Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Att exportera

2 Innehållet i Att exportera bygger i huvudsak på författningsbestämmelser som gällde den 1 januari 2002

3 Denna broschyr innehåller en översikt över tullbestämmelser om export och andra förfaranden m m som har det gemensamt att varor förs från Sverige till tredje land och därigenom lämnar Europeiska gemenskapen Broschyren ingår i en serie broschyrer i olika ämnen som ges ut av Tullverket I serien ingår också Att importera, Att söka kredittillstånd, Förenklade förfaranden vid import och Transitering av varor Tulldeklaration; normalförfarande eller förenklade förfaranden Tulldeklaration När man vill deklarera en vara för export eller något annat tullförfarande ska en tulldeklaration lämnas till Tullverket Tulldeklarationen kan lämnas antingen på blanketten enhetsdokumentet (ED) eller genom elektronisk överföring (EDI) Genom tulldatasystemet (TDS) finns det möjlighet att utnyttja EDI, dvs elektronisk överföring, för att lämna tulldeklarationer För att få lämna uppgifter elektroniskt behövs tillstånd från Tullverket Särskild information om elektronisk uppgiftslämning finns hos Tullverkets huvudkontor och hos tullregionerna I vissa sammanhang är det obligatoriskt att tulldeklarationen lämnas i elektronisk form För vissa tullförfaranden är det för närvarande inte möjligt att lämna tulldeklaration elektroniskt Användningen av enhetsdokumentet och uppgiftslämnandet vid handel med tredje land beskrivs i ED-handledningen (Tv ), som finns att få hos Tullverket Normalförfarande eller förenklade förfaranden När en tulldeklaration lämnas finns det möjlighet att använda normalförfarande eller något förenklat förfarande Normalförfarande innebär att en fullständig tulldeklaration lämnas till Tullverket i samband med att man önskar frigöra varan Tulldeklarationen lämnas på enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument till TDS I EG:s bestämmelser finns förenklade förfaranden för att lämna tulldeklaration i form av ofullständig deklaration, förenklat deklarationsförfarande och lokalt klareringsförfarande I Sverige finns förenklat deklarationsförfarande vid export och lokalt klareringsförfarande i form av förfarandet med godkänd exportör Vid båda dessa förenklade förfaranden används elektronisk uppgiftslämning Tullförfarandet export Exportförfarandet gör det möjligt för gemenskapsvaror att lämna EG:s tullområde Export ska medföra tillämpning av utförselformaliteter, inklusive handelspolitiska åtgärder och 1

4 i förekommande fall exporttullar Den som vill exportera en vara till tredje land ska lämna en tulldeklaration för export till Tullverket Normalförfarandet vid export Normalförfarandet vid export innebär att en fullständig tulldeklaration för export lämnas till Tullverket i samband med att exportören önskar frigöra varan för export Allmänt om tulldeklaration för export Tulldeklarationen lämnas på blad 1 och 3 av enhetsdokumentet (ED) eller genom ett elektroniskt dokument till TDS Vilka uppgifter som ska lämnas i deklarationen beskrivs i ED-handledningen Deklarationen kan lämnas av exportören själv eller genom ett ombud som han anlitar Varuposter i tulldeklaration Om en exportsändning innehåller varor, som i faktura eller annan motsvarande handling är särskilt upptagna med värden av högst kronor, får dessa varor, oavsett hur de klassificeras, i tulldeklarationen sammanräknas till en varupost Varuposten tas upp under den varukod enligt vilken huvuddelen av sändningen efter värdet räknat skall klassificeras Varor för vilka exportrestriktioner gäller eller för vilka exporttullar ska tas ut ska alltid deklareras till sina respektive varukoder Om en exportsändning innehåller varor som klassificeras enligt samma nummer i Kombinerade nomenklaturen, har samma bestämmelseland och exporteras under samma procedurkod och för vilka i övrigt gäller samma villkor, bör de i tulldeklarationen sammanräknas till en enda varupost eller i övrigt så få varuposter som möjligt Elektronisk tulldeklaration En tulldeklaration för export som lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS ska förses med ett tullidentifikationsnummer (tullid) ur den tullidserie som Tullverket tilldelat exportören Om deklarationen lämnas genom ombud för exportör, som också har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning, får tullid hämtas ur vilken som helst av tullidserierna Begäran om tullklarering En elektronisk tulldeklaration kan överföras till TDS innan exporten är avsedd att ske Tullklarering av varan sker dock först när exportören eller någon som företräder honom begärt tullklarering hos Tullverket Begäran om tullklarering får endast ske om uppgiftslämnaren har fått ett svarsmeddelande från TDS att tulldeklarationen tagits emot av TDS och accepterats för vidare bearbetning Begäran om tullklarering ska ske hos tullkontoret för den ort där varan finns Begäran om tullklarering kan framställas i tullkontorets expeditionslokal Skriftlig uppgift om ärendets tullid ska då lämnas Tullverkets blankett fordonsanmälan (Tv 650 1) bör användas Annan handling som innehåller de uppgifter som finns i den blanketten får användas Tullid ska anges så att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade 2

5 När tulldeklarationen lämnats genom ett elektroniskt dokument till TDS, t ex genom meddelande UNU är det är också möjligt att begära tullklarering elektroniskt genom meddelandet UBK som överförs till TDS senare Om lastplats anges i meddelandet kan ett klareringsbevis export (meddelande ZKB) genereras till mottagaren på den plats där varan förs ut ur Sverige och EU Blad 3 av ED eller motsvarande behöver då inte medfölja transporten Begäran om tullklarering ska ske inom 40 dagar från den dag då den elektroniska tulldeklarationen överfördes Om varorna som avsågs i deklarationen ska exporteras därefter, måste en ny tulldeklaration lämnas Den som lämnat en elektronisk tulldeklaration utan att sedan begära tullklarering inom föreskriven tid ska på anmaning lämna närmare upplysningar till kontrolltullkontoret om omständigheterna Övriga regler om tulldeklaration och tullklarering Det tullkontor där exportdeklarationen givits in kallas exporttullkontor När en tulldeklaration för export lämnas till Tullverket, eller när tullklarering begärs om deklarationen lämnats i elektronisk form, ska varan finnas tillgänglig för kontroll för exporttullkontoret Den som deklarerat en vara för export ska, om Tullverket begär det, vid tullklareringen visa fraktsedel eller annan motsvarande handling Sådan handling behöver dock inte visas om lastspecifikation lämnas Om varan redan är lastad i fordon, container eller annan motsvarande lastenhet när tulldeklarationen lämnas ska manifest eller annan förteckning över innehållet (lastspecifikation) lämnas till Tullverket i ett exemplar för hela lasten Lastspecifikation behöver inte lämnas om hela lasten omfattas av en enda tulldeklaration som lämnas skriftligt Om tulldeklarationen lämnats på blankett (ED) registrerar tulltjänstemannen de uppgifter som behövs i TDS Med stöd av den behandling av uppgifterna som sker i TDS kontrollerar exporttullkontoret i den utsträckning som behövs om uppgifterna i deklarationen är riktiga och om det finns något hinder för exporten (exportkontroll) Motsvarande prövning görs i fråga om en elektronisk tulldeklaration när tullklarering begärs Om exporttullkontoret finner att det inte finns något hinder för exporten, behandlas tulldeklarationen så att tullkontoret behåller blad 1 av ED och återlämnar blad 3 försett med tullid till den som lämnat in deklarationen I de fall tulldeklaration för export lämnas genom ett elektroniskt dokument får trafikanten en utskrift ur TDS som motsvarar blad 3 av ED Utskriften påtecknas av Tullverket i nedre vänstra hörnet Blad 3 av ED eller motsvarande, t ex utskrift ur TDS, och varorna som frigjorts för export ska uppvisas för tullen vid utfartstullkontoret, dvs där varan lämnar EG:s tullområde Klareringsbevis export (meddelande ZKB) Klareringsbevis export (meddelande ZKB) används för att elektroniskt överföra uppgifter från en av Tullverket klarerad exportdeklaration till en särskild mottagare på den plats, t ex utskeppningshamn eller flygplats, där varan förs ut ur Sverige och EU Mottagaren vet när han får 3

6 klareringsbevis export att varan frigjorts för export av Tullverket I normalfallet erhålls klareringsbevis export innan godset anländer Klareringsbevis export ersätter blad 3 av ED eller kommersiellt eller administrativt dokument och behöver inte visas upp för utfartstullkontoret i Sverige Transportören ska däremot ge sig till känna för mottagaren av klareringsbevis export och presentera t ex bokningsnummer/containernummer alternativt AWB-nummer/ flightnummer Mottagaren stämmer av uppgifter om godset mot uppgifterna i klareringsbevis export Till vilket tullkontor ska exportdeklarationen lämnas? Grundregeln i tullkodexen är att tulldeklarationen för export ska inges vid det tullkontor som är ansvarigt för övervakning av den plats där exportören är etablerad eller där varorna packas eller lastas för att sändas på export I de fall varorna sänds till en uppsamlingsplats där de packas exempelvis i en container för att vidarebefordras till tredje land finns inget som hindrar att exportdeklarationen lämnas till tullkontoret för den ort där varorna packas i containern Enbart det förhållandet att en lastenhet lastas på ett transportmedel, exempelvis om en lastbil eller en container tas ombord på en färja, medför inte att varorna i lastenheten kan anses ha lastats för att sändas på export på den ort där sådan ombordtagning sker Administrativa skäl Om grundregeln i tullkodexen av administrativa skäl inte kan tillämpas, får exportdeklarationen inges till varje tullkontor i den berörda medlemsstaten som är behörigt för ärendet i fråga I Sverige ska administrativa skäl, med de undantag som framgår av det följande, anses föreligga om en exportdeklaration på grund av tullkontorens begränsade öppettider inte kan inges till det första tullkontoret på vägen från den plats där exportören är etablerad till den plats där EG:s tullområde lämnas Välgrundade och styrkta skäl Om det finns välgrundade och styrkta skäl, får en exportdeklaration tas emot vid ett annat tullkontor än det som anges i grundregeln i tullkodexen Undantag från tillämpningen av välgrundade och styrkta skäl beskrivs nedan Välgrundade och styrkta skäl ska anses föreligga bl a i det fall när det tullkontor som är ansvarigt för att övervaka den ort som exportören är etablerad på är beläget på ett visst avstånd och åt fel håll, vilket gör det oekonomiskt att tillämpa grundregeln i tullkodexen Deklarationen får då godkännas av det första tullkontoret på vägen från etableringsorten till den plats där varorna lämnar EG:s tullområde När är administrativa resp välgrundade och styrkta skäl inte tillämpliga? Administrativa skäl respektive välgrundade och styrkta skäl är inte tillämpliga då exporten avser:

7 1 Varor som är underkastade exportrestriktioner Om företaget meddelats ett globalt tillstånd enligt 3 första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller om företaget åberopar ett generellt tillstånd enligt artikel 6 2 i eller bilaga II till förordningen (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden, får dock sådana varor som omfattas av dessa tillstånd deklareras för export vid ett annat tullkontor än det som anges i grundregeln i tullkodexen 2 Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än mervärdesskatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) 3 Varor för vilka exporttull ska tas ut 4 Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att tulldeklaration får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor 5 Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan (t ex aktiv förädling), om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att tulldeklaration för export eller anmälan om återexport får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor Hanteringen vid utfartstullkontoret Blad 3 av ED eller motsvarande, t ex utskrift ur TDS, och varorna som frigjorts för export ska uppvisas för tullen vid utfartstullkontoret Med utfartstullkontor förstås: a) för varor som exporteras med järnväg, post, flyg eller fartyg, det tullkontor som är behörigt på den plats där varorna övertas av järnvägsbolag, postmyndigheter, flygbolag eller rederier, för att enligt ett enda transportavtal transporteras till ett tredje land, b) för varor som exporteras via rörledning och för elektricitet, det tullkontor som är utsett av den medlemsstat där exportören är etablerad, c) för varor som exporteras på annat sätt eller under omständigheter som inte omfattas av a) och b), det sista tullkontoret innan varorna lämnar EG:s tullområde När det gäller varor som sänds till ett tredje land eller till ett utfartstullkontor under ett transiteringsförfarande, hanteras blad 3 av ED istället av avgångstullkontoret för transiteringen Utfartstullkontoret förvissar sig om att de uppvisade varorna överensstämmer med de som deklarerats och övervakar deras fysiska utförsel Om deklaranten angett RET-EXP i fält 44 i ED eller på annat sätt uttrycker sin önskan om att få tillbaka blad 3 intygar utfartstullkontoret varornas fysiska utförsel genom en påskrift på baksidan av blad 3 och överlämnar bladet till

8 den person som tillhandahöll det, eller om detta inte är möjligt, till en mellanhand, namngiven i fält 50 i ED, som är etablerad i utfartstullkontorets distrikt, så att denne kan återlämna bladet till deklaranten Påskriften utgörs av en stämpel med uppgift om tullkontorets namn samt datum När blad 3 av ED eller motsvarande visas vid utfartstullkontor som är beläget inom Sverige skall lastspecifikation lämnas i ett exemplar för hela lasten Lastspecifikation behöver inte lämnas om hela lasten omfattas av en enda tulldeklaration (dvs blad 3) Förenklade förfaranden vid export I Sverige tillämpas två slag av förenklade förfaranden vid export Det är fråga om förenklat deklarationsförfarande vid export respektive förfarandet med godkänd exportör För båda förfarandena gäller som förutsättning att det finns ett tillstånd från Tullverket att tillämpa förfarandet Förenklat deklarationsförfarande vid export Frågan om tillstånd att tillämpa förenklat deklarationsförfarande vid export prövas av sökandes kontrolltullkontor Ansökan prövas under förutsättning att exportören har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export Vid tillämpning av förenklat deklarationsförfarande ska exportören lämna en förenklad tulldeklaration på blad 1 och 3 av ED Deklarationen ska innehålla de uppgifter som framgår av EDhandledningen För den förenklade deklarationen tillämpas samma regler om till vilket tullkontor deklarationen ska lämnas som gäller för normalförfarandet vid export Om exporttullkontoret finner att det inte finns något hinder för export behandlas den förenklade deklarationen så, att tullkontoret behåller blad 1 av ED och återlämnar blad 3 till den som lämnat in deklarationen Blad 3 av ED och varorna ska uppvisas vid utfartstullkontoret på samma sätt som vid normalförfarandet vid export Exportören ska till sitt kontrolltullkontor lämna en kompletterande tulldeklaration senast tio dagar efter den dag då varan frigjordes för export Den kompletterande tulldeklarationen ska lämnas genom ett elektroniskt dokument (meddelande UFF) till TDS Reglerna om varuposter i en tulldeklaration för export enligt normalförfarandet tillämpas också vid förenklat deklarationsförfarande Tillstånd till förenklat deklarationsförfarande får inte tillämpas för: 1 Varor som är underkastade exportrestriktioner Om företaget meddelats ett globalt tillstånd enligt 3 första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller om företaget åberopar ett generellt tillstånd enligt artikel 6 2 i eller bilaga II till förordningen (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden, får dock sådana varor som omfattas av dessa tillstånd deklareras för export med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande

9 2 Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än mervärdesskatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov 3 Varor för vilka exporttull ska tas ut 4 Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas 5 Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan (t ex aktiv förädling), om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas Utan hinder av detta kan tullregionen i särskilt fall medge tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid export som också är tillämpligt för sådana varor Godkänd exportör Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör kan ges till exportör eller en speditör som, på uppdrag av en exportör, från sitt lager eller andra, av Tullverket anvisade eller godkända, platser ombesörjer export av varor till tredje land Tillstånd ges endast till företag som har fått Tullverkets tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export Ansökan om tillstånd prövas av den tullregion där företaget har sin huvudsakliga verksamhet Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner ska ansöka om tillstånd hos varje tullregion som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet Tillstånd kan medges en speditör som träffat överenskommelse med en eller flera exportörer om att hos respektive exportör få disponera visst utrymme (lager) varifrån speditören i egenskap av ombud ombesörjer exporten av varor till tredje land Varje sådant lager tilldelas särskild godslokalkod Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör får inte tillämpas för: 1 Varor som är underkastade exportrestriktioner Om företaget meddelats ett globalt tillstånd enligt 3 första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller om företaget åberopar ett generellt tillstånd enligt artikel 6 2 i eller bilaga II till förordningen (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden, får dock förfarandet med godkänd exportör tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd

10 2 Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än mervärdesskatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov 3 Varor för vilka exporttull ska tas ut 4 Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas 5 Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan (t ex aktiv förädling) annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas Utan hinder av detta kan tullregionen i särskilt fall medge tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör som också är tillämpligt för sådana varor I tillståndet att tillämpa förfarandet med godkänd exportör anges inom vilken tidsfrist och på vilket sätt den godkände exportören ska underrätta exporttullkontoret om sändningar som ska exporteras (avisering) Aviseringen ska utgöras av en elektronisk exportdeklaration med samtidig begäran om tullklarering (meddelande UGE) som överförs till TDS vid valfri tidpunkt före den angivna tidsfristen Aviseringen ska innehålla uppgift om godslokalkod samt tidpunkt då transporten ska påbörjas Reglerna om varuposter i en tulldeklaration för export enligt normalförfarandet tillämpas också vid förfarandet med godkänd exportör I tillståndet anges vilket tullkontor som ska vara exporttullkontor samt godslokalkod Transporten får påbörjas när den godkände exportören har tagit emot ett svarsmeddelande från TDS, ett s k CUSRES, med innebörden att ärendet klarerats av tulltjänsteman eller genom automatklarering, om exporttullkontoret inte meddelar annat för en enskild exportsändning Särskilda bestämmelser gäller enligt vad som föreskrivs i tillståndet då det är fråga om jordbruksprodukter för vilka det på grund av exporten görs anspråk på bidrag Om den godkände exportören finner att en uppgift som lämnats i aviseringen inte stämmer med det verkliga förhållandet ska han omedelbart underrätta exporttullkontoret om det Den godkände exportören ska innan godset avsänds ta ut blad 3 av enhetsdokumentet och förse detta med stämpel enligt vad som anges i tillståndet Den godkände exportören ska i fält 44 på blad 3 ange sitt tillståndsnummer och vilken tullregion som utfärdat tillståndet I fält 44 skall dessutom anges FÖRENKLAD EXPORT Referensnummer till bokföringen utgörs av tullid som ska framgå av utskriften Samtliga dessa uppgifter får efter medgivande från exporttullkontoret produceras i den godkände exportörens datasystem Efter medgivande från exporttullkontoret får på vissa villkor istället för blad 3 användas ett kommersiellt eller administrativt dokument

11 Blad 3 och varorna ska uppvisas vid utfartstullkontoret på samma sätt som vid tillämpning av normalförfarandet vid export Vid tillämpning av förfarandet med godkänd exportör gäller därutöver att när exportdeklarationen lämnas för en svensk persons räkning behöver blad 3 tas ut endast om deklaranten anser att han behöver utfartstullkontorets påteckning om varornas fysiska utförsel under förutsättning att exporttullkontoret och utfartstullkontoret är samma tullkontor I dessa fall ska blad 3 inte medfölja transporten utan bladet ska, på det sätt som sägs i tillståndet, inlämnas till exporttullkontoret för påteckning Meddelande UGE med lastplatskod används när export sker från ett utfartstullkontor i Sverige för att klareringsbevis export (meddelande ZKB) ska genereras till mottagaren på den plats där varan förs ut ur Sverige och EU Blad 3 av ED behöver inte medfölja transporten Om vissa transportuppgifter och lastplatskod inte är kända vid överföringen av meddelande UGE kan uppgifterna kompletteras inom sju dygn genom meddelande UGO Tullförfarandet passiv förädling Passiv förädling är ett förfarande som medger att gemenskapsvaror exporteras temporärt från EG:s tullområde för exempelvis reparation eller bearbetning och att de reparerade resp bearbetade varorna kan få återimporteras med fullständig eller partiell befrielse från importtullar Fullständig eller partiell befrielse från mervärdesskatt medges också under vissa omständigheter Tillstånd av Tullverket krävs för att få tillämpa förfarandet Tillstånd kan beviljas den person som låter utföra reparationen eller bearbetningen Ansökan om tillstånd att tillämpa förfarandet bör göras i god tid före exporten Tillståndet ska åberopas då exportören eller någon som företräder honom deklarerar varorna till förfarandet Ansökan görs på ansökningsblankett som finns hos tullregionen När varorna exporteras vid passiv förädling ska en tulldeklaration lämnas på ED blad 1 och 3 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS Deklarationen ska innehålla de uppgifter som framgår av ED-handledningen Vid reparation får ansökan om tillstånd göras direkt i tulldeklarationen Detta gäller dock inte om något förenklat förfarande för lämnande av tulldeklaration (t ex godkänd exportör) tillämpas Vid ansökan om tillstånd i tulldeklarationen ska samma uppgifter lämnas som vid normalt deklarationsförfarande med tillägg av vissa uppgifter som avser själva tillståndsfrågan Dessa uppgifter lämnas i fält 44 i ED eller i motsvarande utrymme i det elektroniska dokumentet om inte uppgifterna lämnas på en separat handling som bifogas tulldeklarationen Det framgår av ED-handledningen vilka uppgifter som ska lämnas Ett förenklat förfarande (t ex godkänd exportör) får tillämpas om det medgetts i tillstånd som utfärdats i förväg

12 Återexport Vid återexport av icke-gemenskapsvaror tillämpas de regler som gäller för tullförfarandet export Det innebär bland annat att en tulldeklaration ska lämnas Deklarationen ska fyllas i och behandlas på samma sätt som vid tullförfarandet export Proceduren återexport används bland annat då ett tullförfarande med ekonomisk verkan (aktiv förädling, lagring i tullager m fl ) avslutas genom att den aktuella varan förs ut ur gemenskapen Ursprungsintyg m m som utfärdas vid export från EG Detta avsnitt gäller dokument som krävs enligt frihandelsbestämmelser och dylikt för att tullförmån ska kunna åtnjutas i importlandet Ursprungscertifikat för andra ändamål utfärdas av svensk handelskammare Flertalet varuslag som exporteras från EG kan åtnjuta förmånsbehandling (tullfrihet eller reducerad tullavgift) i länder som åtagit sig detta i avtal med EG Varorna måste dock uppfylla avtalets ursprungsregler (eller de särskilda reglerna i unionsfördraget med Turkiet) Ett system för frihandeln i Europa har byggts ut successivt sedan år 1997 med tidigare existerande eller, i vissa fall, helt nya avtal som grund Systemet omfattar förutom EG:s medlemsländer även - EFTA-länderna, - de baltiska staterna, - Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, - Bulgarien, Rumänien, Slovenien och - Turkiet Därmed bildar dessa länder tillsammans ett enda frihandelsområde med tämligen fri rörlighet för varor EG har även träffat avtal om frihandel med - Mexiko, Israel, Sydafrika, Färöarna, Makedonien (FYROM), - Tunisien, Marocko, Cypern, Malta och med - Spanien (genom anslutningsakten) beträffande frihandeln med de spanska områdena Ceuta och Melilla samt med - den Palestinska befrielseorganisationen beträffande frihandeln med Västbanken och Gaza Mellan EG och Turkiet regleras tullförmånerna för flertalet varor genom tullunionsfördraget Ett frihandelsavtal gäller dock för kol- och stålvaror och ett liknande arrangemang för jordbruksvaror, andra än de industriprodukter som omfattas av tullunionen Tullunionen innebär att varor i en leverans normalt erhåller förmånsbehandling i Turkiet om de redan före exporten från EG varit i fri omsättning

13 Att varorna är förmånsberättigade ska styrkas med följande intyg som utfärdas i samband med exporten: - Varucertifikat EUR 1 eller exportörsdeklaration på fakturan ( fakturadeklaration ) är de intyg som gäller enligt frihandelsbestämmelserna Vid export till Cypern och Malta upp rättas dock exportörsdeklarationen på blankett EUR 2 - Varucertifikat A TR krävs för att kunna åberopa tullunionsfördraget med Turkiet Om varorna i detta fall tillika är förmånsberättigade ursprungsvaror i ovannämnda europeiska frihandelsområdet kan även en s k leverantörsdeklaration upprättas om importören begär det Ursprungsintyg kan även utfärdas vid export till U-länder m fl i fråga om material (t ex delar, halvfabrikat och komponenter) som har ursprung i EG Någon förmån åtnjuts inte i dessa länder vid import dit, men de produkter som framställs där av nämnda material kan i många fall åtnjuta förmånsbehandling vid återimport till EG Avtalstexter, ursprungsregler, regler om intyg m m publiceras fortlöpande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT) Exportrådet (telefon ) lämnar information om frihandelsreglerna genom telefonrådgivning, i Frihandelshandboken samt vid kurser (allmänna eller företagsanpassade) Även större tullregioner och vissa handelskammare anordnar kurser för företagen i bl a frihandelsreglerna De nämnda avtalen underlättar i hög grad internationaliseringen av tillverkning och försäljning Det blir därför allt mer nödvändigt för de flesta företag att vara väl insatta i frihandelsbestämmelserna, särskilt ursprungsreglerna Kontroll av de EUR 1- och A TR -certifikat, fakturadeklarationer och EUR 2-intyg som utfärdas i Sverige görs av Tullverket i efterhand stickprovsvis eller på begäran av tullmyndighet i importlandet Om kontrollen visat att intyget är materiellt felaktigt eller om exportören inte kunnat visa tillfredsställande att varorna uppfyller kraven för förmånsbehandling enligt avtalen, debiteras tull för varorna i importlandet Krav från köparna på kompensation för detta ställs ofta på exportföretagen Den som utfärdat eller ansökt om det felaktiga intyget riskerar dessutom att drabbas av rättslig påföljd Det är därför viktigt att se till att intygen är riktiga och att eventuellt nödvändigt skriftligt bevisunderlag finns redan då intyget utfärdas Exportrestriktioner För vissa varor gäller exportrestriktioner vilket medför att särskilda villkor måste vara uppfyllda innan varan får föras ut Detta kan exempelvis innebära att exportören ska kunna uppvisa nödvändigt tillstånd för tullkontoret innan varan frigörs för export Det gäller bl a för krigsmateriel och strategiska produkter samt vissa kulturföremål I en tulldeklaration för export ska lämnas uppgift om krav på utförseltillstånd och andra omständigheter som behövs för att avgöra om det finns något hinder för exporten

14 Komplettering och rättelse av tulldeklaration för export Om en exportör finner att uppgifter som lämnats i en tulldeklaration är ofullständiga eller felaktiga, ska han meddela detta till det tullkontor där tulldeklarationen har lämnats eller till det tullkontor där tullklarering har begärts, oavsett om detta görs före eller efter det att exporten skett Om tulldeklarationen har lämnats genom ett elektroniskt dokument och tullklarering ännu inte har begärts, ska meddelande om rättelse lämnas genom att en ny deklaration överförs till TDS Det nya dokumentet ska ges samma tullid som det tidigare En rättelse i form av ett elektroniskt dokument får bara göras av den som ursprungligen har överfört uppgifterna elektroniskt I de fall förenklat deklarationsförfarande tillämpas ska rättelse ske genom att ett skriftligt meddelande lämnas till exportörens kontrolltullkontor Om tulldeklarationen lämnats på blankett (ED) och tullklarering redan skett, ska därvid uppgift lämnas om vilken dag tulldeklarationen lämnades, exportörens organisations- eller personnummer och, om det är känt, det tullid som TDS gett sändningen, eller i annat fall sådana uppgifter som kan underlätta för tullkontoret att återfinna ärendet Om exporttull ska tas ut Från tid till annan händer det att exporttull ska tas ut för vissa varor vid export till tredje land Sedan Sveriges anslutning till EU har exporttullar förekommit endast i begränsad omfattning Detta har varit fallet periodvis för vissa jordbruksvaror I ED-handledningen anges vilka ytterligare uppgifter som behövs i tulldeklarationen för export om exporttull ska tas ut för varan I de fall exporttull tas ut meddelas tulltaxeringsbeslutet av Tullverket genom TDS i samma handling som tullräkning eller tullkvitto I vissa fall meddelas tulltaxeringsbeslutet på ett blad av tulldeklarationen eller genom en utskrift av ärendet ur TDS Tulltaxeringsbeslutet anses meddelat den dag då tullräkningen eller tullkvittot ställs ut När tulltaxeringsbeslutet meddelas på ett blad av tulldeklarationen eller genom en utskrift av ärendet ur TDS anses beslutet meddelat den dag då beslutet har fattats, enligt vad som antecknats eller stämplats på eller i övrigt framgår av handlingen Export av jordbruksvaror Vid export av vissa jordbruksvaror från EG:s tullområde utgår exportbidrag I de exportvägledningar som ges ut av Jordbruksverket framgår vilka varor som är berättigade till exportbidrag I ED-handledningen ges en beskrivning av vilka uppgifter som skall lämnas i

15 exportdeklarationen vid export av jordbruksvaror med anspråk på exportbidrag Vidare beskrivs blankett A Ansökan om exportbidrag, blankett B Redovisning av ingredienser och T5-kontrollexemplar Några tullbegrepp Tullkodex: rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT nr L 302, , s 1 ) Tillämpningskodex: kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT nr L 253, , s 1 ) EG:s tullområde är de områden som anges i artikel 3 i tullkodexen Tredje land är område som inte omfattas av EG:s tullområde Det svenska tullområdet är svenskt territorium Tullplats är plats där det finns tullkontor Kontrolltullkontor är vanligtvis den tullregion där ett företag bedriver sin verksamhet Godkänd tullbehandling: att varor hänförs till ett tullförfarande, att varor förs till en frizon eller ett frilager, att varor återexporteras från EG:s tullområde, att varor förstörs, att varor överlåts till statskassan Tullförfarande: - övergång till fri omsättning, - transitering, - lagring i tullager, - aktiv förädling, - bearbetning under tullkontroll, - temporör import, - passiv förädling, - export Tulldeklaration: den åtgärd genom vilken en person i föreskriven form och på föreskrivet sätt anger ett önskemål om att hänföra varor till ett visst tullförfarande Tullklarering är Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som anmälts till en godkänd tullbehandling ED: enhetsdokumentet

16 TDS: tulldatasystemet EDI: Electronic Data Interchange dvs elektronisk uppgiftslämning Information från Exportrådet Denna broschyr handlar om tullformaliteterna i Sverige vid export Däremot tar den inte upp sådana bestämmelser om tullförfaranden m m i importlandet som den svenske exportören måste ta hänsyn till För information om dessa hänvisas till Exportrådet (som även lämnar information om tullformaliteterna i Sverige vid export) Exportrådet tel: fax: e-post: se hemsida: www swedishtrade se Här kan exportörer bl a få upplysning om andra länders - importtullar och andra importavgifter/-skatter - importrestriktioner (importlicenskrav, importförbud etc ) - krav på dokument vid import - produktkrav (certifieringskrav, uppfyllande av standard etc ) för importvaror - valutarestriktioner och betalningsbestämmelser vid import - de särskilda importbestämmelser som gäller för livsmedel Dessutom ges information om de ursprungsregler och krav på ursprungsintyg som gäller enligt de frihandelsavtal som EU har ingått med ett stort antal länder och om de särskilda momsregler som gäller varuhandeln inom EU Bland de publikationer som Exportrådet ger ut på dessa områden kan nämnas Skeppningshandboken, Frihandelshandboken och Betalningsguide exportaffärer På Exportrådets hemsida www swedishtrade se finns dessutom ett flertal kostnadsfria nättjänster till hjälp i det praktiska exportarbetet, bl a : - Exportnytt - Upphandlingsnytt - Frihandelsguide - Landrapporter - Handelsstatistik - Länkbibliotek De olika blanketter som används i samband med export (enhetsdokument, varucertifikat EUR 1, tull- och konsulatfakturor etc ) kan beställas från Industrilitteratur AB, tel

17 Sverige som medlem i Europeiska unionen Sedan den 1 januari 1995 är Sverige medlem i Europeiska unionen Samtidigt blev även Finland och Österrike medlemmar EU består nu av 15 medlemsstater, nämligen följande: Belgien Irland Spanien Danmark Italien Storbritannien Finland Luxemburg Sverige Frankrike Nederländerna Tyskland Grekland Portugal Österrike EU är en tullunion, vilket bl a innebär att man har en gemensam tullmur mot omvärlden EU:s inre marknad medför att det i princip är fri rörlighet för varor mellan medlemsstaterna I tullsammanhang talar man om EG:s tullområde De områden som inte omfattas av detta kallas tredje land För att närmare klara ut hur det går till vid import eller export av varor från eller till tredje land finns bestämmelser som är tillämpliga i samtliga medlemsstater Grundläggande är rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (tullkodexen) och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (tillämpningskodexen) I Sverige finns kompletterande bestämmelser i bl a tullagen (2000:1281), tullförordningen (2000:1306) och tullordningen (TFS 2000:20) Hur får jag mer information från tullen? Du kan ringa vår Informationstjänst Du kan också kontakta våra tullinformatörer Titta gärna in på Tullverkets hemsida www tullverket se Där hittar du bl a adresser till tullregionerna, våra broschyrer och nyhetsbrevet Tullinformation

18 Tullverket Box STOCKHOLM Telefon www tullverket se Tv 790 4

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Export av varor. Vad är export? FAKTABLAD. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? FAKTABLAD. Europeiska Unionen FAKTABLAD Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 1. Omprövning av tillstånd till förenklade förfaranden 2. Projekt Avi_ImEx elektronisk anmälan import / underrättelse export Berör alla företag som efter omprövning får

Läs mer

TO 6 kap. Tillfälliga lager [2341]

TO 6 kap. Tillfälliga lager [2341] TO 6 kap. Tillfälliga lager [2341] 6 kap. Tillfälliga lager 1 [2341] I 3 kap. 6 11 [1820 1825] tullagen (2000:1281) och 14 19 [2014 2019] tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om tillfälliga

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Exportdeklaration för fartygsleverans

Exportdeklaration för fartygsleverans Kundanvisning för export 33 www.tulli.fi version 1.1 av 3.2.2014 ersätter version 1.0 av 14.12.2010 Exportdeklaration för fartygsleverans Version 1.0 av kundanvisningen 33 har uppdaterats i sin helhet.

Läs mer

Summarisk utförseldeklaration IE 615

Summarisk utförseldeklaration IE 615 AREX-kundanvisning 15 Summarisk utförseldeklaration www.tulli.fi Version 2.0, 12.4.2013 Ersätter version 1.0, 29.12.2011 Summarisk utförseldeklaration IE 615 Sammandrag I de fall där det för varor som

Läs mer

Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Storbritannien Tyskland Österrike

Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Storbritannien Tyskland Österrike Att importera Inledning Denna broschyr har tagits fram i första hand till dig som vill börja importera. Den handlar om vad som gäller vid import av varor från tredje land, dvs. från ett område som inte

Läs mer

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676])

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Bilaga 37d Del I Reservrutin Kapitel I Allmänna bestämmelser 1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Referensguide till EDImeddelanden. och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället

Referensguide till EDImeddelanden. och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället Referensguide till EDImeddelanden vid export och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REFERENSGUIDE TILL EDI-MEDDELANDEN VID EXPORT 4 1 ALLMÄNT 4 2 MEDDELANDEN

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. Tullfrihetsförordning [551] Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. Inledande bestämmelser 1 [551] I denna förordning finns föreskrifter om bl.a. sådan frihet från tull som anges i 1 lagen (1994:1547)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder FAKTABLAD Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 2 Tillämpningskodex Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt Kapitel 1 Definitioner... 501 Kapitel 2 Beslut... 503 Kapitel 3 Databehandling...

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

Nya tullregler i EU 1 maj 2016

Nya tullregler i EU 1 maj 2016 Nya tullregler i EU 1 maj 2016 Oslo den 19 oktober 2015 Kenneth Persson Tullverket Fyra huvudspår UCC (Unionstullkodexen) är beslutad Tillämpningsföreskrifterna (UCC DA/GA) beslut förväntas under hösten

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande Kundanvisning för transitering 5/2012 www.tulli.fi Reservförfarande vid T- och TIR-transitering 7.11.2012 Reservförfarande vid T och TIR transitering Tullstyrelsen har utfärdat en föreskrift (TMD 170/010/2010)

Läs mer

Skattefrihet från moms

Skattefrihet från moms Skattefrihet från moms Skatteupplag, tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager Utgiven av Riksskatteverket och Tullverket 1 Nya regler om skattefrihet från moms Den 1 januari 1996 infördes nya regler

Läs mer

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning 6 www.tulli.fi 29.12.2010 Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande 1 Tillämpningsområde

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

KGH Presentation June 14, 2011

KGH Presentation June 14, 2011 Gränshinder 37: Utredning om moms på tjänster utförda i Norge av svenskt företag Page 1 (20) RAPPORT Förstudie 1 Gränshinder 37: Utredning om moms på tjänster utförda i Norge av svenskt företag KGH Presentation

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015. Välkomna!

Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015. Välkomna! Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015 Välkomna! Agenda (Lunch 12.00-13.00, fika 14.30-14.45) 1. Inledning, information från sponsor / projektledning. 2. Börläge (uppdaterad utkast) normalförfarande

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR WORKSHOP FRAMTIDA TULLHANTERING

MINNESANTECKNINGAR WORKSHOP FRAMTIDA TULLHANTERING PROTOKOLL 1 (7) Kommunikationsavdelningen Datum Dnr Katarina Brodin 2015-03-16 STY 2013-721 Tel. 040-6613390 Ert datum Er referens katarina.brodin@tullverket.se 2013-03-04 Katarina Brodin MINNESANTECKNINGAR

Läs mer

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Denna ändring innehåller sid. 1:71 72, 1:101 102, 1:139 142 d, 1:144 a 150 f, 1:157 (162)164, 1:169 172 b, 1:365 366 b, 1:371 372 b, 1:600 le lf, 1:600 o p, 1:601

Läs mer

Kredittillstånd 2 [2771] I 5 kap. 8 [1857] tullagen (2000:1281) anges vilka som kan beviljas betalningsanstånd för tull (kredittillstånd).

Kredittillstånd 2 [2771] I 5 kap. 8 [1857] tullagen (2000:1281) anges vilka som kan beviljas betalningsanstånd för tull (kredittillstånd). TO 19 kap. Uppbörd [2770] 19 kap. Uppbörd 1 [2770] I 5 kap. ([1850] o.f.) tullagen (2000:1281) finns bl.a. bestämmelser om uppbörd, återbetalning och eftergift av tull samt om ränta och indrivning m.m.

Läs mer

ATT GÖRA AFFÄRER MED NORGE TULL EN INTRODUKTION Norges Hus 24 April 2013

ATT GÖRA AFFÄRER MED NORGE TULL EN INTRODUKTION Norges Hus 24 April 2013 ATT GÖRA AFFÄRER MED NORGE TULL EN INTRODUKTION Norges Hus 24 April 2013 CUSTOMS CUSTOMS VAT DECLARATION REPRESENTATION REPRESENTATION CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTINGACADEMY CUSTOMS CUSTOMS

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Tullverket föreslår ändringar i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfarande m.m. (tullordning).

Tullverket föreslår ändringar i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfarande m.m. (tullordning). Effektiv Handel Datum Dnr Jenny Jensen 2014-11-12 STY 2014-772 Tel. 040-661 32 82 jenny.jensen@tullverket.se Ert datum Er referens Meddelande om varans värde för tulländamål Konsekvensutredning enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (11) RAPPORT Förstudie 2 Gränshinder 57: Utredning om momsproblematik på förädling av produkter KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (11) 1. SAMMANFATTNING KGH Consulting

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Ändring nr 75 (48 blad) till TFH III:1

Ändring nr 75 (48 blad) till TFH III:1 Ändring nr 75 (48 blad) till TFH III:1 Denna ändring innehåller sid. 1:112 c f, 1:368 a 370, 1:844 k ld, 1:917 918 b, 1:923 924, 1:936 a b, 1:1301 1388, 2:4 a b, 2:10 a d, 2:21 22 b, 2:35 (38)50, 2:60

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Referensgruppsmöte, 5 februari, 2015

Referensgruppsmöte, 5 februari, 2015 Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 5 februari, 2015 Välkomna! Agenda (Lunch 12.00-13.00, fika 14.30-14.45) 1. Inledning / Information från sponsor / projektledning 2. Börläge (uppdaterad utkast) normalförfarande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia Förordning 147/2003, Somalia [10281] Somalia Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar Tulltjänster Effektiv tullhantering spar tid och pengar Om Tullhantering Tullhantering är något som många företag upplever som krångligt. Det är också en del av logistikkostnaderna där det kan finnas stor

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter TFS 1998:36 i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar) ändringar införda t.o.m. TFS 2004:25 som utkom från trycket 28 juni 2004 Åberopade bemyndiganden TFS 1998:36; 11 kap. 3 yrkestrafikförordningen

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Ylva Ehrnrooth, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:21) om Tullverkets

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Yttrande. Handläggare, tel Ert datum Er referens. Yvonne Hilner, 040-66 132 45

Yttrande. Handläggare, tel Ert datum Er referens. Yvonne Hilner, 040-66 132 45 Yttrande Effektiv handel Datum Dnr 2007-03-22 TV1-2007-2634 Handläggare, tel Ert datum Er referens Yvonne Hilner, 040-66 132 45 Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden EU-kommissionens

Läs mer

Rådets förordning (EU) nr 401/2013 av den 2 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av förordning (EG) nr 194/2008

Rådets förordning (EU) nr 401/2013 av den 2 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av förordning (EG) nr 194/2008 Förordning 401/2013, Myanmar/Burma [10321] Myanmar/Burma Rådets förordning (EU) nr 401/2013 av den 2 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av förordning (EG) nr 194/2008

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör

Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör Vem är jag Per Holgersson, nationell specialist immaterialrätt per.holgersson@tullverket.se Tel: 08/456 65 39 1 Rättslig bakgrund Tullverkets befogenheter

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om gränstullsamarbete med Danmark; SFS 2000:604 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 15 juni 2000. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

TAXUD/B2/047/2011 Rev.3

TAXUD/B2/047/2011 Rev.3 EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 17 april 2012 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer

EU-ägget - regler vid leverans av varor

EU-ägget - regler vid leverans av varor Moms - Internationell varuhandel Tulldagen 2 oktober 2012 Olof Lundqvist, Ernst & Young EU-ägget - regler vid leverans av varor 1. Varan lämnar inte Sverige = svensk moms 2. Om köparen har VAT-nr från

Läs mer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014 KGH Customs Academy har etablerats för att säkerställa hög kvalitet och kunskap inom KGH samt för att erbjuda våra kunder likvärdig möjlighet till kunskaper inom tull, moms och internationell handel. Vi

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Vad ingår i tullvärdet?

Vad ingår i tullvärdet? Vad ingår i tullvärdet? 2 VAD INGÅR I TULLVÄRDET? Den här broschyren vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet

Läs mer

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET Tullkontor/tullid Innan du fyller i blanketten kan du gå in på vår webbplats, tullverket.se/flytta till Sverige från ett land utanför EU och läsa om skillnaden mellan

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Nyheter på tullområdet

Nyheter på tullområdet Nyheter på tullområdet ATA-carnet- och intygsseminariet Bryssel 17 19 september 2014 Per Anders Lorentzon Införandet av UCC UCC Union Customs Code (Unionens Tullkodex) Diskussionerna började för ca 10

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO)

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO) EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 28 maj 2014 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer

En ny svensk tullagstiftning

En ny svensk tullagstiftning En ny svensk tullagstiftning Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen Stockholm 2015 SOU 2015:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer