläggas enligt bestämmelserna i 1 kap. 1-6, 6 kap. samt 7 kap. LOU. 6[6] 7[7] 8[8] 9[9] Högskolan i Trollhättan Uddevalla anger i en skrivelse till Konkurrenskommissionen den 10 september 1999 (Dnr. 175/97 A 25) angivit följande: Vid anbudsöppningen deltog Lennarth Bernhardsson och Monica Hattinger. Något undertecknat protokoll har dock inte upprättats. Högskolan i Trollhättan Uddevalla har i en skrivelse till Konkurrenskommissionen den 10 september 1999 (Dnr. 175/97 A 25) angivit följande: Vad gäller faxdatum på offert från telestugan så har det uppkommit genom att handlingen saknades i samband med bokföringen av inkommen faktura och Telestugan ombads då att faxa en kopia som skulle användas som underlag för bokföring. Aktuellt datum kan, p.g.a. en otydlighet i markeringen alternativt vara den 19 februari Stiftelsen Telestugan i Färgelanda. (1) faktura nr den 1 februari 1998 på exkl. moms avseende leverans av utrustning besående av en First Class Information Server, (2) faktura nr den 1 februari 1998 på exkl. moms avseende utbildning för First Class Information Server samt faktura nr den 1 februari 1998 på kronor exkl. moms avseende 21 timmar systemarbeten (installation). Samtliga fakturor avser leverans som skett den 1 februari 1998 i fakturorna är First Class Information Server förkortat FCIS. 10[10] Faktura nr, den 12 december 1997 på kronor från InfoNU Networking AB till Stiftelsen Telestugan i Färgelanda avseende leverans av en First Class Information Server förkortat FCIS, sessionslicenser. I fakturan ingår dels, ett antal användarlicenser till ett värde av kronor stiftelsen använt på annat sätt, dels frakt och försäkring med 100 kronor exkl. moms, från vilket har bortsetts i jämförelsen ovan. 11[11] Faktura till Stiftelsen Telestugan i Färgelanda från Communikation IT & Mentor AB avseende 1 st. dator Mke 3 pentium à samt en Windows NT Server 4,0 eng. à kronor, totalt kronor. 12[12] Jml. förordningen (1998:59) om ändring i förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. I enlighet med överenskommelsen om offentlig upphandling inom ramen för världshandelsavtalet (GPA inom WTO) skall det omräknade tröskelvärdet gälla från 1 januari 1998.

3 I 1 kap. 4 LOU stadgas som huvudregel att upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. I förarbetena till LOU (prop 1992/93:88 och 1993/94:78) 13[13] motiveras huvudregeln om affärsmässighet med hänsyn till principen om icke diskriminering (jfr. art. 6 i EG- Romfördraget). Reglerna är utformade i syfte att försvåra möjligheterna att i upphandlingen gynna eller missgynna vissa leverantörer på ett obehörigt och därmed konkurrenssnedvridande sätt. Lagens bestämmelser medför också att skattebetalarna skyddas mot onödigt höga kostnader. Enligt 6 kap. 2 LOU skall upphandling ske antingen genom förenklad upphandling eller direktupphandling. Direktupphandling får endast förekomma om upphandlingens värde är så lågt att kostnaden för ett mer formbundet förfarande inte står i rimlig proportion till det upphandlades värde eller om det finns synnerliga skäl såsom synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på en upphandlande enheten. Som riktvärde för vad som kan anses som rimlig beloppsgräns för direktupphandling av varor har Nämnden för offentlig upphandling angivit ett basbelopp eller c:a kronor 14[14]. Enligt 1 kap. 5 LOU skall med förenklad upphandling förstås en upphandling där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer får lämna skriftligt anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Enligt 6 kap. 4 LOU skall en upphandlande enhet som tillämpar förenklad upphandling infordra skriftliga anbud genom annons eller skrivelse. Med skrivelse avses skriftlig form, således är anbudsinfordran ännu inte möjlig enbart i elektronisk form. I vilken omfattning anbudsinfordran skall ske får i varje fall bedömas utifrån vad som kan anses affärsmässigt betingat med tillämpning av huvudregeln i 1 kap. 4 LOU. Lagen om offentlig upphandling innehåller inga bestämmelser vid förenklad upphandling om hur många anbudsgivare som skall tillfrågas eller hur leverantörerna skall väljas ut. När det gäller andra former av upphandling föreskriver lagen ett minsta antal av tre tillfrågade leverantörer vid förhandlad upphandling utan föregående annonsering 15[15] och minst fem tillfrågade leverantörer vid selektiv upphandling 16[16]. Enligt uttalanden i förarbetena till LOU borde de rutiner som hade tillämpats med stöd av den på området tidigare gällande upphandlingsförordningen i allt väsentligt gälla även i fortsättningen. 17[17] Enligt praxis 18[18].bör detta innebära att den upphandlande enheten vid upphandling av s.k. mjuka tjänster skall tillfråga minst tre leverantörer. Det menar också Länsrätten i Göteborgs och Bohus län, som i en dom om överprövning enligt LOU uttalat att det vid upphandling av tjänster inom den s.k. mjuka sektorn räcker att infordra anbud från tre leverantörer. Med leverantör avses enligt 1 kap. 5 första stycket sjätte punkten LOU den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller tillhandahåller tjänster som är aktuella för upphandlingen. Kommunernas allmänna befogenheter att vara "leverantör" i den mening som avses i lagen om offentlig upphandling regleras i kommunallagen (1991:900). Enligt det s.k. förbudet mot spekulativ verksamhet samt den s.k. näringsprincipen enligt kommunallagen får kommunerna inte engagera sig i kommersiell verksamhet eller tillhandahålla varor och tjänster 13[13] Reg.prop 1992/93:88, sid 42 samt [14] Basbeloppet år 1996 utgör enligt beräkningsgrunden 1 kap 6 lagen (1962:381) om allmän försäkring och regeringens förordnande kronor. 15[15] 5 kap. 18 LOU. 16[16] 5 kap. 15 LOU. 17[17] Prop 1992/93:88 sid 42 samt [18] Från senare praxis se bl.a. mål nr vid Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (dom avkunnad i Göteborg den 25 maj 1994) där länsrätten uttalade att det "[v]vid tillämpning av det kommunala upphandlingsreglementet torde... ha räckt med att tillfråga tre anbudsgivare vid upphandling inom den s.k. mjuka sektorn vård, socialtjänst, skola etc.".

4 som även tillhandahålls av näringslivet på den allmänna marknaden. Det är således enligt lag inte tillåtet för kommuner att bedriva handel med datorer och datortillbehör. Kommuner kan därmed inte utgöra leverantörer i upphandlingslagens mening.. Enligt 6 kap. 7 första stycket LOU skall inkomna anbud, efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två av den upphandlande enheten utsedda personer skall delta. Anbuden skall föras upp i en skriftlig förteckning som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen Den upphandlande enheten skall därefter enligt samma kapitel 12 anta antingen det anbud som i enlighet med i förfrågningsunderlaget framförda krav är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det anbud som har lägst anbudspris. Enligt 6 kap. 13 LOU skall det hos den upphandlande enheten slutligen finnas dokumenterat samtliga de skäl på vilka anbud antagits och vad som i övrigt förekommit av betydelse i upphandlingen. LOU behandlar inte uttryckligen vissa situationer som är av intresse från objektivitetssynpunkt, såsom t.ex. vid jäv. Tidigare regelverk i upphandlingsförordningen (1986:366) - UF och normalreglementet för kommunal upphandling - UR, kan i sammanhanget vara vägledande. I UF och UR fanns uttryckligen förbud för att anta ett anbud från en arbetstagare eller en uppdragstagare som hos myndigheten (statlig eller kommunal) hade att ta befattning med upphandlingsärendet (jäv). Enligt de tidigare bestämmelserna fick en upphandlande enhet inte anta ett anbud som hade avgivits av en person som på grund av anställning eller uppdrag hade att ta befattning med upphandlingsärendet. Om anbudet hade lämnats av någon annan anställd eller någon uppdragstagare hos enheten, skulle enheten pröva om anbudet kunde antas. Härvid skulle enheten i bedömningen ta hänsyn till i vilken utsträckning den berörde personen kunde ha haft en särskild insikt om vad som skulle upphandlas eller på något sätt kunde påverka upphandlingen. Även beträffande en sådan jävs-situation finns det inget i LOU som talar för att bedömningen i dag bör vara någon annan 19[19]. Nämnden för offentlig upphandling NOU har i ett ärende uttalat, att en upphandling bör skötas så, att några misstankar om partiskhet inte rimligen kan uppkomma samt att en upphandlande enhet bör ha sin verksamhet organiserad på ett sådant sätt att sådana misstankar inte uppstår. 20[20] Enligt EG-Romfördraget gäller vidare en allmän princip om likabehandling. Fördraget har genom 2 lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, giltighet som svensk lag. Inför Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen uttalade regeringen att "Den i Romfördraget centrala likabehandlingsprincipen återfinns bl.a. i artikel 6 om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet. Andra uttryckliga likabehandlingsprinciper återfinns i artikel 40 tredje stycket i Romfördraget angående likabehandling mellan producenter och konsumenter inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt i artikel 119 i Romfördraget när det gäller lika lön för kvinnor och män. EG-domstolen har dock slagit fast att det inom gemenskapsrätten gäller en allmän likabehandlingsprincip, utöver de uttryckliga bestämmelser som återfinns i fördragen" 21[21]. Den allmänna likabehandlingsprincipen får förstås så att en medlemsstats myndigheter inte får särbehandla eller otillbörligt gynna vissa, t.ex. inhemska, leverantörer framför andra vid bland annat handel inom den offentliga sektorn. 19[19] Angående de tidigare bestämmelsernas i UF och UR giltighet för tolkningen av nu gällande lagstiftning, se reg.prop 1992/93:88, sid 42 samt [20] Se Sammanställning NOU-info 96, s. 47 ff. 21[21] Reg. prop. 1994/95:19 Del 1 sid 478.

5 Yttrande Högskolan i Trollhättan Uddevalla har i ett yttrande över en promemoria med en preliminär bedömning som upprättats i ärendet anfört bl.a. följande: Konkurrenskommissionens påstående att anbud inte har inhämtats från Bengtsfors kommun bestrids. Orsaken till att anbudsförfrågan har gått till de berörda informationscentralerna i kommunal regi är att högskolan utgått från att dessa har som målsättning att efter projekttidens utgång fungera under marknadsmässiga villkor. Högskolan delar kommissionens uppfattning att det var olämpligt att en av de två tjänstemän som handlade upphandlingen tidigare varit anställd hos den valda leverantören. Vad avser det av kommissionen påtalade pålägg som skett genom Stiftelsens förmedling menar högskolan att den påtalade mellanskillnaden förklaras genom den utbildning och de efterjusteringar av konfigurationer som skett i samband med installationen av den aktuella utrustningen. Kommissionens påpekanden föranleder emellertid högskolan att se över sina rutiner i angivet avseende. Bedömning Konkurrenskommissionen är en privat expertgrupp som uppmärksammar och motverkar fall där offentliga organ genom överträdelse av lag, genom subventioner eller genom att sammanblanda myndighetsutövning med annan verksamhet snedvrider konkurrensen. Högskolan i Trollhättan Uddevalla har upphandlat en dataserver, bestående av hårdvara och mjukvara med licenser, samt vissa tjänster för installation och utbildning. Upphandlingens värde uppgår till ett sådant belopp att förfarandet för förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling skulle ha tillämpats. Enligt gällande bestämmelser skulle högskolan därvid ha upprättat ett skriftligt förfrågningsunderlag, infordrat anbud från flera tänkbara leverantörer samt dokumenterat vissa väsentliga moment i upphandlingsprocessen genom bland annat protokoll. Upphandlingen skulle även i övrigt ha genomförts på ett affärsmässigt sätt med utnyttjande av befintlig konkurrens på marknaden. Detta synes emellertid inte ha skett. Högskolans handläggning av upphandlingen föranleder därför följande påpekanden: (I) Vissa erforderliga skriftliga handlingar om upphandlingen har inte företetts. Det har vidare inte visats om de handlingar som har företetts för kommissionen har upprättats i samband med upphandlingen eller om det har skett först senare. Detsamma gäller det anbud som sedermera föranlett beställning från högskolan. Det enda hos högskolan tillgängliga exemplaret av detta anbud har vitsordats som inkommet efter den tidpunkt då upphandlat material redan levererats. (II) Det kan också sättas i fråga om anbud i upphandlingen över huvud taget har infordrats från mer än en leverantör. Utöver Stiftelsen Telestugan i Färgelanda har samtliga i upphandlingen tillfrågade parter varit kommuner, vilka till följd av lag varit förhindrade att avge anbud. Dessutom kan det knappast anses affärsmässigt att istället för de privata återförsäljare som finns tillgängliga på marknaden rikta anbudsförfrågan till ett antal kommuner, vilkas funktion enbart skulle kunna vara att utgöra mellanled mellan högskolan och en faktisk återförsäljare av erforderlig materiel. Av utredningen i ärendet framgår att Stiftelsen har fakturerat högskolan med kronor avseende leverans av befintlig teknisk utrustning jämte licenser m.m. Denna utrustning har Stiftelsen i sin tur köpt in för kronor. Stiftelsens pålägg vid denna del av försäljningen har således varit 43 procent. Därjämte har Stiftelsen fakturerat högskolan sammanlagt kronor för utförda tjänster för installation, utbildning m.m. Högskolans förklaring att det höga påslaget motiveras av att utbildning och installationsarbeten ingår i detta belopp stämmer således inte. Istället kan det konstateras

6 högskolan skulle ha sparat en betydande andel av erlagt pris för materiel och licenser om anbud istället hade infordrats i konkurrens på den egentliga marknaden för datorer och datorservice. Med hänvisning till den för upphandlingen ansvarige tjänstemannens erfarenhet från branschen kan det heller inte antas att högskolan har saknat tillräcklig kunskap för att genomföra en sådan upphandling. (III) Avslutningsvis är det klart olämpligt att den tjänsteman som handlagt upphandlingen vid tidpunkten för denna samtidigt var anställd hos (men tjänstledig från sin befattning) samt utgjorde ställföreträdare för det företag som levererat de aktuella varorna och tjänsterna. I beaktande av det förhållandevis stora påslag som företaget gjort, kan det inte uteslutas att företaget härigenom har haft en otillbörlig fördel av kopplingen till den beslutande tjänstemannen. Vid en sammantagen bedömning finns det enligt Konkurrenskommissionens mening anledning att rikta allvarlig kritik mot Högskolan i Trollhättan Uddevalla för det sätt på vilken den aktuella upphandlingen har handlagts. Genom förfarandet har lagen om offentlig upphandling överträtts på flera punkter samtidigt som konkurrensen har snedvridits. Högskolan har härigenom också riskerat att undergräva sitt förtroende som upphandlare.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-037 PM 2 1999-06-10 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). Sala kommun har tecknat

Läs mer

Inget extra Enl. timtaxa --

Inget extra Enl. timtaxa -- KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-056 PM 2 1999-12-15 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Östersunds kommun har vid upphandling av tjänster för

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 00-020 PM 2 2000-04-11 - SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Hudiksvalls kommun har vid en ramavtalsupphandling

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-057

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-057 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-057 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Sala kommun har till grund för beslut

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023 PM 2 2002-06-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Arvika kommun har vid selektiv upphandling

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 PM 2 2002-04-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Kommunförbundet

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-067 PM 2 2003-02-18 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-086 PM 2 1999-12-15 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Länsstyrelsen i Jämtlands län har vid upphandling i januari

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-040 PM-X 2002-06-05 BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Trots utfästelser om konkurrensutsättning,

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-002

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-002 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-002 PM-2 2002-02-27 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom underlåtenhet att vid avknoppning av egenregiverksamhet tillämpa lagen om offentlig upphandling.

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Uddevalla kommun har genomfört upphandling

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-011 PM 2 2002-09-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om åsättande av för höga generella riktvärden för direktupphandling vid offentlig upphandling. Riksrevisionsverket (RRV) har som

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-007 PM 2 1999-04-15

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-007 PM 2 1999-04-15 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-007 PM 2 1999-04-15 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). MKB Fastighets AB har vid upphandling

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO PM

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO PM KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-032 PM 2 1999-06-10 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling) samt överföring av kommunal myndighetsutövning

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-001

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-001 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-001 PM-2 2002-02-27 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. EnergiCentrum Norr AB har vid upphandling

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-029 PM 2 2002-06-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Göteborgs stad

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-046 PM-2 2002-09-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om hemlighållande av grunder för tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling. Stockholms stad har efter tilldelningsbeslut i en

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-061

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-061 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-061 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Stockholms stad har vid upphandlig av

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom tilldelning av uppdragsavtal utan föregående

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom tilldelning av uppdragsavtal utan föregående KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-015 PM 2 2008-09-03 SLUTLIGT BESLUT Fråga om snedvridning av konkurrensen genom tilldelning av uppdragsavtal utan föregående anbudsinfordran. Karlskrona kommun har utan föregående

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (värdering av referenser)

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (värdering av referenser) KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-083 PM-2 2001-12-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (värdering av referenser) Stockholms

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-011 PM 2 1999-10-28 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Grums kommun har tecknat eller avser att omgående teckna

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-039 PM-2 2002-04-17 - SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling Uppvidinge kommun har vid upphandling

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-084 PM-2 2001-12-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom åsidosättande av reglerna om affärsmässighet och opartiskhet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom åsidosättande av reglerna om affärsmässighet och opartiskhet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-065 PM-2 2001-10-24 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom åsidosättande av reglerna om affärsmässighet och opartiskhet vid offentlig upphandling. Nybro

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-026 PM 2 2001-06-06 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-026 PM 2 2001-06-06 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-026 PM 2 2001-06-06 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom underlåtenhet att vid upphandling i samband med en avyttring av en egenregiverksamhet (företagshälsovård)

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-21 Dnr 48/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges Radio AB, 105 10 Stockholm

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset KKV1015, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-06 Dnr 533/2010 1 (8) Färgelanda kommun 458 80 Färgelanda Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset Beslut Färgelanda kommun har

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-038 PM 2 2015-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-038 PM 2 2015-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-038 PM 2 2015-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning/in-house-undantag).

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-006 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom avrop i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (avrop vid sidan om rangordningen).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom avrop i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (avrop vid sidan om rangordningen). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 12-027 PM 2 2012-10-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom avrop i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (avrop vid sidan om rangordningen).

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 98-003 PM 2 1998-02-11 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Piteå kommun uppdrar sedan år 1976

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015 Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.4, 2015-03-30 ANSÖKAN 2015-05-22 Dnr 380/2015 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Upplands-Bro

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-055

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-055 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-055 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörlig särbehandling). Länsarbetsnämnden

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-069

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-069 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-069 PM 2 2003-02-18 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Det kommunala fastighetsbolaget Karlshamnsbostäder

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-11-05 Dnr 582/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197Bo44000 40015 Göteborg4x 53107ox 53197 Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket,

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-023 PM 2 2015-10-14 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 2015-09-10 Avdelning 32 Meddelad i Stockholm SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stocldiolm MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen Mål nr Sida 1 (7) mmwmmmm Avd

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-065 PM-2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO PM SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO PM SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-038 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Trollhättans stad har genomfört upphandling

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Beslutade av Kommunstyrelsen den 20 mars 2013 (PM 2013:39 RI) Tidigare beslutade riktlinjer för, dnr 129-2225/2007 upphör att gälla. Stadens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

sådana fritidsaktiviteter som Leverantören ska tillhandahålla utifrån ungdomarnas enskilda behov

sådana fritidsaktiviteter som Leverantören ska tillhandahålla utifrån ungdomarnas enskilda behov KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-007 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom ett kommunalt bolags verksamhet på den allmänna marknaden utanför den kommunala kompetensen.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom ett kommunalt bolags verksamhet på den allmänna marknaden utanför den kommunala kompetensen. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-072 PM 2 1999-10-28 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom ett kommunalt bolags verksamhet på den allmänna marknaden utanför den kommunala kompetensen. Malmö stad har

Läs mer

Konkurrens den sjätte upphandlingsrättsliga principen?

Konkurrens den sjätte upphandlingsrättsliga principen? Konkurrens den sjätte upphandlingsrättsliga principen? Jur.lic. Robert Moldén EU-advokat och Partner vid Front Advokater Doktorand i konkurrens- och upphandlingsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm robert.molden@front.law

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-007 PM 2 2007-04-25 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-007 PM 2 2007-04-25 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-007 PM 2 2007-04-25 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direktupphandling i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling

Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling PM 2014:107 RI (Dnr 125-845/2014) Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Revidering av stadsgemensamma riktlinjer

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning/in-house-undantag).

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinje 2016-12-08 Riktlinjer för direktupphandling KS 2016/0484 Antagen av kommundirektören den 12 april 2016. Kompletterar Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644. Riktlinjen beskriver hur

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 86/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

DEN NYA KONKURRENSPRINCIPEN UR ETT SVENSKT PERSPEKTIV -

DEN NYA KONKURRENSPRINCIPEN UR ETT SVENSKT PERSPEKTIV - UPPHANDLINGSDAGARNA 2016 - DEN 28 JANUARI 2016 DEN NYA KONKURRENSPRINCIPEN UR ETT SVENSKT PERSPEKTIV - EU-advokat & Partner vid Gärde Wesslau Advokatbyrå Doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm ROBERT

Läs mer