ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2"

Transkript

1 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå

2 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4-7 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 7-13 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 15 Bilagor AF

3 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till ABT 06 och AF AMA 07. AF AFA AFA.1 AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Skellefteå kommun SKELLEFTEÅ Tel Fax AFA.121 Beställarens ombud är under anbudstiden: Skellefteå kommun, Planeringskontoret, Christer Svensson Tel: Mobil: E-post: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas: Christer Svensson AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Marksanering av oljeföroreningar ska göras på ett område som ligger i anslutning till Skellefteälven. All oljeförorenad jord ska schaktas upp och transporteras bort för kompostering eller annan behandling vid extern anläggning som är godkänd för att hantera förekommande föroreningar. Föroreningarna sträcker sig så djupt som ner till ca 5 m under markytan och upp till ca 60 % kan ligga under högsta grundvattenyta. Jordvolymen som ska tas bort är beräknad till ca ton. Fri fas av oljeföroreningen finns på grundvattenytan och ska tas om hand. Pumpning av grundvatten måste genomföras och vatten från saneringsschakten ska renas innan det avleds från området. Schakt under älvens nivå kan behövas och behovet av förstärkning av strandkanten ska utredas. AFA.22 Objektets läge Objektet finns på ett f d industriområde som går under namnet Scharinsområdet. Området är beläget i samhället Ursviken ca. 1,5 mil öster om Skellefteå centrum. Området gränsar åt söder till Skellefteälven och norr om området finns en skola och bostäder. AFA.3 Förkortningar Följande förkortningar förekommer i förfrågningsunderlaget: B TE Beställare TotalEntreprenör = Anbudsgivare 3

4 UE UnderEntreprenör AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Vid upphandlingen tillämpas: Lagen om offentlig upphandling, LOU. Företag med oreglerade skulder till stat och kommun kommer inte att anlitas av B. Det gäller även av TE anlitade UE. B äger rätt att kontrollera och godkänna anlitade UE. AFB.1 AFB.11 Former mm för upphandling Upphandlingsförfarande Förenklad upphandling. AFB.12 Entreprenadform Totalentreprenad. AFB.13 Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen Upphandlingen kommer att ske under förutsättning att beviljade stöd täcker åtgärdskostnaden. AFB.2 Förfrågningsunderlag Det åligger anbudsgivare att för anbudets angivande noggrant förvissa sig om arbetsområdets belägenhet och utseende, arbetsförhållanden, framkomstmöjligheter så att han är fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på entreprenadarbetenas bedrivande och kostnader härför. Visning av objektet sker efter överenskommelse med B:s kontaktman. Eventuell komplettering till förfrågningsunderlag beställs hos: SKELLEFTEÅ KOMMUN, upphandlingsenheten Skellefteå Tel: E-post: AFB.21 Tillhandahållandet av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget utlämnas från och med den

5 AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar ABT 06 (bifogas ej) 06.1 Dessa administrativa föreskrifter daterade Områdesförutsättningar och miljöplan 06.3 Beställarens arbetsmiljöplan 06.4 Flygbild med bl a markerat arbetsområde mm Anbuds- och mängdförteckning för reglerbara mängder och angivande av total anbudssumma Förslag till avtalstext för övertagande av samordningsansvar för arbetarskydd. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas skriftligt till Skellefteå kommun upphandlingsenheten Skellefteå eller via e-post till: Beträffande frågeställningar under anbudstiden kommer samtliga TE att få ta del av dessa. AFB.24 Återställande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag skall inte återställas. AFB.3 AFB.31 Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbudet skall vara uppställt enligt förfrågningsunderlaget med bilagor. Anbudshandlingarna behöver inte vara inbundna eller sammanhäftade, pärmar eller påkostade mappar behövs inte och påverkar inte utvärderingen. Fliksystem bör undvikas, olika delar och bilagor kan särskiljas med gem. Anbudet undertecknas av behörig person. Anbudet skall vara skrivet på svenska. Anbudet skall vara prissatt i SEK. Anbud avges i sluten neutral försändelse märkt med föreskriven anbudsbeteckning. Anbudssumma och à-priser skall anges exkl. lagstadgad mervärdesskatt och utan indexreglering. Följande skall anges i anbud: Anbudet skall innehålla en kort företagspresentation. Minst två referenser som beskriver leveranser/uppdrag av motsvarande omfattning och föroreningar bifogas anbudet. Referenserna ska innefatta nyckelpersoner för uppdraget. Av anbudet skall framgå om anbudsgivaren avser att anlita underleverantör/distributör. Anbudssökande skall ha en stabil ekonomisk ställning och kunna styrka sin riskklass enligt information i Upplysningscentralens databas (UC). Minst riskklass 3 krävs eller motsvarande från annat institut. Detta skall visas genom att ett aktuellt (högst 30 dagar gammalt) riskintyg undertecknat av behörig på UC eller annat institut bifogas ansökan. Har anbudssökan- 5

6 de tillfälligt noterats med lägre riskklass måste en godtagbar förklaring bifogas anbudsansökan. Anbudsökande som har nystartat företag eller annan företagsform än aktiebolag skall på annat sätt visa att företaget har en stabil ekonomisk ställning eller tillhandahålla en ekonomisk fullgörandegaranti som tillförsäkrar Skellefteå kommun att företaget klarar av att uppfylla ett eventuellt uppdrag. Pris skall anges enligt dokument 06.5 Anbuds- och mängdförteckning. Tillsammans med anbudet inlämnas av skattemyndigheten ifylld blankett SKV 4820 eller så anges företagets organisationsnummer. I anbudet skall namnges: Ombud, arbetschef, platschef, byggarbetsmiljösamordnare(bas) för alla skeden, kvalitets- och miljösamordnare och brandskyddsansvarig. CV för nyckelpersoner bifogas. Handlingar som styrker att angivna system tillämpas bifogas. En miljö- och kvalitetsplan där det framgår hur miljökontrollen ska genomföras och hur den samordnats med uppställda krav som presenteras i beställarens miljöplan (dokument 06.2). AFB.311 Huvudanbud Huvudanbud helt enligt förfrågningsunderlaget, skall alltid lämnas. AFB.312 Sidoanbud Med sidoanbud avses anbud för vilket anbudsgivare i förhållande till förfrågningsunderlaget förutsatt ändringar i utförande, funktion, material, kvalitet, arbetsmetod, entreprenadtid, organisation, o.dyl. Med sidoanbud avses även reservationer. Följande regler gäller således för lämnande av sidoanbud: a Huvudanbud enligt AFB.311 inlämnas b Sidoanbud prissätts separat och direkt och jämförbart med huvudanbud. c Sidoanbudets förutsättningar så noggrant beskrivna att omfattning och utförande klart framgår. TE, som förändrar förutsättningar genom sidoanbud, skall svara för samtliga kostnader som uppstår vid ändringar i handlingar enligt AFB.22 samt sådana tillkommande kostnader som kan drabba B med anledning av föreslagen ändring. AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast AFB.33 Anbuds giltighetstid TE skall vara bunden av sitt anbud i 100 dagar efter anbudstidens utgång. AFB.5 AFB.51 Anbudsprövning Prövning av anbudsgivare Prövning av TE enligt följande skallkrav: Minst riskklass 3 i upplysningscentralens databas krävs eller motsvarande från annat institut. Vara fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter. 6

7 God erfarenhet för nyckelpersoner från liknande projekt, d v s marksanering av oljebaserade föroreningar, beskrivs och styrks med minst två referenser. Företaget ska vara certifierat enligt ISO 9001 och eller tillämpa jämförbara system. Redovisning av hur miljökontrollen ska genomföras och att den minst följer beställarens krav. Den som är ansvarig för miljökontrollen ska ha god erfarenhet från marksaneringsarbete och provtagning. Erfarenheten ska styrkas. Endast de anbud som klarat kvalificeringsfasen kommer att ingå i utvärderingen. Om uttrycken skall eller ska har angivits i förfrågningsunderlaget, eller annat tillhörande dokument, avses krav som måste vara uppfyllda för att anbudet ska vara kvalificerat att gå vidare i anbudsbedömningen. AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Tillsammans med anbudet inlämnas av skattemyndigheten ifylld blankett SKV 4820 eller så anges företagets organisationsnummer. AFB.52 Värderingsgrunder vid anbudsprövning Eventuella förtydliganden och kompletteringar av anbud kommer att begäras om dessa kan inrymmas inom LOU:s regler. Ofullständiga anbud där förtydliganden eller kompletteringar inte är möjliga kommer inte att värderas vidare. Det för kommunen ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas d.v.s det anbud som har högst viktade totalpoäng. 1. Anbudspris 60 % 2. TE s miljökontrollplan 40 % Hur vi utvärderar anbuden framgår av bilaga: Utvärderingsmodell. AFB.53 Meddelande om beslut vid anbudsprövning Tilldelningsbeslut kommer att skickas ut till alla som lämnat anbud. AFD AFD.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22 men sammanfattas enligt följande. Entreprenören ska som TE utföra saneringsarbeten. Vid saneringen ska jord som överstiger angivna åtgärdsmål tas bort och transporteras till en godkänd anläggning för efterbehandling av avfallsslaget. Efter bortgrävning ska marken återställas. AFD. 11 Kontraktshandlingar Avtalets omfattning och innebörd skall regleras av upphandlingskontrakt med däri åberopade handlingar. 7

8 AFD.12 AFD.121 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdet som i första hand tilldelas är utmärkt i dokument 06.4 och är i övrigt inte avgränsat. Fastigheten är i övrigt instängslad och utmärkt med förbudsskyltar för tillträde. AFD.122 Syn före påbörjande av arbete Gemensam syn av arbetsområdet skall utföras före det att arbetet påbörjas. Synen inriktas på samordning. TE skall underrätta beställaren om lämplig tid för syn. B kallar till syn och för protokoll. AFD.13 AFD.132 Förutsättningar Arbetstider Arbeten som kan vara störande för närboende ska inte utföras på nätter och helger. AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm Entreprenören ska informera och utbilda sin personal om föroreningssituationen, risker, skyddsåtgärder, personlig skyddsutrustning samt när och hur skyddsutrustningen ska användas för att avsedd effekt ska uppnås. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Beställaren bistår med information om utförda undersökningar och allmän kunskap om förväntade föroreningar. Personer och fordon ska passera till och från arbetsområdet via en rengöringskorridor. Besökare ska ledsagas på området. I övrigt hänvisas till bifogad arbetsmiljöplan, dokument AFD.152 Beställarens informationsverksamhet Intressenter informeras i första hand via webb och anslagstavla vid infart till området. Informationsmöten kan också bli aktuella. Studiebesök hålls i samråd med TE och om ledsagning kan ordnas. TE får efter överenskommelse använda B:s informationskanaler. AFD.153 Information till fastighetsägare, boende m fl TE skall utan ersättning medverka vid möten för information om entreprenadens genomförande. AFD.16 AFD.161 Tillstånd mm Tillstånd från myndigheter Se ABT 06 kap AFD.162 Myndighetsbesiktning Se ABT 06 kap

9 AFD.17 AFD.171 Anmälningar Anmälningar till myndigheter TE svarar för alla myndighetskontakter som behövs för entreprenadens genomförande. Upptäcks nya föroreningar ska de anmälas till miljönämnden. Saneringsanmälan ska göras minst 6 veckor före arbetsstart enligt miljönämnden. För att handläggningstiden ska påverka entreprenadstart så lite som möjligt kommer beställaren att lämna in en saneringsanmälan så snart upphandlingens utvärdering avslutats. Till stöd för anmälan kommer TE:s miljöplan att användas. Andra myndighetskontakter kan bli aktuella beroende på hur TE väljer att genomföra uppdraget. Beställaren har gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. AFD.172 Anmälningar till beställaren Upptäcks nya föroreningar ska det anmälas till B. AFD 2 AFD.22 AFD.221 Utförande Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning Rutiner för kvalitetsledning ska tillämpas. AFD.2212 AFD.222 Entreprenörens kvalitetsansvarige Miljöledning Rutiner för miljöledning ska tillämpas. AFD.2222 AFD.223 AFD.2231 Entreprenörens miljöansvariga Kvalitets- och miljöplan Beställarens kvalitets- och miljöplan B:s övergripande styrningar av miljöplan bifogas i dokument AFD.2233 Entreprenörens miljöplan TE:s miljöplanen ska samordnas med beställarens plan och bifogas anbudet. Miljöplanen ska redovisa hur arbetet kommer att genomföras och hur punkterna i beställarens plan kommer att följas. AFD.23 ÄTA-arbeten Se ABT 06 kap , samt AFD.611. Underrättelse om ÄTA-arbete ska vara skriftlig. 9

10 AFD.24 AFD.242 Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden TE upprättar själv de handlingar, ritningar och beräkningar som krävs för entreprenadens utförande. TE skall tillhandahålla följande handlingar och uppgifter för godkännande senast 2 veckor efter beställning: * Försäkringsbrev och säkerhet * Tidplan * Betalningsplan B skall ges skälig granskningstid. AFD.26 AFD.2622 Varor Varor som tillhandahålls Återfyllnadsmaterial i form betongkross (0-80 mm) får fritt hämtas från upplag på området. AFD.3 AFD.31 AFD.311 Organisation Ombud m.fl. under entreprenadtiden Beställarens ombud B:s ombud under entreprenadtiden är: Christer Svensson Tel: Mobil: E-post: AFD.313 Entreprenörens ombud I anbudet skall TE namnge ombud, arbetschef och platschef. Angivna personer ska förstå och förståligt tala svenska. AFD.32 AFD.321 AFD.323 Möten Startmöte Byggmöten B kallar till byggmöte, tillhandahåller lokal och svarar för protokollföring. Byggmöten skall hållas regelbundet efter överenskommelse. Parterna svarar var och en för sina kostnader för möten AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 10

11 AFD.342 Arbetsledning Ansvarig platschef ska vara svensktalande. AFD.36 AFD.361 Samordning Samordning arbeten TE svarar för samordning av egna och B:s arbeten. AFD.364 Samordning av arbetarskydd TE övertar det ansvar som enligt arbetsmiljölagen ligger på byggherren för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället för byggverksamhet. Rättigheter och skyldigheter regleras via avtal. Förslag till avtalstext bifogas i dokument AFD.4 AFD.41 Tider Tidplan TE upprättar tidplan. Tidplanen skall vara så utformad att byggnadsarbetena skall vara slutförda senast 2 veckor före tidpunkt slutbesiktning. AFD.44 Färdigställandetider Kontraktsarbetena i sin helhet skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast V om inte någon annan tidpunkt har avtalats via sidoanbud. AFD.5 AFD.51 AFD.511 Ansvar Vite Vite vid försening För varje påbörjad vecka som entreprenören överskrider överenskommen färdigställandetidpunkt ska TE utge kr som vite. AFD.54 Försäkring Allrisk- och ansvarsförsäkring regleras av ABT 06 kapitel 5 22, med följande försäkringsbelopp och kompletteringar. Tecknade försäkringar skall omfatta aktuell entreprenadverksamhet. Allrisk Arbeten, avseende fyllnadsmassor 500kkr Befintlig egendom, avseende fyllnadsmassor 500kkr Självrisk högst 1Bb 11

12 Ansvar Försäkringsbelopp, lägst Självrisk högst 0,5Bb Utökat skydd omhändertagen egendom Utökat skydd för markarbeten Miljöansvarsförsäkring för entreprenörer, enligt miljöbalken kkr kkr kkr kkr Entreprenören skall tillhandahålla beställaren försäkringsbevis för varje försäkringsperiod på att efterfrågade försäkringar är tecknade samt tillställa under både E-tid och G-tid. AFD.6 AFD.611 Ekonomi Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten I första hand används pris i anbudet för reglerbara mängder för reglering av arbeten. I andra hand skall överenskommelse om fast pris träffas. Kan överenskommelse om fast pris inte träffas beräknas ersättning enligt självkostnadsprincipen. Se bilaga AF-1 Ersättning för extra arbeten utöver kontraktssumman, vilka ej upptagits i dagbok eller på byggmötesprotokoll utgår ej. Timpriser för olika yrkeskategorier skall omfatta timersättning och semesterersättning samt samtliga påslag för sociala kostnader, resor, restidsersättning och traktamenten, allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten, arbetsledning, övriga omkostnader, räntor, administration samt vinst. AFD.612 Ersättning för reglerbara mängder Reglerbara ingående mängder presenteras i dokument Endast kostnader direkt kopplade till marksaneringsarbeten kan regleras i efterhand, d v s de 4 första raderna i dokument För reglering ska mätbesked från avfallsmottagare användas. AFD.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader I kontraktssumman skall ingå ersättning för resa, restid och traktamente. AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Anbudssumman är fast och indexregleras ej. AFD.615 Slutavräkning Understiger den slutliga summan kontraktsumman p g a mindre mängd förorenad jord vid sluträkning får TE tillgodoräkna sig den vinst som belöper denna del. AFD.62 Betalning Betalning endast mot faktura. Betalning sker 30 dagar efter instämplad ankomstdag. 12

13 AFD.623 Förskott Förskott utbetalas ej. AFD.624 Fakturering Faktura avseende del av kontraktssumman enligt betalningsplan och ev. ändrings- och tilläggsarbeten utställs på: Skellefteå kommun Fakturor, kod BMKCSVN Box Skellefteå Fakturan skall innehålla uppgifter om: 1 Objekt 2 Kontraktssummans storlek 3 Uttagna lyftningsbelopp 4 Aktuellt lyftningsbelopp 5 Resterande belopp av kontraktssumman att fakturera Eventuella ändrings- och tilläggsarbeten skall faktureras separat och ges särskilda nummer för identifiering. Faktura får endast uppta arbete som utförts då fakturan utställts. AFD.625 Dröjsmålsränta Ränta utgår ej för innehållet belopp enligt ABT 06 kap AFD.63 AFD.631 Säkerhet Säkerhet till beställaren Säkerhet skall utgöras av bankgaranti eller kreditförsäkring och får icke vara tidsbegränsad utan skall gälla till dess arbetet efter granskning slutgiltigt godkänts. Säkerhet skall överlämnas till B snarast efter att beställningen genomförts. Fakturering får ej ske innan godtagbar säkerhet överlämnats till B. AFD.713 Slutbesiktning Samtliga arbeten skall vara färdigställda för slutbesiktning två veckor efter färdigställandet. Vid slutbesiktning skall samtliga handlingar som verifierar saneringsförloppet finnas sammanställt och redovisas tillsammans med övriga arbeten i den upprättade miljö- och kvalitetspärmen som överlämnas i 2 exemplar. AFD.9 AFD.91 AFH Tvistelösning Förenklad tvistelösning ALLMÄNNA HJÄLPMEDEN 13

14 AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel Placering av bodar, kontor, upplag mm skall ske i samråd med B. AFH.214 Personalbod och toalett som tillhandhålls mot ersättning I platskontoret, se dokument 06.4, har ett matrum om ca 30 m 2 inretts och i anslutning finns ett mindre kök med basutrustning och varmt/kallt vatten. Matrummet har bord och stolar för ca 12 personer. Byggnaden är larmad och alla fönster är igenbommade. I byggnaden finns en bod med en toalett och ett duschutrymme som kan delas med beställaren. TE får också iordningställa en avdelning för omklädning om han så önskar. Avloppet är anslutet mot en tank om 15 m 3. TE ersätter B för drift och underhåll till självkostnad samt ansvarar för städning. AFH.244 Kontorsbod som tillhandhålls mot ersättning TE får efter överenskommelse avdela en enkel kontorsplats i platskontoret under entreprenadtiden. Enklare databord/skrivbord med stol finns. TE ersätter B för drift och underhåll till självkostnad samt ansvarar för städning. AFH.264 Förrådsbod som tillhandhålls mot ersättning Det finns möjlighet att använda del av platskontorsbyggnaden, se dokument 06.4, som förråd. Byggnaden är låsbar och larmad. Tvättställ med varmt och kallt vatten finns. TE svarar för drift och underhåll till självkostnad samt ansvarar för städning. AFH.4 AFH.41 Tillfällig el- och va-försörjning mm Tillfällig elförsörjning Med dagens abonnemang och anslutningar är möjligt uttag via byggcentral 63 A. Med nytt abonnemang är maximala uttaget efter anpassningar av elnätet 1000 A. TE svarar för alla anslutningar mot transformator och elcentral. Under entreprenadtiden betalar TE samtliga kostnader för elförsörjning. AFH.42 Tillfällig va-försörjning som tillhandhålls TE tillhandhålls vatten för normal förbrukning. För särskilt stor förbrukning, t ex brandskydd, tillhandahålls vatten mot skälig ersättning. Under entreprenadtiden betalar TE samtliga kostnader för sina egna avloppslösningar. AFH.5 AFH.55 Skydd av arbete och egendom mm Skydd av egendom Befintliga byggnader ska skyddas från åverkan på lämpligt sätt. AFH.56 Tillfällig inhägnad 14

15 TE svarar för tillfällig inhägnad om myndighet kräver det. AFJ AFJ.43 ALLMÄNNA ARBETEN Bullerskydd Ansvaret för bullerskydd åligger TE AFJ.44 Dammskydd Omgivningen ska i samband med markarbeten och tillskapande av tillfälliga upplag skyddas från damning, exempelvis genom att: - storlek på mellanupplag och öppna schaktgropar minimeras - mellanupplag och transporter täcks - rena körytor eftersträvas - våtsopning av transportvägar utförs vid behov - dammbindande åtgärder utförs. AFJ.44 Begränsning av miljöstörande utsläpp Miljöbalken och miljöplan ska följas. Notera särskilt att förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll gäller i detta uppdrag, SFS 1998:901. AFJ.71 Länshållning Vatten som länshålls ska genomgå rening. Krav specificeras dokument AFJ.72 Renhållning Alla kostnader för renhållning åvilar TE. AFJ.73 Snöröjning TE snöröjer och halkbekämpar arbetsområdet AFJ.76 Återställande av mark Med återställandearbeten avses: - Återfyllnad av massor. Krossmaterial från upplaget på området kan användas som återfyllnad. Ska andra massor användas ska de ha likvärdiga tekniska egenskaper som borttaget material. - Marken fylls till nivå lika intilliggande mark. - Skadad intilliggande mark återställs. - Färdig markyta avjämnas. 15

16 Ersättning vid löpande räkning enligt ABT 06 kap 6. 9 TE:s Arbeten och TE:s arvode Bilaga AF - 1 Littra Kostnadsslag Debiteringsgrund 1 I projektet inbyggt material enligt ABT 94 3:18 Entreprenören veriferade nettokostnad (inköpspris) inkl frakter och transporter. Övriga kostnader enl. litt2, 4a och 6-8 ersätts med 10% påslag på inköpspriset enligt ovan. 2 Kostnader för arbetsledning 3 Kostnader för arbetare 4 Kostnader för hjälpmedel 5 Kostnader för underentreprenader Kostnaderna ingår i de procentuella tilläggen enl. litt 1 och 4 samt i timpris enligt litt 3. I kontraktet överenskommet timpris för olika yrkeskategorier. a) Kostnader för på arbetsområdet befintliga maskiner, ställningar, handverktyg och övriga allm. hjälpmedel inger i de procentuella tilläggen enl. litt 1 samt i timpriset enligt litt3. b) Kostnader för maskiner ställningar, handverktyg och övriga hjälpmedel som speciellt måste anskaffas för det aktuella ändrings- eller tilläggsarbetet, får debiteras med veriferade självkostnader, ökade med 10 % för övriga kostnader såsom arbetsledning, förrådshantering entreprenörsarvode inkl. räntor, centraladministration och vinst. Debiterad självkostnad, framräknad enl. gällande deb.norm. Övriga kostnader såsom TE:s arbetsledning, allm. hjälpmedel och arbeten, övriga omkostnader samt entreprenörsarvode inkl. räntor, centraladministration och vinst ersätts med 5%. 6 Försäkringar Kostnaderna ingår i de procentuella tilläggen enl. litt 1 och 4 samt i timpriset enl. litt Övrigt Kostnaderna ingår i de procentuella tillägen enl. litt 1 och 4 samt i timpriset enl. litt 3. 8 Entr. arvode Kostnaderna ingår i de procentuella tilläggen enl. litt 1 och 4 samt i timpriset enl. litt

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning 2 SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning Modulutskottet i Branschföreningen SRA och dess medlemsföretag har

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer