Rapport över granskning avseende Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling. Jämtlands läns landsting januari 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport över granskning avseende Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling. Jämtlands läns landsting januari 2004"

Transkript

1 Rapport över granskning avseende Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling i Ås Jämtlands läns landsting januari 2004

2 1 SAMMANFATTNING INLEDNING...3 2:1 UPPDRAG...3 2:2 METOD...3 2:3 KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN ÖVERSIKTLIG GENOMGÅNG AV EKONOMIRUTINER...4 3:1 RUTIN KONTANTFÖRSÄLJNING...4 3:2 RUTIN KREDITFÖRSÄLJNING...7 3:3 RUTIN LEVERANTÖRER...9 3:4 RUTIN VARULAGER

3 1 SAMMANFATTNING Vi har på uppdrag av landstingets revisionskontor granskat och bedömt om den interna kontrollen är tillfredställande vid Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling i Ås, JiLU. Granskningen har omfattat intäkts- och kostnadsredovisningen i verksamheten vid kök/cafeteria, mejeri, växthus/trädgård, stallar och ladugård. Åsbygdens naturbruksgymnasium utgör en stor del av verksamheten i JiLU med huvudsakligt syfte att bedriva undervisning. Det som produceras i undervisningen går i vissa fall att sälja inte bara internt inom skola och landsting utan också till allmänheten. För detta ändamål finns försäljningsställen i form av enklare butiker. Hantering av kontanta medel ställer alltid krav på bra redovisningsrutiner och god intern kontroll. Vi har vid granskningen av de ekonomiska rutinerna funnit att det finns vissa brister i den interna kontrollen. En förutsättning för god internkontroll är att det finns dokumenterade rutinbeskrivningar och att personalen har kännedom om dessa. De generella rutinbeskrivningar som finns inom landstinget kan enligt vår mening kompletteras med några verksamhetsspecifika rutinbeskrivningar för JiLU. Vi har i vår granskning konstaterat att kassaredovisningen och hantering av handkassa för närvarande inte uppfyller kraven i bokföringslagen och att tillräcklig internkontroll inte föreligger. Vi föreslår att en dokumenterad kassarutin tas fram och att en blankett för kassarapport utarbetas. Vidare anser vi att en rutin för inventering av varulager bör tas fram för att säkerställa god intern kontroll vid inventeringen av varulager. För att förbättra möjligheten till god intern kontroll i verksamheten anser vi också att den interna kontrollen i de ekonomiska rutinerna bör kompletteras med uppföljning av produktions- och försäljningsstatistik. Målsättningen med verksamheten är inte att i första hand bedriva affärsmässig försäljning i butik, utan utbildning och utveckling är prioriterat. För att bättre kunna kontrollera att alla intäkter redovisas i bokföringen anser vi att den interna kontrollen vad det gäller intäktsredovisningen bör förbättras. Vid vår granskning framkom att full ingående moms lyfts på alla inkommande fakturor. Eftersom JiLU s verksamhet består av både momspliktig och icke momspliktig omsättning, skulle vi rekommendera att en utredning görs av momshanteringen för att få en korrekt bedömning av vilken avdragsrätt som gäller för ingående moms. 2

4 2 INLEDNING 2:1 UPPDRAG Vi har fått i uppdrag av landstingets revisionskontor att granska och bedöma om den interna kontrollen är tillfredställande vid Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling i Ås, JiLU. Granskningen har omfattat intäkts- och kostnadsredovisningen i verksamheten vid kök/cafeteria, mejeri, växthus/trädgård, stallar och ladugård. 2:2 METOD Granskningen har utförts genom dokumentstudier och intervjuer. Verifiering har gjorts genom stickprov. 2:3 KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN JiLU har till uppgift att verka för att länets landsbygdsnäringar präglas av utveckling och förnyelse och gynnar därigenom en god hälsa och en positiv livsmiljö. JiLU s verksamhet stödjer länsinnevånarna med utbildning och utveckling där naturen är resurs. JiLU arbetar bland annat med följande medel: Ungdomsutbildningar inom naturbruk Vuxenutbildningar inom naturbruk Utvecklingsprojekt Entreprenörsinitiativ erbjuds uppmuntran och körskola Schematiskt beskrivning över JiLU s organisation och verksamheter finns i bilaga 1. 3

5 3 ÖVERSIKTLIG GENOMGÅNG AV EKONOMIRUTINER Ekonomifunktionen på basenheten består av tre personer vilka tar fram underlag till bokföringen och bokför dessa. In- och utbetalningar, löneutbetalning, moms- och uppbördsredovisning samt vissa avstämningar görs av personal på landstingets kansli. 3:1 RUTIN KONTANTFÖRSÄLJNING Det finns fyra kassaapparater och en handkassa. Kontantförsäljningen redovisas på olika sätt och ingen gemensam kassarutin finns upprättad. Nedan följer en kort beskrivning av hanteringen av de olika kassorna samt förslag till förbättringar. Restaurang Restaurangen har en kassaapparat vid ingången till matsalen. De flesta elever äter gratis medan andra gäster antingen betalar kontant, med betalkort eller med matkuponger. Det finns också möjlighet att få faktura. Matkuponger kan köpas i häfte om 10 st. Dessa häften rekvireras från landstingets kansli och är numrerade. Vid försäljning av ett häfte noteras nummer på häftet samt datum för försäljningen i en inbunden skrivbok. Inslagning i kassaapparaten ska göras på knapp avsedd för matkuponger. På kassaremsan kan man sedan se hur många kupongförsäljningar som varit och kontrollera detta mot notering i skrivboken. Det finns också noterat vilka nummer som JiLU har kvitterat ut från landstingets kansli. När matgäster sedan betalar med kupong slås ingen försäljning in i kassan utan kupongen tas endast emot. Kupongerna följer inte med i redovisningen av dagskassan. Kassan slås ut varje dag och dagens försäljning räknas ihop och pengarna läggs i en påse tillsammans med en kvittoremsa med z-nummer. Även betalkortsterminalen töms och kvitto sparas. Vid eventuella felslag noterar kassaansvarig orsak på baksidan av kvittot och bifogar kvittot med dagens redovisning. Påsen med pengar och kvittoremsa förvaras i kassaskåp tills redovisning sker. Varje vecka görs en total tömning av kassan. Kvitton från den dagliga tömningen, veckotömningen, kvitto för betalkorten, eventuella felslagskvitton och pengar lämnas sedan till ekonomiavdelningen där personal kontrollräknar pengarna, kontrollerar att försäljningen enligt de dagliga kassatömningarna stämmer med veckotömningen och bokför försäljningen i huvudbok. Personal på ekonomiavdelningen gör kontroll av att kvittoremsorna finns i obruten z- nummerföljd. 4

6 Rösta Café Rösta Café har öppet under sommaren och vid speciella tillfällen såsom exempelvis julmarknad och öppet hus. Övriga tider på året har caféet endast öppet för personal, samarbetspartners och bokade grupper/konferenser. Caféet serverar då förmiddagsoch eftermiddagskaffe. När Caféet har öppet för allmänheten används en kassaapparat med login signaturer där det framgår vem som gjort vad i kassan. Kassan slås då ut varje dag, pengar räknas och en kvittoremsa med z-nummer sparas. Även betalkortsterminalen töms och kvitto sparas. Vid eventuella felslag noterar kassaansvarig orsak på baksidan av kvittot och bifogar kvittot med dagens redovisning. Pengar och insättningsuppgift lämnas till lantbrevbäraren som hämtar detta när behov finns. Varje vecka görs en total kassatömning. Kvitton från den dagliga tömningen, veckotömningen, kvitto för betalkorten, eventuella felslagkvitton och insättningsuppgift lämnas sedan till ekonomiavdelningen där personal kontrollräknar att försäljningen enligt de dagliga kassatömningarna stämmer med veckotömningen och bokför försäljningen i huvudbok. Personal på ekonomiavdelningen gör också kontroll av att kvittoremsorna finns i obruten z- nummerföljd och kontrollerar att insättningsuppgifter stämmer mot postens redovisning. Vid övriga öppet tider slås inte kassan ut varje dag dock minst en gång i veckan. I övrigt är rutinen densamma som ovan. Personal som fikar har kostavdrag vilket innebär att ingen försäljning slås in i kassan. Betalning sker via löneavdrag. Det finns enligt uppgift några i personalen som inte vill ha kostavdrag utan väljer att betala kontant för de gånger de fikar. När det inte finns kassapersonal på plats förekommer det att betalning för fika läggs i en burk. Denna försäljning slås sedan in som en klumpsumma i kassaapparaten. Några gäster som återkommer regelbundet vill betala på faktura för detta finns en lista att skriva på upp namn och belopp. Denna lista blir sedan underlag för en samlingsfaktura. Växthus Växthuset har begränsade öppettider och är stängt under flera månader per år. Kassan slås inte ut varje dag men pengarna kontrollräknas mot dagens försäljning och läggs i kassaskåp tillsammans med kvitto för betalkorten. När kassan slås ut sparas kvittoremsa och pengarna räknas och lämnas tillsammans med insättningskvitto till lantbrevbäraren. Under säsong töms kassan varje vecka. Kvitton från den dagliga tömningen, veckotömningen, kvitto för betalkort och insättningsuppgift lämnas sedan till 5

7 ekonomiavdelningen där personal kontrollräknar att försäljningen enligt de dagliga kassatömningarna stämmer med veckotömningen och bokför försäljningen i huvudbok. Eventuella felslagskvitton lämnas inte med redovisningen. Personal på ekonomiavdelningen gör också kontroll av att kvittoremsorna finns i obruten z- nummerföljd och kontrollerar att insättningsuppgifter stämmer mot postens redovisning. Sommarvikarier brukar inte kvittera ut växelkassa vilket innebär att det är ordinarie kassaansvarig som står risken vid eventuella kassabrister. Den kassaapparat som fanns vid granskningstillfället hade en kassalåda som inte var möjlig att låsa. Personalen arbetar mestadels ute i växthuset och har inte uppsikt över kassaapparaten hela tiden. Mejeri Mejeriet har en kassaapparat i gårdsbutiken. Varje dag görs ett utslag i kassan för att kontrollera dagens försäljning. Det kvitto som erhålls vid detta utslag skickas ej med i den slutliga redovisningen som sker några gånger i månaden. Pengarna räknas och stäms av mot dagens försäljning. Med jämna mellanrum lämnas pengar och insättningsuppgift till lantbrevbäraren. Några gånger i månaden görs en kassatömning och kvittoremsa, kvitto från betalkort, kopia på inlämningskvitton och eventuella felslag lämnas till ekonomiavdelningen för kontering och bokföring i huvudbok. Personal på ekonomiavdelningen gör kontroll av att kvittoremsorna finns i obruten z- nummerföljd och att insättningsuppgifter stämmer mot postens redovisning. Eftersom kassan inte töms och dokumenteras dagligen kan man inte följa försäljningen dag för dag. Både växthuset och mejeriet har tryckt upp presentkort för försäljning. Presentkorten redovisas som försäljning vid säljtillfället. När presentkortet sedan löses in registreras ingen försäljning i kassan. Handkassa Det finns en handkassa hos ekonomiansvarig på JiLU. Den förvaras i låst kassaskåp. Handkassan används både för inbetalningar och för utbetalningar. Kassan redovisas en gång i månaden till länsutvecklingsförvaltningens kansli. Ekonomiansvarig fyller i en kassarapport där insättningar och uttag framgår. Underlag skickas tillsammans med kassarapporten, kontrolleras och bokförs av Länsutvecklingsförvaltningens kansli. Enligt samtal med ekonomiansvarig har inte växelkassorna på JiLU inventerats av någon från ekonomiavdelningen. 6

8 Sammanfattande kommentarer: Det saknas dokumenterade rutiner för hur kassaredovisning ska utföras och vilka interna kontroller som ska genomföras. Vi föreslår att en rutin utarbetas för detta. Enligt bokföringslagen 5 kap 2 skall kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser skall bokföras så snart det kan ske. Vi har i vår granskning noterat att kassaredovisningen och hanteringen av handkassan för närvarande inte uppfyller detta krav. Vi föreslår att en blankett för kassarapport tas fram. Kassa bör tömmas dagligen och redovisas på en kassarapport som förslagsvis innehåller uppgifter om försäljning, eventuella avvikelser, signatur från den som ansvarat för kassatömningen samt visa avstämning av växelkassan. Underlag från kassatömningen ska också bifogas kassarapporten. Försäljning av presentkort är en ny företeelse och vi föreslår att en rutin upprättas och kassapersonal informeras hur försäljning ska redovisas i kassan och i bokföringen. Vid försäljning av presentkort ska en skuld bokas upp. När sedan presentkortet löses in bokförs försäljning och moms och skulden minskas. Presentkortet läggs med i kassaredovisningen. För att kunna stämma av skulden måste presentkorten vara numrerade. Vid vår granskning framkom att någon avstämning inte görs av sålda matkuponghäften mot erhållna häften samt att försäljning av matkuponghäften inte alltid slås in på avskiljbart sätt i kassan. För att förbättra den interna kontrollen föreslår vi att försäljning av matkuponghäften slås in på avsedd knapp i kassan och att försäljningen stäms av mot den sidoordnade redovisningen över vilka häften som sålts och vilka som finns kvar i lager. Eftersom matkupongerna gäller inom hela landstinget är det inte möjligt att boka upp en skuld vid försäljningstillfället. Kassalådan i växthuset går inte att låsa. Vi anser att kontanter bör kunna låsas in. 3:2 RUTIN KREDITFÖRSÄLJNING JiLU använder landstingets faktureringsrutin. Några egna rutinbeskrivningar anpassade till den specifika verksamheten finns inte. JiLU fakturerar en rad olika varor och tjänster både momspliktiga och momsfria. Som exempel kan nämnas kursverksamhet, mat, konferenser, snöröjning, boende på elevhemmet, avverkningsuppdrag, stallhyra och utbildningsplatser. Nedan följer en förenklad rutinbeskrivning av faktureringsrutinen. 7

9 Fakturaunderlag fylls i och lämnas till faktureringsansvarig. Faktureringsansvarig kontrollerar underlaget och skickar tillbaka detta om kontering eller andra uppgifter verkar felaktiga. Underlaget läggs in i Raindance och tilldelas en speciell nummerserie för JiLU. Fakturakopia skrivs ut och sorteras in i nummerordning tillsammans med underlag. Originalfaktura skrivs ut centralt och skickas direkt till kund. Vid tillfällen när faktura ska skickas tillsammans med en bilaga skrivs dessa fakturor ut centralt och skickas tillbaka till JiLU för vidarebefordran till kund. Betalningsbevakning görs med hjälp av Svea Inkasso i landstingets centrala kravrutin. Vid granskningen framkom att de olika försäljningsställena använder varierande system för att hålla reda på vilka intäkter som ska faktureras. Vid ett försäljningsställe användes post it lappar, uppklistrade på en dörr som underlag för vad som senare skulle föras över på ett fakturaunderlag och slutligen bli en faktura. Enligt samtal med faktureringsansvarig sker fakturering så snart underlag inkommit. De tidigare problemen med eftersläpning av fakturering förekommer numera mycket sällan. Däremot kan det ibland hända att det dröjer innan fakturaunderlaget kommer faktureringsansvarig tillhanda. Det råder viss osäkerhet hos ekonomipersonalen över hur osäkra kundfordringar ska hanteras och bedömas och vem som har ansvaret att skriva av eller ner en kundfordran. Om kunder inte betalar fakturorna får ansvariga inte veta detta vare sig av ekonomiansvarig på basenheten eller av Länsutvecklingsförvaltningens kansli. Sammanfattande kommentarer: Vår granskning visade att JiLU använder landstingets blankett för fakturaunderlag. Fakturering sker löpande så snart underlag lämnats in för fakturering. Vi kan konstatera att försäljningsställena har olika system för hantering av uppgifter som sedan ligger till grund för faktureringsunderlag och faktura. För att förbättra faktureringsrutinen föreslår vi att uppgifter för fakturering förs in på landstingets fakturaunderlag och sätts in i pärm. Enligt vår mening behövs ett klargörande om ansvarsfördelning vid bedömning och reservering av osäkra kundfordringar. För att minska risken för osäkra kundfordringar kan ansvariga exempelvis erhålla information regelbundet vilka kunder som är dåliga betalare antingen från ekonomiansvarig på basenheten eller från Länsutvecklingsförvaltningens kansli. 8

10 3:3 RUTIN LEVERANTÖRER JiLU använder landstingets leverantörsrutin. Beställningar görs av respektive verksamhet och godkännes av verksamhetsledare/ansvarig utifrån upprättad lista över beslutsattestanter. Nedan följer förenklad rutin leverantörer: Faktura anländer med posten och öppnas i receptionen. Fakturan åsätts ankomstdatum Faktura lämnas till ekonomiavdelningen som ankomstregistrerar i leverantörsreskontran Faktura skickas för attest och kontering Faktura åter till annan person på ekonomiavdelningen som kontrollerar kontering och attester samt godkänner för betalning i systemet. Betalning görs av länsutvecklingsförvaltningens kansli Månatlig avstämning av leverantörsreskontra mot huvudbok görs av Länsutvecklingsförvaltningens kansli. Enligt samtal med ekonomiansvarig lyfts full ingående moms på alla inkommande fakturor förutom billeasing där halv ingående moms lyfts. Sammanfattande kommentarer: Vår stickprovsgranskning visade att rutinen fungerar tillfredställande och att god intern kontroll upprätthålls. Vid granskningen framkom att lista över beslutsattestanter inte var fullständigt uppdaterad då en person ersatts. Vid vår stickprovsgranskning framkom att full ingående moms lyfts på alla inkommande fakturor. Eftersom JiLU s verksamhet består av både momspliktig och icke momspliktig omsättning, skulle vi rekommendera att en utredning görs av momshanteringen för att få en korrekt bedömning av vilken avdragsrätt som gäller för ingående moms. 9

11 3:4 RUTIN VARULAGER Under verksamhetsåret förs ingen lagerredovisning. Lager bokas vid årsskiftet efter utfall från inventering. De kostnadsställen som inventerar sina lager är mejeri och växthus på Rösta och Torsta gårdsbruk. Inventeringen utförs i direkt anslutning till bokslutsdagen och dokumenteras på inventeringslistor. Det finns ingen dokumenterad inventeringsinstruktion att tillgå. Mejeri Lager består av egentillverkad komjölks- och getost samt övriga varor som bland annat vinäger, chutney och marmelad. Det finns också ett lager av glasburkar och flaskor. Den egentillverkade getosten vägs och en genomsnittsvikt beräknas per ost. Därefter räknas antal ostar. Övrig ost räknas och vägs. Lager ostar värderas till lägsta möjliga försäljningspris. Övriga egentillverkade varor värderas också efter lägsta möjliga försäljningspris. Detta pris är inte beräknat utifrån tillverkningskostnad utan är marknadsanpassat. Det innebär att man har undersökt vilka priser konkurrenter har och därefter värderat varorna till högst detta pris. Eftersom elever är med i tillverkningsprocessen brukar försäljningspriset sättas något under marknadspriset. Priset som används för lagervärdering är dock inte reducerat med en beräknad bruttomarginal. Inköpta varor är värderade till inköpspris. Det har inte gjorts någon beräkning av vad det kostar att framställa ost men kostnaden skulle bli mycket högre än försäljningspriset enligt ansvarig för mejeriet. Det förs inte någon statistik eller uppföljning över vad som produceras i mejeriet. Det finns uppgift på hur mycket mjölk som köpts in men det görs ingen beräkning hur mycket av denna mjölk som blir färdig ost. Ingen avstämning görs heller vilken försäljning det har varit i jämförelse med vad som har producerats. Växthus Lager består bland annat av utställningsväxter, moderplantor, diverse växter för försäljning, blomkrukor, julkorgar, dekorationsmaterial, jord, gödsel, trädgårdstillbehör, keramik, vykort och naturprodukter. Utställningsväxter är inköpta och värderas till ett snittinköpspris. Moderplantor är ursprungligen inköpta och används för att ta sticklingar. De värderas till snittinköpspris. Växter till försäljning är mestadels inköpta och värderas till snittinköpspris. Övriga produkter är inköpta och lager värderas till senaste inköpspris. I växthuset finns också ett antal smådjur t. ex möss, kaniner, fåglar, ödla, sköldpaddor och ormar. Dessa djur är inte med i inventeringen. 10

12 Vid inventeringen går personal runt i lokalerna och räknar antal varor. En individuell inkuransbedömning görs i samband med inventeringen och endast varor som bedöms vara möjliga att sälja tas med. Resultatet sammanställs på en inventeringslista. Kontroll av inventeringslista från föregående års inventering visade att krukor var redovisade i en klumpsumma. Personalen hade dock sparat underliggande dokumentation där post för post framgick. Det förs inte heller här någon statistik eller uppföljning över vad verksamheten producerar och sedan säljer. Vid granskningstillfället gjordes inga kalkyler vad blommor och växter kostar att producera. Exempelvis driver växthuset upp olika blomplant. Försäljningspriset är baserat på marknadspris och inte tillverkningskostnad. Vid prissättning beaktas alltid marknadspriset för att JiLU inte ska anses bedriva konkurrerande verksamhet. Torsta gårdsbruk Lager består av djur, egenproducerat foder, inköpt foder, bränsle och olja. Djuren värderas enligt RSV:s senaste taxeringsanvisningar för djurvärden. Egenproducerat foder är värderat till ett branschsnitt enligt uppgifter i facktidningar. Inköpt foder, bränsle och olja är värderat till senaste inköpspris. Enligt ansvarig för verksamheten har lagret hög omsättningshastighet och ingen inkurans bedöms föreligga. Vid inventeringen delades gården in i olika ansvarsområden. Innehåll i Silo och spannmålsfickor beräknades genom att räkna volymvikt. Det finns noterat hur många hölass som körts in och hur många hölass som tagits ut och vad varje vagn rymmer och därmed kan lager hö fastställas vid inventeringen. Spannmål inventeras med hjälp av senaste inköpta vikt i fickorna och uppskattad åtgång. Oljor och bränsle läses av mot mätare och djuren räknas. Enligt ansvarig för gårdsbruket används allt egenproducerat foder i den egna verksamheten. Uppföljning av mjölkkor görs grundligt och all mjölk som produceras mäts. Mjölken levereras till mejeriet som framställer mjölkprodukter till restaurangen och tillverkar ost. Överbliven mjölk som inte behövs i mejeriet säljs till Milko. Vid leverans av mjölk till Milko noteras antal liter och detta följs sedan upp och stäms av mot erhållen mjölklikvid. 11

13 Sammanfattande kommentarer: Lager inventeras en gång om året. Vi kan konstatera att dokumenterad inventeringsrutin saknas. Det förs i de flesta fall inte någon statistik eller görs någon uppföljning över vad de olika verksamheterna producerar, använder i den egna verksamheten eller säljer. Vi anser att intäktskontrollen kan förbättras genom att ha bättre uppföljning av vad som produceras och säljs. Östersund den 19 januari 2004 Deloitte & Touche AB Carina Ringdahl Auktoriserad revisor 12

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 3.1 REGISTRERING I VANIA...5 3.2 AVSTÄMMNING DAGSKASSA...7 4 RUTIN EKONOMIADMINISTRATION...9

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Granskning av ekonomiadministrationen vid landstingets kulturenhet

Granskning av ekonomiadministrationen vid landstingets kulturenhet 1 (2) Revisionskontoret 2002-12-20 Dnr Jll 956/02 Revisionschef Lennart Ledin, 063-147527 Landstingsdirektören Granskning av ekonomiadministrationen vid landstingets kulturenhet Revisionskontoret av har

Läs mer

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun Revisionsrapport Kontanthantering Helena Carlson Mora kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte och revisionsfråga 2 2.3 Metod 3 2.4 Avgränsning 3

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-12 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Revisionsrapport Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Motala kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-08 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning...1

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Revisionsrapport Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Kramfors kommun 2010-12-08 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Granskning kontanthantering

Granskning kontanthantering Revisionsrapport Granskning kontanthantering Mjölby kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3 Sid 1 (14) Innehållsförteckning. 1 7 Kontanta medel.... 3 7.1 Inledning 3 7.2 Kontanta medel, in- och utbetalning.. 3 7.3 Gemensamma regler för kontantkassa och handkassa. 3 7.3.1 Ansvarsfrågor 3 7.3.2

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av Verifikationer och kontanthantering

Granskning av Verifikationer och kontanthantering Revisionsrapport* Granskning av Verifikationer och kontanthantering Krokoms kommun 11 december 2007 Lisbet Östberg Revisionskonsult *connectedthinking (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning med förslag

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Granskning av löpande redovisning i Jönköpings kommun 2003

Granskning av löpande redovisning i Jönköpings kommun 2003 Granskning av löpande redovisning i Jönköpings kommun 2003 Elisabet Håkansson 2003-11-11 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING/UTFÖRT ARBETE... 4 3 LÖPANDE GRANSKNING AV UTBETALNINGAR VIA DATASYSTEMET SOFIA...

Läs mer

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor Revisionsrapport KPMG AB 6 mars 01 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Regelverk och styrdokument

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet.

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Revisionsrapport* Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Vänersborgs kommun 2007-11-06 Henrik Bergh *connectedthinking

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Länskulturens ekonomiadministration

Länskulturens ekonomiadministration 1 (2) Landstingets revisorer 2008-02-05 Dnr REV/5/2008 Revisionschef Lennart Ledin, tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Länskulturens ekonomiadministration På vårt uppdrag har revisionskontoret med hjälp

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Revisionsrapport. Kontanthantering. Östersund kommun 2010-12-16. Erik Palmgren, Revisionskonsult. Lisbet Östberg, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Kontanthantering. Östersund kommun 2010-12-16. Erik Palmgren, Revisionskonsult. Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisionsrapport Kontanthantering Östersund kommun 2010-12-16 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Tidplan för Bokslut 2014

Tidplan för Bokslut 2014 Anläggningstillgångar / Anläggning - Aktivering av investeringar Försäljningar Anläggning - Avskrivningar och kapitaltjänst Anläggning - Sista dag för registerering av tid i Agresso (Tid & Projekt) Sista

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-10 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet PM 2009-05-19 av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet Bakgrund och uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskade under 2007 intern kontroll vid hotell- och restaurangprogrammet

Läs mer

Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005

Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005 Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005 Innehåll Inledning...1 Risk för felaktigheter i kontantkassorutiner...2 Granskningsansats...4 Utfört arbete...6 Iakttagelser...7 Slutsatser...10

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Konsekvenser för hållbar utveckling är enbart en positiv påverkan på kommunens ekonomi och kostnadseffektivitet.

Konsekvensbeskrivning Konsekvenser för hållbar utveckling är enbart en positiv påverkan på kommunens ekonomi och kostnadseffektivitet. Tjänsteskrivelse 1 (4) 2013-01-24 SN 2012.0026 Handläggare: Anette Lundh Socialnämnden Svar på rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Kontanthantering vid fritidskontoret

Kontanthantering vid fritidskontoret Revisionsrapport Kontanthantering vid fritidskontoret Fritidsnämnden 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Viveca Karlsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser 2 5.1.1 Kontering av moms

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Rutin gällande fordons- och drivmedelskort samt körjournal för anställda i Håbo kommun

Rutin gällande fordons- och drivmedelskort samt körjournal för anställda i Håbo kommun 2012 Rutin gällande fordons- och samt körjournal för anställda i Håbo kommun 2 Rutiner för fordons- och samt körjournal i Håbo kommun 2012 och tills vidare. Inför byte av leverantör av drivmedel inför

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Handledning Magenta Casablanca C

Handledning Magenta Casablanca C Tillägg Magenta Fakturering för Windows Handledning Magenta Casablanca C Kassahantering enligt lagen om certifierade kassaregister Läs detta om du vill spara tid! Magenta Casablanca C Tilläggsmodulen Casablanca

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Utredning av redovisning av intäkter och kostnader vid fritids- enheten

Utredning av redovisning av intäkter och kostnader vid fritids- enheten Rådgivningsrapport Utredning av redovisning av intäkter och kostnader vid fritids- enheten Gnesta kommun Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Uppdrag... 1 2. Resultat av utredningen...3

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Synpunkter på förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Synpunkter på förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring 1 Bokföringsnämnden bfn@bfn.se Synpunkter på förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Från Sigurd Elofsson Granvägen 69 138 33 Älta sigurd.elofsson@telia.se Stockholm den 28

Läs mer

Dnr 2010-408 2011-06-16 D 17/11

Dnr 2010-408 2011-06-16 D 17/11 Dnr 2010-408 2011-06-16 D 17/11 D 17/11 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende.

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Redovisning av mervärdesskatt

Redovisning av mervärdesskatt Revisionsrapport Redovisning av mervärdesskatt Lena Blomstedt, Skattejurist Norrbottens läns landsting Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Du behöver kanske INTE skaffa ett nytt kassaregister.

Du behöver kanske INTE skaffa ett nytt kassaregister. Läs vad jag har att säga dig: Du behöver kanske INTE skaffa ett nytt kassaregister. Företag som berörs av den nya kassaregisterlagen kan delas in i tre grupper: Den första gruppen är de som måste ha ett

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Agenda Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Tidplaner och anvisningar till Årsbokslut 2014 Instruktion årsredovisning 2014 nämnder, PM 2014-11-03

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013 Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...- 2-1. Sammanfattande

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Arvika kommun. Intäkter Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11. Rapport Arvika intäkter.docx

Arvika kommun. Intäkter Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11. Rapport Arvika intäkter.docx ABCD Arvika kommun Intäkter Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11 Rapport Arvika intäkter.docx ABCD Arvika kommun Intäkter 2014-09-15 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund

Läs mer

Granskning av intern kontroll vid naturbruksgymnasierna

Granskning av intern kontroll vid naturbruksgymnasierna www.pwc.se Rebecca Andersson Revisionskonsult Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Granskning av intern kontroll vid naturbruksgymnasierna Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Betalningsströmmar för tvätt hos Volvohandlare

Betalningsströmmar för tvätt hos Volvohandlare 08-11-04 Betalningsströmmar för tvätt hos Volvohandlare Detta är en översikt över hur de olika betalningssätten i Washmatic kontoautomat med Emmet administrationssystem fungerar, används, och inte minst

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN Antagen av socialnämnden 2011-03-22 Reviderad 2013-05-07 Innehåll 1. Allmänna regler och anvisningar... 3 1.1. Regler och rutiner...

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer