RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM"

Transkript

1 Diarienr RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM 1 Parter a) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida Org.nr: Attention: Ewa Hagwall Avd/enhet: Economic Opportunities, Team Marknad Adress: S Stockholm Momsregnr: SE Telefon: Telefax: b) Kommerskollegium Org.nr: Attention: Lennart Nordström Avd/enhet: Enheten för Handel och Hållbar Utveckling/ Sekretariatet för handelsbistånd Adress: S Stockholm Momsregnr: SE Telefon: Telefax: Syftet och omfattningen av denna ramöverenskommelse Utgångspunkten för denna ramöverenskommelse mellan Sida och Kommerskollegium är att myndigheter i offentlig förvaltning utgör ett enda rättssubjekt. Därav följer, att när Sida samarbetar med en annan myndighet, gäller i grunden samma regelverk för båda myndigheternas verksamhet utan att detta särskilt specificeras eller berörs i denna ramöverenskommelse.

2 Inom ramen för Politiken för Global Utveckling, PGU har alla svenska myndigheter samma huvudmål och vissa uppdrag är gemensamma. Statliga myndigheter har ofta ett internationaliseringsuppdrag i instruktioner och regleringsbrev. Sida har som förvaltningsmyndighet för utvecklingssamarbetet ett särskilt biståndsmål 1 med ett ansvar för resultat och ett sunt och effektivt utnyttjande av biståndsbudgeten. Kommerskollegium stödjer detta mål i sitt utvecklingssamarbete med Sida. Denna överenskommelse avser samarbete som finansieras av medel från biståndsbudgeten och rör relationen mellan Sida och berörd myndighet under det gemensamma regelverket för statliga myndigheters verksamhet. Samarbetet ska bedrivas enligt de värderingar, riktlinjer och policies som styr det svenska utvecklingssamarbetet. Samarbetet ska bedrivas med beaktande av de åtaganden som följer av Sveriges medlemskap i EU, bland annat den så kallade uppförandekoden i utvecklingssamarbetet 2, Parisdeklarationen och andra internationella överenskommelser som rör ansvarsfrågor, attityder och metoder för att bättre anpassa biståndet till varje enskilt samarbetslands situation. 3 Ramöverenskommelsens relation till andra dokument Sidas och Kommerskollegiums samtliga skriftliga och muntliga åtaganden kring samarbete inom biståndet kompletterar varandra och ska, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, ha företräde i den ordning som följer: 1) Skriftliga ändringar av och tillägg till denna ramöverenskommelse; 2) Denna ramöverenskommelse; 3) Bilagor till ramöverenskommelsen. Denna ramöverenskommelse, inklusive ovan angivna handlingar, kallas nedan Ramöverenskommelsen. 1 Målet för Sidas och Kommerskollegium samarbete i biståndet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Målet för reformsamarbete i Östeuropa är stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till EU och dess värdegrunder. 2 EU Code of Conduct on Complementarity and Division of Labour in Development Policy, Beslut av Europeiska Unionens råd den 15 maj 2007, 9558/07

3 4 Syftet med samarbetet mellan Kommerskollegium och Sida Ramöverenskommelse är tillämplig i de fall då t.ex. samarbetsländer eller Sida strävar efter att tillvarata en kompetens hos Kommerskollegium som bedöms unik och inte kan erbjudas av en annan aktör. Kommerskollegium och Sidas skilda ansvar vid beredning, genomförande och uppföljning av samarbetet framgår av 7 nedan. Syftet med samarbetet ska uppnås genom att Kommerskollegium: Medverkar i utvecklingssamarbetet inom sitt kompetensområde; Kontinuerligt bygger upp och underhåller kapacitet och kompetens för utvecklingssamarbetet inom sitt sakområde; kontinuerligt bevakar och följer utvecklingen inom sitt sakområde och samhällsutvecklingen generellt i internationellt biståndsrelaterade frågor och i övrigt på uppdrag; kontinuerligt överväger samarbete med andra aktörer (inklusive andra svenska myndigheter) för ökad biståndseffektivitet; följer utvecklingen i svensk biståndspolitik. samt genom att Sida: kontinuerligt håller Kommerskollegium informerat om sin långsiktiga planering, strategier och inriktning; kontinuerligt håller Kommerskollegium informerat om samarbetsländers önskemål, behov och prioriteringar samt om planerade/möjliga uppdrag inom ramen för denna Ramöverenskommelse; kontinuerligt håller Kommerskollegium informerat om annan biståndsverksamhet (inklusive andra svenska myndigheters) för ökad biståndseffektivitet; stödjer och främjar Kommerskollegiums kapacitets- och förhållningssätt och metoder. Med Sida jämställs i överenskommelsen de svenska utlandsmyndigheter vid vilka svenskt utvecklingssamarbete bedrivs.

4 5 Förutsättningar för samverkan mellan Kommerskollegium och Sida Samarbetet syftar till att myndighetsspecifikt kunnande inom Kommerskollegiums sakområde skall tillvaratas i det svenska utvecklingssamarbetet. I fall då jämförbar kompetens finns på öppna marknaden eller då den svenska myndigheten inte explicit efterfrågas som partner av samarbetslandet ska tjänsten upphandlas i konkurrens. Vid tveksamhet skall Kommerskollegium och Sida samråda i frågan. Myndighetens uppdrag under PGU samt myndighetens instruktion och regleringsbrev indikerar vilka uppgifter som kan/inte kan betraktas som unika när det gäller svenska erfarenheter, värderingar, synsätt och systemlösningar. Om det i ett myndighetssamarbete ingår delkomponenter eller deluppgifter som inte kan anses ligga inom Kommerskollegiums unika kompetens, ska Kommerskollegium upphandla sådana tjänster (se också 10 nedan). Överenskommelsen mellan Sida och Kommerskollegium innebär inte någon volymgaranti eller någon skyldighet för Sida att anlita Kommerskollegium. När initiativ tas till program och projekt som bedöms ligga inom ramen för myndighetens unika kompetens ska Kommerskollegium och Sida inför Sidas beslut var för sig och gemensamt bedöma 3 : Förslagets relevans; Samarbetsorganisationens ägarskap och motivation; Det politiska stödet i samarbetslandet; Samarbetspartners tekniska och administrativa kapacitet; Samarbetspartners möjlighet och vilja att tillföra finansiella och personella resurser; Insatsens effektivitet och relation till den s k Parisagendan och andra internationella överenskommelser. 3 För uppdrag som utförs inom ramen för de medel som avsatts till handelsrelaterat bistånd från det globala anslaget på Sida för budgetåret 2009 och framåt gäller särskild ordning.

5 6 Kommerskollegiums kompetensområde Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Myndighetens främsta uppgift är att främja frihandel och klara spelregler för den internationella handeln. I uppdraget ingår därmed att arbeta för en effektiv inre marknad, en liberalisering av EU:s gemensamma handelspolitik samt ett öppet, starkt multilateralt handelssystem, framförallt inom ramen för världshandelsorganisationen WTO. I kollegiets roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete. På myndigheten finns även kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden som bistår exportörer från utvecklingsländerna i deras handel med Sverige och EU. 7 Ansvarsfördelning mellan samarbetslandet, Sida och Kommerskollegium Sida är enligt sin instruktion förvaltningsmyndighet för det internationella utvecklingssamarbetet och ansvarar för finansiell och innehållsmässig rapportering till regeringen av resultatet av svenskt bistånd. Kommerskollegium ansvarar för genomförande och rapportering om utvecklingssamarbetet till Sida inom ramen för biståndet, enligt denna Ramöverenskommelse. Sida, samarbetslandet och Kommerskollegium skall i de särskilda avropsöverenskommelserna mellan parterna kring projekt eller program reglera ansvarsfördelningen inom och mellan de respektive organisationerna vad gäller planering, genomförande, kvalitetssäkring, rapportering, uppföljning och utvärdering. 7:1 Kommerskollegiums ansvar Inom ramen för Överenskommelsen ska Kommerskollegium utföra de uppdrag som Sida och Kommerskollegium kommer överens om. Vid större uppdrag skall Kommerskollegium ingå en överenskommelse med samarbetslandets ansvariga organisation/myndighet om uppdraget. Hänvisning görs till 9 nedan. Kommerskollegiums ansvar för sin personal framgår av 16 nedan. Kommerskollegium ansvarar för underkontrakterad konsults och dito myndighets arbete såsom för eget arbete.

6 Ett övergripande ansvar inom Kommerskollegium för kvalitetssäkring av Sida-finansierade uppdrag åvilar chefen för Sekretariatet för handelsbistånd. 7:2 Sidas ansvar Vid beredning, genomförande och uppföljning av insatser följer Sida sitt regelverk, strategier, policies och riktlinjer för program och projekt. Detta innebär bl.a. att Sida: försäkrar sig om att de resultat som insatsen ska leda till är realistiska och nåbara med beaktande av bl.a. insatsens omfattning och inriktning; beslutar om förslag till program eller projekt som utarbetats av samarbetslandet enskilt eller i samarbete med Kommerskollegium; beslutar om villkoren för svensk finansiering; utarbetar förslag till dialogfrågor med samarbetslandet, enligt Sidas avtal med samarbetslandet och gällande prioriteringar. vid behov anlitar oberoende expertis för att följa eller granska program eller projekt; ett övergripande ansvar inom Sida för kvalitetssäkring av Sidafinansierade uppdrag åvilar Teamchef ECOP/Marknad. I avropsöverenskommelsen mellan Kommerskollegium och Sida specificeras vem som inom Sida ansvarar för kvalitetssäkring av ett enskilt uppdrag; 7:3 Samarbetslandets ansvar Se 2 respektive 9. 8 Beställning av uppdrag och informationsplikt 8:1 Reglering av uppdraget Olika typer av uppdrag regleras på olika sätt. En mindre omfattande insats (till exempel att medverka i projektidentifiering) överenskoms mellan Sida och Kommerskollegium i den särskilda avropsöverenskommelsen. Ett

7 större uppdrag regleras normalt med tre särskilda avtal eller överenskommelser: Sida 4 och samarbetslandet (representerat av landets ansvariga organ/myndighet för utvecklingssamarbete, annan central myndighet eller samarbetsorganisationen själv) ska ingå avtal som bekräftar samarbetet mellan Kommerskollegium och samarbetslandets myndighet. Mall för sådant avtal framgår av bilaga B; Kommerskollegium och organisationen i samarbetslandet ska ingå avtal i enlighet med bifogad mall för myndighetssamarbete mellan svensk och samarbetslands myndighet, bilaga A eller i annan lämplig form som svarar mot vad som sägs under 8:3 respektive 9 nedan; Sida och Kommerskollegium ska överenskomma om avrop av ramöverenskommelsen (se mall i bilaga C). När det gäller uppdrag inom ramen för de medel som avsatts till Kommerskollegium från det globala anslaget på Sida för budgetåret 2009 och framåt, gäller särskild ordning. 8:2 Sidas beställning Kommerskollegium ska utföra de uppdrag som Sida och Kommerskollegium kommer överens om. För varje uppdrag ska finnas en skriftlig avropsöverenskommelse enligt bilaga C. Budgetuppställningen bör följa rekommendationerna i bilaga D. Terms of Reference/ uppdragsbeskrivning skall bifogas. I fråga om personal och konsulter hänvisas till 10 respektive 16 nedan. 8:3 Informationsplikt Kommerskollegium och Sida ansvarar för att snarast informera varandra om viktigare förändringar i inriktning, innehåll, omfattning eller varaktighet 4 I insatsavtal är Sverige avtalspart.

8 av uppdrag samt andra avvikelser av betydelse eller om svårigheter eller problem vid genomförandet av uppdrag. Viktigare planerade förändringar i uppdrag ska på förhand godkännas av Sida. Kommerskollegium och Sida är överens om att i avtal eller andra överenskommelser med samarbetslandet eller organisation i samarbetslandet ta med förbehåll av det slag som nämns ovan. 9 Överenskommelser med samarbetslandets myndighet Kommerskollegiums överenskommelse med part i samarbetslandet skall ha formen av ett avtal om myndighetssamarbete mellan den svenska myndigheten och samarbetslandets myndighet enligt Bilaga A, och en uppdragsbeskrivning enligt Bilaga C.eller motsvarande dokument. Där ska framgå: målen för samarbetet; resultat som ska uppnås; bemanningsplan; budget för det svenska bidraget och för samarbetslandets bidrag; rapporteringsskyldigheter. Program- och projektdokument ska vara resultatorienterade och innehålla tydliga och mätbara mål samt indikatorer för uppföljning av verksamheten. Målen för varje program eller projekt ska anges på nivåerna resultat (output), effekt (outcome) och långsiktig effekt (impact). 10 Upphandling Om upphandling ska genomföras av myndigheten ska LOU tillämpas. Om samarbetslandet ska upphandla ska samråd ske med Sida avseende val av upphandlingsregelverk. I fråga om uppdrag för Sidas räkning enligt 8.2 ovan får Kommerskollegium inte anlita extern resurs utan skriftligt godkännande av Sida för uppdrag överstigande 8 prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring eller för uppdrag som eljest är av principiell betydelse.

9 11 Korruption Sida och Kommerskollegium ska samarbeta för att förebygga och motverka korruption och för att misstankar om korruption utreds och beivras i linje med lagstiftning och Sidas antikorruptionsregel, vilken återfinns på Sidas hemsida på Internet. Kommerskollegium ska se till att ansvariga myndigheter ges möjlighet att utreda och vidta rättsliga åtgärder mot den eller dem som misstänks för korruption eller annan otillbörlig vinning. Vid misstanke om korruption ska Kommerskollegium och Sida omedelbart informera varandra. 12 Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring ska ske på ett sätt som tillfredsställer såväl Sidas som Kommerskollegiums respektive regelverk (se också 7). 13 Överläggningar Sida och Kommerskollegium ska mötas minst en gång per för att planera och följa upp samarbetet. Kommerskollegium kallar skriftligen till dessa möten och utarbetar underlag till överläggningen. Kallelse med dagordning ska vara Sida tillhanda senast en månad före mötet. Dagordningen ska ha fokus på resultat i samarbetet. Dagordningen kan bland annat innefatta: Uppföljning av protokoll från föregående överläggning; Allmän genomgång av samarbetet, med betoning på mål och resultat; Aktuella förändringar och trender inom utvecklingssamarbetet; Genomgång av program och projekt, inklusive uppdrag som ligger utanför denna Överenskommelse, men som Sida finansierar och Kommerskollegium genomför. Betoning ska ligga på mål och resultat samt på systematisering av erfarenheter på program- och projektnivå; Ämnes- och metodfrågor, inklusive strategiska och prioriterade frågor inom utvecklingssamarbetet;

10 Kapacitetsläget hos Kommerskollegium inklusive genomförda och planerade/nödvändiga kapacitets- och kompetensutvecklingsinsatser för Kommerskollegiums personal; Upphandlings- och konkurrensfrågor; Utvärderingar och revisioner; Årsrapport; Planering inför kommande år; Arvodesfrågor. Varje möte ska dokumenteras av Kommerskollegium. Mötesprotokoll ska färdigställas senast en månad efter mötet. Mötesprotokollet ska undertecknas av båda parter. 14 Årlig, översiktlig rapportering i skriftlig form Kommerskollegium ska, utöver de rapporteringskrav som föreskrivs i varje enskilt uppdrag, efter utgången av varje kalenderår inge en sammanställning av föregående års verksamhet till Sida. Tyngdpunkten ska ligga på analys och resultat. Sammanställningen ska övergripande redogöra för volymer uttryckt i tid och pengar i en landinriktad och en sakfrågeinriktad dimension. Sammanställningen ska även innefatta en kortfattad redogörelse av gjorda erfarenheter under kalenderåret samt ange vad som utgjort möjligheter respektive problem eller hinder för arbetet. Kommerskollegium ska vidare redovisa sådana aktiviteter som genomförts i kompetens- eller kapacitetshöjande syfte för Kommerskollegiums personal med relevans för utvecklingssamarbetet. Kommerskollegium och Sida ska tillhandahålla varandra övrig för samarbetet relevant information. 15 Rapportering av enskilda uppdrag i skriftlig form Rapportering ska ha fokus på uppnådda resultat och vara analyserande till sin karaktär. Resultat- och verksamhetsbeskrivande rapportering, inklusive utfallsredovisning mot budget av enskilda uppdrag ska göras: efter avslutat uppdrag för uppdrag understigande tio månader;

11 halvårsvis och efter avslutat uppdrag för uppdrag som omfattar minst tio månader, eller enligt annan överenskommelse 5 fastställd i avropsöverenskommelsen. 16 Personal Den personal som Kommerskollegium ställer till förfogande inom ramen för samarbetet ska besitta lämplig kompetens och sakkunskap samt inneha adekvat utbildning eller ha förvärvat motsvarande kunskaper genom arbete inom relevanta områden. Kommerskollegium ansvarar för att den personal som anlitas för uppdrag har adekvat kunskap om målen i svenskt utvecklingssamarbete samt om aktuella policies, strategier, riktlinjer, metoder, prioriteringar och metoder som gäller svenskt bistånd. Kommerskollegium ansvarar vidare för att personal som anlitas för uppdrag har tillräckliga språkkunskaper och grundläggande faktakunskaper om förhållanden i aktuella samarbetsländer. Vid de årliga överläggningarna enligt 13 ovan ska Sida och Kommerskollegium särskilt behandla kompetensfrågor och behovet av Sidas medverkan i kompetensutveckling. Kommerskollegium ska meddela Sida nyckelpersoners namn, utbildning, särskilda kompetens och meriter. Om uppdraget ska genomföras under längre tid än ett år ska Kommerskollegium uppdatera Sida efterhand som uppdragets faser kräver nya personalinsatser. Frågan om samarbetslandets godkännande av personal hanteras i överenskommelse mellan Kommerskollegium och samarbetsorganisation enligt 9 ovan. Kommerskollegium ansvarar för att teckna försäkring för resenärer från samarbetslandet vid resor som sker inom ramen för uppdraget till Sverige eller annat land. Sida kan efter samråd med Kommerskollegium kräva att personal byts ut om någon på sakliga grunder visar sig vara olämplig eller inte accepteras av samarbetspartnern. Kommerskollegium ska snarast vidta nödvändiga åtgärder för att tillgodose kravet. 5 Vid längre uppdrag rapporterar myndigheten normalt inte direkt till Sida utan stödjer mottagarlandets rapportering.

12 17 Arvode Arvode för utfört arbete inom ramen för denna överenskommelse framgår av bilaga E. En eventuell justering av arvodet behandlas vid de årliga överläggningarna enligt 13 ovan. Justering av arvode ska fastställas med Kommerskollegiums kalkylunderlag som bas. I arvodet ingår lön, sociala avgifter, pension, semesterersättning, overhead med mera. Arbetstid i Sverige ersätts per timme. Arbete utanför Sverige, exklusive långtidskontrakterad personal, ersätts per vecka. Personal som anställs på långtidsuppdrag, dvs uppdrag över tolv månader, ersätts per månad. Delar av vecka ersätts per dag med 1/5 av veckoarvodet, med undantag av restid, och delar av månad ersätts per dag med 1/21 av månadsarvodet. Sida ersätter inte övertid. Restid vid tjänsteresor ersätts enligt Kommerskollegiums resepolicy. Kommerskollegiums resepolicy ska biläggas ramöverenskommelsen. Kostnader som inte uttryckligen är ersättningsgilla enligt 18 eller avser uppdragskostnader enligt 19 nedan anses ingå i arvodet. 18 Ersättningsgilla kostnader Ersättningsgilla kostnader är kostnader som är direkt kopplade till personal som Kommerskollegium ställer till förfogande. Sida ersätter sådana kostnader i den mån de ej ersätts av samarbetspart. De ersättningsgilla kostnaderna är: Kostnader för inrikes tjänsteresor (resa, hotell och dagtraktamente) i enlighet med statliga regler för tjänsteresor. För utrikesresor (resa, hotell och dagtraktamente) betalar Sida för biljett till lägsta tillgängliga pris enligt IATA inom ramen för Kommerskollegiums gällande resebyråavtal och resepolicy. I samband med beställning av resa ska möjligheter till bästa pris, rabatter och statliga ramavtal alltid utnyttjas. Om synnerliga skäl finns, t ex dokumenterade medicinska skäl, kan Sida ersätta kostnader för flygresor i andra klasser; Lokala resor inom ramen för projektet; Internationell post och telekommunikation; Andra personalrelaterade kostnader i enlighet med kollektivavtal Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid

13 tjänstgöring utomlands (URA) eller de regelverk som kan komma att ersätta det nu nämnda; Övriga kostnader som är relaterade till Kommerskollegiums personal ingår i arvodet enligt 17 ovan, såvida inte annat överenskommits i enskilt uppdrag. 19 Uppdragskostnader Med uppdragskostnader avses kostnader som inte är relaterade till Kommerskollegiums personal men som Kommerskollegium kan ansvara för med Sida-finansiering, t ex konsulter, andra myndigheters medverkan, upphandling av utrustning, lokala kostnader för seminarier, lokala konsulter och studieresor till Sverige eller tredje land. Sida ersätter Kommerskollegium för faktiska uppdragskostnader inom ramen för budget för enskilt uppdrag. Om det i enskilt uppdrag ingår finansiellt stöd från Sida till lokala aktiviteter administrerade av mottagarorganisationen (s.k. finansiellt bidrag), till exempel upphandling av utrustning, projektinsatser med lokal personal, utbildning m.m., ska Kommerskollegium tillse att mottagarorganisationen ansvarar för genomförande, kostnadsredovisning och rapportering till Kommerskollegium av genomförda insatser om inte annat avtalats i det enskilda uppdraget. 20 Budget För varje enskilt uppdrag ska finnas en budget uppställd enligt principerna i bilaga D. Såvida inte annat överenskommits i enskilt uppdrag får Kommerskollegium omfördela belopp inom budgetposterna för arvoden, ersättningsgilla kostnader och uppdragskostnader. Vid större omfördelningar på över 20% inom dessa budgetposter ska Kommerskollegium samråda med Sida. Sidas godkännande erfordras för överföring av budgetbelopp mellan budgetposterna arvoden, ersättningsgilla kostnader och uppdragskostnader och för ianspråktagande av posten oförutsett. 21 Fakturering och betalning För varje uppdrag ska faktura ställas till Sida, i normalfallet kvartalsvis i efterskott, såvida inte annat överenskommits för enskilt uppdrag.

14 Uppdrag som understiger sex månader faktureras efter fullgjort uppdrag. Sådan faktura ska åtföljas av en slutrapport för uppdraget enligt 15 ovan. Slutfaktura ska vara Sida tillhanda senast fyra månader efter det att uppdraget har slutförts. Ersättningar utöver slutfakturan godkännes ej. 21:1 Fakturans innehåll Faktura ska ange art och omfattning av utfört arbete samt referera till projekt eller program och ansvarig enhet på Sida eller utlandsmyndighet som angivits i det enskilda uppdraget. Fakturan ska vidare innehålla uppgifter om Kommerskollegiums organisationsnummer, fakturabelopp, datum och nummer på fakturan samt referens till ansvarig organisatorisk enhet på Sida. Samtliga debiterade belopp ska vara tydligt beskrivna. Till faktura ska bifogas sammanställning av ackumulerade fakturerade belopp i uppdraget i förhållande till total budget samt, i förekommande fall, en översiktlig beskrivning av avvikelser i förhållande till plan. Fakturering ska göras i svenska kronor och avse de faktureringsbara kostnader som Kommerskollegium har haft. Fakturan ska anknyta till överenskommen budget för uppdraget och klart skilja mellan: Arvoden; ersättningsgilla kostnader för tillhandahållen personal, samt uppdragskostnader för t ex utrustning m m enligt 19 ovan För arvode ska för var och en av de personer som har arbetat med uppdraget anges antalet timmar/dagar/månader, arvodesnivå och det fakturerade beloppet. 21:2 Fakturabetalning Sida betalar faktura när Sida godkänt underlaget, normalt inom 30 dagar från fakturadatum. Finner Sida att underlaget inte kan godkännas, ska Sida inom en period om 30 dagar underrätta Kommerskollegium härom. Kommerskollegium ska inom 15 dagar åtgärda bristerna. Om betalning dröjer längre än 45 dagar från fakturadatum har Kommerskollegium rätt att debitera dröjsmålsränta motsvarande ränta på Kommerskollegiums räntekonto, såvida inte fördröjningen beror på brister i fakturaunderlaget eller rapporteringen som Kommerskollegium inte har åtgärdat.

15 Om särskilt överenskommits i enskilt uppdrag, ska genomförda aktiviteter och/eller motsvarande faktura på lämpligt sätt bekräftas eller godkännas av mottagande organisation. Sida betalar först när dokumentation om sådan bekräftelse eller godkännande inkommit till Sida. 22 Immateriella rättigheter Sida, eller av Sida utsedd part i enskilt uppdrag, har fri nyttjanderätt till allt material och alla resultat som Kommerskollegium producerat inom uppdragets utförande, nedan kallat Resultatet. Nyttjanderätten är kostnadsfri och innefattar rätt att sprida och företa ändringar i Resultatet samt att mångfaldiga Resultatet och även nyttja det i andra sammanhang. Av skriftligt eller digitalt material som produceras inom ramen för detta samarbete ska följande framgå: Detta dokument har producerats med finansiellt stöd av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). De åsikter som framförs ger inte nödvändigtvis uttryck för Sidas officiella uppfattning. eller This document has been produced with the financial assistance of the Swedish International Development Cooperation Agency, Sida 6. The views herein shall not necessarily be taken to reflect the official opinion of Sida. 23 Revision Kommerskollegium är ansvarig för att uppdragen under ramöverenskommelsen revideras årligen. Revisionen ska utföras av en extern 7, oberoende och kvalificerad 8 revisor. Revisionen ska utföras i enlighet med internationellt erkänd revisionsstandard. Sida ska godkänna uppdragsbeskrivning för revisionen och valet av revisor. Kostnad för revision ska betalas av Kommerskollegium och ingå i budgeten för insatsen. Revisor ska i revisionsrapporten/intyget uttala sig om huruvida bifogad finansiell rapport ger en rättvisande bild samt att medlen har använts i enlighet med överenskommelsen. 6 I dokument avseende uppdrag i fransk, spansk eller portugisisktalande länder ersätts Sida med Asdi. 7 De myndigheter som har internrevision får använda sig av internrevisionen istället. 8 För bidrag över 200 tkr krävs att påskrivande revisor har någon certifiering, som t ex CIA, FARs auktorisation eller har klarat Riksrevisionens prov 2.

16 Revisor ska bifoga en revisionspromemoria, som ska innehålla de iakttagelser som revisorn har gjort under granskningsprocessen. Revisionspromemorian ska även innehålla uppgifter om Kommerskollegium har vidtagit tillämpliga åtgärder för tidigare revisionsrekommendationer. Kommerskollegium ska skicka revisionsrapporten/intyget och revisionspromemorian till Sida senast fem dagar efter erhållandet från revisorn. Ett svar ska tas fram av Kommerskollegium och samarbetspart och skickas till revisorn och Sida inom tre veckor. Kommerskollegium ska samarbeta med och assistera Sida vid eventuella tilläggsrevisioner, uppföljningar och finansiella studier som Sida kan komma att begära. I de fall Kommerskollegium överför finansiella medel till en mottagande organisation ska myndigheten ansvara för att medlen årligen revideras enligt de krav som ställs ovan. 24 Sekretess och säkerhet Kommerskollegium ska tillse att personal och/eller konsult är införstådd med och följer de föreskrifter och regler om sekretess och säkerhetsfrågor som Sida/ utlandsmyndighet tillämpar. 25 Tidigare ingångna överenskommelser Ifråga om överenskommelser om uppdrag ingångna mellan Sida och Kommerskollegium före ikraftträdandet av denna Ramöverenskommelse ska bestämmelserna i denna Ramöverenskommelse gälla. 26 Ombud och kontaktperson Vid ändringar och tillägg till denna överenskommelse företräds Kommerskollegium av chefen för Sekretariatet för handelsbistånd och Sida av chefen för Globala Program eller deras utsedda företrädare. I de årliga överläggningarna företräds Kommerskollegium av chefen för Enheten för Handel och Hållbar Utveckling och Sida av chefen för Globala Program eller deras utsedda företrädare.

17 27 Ändring och tillägg till Överenskommelser Ändringar och tillägg till Ramöverenskommelsen ska göras skriftligen och undertecknas av båda parter. 28 Tvist Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller krav med uppkomst ur Överenskommelsen ska lösas genom förhandlingar mellan parterna och avgörs slutligt av parternas generaldirektörer (motsvarande). 29 Uppsägning Överenskommelsen kan skriftligen sägas upp av endera parten med sex månaders varsel. Pågående uppdrag gäller dock tills dess att det enskilda uppdraget avslutats, om annat ej överenskommits. Pågående uppdrag kan skriftligen sägas upp av endera parten med tre månaders varsel, om annat ej överenskommits. Parterna ska i särskild ordning komma överens om ersättning för eventuella kostnader med anledning av avveckling av uppdrag. 30 Giltighetstid Överenskommelsen skall träda i kraft vid undertecknandet och vara giltigt från dagen för undertecknande tills vidare. Om parterna vill göra tillägg eller förändring i Ramöverenskommelsen ska detta ske skriftligen och undertecknas av parterna. Ramöverenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

18 Stockholm den 2009 Stockholm den 2009 Ort och datum Ort och datum För Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) För Kommerskollegium Underskrift Anders Nordström Generaldirektör Namnförtydligande och titel Underskrift Lena Johansson Generaldirektör Namnförtydligande och titel

19 BILAGOR: Bilaga A: Bilaga B: Bilaga C: Bilaga D: Mall för samarbete mellan svensk och samarbetslandets myndighet Mall för avtal mellan Sida och samarbetsorganisation (länder med vilka Sverige ej har proceduravtal) Mall för uppdragsbeställning Budgetens utformning Bilaga E: Arvoden avseende 2009

20 Bilaga C Sida Uppdragsbeställning Avrop Sidas ramöverenskommelse med Kommerskollegium Beställare Avdelning Sida/UM Datum Handläggare Tel Beslutsnummer Diarienummer Faktureringskälla Org. Enhet FU Kontrakt/Aktiv. Kontospecifikation Uppdragstagare Uppdragstagare Ramöverenskommelse Adress Tel. Uppdraget ο Fullständig uppdragsbeskrivning bifogas Kort uppdragsbeskrivning Uppdragsledare och ev. övriga personer som ska utföra uppdraget, enligt AMS:s beslut Ersättning Kategori 1 Beräknad tidsåtgång Arvode/tim Summa Kategori 2 Beräknad tidsåtgång Arvode/tim Summa Omkostnader Spec Belopp Summa Totalsumma

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Resultatstyrningen inom Sida

Resultatstyrningen inom Sida Internrevisionen 04/06 Granskningsinsats Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com www.mapsec.com I nnehåll FÖRORD...1

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Multi-bi-finansiering

Multi-bi-finansiering Multi-bi-finansiering - utvärdering av beredning inför beslut SADEV REPORT 2011:1 SADEV Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Box 1902, 651 19 Karlstad SADEV REPORT 2011:1

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Latinamerikagruppernas finansiella system

Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagrupperna finansierar sin verksamhet genom framförallt ansökningar ur fonder, stiftelser och från svenska SIDA via Forum Syd men även genom medlemsavgifter,

Läs mer

Ramavtal. Ekonomisystem

Ramavtal. Ekonomisystem Ramavtal Ekonomisystem 1 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och UNIT4 Agresso AB, organisationsnummer 556185-0172 nedan kallat Agresso, med adress Box 705, 169 27 Solna, har följande

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Bistånd genom svenska organisationer

Bistånd genom svenska organisationer 2013:2 Bistånd genom svenska organisationer En översyn av ramavtalssystemet MISSIV DATUM DIARIENR 2013-02-27 2012/98-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-29 UF2012/21821/UD/UP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

resultat av riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2013 2014

resultat av riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2013 2014 resultat av riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2011 2014 2011 2012 2013 2014 riksrevisionen isbn 978 91 7086 365 3 form: åkesson & curry foto: riksrevisionen tryck: östertälje tryckeri,

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer