Europeiska unionens budget en översikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska unionens budget en översikt"
  • Ida Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Europeiska unionens budget en översikt Vart går pengarna? Varifrån kommer pengarna? Vem beslutar? Hur används och kontrolleras pengarna? Hur redovisas medlen? Europeiska kommissionen

2 Vart går pengarna och vad får man för dem? EU:s årliga budget utgör cirka 1 % av det ekonomiska välstånd som EU skapar varje år, vilket motsvarar ungefär 244 euro per person. Pengarna används för att förbättra medborgarnas dagliga liv. För studenter kan det till exempel innebära möjligheter att studera utomlands. För småföretagare kan det innebära tillgång till en större marknad och ett gott företagsklimat. För forskare kan det betyda större möjligheter att utveckla sina idéer. För arbetssökande kan det bestå i praktikmöjligheter. Direkt eller indirekt drar vi alla nytta av någon verksamhet som finansieras via EU:s budget, vare sig det är i form av renare stränder, säkrare mat, bättre vägar eller starkare garantier för våra grundläggande fri- och rättigheter. EU-finansierade åtgärder och projekt visar hur EU prioriterar olika frågor under en viss period. Åtgärderna och projekten förs samman i sex breda utgiftskategorier (så kallade rubriker ) och trettioett olika politikområden. Via EU:s budget finansieras åtgärder och projekt på politikområden där alla EU:s medlemsstater anser att man bör agera på EU-nivå. Det är nämligen lättare och billigare att nå resultat om man går samman i dessa frågor. Men i andra frågor har EU-länderna bestämt att EU inte ska ingripa. Till exempel socialförsäkringssystem, pensioner, hälsa eller utbildning finansieras av staten, regionerna eller kommunerna. Den så kallade subsidiaritetsprincipen innebär att EU bara ingriper om och i den mån som målen för en planerad åtgärd inte kan uppnås av medlemsstaterna, varken centralt, regionalt eller lokalt och därför bättre kan uppnås på unionsnivå, till exempel på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar. 44,6 % Konkurrenskraft och sammanhållning 42,5 % Naturtillgångar: jordbruk, landsbygdsutveckling, miljö och fiske 1,3 % Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa 5,7 % EU som global aktör 5,9 % Övrigt, däribland administrativa utgifter Procent av EU:s utgifter ( )

3 skydd. Genom att finansiera idéer kan man också skapa sysselsättning för forskare, företagare och distributörer och gynna konsumentskyddet. Att åstadkomma långsiktig tillväxt innebär också att utnyttja och öka EU:s tillväxtpotential. Den här prioriterade frågan, den så kallade sammanhållningen, kräver särskilt att man hjälper mindre gynnade regioner att ställa om sin ekonomi och anpassa sig till den globala konkurrensen. Innovation och en kunskapsbaserad ekonomi ger i dag större möjligheter än någonsin att stimulera tillväxten i dessa regioner. EU:s ansträngningar för att öka sammanhållningen inriktas på att utveckla nödvändig infrastruktur och på att hjälpa regionerna att utbilda arbetskraften och modernisera produktionen med hjälp av den senaste tekniken. EU:s budget finansierar även åtgärder som ska underlätta ekonomiskt och socialt samarbete mellan regioner och länder. För EU-finansiering krävs ofta att man ska dela med sig av erfarenheter och kunskaper, något som särskilt kan komma de mindre gynnade regionerna till godo. Tillväxt och sysselsättning EU-länderna har beslutat att under perioden ägna många gemensamma insatser och en stor del av EU:s budget åt att öka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. Hållbar tillväxt är en av EU:s huvudprioriteringar. EU behöver en mer konkurrenskraftig ekonomi, och mindre gynnade regioner behöver få en chans att komma ikapp de andra. En konkurrenskraftigare ekonomi förutsätter att man samtidigt satsar på att stimulera investeringar i forskning och utbildning, utbyggnad av transport- och energinät samt goda anställningsvillkor. Då kan forsknings idéer utnyttjas av småföretagare och marknadsföras inom hela EU, samtidigt som konsumenterna får ett fullgott Naturtillgångar Tack vare sitt geografiska läge och de stora klimatskillnaderna kan EU-länderna framställa ett brett utbud av jordbruksprodukter, som medborgarna får köpa till rimliga priser. EU:s ansträngningar på området har två huvudsakliga mål. För det första måste det som produceras motsvara konsumenternas förväntningar och krav på till exempel god säkerhet och hög kvalitet. För det andra bör producenterna, dvs. jordbrukarna, planera och anpassa produktionen så att den motsvarar konsumenternas efterfrågan och samtidigt tar hänsyn till lagstiftningen om miljöskydd och djurhälsa. 3

4 En god förvaltning och ett fungerande skydd av naturtillgångarna omfattar även direkta åtgärder för att skydda miljön, ställa om och diversifiera landsbygdsekonomin och hindra utfiskning. Djursjukdomar, oljespill och luftföroreningar stannar ju inte vid landsgränserna, utan kräver omfattande insatser på många områden och i flera länder. Grundläggande frihet, säkerhet och rättvisa Även kampen mot terrorism, organiserad brottslighet och olaglig invandring är mycket mer effektiv om EUländerna utbyter information och agerar gemensamt. EU eftersträvar en bättre hantering av migrationsflöden till EU och omfattande samarbete i straffrättsliga och civilrättsliga frågor samt säkra samhällen som bygger på rättsstatsprincipen. Vad innebär det att vara europé? Debatt, dialog och kultur I EU bor cirka 500 miljoner människor. Vi talar många olika språk och har olika kulturell bakgrund. Alla vi tillsammans berikar EU med en kulturell mångfald som utgår från gemensamma värderingar. EU:s budget används för att främja och skydda kulturarvet och mångfalden, samtidigt som man främjar aktivt deltagande i samhällsdebatten. EU vill även främja folkhälsan och konsumentskyddet. Sedan Erasmusprogrammet skapades 1987 har över 2 miljoner europeiska studenter haft möjlighet att fullgöra en del av sina studier i ett annat EU-land. 4

5 I Thailand fick över flyktingar från Myanmar hjälp med livsmedel och sanitetsinstallationer tack vare generaldirektoratet för humanitärt bistånd (Echo). EU som global aktör Men EU-finansieringen ger även verkan utanför unionens gränser. För många innebär EU-finansiering att man får snabb katastrofhjälp efter naturkatastrofer. För andra står EU för långsiktigt bistånd som ska ge tillväxt, stabilitet och säkerhet. Utöver det långsiktiga biståndet från EU kan 77 utvecklingsländer i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet få anslag från Europeiska utvecklingsfonden (som ligger vid sidan av EU:s budget). Anslagen till den tionde europeiska utvecklingsfonden ligger på 22,7 miljarder euro. Fonden kan bevilja länder i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet allmänt och särskilt budgetstöd samt stöd för transport, infrastruktur, demokratiska styrelseformer, jordbruk och landsbygdsutveckling samt hälsovård och utbildning. Administrativa utgifter De administrativa utgifterna avser personal och byggnader för EU:s institutioner, inklusive Europaparlamentet, rådet, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten. Hundratusentals människor blev hemlösa när cyklonen Sidr svepte in över Bangladesh. EU lämnade 6,5 miljoner euro i bistånd för att hjälpa befolkningen med mat, vatten och tak över huvudet. 5

6 Varifrån kommer pengarna? EU har så kallade egna medel som används för att finansiera utgifterna. Rent juridiskt tillhör pengarna EU. Medlemsstaterna samlar in dem för EU:s räkning och för över dem till EU:s budget. De egna medlen är av tre olika slag (siffrorna i exemplet nedan avser de beräknade inkomsterna för 2010): i procent av de totala inkomsterna Varifrån kommer pengarna? prognos 38 % 40 % 16 % 12 % 11 % 5 % 1 % Traditionella egna Moms BNI Övriga medel inkomster Egna medel i EU:s budget 76 % Traditionella egna medel: dessa medel kommer huvudsakligen från importtullar som tas ut på produkter från länder utanför EU. Dessa medel står för cirka 12 % av de samlade inkomsterna. Egna medel från mervärdesskatt (moms): varje år tas det ut en viss procentandel av varje medlemsstats momsberäkningsunderlag och de medlen går till budgeten. Dessa momsbaserade medel står för 11 % av de samlade inkomsterna. Egna medel beräknade på medlemsstaternas bruttonationalinkomster (BNI): varje år tas det ut en enhetlig procentandel (0,73 %) på varje medlemsstats BNI. Trots att det är fråga om en saldopost är dessa medel den största inkomstkällan och står för cirka 76 % av de samlade inkomsterna. Andra inkomstkällor är till exempel de skatter som EUtjänstemännen betalar på sina löner, bidrag från icke-medlemsstater till vissa EU-program, eller böter för företag som överträder konkurrenslagstiftningen eller andra bestämmelser. Dessa medel står för cirka 1 % av budgeten. Sammanlagt har EU under 2010 beräknade inkomster på cirka 122,9 miljarder euro. Medlemsstaternas bidrag till dessa inkomster står i proportion till deras ekonomiska välstånd. Men Tyskland, Nederländerna, Österrike, Sverige och Storbritannien har fått sina bidrag till budgeten justerade för att minska nettoöverskottet i deras bidrag till budgeten. 6

7 Gränsen för EU:s inkomster och utgifter sätts på följande sätt: I fördragen: EU:s budget får inte uppvisa underskott, och därför måste inkomsterna täcka alla utgifter. EU:s utbetalningar till mottagare i medlemsstaterna och länder utanför EU sker däremot enligt EU:s prioriteringar. Alla medlemsstater gynnas av EU:s budget men fattigare medlemsstater får proportionellt mer än de rika, eftersom solidaritetstanken ligger till grund för EU-programmen, inte minst när det gäller EU:s sammanhållningspolitik. Ett utgiftstak fastställs gemensamt av medlemsstaternas regeringar och parlament. Utgiftstaket kallas också taket för egna medel och ligger för närvarande på 1,24 % av EU:s BNI för betalningar ur EU:s budget. Det motsvarar i snitt cirka 293 euro per unionsmedborgare. En flerårig budgetram förhandlas fram av Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen. Den styr hur EU:s olika utgiftskategorier får utvecklas under en viss period. En budgetförordning antas av rådet och parlamentet. Den innehåller bestämmelserna om hur budgeten ska upprättas, genomföras, förvaltas och kontrolleras. 7

8 Vem beslutar om budgeten? Kommissionen, parlamentet och rådet har olika roller och befogenheter i fråga om budgeten. Det årliga budgetarbetet beskrivs i Lissabonfördraget och pågår från den 1 september till den 31 december. Rådet antar den fleråriga budgetramen sedan Europaparlamentet lämnat sitt medgivande med en majoritet av sina ledamöter. Den fleråriga budgetram som löper på minst fem år fastställer det årliga utgiftstaket för varje rubrik. De årliga budgetarna måste utarbetas med hänsyn till dessa tak. På så vis kan man förena en långsiktig utgiftsplanering med en flexibel budget. Den senaste fleråriga budgetramen avser sjuårsperioden I KORTHET Besluten om EU:s budget fattas i en demokratisk process Den årliga budgeten måste godkännas av Europaparlamentet och rådet och nästan all verksamhet kräver dessutom att en rättsakt antas innan arbetet får börja. Därför föreslår kommissionen en rättsakt, en så kallad rättslig grund, som ska godkännas av den lagstiftande makten rådet, eller rådet och Europaparlamentet tillsammans. Kommissionsledamot Janusz Lewandowski diskuterar budgetfrågor vid en presskonferens. 8

9 Parlamentets behandling Europaparlamentet har under behandlingen i oktober 42 dagar på sig att antingen anta budgetförslaget eller ändra rådets förslag. Rådet kan därefter inom tio dagar godkänna ändringarna och anta budgetförslaget. Förlikningskommitté Om rådet inte godkänner parlamentets ändringar inrättas en förlikningskommitté. Den består av ledamöter från rådet eller deras företrädare och lika många företrädare för Europaparlamentet. Förlikningskommittén ska utarbeta ett gemensamt förslag inom 21 dagar. Kommissionens budgetförslag Ekofinrådet. Alla EU:s institutioner och organ tar före den 1 juli fram egna budgetberäkningar enligt sina interna rutiner. När kommittén antagit ett gemensamt förslag i början av november har rådet och parlamentet 14 dagar på sig för att godkänna eller avvisa förslaget. Parlamentet får anta budgeten även om rådet avvisar det gemensamma förslaget. Om ettdera rådet eller parlamentet avvisar det gemensamma förslaget och den andra institutionen inte kan nå ett beslut, avvisas budgetförslaget och kommissionen måste lägga fram ett nytt budgetförslag. Kommissionen ställer samman beräkningarna och utarbetar ett årligt budgetförslag som ska överlämnas till rådet och parlamentet senast den 1 september. Men i praktiken försöker kommissionen lägga fram förslaget redan i slutet av april eller början av maj. Rådets behandling av budgetförslaget Rådet antar en ståndpunkt om budgetförslaget och föreslår vid behov ändringar av förslaget, som överlämnas till Europaparlamentet före den 1 oktober. Rådet informerar också Europaparlamentet om skälen för sin ståndpunkt. Jerzy Buzek, Europaparlamentets ordförande

10 Om budgeten inte har blivit slutligt antagen när det nya budgetåret inleds, får ett belopp som motsvarar högst en tolftedel av anslagen i den aktuella avdelningen i budgeten för det föregående budgetåret användas varje månad. Snarlika procedurer gäller för de ändringsskrivelser till budgetförslaget som kan bli aktuella om det kommer in ny information innan budgeten har antagits och för eventuella ändringsbudgetar, som kan behövas på grund av oväntade och exceptionella omständigheter som uppstår efter det att budgeten har antagits. KOMMISSIONEN Budgetförslag 1 september RÅDET Behandling av budgetförslaget ändringar 1 oktober Tidsplan Budgetarbetet PARLAMENTET JA En majoritet av rösterna Behandling av ändringar NEJ En majoritet av ledamöterna 13 november (42 dagar) Budgeten antas Rådet godtar parlamentets ändringar inom 10 dagar. Förlikning (*) Detta innebär att parlamentet antar det gemensamma förslaget och sedan inom 14 dagar från det att det avvisats av rådet med en majoritet av ledamöterna och med tre femtedelar av de avlagda rösterna godtar alla eller vissa av ändringarna. PARLAMENTET OCH RÅDET JA inom 14 dagar Parlamentet och rådet godtar förslaget (eller når inget beslut). Rådet avvisar förslaget. Parlamentet har sista ordet (*). Budgeten antas Gemensamt förslag Rådet godtar förslaget, parlamentet avvisar det. Rådet och parlamentet avvisar förslaget. NEJ inom 14 dagar Budgetförslaget avvisas Kommissionen lägger fram ett nytt budgetförslag. 13 november till 4 december (21 dagar) 18 december (14 dagar) 10

11 Hur används och kontrolleras pengarna? Ansvaret för förvaltningen av budgeten Europeiska kommissionen har det slutliga ansvaret för att genomföra budgeten. I praktiken förvaltas den största delen av EU-medlen (ungefär 76 procent) tillsammans med medlemsstaterna genom så kallad delad förvaltning. I sådana fall är det myndigheterna i medlemsstaterna, snarare än kommissionen, som hanterar utgifterna. En rad kontroller och avstämningar görs för att se till att medlen förvaltas väl och enligt gällande bestämmelser. I korthet EU-medlen måste användas i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning. Det innebär att de som förvaltar pengarna måste se till att varje euro som läggs ut verkligen används på bästa sätt. Detta kräver att man strikt följer alla lagar och bestämmelser samt gör regelbundna kontroller. Vem förvaltar EU-medlen? 100 procent av EU-medlen % Kommissionen ska återvinna belopp som betalats ut felaktigt, vare sig det skett av misstag, på grund av ett fel eller till följd av regelrätt bedrägeri. Medlemsstaterna har också ansvar för att skydda EU:s ekonomiska intressen. De samarbetar med kommissionen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), som utreder misstänkta bedrägerier och granskar ny EU-lagstiftning för att inte lämna kryphål för bedrägerier % Verksamhetsbaserad budgetering 0 Kommissionen Kommissionen och medlemsstaterna 1 % Länder utanför EU 1 % Kommissionen, internationella samarbetsparter m.fl. EU-budgeten är uppdelad i 31 politikområden. Tanken är att göra det lättare att se vilka politiska områden som EU satsar pengar på, hur mycket som läggs på varje område och hur många personer som arbetar med varje område. Varje politikområde är uppdelat i underkategorier, s.k. verksamheter, för att visa vilka 11

12 åtgärder som finansieras inom varje område och vilka de samlade kostnaderna är. Det avser både faktiska kostnader för en verksamhet och personalkostnaderna inom verksamheten. (Arbetet med att skydda skogar finansieras till exempel under rubriken för miljöåtgärder.) Denna typ av budget kallas verksamhetsbaserad budgetering. Bestämmelser om utgifter Huvudreglerna för hur EU-medlen får användas finns i budgetförordningen. Den kompletteras av genomförandebestämmelser som närmare anger hur budgetförordningen ska tillämpas. Med få undantag måste dessutom en särskild rättsakt, en så kallad rättslig grund, antas för varje program som startar innan några medel får betalas ut. I den rättsliga grunden beskrivs målen med verksamheten och kostnaderna, och där fastställs ofta fleråriga utgiftstak. Förvaltning, revision och internkontroll Hos kommissionen förvaltas EU:s program och verksamheter av personalen vid kommissionens administrativa avdelningar (de så kallade generaldirektoraten), vid behov tillsammans med deras motsvarigheter i EU:s medlemsstater. I vart och ett av kommissionens direktorat utses en person (vanligen generaldirektören) till utanordnare. Det är utanordnarna som ska ta hela ansvaret för verksamheten inom sina områden, även om all personal inom EU naturligtvis är ansvariga för vad de gör, även ekonomiskt. Internrevisionen kompletteras av en uppsättning klara och tydliga normer för kontroller. De görs i för- eller 12

13 efterhand av antingen ledningen eller oberoende revisionsbyråer med utgångspunkt i riskanalyser. Dessutom krävs regelbundna rapporter till de ansvariga kommissionsledamöterna. Sedan 2002 har alla kommissionens avdelningar lämnat en årlig verksamhetsrapport till kommissionsledamöterna. I rapporterna anger de vad de åstadkommit under året och föreslår lösningar på eventuella problem. En sammanfattande rapport sänds sedan till Europaparlamentet och rådet. Den rapporten ligger nu till grund för revisionsrättens årliga revisionsförklaring om EU:s förvaltning av medlen. Hur gör kommissionen utbetalningar? Kommissionen har konton hos medlemsstaternas nationalbanker, centralbanker och handelsbanker och deltar i Swift-systemet (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Alla betalningsorder och liknande skickas elektroniskt i krypterad form och med en kodad identifieringsnyckel. Kommissionen har över externa samarbetsparter. Det är till exempel stödmottagare eller varu- och tjänsteleverantörer. I transaktionerna med de externa samarbetsparterna använder kommissionen en datorbaserad s.k. validerad handling för en juridisk person för varje extern part (en enskild person eller ett företag). Handlingarna måste godkännas och valideras innan utbetalning kan göras. EU kontrollerar jordbruksbidragen på distans (Monitoring Agriculture through Remote Sensing MARS project) 13

14 Hur redovisas medlen och för vem? Kommissionens system för redovisning och bokföring EU:s räkenskaper är av två typer. Dels finns budgeträkenskaper som ger en detaljerad bild av budgetgenomförandet, dels allmänna räkenskaper som används för att utarbeta balans- och resultaträkningen. Budgeträkenskaperna upprättas enligt den modifierade kontantprincipen, vilket innebär att affärshändelser (utgifter och inkomster) bokförs först när pengar betalas in eller ut. I korthet Varje år offentliggörs EU:s räkenskaper som sedan överlämnas till revisionsrätten för extern revision. Det är Europaparlamentet som slutligen ska godkänna förvaltningen genom att bevilja ansvarsfrihet, med hänsyn till rådets rekommendationer. De allmänna räkenskaperna (huvudboken) förs med hjälp av dubbel bokföring och alla intäkter och kostnader under budgetåret förs in. De allmänna räkenskaperna ligger till grund för balans- och resultaträkningarna, som visar gemenskapens tillgångar och skulder samt den ekonomiska ställningen den 31 december varje år. Rapportering om budgetgenomförandet På webbplatsen Europa kan man varje månad läsa kommissionens rapporter om hur budgeten genomförts. Rapporterna redovisar hur budgetmedlen används i praktiken. Uppgifterna redovisas per budgetkapitel och politikområde. Dessutom för kommissionens olika avdelningar veckostatistik över budgetgenomförandet. Varje år görs en översikt av utvärderingar som gjorts under året och vilken uppföljning som planeras. Revisionsrättens ordförande Vitor Manuel da Silva Caldeira tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Kommissionen ger också ut Europeiska unionens årsredovisningar, som även omfattar konsoliderade rappor- 14

15 ter om genomförandet av budgeten och balansräkningen. Årsredovisningarna utformas enligt den internationella IPSAS-normen och konsoliderar räkenskaperna från alla EU:s institutioner och organ, samt många av dess byråer. Sedan revisionsrätten gjort en löpande granskning av de provisoriska räkenskaperna antar kommissionen de slutliga räkenskaperna, som därefter översänds till den budgetansvariga myndigheten (Europaparlamentet och rådet) som ska godkänna förvaltningen. Den 1 januari 2005 tog kommissionen ett stort steg för att modernisera redovisningsmetoderna genom att man gick från kontantredovisning till periodiserad redovisning. Periodiserad redovisning innebär att affärshändelser tas upp när de inträffar (och inte bara när in- eller utbetalningar görs). Det ger därför en mer uttömmande bild av EU:s tillgångar och skulder. Numera har beslutsfattarna, budgetkontrollmyndigheterna, förvaltarna av EU-medel och unionsmedborgarna därför tillgång till mer tillförlitlig ekonomisk information, vilket är viktigt för att förvalta och kontrollera skattemedlen effektivt. Extern revision Utöver den regelbundna internrevisionen och de interna kontrollerna gör revisionsrätten en extern och oberoende revision av EU:s årsredovisning och förvaltning. Varje år upprättar revisionsrätten en rapport till Europaparlamentet och rådet. Tillsammans med denna årliga rapport utfärdar revisionsrätten ett yttrande, den så kallade revisionsförklaringen, som tar upp räkenskapernas tillförlitlighet (dvs. om de är korrekt förda), samt lagligheten och korrektheten i de bakomliggande transaktionerna (dvs. inkomster och utgifter). Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för EU:s budget. Ansvar inför Europaparlamentet Efter publiceringen av revisionsrättens årliga rapport och slutförandet av årsredovisningen lämnar rådet sina rekommendationer till parlamentet. Med utgångspunkt i dessa uttalar sig Europaparlamentet om kommissionens förvaltning under budgetåret. Om parlamentet anser att kommissionen förvaltat EU:s budget på ett lämpligt sätt, beviljar parlamentet kommissionen ansvarsfrihet. När Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet lämnas ofta vissa anmärkningar och förslag på lämplig uppföljning. Kommissionen går igenom vilka åtgärder som bör vidtas och informerar parlamentet och rådet. 15

16 Mer information om EU:s budget och finansiella planering: EU:s budget: (webbsidan finns på engelska, franska och tyska) KV SV-C Europeiska kommissionens generaldirektorat för budget: Janusz Lewandowski, kommissionsledamot med ansvar för budget och ekonomisk planering: Synpunkter på den här broschyren kan lämnas till: Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): (*) Vissa mobiltelefonoperatörer tillåter inte nummer eller avgiftsbelägger dem. Foto: Corbis, omslaget och sidorna 3, 9; Ingram publishing, sidan 3; Europeiska unionen, sidorna 4, 5 (Echo/Antoine Lemasson; Echo/Claire Barrault), sidorna 8, 10, 12, 13, 14,15; GettyImage, sidan 7; ESA/J. Huart, sidan 9. En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu). Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2010 ISBN doi: /45221 Europeiska unionen, 2010 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Luxembourg Tryckt på icke klorblekt papper

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell...

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell... 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/65 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008 samt genomförandeorganets

Läs mer

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN ECA/07/31 TAL AV HUBERT WEBER, EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS ORDFÖRANDE DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET I BRYSSEL DEN 29 NOVEMBER 2007 Det talade

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande SV Tal Bryssel den 13 oktober 2016 Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2015 Europaparlamentets budgetkontrollutskott Bryssel

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T +352 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108. EU:s budget Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Finansdepartementet :FPM108

Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108. EU:s budget Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Finansdepartementet :FPM108 Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108 EU:s budget 2007 Finansdepartementet :FPM108 2006-06-28 Dokumentbeteckning SEC(2006)762 Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Europeiska revisionsrättens rapporter

Europeiska revisionsrättens rapporter 9 Europeiska revisionsrättens rapporter . 9 Europeiska revisionsrättens rapporter för verksamhetsåret 1995 9.1 Bakgrund Regeringen aviserade i prop. 1994/95:40 att riksdagen kommer att informeras om hur

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s budgetförordning Finansdepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016)605 Förslag till förordning av Europaparlamentet och Rådet om finansiella bestämmelser

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Finlands. EU:s budget ökade år b 2012

Finlands. EU:s budget ökade år b 2012 Finlands nettoavgift till EU:s budget ökade år 2011 04b 2012 2/8 FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU 2011 Finland är nettobetalare i Europeiska unionens budget: vi betalar mer till unionens kassa än vad vi

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Ett nytt fördrag: en ny roll för regioner och kommuner

Ett nytt fördrag: en ny roll för regioner och kommuner Ett nytt fördrag: en ny roll för regioner och kommuner EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare 1 Regionkommittén i dag: en roll i förändring "Vi är EU:s ambassadörer i regionerna,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/21 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) INNEHÅLL Punkt Sidan

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM7. Förordning om förlängning av programmet för europeisk statistik. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM7. Förordning om förlängning av programmet för europeisk statistik. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om förlängning av programmet för europeisk statistik Finansdepartementet 2016-10-11 Dokumentbeteckning KOM (2016) 557 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 248/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom) PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I proposition

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 17.7.2012 2011/0177(APP) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till budgetutskottet

Läs mer

Myter om EU:s budget och den fleråriga budgetramen

Myter om EU:s budget och den fleråriga budgetramen MEMO/11/459 Bryssel den 29 juni 2011 Myter om EU:s budget och den fleråriga budgetramen Det skrivs mycket om EU:s budget, men uppgifterna är inte alltid riktiga. Här nedan går vi igenom några vanliga missuppfattningar

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Ekofinrådets möte den 21 februari 2017

Ekofinrådets möte den 21 februari 2017 Kommenterad dagordning Rådet 2017-02-13 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 21 februari 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 2 februari 2017. 1. Godkännande

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Budgetkontrollutskottet ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6

Budgetkontrollutskottet ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontrollutskottet 2011/2231(DEC) 7.3.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6 Förslag till betänkande (PE473.979v01-00) om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Budgetkontrollutskottet 2010/0803(NLE) 1.3.2010 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om nomineringen av Jan Kinšt till uppdraget som ledamot av revisionsrätten (C7-0015/2010 2010/0803(NLE))

Läs mer

Finlands medlemsavgifter. till EU sjönk år b 2011

Finlands medlemsavgifter. till EU sjönk år b 2011 Finlands medlemsavgifter till EU sjönk år 2010 07b 2011 2/8 FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU 2010 FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU 2010 3/8 Finland är nettobetalare i Europeiska unionens budget: från statsbudgeten

Läs mer

Om Europaparlamentet. på lättläst svenska

Om Europaparlamentet. på lättläst svenska Om Europaparlamentet på lättläst svenska 1 Innehåll Välkommen till Europaparlamentet! sidan 3 Detta gör Europaparlamentet sidan 4 Så använder EU sina pengar sidan 6 Europaparlamentet arbetar för demokrati

Läs mer

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten 1 Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen 2 Den ekonomiska och

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Europols pensionsfond för budgetåret 2013

Rapport om årsredovisningen för Europols pensionsfond för budgetåret 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Läs mer

Sammanfattning av resultaten av revisionsrättens årliga revision 2015 av EU:s gemensamma forskningsföretag

Sammanfattning av resultaten av revisionsrättens årliga revision 2015 av EU:s gemensamma forskningsföretag Sammanfattning av resultaten av revisionsrättens årliga revision 2015 av EU:s gemensamma forskningsföretag 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxemburg T +352 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2016 COM(2016) 152 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen SV SV Med

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/363 JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen Tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen AVDELNING I GEMENSAMMA BESTÄM MELSER

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 maj 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 maj 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 24 maj 2016 (OR. en) 9391/16 ADD 1 ECOFIN 497 UEM 233 FÖLJENOT från: inkom den: 11 maj 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 21.11.2014 2014/0180(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2009/0136(COD) 2.3.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

10 Revision av EU-medel

10 Revision av EU-medel 10 Revision av EU-medel 10 Revision av EU-medel 10.1 Bakgrund Regeringen skall varje år informera riksdagen om hur regeringen agerar med anledning av Europeiska revisionsrättens rapporter (prop. 1994/95:40,

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria En europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 23.1.2015 2014/2129(DEC) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 11.3.2014 2014/2020(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Förslag till betänkande Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (PE1020611v01-00) Genomförandebestämmelser till systemet

Läs mer

RAPPORT Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel

RAPPORT Ordföranden för diskussionscirkeln om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 8 maj 2003 (3.5) (OR. fr) CONV 730/03 CERCLE III 7 RAPPORT från: till: Ärende: Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel Konventsledamöterna Slutrapport

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111. Förslag till EU:s årsbudget för Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111. Förslag till EU:s årsbudget för Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111 Förslag till EU:s årsbudget för 2017 Finansdepartementet 2015/16:FPM 2016-07-13 Dokumentbeteckning SEC (2016) 280 Statement of Estimates of the European

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 18 juni 2010 (OR. en) 2009/0162 (COD) PE-CONS 20/10 ECOFIN 296 RELEX 442 COEST 148 NIS 59 CODEC 461 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer