1(14) UPPHANDLINGSPOLICY. samt. regler och anvisningar. för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(14) UPPHANDLINGSPOLICY. samt. regler och anvisningar. för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun"

Transkript

1 1(14) UPPHANDLINGSPOLICY samt regler och anvisningar för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun

2 2(14) Innehållsförteckning: Allmän information sid. 3 Upphandlingspolicy sid. 4 Upphandling sid. 6 Regler och anvisningar sid. 6 Definitioner sid. 6 Beloppsgränser och delegationsbeslut sid. 7 Tröskelvärden sid. 9 Handläggningsrutin vid förenklad upphandling sid. 9 Handläggningsrutin vid direktupphandling sid. 10 Surahammar kommuns kommersiella villkor sid. 11 Miljö sid. 11 Facklig information och förhandling sid. 12 Leverantörskontroll sid. 12 AVROP FRÅN RAMAVTAL sid. 12 Varumottagning sid. 13 Fakturakontroll sid. 13 Köpråd Leasing och hyrköp sid. 14 Planera inköpen sid. 14 Regler för privatköp sid. 14 Försäljning av begagnad utrustning sid. 14

3 3(14) Allmän information Surahammar kommuns upphandlingspolicy samt regler och anvisningar för upphandlingsverksamheten är framtagna för att kommunen ska ha gemensamma riktlinjer inom hela organisationen samt att klara ansvarsregler ska finnas. Kommunen som juridisk person betraktas i lagens mening som en upphandlande enhet. Kommunen har en central inköpsenhet med professionell upphandlingskompetens för att ge råd och aktivt stöd till beställande och upphandlande verksamheter i den kommunala organisationen. Inköpsenheten har en viktig samordnande uppgift och upphandlar gemensamma ramavtal för hela organisationen. Eftersom kommunen fortfarande har ett begränsat antal ramavtal, är det viktigt att inköpsgruppen tar initiativ till att fler ramavtal sluts. Kommunen gör även gemensamma upphandlingar med andra kommuner, vilket är till fördel för vår kommun, genom att det på så sätt upphandlas större volymer. Ramavtalen återfinns på kommunens intranät Vid upphandling - kontrollera tänk om på det att: finns ramavtal för den vara/tjänst du - Kontrollera tänker om det köpa. finns ramavtal för den vara/tjänst du tänker - kontrollera köpa. Ramavtal om värdet finns på under din upphandling (G.) Förteckning kommer över att gällande ligga Inköpsavtal under eller år över tröskelvärdena - Kontrollera - kontrollera om värdet beloppsgränserna på din upphandling för direktupphandling kommer att ligga under - göra eller affärer över tröskelvärdena, enbart med seriösa beloppsgränserna företag för direktupphandling - spara alla dokument se sid. 7 som rör upphandlingen - Gör - affärer kontakta enbart alltid med inköpsfunktionen seriösa företag vid större inköp - Spara alla dokument som rör upphandlingen - Kontakta alltid inköpsenheten vid större inköp eller vid tveksamhet Har du frågor kontakta Inköpsansvarig: Owe Johansson, tfn.. (3)9122

4 4(14) Upphandlingspolicy Mål Surahammars kommun skall ha en väl fungerande och effektiv inköpsorganisation samt verka för en samverkan inom hela kommunkoncernen för att tillvarata de ekonomiska fördelar som stora inköpsvolymer kan ge. Surahammars kommuns anskaffningsverksamhet skall tillgodose behovet av varor och tjänster till lägsta möjliga totalkostnad. Den centrala inköpsenheten ska ge råd och stöd till beställande och upphandlande enheter i kommunens organisation samt verka för att effektivisera upphandlingen genom IT-tekniken. Lagar och regler vid offentlig upphandling All upphandling skall ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt de övriga lagar och regler som gäller vid offentlig upphandling. Ansvar Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att LOU samt antagna regler och anvisningar för upphandling efterlevs. Kommungemensamma upphandlingar och större komplicerade verksamhetsspecifika upphandlingar och ramavtal samordnas av inköpsenheten Ansvaret för enklare verksamhetsspecifika upphandlingar har respektive verksamhet. Respektive verksamhetschef ansvarar för att upphandling sker enligt gällande lagar och kommunens policy och riktlinjer. Upphandling Upphandling ska göras affärsmässigt, i konkurrens och på ett objektivt sätt. Ramavtal ska tecknas i så stor utsträckning som möjligt för att underlätta och effektivisera inköpen. Har ramavtal tecknats ska inköp ske via dessa avtal.

5 5(14) Upphandlande enheter ska följa förutom gällande lagar och regler, de regler och anvisningar för upphandlingsverksamheten, som utarbetats för Surahammars kommun. Miljö Kommunen skall använda en miljöanpassad upphandling. Produkter som innehåller förbjudna ämnen ska inte köpas in. Produkter med starka miljö- och hälsoskadliga effekter ska inte köpas in. Vid utvärdering av anbud ska produkter, som kan bedömas vara minst skadliga för miljö och människor i första hand väljas. Andra aspekter får vägas in i upphandlingen såsom funktion, kvalitet, pris mm. EKU-delegationens verktyg för miljöanpassad upphandling ska användas som hjälpmedel vid all upphandling. ( Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling) Se vidare kommersiella villkor sid. 11. Etik Kommunen som köpare ska uppträda på ett affärsetiskt och korrekt sätt mot sina anbudsgivare och leverantörer. Seriösa företag Kommunen ska endast anlita företag som är seriösa och som är solida och kompetenta samt fullgör sina skyldigheter gentemot samhället vad avser skatter och avgifter.

6 6(14) Regler och anvisningar För upphandling i Surahammars kommun Upphandling All upphandling skall ske enligt Lagen om offentlig upphandling ( LOU ), kommunens upphandlingspolicy samt övriga lagar och regler som gäller vid offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling är tvingande och kräver att reglerna följs. Om så ej sker finns ekonomiska sanktionsmöjligheter mot kommunen. Nämnden för offentlig upphandling (NOU ) är en statlig myndighet som har som uppgift att utöva tillsyn över att gällande lagar och regler efterlevs. Definitioner Upphandling - köp, leasing, hyra, eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster. Upphandlande enhet statliga, kommunala och andra myndigheter, kommunala bolag m m. Upphandling över tröskelvärdena Öppen upphandling alla leverantörer får lämna anbud. Selektiv upphandling vissa leverantörer inbjuds att lämna anbud. Förhandlad upphandling vissa leverantörer inbjuds att lämna anbud och förhandling upptas. Upphandling under tröskelvärdena Förenklad upphandling alla leverantörer får lämna anbud och förhandlingar kan upptas. Urvalsupphandling upphandling där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud och den upphandlande enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud. Direktupphandling upphandling alltid med skriftliga anbud. Ramavtal Ramavtal avtal som ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period.

7 7(14) Beloppsgränser och delegationsbeslut Vid nedanstående beloppsgränser ( 1 basbelopp = sek ) gäller följande förutsatt att ramavtal saknas: Varor Fakturavärde exkl. moms Typ av upphandling Upphandlingssätt Beslut 0 ½ basbelopp Direktupphandling Anbudsinfordran se sid.10 Dokumentation se sid 10 ½ - 2 basbelopp Direktupphandling Minst två anbudsgivare frågas; muntliga eller skriftliga anbud. Dokumentation se sid basbelopp Direktupphandling Minst tre anbudsgivare frågas. Alltid skriftliga anbud. Budgetansvarig Budgetansvarig Budgetansvarig och/eller inköpsansvarig Över 5 basbelopp men under euro Förenklad upp handling eller urvalsupphandling Annonsera i publikt databassystem samt på hemsidan*. Skriftlig förfrågan; skriftliga anbud. Administreras av eller upphandlas i samråd med inköpsfunktionen. Verksamhetschef och/eller inköpsansvarig Över euro Öppen upphandling i vissa fall selektiv eller förhandlad upphandling Annonseras i Official Journal, publik databas samt på hemsidan *. Skriftlig förfrågan, skriftliga anbud. Administreras av eller upphandlas i samråd med inköpsfunktionen. Nämnd

8 8(14) Tjänster och byggentreprenader Fakturavärde exkl. Typ av upphandling Upphandlingssätt Beslut moms 0 ½ basbelopp Direktupphandling Anbudsinfordran se sid.10 Budgetansvarig Dokumentation se sid.10 ½ - 2 basbelopp Direktupphandling Minst två anbudsgivare frågas; muntliga eller skriftliga anbud. Dokumentation se sid. 10. Budgetansvarig 2-5 basbelopp Direktupphandling Minst tre anbudsgivare frågas. Alltid skriftliga anbud. Budgetansvarig och/eller inköpsansvarig Över 5 basbelopp men under euro ( tjänster)/ Under euro (byggentreprenader) Förenklad upp handling eller urvalsupphandling Annonsera i publikt databassystem samt på hemsidan *. Skriftlig förfrågan, skriftliga anbud. Administreras av eller upphandlas i samråd med inköpsfunktionen. Byggentreprenader handlägges av berörd nämnd. Verksamhets - chef och/eller inköpsansvarig Över euro (tjänster)/ över euro (byggentreprenader) Öppen upphandling i vissa fall selektiv eller förhandlad upphandling Annonseras i Official Journal, publik databas samt på hemsidan *. Skriftlig förfrågan, skriftliga anbud. Administreras av eller upphandlas i samråd med inköpsfunktionen. Byggentreprenader handlägges av berörd nämnd. Nämnd * Annonsering i publik ( allmänt tillgänglig ) databas samt på kommunens hemsida görs av inköpsenheten. Respektive nämnd får delegera beslutanderätten samt utfärda anvisningar och riktlinjer inom sitt eget ansvarsområde.

9 9(14) Tröskelvärden (exkl. moms) Varor och tjänster: euro = sek Förhandsannonsering skall ske vid tröskelvärden euro = sek. Byggentreprenader: euro = sek. Förhandsannonsering skall ske vid tröskelvärde euro. Regeringen beslutar om tröskelvärdena, ovanstående gäller från och med 1 januari 2002.Vid beräkning av tröskelvärdena ska, om det gäller avtal, hela avtalets löptid samt optioner och förlängningsklausuler räknas in. En upphandling får inte delas upp i syfte att kringgå bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling. För upphandling som görs av en upphandlande enhet för sådan av enheten bedriven verksamhet inom vatten-, energi-, transport-, och telekommunikationsområdena gäller andra tröskelvärden Handläggningsrutin vid förenklad upphandling Följande handlingar upprättas vid upphandling: 1. Anbudsinbjudan (med kravspecifikation, kommersiella villkor och administrativa bestämmelser). 2. Sändlista (sekretess) 3. Anbudsprotokoll 4. Anbudssammanställning med anbudsbedömning 5. Beslutshandling/ Tilldelningsbeslut 6. Beställning / avtal Anbudsinbjudan skall vara skriftlig. Det är inte tillåtet att efterfråga ett visst märke eller fabrikat. Det är endast tillåtet om angivande av visst fabrikat endast ska ses som en vägledning om vad som efterfrågas. Detta ska då anges i förfrågningsunderlaget. Sista dag samt anvisningar för avlämnande av anbud ska anges. Anbudstid skall vara skälig (ca 4 veckor). Giltighetstid för anbud ska anges (datum). Upphandlingen ska annonseras i publik databas samt på kommunens hemsida ( kontakta inköpsenheten). Kopia på annonsen får skickas till utvalda leverantörer. Anbud skall vara skriftliga. Telefax godtas ej. Särskilda regler gäller för elektronisk överföring (e- post) av anbud. Anbudsprotokoll skall upprättas. Två personer ska närvara vid anbudsöppningen. Varje upphandlingsärende omfattas av sekretess tills avtal slutits eller ärendet avslutats på annat sätt. Skatte- och registreringskontroll ska genomföras.

10 10(14) Kvalificering ( Bedöma om företaget är kvalificerade enligt uppställda krav) Anbudsutvärdering ska ske utifrån i förfrågningsunderlaget angivna urvalskriterier (kan vara pris, driftskostnader, miljökriterier, leveranstid, kvalitetsrelaterade kriterier såsom utförande service m m). Kriterierna ska om möjligt rangordnas, vilket enligt NOU s tolkning i de flesta fall torde vara möjligt. Vid anbudsvärderingen ska även kriterierna viktas, d v s vilken vikt som tillmäts respektive kriterie. Prövning av anbud får inte göras mot andra kriterier än de som funnits med i anbudsinbjudan Anbud som inte uppfyller ställda krav får inte antas. Anbud som inkommer för sent får inte tas upp till prövning. Beslutsdokument ska finnas. Tilldelningsbesked skall lämnas till alla ej antagna anbudsgivare. Skriftligt avtal/beställning träffas med antagen leverantör. Ärendet ska alltid dokumenteras och förvaras hos den upphandlande Nämnden. Inköpsenheten kan vara behjälplig med råd och anvisningar etc. Handläggningsrutin vid Direktupphandling Upphandlingen skall alltid dokumenteras hos ansvarig Nämnd. Direktupphandling får endast göras om ramavtal saknas eller om synnerliga skäl föreligger. Samråd med inköpsenheten. Se 6 kap 22 LOU SFS 2002:594 Köpet kan göras genom muntlig förfrågan och muntligt anbud, som alltid skall bekräftas skriftligen för att undvika missförstånd om priser, villkor mm. Upprepade direktupphandlingar av samma vara / tjänst är inte tillåtet. I förekommande fall ska respektive verksamhet ta initiativ till att ramavtal tecknas. I de fall 1 kap 28 inte är tillämplig skall den upphandlande enheten, när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna detta snarast möjligt.

11 11(14) Surahammars kommuns kommersiella villkor Betalningsvillkor: Administrativa avgifter Dröjsmålsräntor: Referens: Fakturor: Fakturor betalas 30 dagar efter det att vi har mottagit fakturan (ankomstdatum) och godkänt varan / prestationen. Vi accepterar ej att order-, expeditions faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter påförs oss. De kommer att frånräknas före utbetalningen Kommunens grundläggande princip är att betala fakturor i rätt tid. Utöver dröjsmålsränta enligt räntelagen 1975:635 utgår inget skadestånd eller annan ersättning med anledning av försenad betalning. Det är ett krav att referens i form av beställningsnummer/ rekvisitionsnummer eller om dessa saknas, beställare samt leveransadress klart framgår på fakturan. Fakturakontrollen inom kommunen är centraliserad Rätt adress: Surahammars kommun Box Surahammar Leverantörens momsredovisnings nummer ska anges på fakturor. Miljö De kriterier som finns i verktyget för miljöanpassad Upphandling ska användas (EKU- delegationen). Om färdiga kriterier finns såsom Svanen, EU - blomman, Falken etc., kan hänvisning ske till dessa. Kemiska produkter ska vara märkta enligt kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter och Allmänna råd. Varuinformationsblad ska krävas för kemiska produkter. Innehållsdeklarationer ska krävas för livsmedel.

12 12(14) Facklig information och förhandling All upphandling, där egenregiverksamhet berörs, förhandlas med berörd personalorganisation. Formerna för förhandling kan variera, t ex MBL förhandling, samverkansgrupp, arbetsplatsträffar. Leverantörskontroll Innan leverantör anlitas ska kontroll göras: att leverantören innehar F skattesedel är registrerad för moms, arbetsgivaravgifter och preliminär A- skatt är registrerad med organisationsnummer ( om sådan skyldighet föreligger). att leverantören inte har obetalda skulder. blanketten företagsupplysningar ska fyllas i av leverantören dessutom ska blankett RSV 4820 (Begäran om upplysningar vid upphandling). Skall fyllas i av leverantören och bifogas anbudet. Surahammars kommun har ett previsionsavtal med Skattemyndigheten, informationen (finns på inköpsenheten) angående avtalet skall alltid bifogas förfrågningsunderlaget. AVROP FRÅN RAMAVTAL Avrop från ramavtal är ingen upphandling. Tecknade ramavtal är redan upphandlade i enligt med LOU och kan avropas till obegränsade belopp inom ramen för respektive avropares budgetansvar. Har ramavtal tecknats ska avrop ske via dessa avtal. Avvikelser från detta kan medföra skadeståndskrav från aktuell leverantör. En beställningsblankett/rekvisition ska användas för olika inköp, t ex avrop mot ramavtal. Blanketten finns sedan tidigare. Skriftliga beställningar ska eftersträvas. Dessa faxas eller skickas per post till leverantören. Beställningsblanketter/ rekvisitioner skall förvaras på betryggande sätt så att de inte kommer i orätta händer. Om telefonbeställning sker ska rekvisitions nummer och namn på beställaren anges till leverantör, som ska märka följesedlar och fakturor. Beställningsblankett bör ändå fyllas i, men originalet kastas istället för att skickas till leverantör.

13 13(14) Vid telefonbeställning skall särskilt poängteras att Surahammars kommun ska stå överst på fakturaadressen. Kopior sparas efter egen bedömning. VARUMOTTAGNING När varor anländer ska fraktsedel kontrolleras innan underskrift sker. Kontrollera att antalet kolli stämmer samt att emballaget inte är skadat (okulärbesiktning). Om avvikelser finns ska detta antecknas på fraktsedeln innan påskrift sker (t ex kolli saknas eller kolli skadat). Leveranser ska sedan snarast möjligt packas upp och kontrolleras mot följesedel och beställningskopia. Om innehållet är skadat eller om antalet inte stämmer, kontakta omgående leverantören. Om transportskada föreligger ska detta anmälas senast inom 8 dagar från leveransdatum till transportföretaget. Följesedel förvaras bakom beställningskopia. FAKTURAKONTROLL Fakturan skall efter ankomstregistreras enligt kommunens anvisningar och kontrolleras att den stämmer mot beställda och levererade varor. Pris, eventuell fraktkostnad eller andra avgifter ska kontrolleras att de stämmer. Därefter konteras fakturan och betalas. Se kommunens kommersiella villkor. Beakta kommunens rutiner för upplägg av leverantörer i leverantörsreskontran. Om fel finns på fakturan och överenskommelse om kreditfaktura träffats, ska ändå fakturan betalas. Särskild bevakning av kreditfakturan får då göras.

14 14(14) Köpråd Leasing och hyrköp Leasing och hyrköp av fordon, maskiner och inventarier är i de flesta fall en dålig affär för kommunen jämfört med direkt förvärv. Vid anskaffningen av personbilar är dock leasingalternativet det mest ekonomiska. Inför leasing/hyrköp kontaktas alltid Inköpsenheten. Planera inköpen Alltför små och impulsiva köp ger merkostnader (expeditionskostnader m m). Onödigt stora köp ger lagrings- och räntekostnader. Planerade köp bör eftersträvas. Regler för privatköp Det är ej tillåtet att beställa varor för eget bruk i kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att köpa varor eller tjänster från privatpersoner eller genom annons i t.ex. Gula tidningen. Vid inköp för kommunens räkning är det ej tillåtet att använda privata bonus-/medlemskort t.ex. Med Mera, ICA etc. FÖRSÄLJNING AV BEGAGNAD (UTRANGERAD) UTRUSTNING I första hand ska inbyte ske av bef. utrustning till leverantören. Inför försäljning av begagnad utrustning kontakta Inköpsenheten.

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upphandlings- och inköpspolicy för Emmaboda kommunkoncernen... 1 Anvisningar till

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, 171 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Inköpsrutin Norsjö kommun

Inköpsrutin Norsjö kommun Inköpsrutin Norsjö kommun Reviderad: 2013-05-08 Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-06-11 1 ALLMÄNNA INKÖPSREGLER Normalt gäller att följande regler ska tillämpas vid inköp av varor och tjänster för kommunens

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Granskning av upphandling i Finspångs kommun

Granskning av upphandling i Finspångs kommun Granskning av upphandling i Finspångs kommun 2007-03-02 Innehållsförteckning 1 Slutsatser... 1 2 Bakgrund och syfte... 2 3 Metod... 2 4 Lagregler... 3 5 Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling...

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer