RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM"

Transkript

1 Diarienr RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM 1 Parter a) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida Org.nr: Attention: Ewa Hagwall Avd/enhet: Economic Opportunities, Team Marknad Adress: S Stockholm Momsregnr: SE Telefon: Telefax: b) Kommerskollegium Org.nr: Attention: Lennart Nordström Avd/enhet: Enheten för Handel och Hållbar Utveckling/ Sekretariatet för handelsbistånd Adress: S Stockholm Momsregnr: SE Telefon: Telefax: Syftet och omfattningen av denna ramöverenskommelse Utgångspunkten för denna ramöverenskommelse mellan Sida och Kommerskollegium är att myndigheter i offentlig förvaltning utgör ett enda rättssubjekt. Därav följer, att när Sida samarbetar med en annan myndighet, gäller i grunden samma regelverk för båda myndigheternas verksamhet utan att detta särskilt specificeras eller berörs i denna ramöverenskommelse.

2 Inom ramen för Politiken för Global Utveckling, PGU har alla svenska myndigheter samma huvudmål och vissa uppdrag är gemensamma. Statliga myndigheter har ofta ett internationaliseringsuppdrag i instruktioner och regleringsbrev. Sida har som förvaltningsmyndighet för utvecklingssamarbetet ett särskilt biståndsmål 1 med ett ansvar för resultat och ett sunt och effektivt utnyttjande av biståndsbudgeten. Kommerskollegium stödjer detta mål i sitt utvecklingssamarbete med Sida. Denna överenskommelse avser samarbete som finansieras av medel från biståndsbudgeten och rör relationen mellan Sida och berörd myndighet under det gemensamma regelverket för statliga myndigheters verksamhet. Samarbetet ska bedrivas enligt de värderingar, riktlinjer och policies som styr det svenska utvecklingssamarbetet. Samarbetet ska bedrivas med beaktande av de åtaganden som följer av Sveriges medlemskap i EU, bland annat den så kallade uppförandekoden i utvecklingssamarbetet 2, Parisdeklarationen och andra internationella överenskommelser som rör ansvarsfrågor, attityder och metoder för att bättre anpassa biståndet till varje enskilt samarbetslands situation. 3 Ramöverenskommelsens relation till andra dokument Sidas och Kommerskollegiums samtliga skriftliga och muntliga åtaganden kring samarbete inom biståndet kompletterar varandra och ska, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, ha företräde i den ordning som följer: 1) Skriftliga ändringar av och tillägg till denna ramöverenskommelse; 2) Denna ramöverenskommelse; 3) Bilagor till ramöverenskommelsen. Denna ramöverenskommelse, inklusive ovan angivna handlingar, kallas nedan Ramöverenskommelsen. 1 Målet för Sidas och Kommerskollegium samarbete i biståndet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Målet för reformsamarbete i Östeuropa är stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till EU och dess värdegrunder. 2 EU Code of Conduct on Complementarity and Division of Labour in Development Policy, Beslut av Europeiska Unionens råd den 15 maj 2007, 9558/07

3 4 Syftet med samarbetet mellan Kommerskollegium och Sida Ramöverenskommelse är tillämplig i de fall då t.ex. samarbetsländer eller Sida strävar efter att tillvarata en kompetens hos Kommerskollegium som bedöms unik och inte kan erbjudas av en annan aktör. Kommerskollegium och Sidas skilda ansvar vid beredning, genomförande och uppföljning av samarbetet framgår av 7 nedan. Syftet med samarbetet ska uppnås genom att Kommerskollegium: Medverkar i utvecklingssamarbetet inom sitt kompetensområde; Kontinuerligt bygger upp och underhåller kapacitet och kompetens för utvecklingssamarbetet inom sitt sakområde; kontinuerligt bevakar och följer utvecklingen inom sitt sakområde och samhällsutvecklingen generellt i internationellt biståndsrelaterade frågor och i övrigt på uppdrag; kontinuerligt överväger samarbete med andra aktörer (inklusive andra svenska myndigheter) för ökad biståndseffektivitet; följer utvecklingen i svensk biståndspolitik. samt genom att Sida: kontinuerligt håller Kommerskollegium informerat om sin långsiktiga planering, strategier och inriktning; kontinuerligt håller Kommerskollegium informerat om samarbetsländers önskemål, behov och prioriteringar samt om planerade/möjliga uppdrag inom ramen för denna Ramöverenskommelse; kontinuerligt håller Kommerskollegium informerat om annan biståndsverksamhet (inklusive andra svenska myndigheters) för ökad biståndseffektivitet; stödjer och främjar Kommerskollegiums kapacitets- och förhållningssätt och metoder. Med Sida jämställs i överenskommelsen de svenska utlandsmyndigheter vid vilka svenskt utvecklingssamarbete bedrivs.

4 5 Förutsättningar för samverkan mellan Kommerskollegium och Sida Samarbetet syftar till att myndighetsspecifikt kunnande inom Kommerskollegiums sakområde skall tillvaratas i det svenska utvecklingssamarbetet. I fall då jämförbar kompetens finns på öppna marknaden eller då den svenska myndigheten inte explicit efterfrågas som partner av samarbetslandet ska tjänsten upphandlas i konkurrens. Vid tveksamhet skall Kommerskollegium och Sida samråda i frågan. Myndighetens uppdrag under PGU samt myndighetens instruktion och regleringsbrev indikerar vilka uppgifter som kan/inte kan betraktas som unika när det gäller svenska erfarenheter, värderingar, synsätt och systemlösningar. Om det i ett myndighetssamarbete ingår delkomponenter eller deluppgifter som inte kan anses ligga inom Kommerskollegiums unika kompetens, ska Kommerskollegium upphandla sådana tjänster (se också 10 nedan). Överenskommelsen mellan Sida och Kommerskollegium innebär inte någon volymgaranti eller någon skyldighet för Sida att anlita Kommerskollegium. När initiativ tas till program och projekt som bedöms ligga inom ramen för myndighetens unika kompetens ska Kommerskollegium och Sida inför Sidas beslut var för sig och gemensamt bedöma 3 : Förslagets relevans; Samarbetsorganisationens ägarskap och motivation; Det politiska stödet i samarbetslandet; Samarbetspartners tekniska och administrativa kapacitet; Samarbetspartners möjlighet och vilja att tillföra finansiella och personella resurser; Insatsens effektivitet och relation till den s k Parisagendan och andra internationella överenskommelser. 3 För uppdrag som utförs inom ramen för de medel som avsatts till handelsrelaterat bistånd från det globala anslaget på Sida för budgetåret 2009 och framåt gäller särskild ordning.

5 6 Kommerskollegiums kompetensområde Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Myndighetens främsta uppgift är att främja frihandel och klara spelregler för den internationella handeln. I uppdraget ingår därmed att arbeta för en effektiv inre marknad, en liberalisering av EU:s gemensamma handelspolitik samt ett öppet, starkt multilateralt handelssystem, framförallt inom ramen för världshandelsorganisationen WTO. I kollegiets roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete. På myndigheten finns även kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden som bistår exportörer från utvecklingsländerna i deras handel med Sverige och EU. 7 Ansvarsfördelning mellan samarbetslandet, Sida och Kommerskollegium Sida är enligt sin instruktion förvaltningsmyndighet för det internationella utvecklingssamarbetet och ansvarar för finansiell och innehållsmässig rapportering till regeringen av resultatet av svenskt bistånd. Kommerskollegium ansvarar för genomförande och rapportering om utvecklingssamarbetet till Sida inom ramen för biståndet, enligt denna Ramöverenskommelse. Sida, samarbetslandet och Kommerskollegium skall i de särskilda avropsöverenskommelserna mellan parterna kring projekt eller program reglera ansvarsfördelningen inom och mellan de respektive organisationerna vad gäller planering, genomförande, kvalitetssäkring, rapportering, uppföljning och utvärdering. 7:1 Kommerskollegiums ansvar Inom ramen för Överenskommelsen ska Kommerskollegium utföra de uppdrag som Sida och Kommerskollegium kommer överens om. Vid större uppdrag skall Kommerskollegium ingå en överenskommelse med samarbetslandets ansvariga organisation/myndighet om uppdraget. Hänvisning görs till 9 nedan. Kommerskollegiums ansvar för sin personal framgår av 16 nedan. Kommerskollegium ansvarar för underkontrakterad konsults och dito myndighets arbete såsom för eget arbete.

6 Ett övergripande ansvar inom Kommerskollegium för kvalitetssäkring av Sida-finansierade uppdrag åvilar chefen för Sekretariatet för handelsbistånd. 7:2 Sidas ansvar Vid beredning, genomförande och uppföljning av insatser följer Sida sitt regelverk, strategier, policies och riktlinjer för program och projekt. Detta innebär bl.a. att Sida: försäkrar sig om att de resultat som insatsen ska leda till är realistiska och nåbara med beaktande av bl.a. insatsens omfattning och inriktning; beslutar om förslag till program eller projekt som utarbetats av samarbetslandet enskilt eller i samarbete med Kommerskollegium; beslutar om villkoren för svensk finansiering; utarbetar förslag till dialogfrågor med samarbetslandet, enligt Sidas avtal med samarbetslandet och gällande prioriteringar. vid behov anlitar oberoende expertis för att följa eller granska program eller projekt; ett övergripande ansvar inom Sida för kvalitetssäkring av Sidafinansierade uppdrag åvilar Teamchef ECOP/Marknad. I avropsöverenskommelsen mellan Kommerskollegium och Sida specificeras vem som inom Sida ansvarar för kvalitetssäkring av ett enskilt uppdrag; 7:3 Samarbetslandets ansvar Se 2 respektive 9. 8 Beställning av uppdrag och informationsplikt 8:1 Reglering av uppdraget Olika typer av uppdrag regleras på olika sätt. En mindre omfattande insats (till exempel att medverka i projektidentifiering) överenskoms mellan Sida och Kommerskollegium i den särskilda avropsöverenskommelsen. Ett

7 större uppdrag regleras normalt med tre särskilda avtal eller överenskommelser: Sida 4 och samarbetslandet (representerat av landets ansvariga organ/myndighet för utvecklingssamarbete, annan central myndighet eller samarbetsorganisationen själv) ska ingå avtal som bekräftar samarbetet mellan Kommerskollegium och samarbetslandets myndighet. Mall för sådant avtal framgår av bilaga B; Kommerskollegium och organisationen i samarbetslandet ska ingå avtal i enlighet med bifogad mall för myndighetssamarbete mellan svensk och samarbetslands myndighet, bilaga A eller i annan lämplig form som svarar mot vad som sägs under 8:3 respektive 9 nedan; Sida och Kommerskollegium ska överenskomma om avrop av ramöverenskommelsen (se mall i bilaga C). När det gäller uppdrag inom ramen för de medel som avsatts till Kommerskollegium från det globala anslaget på Sida för budgetåret 2009 och framåt, gäller särskild ordning. 8:2 Sidas beställning Kommerskollegium ska utföra de uppdrag som Sida och Kommerskollegium kommer överens om. För varje uppdrag ska finnas en skriftlig avropsöverenskommelse enligt bilaga C. Budgetuppställningen bör följa rekommendationerna i bilaga D. Terms of Reference/ uppdragsbeskrivning skall bifogas. I fråga om personal och konsulter hänvisas till 10 respektive 16 nedan. 8:3 Informationsplikt Kommerskollegium och Sida ansvarar för att snarast informera varandra om viktigare förändringar i inriktning, innehåll, omfattning eller varaktighet 4 I insatsavtal är Sverige avtalspart.

8 av uppdrag samt andra avvikelser av betydelse eller om svårigheter eller problem vid genomförandet av uppdrag. Viktigare planerade förändringar i uppdrag ska på förhand godkännas av Sida. Kommerskollegium och Sida är överens om att i avtal eller andra överenskommelser med samarbetslandet eller organisation i samarbetslandet ta med förbehåll av det slag som nämns ovan. 9 Överenskommelser med samarbetslandets myndighet Kommerskollegiums överenskommelse med part i samarbetslandet skall ha formen av ett avtal om myndighetssamarbete mellan den svenska myndigheten och samarbetslandets myndighet enligt Bilaga A, och en uppdragsbeskrivning enligt Bilaga C.eller motsvarande dokument. Där ska framgå: målen för samarbetet; resultat som ska uppnås; bemanningsplan; budget för det svenska bidraget och för samarbetslandets bidrag; rapporteringsskyldigheter. Program- och projektdokument ska vara resultatorienterade och innehålla tydliga och mätbara mål samt indikatorer för uppföljning av verksamheten. Målen för varje program eller projekt ska anges på nivåerna resultat (output), effekt (outcome) och långsiktig effekt (impact). 10 Upphandling Om upphandling ska genomföras av myndigheten ska LOU tillämpas. Om samarbetslandet ska upphandla ska samråd ske med Sida avseende val av upphandlingsregelverk. I fråga om uppdrag för Sidas räkning enligt 8.2 ovan får Kommerskollegium inte anlita extern resurs utan skriftligt godkännande av Sida för uppdrag överstigande 8 prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring eller för uppdrag som eljest är av principiell betydelse.

9 11 Korruption Sida och Kommerskollegium ska samarbeta för att förebygga och motverka korruption och för att misstankar om korruption utreds och beivras i linje med lagstiftning och Sidas antikorruptionsregel, vilken återfinns på Sidas hemsida på Internet. Kommerskollegium ska se till att ansvariga myndigheter ges möjlighet att utreda och vidta rättsliga åtgärder mot den eller dem som misstänks för korruption eller annan otillbörlig vinning. Vid misstanke om korruption ska Kommerskollegium och Sida omedelbart informera varandra. 12 Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring ska ske på ett sätt som tillfredsställer såväl Sidas som Kommerskollegiums respektive regelverk (se också 7). 13 Överläggningar Sida och Kommerskollegium ska mötas minst en gång per för att planera och följa upp samarbetet. Kommerskollegium kallar skriftligen till dessa möten och utarbetar underlag till överläggningen. Kallelse med dagordning ska vara Sida tillhanda senast en månad före mötet. Dagordningen ska ha fokus på resultat i samarbetet. Dagordningen kan bland annat innefatta: Uppföljning av protokoll från föregående överläggning; Allmän genomgång av samarbetet, med betoning på mål och resultat; Aktuella förändringar och trender inom utvecklingssamarbetet; Genomgång av program och projekt, inklusive uppdrag som ligger utanför denna Överenskommelse, men som Sida finansierar och Kommerskollegium genomför. Betoning ska ligga på mål och resultat samt på systematisering av erfarenheter på program- och projektnivå; Ämnes- och metodfrågor, inklusive strategiska och prioriterade frågor inom utvecklingssamarbetet;

10 Kapacitetsläget hos Kommerskollegium inklusive genomförda och planerade/nödvändiga kapacitets- och kompetensutvecklingsinsatser för Kommerskollegiums personal; Upphandlings- och konkurrensfrågor; Utvärderingar och revisioner; Årsrapport; Planering inför kommande år; Arvodesfrågor. Varje möte ska dokumenteras av Kommerskollegium. Mötesprotokoll ska färdigställas senast en månad efter mötet. Mötesprotokollet ska undertecknas av båda parter. 14 Årlig, översiktlig rapportering i skriftlig form Kommerskollegium ska, utöver de rapporteringskrav som föreskrivs i varje enskilt uppdrag, efter utgången av varje kalenderår inge en sammanställning av föregående års verksamhet till Sida. Tyngdpunkten ska ligga på analys och resultat. Sammanställningen ska övergripande redogöra för volymer uttryckt i tid och pengar i en landinriktad och en sakfrågeinriktad dimension. Sammanställningen ska även innefatta en kortfattad redogörelse av gjorda erfarenheter under kalenderåret samt ange vad som utgjort möjligheter respektive problem eller hinder för arbetet. Kommerskollegium ska vidare redovisa sådana aktiviteter som genomförts i kompetens- eller kapacitetshöjande syfte för Kommerskollegiums personal med relevans för utvecklingssamarbetet. Kommerskollegium och Sida ska tillhandahålla varandra övrig för samarbetet relevant information. 15 Rapportering av enskilda uppdrag i skriftlig form Rapportering ska ha fokus på uppnådda resultat och vara analyserande till sin karaktär. Resultat- och verksamhetsbeskrivande rapportering, inklusive utfallsredovisning mot budget av enskilda uppdrag ska göras: efter avslutat uppdrag för uppdrag understigande tio månader;

11 halvårsvis och efter avslutat uppdrag för uppdrag som omfattar minst tio månader, eller enligt annan överenskommelse 5 fastställd i avropsöverenskommelsen. 16 Personal Den personal som Kommerskollegium ställer till förfogande inom ramen för samarbetet ska besitta lämplig kompetens och sakkunskap samt inneha adekvat utbildning eller ha förvärvat motsvarande kunskaper genom arbete inom relevanta områden. Kommerskollegium ansvarar för att den personal som anlitas för uppdrag har adekvat kunskap om målen i svenskt utvecklingssamarbete samt om aktuella policies, strategier, riktlinjer, metoder, prioriteringar och metoder som gäller svenskt bistånd. Kommerskollegium ansvarar vidare för att personal som anlitas för uppdrag har tillräckliga språkkunskaper och grundläggande faktakunskaper om förhållanden i aktuella samarbetsländer. Vid de årliga överläggningarna enligt 13 ovan ska Sida och Kommerskollegium särskilt behandla kompetensfrågor och behovet av Sidas medverkan i kompetensutveckling. Kommerskollegium ska meddela Sida nyckelpersoners namn, utbildning, särskilda kompetens och meriter. Om uppdraget ska genomföras under längre tid än ett år ska Kommerskollegium uppdatera Sida efterhand som uppdragets faser kräver nya personalinsatser. Frågan om samarbetslandets godkännande av personal hanteras i överenskommelse mellan Kommerskollegium och samarbetsorganisation enligt 9 ovan. Kommerskollegium ansvarar för att teckna försäkring för resenärer från samarbetslandet vid resor som sker inom ramen för uppdraget till Sverige eller annat land. Sida kan efter samråd med Kommerskollegium kräva att personal byts ut om någon på sakliga grunder visar sig vara olämplig eller inte accepteras av samarbetspartnern. Kommerskollegium ska snarast vidta nödvändiga åtgärder för att tillgodose kravet. 5 Vid längre uppdrag rapporterar myndigheten normalt inte direkt till Sida utan stödjer mottagarlandets rapportering.

12 17 Arvode Arvode för utfört arbete inom ramen för denna överenskommelse framgår av bilaga E. En eventuell justering av arvodet behandlas vid de årliga överläggningarna enligt 13 ovan. Justering av arvode ska fastställas med Kommerskollegiums kalkylunderlag som bas. I arvodet ingår lön, sociala avgifter, pension, semesterersättning, overhead med mera. Arbetstid i Sverige ersätts per timme. Arbete utanför Sverige, exklusive långtidskontrakterad personal, ersätts per vecka. Personal som anställs på långtidsuppdrag, dvs uppdrag över tolv månader, ersätts per månad. Delar av vecka ersätts per dag med 1/5 av veckoarvodet, med undantag av restid, och delar av månad ersätts per dag med 1/21 av månadsarvodet. Sida ersätter inte övertid. Restid vid tjänsteresor ersätts enligt Kommerskollegiums resepolicy. Kommerskollegiums resepolicy ska biläggas ramöverenskommelsen. Kostnader som inte uttryckligen är ersättningsgilla enligt 18 eller avser uppdragskostnader enligt 19 nedan anses ingå i arvodet. 18 Ersättningsgilla kostnader Ersättningsgilla kostnader är kostnader som är direkt kopplade till personal som Kommerskollegium ställer till förfogande. Sida ersätter sådana kostnader i den mån de ej ersätts av samarbetspart. De ersättningsgilla kostnaderna är: Kostnader för inrikes tjänsteresor (resa, hotell och dagtraktamente) i enlighet med statliga regler för tjänsteresor. För utrikesresor (resa, hotell och dagtraktamente) betalar Sida för biljett till lägsta tillgängliga pris enligt IATA inom ramen för Kommerskollegiums gällande resebyråavtal och resepolicy. I samband med beställning av resa ska möjligheter till bästa pris, rabatter och statliga ramavtal alltid utnyttjas. Om synnerliga skäl finns, t ex dokumenterade medicinska skäl, kan Sida ersätta kostnader för flygresor i andra klasser; Lokala resor inom ramen för projektet; Internationell post och telekommunikation; Andra personalrelaterade kostnader i enlighet med kollektivavtal Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid

13 tjänstgöring utomlands (URA) eller de regelverk som kan komma att ersätta det nu nämnda; Övriga kostnader som är relaterade till Kommerskollegiums personal ingår i arvodet enligt 17 ovan, såvida inte annat överenskommits i enskilt uppdrag. 19 Uppdragskostnader Med uppdragskostnader avses kostnader som inte är relaterade till Kommerskollegiums personal men som Kommerskollegium kan ansvara för med Sida-finansiering, t ex konsulter, andra myndigheters medverkan, upphandling av utrustning, lokala kostnader för seminarier, lokala konsulter och studieresor till Sverige eller tredje land. Sida ersätter Kommerskollegium för faktiska uppdragskostnader inom ramen för budget för enskilt uppdrag. Om det i enskilt uppdrag ingår finansiellt stöd från Sida till lokala aktiviteter administrerade av mottagarorganisationen (s.k. finansiellt bidrag), till exempel upphandling av utrustning, projektinsatser med lokal personal, utbildning m.m., ska Kommerskollegium tillse att mottagarorganisationen ansvarar för genomförande, kostnadsredovisning och rapportering till Kommerskollegium av genomförda insatser om inte annat avtalats i det enskilda uppdraget. 20 Budget För varje enskilt uppdrag ska finnas en budget uppställd enligt principerna i bilaga D. Såvida inte annat överenskommits i enskilt uppdrag får Kommerskollegium omfördela belopp inom budgetposterna för arvoden, ersättningsgilla kostnader och uppdragskostnader. Vid större omfördelningar på över 20% inom dessa budgetposter ska Kommerskollegium samråda med Sida. Sidas godkännande erfordras för överföring av budgetbelopp mellan budgetposterna arvoden, ersättningsgilla kostnader och uppdragskostnader och för ianspråktagande av posten oförutsett. 21 Fakturering och betalning För varje uppdrag ska faktura ställas till Sida, i normalfallet kvartalsvis i efterskott, såvida inte annat överenskommits för enskilt uppdrag.

14 Uppdrag som understiger sex månader faktureras efter fullgjort uppdrag. Sådan faktura ska åtföljas av en slutrapport för uppdraget enligt 15 ovan. Slutfaktura ska vara Sida tillhanda senast fyra månader efter det att uppdraget har slutförts. Ersättningar utöver slutfakturan godkännes ej. 21:1 Fakturans innehåll Faktura ska ange art och omfattning av utfört arbete samt referera till projekt eller program och ansvarig enhet på Sida eller utlandsmyndighet som angivits i det enskilda uppdraget. Fakturan ska vidare innehålla uppgifter om Kommerskollegiums organisationsnummer, fakturabelopp, datum och nummer på fakturan samt referens till ansvarig organisatorisk enhet på Sida. Samtliga debiterade belopp ska vara tydligt beskrivna. Till faktura ska bifogas sammanställning av ackumulerade fakturerade belopp i uppdraget i förhållande till total budget samt, i förekommande fall, en översiktlig beskrivning av avvikelser i förhållande till plan. Fakturering ska göras i svenska kronor och avse de faktureringsbara kostnader som Kommerskollegium har haft. Fakturan ska anknyta till överenskommen budget för uppdraget och klart skilja mellan: Arvoden; ersättningsgilla kostnader för tillhandahållen personal, samt uppdragskostnader för t ex utrustning m m enligt 19 ovan För arvode ska för var och en av de personer som har arbetat med uppdraget anges antalet timmar/dagar/månader, arvodesnivå och det fakturerade beloppet. 21:2 Fakturabetalning Sida betalar faktura när Sida godkänt underlaget, normalt inom 30 dagar från fakturadatum. Finner Sida att underlaget inte kan godkännas, ska Sida inom en period om 30 dagar underrätta Kommerskollegium härom. Kommerskollegium ska inom 15 dagar åtgärda bristerna. Om betalning dröjer längre än 45 dagar från fakturadatum har Kommerskollegium rätt att debitera dröjsmålsränta motsvarande ränta på Kommerskollegiums räntekonto, såvida inte fördröjningen beror på brister i fakturaunderlaget eller rapporteringen som Kommerskollegium inte har åtgärdat.

15 Om särskilt överenskommits i enskilt uppdrag, ska genomförda aktiviteter och/eller motsvarande faktura på lämpligt sätt bekräftas eller godkännas av mottagande organisation. Sida betalar först när dokumentation om sådan bekräftelse eller godkännande inkommit till Sida. 22 Immateriella rättigheter Sida, eller av Sida utsedd part i enskilt uppdrag, har fri nyttjanderätt till allt material och alla resultat som Kommerskollegium producerat inom uppdragets utförande, nedan kallat Resultatet. Nyttjanderätten är kostnadsfri och innefattar rätt att sprida och företa ändringar i Resultatet samt att mångfaldiga Resultatet och även nyttja det i andra sammanhang. Av skriftligt eller digitalt material som produceras inom ramen för detta samarbete ska följande framgå: Detta dokument har producerats med finansiellt stöd av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). De åsikter som framförs ger inte nödvändigtvis uttryck för Sidas officiella uppfattning. eller This document has been produced with the financial assistance of the Swedish International Development Cooperation Agency, Sida 6. The views herein shall not necessarily be taken to reflect the official opinion of Sida. 23 Revision Kommerskollegium är ansvarig för att uppdragen under ramöverenskommelsen revideras årligen. Revisionen ska utföras av en extern 7, oberoende och kvalificerad 8 revisor. Revisionen ska utföras i enlighet med internationellt erkänd revisionsstandard. Sida ska godkänna uppdragsbeskrivning för revisionen och valet av revisor. Kostnad för revision ska betalas av Kommerskollegium och ingå i budgeten för insatsen. Revisor ska i revisionsrapporten/intyget uttala sig om huruvida bifogad finansiell rapport ger en rättvisande bild samt att medlen har använts i enlighet med överenskommelsen. 6 I dokument avseende uppdrag i fransk, spansk eller portugisisktalande länder ersätts Sida med Asdi. 7 De myndigheter som har internrevision får använda sig av internrevisionen istället. 8 För bidrag över 200 tkr krävs att påskrivande revisor har någon certifiering, som t ex CIA, FARs auktorisation eller har klarat Riksrevisionens prov 2.

16 Revisor ska bifoga en revisionspromemoria, som ska innehålla de iakttagelser som revisorn har gjort under granskningsprocessen. Revisionspromemorian ska även innehålla uppgifter om Kommerskollegium har vidtagit tillämpliga åtgärder för tidigare revisionsrekommendationer. Kommerskollegium ska skicka revisionsrapporten/intyget och revisionspromemorian till Sida senast fem dagar efter erhållandet från revisorn. Ett svar ska tas fram av Kommerskollegium och samarbetspart och skickas till revisorn och Sida inom tre veckor. Kommerskollegium ska samarbeta med och assistera Sida vid eventuella tilläggsrevisioner, uppföljningar och finansiella studier som Sida kan komma att begära. I de fall Kommerskollegium överför finansiella medel till en mottagande organisation ska myndigheten ansvara för att medlen årligen revideras enligt de krav som ställs ovan. 24 Sekretess och säkerhet Kommerskollegium ska tillse att personal och/eller konsult är införstådd med och följer de föreskrifter och regler om sekretess och säkerhetsfrågor som Sida/ utlandsmyndighet tillämpar. 25 Tidigare ingångna överenskommelser Ifråga om överenskommelser om uppdrag ingångna mellan Sida och Kommerskollegium före ikraftträdandet av denna Ramöverenskommelse ska bestämmelserna i denna Ramöverenskommelse gälla. 26 Ombud och kontaktperson Vid ändringar och tillägg till denna överenskommelse företräds Kommerskollegium av chefen för Sekretariatet för handelsbistånd och Sida av chefen för Globala Program eller deras utsedda företrädare. I de årliga överläggningarna företräds Kommerskollegium av chefen för Enheten för Handel och Hållbar Utveckling och Sida av chefen för Globala Program eller deras utsedda företrädare.

17 27 Ändring och tillägg till Överenskommelser Ändringar och tillägg till Ramöverenskommelsen ska göras skriftligen och undertecknas av båda parter. 28 Tvist Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller krav med uppkomst ur Överenskommelsen ska lösas genom förhandlingar mellan parterna och avgörs slutligt av parternas generaldirektörer (motsvarande). 29 Uppsägning Överenskommelsen kan skriftligen sägas upp av endera parten med sex månaders varsel. Pågående uppdrag gäller dock tills dess att det enskilda uppdraget avslutats, om annat ej överenskommits. Pågående uppdrag kan skriftligen sägas upp av endera parten med tre månaders varsel, om annat ej överenskommits. Parterna ska i särskild ordning komma överens om ersättning för eventuella kostnader med anledning av avveckling av uppdrag. 30 Giltighetstid Överenskommelsen skall träda i kraft vid undertecknandet och vara giltigt från dagen för undertecknande tills vidare. Om parterna vill göra tillägg eller förändring i Ramöverenskommelsen ska detta ske skriftligen och undertecknas av parterna. Ramöverenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

18 Stockholm den 2009 Stockholm den 2009 Ort och datum Ort och datum För Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) För Kommerskollegium Underskrift Anders Nordström Generaldirektör Namnförtydligande och titel Underskrift Lena Johansson Generaldirektör Namnförtydligande och titel

19 BILAGOR: Bilaga A: Bilaga B: Bilaga C: Bilaga D: Mall för samarbete mellan svensk och samarbetslandets myndighet Mall för avtal mellan Sida och samarbetsorganisation (länder med vilka Sverige ej har proceduravtal) Mall för uppdragsbeställning Budgetens utformning Bilaga E: Arvoden avseende 2009

20 Bilaga C Sida Uppdragsbeställning Avrop Sidas ramöverenskommelse med Kommerskollegium Beställare Avdelning Sida/UM Datum Handläggare Tel Beslutsnummer Diarienummer Faktureringskälla Org. Enhet FU Kontrakt/Aktiv. Kontospecifikation Uppdragstagare Uppdragstagare Ramöverenskommelse Adress Tel. Uppdraget ο Fullständig uppdragsbeskrivning bifogas Kort uppdragsbeskrivning Uppdragsledare och ev. övriga personer som ska utföra uppdraget, enligt AMS:s beslut Ersättning Kategori 1 Beräknad tidsåtgång Arvode/tim Summa Kategori 2 Beräknad tidsåtgång Arvode/tim Summa Omkostnader Spec Belopp Summa Totalsumma

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN Kollektivavtal mellan SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN och SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET för frilansmedarbetare 1994 AVTAL FÖR FRILANSMEDARBETARE Enligt parternas gemensamma uppfattning är det angeläget

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

SVENSKA STATEN GENOM EKONOMISTYRNINGSVERKET

SVENSKA STATEN GENOM EKONOMISTYRNINGSVERKET 15 september 2004 /BR Slutversion Bilaga 2 UPPDRAGSAVTAL MELLAN SVENSKA STATEN GENOM EKONOMISTYRNINGSVERKET OCH AGRESSO AB MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ UTKAST 16 augusti 2004 /AC Innehållsförteckning

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Granskning av Sidas ramöverenskommelse med statliga myndigheter:

Granskning av Sidas ramöverenskommelse med statliga myndigheter: Internrevisionen 06/02 Granskningsinsats Granskning av Sidas ramöverenskommelse med statliga myndigheter: Följsam-konceptet William Stannervik Sekretariatet för utvärdering och intern revision Granskning

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Hotellgruppen i Stockholm och SHR har tillsammans med kongressarrangörerna Congrex (Congrex) och Stockholm Convention Bureau (StoCon)

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Omvärldsbevakning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Omvärldsbevakning Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kommun, organisationsnummer 212000-0126 (Kommunen) och Storstockholms, organisationsnummer 212000-0356 Box 1328,111 83 Stockholm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

OFFERT: VISIONSPROCESS FÖR MALM- KÖPING

OFFERT: VISIONSPROCESS FÖR MALM- KÖPING OFFERT; VISIONSPROCESS FÖR MALMKÖPING ETT PILOTPROJEKT INOM FLENS KOMMUN HÖSTEN 2009 Flens kommun Lars Rådh 642 81 FLEN OFFERT: VISIONSPROCESS FÖR MALM- KÖPING Kairos Futures casenr: 33565 BAKGRUND Med

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

2. Uppdragets omfattning. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01)

2. Uppdragets omfattning. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01) 1. Allmänt och tillämpning Dessa villkor ( Villkoren ) gäller för alla tjänster, uppdrag och all rådgivning som Lexiq AB ( Lexiq ) tillhandahåller

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS)

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS) 1 Ett kontrakt för livet 2009 Överenskommelse mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Kommunen beträffande den vård som ges med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och bedrivs

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

OFFERT FÖR DELTAGANDE I KOSMOPOLIT MERCHANT PROJEKT I MEXIKO

OFFERT FÖR DELTAGANDE I KOSMOPOLIT MERCHANT PROJEKT I MEXIKO OFFERT FÖR DELTAGANDE I KOSMOPOLIT MERCHANT PROJEKT I MEXIKO 1. SINEC åtar sig att 1.1 för det deltagande företagets räkning utföra ett Kosmopolit Merchant Projekt enligt bifogad Beskrivning av Kosmopolit

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

APRIL 2003 ENHETEN FÖR SAMVERKAN MED ENSKILDA ORGANISATIONER. Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer. Allmänna villkor

APRIL 2003 ENHETEN FÖR SAMVERKAN MED ENSKILDA ORGANISATIONER. Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer. Allmänna villkor APRIL 2003 ENHETEN FÖR SAMVERKAN MED ENSKILDA ORGANISATIONER Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer Allmänna villkor Faktaruta Allmänna Villkor för svenska enskilda organisationer som beviljats

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14) Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE 2013-01-09 SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet Stockholms inköpscentral 1. Avtalets parter SKL Kommentus Inköpscentral AB (556819-4798) Hornsgatan 15 117 99 Stockholm Nacka

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer