RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM"

Transkript

1 Diarienr RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM 1 Parter a) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida Org.nr: Attention: Ewa Hagwall Avd/enhet: Economic Opportunities, Team Marknad Adress: S Stockholm Momsregnr: SE Telefon: Telefax: b) Kommerskollegium Org.nr: Attention: Lennart Nordström Avd/enhet: Enheten för Handel och Hållbar Utveckling/ Sekretariatet för handelsbistånd Adress: S Stockholm Momsregnr: SE Telefon: Telefax: Syftet och omfattningen av denna ramöverenskommelse Utgångspunkten för denna ramöverenskommelse mellan Sida och Kommerskollegium är att myndigheter i offentlig förvaltning utgör ett enda rättssubjekt. Därav följer, att när Sida samarbetar med en annan myndighet, gäller i grunden samma regelverk för båda myndigheternas verksamhet utan att detta särskilt specificeras eller berörs i denna ramöverenskommelse.

2 Inom ramen för Politiken för Global Utveckling, PGU har alla svenska myndigheter samma huvudmål och vissa uppdrag är gemensamma. Statliga myndigheter har ofta ett internationaliseringsuppdrag i instruktioner och regleringsbrev. Sida har som förvaltningsmyndighet för utvecklingssamarbetet ett särskilt biståndsmål 1 med ett ansvar för resultat och ett sunt och effektivt utnyttjande av biståndsbudgeten. Kommerskollegium stödjer detta mål i sitt utvecklingssamarbete med Sida. Denna överenskommelse avser samarbete som finansieras av medel från biståndsbudgeten och rör relationen mellan Sida och berörd myndighet under det gemensamma regelverket för statliga myndigheters verksamhet. Samarbetet ska bedrivas enligt de värderingar, riktlinjer och policies som styr det svenska utvecklingssamarbetet. Samarbetet ska bedrivas med beaktande av de åtaganden som följer av Sveriges medlemskap i EU, bland annat den så kallade uppförandekoden i utvecklingssamarbetet 2, Parisdeklarationen och andra internationella överenskommelser som rör ansvarsfrågor, attityder och metoder för att bättre anpassa biståndet till varje enskilt samarbetslands situation. 3 Ramöverenskommelsens relation till andra dokument Sidas och Kommerskollegiums samtliga skriftliga och muntliga åtaganden kring samarbete inom biståndet kompletterar varandra och ska, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, ha företräde i den ordning som följer: 1) Skriftliga ändringar av och tillägg till denna ramöverenskommelse; 2) Denna ramöverenskommelse; 3) Bilagor till ramöverenskommelsen. Denna ramöverenskommelse, inklusive ovan angivna handlingar, kallas nedan Ramöverenskommelsen. 1 Målet för Sidas och Kommerskollegium samarbete i biståndet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Målet för reformsamarbete i Östeuropa är stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till EU och dess värdegrunder. 2 EU Code of Conduct on Complementarity and Division of Labour in Development Policy, Beslut av Europeiska Unionens råd den 15 maj 2007, 9558/07

3 4 Syftet med samarbetet mellan Kommerskollegium och Sida Ramöverenskommelse är tillämplig i de fall då t.ex. samarbetsländer eller Sida strävar efter att tillvarata en kompetens hos Kommerskollegium som bedöms unik och inte kan erbjudas av en annan aktör. Kommerskollegium och Sidas skilda ansvar vid beredning, genomförande och uppföljning av samarbetet framgår av 7 nedan. Syftet med samarbetet ska uppnås genom att Kommerskollegium: Medverkar i utvecklingssamarbetet inom sitt kompetensområde; Kontinuerligt bygger upp och underhåller kapacitet och kompetens för utvecklingssamarbetet inom sitt sakområde; kontinuerligt bevakar och följer utvecklingen inom sitt sakområde och samhällsutvecklingen generellt i internationellt biståndsrelaterade frågor och i övrigt på uppdrag; kontinuerligt överväger samarbete med andra aktörer (inklusive andra svenska myndigheter) för ökad biståndseffektivitet; följer utvecklingen i svensk biståndspolitik. samt genom att Sida: kontinuerligt håller Kommerskollegium informerat om sin långsiktiga planering, strategier och inriktning; kontinuerligt håller Kommerskollegium informerat om samarbetsländers önskemål, behov och prioriteringar samt om planerade/möjliga uppdrag inom ramen för denna Ramöverenskommelse; kontinuerligt håller Kommerskollegium informerat om annan biståndsverksamhet (inklusive andra svenska myndigheters) för ökad biståndseffektivitet; stödjer och främjar Kommerskollegiums kapacitets- och förhållningssätt och metoder. Med Sida jämställs i överenskommelsen de svenska utlandsmyndigheter vid vilka svenskt utvecklingssamarbete bedrivs.

4 5 Förutsättningar för samverkan mellan Kommerskollegium och Sida Samarbetet syftar till att myndighetsspecifikt kunnande inom Kommerskollegiums sakområde skall tillvaratas i det svenska utvecklingssamarbetet. I fall då jämförbar kompetens finns på öppna marknaden eller då den svenska myndigheten inte explicit efterfrågas som partner av samarbetslandet ska tjänsten upphandlas i konkurrens. Vid tveksamhet skall Kommerskollegium och Sida samråda i frågan. Myndighetens uppdrag under PGU samt myndighetens instruktion och regleringsbrev indikerar vilka uppgifter som kan/inte kan betraktas som unika när det gäller svenska erfarenheter, värderingar, synsätt och systemlösningar. Om det i ett myndighetssamarbete ingår delkomponenter eller deluppgifter som inte kan anses ligga inom Kommerskollegiums unika kompetens, ska Kommerskollegium upphandla sådana tjänster (se också 10 nedan). Överenskommelsen mellan Sida och Kommerskollegium innebär inte någon volymgaranti eller någon skyldighet för Sida att anlita Kommerskollegium. När initiativ tas till program och projekt som bedöms ligga inom ramen för myndighetens unika kompetens ska Kommerskollegium och Sida inför Sidas beslut var för sig och gemensamt bedöma 3 : Förslagets relevans; Samarbetsorganisationens ägarskap och motivation; Det politiska stödet i samarbetslandet; Samarbetspartners tekniska och administrativa kapacitet; Samarbetspartners möjlighet och vilja att tillföra finansiella och personella resurser; Insatsens effektivitet och relation till den s k Parisagendan och andra internationella överenskommelser. 3 För uppdrag som utförs inom ramen för de medel som avsatts till handelsrelaterat bistånd från det globala anslaget på Sida för budgetåret 2009 och framåt gäller särskild ordning.

5 6 Kommerskollegiums kompetensområde Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Myndighetens främsta uppgift är att främja frihandel och klara spelregler för den internationella handeln. I uppdraget ingår därmed att arbeta för en effektiv inre marknad, en liberalisering av EU:s gemensamma handelspolitik samt ett öppet, starkt multilateralt handelssystem, framförallt inom ramen för världshandelsorganisationen WTO. I kollegiets roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete. På myndigheten finns även kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden som bistår exportörer från utvecklingsländerna i deras handel med Sverige och EU. 7 Ansvarsfördelning mellan samarbetslandet, Sida och Kommerskollegium Sida är enligt sin instruktion förvaltningsmyndighet för det internationella utvecklingssamarbetet och ansvarar för finansiell och innehållsmässig rapportering till regeringen av resultatet av svenskt bistånd. Kommerskollegium ansvarar för genomförande och rapportering om utvecklingssamarbetet till Sida inom ramen för biståndet, enligt denna Ramöverenskommelse. Sida, samarbetslandet och Kommerskollegium skall i de särskilda avropsöverenskommelserna mellan parterna kring projekt eller program reglera ansvarsfördelningen inom och mellan de respektive organisationerna vad gäller planering, genomförande, kvalitetssäkring, rapportering, uppföljning och utvärdering. 7:1 Kommerskollegiums ansvar Inom ramen för Överenskommelsen ska Kommerskollegium utföra de uppdrag som Sida och Kommerskollegium kommer överens om. Vid större uppdrag skall Kommerskollegium ingå en överenskommelse med samarbetslandets ansvariga organisation/myndighet om uppdraget. Hänvisning görs till 9 nedan. Kommerskollegiums ansvar för sin personal framgår av 16 nedan. Kommerskollegium ansvarar för underkontrakterad konsults och dito myndighets arbete såsom för eget arbete.

6 Ett övergripande ansvar inom Kommerskollegium för kvalitetssäkring av Sida-finansierade uppdrag åvilar chefen för Sekretariatet för handelsbistånd. 7:2 Sidas ansvar Vid beredning, genomförande och uppföljning av insatser följer Sida sitt regelverk, strategier, policies och riktlinjer för program och projekt. Detta innebär bl.a. att Sida: försäkrar sig om att de resultat som insatsen ska leda till är realistiska och nåbara med beaktande av bl.a. insatsens omfattning och inriktning; beslutar om förslag till program eller projekt som utarbetats av samarbetslandet enskilt eller i samarbete med Kommerskollegium; beslutar om villkoren för svensk finansiering; utarbetar förslag till dialogfrågor med samarbetslandet, enligt Sidas avtal med samarbetslandet och gällande prioriteringar. vid behov anlitar oberoende expertis för att följa eller granska program eller projekt; ett övergripande ansvar inom Sida för kvalitetssäkring av Sidafinansierade uppdrag åvilar Teamchef ECOP/Marknad. I avropsöverenskommelsen mellan Kommerskollegium och Sida specificeras vem som inom Sida ansvarar för kvalitetssäkring av ett enskilt uppdrag; 7:3 Samarbetslandets ansvar Se 2 respektive 9. 8 Beställning av uppdrag och informationsplikt 8:1 Reglering av uppdraget Olika typer av uppdrag regleras på olika sätt. En mindre omfattande insats (till exempel att medverka i projektidentifiering) överenskoms mellan Sida och Kommerskollegium i den särskilda avropsöverenskommelsen. Ett

7 större uppdrag regleras normalt med tre särskilda avtal eller överenskommelser: Sida 4 och samarbetslandet (representerat av landets ansvariga organ/myndighet för utvecklingssamarbete, annan central myndighet eller samarbetsorganisationen själv) ska ingå avtal som bekräftar samarbetet mellan Kommerskollegium och samarbetslandets myndighet. Mall för sådant avtal framgår av bilaga B; Kommerskollegium och organisationen i samarbetslandet ska ingå avtal i enlighet med bifogad mall för myndighetssamarbete mellan svensk och samarbetslands myndighet, bilaga A eller i annan lämplig form som svarar mot vad som sägs under 8:3 respektive 9 nedan; Sida och Kommerskollegium ska överenskomma om avrop av ramöverenskommelsen (se mall i bilaga C). När det gäller uppdrag inom ramen för de medel som avsatts till Kommerskollegium från det globala anslaget på Sida för budgetåret 2009 och framåt, gäller särskild ordning. 8:2 Sidas beställning Kommerskollegium ska utföra de uppdrag som Sida och Kommerskollegium kommer överens om. För varje uppdrag ska finnas en skriftlig avropsöverenskommelse enligt bilaga C. Budgetuppställningen bör följa rekommendationerna i bilaga D. Terms of Reference/ uppdragsbeskrivning skall bifogas. I fråga om personal och konsulter hänvisas till 10 respektive 16 nedan. 8:3 Informationsplikt Kommerskollegium och Sida ansvarar för att snarast informera varandra om viktigare förändringar i inriktning, innehåll, omfattning eller varaktighet 4 I insatsavtal är Sverige avtalspart.

8 av uppdrag samt andra avvikelser av betydelse eller om svårigheter eller problem vid genomförandet av uppdrag. Viktigare planerade förändringar i uppdrag ska på förhand godkännas av Sida. Kommerskollegium och Sida är överens om att i avtal eller andra överenskommelser med samarbetslandet eller organisation i samarbetslandet ta med förbehåll av det slag som nämns ovan. 9 Överenskommelser med samarbetslandets myndighet Kommerskollegiums överenskommelse med part i samarbetslandet skall ha formen av ett avtal om myndighetssamarbete mellan den svenska myndigheten och samarbetslandets myndighet enligt Bilaga A, och en uppdragsbeskrivning enligt Bilaga C.eller motsvarande dokument. Där ska framgå: målen för samarbetet; resultat som ska uppnås; bemanningsplan; budget för det svenska bidraget och för samarbetslandets bidrag; rapporteringsskyldigheter. Program- och projektdokument ska vara resultatorienterade och innehålla tydliga och mätbara mål samt indikatorer för uppföljning av verksamheten. Målen för varje program eller projekt ska anges på nivåerna resultat (output), effekt (outcome) och långsiktig effekt (impact). 10 Upphandling Om upphandling ska genomföras av myndigheten ska LOU tillämpas. Om samarbetslandet ska upphandla ska samråd ske med Sida avseende val av upphandlingsregelverk. I fråga om uppdrag för Sidas räkning enligt 8.2 ovan får Kommerskollegium inte anlita extern resurs utan skriftligt godkännande av Sida för uppdrag överstigande 8 prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring eller för uppdrag som eljest är av principiell betydelse.

9 11 Korruption Sida och Kommerskollegium ska samarbeta för att förebygga och motverka korruption och för att misstankar om korruption utreds och beivras i linje med lagstiftning och Sidas antikorruptionsregel, vilken återfinns på Sidas hemsida på Internet. Kommerskollegium ska se till att ansvariga myndigheter ges möjlighet att utreda och vidta rättsliga åtgärder mot den eller dem som misstänks för korruption eller annan otillbörlig vinning. Vid misstanke om korruption ska Kommerskollegium och Sida omedelbart informera varandra. 12 Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring ska ske på ett sätt som tillfredsställer såväl Sidas som Kommerskollegiums respektive regelverk (se också 7). 13 Överläggningar Sida och Kommerskollegium ska mötas minst en gång per för att planera och följa upp samarbetet. Kommerskollegium kallar skriftligen till dessa möten och utarbetar underlag till överläggningen. Kallelse med dagordning ska vara Sida tillhanda senast en månad före mötet. Dagordningen ska ha fokus på resultat i samarbetet. Dagordningen kan bland annat innefatta: Uppföljning av protokoll från föregående överläggning; Allmän genomgång av samarbetet, med betoning på mål och resultat; Aktuella förändringar och trender inom utvecklingssamarbetet; Genomgång av program och projekt, inklusive uppdrag som ligger utanför denna Överenskommelse, men som Sida finansierar och Kommerskollegium genomför. Betoning ska ligga på mål och resultat samt på systematisering av erfarenheter på program- och projektnivå; Ämnes- och metodfrågor, inklusive strategiska och prioriterade frågor inom utvecklingssamarbetet;

10 Kapacitetsläget hos Kommerskollegium inklusive genomförda och planerade/nödvändiga kapacitets- och kompetensutvecklingsinsatser för Kommerskollegiums personal; Upphandlings- och konkurrensfrågor; Utvärderingar och revisioner; Årsrapport; Planering inför kommande år; Arvodesfrågor. Varje möte ska dokumenteras av Kommerskollegium. Mötesprotokoll ska färdigställas senast en månad efter mötet. Mötesprotokollet ska undertecknas av båda parter. 14 Årlig, översiktlig rapportering i skriftlig form Kommerskollegium ska, utöver de rapporteringskrav som föreskrivs i varje enskilt uppdrag, efter utgången av varje kalenderår inge en sammanställning av föregående års verksamhet till Sida. Tyngdpunkten ska ligga på analys och resultat. Sammanställningen ska övergripande redogöra för volymer uttryckt i tid och pengar i en landinriktad och en sakfrågeinriktad dimension. Sammanställningen ska även innefatta en kortfattad redogörelse av gjorda erfarenheter under kalenderåret samt ange vad som utgjort möjligheter respektive problem eller hinder för arbetet. Kommerskollegium ska vidare redovisa sådana aktiviteter som genomförts i kompetens- eller kapacitetshöjande syfte för Kommerskollegiums personal med relevans för utvecklingssamarbetet. Kommerskollegium och Sida ska tillhandahålla varandra övrig för samarbetet relevant information. 15 Rapportering av enskilda uppdrag i skriftlig form Rapportering ska ha fokus på uppnådda resultat och vara analyserande till sin karaktär. Resultat- och verksamhetsbeskrivande rapportering, inklusive utfallsredovisning mot budget av enskilda uppdrag ska göras: efter avslutat uppdrag för uppdrag understigande tio månader;

11 halvårsvis och efter avslutat uppdrag för uppdrag som omfattar minst tio månader, eller enligt annan överenskommelse 5 fastställd i avropsöverenskommelsen. 16 Personal Den personal som Kommerskollegium ställer till förfogande inom ramen för samarbetet ska besitta lämplig kompetens och sakkunskap samt inneha adekvat utbildning eller ha förvärvat motsvarande kunskaper genom arbete inom relevanta områden. Kommerskollegium ansvarar för att den personal som anlitas för uppdrag har adekvat kunskap om målen i svenskt utvecklingssamarbete samt om aktuella policies, strategier, riktlinjer, metoder, prioriteringar och metoder som gäller svenskt bistånd. Kommerskollegium ansvarar vidare för att personal som anlitas för uppdrag har tillräckliga språkkunskaper och grundläggande faktakunskaper om förhållanden i aktuella samarbetsländer. Vid de årliga överläggningarna enligt 13 ovan ska Sida och Kommerskollegium särskilt behandla kompetensfrågor och behovet av Sidas medverkan i kompetensutveckling. Kommerskollegium ska meddela Sida nyckelpersoners namn, utbildning, särskilda kompetens och meriter. Om uppdraget ska genomföras under längre tid än ett år ska Kommerskollegium uppdatera Sida efterhand som uppdragets faser kräver nya personalinsatser. Frågan om samarbetslandets godkännande av personal hanteras i överenskommelse mellan Kommerskollegium och samarbetsorganisation enligt 9 ovan. Kommerskollegium ansvarar för att teckna försäkring för resenärer från samarbetslandet vid resor som sker inom ramen för uppdraget till Sverige eller annat land. Sida kan efter samråd med Kommerskollegium kräva att personal byts ut om någon på sakliga grunder visar sig vara olämplig eller inte accepteras av samarbetspartnern. Kommerskollegium ska snarast vidta nödvändiga åtgärder för att tillgodose kravet. 5 Vid längre uppdrag rapporterar myndigheten normalt inte direkt till Sida utan stödjer mottagarlandets rapportering.

12 17 Arvode Arvode för utfört arbete inom ramen för denna överenskommelse framgår av bilaga E. En eventuell justering av arvodet behandlas vid de årliga överläggningarna enligt 13 ovan. Justering av arvode ska fastställas med Kommerskollegiums kalkylunderlag som bas. I arvodet ingår lön, sociala avgifter, pension, semesterersättning, overhead med mera. Arbetstid i Sverige ersätts per timme. Arbete utanför Sverige, exklusive långtidskontrakterad personal, ersätts per vecka. Personal som anställs på långtidsuppdrag, dvs uppdrag över tolv månader, ersätts per månad. Delar av vecka ersätts per dag med 1/5 av veckoarvodet, med undantag av restid, och delar av månad ersätts per dag med 1/21 av månadsarvodet. Sida ersätter inte övertid. Restid vid tjänsteresor ersätts enligt Kommerskollegiums resepolicy. Kommerskollegiums resepolicy ska biläggas ramöverenskommelsen. Kostnader som inte uttryckligen är ersättningsgilla enligt 18 eller avser uppdragskostnader enligt 19 nedan anses ingå i arvodet. 18 Ersättningsgilla kostnader Ersättningsgilla kostnader är kostnader som är direkt kopplade till personal som Kommerskollegium ställer till förfogande. Sida ersätter sådana kostnader i den mån de ej ersätts av samarbetspart. De ersättningsgilla kostnaderna är: Kostnader för inrikes tjänsteresor (resa, hotell och dagtraktamente) i enlighet med statliga regler för tjänsteresor. För utrikesresor (resa, hotell och dagtraktamente) betalar Sida för biljett till lägsta tillgängliga pris enligt IATA inom ramen för Kommerskollegiums gällande resebyråavtal och resepolicy. I samband med beställning av resa ska möjligheter till bästa pris, rabatter och statliga ramavtal alltid utnyttjas. Om synnerliga skäl finns, t ex dokumenterade medicinska skäl, kan Sida ersätta kostnader för flygresor i andra klasser; Lokala resor inom ramen för projektet; Internationell post och telekommunikation; Andra personalrelaterade kostnader i enlighet med kollektivavtal Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid

13 tjänstgöring utomlands (URA) eller de regelverk som kan komma att ersätta det nu nämnda; Övriga kostnader som är relaterade till Kommerskollegiums personal ingår i arvodet enligt 17 ovan, såvida inte annat överenskommits i enskilt uppdrag. 19 Uppdragskostnader Med uppdragskostnader avses kostnader som inte är relaterade till Kommerskollegiums personal men som Kommerskollegium kan ansvara för med Sida-finansiering, t ex konsulter, andra myndigheters medverkan, upphandling av utrustning, lokala kostnader för seminarier, lokala konsulter och studieresor till Sverige eller tredje land. Sida ersätter Kommerskollegium för faktiska uppdragskostnader inom ramen för budget för enskilt uppdrag. Om det i enskilt uppdrag ingår finansiellt stöd från Sida till lokala aktiviteter administrerade av mottagarorganisationen (s.k. finansiellt bidrag), till exempel upphandling av utrustning, projektinsatser med lokal personal, utbildning m.m., ska Kommerskollegium tillse att mottagarorganisationen ansvarar för genomförande, kostnadsredovisning och rapportering till Kommerskollegium av genomförda insatser om inte annat avtalats i det enskilda uppdraget. 20 Budget För varje enskilt uppdrag ska finnas en budget uppställd enligt principerna i bilaga D. Såvida inte annat överenskommits i enskilt uppdrag får Kommerskollegium omfördela belopp inom budgetposterna för arvoden, ersättningsgilla kostnader och uppdragskostnader. Vid större omfördelningar på över 20% inom dessa budgetposter ska Kommerskollegium samråda med Sida. Sidas godkännande erfordras för överföring av budgetbelopp mellan budgetposterna arvoden, ersättningsgilla kostnader och uppdragskostnader och för ianspråktagande av posten oförutsett. 21 Fakturering och betalning För varje uppdrag ska faktura ställas till Sida, i normalfallet kvartalsvis i efterskott, såvida inte annat överenskommits för enskilt uppdrag.

14 Uppdrag som understiger sex månader faktureras efter fullgjort uppdrag. Sådan faktura ska åtföljas av en slutrapport för uppdraget enligt 15 ovan. Slutfaktura ska vara Sida tillhanda senast fyra månader efter det att uppdraget har slutförts. Ersättningar utöver slutfakturan godkännes ej. 21:1 Fakturans innehåll Faktura ska ange art och omfattning av utfört arbete samt referera till projekt eller program och ansvarig enhet på Sida eller utlandsmyndighet som angivits i det enskilda uppdraget. Fakturan ska vidare innehålla uppgifter om Kommerskollegiums organisationsnummer, fakturabelopp, datum och nummer på fakturan samt referens till ansvarig organisatorisk enhet på Sida. Samtliga debiterade belopp ska vara tydligt beskrivna. Till faktura ska bifogas sammanställning av ackumulerade fakturerade belopp i uppdraget i förhållande till total budget samt, i förekommande fall, en översiktlig beskrivning av avvikelser i förhållande till plan. Fakturering ska göras i svenska kronor och avse de faktureringsbara kostnader som Kommerskollegium har haft. Fakturan ska anknyta till överenskommen budget för uppdraget och klart skilja mellan: Arvoden; ersättningsgilla kostnader för tillhandahållen personal, samt uppdragskostnader för t ex utrustning m m enligt 19 ovan För arvode ska för var och en av de personer som har arbetat med uppdraget anges antalet timmar/dagar/månader, arvodesnivå och det fakturerade beloppet. 21:2 Fakturabetalning Sida betalar faktura när Sida godkänt underlaget, normalt inom 30 dagar från fakturadatum. Finner Sida att underlaget inte kan godkännas, ska Sida inom en period om 30 dagar underrätta Kommerskollegium härom. Kommerskollegium ska inom 15 dagar åtgärda bristerna. Om betalning dröjer längre än 45 dagar från fakturadatum har Kommerskollegium rätt att debitera dröjsmålsränta motsvarande ränta på Kommerskollegiums räntekonto, såvida inte fördröjningen beror på brister i fakturaunderlaget eller rapporteringen som Kommerskollegium inte har åtgärdat.

15 Om särskilt överenskommits i enskilt uppdrag, ska genomförda aktiviteter och/eller motsvarande faktura på lämpligt sätt bekräftas eller godkännas av mottagande organisation. Sida betalar först när dokumentation om sådan bekräftelse eller godkännande inkommit till Sida. 22 Immateriella rättigheter Sida, eller av Sida utsedd part i enskilt uppdrag, har fri nyttjanderätt till allt material och alla resultat som Kommerskollegium producerat inom uppdragets utförande, nedan kallat Resultatet. Nyttjanderätten är kostnadsfri och innefattar rätt att sprida och företa ändringar i Resultatet samt att mångfaldiga Resultatet och även nyttja det i andra sammanhang. Av skriftligt eller digitalt material som produceras inom ramen för detta samarbete ska följande framgå: Detta dokument har producerats med finansiellt stöd av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). De åsikter som framförs ger inte nödvändigtvis uttryck för Sidas officiella uppfattning. eller This document has been produced with the financial assistance of the Swedish International Development Cooperation Agency, Sida 6. The views herein shall not necessarily be taken to reflect the official opinion of Sida. 23 Revision Kommerskollegium är ansvarig för att uppdragen under ramöverenskommelsen revideras årligen. Revisionen ska utföras av en extern 7, oberoende och kvalificerad 8 revisor. Revisionen ska utföras i enlighet med internationellt erkänd revisionsstandard. Sida ska godkänna uppdragsbeskrivning för revisionen och valet av revisor. Kostnad för revision ska betalas av Kommerskollegium och ingå i budgeten för insatsen. Revisor ska i revisionsrapporten/intyget uttala sig om huruvida bifogad finansiell rapport ger en rättvisande bild samt att medlen har använts i enlighet med överenskommelsen. 6 I dokument avseende uppdrag i fransk, spansk eller portugisisktalande länder ersätts Sida med Asdi. 7 De myndigheter som har internrevision får använda sig av internrevisionen istället. 8 För bidrag över 200 tkr krävs att påskrivande revisor har någon certifiering, som t ex CIA, FARs auktorisation eller har klarat Riksrevisionens prov 2.

16 Revisor ska bifoga en revisionspromemoria, som ska innehålla de iakttagelser som revisorn har gjort under granskningsprocessen. Revisionspromemorian ska även innehålla uppgifter om Kommerskollegium har vidtagit tillämpliga åtgärder för tidigare revisionsrekommendationer. Kommerskollegium ska skicka revisionsrapporten/intyget och revisionspromemorian till Sida senast fem dagar efter erhållandet från revisorn. Ett svar ska tas fram av Kommerskollegium och samarbetspart och skickas till revisorn och Sida inom tre veckor. Kommerskollegium ska samarbeta med och assistera Sida vid eventuella tilläggsrevisioner, uppföljningar och finansiella studier som Sida kan komma att begära. I de fall Kommerskollegium överför finansiella medel till en mottagande organisation ska myndigheten ansvara för att medlen årligen revideras enligt de krav som ställs ovan. 24 Sekretess och säkerhet Kommerskollegium ska tillse att personal och/eller konsult är införstådd med och följer de föreskrifter och regler om sekretess och säkerhetsfrågor som Sida/ utlandsmyndighet tillämpar. 25 Tidigare ingångna överenskommelser Ifråga om överenskommelser om uppdrag ingångna mellan Sida och Kommerskollegium före ikraftträdandet av denna Ramöverenskommelse ska bestämmelserna i denna Ramöverenskommelse gälla. 26 Ombud och kontaktperson Vid ändringar och tillägg till denna överenskommelse företräds Kommerskollegium av chefen för Sekretariatet för handelsbistånd och Sida av chefen för Globala Program eller deras utsedda företrädare. I de årliga överläggningarna företräds Kommerskollegium av chefen för Enheten för Handel och Hållbar Utveckling och Sida av chefen för Globala Program eller deras utsedda företrädare.

17 27 Ändring och tillägg till Överenskommelser Ändringar och tillägg till Ramöverenskommelsen ska göras skriftligen och undertecknas av båda parter. 28 Tvist Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller krav med uppkomst ur Överenskommelsen ska lösas genom förhandlingar mellan parterna och avgörs slutligt av parternas generaldirektörer (motsvarande). 29 Uppsägning Överenskommelsen kan skriftligen sägas upp av endera parten med sex månaders varsel. Pågående uppdrag gäller dock tills dess att det enskilda uppdraget avslutats, om annat ej överenskommits. Pågående uppdrag kan skriftligen sägas upp av endera parten med tre månaders varsel, om annat ej överenskommits. Parterna ska i särskild ordning komma överens om ersättning för eventuella kostnader med anledning av avveckling av uppdrag. 30 Giltighetstid Överenskommelsen skall träda i kraft vid undertecknandet och vara giltigt från dagen för undertecknande tills vidare. Om parterna vill göra tillägg eller förändring i Ramöverenskommelsen ska detta ske skriftligen och undertecknas av parterna. Ramöverenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

18 Stockholm den 2009 Stockholm den 2009 Ort och datum Ort och datum För Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) För Kommerskollegium Underskrift Anders Nordström Generaldirektör Namnförtydligande och titel Underskrift Lena Johansson Generaldirektör Namnförtydligande och titel

19 BILAGOR: Bilaga A: Bilaga B: Bilaga C: Bilaga D: Mall för samarbete mellan svensk och samarbetslandets myndighet Mall för avtal mellan Sida och samarbetsorganisation (länder med vilka Sverige ej har proceduravtal) Mall för uppdragsbeställning Budgetens utformning Bilaga E: Arvoden avseende 2009

20 Bilaga C Sida Uppdragsbeställning Avrop Sidas ramöverenskommelse med Kommerskollegium Beställare Avdelning Sida/UM Datum Handläggare Tel Beslutsnummer Diarienummer Faktureringskälla Org. Enhet FU Kontrakt/Aktiv. Kontospecifikation Uppdragstagare Uppdragstagare Ramöverenskommelse Adress Tel. Uppdraget ο Fullständig uppdragsbeskrivning bifogas Kort uppdragsbeskrivning Uppdragsledare och ev. övriga personer som ska utföra uppdraget, enligt AMS:s beslut Ersättning Kategori 1 Beräknad tidsåtgång Arvode/tim Summa Kategori 2 Beräknad tidsåtgång Arvode/tim Summa Omkostnader Spec Belopp Summa Totalsumma

a) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida b) Kemikalieinspektionen, Kemi (nedan kallad Utbildningsanordnaren)

a) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida b) Kemikalieinspektionen, Kemi (nedan kallad Utbildningsanordnaren) 1 (7) Överenskommelse nr. C01918 Diarienr. 2011-00154 Beslut nr. Kemikaiie- I fhandl inspektion»,wt - 2012-05- 2 4 ^ nr löp nr ~~ r i TJÄNSTEKÖPSÖVERENSKOMMELSE FÖR DET INTERNÄTIONECDT UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

n, n,, Swedish Chemicals Agency la-Hl Er referens

n, n,, Swedish Chemicals Agency la-Hl Er referens KEM Kemikalieinspektionen MISSIV Datum Diarienr n, n,, Swedish Chemicals Agency 2014-03-24 46la-Hl4-03043 Er referens Sida 105 25 Stockholm Ramöverenskommelse mellan Sida och Kemi Vi har fått 2 exemplar

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag

Allmänna villkor för bidrag Allmänna villkor för bidrag 2017-03-09 Linnaeus-Palme partnerskap 2017 1 (9) Allmänna villkor för bidrag inom Linnaeus-Palme partnerskap Vid tillämpning av dessa allmänna villkor definieras innebörden

Läs mer

Allmänna villkor Praktikantprogrammet 2016

Allmänna villkor Praktikantprogrammet 2016 Allmänna villkor Praktikantprogrammet 2016 Universitets- och högskolerådets allmänna villkor för bidrag inom Praktikantprogrammet Vid tillämpning av dessa allmänna villkor definieras innebörden av följande

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Tjänsteköpsöverenskommelse

Tjänsteköpsöverenskommelse t Kemikalieinspektionen TMandtr Överenskommelse nr. A5102068 Diarienr. UF2012-69316 Beslut nr. _ 2013-60 W ** 2013-06- 2 7 Saknr Löp nr & ~~ tt\1 O/O i Tjänsteköpsöverenskommelse Parter A Styrelsen för

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen

Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen 2014-06-30 Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen 1 Bakgrund Svenska missionsrådets (SMRs) funktion som bidragsförmedlande ramorganisation regleras utifrån

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare 2005-10-05 Sida 1 av 6 Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare Kommersiella villkor De kommersiella villkoren reglerar mellanhavanden som inte reglerats i något annat dokument,

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL 747052-v2 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor... 3

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Sida 2 (8) Hållbar upphandling

Sida 2 (8) Hållbar upphandling Sida 2 (8) Hållbar upphandling 1. Sammanfattning Sida verkar för att hållbarhetskriterier tillämpas i bilateral och multilateral biståndsfinansierad upphandling genom att belysa behovet av reformarbete

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring 1(5) Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring Konsult Ramböll Sverige AB (org.nr: 556133-0506) Krukmakargatan 21 104

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

S A M V E R K A N S A V T A L

S A M V E R K A N S A V T A L Bilaga A S A M V E R K A N S A V T A L 1 Bakgrund Mellan Stockholms läns landsting genom dess kulturnämnd (nedan benämnd SLL), organisationsnummer 232100-0016, med postadress Box 38204, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll. Sammanfattning. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 105 25 Stockholm

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll. Sammanfattning. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 105 25 Stockholm Revisionsrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 105 25 Stockholm Datum Dnr 2008-04-01 32-2007-0685 Intern styrning och kontroll Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE TJÄNSTER FÖR MEDIEBEVAKNING OCH MEDIEANALYS

RAMAVTAL AVSEENDE TJÄNSTER FÖR MEDIEBEVAKNING OCH MEDIEANALYS 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och org nr - (nedan kallad Leverantören) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE TJÄNSTER FÖR MEDIEBEVAKNING OCH MEDIEANALYS 1 Uppdragets

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Systemgranskning av sex bidragsmottagande medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet

Uppdragsbeskrivning för Systemgranskning av sex bidragsmottagande medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet SIDA 1 av 8 Uppdragsbeskrivning för Systemgranskning av sex bidragsmottagande medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet Bakgrund Svenska missionsrådets funktion som bidragsförmedlande ramorganisation

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Hotellgruppen i Stockholm och SHR har tillsammans med kongressarrangörerna Congrex (Congrex) och Stockholm Convention Bureau (StoCon)

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Samverkansavtal om PA-tjänster

Samverkansavtal om PA-tjänster Samverkansavtal om PA-tjänster MELLAN NN kommun, org nr xxxxxx-xxxx, (nedan NN ), med adress NN kommun, xxx xx NN OCH Helsingborgs stad genom Stadsledningsförvaltningen, org nr 212000-1157, (nedan Helsingborg

Läs mer

2. Frilansmedarbetares ställning Med frilansmedarbetare förstås fysisk person som, utan att vara anställd, utför journalistiskt arbete.

2. Frilansmedarbetares ställning Med frilansmedarbetare förstås fysisk person som, utan att vara anställd, utför journalistiskt arbete. 1. Reglernas omfattning Reglerna avser de tidskriftsföretag som är medlemmar i Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA) samt de frilansmedarbetare som är medlemmar i, och tillämpas om inte annat särskilt

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN Kollektivavtal mellan SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN och SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET för frilansmedarbetare 1994 AVTAL FÖR FRILANSMEDARBETARE Enligt parternas gemensamma uppfattning är det angeläget

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Omvärldsbevakning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Omvärldsbevakning Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kommun, organisationsnummer 212000-0126 (Kommunen) och Storstockholms, organisationsnummer 212000-0356 Box 1328,111 83 Stockholm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer