ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2"

Transkript

1 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå

2 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4-7 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 7-13 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 15 Bilagor AF

3 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till ABT 06 och AF AMA 07. AF AFA AFA.1 AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Skellefteå kommun SKELLEFTEÅ Tel Fax AFA.121 Beställarens ombud är under anbudstiden: Skellefteå kommun, Planeringskontoret, Christer Svensson Tel: Mobil: E-post: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas: Christer Svensson AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Marksanering av oljeföroreningar ska göras på ett område som ligger i anslutning till Skellefteälven. All oljeförorenad jord ska schaktas upp och transporteras bort för kompostering eller annan behandling vid extern anläggning som är godkänd för att hantera förekommande föroreningar. Föroreningarna sträcker sig så djupt som ner till ca 5 m under markytan och upp till ca 60 % kan ligga under högsta grundvattenyta. Jordvolymen som ska tas bort är beräknad till ca ton. Fri fas av oljeföroreningen finns på grundvattenytan och ska tas om hand. Pumpning av grundvatten måste genomföras och vatten från saneringsschakten ska renas innan det avleds från området. Schakt under älvens nivå kan behövas och behovet av förstärkning av strandkanten ska utredas. AFA.22 Objektets läge Objektet finns på ett f d industriområde som går under namnet Scharinsområdet. Området är beläget i samhället Ursviken ca. 1,5 mil öster om Skellefteå centrum. Området gränsar åt söder till Skellefteälven och norr om området finns en skola och bostäder. AFA.3 Förkortningar Följande förkortningar förekommer i förfrågningsunderlaget: B TE Beställare TotalEntreprenör = Anbudsgivare 3

4 UE UnderEntreprenör AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Vid upphandlingen tillämpas: Lagen om offentlig upphandling, LOU. Företag med oreglerade skulder till stat och kommun kommer inte att anlitas av B. Det gäller även av TE anlitade UE. B äger rätt att kontrollera och godkänna anlitade UE. AFB.1 AFB.11 Former mm för upphandling Upphandlingsförfarande Förenklad upphandling. AFB.12 Entreprenadform Totalentreprenad. AFB.13 Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen Upphandlingen kommer att ske under förutsättning att beviljade stöd täcker åtgärdskostnaden. AFB.2 Förfrågningsunderlag Det åligger anbudsgivare att för anbudets angivande noggrant förvissa sig om arbetsområdets belägenhet och utseende, arbetsförhållanden, framkomstmöjligheter så att han är fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på entreprenadarbetenas bedrivande och kostnader härför. Visning av objektet sker efter överenskommelse med B:s kontaktman. Eventuell komplettering till förfrågningsunderlag beställs hos: SKELLEFTEÅ KOMMUN, upphandlingsenheten Skellefteå Tel: E-post: AFB.21 Tillhandahållandet av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget utlämnas från och med den

5 AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar ABT 06 (bifogas ej) 06.1 Dessa administrativa föreskrifter daterade Områdesförutsättningar och miljöplan 06.3 Beställarens arbetsmiljöplan 06.4 Flygbild med bl a markerat arbetsområde mm Anbuds- och mängdförteckning för reglerbara mängder och angivande av total anbudssumma Förslag till avtalstext för övertagande av samordningsansvar för arbetarskydd. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas skriftligt till Skellefteå kommun upphandlingsenheten Skellefteå eller via e-post till: Beträffande frågeställningar under anbudstiden kommer samtliga TE att få ta del av dessa. AFB.24 Återställande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag skall inte återställas. AFB.3 AFB.31 Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbudet skall vara uppställt enligt förfrågningsunderlaget med bilagor. Anbudshandlingarna behöver inte vara inbundna eller sammanhäftade, pärmar eller påkostade mappar behövs inte och påverkar inte utvärderingen. Fliksystem bör undvikas, olika delar och bilagor kan särskiljas med gem. Anbudet undertecknas av behörig person. Anbudet skall vara skrivet på svenska. Anbudet skall vara prissatt i SEK. Anbud avges i sluten neutral försändelse märkt med föreskriven anbudsbeteckning. Anbudssumma och à-priser skall anges exkl. lagstadgad mervärdesskatt och utan indexreglering. Följande skall anges i anbud: Anbudet skall innehålla en kort företagspresentation. Minst två referenser som beskriver leveranser/uppdrag av motsvarande omfattning och föroreningar bifogas anbudet. Referenserna ska innefatta nyckelpersoner för uppdraget. Av anbudet skall framgå om anbudsgivaren avser att anlita underleverantör/distributör. Anbudssökande skall ha en stabil ekonomisk ställning och kunna styrka sin riskklass enligt information i Upplysningscentralens databas (UC). Minst riskklass 3 krävs eller motsvarande från annat institut. Detta skall visas genom att ett aktuellt (högst 30 dagar gammalt) riskintyg undertecknat av behörig på UC eller annat institut bifogas ansökan. Har anbudssökan- 5

6 de tillfälligt noterats med lägre riskklass måste en godtagbar förklaring bifogas anbudsansökan. Anbudsökande som har nystartat företag eller annan företagsform än aktiebolag skall på annat sätt visa att företaget har en stabil ekonomisk ställning eller tillhandahålla en ekonomisk fullgörandegaranti som tillförsäkrar Skellefteå kommun att företaget klarar av att uppfylla ett eventuellt uppdrag. Pris skall anges enligt dokument 06.5 Anbuds- och mängdförteckning. Tillsammans med anbudet inlämnas av skattemyndigheten ifylld blankett SKV 4820 eller så anges företagets organisationsnummer. I anbudet skall namnges: Ombud, arbetschef, platschef, byggarbetsmiljösamordnare(bas) för alla skeden, kvalitets- och miljösamordnare och brandskyddsansvarig. CV för nyckelpersoner bifogas. Handlingar som styrker att angivna system tillämpas bifogas. En miljö- och kvalitetsplan där det framgår hur miljökontrollen ska genomföras och hur den samordnats med uppställda krav som presenteras i beställarens miljöplan (dokument 06.2). AFB.311 Huvudanbud Huvudanbud helt enligt förfrågningsunderlaget, skall alltid lämnas. AFB.312 Sidoanbud Med sidoanbud avses anbud för vilket anbudsgivare i förhållande till förfrågningsunderlaget förutsatt ändringar i utförande, funktion, material, kvalitet, arbetsmetod, entreprenadtid, organisation, o.dyl. Med sidoanbud avses även reservationer. Följande regler gäller således för lämnande av sidoanbud: a Huvudanbud enligt AFB.311 inlämnas b Sidoanbud prissätts separat och direkt och jämförbart med huvudanbud. c Sidoanbudets förutsättningar så noggrant beskrivna att omfattning och utförande klart framgår. TE, som förändrar förutsättningar genom sidoanbud, skall svara för samtliga kostnader som uppstår vid ändringar i handlingar enligt AFB.22 samt sådana tillkommande kostnader som kan drabba B med anledning av föreslagen ändring. AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast AFB.33 Anbuds giltighetstid TE skall vara bunden av sitt anbud i 100 dagar efter anbudstidens utgång. AFB.5 AFB.51 Anbudsprövning Prövning av anbudsgivare Prövning av TE enligt följande skallkrav: Minst riskklass 3 i upplysningscentralens databas krävs eller motsvarande från annat institut. Vara fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter. 6

7 God erfarenhet för nyckelpersoner från liknande projekt, d v s marksanering av oljebaserade föroreningar, beskrivs och styrks med minst två referenser. Företaget ska vara certifierat enligt ISO 9001 och eller tillämpa jämförbara system. Redovisning av hur miljökontrollen ska genomföras och att den minst följer beställarens krav. Den som är ansvarig för miljökontrollen ska ha god erfarenhet från marksaneringsarbete och provtagning. Erfarenheten ska styrkas. Endast de anbud som klarat kvalificeringsfasen kommer att ingå i utvärderingen. Om uttrycken skall eller ska har angivits i förfrågningsunderlaget, eller annat tillhörande dokument, avses krav som måste vara uppfyllda för att anbudet ska vara kvalificerat att gå vidare i anbudsbedömningen. AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Tillsammans med anbudet inlämnas av skattemyndigheten ifylld blankett SKV 4820 eller så anges företagets organisationsnummer. AFB.52 Värderingsgrunder vid anbudsprövning Eventuella förtydliganden och kompletteringar av anbud kommer att begäras om dessa kan inrymmas inom LOU:s regler. Ofullständiga anbud där förtydliganden eller kompletteringar inte är möjliga kommer inte att värderas vidare. Det för kommunen ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas d.v.s det anbud som har högst viktade totalpoäng. 1. Anbudspris 60 % 2. TE s miljökontrollplan 40 % Hur vi utvärderar anbuden framgår av bilaga: Utvärderingsmodell. AFB.53 Meddelande om beslut vid anbudsprövning Tilldelningsbeslut kommer att skickas ut till alla som lämnat anbud. AFD AFD.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22 men sammanfattas enligt följande. Entreprenören ska som TE utföra saneringsarbeten. Vid saneringen ska jord som överstiger angivna åtgärdsmål tas bort och transporteras till en godkänd anläggning för efterbehandling av avfallsslaget. Efter bortgrävning ska marken återställas. AFD. 11 Kontraktshandlingar Avtalets omfattning och innebörd skall regleras av upphandlingskontrakt med däri åberopade handlingar. 7

8 AFD.12 AFD.121 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdet som i första hand tilldelas är utmärkt i dokument 06.4 och är i övrigt inte avgränsat. Fastigheten är i övrigt instängslad och utmärkt med förbudsskyltar för tillträde. AFD.122 Syn före påbörjande av arbete Gemensam syn av arbetsområdet skall utföras före det att arbetet påbörjas. Synen inriktas på samordning. TE skall underrätta beställaren om lämplig tid för syn. B kallar till syn och för protokoll. AFD.13 AFD.132 Förutsättningar Arbetstider Arbeten som kan vara störande för närboende ska inte utföras på nätter och helger. AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm Entreprenören ska informera och utbilda sin personal om föroreningssituationen, risker, skyddsåtgärder, personlig skyddsutrustning samt när och hur skyddsutrustningen ska användas för att avsedd effekt ska uppnås. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Beställaren bistår med information om utförda undersökningar och allmän kunskap om förväntade föroreningar. Personer och fordon ska passera till och från arbetsområdet via en rengöringskorridor. Besökare ska ledsagas på området. I övrigt hänvisas till bifogad arbetsmiljöplan, dokument AFD.152 Beställarens informationsverksamhet Intressenter informeras i första hand via webb och anslagstavla vid infart till området. Informationsmöten kan också bli aktuella. Studiebesök hålls i samråd med TE och om ledsagning kan ordnas. TE får efter överenskommelse använda B:s informationskanaler. AFD.153 Information till fastighetsägare, boende m fl TE skall utan ersättning medverka vid möten för information om entreprenadens genomförande. AFD.16 AFD.161 Tillstånd mm Tillstånd från myndigheter Se ABT 06 kap AFD.162 Myndighetsbesiktning Se ABT 06 kap

9 AFD.17 AFD.171 Anmälningar Anmälningar till myndigheter TE svarar för alla myndighetskontakter som behövs för entreprenadens genomförande. Upptäcks nya föroreningar ska de anmälas till miljönämnden. Saneringsanmälan ska göras minst 6 veckor före arbetsstart enligt miljönämnden. För att handläggningstiden ska påverka entreprenadstart så lite som möjligt kommer beställaren att lämna in en saneringsanmälan så snart upphandlingens utvärdering avslutats. Till stöd för anmälan kommer TE:s miljöplan att användas. Andra myndighetskontakter kan bli aktuella beroende på hur TE väljer att genomföra uppdraget. Beställaren har gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. AFD.172 Anmälningar till beställaren Upptäcks nya föroreningar ska det anmälas till B. AFD 2 AFD.22 AFD.221 Utförande Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning Rutiner för kvalitetsledning ska tillämpas. AFD.2212 AFD.222 Entreprenörens kvalitetsansvarige Miljöledning Rutiner för miljöledning ska tillämpas. AFD.2222 AFD.223 AFD.2231 Entreprenörens miljöansvariga Kvalitets- och miljöplan Beställarens kvalitets- och miljöplan B:s övergripande styrningar av miljöplan bifogas i dokument AFD.2233 Entreprenörens miljöplan TE:s miljöplanen ska samordnas med beställarens plan och bifogas anbudet. Miljöplanen ska redovisa hur arbetet kommer att genomföras och hur punkterna i beställarens plan kommer att följas. AFD.23 ÄTA-arbeten Se ABT 06 kap , samt AFD.611. Underrättelse om ÄTA-arbete ska vara skriftlig. 9

10 AFD.24 AFD.242 Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden TE upprättar själv de handlingar, ritningar och beräkningar som krävs för entreprenadens utförande. TE skall tillhandahålla följande handlingar och uppgifter för godkännande senast 2 veckor efter beställning: * Försäkringsbrev och säkerhet * Tidplan * Betalningsplan B skall ges skälig granskningstid. AFD.26 AFD.2622 Varor Varor som tillhandahålls Återfyllnadsmaterial i form betongkross (0-80 mm) får fritt hämtas från upplag på området. AFD.3 AFD.31 AFD.311 Organisation Ombud m.fl. under entreprenadtiden Beställarens ombud B:s ombud under entreprenadtiden är: Christer Svensson Tel: Mobil: E-post: AFD.313 Entreprenörens ombud I anbudet skall TE namnge ombud, arbetschef och platschef. Angivna personer ska förstå och förståligt tala svenska. AFD.32 AFD.321 AFD.323 Möten Startmöte Byggmöten B kallar till byggmöte, tillhandahåller lokal och svarar för protokollföring. Byggmöten skall hållas regelbundet efter överenskommelse. Parterna svarar var och en för sina kostnader för möten AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 10

11 AFD.342 Arbetsledning Ansvarig platschef ska vara svensktalande. AFD.36 AFD.361 Samordning Samordning arbeten TE svarar för samordning av egna och B:s arbeten. AFD.364 Samordning av arbetarskydd TE övertar det ansvar som enligt arbetsmiljölagen ligger på byggherren för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället för byggverksamhet. Rättigheter och skyldigheter regleras via avtal. Förslag till avtalstext bifogas i dokument AFD.4 AFD.41 Tider Tidplan TE upprättar tidplan. Tidplanen skall vara så utformad att byggnadsarbetena skall vara slutförda senast 2 veckor före tidpunkt slutbesiktning. AFD.44 Färdigställandetider Kontraktsarbetena i sin helhet skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast V om inte någon annan tidpunkt har avtalats via sidoanbud. AFD.5 AFD.51 AFD.511 Ansvar Vite Vite vid försening För varje påbörjad vecka som entreprenören överskrider överenskommen färdigställandetidpunkt ska TE utge kr som vite. AFD.54 Försäkring Allrisk- och ansvarsförsäkring regleras av ABT 06 kapitel 5 22, med följande försäkringsbelopp och kompletteringar. Tecknade försäkringar skall omfatta aktuell entreprenadverksamhet. Allrisk Arbeten, avseende fyllnadsmassor 500kkr Befintlig egendom, avseende fyllnadsmassor 500kkr Självrisk högst 1Bb 11

12 Ansvar Försäkringsbelopp, lägst Självrisk högst 0,5Bb Utökat skydd omhändertagen egendom Utökat skydd för markarbeten Miljöansvarsförsäkring för entreprenörer, enligt miljöbalken kkr kkr kkr kkr Entreprenören skall tillhandahålla beställaren försäkringsbevis för varje försäkringsperiod på att efterfrågade försäkringar är tecknade samt tillställa under både E-tid och G-tid. AFD.6 AFD.611 Ekonomi Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten I första hand används pris i anbudet för reglerbara mängder för reglering av arbeten. I andra hand skall överenskommelse om fast pris träffas. Kan överenskommelse om fast pris inte träffas beräknas ersättning enligt självkostnadsprincipen. Se bilaga AF-1 Ersättning för extra arbeten utöver kontraktssumman, vilka ej upptagits i dagbok eller på byggmötesprotokoll utgår ej. Timpriser för olika yrkeskategorier skall omfatta timersättning och semesterersättning samt samtliga påslag för sociala kostnader, resor, restidsersättning och traktamenten, allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten, arbetsledning, övriga omkostnader, räntor, administration samt vinst. AFD.612 Ersättning för reglerbara mängder Reglerbara ingående mängder presenteras i dokument Endast kostnader direkt kopplade till marksaneringsarbeten kan regleras i efterhand, d v s de 4 första raderna i dokument För reglering ska mätbesked från avfallsmottagare användas. AFD.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader I kontraktssumman skall ingå ersättning för resa, restid och traktamente. AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Anbudssumman är fast och indexregleras ej. AFD.615 Slutavräkning Understiger den slutliga summan kontraktsumman p g a mindre mängd förorenad jord vid sluträkning får TE tillgodoräkna sig den vinst som belöper denna del. AFD.62 Betalning Betalning endast mot faktura. Betalning sker 30 dagar efter instämplad ankomstdag. 12

13 AFD.623 Förskott Förskott utbetalas ej. AFD.624 Fakturering Faktura avseende del av kontraktssumman enligt betalningsplan och ev. ändrings- och tilläggsarbeten utställs på: Skellefteå kommun Fakturor, kod BMKCSVN Box Skellefteå Fakturan skall innehålla uppgifter om: 1 Objekt 2 Kontraktssummans storlek 3 Uttagna lyftningsbelopp 4 Aktuellt lyftningsbelopp 5 Resterande belopp av kontraktssumman att fakturera Eventuella ändrings- och tilläggsarbeten skall faktureras separat och ges särskilda nummer för identifiering. Faktura får endast uppta arbete som utförts då fakturan utställts. AFD.625 Dröjsmålsränta Ränta utgår ej för innehållet belopp enligt ABT 06 kap AFD.63 AFD.631 Säkerhet Säkerhet till beställaren Säkerhet skall utgöras av bankgaranti eller kreditförsäkring och får icke vara tidsbegränsad utan skall gälla till dess arbetet efter granskning slutgiltigt godkänts. Säkerhet skall överlämnas till B snarast efter att beställningen genomförts. Fakturering får ej ske innan godtagbar säkerhet överlämnats till B. AFD.713 Slutbesiktning Samtliga arbeten skall vara färdigställda för slutbesiktning två veckor efter färdigställandet. Vid slutbesiktning skall samtliga handlingar som verifierar saneringsförloppet finnas sammanställt och redovisas tillsammans med övriga arbeten i den upprättade miljö- och kvalitetspärmen som överlämnas i 2 exemplar. AFD.9 AFD.91 AFH Tvistelösning Förenklad tvistelösning ALLMÄNNA HJÄLPMEDEN 13

14 AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel Placering av bodar, kontor, upplag mm skall ske i samråd med B. AFH.214 Personalbod och toalett som tillhandhålls mot ersättning I platskontoret, se dokument 06.4, har ett matrum om ca 30 m 2 inretts och i anslutning finns ett mindre kök med basutrustning och varmt/kallt vatten. Matrummet har bord och stolar för ca 12 personer. Byggnaden är larmad och alla fönster är igenbommade. I byggnaden finns en bod med en toalett och ett duschutrymme som kan delas med beställaren. TE får också iordningställa en avdelning för omklädning om han så önskar. Avloppet är anslutet mot en tank om 15 m 3. TE ersätter B för drift och underhåll till självkostnad samt ansvarar för städning. AFH.244 Kontorsbod som tillhandhålls mot ersättning TE får efter överenskommelse avdela en enkel kontorsplats i platskontoret under entreprenadtiden. Enklare databord/skrivbord med stol finns. TE ersätter B för drift och underhåll till självkostnad samt ansvarar för städning. AFH.264 Förrådsbod som tillhandhålls mot ersättning Det finns möjlighet att använda del av platskontorsbyggnaden, se dokument 06.4, som förråd. Byggnaden är låsbar och larmad. Tvättställ med varmt och kallt vatten finns. TE svarar för drift och underhåll till självkostnad samt ansvarar för städning. AFH.4 AFH.41 Tillfällig el- och va-försörjning mm Tillfällig elförsörjning Med dagens abonnemang och anslutningar är möjligt uttag via byggcentral 63 A. Med nytt abonnemang är maximala uttaget efter anpassningar av elnätet 1000 A. TE svarar för alla anslutningar mot transformator och elcentral. Under entreprenadtiden betalar TE samtliga kostnader för elförsörjning. AFH.42 Tillfällig va-försörjning som tillhandhålls TE tillhandhålls vatten för normal förbrukning. För särskilt stor förbrukning, t ex brandskydd, tillhandahålls vatten mot skälig ersättning. Under entreprenadtiden betalar TE samtliga kostnader för sina egna avloppslösningar. AFH.5 AFH.55 Skydd av arbete och egendom mm Skydd av egendom Befintliga byggnader ska skyddas från åverkan på lämpligt sätt. AFH.56 Tillfällig inhägnad 14

15 TE svarar för tillfällig inhägnad om myndighet kräver det. AFJ AFJ.43 ALLMÄNNA ARBETEN Bullerskydd Ansvaret för bullerskydd åligger TE AFJ.44 Dammskydd Omgivningen ska i samband med markarbeten och tillskapande av tillfälliga upplag skyddas från damning, exempelvis genom att: - storlek på mellanupplag och öppna schaktgropar minimeras - mellanupplag och transporter täcks - rena körytor eftersträvas - våtsopning av transportvägar utförs vid behov - dammbindande åtgärder utförs. AFJ.44 Begränsning av miljöstörande utsläpp Miljöbalken och miljöplan ska följas. Notera särskilt att förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll gäller i detta uppdrag, SFS 1998:901. AFJ.71 Länshållning Vatten som länshålls ska genomgå rening. Krav specificeras dokument AFJ.72 Renhållning Alla kostnader för renhållning åvilar TE. AFJ.73 Snöröjning TE snöröjer och halkbekämpar arbetsområdet AFJ.76 Återställande av mark Med återställandearbeten avses: - Återfyllnad av massor. Krossmaterial från upplaget på området kan användas som återfyllnad. Ska andra massor användas ska de ha likvärdiga tekniska egenskaper som borttaget material. - Marken fylls till nivå lika intilliggande mark. - Skadad intilliggande mark återställs. - Färdig markyta avjämnas. 15

16 Ersättning vid löpande räkning enligt ABT 06 kap 6. 9 TE:s Arbeten och TE:s arvode Bilaga AF - 1 Littra Kostnadsslag Debiteringsgrund 1 I projektet inbyggt material enligt ABT 94 3:18 Entreprenören veriferade nettokostnad (inköpspris) inkl frakter och transporter. Övriga kostnader enl. litt2, 4a och 6-8 ersätts med 10% påslag på inköpspriset enligt ovan. 2 Kostnader för arbetsledning 3 Kostnader för arbetare 4 Kostnader för hjälpmedel 5 Kostnader för underentreprenader Kostnaderna ingår i de procentuella tilläggen enl. litt 1 och 4 samt i timpris enligt litt 3. I kontraktet överenskommet timpris för olika yrkeskategorier. a) Kostnader för på arbetsområdet befintliga maskiner, ställningar, handverktyg och övriga allm. hjälpmedel inger i de procentuella tilläggen enl. litt 1 samt i timpriset enligt litt3. b) Kostnader för maskiner ställningar, handverktyg och övriga hjälpmedel som speciellt måste anskaffas för det aktuella ändrings- eller tilläggsarbetet, får debiteras med veriferade självkostnader, ökade med 10 % för övriga kostnader såsom arbetsledning, förrådshantering entreprenörsarvode inkl. räntor, centraladministration och vinst. Debiterad självkostnad, framräknad enl. gällande deb.norm. Övriga kostnader såsom TE:s arbetsledning, allm. hjälpmedel och arbeten, övriga omkostnader samt entreprenörsarvode inkl. räntor, centraladministration och vinst ersätts med 5%. 6 Försäkringar Kostnaderna ingår i de procentuella tilläggen enl. litt 1 och 4 samt i timpriset enl. litt Övrigt Kostnaderna ingår i de procentuella tillägen enl. litt 1 och 4 samt i timpriset enl. litt 3. 8 Entr. arvode Kostnaderna ingår i de procentuella tilläggen enl. litt 1 och 4 samt i timpriset enl. litt

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Frågor och svar !

Frågor och svar ! 1 (6) Datum 2010-11-30 Frågor och svar 2010-11-30! Fråga 1. AFB.12 Entreprenadform Entreprenadformen är funktionsentreprenad (Totalentreprenad) som kommer att avropas som ett ramavtal Enligt ABT 06 så

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut Anbudsprocessen Anbudsförfrågan Utse kalkylchef Kalkylbeslut Kalkylbeslut Företagets arbetsbelastning, omsättning, overheadkostnader Företagets finansiella resurser Tillgängliga resurser Typ av projekt

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet. Anbudsformulär INSTALLATION AV FLISPANNA, FLISFICKA MM MÅLILLA 14:55, MÅLILLA HULTSFREDS KOMMUN

Hitta hem hos. Det bästa boendet. Anbudsformulär INSTALLATION AV FLISPANNA, FLISFICKA MM MÅLILLA 14:55, MÅLILLA HULTSFREDS KOMMUN 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Anbudsformulär INSTALLATION AV FLISPANNA, FLISFICKA MM MÅLILLA 14:55, MÅLILLA HULTSFREDS KOMMUN 2 2012-03-19 ANBUDSFORMULÄR Alla lämnade priser

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Utföra arbeten enligt huvudanbud (AFB.22) mot en ersättning av: fast pris utan indexreglering.

Utföra arbeten enligt huvudanbud (AFB.22) mot en ersättning av: fast pris utan indexreglering. ANBUDSFORMULÄR - Generalentreprenad Datum 20120601 ANBUD: Anbud märks: Hotings centralskola renovering Hus A Detta formulär måste användas vid anbudsgivning och ska fyllas i elektroniskt! GENERALENTREPRENAD:

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Coor Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer