1(14) UPPHANDLINGSPOLICY. samt. regler och anvisningar. för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(14) UPPHANDLINGSPOLICY. samt. regler och anvisningar. för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun"

Transkript

1 1(14) UPPHANDLINGSPOLICY samt regler och anvisningar för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun

2 2(14) Innehållsförteckning: Allmän information sid. 3 Upphandlingspolicy sid. 4 Upphandling sid. 6 Regler och anvisningar sid. 6 Definitioner sid. 6 Beloppsgränser och delegationsbeslut sid. 7 Tröskelvärden sid. 9 Handläggningsrutin vid förenklad upphandling sid. 9 Handläggningsrutin vid direktupphandling sid. 10 Surahammar kommuns kommersiella villkor sid. 11 Miljö sid. 11 Facklig information och förhandling sid. 12 Leverantörskontroll sid. 12 AVROP FRÅN RAMAVTAL sid. 12 Varumottagning sid. 13 Fakturakontroll sid. 13 Köpråd Leasing och hyrköp sid. 14 Planera inköpen sid. 14 Regler för privatköp sid. 14 Försäljning av begagnad utrustning sid. 14

3 3(14) Allmän information Surahammar kommuns upphandlingspolicy samt regler och anvisningar för upphandlingsverksamheten är framtagna för att kommunen ska ha gemensamma riktlinjer inom hela organisationen samt att klara ansvarsregler ska finnas. Kommunen som juridisk person betraktas i lagens mening som en upphandlande enhet. Kommunen har en central inköpsenhet med professionell upphandlingskompetens för att ge råd och aktivt stöd till beställande och upphandlande verksamheter i den kommunala organisationen. Inköpsenheten har en viktig samordnande uppgift och upphandlar gemensamma ramavtal för hela organisationen. Eftersom kommunen fortfarande har ett begränsat antal ramavtal, är det viktigt att inköpsgruppen tar initiativ till att fler ramavtal sluts. Kommunen gör även gemensamma upphandlingar med andra kommuner, vilket är till fördel för vår kommun, genom att det på så sätt upphandlas större volymer. Ramavtalen återfinns på kommunens intranät Vid upphandling - kontrollera tänk om på det att: finns ramavtal för den vara/tjänst du - Kontrollera tänker om det köpa. finns ramavtal för den vara/tjänst du tänker - kontrollera köpa. Ramavtal om värdet finns på under din upphandling (G.) Förteckning kommer över att gällande ligga Inköpsavtal under eller år över tröskelvärdena - Kontrollera - kontrollera om värdet beloppsgränserna på din upphandling för direktupphandling kommer att ligga under - göra eller affärer över tröskelvärdena, enbart med seriösa beloppsgränserna företag för direktupphandling - spara alla dokument se sid. 7 som rör upphandlingen - Gör - affärer kontakta enbart alltid med inköpsfunktionen seriösa företag vid större inköp - Spara alla dokument som rör upphandlingen - Kontakta alltid inköpsenheten vid större inköp eller vid tveksamhet Har du frågor kontakta Inköpsansvarig: Owe Johansson, tfn.. (3)9122

4 4(14) Upphandlingspolicy Mål Surahammars kommun skall ha en väl fungerande och effektiv inköpsorganisation samt verka för en samverkan inom hela kommunkoncernen för att tillvarata de ekonomiska fördelar som stora inköpsvolymer kan ge. Surahammars kommuns anskaffningsverksamhet skall tillgodose behovet av varor och tjänster till lägsta möjliga totalkostnad. Den centrala inköpsenheten ska ge råd och stöd till beställande och upphandlande enheter i kommunens organisation samt verka för att effektivisera upphandlingen genom IT-tekniken. Lagar och regler vid offentlig upphandling All upphandling skall ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt de övriga lagar och regler som gäller vid offentlig upphandling. Ansvar Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att LOU samt antagna regler och anvisningar för upphandling efterlevs. Kommungemensamma upphandlingar och större komplicerade verksamhetsspecifika upphandlingar och ramavtal samordnas av inköpsenheten Ansvaret för enklare verksamhetsspecifika upphandlingar har respektive verksamhet. Respektive verksamhetschef ansvarar för att upphandling sker enligt gällande lagar och kommunens policy och riktlinjer. Upphandling Upphandling ska göras affärsmässigt, i konkurrens och på ett objektivt sätt. Ramavtal ska tecknas i så stor utsträckning som möjligt för att underlätta och effektivisera inköpen. Har ramavtal tecknats ska inköp ske via dessa avtal.

5 5(14) Upphandlande enheter ska följa förutom gällande lagar och regler, de regler och anvisningar för upphandlingsverksamheten, som utarbetats för Surahammars kommun. Miljö Kommunen skall använda en miljöanpassad upphandling. Produkter som innehåller förbjudna ämnen ska inte köpas in. Produkter med starka miljö- och hälsoskadliga effekter ska inte köpas in. Vid utvärdering av anbud ska produkter, som kan bedömas vara minst skadliga för miljö och människor i första hand väljas. Andra aspekter får vägas in i upphandlingen såsom funktion, kvalitet, pris mm. EKU-delegationens verktyg för miljöanpassad upphandling ska användas som hjälpmedel vid all upphandling. ( Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling) Se vidare kommersiella villkor sid. 11. Etik Kommunen som köpare ska uppträda på ett affärsetiskt och korrekt sätt mot sina anbudsgivare och leverantörer. Seriösa företag Kommunen ska endast anlita företag som är seriösa och som är solida och kompetenta samt fullgör sina skyldigheter gentemot samhället vad avser skatter och avgifter.

6 6(14) Regler och anvisningar För upphandling i Surahammars kommun Upphandling All upphandling skall ske enligt Lagen om offentlig upphandling ( LOU ), kommunens upphandlingspolicy samt övriga lagar och regler som gäller vid offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling är tvingande och kräver att reglerna följs. Om så ej sker finns ekonomiska sanktionsmöjligheter mot kommunen. Nämnden för offentlig upphandling (NOU ) är en statlig myndighet som har som uppgift att utöva tillsyn över att gällande lagar och regler efterlevs. Definitioner Upphandling - köp, leasing, hyra, eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster. Upphandlande enhet statliga, kommunala och andra myndigheter, kommunala bolag m m. Upphandling över tröskelvärdena Öppen upphandling alla leverantörer får lämna anbud. Selektiv upphandling vissa leverantörer inbjuds att lämna anbud. Förhandlad upphandling vissa leverantörer inbjuds att lämna anbud och förhandling upptas. Upphandling under tröskelvärdena Förenklad upphandling alla leverantörer får lämna anbud och förhandlingar kan upptas. Urvalsupphandling upphandling där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud och den upphandlande enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud. Direktupphandling upphandling alltid med skriftliga anbud. Ramavtal Ramavtal avtal som ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period.

7 7(14) Beloppsgränser och delegationsbeslut Vid nedanstående beloppsgränser ( 1 basbelopp = sek ) gäller följande förutsatt att ramavtal saknas: Varor Fakturavärde exkl. moms Typ av upphandling Upphandlingssätt Beslut 0 ½ basbelopp Direktupphandling Anbudsinfordran se sid.10 Dokumentation se sid 10 ½ - 2 basbelopp Direktupphandling Minst två anbudsgivare frågas; muntliga eller skriftliga anbud. Dokumentation se sid basbelopp Direktupphandling Minst tre anbudsgivare frågas. Alltid skriftliga anbud. Budgetansvarig Budgetansvarig Budgetansvarig och/eller inköpsansvarig Över 5 basbelopp men under euro Förenklad upp handling eller urvalsupphandling Annonsera i publikt databassystem samt på hemsidan*. Skriftlig förfrågan; skriftliga anbud. Administreras av eller upphandlas i samråd med inköpsfunktionen. Verksamhetschef och/eller inköpsansvarig Över euro Öppen upphandling i vissa fall selektiv eller förhandlad upphandling Annonseras i Official Journal, publik databas samt på hemsidan *. Skriftlig förfrågan, skriftliga anbud. Administreras av eller upphandlas i samråd med inköpsfunktionen. Nämnd

8 8(14) Tjänster och byggentreprenader Fakturavärde exkl. Typ av upphandling Upphandlingssätt Beslut moms 0 ½ basbelopp Direktupphandling Anbudsinfordran se sid.10 Budgetansvarig Dokumentation se sid.10 ½ - 2 basbelopp Direktupphandling Minst två anbudsgivare frågas; muntliga eller skriftliga anbud. Dokumentation se sid. 10. Budgetansvarig 2-5 basbelopp Direktupphandling Minst tre anbudsgivare frågas. Alltid skriftliga anbud. Budgetansvarig och/eller inköpsansvarig Över 5 basbelopp men under euro ( tjänster)/ Under euro (byggentreprenader) Förenklad upp handling eller urvalsupphandling Annonsera i publikt databassystem samt på hemsidan *. Skriftlig förfrågan, skriftliga anbud. Administreras av eller upphandlas i samråd med inköpsfunktionen. Byggentreprenader handlägges av berörd nämnd. Verksamhets - chef och/eller inköpsansvarig Över euro (tjänster)/ över euro (byggentreprenader) Öppen upphandling i vissa fall selektiv eller förhandlad upphandling Annonseras i Official Journal, publik databas samt på hemsidan *. Skriftlig förfrågan, skriftliga anbud. Administreras av eller upphandlas i samråd med inköpsfunktionen. Byggentreprenader handlägges av berörd nämnd. Nämnd * Annonsering i publik ( allmänt tillgänglig ) databas samt på kommunens hemsida görs av inköpsenheten. Respektive nämnd får delegera beslutanderätten samt utfärda anvisningar och riktlinjer inom sitt eget ansvarsområde.

9 9(14) Tröskelvärden (exkl. moms) Varor och tjänster: euro = sek Förhandsannonsering skall ske vid tröskelvärden euro = sek. Byggentreprenader: euro = sek. Förhandsannonsering skall ske vid tröskelvärde euro. Regeringen beslutar om tröskelvärdena, ovanstående gäller från och med 1 januari 2002.Vid beräkning av tröskelvärdena ska, om det gäller avtal, hela avtalets löptid samt optioner och förlängningsklausuler räknas in. En upphandling får inte delas upp i syfte att kringgå bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling. För upphandling som görs av en upphandlande enhet för sådan av enheten bedriven verksamhet inom vatten-, energi-, transport-, och telekommunikationsområdena gäller andra tröskelvärden Handläggningsrutin vid förenklad upphandling Följande handlingar upprättas vid upphandling: 1. Anbudsinbjudan (med kravspecifikation, kommersiella villkor och administrativa bestämmelser). 2. Sändlista (sekretess) 3. Anbudsprotokoll 4. Anbudssammanställning med anbudsbedömning 5. Beslutshandling/ Tilldelningsbeslut 6. Beställning / avtal Anbudsinbjudan skall vara skriftlig. Det är inte tillåtet att efterfråga ett visst märke eller fabrikat. Det är endast tillåtet om angivande av visst fabrikat endast ska ses som en vägledning om vad som efterfrågas. Detta ska då anges i förfrågningsunderlaget. Sista dag samt anvisningar för avlämnande av anbud ska anges. Anbudstid skall vara skälig (ca 4 veckor). Giltighetstid för anbud ska anges (datum). Upphandlingen ska annonseras i publik databas samt på kommunens hemsida ( kontakta inköpsenheten). Kopia på annonsen får skickas till utvalda leverantörer. Anbud skall vara skriftliga. Telefax godtas ej. Särskilda regler gäller för elektronisk överföring (e- post) av anbud. Anbudsprotokoll skall upprättas. Två personer ska närvara vid anbudsöppningen. Varje upphandlingsärende omfattas av sekretess tills avtal slutits eller ärendet avslutats på annat sätt. Skatte- och registreringskontroll ska genomföras.

10 10(14) Kvalificering ( Bedöma om företaget är kvalificerade enligt uppställda krav) Anbudsutvärdering ska ske utifrån i förfrågningsunderlaget angivna urvalskriterier (kan vara pris, driftskostnader, miljökriterier, leveranstid, kvalitetsrelaterade kriterier såsom utförande service m m). Kriterierna ska om möjligt rangordnas, vilket enligt NOU s tolkning i de flesta fall torde vara möjligt. Vid anbudsvärderingen ska även kriterierna viktas, d v s vilken vikt som tillmäts respektive kriterie. Prövning av anbud får inte göras mot andra kriterier än de som funnits med i anbudsinbjudan Anbud som inte uppfyller ställda krav får inte antas. Anbud som inkommer för sent får inte tas upp till prövning. Beslutsdokument ska finnas. Tilldelningsbesked skall lämnas till alla ej antagna anbudsgivare. Skriftligt avtal/beställning träffas med antagen leverantör. Ärendet ska alltid dokumenteras och förvaras hos den upphandlande Nämnden. Inköpsenheten kan vara behjälplig med råd och anvisningar etc. Handläggningsrutin vid Direktupphandling Upphandlingen skall alltid dokumenteras hos ansvarig Nämnd. Direktupphandling får endast göras om ramavtal saknas eller om synnerliga skäl föreligger. Samråd med inköpsenheten. Se 6 kap 22 LOU SFS 2002:594 Köpet kan göras genom muntlig förfrågan och muntligt anbud, som alltid skall bekräftas skriftligen för att undvika missförstånd om priser, villkor mm. Upprepade direktupphandlingar av samma vara / tjänst är inte tillåtet. I förekommande fall ska respektive verksamhet ta initiativ till att ramavtal tecknas. I de fall 1 kap 28 inte är tillämplig skall den upphandlande enheten, när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna detta snarast möjligt.

11 11(14) Surahammars kommuns kommersiella villkor Betalningsvillkor: Administrativa avgifter Dröjsmålsräntor: Referens: Fakturor: Fakturor betalas 30 dagar efter det att vi har mottagit fakturan (ankomstdatum) och godkänt varan / prestationen. Vi accepterar ej att order-, expeditions faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter påförs oss. De kommer att frånräknas före utbetalningen Kommunens grundläggande princip är att betala fakturor i rätt tid. Utöver dröjsmålsränta enligt räntelagen 1975:635 utgår inget skadestånd eller annan ersättning med anledning av försenad betalning. Det är ett krav att referens i form av beställningsnummer/ rekvisitionsnummer eller om dessa saknas, beställare samt leveransadress klart framgår på fakturan. Fakturakontrollen inom kommunen är centraliserad Rätt adress: Surahammars kommun Box Surahammar Leverantörens momsredovisnings nummer ska anges på fakturor. Miljö De kriterier som finns i verktyget för miljöanpassad Upphandling ska användas (EKU- delegationen). Om färdiga kriterier finns såsom Svanen, EU - blomman, Falken etc., kan hänvisning ske till dessa. Kemiska produkter ska vara märkta enligt kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter och Allmänna råd. Varuinformationsblad ska krävas för kemiska produkter. Innehållsdeklarationer ska krävas för livsmedel.

12 12(14) Facklig information och förhandling All upphandling, där egenregiverksamhet berörs, förhandlas med berörd personalorganisation. Formerna för förhandling kan variera, t ex MBL förhandling, samverkansgrupp, arbetsplatsträffar. Leverantörskontroll Innan leverantör anlitas ska kontroll göras: att leverantören innehar F skattesedel är registrerad för moms, arbetsgivaravgifter och preliminär A- skatt är registrerad med organisationsnummer ( om sådan skyldighet föreligger). att leverantören inte har obetalda skulder. blanketten företagsupplysningar ska fyllas i av leverantören dessutom ska blankett RSV 4820 (Begäran om upplysningar vid upphandling). Skall fyllas i av leverantören och bifogas anbudet. Surahammars kommun har ett previsionsavtal med Skattemyndigheten, informationen (finns på inköpsenheten) angående avtalet skall alltid bifogas förfrågningsunderlaget. AVROP FRÅN RAMAVTAL Avrop från ramavtal är ingen upphandling. Tecknade ramavtal är redan upphandlade i enligt med LOU och kan avropas till obegränsade belopp inom ramen för respektive avropares budgetansvar. Har ramavtal tecknats ska avrop ske via dessa avtal. Avvikelser från detta kan medföra skadeståndskrav från aktuell leverantör. En beställningsblankett/rekvisition ska användas för olika inköp, t ex avrop mot ramavtal. Blanketten finns sedan tidigare. Skriftliga beställningar ska eftersträvas. Dessa faxas eller skickas per post till leverantören. Beställningsblanketter/ rekvisitioner skall förvaras på betryggande sätt så att de inte kommer i orätta händer. Om telefonbeställning sker ska rekvisitions nummer och namn på beställaren anges till leverantör, som ska märka följesedlar och fakturor. Beställningsblankett bör ändå fyllas i, men originalet kastas istället för att skickas till leverantör.

13 13(14) Vid telefonbeställning skall särskilt poängteras att Surahammars kommun ska stå överst på fakturaadressen. Kopior sparas efter egen bedömning. VARUMOTTAGNING När varor anländer ska fraktsedel kontrolleras innan underskrift sker. Kontrollera att antalet kolli stämmer samt att emballaget inte är skadat (okulärbesiktning). Om avvikelser finns ska detta antecknas på fraktsedeln innan påskrift sker (t ex kolli saknas eller kolli skadat). Leveranser ska sedan snarast möjligt packas upp och kontrolleras mot följesedel och beställningskopia. Om innehållet är skadat eller om antalet inte stämmer, kontakta omgående leverantören. Om transportskada föreligger ska detta anmälas senast inom 8 dagar från leveransdatum till transportföretaget. Följesedel förvaras bakom beställningskopia. FAKTURAKONTROLL Fakturan skall efter ankomstregistreras enligt kommunens anvisningar och kontrolleras att den stämmer mot beställda och levererade varor. Pris, eventuell fraktkostnad eller andra avgifter ska kontrolleras att de stämmer. Därefter konteras fakturan och betalas. Se kommunens kommersiella villkor. Beakta kommunens rutiner för upplägg av leverantörer i leverantörsreskontran. Om fel finns på fakturan och överenskommelse om kreditfaktura träffats, ska ändå fakturan betalas. Särskild bevakning av kreditfakturan får då göras.

14 14(14) Köpråd Leasing och hyrköp Leasing och hyrköp av fordon, maskiner och inventarier är i de flesta fall en dålig affär för kommunen jämfört med direkt förvärv. Vid anskaffningen av personbilar är dock leasingalternativet det mest ekonomiska. Inför leasing/hyrköp kontaktas alltid Inköpsenheten. Planera inköpen Alltför små och impulsiva köp ger merkostnader (expeditionskostnader m m). Onödigt stora köp ger lagrings- och räntekostnader. Planerade köp bör eftersträvas. Regler för privatköp Det är ej tillåtet att beställa varor för eget bruk i kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att köpa varor eller tjänster från privatpersoner eller genom annons i t.ex. Gula tidningen. Vid inköp för kommunens räkning är det ej tillåtet att använda privata bonus-/medlemskort t.ex. Med Mera, ICA etc. FÖRSÄLJNING AV BEGAGNAD (UTRANGERAD) UTRUSTNING I första hand ska inbyte ske av bef. utrustning till leverantören. Inför försäljning av begagnad utrustning kontakta Inköpsenheten.

Vilhelmina kommun Inköpspolicy

Vilhelmina kommun Inköpspolicy Allmän information Vilhelmina kommuns inköps-/upphandlingspolicy samt regler och anvisningar för upphandlingsverksamheten är framtagna för att kommunen ska ha gemensamma riktlinjer inom hela organisationen.

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY för Alvesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2001-03-27 Reviderad 2005-03-18 POLICY = ett uttalande i generella ordalag som beskriver ett önskvärt beteende. INLEDNING...

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 18 juni 2007, 87 Dnr KS2006/288 Inköpsenheten Upphandling_07.doc Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

INKÖPSPOLICY 2008-05-20 1 (9) Fastställd av kommunfullmäktige 2003-04-28 Reviderad 2006-12-18 Reviderad 2008-05-20. Kommunledningskontoret

INKÖPSPOLICY 2008-05-20 1 (9) Fastställd av kommunfullmäktige 2003-04-28 Reviderad 2006-12-18 Reviderad 2008-05-20. Kommunledningskontoret 2008-05-20 1 (9) Kommunledningskontoret INKÖPSPOLICY Fastställd av kommunfullmäktige 2003-04-28 Reviderad 2006-12-18 Reviderad 2008-05-20 o:\styrdokument\policydokument\personalpolitik\inköpspolicy revidering.doc

Läs mer

Anvisningar till upphandlingsoch inköpspolicyn inom Aneby kommun

Anvisningar till upphandlingsoch inköpspolicyn inom Aneby kommun Anvisningar till upphandlingsoch inköpspolicyn inom Aneby kommun Allmänna tillämpningar och anvisningar Kommunstyrelsens ansvar vad gäller upphandlings- och inköpsverksamhet delegeras till och utövas av

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun.

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Datum Sida 10-02-22 1(8) Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Den kommunala upphandlingen regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunstyrelsen har 2007-10-09, beslutat att till ansvariga

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinje 2016-12-08 Riktlinjer för direktupphandling KS 2016/0484 Antagen av kommundirektören den 12 april 2016. Kompletterar Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644. Riktlinjen beskriver hur

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upphandlings- och inköpspolicy för Emmaboda kommunkoncernen... 1 Anvisningar till

Läs mer

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015 Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

F10 - Sökning i ramavtalsdatabasen

F10 - Sökning i ramavtalsdatabasen F10 - Sökning i ramavtalsdatabasen INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Sök avtal...2 2.1 Sök

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Beslutade av Kommunstyrelsen den 20 mars 2013 (PM 2013:39 RI) Tidigare beslutade riktlinjer för, dnr 129-2225/2007 upphör att gälla. Stadens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad Beslut av rektor 2006-05-17, reviderad 2006-08-10, 2007-08-06, 2007-10-22, 2008-02-19 2009-03-31, 2010-02-17, 2010-10-25, 2010-12-01 samt 2013-01-09.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer gällande inköp och upphandling Kommunstyrelsen Dnr: KA 2016/302 Sid 1/5

Riktlinjer gällande inköp och upphandling Kommunstyrelsen Dnr: KA 2016/302 Sid 1/5 Riktlinjer gällande inköp och upphandling Kommunstyrelsen 2016-05-18 101 Dnr: KA 2016/302 Sid 1/5 Riktlinjer gällande inköp och upphandling INLEDNING Dessa riktlinjer är ett komplement till antagen policy

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR

N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 119 Komplettering i anvisningarna

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Riktlinjer. Upphandling och inköp. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13

Riktlinjer. Upphandling och inköp. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13 Riktlinjer Upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (12) Riktlinjer för upphandling och inköp Kommunfullmäktiges beslut 140/99 Allmänna

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN Inköpspolicy 1. UPPHANDLINGSPROCESSEN Enligt Höörs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar Kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps-

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting Bilaga Upphandlingsmatris Antagen av Landstingsstyrelsen 2006 1(4) Landstingets olika verksamheter köpte varor och tjänster för ca 18 miljarder kr under år

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Sida 1(9) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Omfattning.....2 3. Gällande lagstiftning och regelverk 2 4. Ansvar....3 5. Förhållningssätt

Läs mer

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING 1 (7) Saktexter BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Lagen om Offentlig Upphandling (1992:1528) reglerar all upphandling som genomförs

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer