1(14) UPPHANDLINGSPOLICY. samt. regler och anvisningar. för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(14) UPPHANDLINGSPOLICY. samt. regler och anvisningar. för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun"

Transkript

1 1(14) UPPHANDLINGSPOLICY samt regler och anvisningar för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun

2 2(14) Innehållsförteckning: Allmän information sid. 3 Upphandlingspolicy sid. 4 Upphandling sid. 6 Regler och anvisningar sid. 6 Definitioner sid. 6 Beloppsgränser och delegationsbeslut sid. 7 Tröskelvärden sid. 9 Handläggningsrutin vid förenklad upphandling sid. 9 Handläggningsrutin vid direktupphandling sid. 10 Surahammar kommuns kommersiella villkor sid. 11 Miljö sid. 11 Facklig information och förhandling sid. 12 Leverantörskontroll sid. 12 AVROP FRÅN RAMAVTAL sid. 12 Varumottagning sid. 13 Fakturakontroll sid. 13 Köpråd Leasing och hyrköp sid. 14 Planera inköpen sid. 14 Regler för privatköp sid. 14 Försäljning av begagnad utrustning sid. 14

3 3(14) Allmän information Surahammar kommuns upphandlingspolicy samt regler och anvisningar för upphandlingsverksamheten är framtagna för att kommunen ska ha gemensamma riktlinjer inom hela organisationen samt att klara ansvarsregler ska finnas. Kommunen som juridisk person betraktas i lagens mening som en upphandlande enhet. Kommunen har en central inköpsenhet med professionell upphandlingskompetens för att ge råd och aktivt stöd till beställande och upphandlande verksamheter i den kommunala organisationen. Inköpsenheten har en viktig samordnande uppgift och upphandlar gemensamma ramavtal för hela organisationen. Eftersom kommunen fortfarande har ett begränsat antal ramavtal, är det viktigt att inköpsgruppen tar initiativ till att fler ramavtal sluts. Kommunen gör även gemensamma upphandlingar med andra kommuner, vilket är till fördel för vår kommun, genom att det på så sätt upphandlas större volymer. Ramavtalen återfinns på kommunens intranät Vid upphandling - kontrollera tänk om på det att: finns ramavtal för den vara/tjänst du - Kontrollera tänker om det köpa. finns ramavtal för den vara/tjänst du tänker - kontrollera köpa. Ramavtal om värdet finns på under din upphandling (G.) Förteckning kommer över att gällande ligga Inköpsavtal under eller år över tröskelvärdena - Kontrollera - kontrollera om värdet beloppsgränserna på din upphandling för direktupphandling kommer att ligga under - göra eller affärer över tröskelvärdena, enbart med seriösa beloppsgränserna företag för direktupphandling - spara alla dokument se sid. 7 som rör upphandlingen - Gör - affärer kontakta enbart alltid med inköpsfunktionen seriösa företag vid större inköp - Spara alla dokument som rör upphandlingen - Kontakta alltid inköpsenheten vid större inköp eller vid tveksamhet Har du frågor kontakta Inköpsansvarig: Owe Johansson, tfn.. (3)9122

4 4(14) Upphandlingspolicy Mål Surahammars kommun skall ha en väl fungerande och effektiv inköpsorganisation samt verka för en samverkan inom hela kommunkoncernen för att tillvarata de ekonomiska fördelar som stora inköpsvolymer kan ge. Surahammars kommuns anskaffningsverksamhet skall tillgodose behovet av varor och tjänster till lägsta möjliga totalkostnad. Den centrala inköpsenheten ska ge råd och stöd till beställande och upphandlande enheter i kommunens organisation samt verka för att effektivisera upphandlingen genom IT-tekniken. Lagar och regler vid offentlig upphandling All upphandling skall ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt de övriga lagar och regler som gäller vid offentlig upphandling. Ansvar Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att LOU samt antagna regler och anvisningar för upphandling efterlevs. Kommungemensamma upphandlingar och större komplicerade verksamhetsspecifika upphandlingar och ramavtal samordnas av inköpsenheten Ansvaret för enklare verksamhetsspecifika upphandlingar har respektive verksamhet. Respektive verksamhetschef ansvarar för att upphandling sker enligt gällande lagar och kommunens policy och riktlinjer. Upphandling Upphandling ska göras affärsmässigt, i konkurrens och på ett objektivt sätt. Ramavtal ska tecknas i så stor utsträckning som möjligt för att underlätta och effektivisera inköpen. Har ramavtal tecknats ska inköp ske via dessa avtal.

5 5(14) Upphandlande enheter ska följa förutom gällande lagar och regler, de regler och anvisningar för upphandlingsverksamheten, som utarbetats för Surahammars kommun. Miljö Kommunen skall använda en miljöanpassad upphandling. Produkter som innehåller förbjudna ämnen ska inte köpas in. Produkter med starka miljö- och hälsoskadliga effekter ska inte köpas in. Vid utvärdering av anbud ska produkter, som kan bedömas vara minst skadliga för miljö och människor i första hand väljas. Andra aspekter får vägas in i upphandlingen såsom funktion, kvalitet, pris mm. EKU-delegationens verktyg för miljöanpassad upphandling ska användas som hjälpmedel vid all upphandling. ( Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling) Se vidare kommersiella villkor sid. 11. Etik Kommunen som köpare ska uppträda på ett affärsetiskt och korrekt sätt mot sina anbudsgivare och leverantörer. Seriösa företag Kommunen ska endast anlita företag som är seriösa och som är solida och kompetenta samt fullgör sina skyldigheter gentemot samhället vad avser skatter och avgifter.

6 6(14) Regler och anvisningar För upphandling i Surahammars kommun Upphandling All upphandling skall ske enligt Lagen om offentlig upphandling ( LOU ), kommunens upphandlingspolicy samt övriga lagar och regler som gäller vid offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling är tvingande och kräver att reglerna följs. Om så ej sker finns ekonomiska sanktionsmöjligheter mot kommunen. Nämnden för offentlig upphandling (NOU ) är en statlig myndighet som har som uppgift att utöva tillsyn över att gällande lagar och regler efterlevs. Definitioner Upphandling - köp, leasing, hyra, eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster. Upphandlande enhet statliga, kommunala och andra myndigheter, kommunala bolag m m. Upphandling över tröskelvärdena Öppen upphandling alla leverantörer får lämna anbud. Selektiv upphandling vissa leverantörer inbjuds att lämna anbud. Förhandlad upphandling vissa leverantörer inbjuds att lämna anbud och förhandling upptas. Upphandling under tröskelvärdena Förenklad upphandling alla leverantörer får lämna anbud och förhandlingar kan upptas. Urvalsupphandling upphandling där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud och den upphandlande enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud. Direktupphandling upphandling alltid med skriftliga anbud. Ramavtal Ramavtal avtal som ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period.

7 7(14) Beloppsgränser och delegationsbeslut Vid nedanstående beloppsgränser ( 1 basbelopp = sek ) gäller följande förutsatt att ramavtal saknas: Varor Fakturavärde exkl. moms Typ av upphandling Upphandlingssätt Beslut 0 ½ basbelopp Direktupphandling Anbudsinfordran se sid.10 Dokumentation se sid 10 ½ - 2 basbelopp Direktupphandling Minst två anbudsgivare frågas; muntliga eller skriftliga anbud. Dokumentation se sid basbelopp Direktupphandling Minst tre anbudsgivare frågas. Alltid skriftliga anbud. Budgetansvarig Budgetansvarig Budgetansvarig och/eller inköpsansvarig Över 5 basbelopp men under euro Förenklad upp handling eller urvalsupphandling Annonsera i publikt databassystem samt på hemsidan*. Skriftlig förfrågan; skriftliga anbud. Administreras av eller upphandlas i samråd med inköpsfunktionen. Verksamhetschef och/eller inköpsansvarig Över euro Öppen upphandling i vissa fall selektiv eller förhandlad upphandling Annonseras i Official Journal, publik databas samt på hemsidan *. Skriftlig förfrågan, skriftliga anbud. Administreras av eller upphandlas i samråd med inköpsfunktionen. Nämnd

8 8(14) Tjänster och byggentreprenader Fakturavärde exkl. Typ av upphandling Upphandlingssätt Beslut moms 0 ½ basbelopp Direktupphandling Anbudsinfordran se sid.10 Budgetansvarig Dokumentation se sid.10 ½ - 2 basbelopp Direktupphandling Minst två anbudsgivare frågas; muntliga eller skriftliga anbud. Dokumentation se sid. 10. Budgetansvarig 2-5 basbelopp Direktupphandling Minst tre anbudsgivare frågas. Alltid skriftliga anbud. Budgetansvarig och/eller inköpsansvarig Över 5 basbelopp men under euro ( tjänster)/ Under euro (byggentreprenader) Förenklad upp handling eller urvalsupphandling Annonsera i publikt databassystem samt på hemsidan *. Skriftlig förfrågan, skriftliga anbud. Administreras av eller upphandlas i samråd med inköpsfunktionen. Byggentreprenader handlägges av berörd nämnd. Verksamhets - chef och/eller inköpsansvarig Över euro (tjänster)/ över euro (byggentreprenader) Öppen upphandling i vissa fall selektiv eller förhandlad upphandling Annonseras i Official Journal, publik databas samt på hemsidan *. Skriftlig förfrågan, skriftliga anbud. Administreras av eller upphandlas i samråd med inköpsfunktionen. Byggentreprenader handlägges av berörd nämnd. Nämnd * Annonsering i publik ( allmänt tillgänglig ) databas samt på kommunens hemsida görs av inköpsenheten. Respektive nämnd får delegera beslutanderätten samt utfärda anvisningar och riktlinjer inom sitt eget ansvarsområde.

9 9(14) Tröskelvärden (exkl. moms) Varor och tjänster: euro = sek Förhandsannonsering skall ske vid tröskelvärden euro = sek. Byggentreprenader: euro = sek. Förhandsannonsering skall ske vid tröskelvärde euro. Regeringen beslutar om tröskelvärdena, ovanstående gäller från och med 1 januari 2002.Vid beräkning av tröskelvärdena ska, om det gäller avtal, hela avtalets löptid samt optioner och förlängningsklausuler räknas in. En upphandling får inte delas upp i syfte att kringgå bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling. För upphandling som görs av en upphandlande enhet för sådan av enheten bedriven verksamhet inom vatten-, energi-, transport-, och telekommunikationsområdena gäller andra tröskelvärden Handläggningsrutin vid förenklad upphandling Följande handlingar upprättas vid upphandling: 1. Anbudsinbjudan (med kravspecifikation, kommersiella villkor och administrativa bestämmelser). 2. Sändlista (sekretess) 3. Anbudsprotokoll 4. Anbudssammanställning med anbudsbedömning 5. Beslutshandling/ Tilldelningsbeslut 6. Beställning / avtal Anbudsinbjudan skall vara skriftlig. Det är inte tillåtet att efterfråga ett visst märke eller fabrikat. Det är endast tillåtet om angivande av visst fabrikat endast ska ses som en vägledning om vad som efterfrågas. Detta ska då anges i förfrågningsunderlaget. Sista dag samt anvisningar för avlämnande av anbud ska anges. Anbudstid skall vara skälig (ca 4 veckor). Giltighetstid för anbud ska anges (datum). Upphandlingen ska annonseras i publik databas samt på kommunens hemsida ( kontakta inköpsenheten). Kopia på annonsen får skickas till utvalda leverantörer. Anbud skall vara skriftliga. Telefax godtas ej. Särskilda regler gäller för elektronisk överföring (e- post) av anbud. Anbudsprotokoll skall upprättas. Två personer ska närvara vid anbudsöppningen. Varje upphandlingsärende omfattas av sekretess tills avtal slutits eller ärendet avslutats på annat sätt. Skatte- och registreringskontroll ska genomföras.

10 10(14) Kvalificering ( Bedöma om företaget är kvalificerade enligt uppställda krav) Anbudsutvärdering ska ske utifrån i förfrågningsunderlaget angivna urvalskriterier (kan vara pris, driftskostnader, miljökriterier, leveranstid, kvalitetsrelaterade kriterier såsom utförande service m m). Kriterierna ska om möjligt rangordnas, vilket enligt NOU s tolkning i de flesta fall torde vara möjligt. Vid anbudsvärderingen ska även kriterierna viktas, d v s vilken vikt som tillmäts respektive kriterie. Prövning av anbud får inte göras mot andra kriterier än de som funnits med i anbudsinbjudan Anbud som inte uppfyller ställda krav får inte antas. Anbud som inkommer för sent får inte tas upp till prövning. Beslutsdokument ska finnas. Tilldelningsbesked skall lämnas till alla ej antagna anbudsgivare. Skriftligt avtal/beställning träffas med antagen leverantör. Ärendet ska alltid dokumenteras och förvaras hos den upphandlande Nämnden. Inköpsenheten kan vara behjälplig med råd och anvisningar etc. Handläggningsrutin vid Direktupphandling Upphandlingen skall alltid dokumenteras hos ansvarig Nämnd. Direktupphandling får endast göras om ramavtal saknas eller om synnerliga skäl föreligger. Samråd med inköpsenheten. Se 6 kap 22 LOU SFS 2002:594 Köpet kan göras genom muntlig förfrågan och muntligt anbud, som alltid skall bekräftas skriftligen för att undvika missförstånd om priser, villkor mm. Upprepade direktupphandlingar av samma vara / tjänst är inte tillåtet. I förekommande fall ska respektive verksamhet ta initiativ till att ramavtal tecknas. I de fall 1 kap 28 inte är tillämplig skall den upphandlande enheten, när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna detta snarast möjligt.

11 11(14) Surahammars kommuns kommersiella villkor Betalningsvillkor: Administrativa avgifter Dröjsmålsräntor: Referens: Fakturor: Fakturor betalas 30 dagar efter det att vi har mottagit fakturan (ankomstdatum) och godkänt varan / prestationen. Vi accepterar ej att order-, expeditions faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter påförs oss. De kommer att frånräknas före utbetalningen Kommunens grundläggande princip är att betala fakturor i rätt tid. Utöver dröjsmålsränta enligt räntelagen 1975:635 utgår inget skadestånd eller annan ersättning med anledning av försenad betalning. Det är ett krav att referens i form av beställningsnummer/ rekvisitionsnummer eller om dessa saknas, beställare samt leveransadress klart framgår på fakturan. Fakturakontrollen inom kommunen är centraliserad Rätt adress: Surahammars kommun Box Surahammar Leverantörens momsredovisnings nummer ska anges på fakturor. Miljö De kriterier som finns i verktyget för miljöanpassad Upphandling ska användas (EKU- delegationen). Om färdiga kriterier finns såsom Svanen, EU - blomman, Falken etc., kan hänvisning ske till dessa. Kemiska produkter ska vara märkta enligt kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter och Allmänna råd. Varuinformationsblad ska krävas för kemiska produkter. Innehållsdeklarationer ska krävas för livsmedel.

12 12(14) Facklig information och förhandling All upphandling, där egenregiverksamhet berörs, förhandlas med berörd personalorganisation. Formerna för förhandling kan variera, t ex MBL förhandling, samverkansgrupp, arbetsplatsträffar. Leverantörskontroll Innan leverantör anlitas ska kontroll göras: att leverantören innehar F skattesedel är registrerad för moms, arbetsgivaravgifter och preliminär A- skatt är registrerad med organisationsnummer ( om sådan skyldighet föreligger). att leverantören inte har obetalda skulder. blanketten företagsupplysningar ska fyllas i av leverantören dessutom ska blankett RSV 4820 (Begäran om upplysningar vid upphandling). Skall fyllas i av leverantören och bifogas anbudet. Surahammars kommun har ett previsionsavtal med Skattemyndigheten, informationen (finns på inköpsenheten) angående avtalet skall alltid bifogas förfrågningsunderlaget. AVROP FRÅN RAMAVTAL Avrop från ramavtal är ingen upphandling. Tecknade ramavtal är redan upphandlade i enligt med LOU och kan avropas till obegränsade belopp inom ramen för respektive avropares budgetansvar. Har ramavtal tecknats ska avrop ske via dessa avtal. Avvikelser från detta kan medföra skadeståndskrav från aktuell leverantör. En beställningsblankett/rekvisition ska användas för olika inköp, t ex avrop mot ramavtal. Blanketten finns sedan tidigare. Skriftliga beställningar ska eftersträvas. Dessa faxas eller skickas per post till leverantören. Beställningsblanketter/ rekvisitioner skall förvaras på betryggande sätt så att de inte kommer i orätta händer. Om telefonbeställning sker ska rekvisitions nummer och namn på beställaren anges till leverantör, som ska märka följesedlar och fakturor. Beställningsblankett bör ändå fyllas i, men originalet kastas istället för att skickas till leverantör.

13 13(14) Vid telefonbeställning skall särskilt poängteras att Surahammars kommun ska stå överst på fakturaadressen. Kopior sparas efter egen bedömning. VARUMOTTAGNING När varor anländer ska fraktsedel kontrolleras innan underskrift sker. Kontrollera att antalet kolli stämmer samt att emballaget inte är skadat (okulärbesiktning). Om avvikelser finns ska detta antecknas på fraktsedeln innan påskrift sker (t ex kolli saknas eller kolli skadat). Leveranser ska sedan snarast möjligt packas upp och kontrolleras mot följesedel och beställningskopia. Om innehållet är skadat eller om antalet inte stämmer, kontakta omgående leverantören. Om transportskada föreligger ska detta anmälas senast inom 8 dagar från leveransdatum till transportföretaget. Följesedel förvaras bakom beställningskopia. FAKTURAKONTROLL Fakturan skall efter ankomstregistreras enligt kommunens anvisningar och kontrolleras att den stämmer mot beställda och levererade varor. Pris, eventuell fraktkostnad eller andra avgifter ska kontrolleras att de stämmer. Därefter konteras fakturan och betalas. Se kommunens kommersiella villkor. Beakta kommunens rutiner för upplägg av leverantörer i leverantörsreskontran. Om fel finns på fakturan och överenskommelse om kreditfaktura träffats, ska ändå fakturan betalas. Särskild bevakning av kreditfakturan får då göras.

14 14(14) Köpråd Leasing och hyrköp Leasing och hyrköp av fordon, maskiner och inventarier är i de flesta fall en dålig affär för kommunen jämfört med direkt förvärv. Vid anskaffningen av personbilar är dock leasingalternativet det mest ekonomiska. Inför leasing/hyrköp kontaktas alltid Inköpsenheten. Planera inköpen Alltför små och impulsiva köp ger merkostnader (expeditionskostnader m m). Onödigt stora köp ger lagrings- och räntekostnader. Planerade köp bör eftersträvas. Regler för privatköp Det är ej tillåtet att beställa varor för eget bruk i kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att köpa varor eller tjänster från privatpersoner eller genom annons i t.ex. Gula tidningen. Vid inköp för kommunens räkning är det ej tillåtet att använda privata bonus-/medlemskort t.ex. Med Mera, ICA etc. FÖRSÄLJNING AV BEGAGNAD (UTRANGERAD) UTRUSTNING I första hand ska inbyte ske av bef. utrustning till leverantören. Inför försäljning av begagnad utrustning kontakta Inköpsenheten.

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun.

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Datum Sida 10-02-22 1(8) Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Den kommunala upphandlingen regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunstyrelsen har 2007-10-09, beslutat att till ansvariga

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Anvisningar till upphandlingsoch inköpspolicyn inom Aneby kommun

Anvisningar till upphandlingsoch inköpspolicyn inom Aneby kommun Anvisningar till upphandlingsoch inköpspolicyn inom Aneby kommun Allmänna tillämpningar och anvisningar Kommunstyrelsens ansvar vad gäller upphandlings- och inköpsverksamhet delegeras till och utövas av

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upphandlings- och inköpspolicy för Emmaboda kommunkoncernen... 1 Anvisningar till

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad Beslut av rektor 2006-05-17, reviderad 2006-08-10, 2007-08-06, 2007-10-22, 2008-02-19 2009-03-31, 2010-02-17, 2010-10-25, 2010-12-01 samt 2013-01-09.

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer. Upphandling och inköp. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13

Riktlinjer. Upphandling och inköp. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13 Riktlinjer Upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (12) Riktlinjer för upphandling och inköp Kommunfullmäktiges beslut 140/99 Allmänna

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Sida 1(9) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Omfattning.....2 3. Gällande lagstiftning och regelverk 2 4. Ansvar....3 5. Förhållningssätt

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Inköpsrutin Norsjö kommun

Inköpsrutin Norsjö kommun Inköpsrutin Norsjö kommun Reviderad: 2013-05-08 Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-06-11 1 ALLMÄNNA INKÖPSREGLER Normalt gäller att följande regler ska tillämpas vid inköp av varor och tjänster för kommunens

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP (AVROP)

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP (AVROP) RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP (AVROP) fastställda av kommunfullmäktige 2006-12-12 133. Gemensamma för kommunerna Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg. 1. Inledning Dessa riktlinjer gäller

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 2 (13) Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ska genom samordning internt och externt utnyttja sin

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Riktlinjer för Torsby kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Torsby kommuns upphandlingsverksamhet TORSBY KOMMUN Kommunstyrelsen 1 (12) Riktlinjer för Torsby kommuns upphandlingsverksamhet Antagna av kommunstyrelsen 2004-05-10 105 1. Inledning Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Riktlinjen gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag.

Riktlinjen gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Riktlinje 2014-03-12 Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644 Beslutad av kommunstyrelsen den 4 september 2012. Viss revidering under punkt 5.2 av kommunfullmäktige den 26 november 2012 och tillägg

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Denna föreskrift får tillämpas på handlingar som tillkommit vid upphandling från och med den 1 januari 1995. Umeå universitets Upphandlingspolicy:

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Dnr: LKS 2015-232 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-25, 54 Sid 1 (5) Policy för inköp och upphandling Denna policy innefattar

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Oxelösunds kommun Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Detta är en bilaga till Upphandlingspolicyn Riktlinjerna utgör ett komplement till Upphandlingspolicyn Dokumenttyp

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Upphandlingshandledning Norsjö kommun

Upphandlingshandledning Norsjö kommun Upphandlingshandledning Norsjö kommun Reviderad: 2013-05-08 Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-06-11 Innehållsförteckning 1. VAD ÄR UPPHANDLING?... 3 2. INKÖPSORGANISATION I NORSJÖ KOMMUN... 4 2.1. Upphandlande

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av upphandling i Finspångs kommun

Granskning av upphandling i Finspångs kommun Granskning av upphandling i Finspångs kommun 2007-03-02 Innehållsförteckning 1 Slutsatser... 1 2 Bakgrund och syfte... 2 3 Metod... 2 4 Lagregler... 3 5 Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling...

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: 2015-05-12 Förvaltning/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jessica Lifv Telefon: 0523-61 33 28 E-post: jessica.lifv@lysekil.se UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer