Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Att exportera

2 Innehållet i Att exportera bygger i huvudsak på författningsbestämmelser som gällde den 1 januari 2002

3 Denna broschyr innehåller en översikt över tullbestämmelser om export och andra förfaranden m m som har det gemensamt att varor förs från Sverige till tredje land och därigenom lämnar Europeiska gemenskapen Broschyren ingår i en serie broschyrer i olika ämnen som ges ut av Tullverket I serien ingår också Att importera, Att söka kredittillstånd, Förenklade förfaranden vid import och Transitering av varor Tulldeklaration; normalförfarande eller förenklade förfaranden Tulldeklaration När man vill deklarera en vara för export eller något annat tullförfarande ska en tulldeklaration lämnas till Tullverket Tulldeklarationen kan lämnas antingen på blanketten enhetsdokumentet (ED) eller genom elektronisk överföring (EDI) Genom tulldatasystemet (TDS) finns det möjlighet att utnyttja EDI, dvs elektronisk överföring, för att lämna tulldeklarationer För att få lämna uppgifter elektroniskt behövs tillstånd från Tullverket Särskild information om elektronisk uppgiftslämning finns hos Tullverkets huvudkontor och hos tullregionerna I vissa sammanhang är det obligatoriskt att tulldeklarationen lämnas i elektronisk form För vissa tullförfaranden är det för närvarande inte möjligt att lämna tulldeklaration elektroniskt Användningen av enhetsdokumentet och uppgiftslämnandet vid handel med tredje land beskrivs i ED-handledningen (Tv ), som finns att få hos Tullverket Normalförfarande eller förenklade förfaranden När en tulldeklaration lämnas finns det möjlighet att använda normalförfarande eller något förenklat förfarande Normalförfarande innebär att en fullständig tulldeklaration lämnas till Tullverket i samband med att man önskar frigöra varan Tulldeklarationen lämnas på enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument till TDS I EG:s bestämmelser finns förenklade förfaranden för att lämna tulldeklaration i form av ofullständig deklaration, förenklat deklarationsförfarande och lokalt klareringsförfarande I Sverige finns förenklat deklarationsförfarande vid export och lokalt klareringsförfarande i form av förfarandet med godkänd exportör Vid båda dessa förenklade förfaranden används elektronisk uppgiftslämning Tullförfarandet export Exportförfarandet gör det möjligt för gemenskapsvaror att lämna EG:s tullområde Export ska medföra tillämpning av utförselformaliteter, inklusive handelspolitiska åtgärder och 1

4 i förekommande fall exporttullar Den som vill exportera en vara till tredje land ska lämna en tulldeklaration för export till Tullverket Normalförfarandet vid export Normalförfarandet vid export innebär att en fullständig tulldeklaration för export lämnas till Tullverket i samband med att exportören önskar frigöra varan för export Allmänt om tulldeklaration för export Tulldeklarationen lämnas på blad 1 och 3 av enhetsdokumentet (ED) eller genom ett elektroniskt dokument till TDS Vilka uppgifter som ska lämnas i deklarationen beskrivs i ED-handledningen Deklarationen kan lämnas av exportören själv eller genom ett ombud som han anlitar Varuposter i tulldeklaration Om en exportsändning innehåller varor, som i faktura eller annan motsvarande handling är särskilt upptagna med värden av högst kronor, får dessa varor, oavsett hur de klassificeras, i tulldeklarationen sammanräknas till en varupost Varuposten tas upp under den varukod enligt vilken huvuddelen av sändningen efter värdet räknat skall klassificeras Varor för vilka exportrestriktioner gäller eller för vilka exporttullar ska tas ut ska alltid deklareras till sina respektive varukoder Om en exportsändning innehåller varor som klassificeras enligt samma nummer i Kombinerade nomenklaturen, har samma bestämmelseland och exporteras under samma procedurkod och för vilka i övrigt gäller samma villkor, bör de i tulldeklarationen sammanräknas till en enda varupost eller i övrigt så få varuposter som möjligt Elektronisk tulldeklaration En tulldeklaration för export som lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS ska förses med ett tullidentifikationsnummer (tullid) ur den tullidserie som Tullverket tilldelat exportören Om deklarationen lämnas genom ombud för exportör, som också har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning, får tullid hämtas ur vilken som helst av tullidserierna Begäran om tullklarering En elektronisk tulldeklaration kan överföras till TDS innan exporten är avsedd att ske Tullklarering av varan sker dock först när exportören eller någon som företräder honom begärt tullklarering hos Tullverket Begäran om tullklarering får endast ske om uppgiftslämnaren har fått ett svarsmeddelande från TDS att tulldeklarationen tagits emot av TDS och accepterats för vidare bearbetning Begäran om tullklarering ska ske hos tullkontoret för den ort där varan finns Begäran om tullklarering kan framställas i tullkontorets expeditionslokal Skriftlig uppgift om ärendets tullid ska då lämnas Tullverkets blankett fordonsanmälan (Tv 650 1) bör användas Annan handling som innehåller de uppgifter som finns i den blanketten får användas Tullid ska anges så att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade 2

5 När tulldeklarationen lämnats genom ett elektroniskt dokument till TDS, t ex genom meddelande UNU är det är också möjligt att begära tullklarering elektroniskt genom meddelandet UBK som överförs till TDS senare Om lastplats anges i meddelandet kan ett klareringsbevis export (meddelande ZKB) genereras till mottagaren på den plats där varan förs ut ur Sverige och EU Blad 3 av ED eller motsvarande behöver då inte medfölja transporten Begäran om tullklarering ska ske inom 40 dagar från den dag då den elektroniska tulldeklarationen överfördes Om varorna som avsågs i deklarationen ska exporteras därefter, måste en ny tulldeklaration lämnas Den som lämnat en elektronisk tulldeklaration utan att sedan begära tullklarering inom föreskriven tid ska på anmaning lämna närmare upplysningar till kontrolltullkontoret om omständigheterna Övriga regler om tulldeklaration och tullklarering Det tullkontor där exportdeklarationen givits in kallas exporttullkontor När en tulldeklaration för export lämnas till Tullverket, eller när tullklarering begärs om deklarationen lämnats i elektronisk form, ska varan finnas tillgänglig för kontroll för exporttullkontoret Den som deklarerat en vara för export ska, om Tullverket begär det, vid tullklareringen visa fraktsedel eller annan motsvarande handling Sådan handling behöver dock inte visas om lastspecifikation lämnas Om varan redan är lastad i fordon, container eller annan motsvarande lastenhet när tulldeklarationen lämnas ska manifest eller annan förteckning över innehållet (lastspecifikation) lämnas till Tullverket i ett exemplar för hela lasten Lastspecifikation behöver inte lämnas om hela lasten omfattas av en enda tulldeklaration som lämnas skriftligt Om tulldeklarationen lämnats på blankett (ED) registrerar tulltjänstemannen de uppgifter som behövs i TDS Med stöd av den behandling av uppgifterna som sker i TDS kontrollerar exporttullkontoret i den utsträckning som behövs om uppgifterna i deklarationen är riktiga och om det finns något hinder för exporten (exportkontroll) Motsvarande prövning görs i fråga om en elektronisk tulldeklaration när tullklarering begärs Om exporttullkontoret finner att det inte finns något hinder för exporten, behandlas tulldeklarationen så att tullkontoret behåller blad 1 av ED och återlämnar blad 3 försett med tullid till den som lämnat in deklarationen I de fall tulldeklaration för export lämnas genom ett elektroniskt dokument får trafikanten en utskrift ur TDS som motsvarar blad 3 av ED Utskriften påtecknas av Tullverket i nedre vänstra hörnet Blad 3 av ED eller motsvarande, t ex utskrift ur TDS, och varorna som frigjorts för export ska uppvisas för tullen vid utfartstullkontoret, dvs där varan lämnar EG:s tullområde Klareringsbevis export (meddelande ZKB) Klareringsbevis export (meddelande ZKB) används för att elektroniskt överföra uppgifter från en av Tullverket klarerad exportdeklaration till en särskild mottagare på den plats, t ex utskeppningshamn eller flygplats, där varan förs ut ur Sverige och EU Mottagaren vet när han får 3

6 klareringsbevis export att varan frigjorts för export av Tullverket I normalfallet erhålls klareringsbevis export innan godset anländer Klareringsbevis export ersätter blad 3 av ED eller kommersiellt eller administrativt dokument och behöver inte visas upp för utfartstullkontoret i Sverige Transportören ska däremot ge sig till känna för mottagaren av klareringsbevis export och presentera t ex bokningsnummer/containernummer alternativt AWB-nummer/ flightnummer Mottagaren stämmer av uppgifter om godset mot uppgifterna i klareringsbevis export Till vilket tullkontor ska exportdeklarationen lämnas? Grundregeln i tullkodexen är att tulldeklarationen för export ska inges vid det tullkontor som är ansvarigt för övervakning av den plats där exportören är etablerad eller där varorna packas eller lastas för att sändas på export I de fall varorna sänds till en uppsamlingsplats där de packas exempelvis i en container för att vidarebefordras till tredje land finns inget som hindrar att exportdeklarationen lämnas till tullkontoret för den ort där varorna packas i containern Enbart det förhållandet att en lastenhet lastas på ett transportmedel, exempelvis om en lastbil eller en container tas ombord på en färja, medför inte att varorna i lastenheten kan anses ha lastats för att sändas på export på den ort där sådan ombordtagning sker Administrativa skäl Om grundregeln i tullkodexen av administrativa skäl inte kan tillämpas, får exportdeklarationen inges till varje tullkontor i den berörda medlemsstaten som är behörigt för ärendet i fråga I Sverige ska administrativa skäl, med de undantag som framgår av det följande, anses föreligga om en exportdeklaration på grund av tullkontorens begränsade öppettider inte kan inges till det första tullkontoret på vägen från den plats där exportören är etablerad till den plats där EG:s tullområde lämnas Välgrundade och styrkta skäl Om det finns välgrundade och styrkta skäl, får en exportdeklaration tas emot vid ett annat tullkontor än det som anges i grundregeln i tullkodexen Undantag från tillämpningen av välgrundade och styrkta skäl beskrivs nedan Välgrundade och styrkta skäl ska anses föreligga bl a i det fall när det tullkontor som är ansvarigt för att övervaka den ort som exportören är etablerad på är beläget på ett visst avstånd och åt fel håll, vilket gör det oekonomiskt att tillämpa grundregeln i tullkodexen Deklarationen får då godkännas av det första tullkontoret på vägen från etableringsorten till den plats där varorna lämnar EG:s tullområde När är administrativa resp välgrundade och styrkta skäl inte tillämpliga? Administrativa skäl respektive välgrundade och styrkta skäl är inte tillämpliga då exporten avser:

7 1 Varor som är underkastade exportrestriktioner Om företaget meddelats ett globalt tillstånd enligt 3 första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller om företaget åberopar ett generellt tillstånd enligt artikel 6 2 i eller bilaga II till förordningen (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden, får dock sådana varor som omfattas av dessa tillstånd deklareras för export vid ett annat tullkontor än det som anges i grundregeln i tullkodexen 2 Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än mervärdesskatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) 3 Varor för vilka exporttull ska tas ut 4 Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att tulldeklaration får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor 5 Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan (t ex aktiv förädling), om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att tulldeklaration för export eller anmälan om återexport får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor Hanteringen vid utfartstullkontoret Blad 3 av ED eller motsvarande, t ex utskrift ur TDS, och varorna som frigjorts för export ska uppvisas för tullen vid utfartstullkontoret Med utfartstullkontor förstås: a) för varor som exporteras med järnväg, post, flyg eller fartyg, det tullkontor som är behörigt på den plats där varorna övertas av järnvägsbolag, postmyndigheter, flygbolag eller rederier, för att enligt ett enda transportavtal transporteras till ett tredje land, b) för varor som exporteras via rörledning och för elektricitet, det tullkontor som är utsett av den medlemsstat där exportören är etablerad, c) för varor som exporteras på annat sätt eller under omständigheter som inte omfattas av a) och b), det sista tullkontoret innan varorna lämnar EG:s tullområde När det gäller varor som sänds till ett tredje land eller till ett utfartstullkontor under ett transiteringsförfarande, hanteras blad 3 av ED istället av avgångstullkontoret för transiteringen Utfartstullkontoret förvissar sig om att de uppvisade varorna överensstämmer med de som deklarerats och övervakar deras fysiska utförsel Om deklaranten angett RET-EXP i fält 44 i ED eller på annat sätt uttrycker sin önskan om att få tillbaka blad 3 intygar utfartstullkontoret varornas fysiska utförsel genom en påskrift på baksidan av blad 3 och överlämnar bladet till

8 den person som tillhandahöll det, eller om detta inte är möjligt, till en mellanhand, namngiven i fält 50 i ED, som är etablerad i utfartstullkontorets distrikt, så att denne kan återlämna bladet till deklaranten Påskriften utgörs av en stämpel med uppgift om tullkontorets namn samt datum När blad 3 av ED eller motsvarande visas vid utfartstullkontor som är beläget inom Sverige skall lastspecifikation lämnas i ett exemplar för hela lasten Lastspecifikation behöver inte lämnas om hela lasten omfattas av en enda tulldeklaration (dvs blad 3) Förenklade förfaranden vid export I Sverige tillämpas två slag av förenklade förfaranden vid export Det är fråga om förenklat deklarationsförfarande vid export respektive förfarandet med godkänd exportör För båda förfarandena gäller som förutsättning att det finns ett tillstånd från Tullverket att tillämpa förfarandet Förenklat deklarationsförfarande vid export Frågan om tillstånd att tillämpa förenklat deklarationsförfarande vid export prövas av sökandes kontrolltullkontor Ansökan prövas under förutsättning att exportören har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export Vid tillämpning av förenklat deklarationsförfarande ska exportören lämna en förenklad tulldeklaration på blad 1 och 3 av ED Deklarationen ska innehålla de uppgifter som framgår av EDhandledningen För den förenklade deklarationen tillämpas samma regler om till vilket tullkontor deklarationen ska lämnas som gäller för normalförfarandet vid export Om exporttullkontoret finner att det inte finns något hinder för export behandlas den förenklade deklarationen så, att tullkontoret behåller blad 1 av ED och återlämnar blad 3 till den som lämnat in deklarationen Blad 3 av ED och varorna ska uppvisas vid utfartstullkontoret på samma sätt som vid normalförfarandet vid export Exportören ska till sitt kontrolltullkontor lämna en kompletterande tulldeklaration senast tio dagar efter den dag då varan frigjordes för export Den kompletterande tulldeklarationen ska lämnas genom ett elektroniskt dokument (meddelande UFF) till TDS Reglerna om varuposter i en tulldeklaration för export enligt normalförfarandet tillämpas också vid förenklat deklarationsförfarande Tillstånd till förenklat deklarationsförfarande får inte tillämpas för: 1 Varor som är underkastade exportrestriktioner Om företaget meddelats ett globalt tillstånd enligt 3 första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller om företaget åberopar ett generellt tillstånd enligt artikel 6 2 i eller bilaga II till förordningen (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden, får dock sådana varor som omfattas av dessa tillstånd deklareras för export med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande

9 2 Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än mervärdesskatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov 3 Varor för vilka exporttull ska tas ut 4 Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas 5 Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan (t ex aktiv förädling), om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas Utan hinder av detta kan tullregionen i särskilt fall medge tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid export som också är tillämpligt för sådana varor Godkänd exportör Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör kan ges till exportör eller en speditör som, på uppdrag av en exportör, från sitt lager eller andra, av Tullverket anvisade eller godkända, platser ombesörjer export av varor till tredje land Tillstånd ges endast till företag som har fått Tullverkets tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export Ansökan om tillstånd prövas av den tullregion där företaget har sin huvudsakliga verksamhet Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner ska ansöka om tillstånd hos varje tullregion som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet Tillstånd kan medges en speditör som träffat överenskommelse med en eller flera exportörer om att hos respektive exportör få disponera visst utrymme (lager) varifrån speditören i egenskap av ombud ombesörjer exporten av varor till tredje land Varje sådant lager tilldelas särskild godslokalkod Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör får inte tillämpas för: 1 Varor som är underkastade exportrestriktioner Om företaget meddelats ett globalt tillstånd enligt 3 första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller om företaget åberopar ett generellt tillstånd enligt artikel 6 2 i eller bilaga II till förordningen (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden, får dock förfarandet med godkänd exportör tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd

10 2 Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än mervärdesskatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov 3 Varor för vilka exporttull ska tas ut 4 Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas 5 Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan (t ex aktiv förädling) annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas Utan hinder av detta kan tullregionen i särskilt fall medge tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör som också är tillämpligt för sådana varor I tillståndet att tillämpa förfarandet med godkänd exportör anges inom vilken tidsfrist och på vilket sätt den godkände exportören ska underrätta exporttullkontoret om sändningar som ska exporteras (avisering) Aviseringen ska utgöras av en elektronisk exportdeklaration med samtidig begäran om tullklarering (meddelande UGE) som överförs till TDS vid valfri tidpunkt före den angivna tidsfristen Aviseringen ska innehålla uppgift om godslokalkod samt tidpunkt då transporten ska påbörjas Reglerna om varuposter i en tulldeklaration för export enligt normalförfarandet tillämpas också vid förfarandet med godkänd exportör I tillståndet anges vilket tullkontor som ska vara exporttullkontor samt godslokalkod Transporten får påbörjas när den godkände exportören har tagit emot ett svarsmeddelande från TDS, ett s k CUSRES, med innebörden att ärendet klarerats av tulltjänsteman eller genom automatklarering, om exporttullkontoret inte meddelar annat för en enskild exportsändning Särskilda bestämmelser gäller enligt vad som föreskrivs i tillståndet då det är fråga om jordbruksprodukter för vilka det på grund av exporten görs anspråk på bidrag Om den godkände exportören finner att en uppgift som lämnats i aviseringen inte stämmer med det verkliga förhållandet ska han omedelbart underrätta exporttullkontoret om det Den godkände exportören ska innan godset avsänds ta ut blad 3 av enhetsdokumentet och förse detta med stämpel enligt vad som anges i tillståndet Den godkände exportören ska i fält 44 på blad 3 ange sitt tillståndsnummer och vilken tullregion som utfärdat tillståndet I fält 44 skall dessutom anges FÖRENKLAD EXPORT Referensnummer till bokföringen utgörs av tullid som ska framgå av utskriften Samtliga dessa uppgifter får efter medgivande från exporttullkontoret produceras i den godkände exportörens datasystem Efter medgivande från exporttullkontoret får på vissa villkor istället för blad 3 användas ett kommersiellt eller administrativt dokument

11 Blad 3 och varorna ska uppvisas vid utfartstullkontoret på samma sätt som vid tillämpning av normalförfarandet vid export Vid tillämpning av förfarandet med godkänd exportör gäller därutöver att när exportdeklarationen lämnas för en svensk persons räkning behöver blad 3 tas ut endast om deklaranten anser att han behöver utfartstullkontorets påteckning om varornas fysiska utförsel under förutsättning att exporttullkontoret och utfartstullkontoret är samma tullkontor I dessa fall ska blad 3 inte medfölja transporten utan bladet ska, på det sätt som sägs i tillståndet, inlämnas till exporttullkontoret för påteckning Meddelande UGE med lastplatskod används när export sker från ett utfartstullkontor i Sverige för att klareringsbevis export (meddelande ZKB) ska genereras till mottagaren på den plats där varan förs ut ur Sverige och EU Blad 3 av ED behöver inte medfölja transporten Om vissa transportuppgifter och lastplatskod inte är kända vid överföringen av meddelande UGE kan uppgifterna kompletteras inom sju dygn genom meddelande UGO Tullförfarandet passiv förädling Passiv förädling är ett förfarande som medger att gemenskapsvaror exporteras temporärt från EG:s tullområde för exempelvis reparation eller bearbetning och att de reparerade resp bearbetade varorna kan få återimporteras med fullständig eller partiell befrielse från importtullar Fullständig eller partiell befrielse från mervärdesskatt medges också under vissa omständigheter Tillstånd av Tullverket krävs för att få tillämpa förfarandet Tillstånd kan beviljas den person som låter utföra reparationen eller bearbetningen Ansökan om tillstånd att tillämpa förfarandet bör göras i god tid före exporten Tillståndet ska åberopas då exportören eller någon som företräder honom deklarerar varorna till förfarandet Ansökan görs på ansökningsblankett som finns hos tullregionen När varorna exporteras vid passiv förädling ska en tulldeklaration lämnas på ED blad 1 och 3 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS Deklarationen ska innehålla de uppgifter som framgår av ED-handledningen Vid reparation får ansökan om tillstånd göras direkt i tulldeklarationen Detta gäller dock inte om något förenklat förfarande för lämnande av tulldeklaration (t ex godkänd exportör) tillämpas Vid ansökan om tillstånd i tulldeklarationen ska samma uppgifter lämnas som vid normalt deklarationsförfarande med tillägg av vissa uppgifter som avser själva tillståndsfrågan Dessa uppgifter lämnas i fält 44 i ED eller i motsvarande utrymme i det elektroniska dokumentet om inte uppgifterna lämnas på en separat handling som bifogas tulldeklarationen Det framgår av ED-handledningen vilka uppgifter som ska lämnas Ett förenklat förfarande (t ex godkänd exportör) får tillämpas om det medgetts i tillstånd som utfärdats i förväg

12 Återexport Vid återexport av icke-gemenskapsvaror tillämpas de regler som gäller för tullförfarandet export Det innebär bland annat att en tulldeklaration ska lämnas Deklarationen ska fyllas i och behandlas på samma sätt som vid tullförfarandet export Proceduren återexport används bland annat då ett tullförfarande med ekonomisk verkan (aktiv förädling, lagring i tullager m fl ) avslutas genom att den aktuella varan förs ut ur gemenskapen Ursprungsintyg m m som utfärdas vid export från EG Detta avsnitt gäller dokument som krävs enligt frihandelsbestämmelser och dylikt för att tullförmån ska kunna åtnjutas i importlandet Ursprungscertifikat för andra ändamål utfärdas av svensk handelskammare Flertalet varuslag som exporteras från EG kan åtnjuta förmånsbehandling (tullfrihet eller reducerad tullavgift) i länder som åtagit sig detta i avtal med EG Varorna måste dock uppfylla avtalets ursprungsregler (eller de särskilda reglerna i unionsfördraget med Turkiet) Ett system för frihandeln i Europa har byggts ut successivt sedan år 1997 med tidigare existerande eller, i vissa fall, helt nya avtal som grund Systemet omfattar förutom EG:s medlemsländer även - EFTA-länderna, - de baltiska staterna, - Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, - Bulgarien, Rumänien, Slovenien och - Turkiet Därmed bildar dessa länder tillsammans ett enda frihandelsområde med tämligen fri rörlighet för varor EG har även träffat avtal om frihandel med - Mexiko, Israel, Sydafrika, Färöarna, Makedonien (FYROM), - Tunisien, Marocko, Cypern, Malta och med - Spanien (genom anslutningsakten) beträffande frihandeln med de spanska områdena Ceuta och Melilla samt med - den Palestinska befrielseorganisationen beträffande frihandeln med Västbanken och Gaza Mellan EG och Turkiet regleras tullförmånerna för flertalet varor genom tullunionsfördraget Ett frihandelsavtal gäller dock för kol- och stålvaror och ett liknande arrangemang för jordbruksvaror, andra än de industriprodukter som omfattas av tullunionen Tullunionen innebär att varor i en leverans normalt erhåller förmånsbehandling i Turkiet om de redan före exporten från EG varit i fri omsättning

13 Att varorna är förmånsberättigade ska styrkas med följande intyg som utfärdas i samband med exporten: - Varucertifikat EUR 1 eller exportörsdeklaration på fakturan ( fakturadeklaration ) är de intyg som gäller enligt frihandelsbestämmelserna Vid export till Cypern och Malta upp rättas dock exportörsdeklarationen på blankett EUR 2 - Varucertifikat A TR krävs för att kunna åberopa tullunionsfördraget med Turkiet Om varorna i detta fall tillika är förmånsberättigade ursprungsvaror i ovannämnda europeiska frihandelsområdet kan även en s k leverantörsdeklaration upprättas om importören begär det Ursprungsintyg kan även utfärdas vid export till U-länder m fl i fråga om material (t ex delar, halvfabrikat och komponenter) som har ursprung i EG Någon förmån åtnjuts inte i dessa länder vid import dit, men de produkter som framställs där av nämnda material kan i många fall åtnjuta förmånsbehandling vid återimport till EG Avtalstexter, ursprungsregler, regler om intyg m m publiceras fortlöpande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT) Exportrådet (telefon ) lämnar information om frihandelsreglerna genom telefonrådgivning, i Frihandelshandboken samt vid kurser (allmänna eller företagsanpassade) Även större tullregioner och vissa handelskammare anordnar kurser för företagen i bl a frihandelsreglerna De nämnda avtalen underlättar i hög grad internationaliseringen av tillverkning och försäljning Det blir därför allt mer nödvändigt för de flesta företag att vara väl insatta i frihandelsbestämmelserna, särskilt ursprungsreglerna Kontroll av de EUR 1- och A TR -certifikat, fakturadeklarationer och EUR 2-intyg som utfärdas i Sverige görs av Tullverket i efterhand stickprovsvis eller på begäran av tullmyndighet i importlandet Om kontrollen visat att intyget är materiellt felaktigt eller om exportören inte kunnat visa tillfredsställande att varorna uppfyller kraven för förmånsbehandling enligt avtalen, debiteras tull för varorna i importlandet Krav från köparna på kompensation för detta ställs ofta på exportföretagen Den som utfärdat eller ansökt om det felaktiga intyget riskerar dessutom att drabbas av rättslig påföljd Det är därför viktigt att se till att intygen är riktiga och att eventuellt nödvändigt skriftligt bevisunderlag finns redan då intyget utfärdas Exportrestriktioner För vissa varor gäller exportrestriktioner vilket medför att särskilda villkor måste vara uppfyllda innan varan får föras ut Detta kan exempelvis innebära att exportören ska kunna uppvisa nödvändigt tillstånd för tullkontoret innan varan frigörs för export Det gäller bl a för krigsmateriel och strategiska produkter samt vissa kulturföremål I en tulldeklaration för export ska lämnas uppgift om krav på utförseltillstånd och andra omständigheter som behövs för att avgöra om det finns något hinder för exporten

14 Komplettering och rättelse av tulldeklaration för export Om en exportör finner att uppgifter som lämnats i en tulldeklaration är ofullständiga eller felaktiga, ska han meddela detta till det tullkontor där tulldeklarationen har lämnats eller till det tullkontor där tullklarering har begärts, oavsett om detta görs före eller efter det att exporten skett Om tulldeklarationen har lämnats genom ett elektroniskt dokument och tullklarering ännu inte har begärts, ska meddelande om rättelse lämnas genom att en ny deklaration överförs till TDS Det nya dokumentet ska ges samma tullid som det tidigare En rättelse i form av ett elektroniskt dokument får bara göras av den som ursprungligen har överfört uppgifterna elektroniskt I de fall förenklat deklarationsförfarande tillämpas ska rättelse ske genom att ett skriftligt meddelande lämnas till exportörens kontrolltullkontor Om tulldeklarationen lämnats på blankett (ED) och tullklarering redan skett, ska därvid uppgift lämnas om vilken dag tulldeklarationen lämnades, exportörens organisations- eller personnummer och, om det är känt, det tullid som TDS gett sändningen, eller i annat fall sådana uppgifter som kan underlätta för tullkontoret att återfinna ärendet Om exporttull ska tas ut Från tid till annan händer det att exporttull ska tas ut för vissa varor vid export till tredje land Sedan Sveriges anslutning till EU har exporttullar förekommit endast i begränsad omfattning Detta har varit fallet periodvis för vissa jordbruksvaror I ED-handledningen anges vilka ytterligare uppgifter som behövs i tulldeklarationen för export om exporttull ska tas ut för varan I de fall exporttull tas ut meddelas tulltaxeringsbeslutet av Tullverket genom TDS i samma handling som tullräkning eller tullkvitto I vissa fall meddelas tulltaxeringsbeslutet på ett blad av tulldeklarationen eller genom en utskrift av ärendet ur TDS Tulltaxeringsbeslutet anses meddelat den dag då tullräkningen eller tullkvittot ställs ut När tulltaxeringsbeslutet meddelas på ett blad av tulldeklarationen eller genom en utskrift av ärendet ur TDS anses beslutet meddelat den dag då beslutet har fattats, enligt vad som antecknats eller stämplats på eller i övrigt framgår av handlingen Export av jordbruksvaror Vid export av vissa jordbruksvaror från EG:s tullområde utgår exportbidrag I de exportvägledningar som ges ut av Jordbruksverket framgår vilka varor som är berättigade till exportbidrag I ED-handledningen ges en beskrivning av vilka uppgifter som skall lämnas i

15 exportdeklarationen vid export av jordbruksvaror med anspråk på exportbidrag Vidare beskrivs blankett A Ansökan om exportbidrag, blankett B Redovisning av ingredienser och T5-kontrollexemplar Några tullbegrepp Tullkodex: rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT nr L 302, , s 1 ) Tillämpningskodex: kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT nr L 253, , s 1 ) EG:s tullområde är de områden som anges i artikel 3 i tullkodexen Tredje land är område som inte omfattas av EG:s tullområde Det svenska tullområdet är svenskt territorium Tullplats är plats där det finns tullkontor Kontrolltullkontor är vanligtvis den tullregion där ett företag bedriver sin verksamhet Godkänd tullbehandling: att varor hänförs till ett tullförfarande, att varor förs till en frizon eller ett frilager, att varor återexporteras från EG:s tullområde, att varor förstörs, att varor överlåts till statskassan Tullförfarande: - övergång till fri omsättning, - transitering, - lagring i tullager, - aktiv förädling, - bearbetning under tullkontroll, - temporör import, - passiv förädling, - export Tulldeklaration: den åtgärd genom vilken en person i föreskriven form och på föreskrivet sätt anger ett önskemål om att hänföra varor till ett visst tullförfarande Tullklarering är Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som anmälts till en godkänd tullbehandling ED: enhetsdokumentet

16 TDS: tulldatasystemet EDI: Electronic Data Interchange dvs elektronisk uppgiftslämning Information från Exportrådet Denna broschyr handlar om tullformaliteterna i Sverige vid export Däremot tar den inte upp sådana bestämmelser om tullförfaranden m m i importlandet som den svenske exportören måste ta hänsyn till För information om dessa hänvisas till Exportrådet (som även lämnar information om tullformaliteterna i Sverige vid export) Exportrådet tel: fax: e-post: se hemsida: www swedishtrade se Här kan exportörer bl a få upplysning om andra länders - importtullar och andra importavgifter/-skatter - importrestriktioner (importlicenskrav, importförbud etc ) - krav på dokument vid import - produktkrav (certifieringskrav, uppfyllande av standard etc ) för importvaror - valutarestriktioner och betalningsbestämmelser vid import - de särskilda importbestämmelser som gäller för livsmedel Dessutom ges information om de ursprungsregler och krav på ursprungsintyg som gäller enligt de frihandelsavtal som EU har ingått med ett stort antal länder och om de särskilda momsregler som gäller varuhandeln inom EU Bland de publikationer som Exportrådet ger ut på dessa områden kan nämnas Skeppningshandboken, Frihandelshandboken och Betalningsguide exportaffärer På Exportrådets hemsida www swedishtrade se finns dessutom ett flertal kostnadsfria nättjänster till hjälp i det praktiska exportarbetet, bl a : - Exportnytt - Upphandlingsnytt - Frihandelsguide - Landrapporter - Handelsstatistik - Länkbibliotek De olika blanketter som används i samband med export (enhetsdokument, varucertifikat EUR 1, tull- och konsulatfakturor etc ) kan beställas från Industrilitteratur AB, tel

17 Sverige som medlem i Europeiska unionen Sedan den 1 januari 1995 är Sverige medlem i Europeiska unionen Samtidigt blev även Finland och Österrike medlemmar EU består nu av 15 medlemsstater, nämligen följande: Belgien Irland Spanien Danmark Italien Storbritannien Finland Luxemburg Sverige Frankrike Nederländerna Tyskland Grekland Portugal Österrike EU är en tullunion, vilket bl a innebär att man har en gemensam tullmur mot omvärlden EU:s inre marknad medför att det i princip är fri rörlighet för varor mellan medlemsstaterna I tullsammanhang talar man om EG:s tullområde De områden som inte omfattas av detta kallas tredje land För att närmare klara ut hur det går till vid import eller export av varor från eller till tredje land finns bestämmelser som är tillämpliga i samtliga medlemsstater Grundläggande är rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (tullkodexen) och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (tillämpningskodexen) I Sverige finns kompletterande bestämmelser i bl a tullagen (2000:1281), tullförordningen (2000:1306) och tullordningen (TFS 2000:20) Hur får jag mer information från tullen? Du kan ringa vår Informationstjänst Du kan också kontakta våra tullinformatörer Titta gärna in på Tullverkets hemsida www tullverket se Där hittar du bl a adresser till tullregionerna, våra broschyrer och nyhetsbrevet Tullinformation

18 Tullverket Box STOCKHOLM Telefon www tullverket se Tv 790 4

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 12 kap. Export m.m. Inledande bestämmelser 1 [2620] I 4 kap. 12 [1838] tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om export m.m. I 33 [2033] tullförordningen

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 477 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 433 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Export av varor. Vad är export? FAKTABLAD. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? FAKTABLAD. Europeiska Unionen FAKTABLAD Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Förenklade förfaranden för utfärdande av dokument som styrker varors gemenskapsstatus Anm. Rubriken har fått sin ändrade lydelse enligt TFS 2003:4.

Förenklade förfaranden för utfärdande av dokument som styrker varors gemenskapsstatus Anm. Rubriken har fått sin ändrade lydelse enligt TFS 2003:4. TO 9 kap. Varors tullstatus och transitering [2466] 9 kap. Varors tullstatus och transitering Varors tullstatus 1 [2466] Bestämmelser om varors tullstatus finns i artiklarna 313 336 [822 845] i förordning

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR Avdelning I Uppgifter som skall anges i ansökningsformulärets olika fält Allmän anmärkning: Hänvisningarna avser tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen om inte annat anges.

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring

Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring Bilaga 3 Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) 8 kap Nuvarande lydelse 47 En ansökan om

Läs mer

Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson STY Tel Ert datum Er referens

Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson STY Tel Ert datum Er referens Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson 2014-05-16 STY 2014-203 Tel. 040-66 13 182 Ert datum Er referens bengt.mansson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter om viss införsel, utförsel och återutförsel av

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Förlag till ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m.

Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m. TO Bilaga B Inledande bestämmelser [22] Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt TFS 2009:6.

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser om tulldeklarationer

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser om tulldeklarationer Tillämpningskodex 2454/93 Del II Avd IV Tfskr för export [1105] Avdelning IV Tillämpningsföreskrifter för export Kapitel 1 Allmänna bestämmelser om tulldeklarationer Anm. 1. Rubriken har fått sin nuvarande

Läs mer

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen TMD Nr 80/1997 Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen 1 Inledning Tullstyrelsen gav den 5.12.1996 instruktioner om deklarations-

Läs mer

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 1. Omprövning av tillstånd till förenklade förfaranden 2. Projekt Avi_ImEx elektronisk anmälan import / underrättelse export Berör alla företag som efter omprövning får

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

TO 6 kap. Tillfälliga lager [2341]

TO 6 kap. Tillfälliga lager [2341] TO 6 kap. Tillfälliga lager [2341] 6 kap. Tillfälliga lager 1 [2341] I 3 kap. 6 11 [1820 1825] tullagen (2000:1281) och 14 19 [2014 2019] tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om tillfälliga

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:126

Regeringens proposition 1999/2000:126 Regeringens proposition 1999/2000:126 En ny tullag Prop. 1999/2000:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning Juni 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Promemorians

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Summarisk utförseldeklaration IE 615

Summarisk utförseldeklaration IE 615 AREX-kundanvisning 15 Summarisk utförseldeklaration www.tulli.fi Version 2.0, 12.4.2013 Ersätter version 1.0, 29.12.2011 Summarisk utförseldeklaration IE 615 Sammandrag I de fall där det för varor som

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 034-510 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 154, 11 9 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 000:0) om

Läs mer

TULLAG, TULLFÖRORDNING, TULLORDNING M.M.

TULLAG, TULLFÖRORDNING, TULLORDNING M.M. Tullag 1 kap. [1801] TULLAG, TULLFÖRORDNING, TULLORDNING M.M. 1 Tullag Tullag (2000:1281) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 [1801] Bestämmelser om tull som ska tas ut vid import från eller export till tredje

Läs mer

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen Skatte- och ursprungsgruppen Vad används ursprungsreglerna till? Fastställande

Läs mer

Europa-Medelhavstäckande kompanjonskap och det utvidgade ursprungskumulationsområdet

Europa-Medelhavstäckande kompanjonskap och det utvidgade ursprungskumulationsområdet 1 Europa-Medelhavstäckande kompanjonskap och det utvidgade ursprungskumulationsområdet Förverkligandet av ett omfattande avtalsnätverk som baserar sig på det Europa-Medelhavstäckande kompanjonskapet för

Läs mer

Exportdeklaration för fartygsleverans

Exportdeklaration för fartygsleverans Kundanvisning för export 33 www.tulli.fi version 1.1 av 3.2.2014 ersätter version 1.0 av 14.12.2010 Exportdeklaration för fartygsleverans Version 1.0 av kundanvisningen 33 har uppdaterats i sin helhet.

Läs mer

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål Import- och exportföreskrifter/kulturföremål m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål EUROPEISKA

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 4 a kap. Lufttrafik Allm. anm. Luftfartsbestämmelser, se Särskilda trafikförfattningar m.m. [3701] o.f. 1 [2332 A] Detta kapitel behandlar utrikestrafik

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

44 Beskattning vid import... 1

44 Beskattning vid import... 1 Innehåll 44 Beskattning vid import... 1 44.1 Inledning...1 44.2 Beskattningsmyndighet...2 44.3 Godkänd tullbehandling...2 44.3.1 Inledning...2 44.3.2 Tullförfarande...2 44.4 Övergång till fri omsättning

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:63

Regeringens proposition 2009/10:63 Regeringens proposition 2009/10:63 Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning Prop. 2009/10:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Framtidens tullager. Innehåll

Framtidens tullager. Innehåll Framtidens tullager Jenny Jensen, Tord Lindfors och Katarian Spolén Tullverket Innehåll Begrepp och definitioner Tillstånd och krav på tullagerbokföringen Kontroll och övervakning Nya tullagerförfarandet,

Läs mer

Tillägget innehåller en jämförelsetabell

Tillägget innehåller en jämförelsetabell 1 [1694] BILAGA 13 INFORMATIONSBLAD Tillägget innehåller en jämförelsetabell 2 3 4 5 ANMÄRKNINGAR A. Allmänna anmärkningar 1. Den del av informationsbladet där uppgifter begärs (fälten 1 till 7) ska fyllas

Läs mer

Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2

Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2 Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2 SOM ÄR MEDVETNA om den stora politiska betydelsen av det palestinska valet den 20 januari 1996 för den process som skall leda fram till en permanent

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd; SFS 2000:1217 Utkom från trycket den 15 december 2000 utfärdad den 7 december 2000.

Läs mer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer 1 (8) ny ansökan ansökan om ändring* Se Ifyllningsanviningen för ansökan UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn FO-nummer EORI-nummer Företagets postadress Postnummer och postanstalt Företagets besöksadress

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676])

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Bilaga 37d Del I Reservrutin Kapitel I Allmänna bestämmelser 1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Storbritannien Tyskland Österrike

Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Storbritannien Tyskland Österrike Att importera Inledning Denna broschyr har tagits fram i första hand till dig som vill börja importera. Den handlar om vad som gäller vid import av varor från tredje land, dvs. från ett område som inte

Läs mer

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807 Lager, Avsnitt 38 807 38 Lager Ej för slutlig konsumtion/ förbrukning 38.1 Allmänt Med anledning av EG:s andra förenklingsdirektiv (95/7/EG) infördes den 1 januari 1996 nya bestämmelser vad gäller skattefrihet

Läs mer

Referensguide till EDImeddelanden. och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället

Referensguide till EDImeddelanden. och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället Referensguide till EDImeddelanden vid export och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REFERENSGUIDE TILL EDI-MEDDELANDEN VID EXPORT 4 1 ALLMÄNT 4 2 MEDDELANDEN

Läs mer

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN Nr 727 2875 Bilaga 9 Endast behöriga myndigheter får ändra detta intyg INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN 2 430301/114 2876 Nr 727 Nr

Läs mer

Förordning (2010:173) om alkoholskatt

Förordning (2010:173) om alkoholskatt Skatter m.m./skatter m.m. 1 Termer och uttryck 1 [4071] Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1564) om alkoholskatt ([4001] o.f.). Termer och uttryck som används i denna förordning har

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. Tullfrihetsförordning [551] Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. Inledande bestämmelser 1 [551] I denna förordning finns föreskrifter om bl.a. sådan frihet från tull som anges i 1 lagen (1994:1547)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Framtidens export. Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket

Framtidens export. Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket Framtidens export Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket Export Tidsplan Själva exportprocessen hur delarna hänger ihop och när saker görs Vem gör vad? Var gör man vad? Digitalt Hur ska uppgiftslämningen

Läs mer

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2016:261 Utkom från trycket den 31 mars 2016 utfärdad den 17 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap.

Läs mer

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008 6.12.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 329/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 2 Tillämpningskodex Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt Kapitel 1 Definitioner... 501 Kapitel 2 Beslut... 503 Kapitel 3 Databehandling...

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 8/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA V UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA

Läs mer

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande Kundanvisning för transitering 5/2012 www.tulli.fi Reservförfarande vid T- och TIR-transitering 7.11.2012 Reservförfarande vid T och TIR transitering Tullstyrelsen har utfärdat en föreskrift (TMD 170/010/2010)

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt

DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex

Läs mer

1 (6) Läget

1 (6) Läget 1 (6) Läget 21.9.2017 Förmånsberättigande ursprungsintyg vid export av varor till EU:s avtalsländer och vissa territorier: Land dit varorna exporteras (exportland) Ursprungsintyg: Annat ursprungsintyg

Läs mer

Nya tullregler i EU 1 maj 2016

Nya tullregler i EU 1 maj 2016 Nya tullregler i EU 1 maj 2016 Oslo den 19 oktober 2015 Kenneth Persson Tullverket Fyra huvudspår UCC (Unionstullkodexen) är beslutad Tillämpningsföreskrifterna (UCC DA/GA) beslut förväntas under hösten

Läs mer

Bilaga II Allm. anm. Bilagan har fått sin nuvarande lydelse enligt beslut nr 1/2008 (2008/786/EG) om inte annat anges.

Bilaga II Allm. anm. Bilagan har fått sin nuvarande lydelse enligt beslut nr 1/2008 (2008/786/EG) om inte annat anges. Transitering m.m./konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande 1 Bilaga II Allm. anm. Bilagan har fått sin nuvarande lydelse enligt beslut nr 1/2008 (2008/786/EG) om inte annat anges. Varors tullstatus

Läs mer

Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB)

Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Ansökan insänds till: Tullverket Paketadress: Box 12854 Tegeluddsvägen 21 112 98 Stockholm 115 41 Stockholm Allmänna upplysningar Läs igenom de här upplysningarna

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

1 (5) Läget Ursprungs -intyg: bevis. Annat ursprungsintyg/ Försändelsens maximala värde

1 (5) Läget Ursprungs -intyg: bevis. Annat ursprungsintyg/ Försändelsens maximala värde 1 (5) Läget 1.4.2016 Förmånsberättigande ursprungsintyg vid export av varor till följande länder och territorier: Land dit varorna exporteras (exportland) Ursprungs -intyg: bevis Annat ursprungsintyg/

Läs mer

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder FAKTABLAD Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer

Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer AREX-kundanvisning nr 14 Korrigering och ogiltigförklaring av deklarationer www.tulli.fi version 1.1, 4.4.2012 ersätter version 1.0, 24.10.2011 Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer Innehåll

Läs mer

De hänvisningar som görs i detta dokument avser ovannämnda avdelning. KAPITEL 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER SOM GÄLLER FÖR MER ÄN ETT FÖRFARANDE

De hänvisningar som görs i detta dokument avser ovannämnda avdelning. KAPITEL 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER SOM GÄLLER FÖR MER ÄN ETT FÖRFARANDE Tullkodex m.m./vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan m.m. 1 [3501] Kommissionens vägledning avseende avdelning III "Tullförfaranden med ekonomisk verkan" i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Tel. Ert datum Er referens

Tel. Ert datum Er referens Datum Dnr Tel. Ert datum Er referens Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning med anledning av förändrade regler i 12 kap. Tullverkets föreskrifter och

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Ceta, GSP och Rex. Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket

Ceta, GSP och Rex. Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket Ceta, GSP och Rex Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket Ursprungsregler Icke-preferentiella antidumpning Preferentiella förmånsbehandling Frihandelsavtal Ceta Ensidiga förmånsarrangemang GSP,

Läs mer

Projekt Tullager fra gesta llningar vid referensgruppsmo tet den 23 oktober

Projekt Tullager fra gesta llningar vid referensgruppsmo tet den 23 oktober Projekt Tullager, Frågeställningar 23 oktober 2014 Sida 1 Projekt Tullager fra gesta llningar vid referensgruppsmo tet den 23 oktober Presenterade processkarta och uppgiftslämning för Tullager normalförfarande,

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skatter m.m./skatter m.m. 1

Skatter m.m./skatter m.m. 1 Skatter m.m./skatter m.m. 1 Kommission förfaranden Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-14. Tullkontroll av kontanta medel. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-14. Tullkontroll av kontanta medel. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-14 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Tullkontroll av kontanta medel

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer