Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004"

Transkript

1 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

2 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att driva den på bästa sätt för Sydkrafts samtliga intressenter. Det handlar om att balansera ekonomiska, miljömässiga, sociala och etiska faktorer. Ansvar handlar om att agera snabbt, effektivt och riktigt dels i den kontinuerliga driften av verksamheten och dels då något oförutsett inträffar men även långsiktigt. Det finns mycket som vi är stolta över gällande Sydkrafts ansvarstagande under året som har gått men det finns också ett antal områden som måste bearbetas ytterligare för att vi ska kunna känna oss nöjda. Ansvar för miljö och klimat Sydkraft arbetar proaktivt och handlingskraftigt inom miljöområdet och vi kan visa på tydliga resultat för Samtliga bolag i koncernen är miljöcertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO Detta säkerställer en systematisk ordnad struktur för miljöarbetet med fokus på ständiga förbättringar. Klimatproblematiken är en av de viktigaste frågorna för Sydkraft samtidigt som den är en av de största utmaningarna. Genom insatser i såväl vår egen verksamhet som tillsammans med kunder och andra samarbetspartners har Sydkraft under 2004 bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser med drygt ton koldioxid. Detta kan liknas med koldioxidutsläppen från uppvärmningen av ca villor med enskilda oljepannor eller från ca personbilar med en årlig körsträcka på 1500 mil. Ekonomisk stabilitet Sydkraft har under flera år lyckats redovisa goda finansiella resultat och därmed tagit ansvar gentemot sina aktieägare. Detta bidrar även till att stärka Sydkrafts position på marknaden samtidigt som det skapar ett handlingsutrymme i verksamheten. Den goda ekonomiska stabiliteten är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart arbete såväl i den interna verksamheten som för Sydkrafts roll som arbetsgivare och samhällsmedborgare. Oacceptabelt många olyckor 2004 var ett mycket mörkt år avseende olycksfall inom Sydkraft. Under flera års tid har olycksfallsstatistiken för koncernen sjunkit som en följd av genomgripande insatser för säkerhet och arbetsmiljö medan det under år 2004 inträffade hela fyra dödsfall. Detta är förstås helt oacceptabelt. För att återigen få bättre kontroll och säkerställa verksamheten för alla medarbetare har vi bland annat tillsatt en säkerhetskommitté bestående av interna och externa experter med syfte att identifiera och rekommendera aktiviteter för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet för medarbetarna. Attraktiv arbetsgivare En förutsättning för ansvaret som arbetsgivare är att föra öppna dialoger med medarbetarna. Efter förra årets negativa återkoppling från medarbetarundersökningen avseende löner och förmåner prioriterades frågan under året. Som ett led i detta arbete fastställdes i december en gemensam löne- och förmånspolicy för Sydkraft. Detta har medfört ett tydliggörande av koncernens - 2 -

3 belöningssystem. Policyn medför att alla former av belöningar nu är definierade och att det klart framgår vem som kan få ta del av dem. Kunderna efterfrågar tydlighet Som ett led i vår roll som marknadsaktör och i vårt arbete med att göra våra kunder nöjda har en förenklad elräkning tagits fram. Den nya räkningen är utvecklad tillsammans med kunderna och har testats i ett antal kundpaneler med mycket gott resultat. Trygghet och samhällsnytta Individens komfort och trygghet ligger i grunden för Sydkrafts affärsverksamhet samtidigt som den allmänna samhällsutvecklingen gör att kunder blir mer och mer beroende av en säker elförsörjning. Våra kunder, samhället och vi själva ställer därför allt högre krav på leveranssäkerheten. År 2004 var ett förhållandevis bra år. Vi minskade de oaviserade driftavbrottstiderna jämfört med närmast föregående år. I början av 2005 drabbades dock södra och västra Sverige av orkanen Gudrun. Det hela resulterade i en enorm förödelse som Sydkraft eller någon annan tyvärr inte hade kunnat förutse. Sydkraft kan inte förhindra naturkatastrofer men för att ta ansvar och kunna göra våra kunder nöjda arbetar vi nu i högt tempo för återupprätta omvärldens förtroende och för att vara bättre förberedda nästa gång

4 Innehåll Ansvar för en hållbar utveckling Verksamhetsutövaren Arbetsgivaren Marknadsaktören Samhällsmedborgare Sydkraft och miljön Miljö en prioriterad fråga Sydkrafts miljöpolicy Miljöåret Noter till miljöåret Utsläpp av koldioxid: Globalt synsätt Sydkrafts hållning och strategi i klimatfrågan Klimatresultat Mer resultat på miljöområdet Morgondagens lösningar

5 Ansvar för en hållbar utveckling Verksamhetsutövaren För att visa på hur Sydkraft arbetar med att ta ansvar för en hållbar utveckling presenterar vi här vårt arbete efter de olika roller vi har i relation till olika intressentgrupper. Samtliga roller ställer höga krav på ansvarstagande. Inte bara genom lagstiftning, riktlinjer och gränsvärden utan också genom de värderingar som företagets intressenter har och som de också förväntar sig att Sydkraft ska agera efter. På de följande sidorna kan du läsa om hur Sydkraft arbetar för en hållbar utveckling i de fyra rollerna: Verksamhetsutövaren Arbetsgivaren Marknadsaktören Samhällsmedborgaren. Sydkrafts ansvar omfattar alla aspekter på hur verksamheten bedrivs, förvaltas och utvecklas. En ansvarsfull verksamhetsutövare har en långsiktigt ekonomisk stabilitet och lönsamhet, en känd riskbild samt en öppen, tydlig strategi för företagets framtid. Det är också självklart att följa lagar och att arbeta aktivt och seriöst för miljön. Finansiellt ansvarstagande Finansiell styrka är nödvändig för att ge aktieägarna god avkastning och för att skapa handlingsfrihet i verksamheten. Sydkraft är ett dotterbolag till E.ON, Europas största privata energikoncern. E.ON-koncernen har en stark position på marknaden och Sydkrafts ambition är att stärka sin ställning på en konsoliderad nordisk energimarknad. Sydkraft arbetar med en decentraliserad ledarfilosofi med ansvarstagande så långt ute i verksamheten som möjligt. De olika dotterbolagen har en självständig roll och styrs via egna styrelser. För vissa övergripande frågor är det viktigt att ha ett gemensamt arbetssätt. Dessa hanteras av koncerngemensamma ledningsfunktioner som utarbetar allmänna strategier och ramverk för verksamheten. Koncernens viktigaste ekonomiska planerings- och styrdokument arbetas fram under senvår och sommar. Den rullande treårsplanen Medium Term Plan (MTP) fastställs av styrelsen under hösten och ligger till grund för den ekonomiska styrningen i koncernen. Förvaltning och förnyelse det gamla och det nya i balans Ansvar som verksamhetsutövare handlar om att finna en balans mellan förvaltning och förnyelse. Sydkrafts ansvar är dels att omvandla, överföra och leverera energi på ett tryggt, säkert och effektivt sätt, dels att arbeta med utveckling för att finna framtidens tekniker och energilösningar. I koncernen utvecklas bland annat den befintliga verksamheten med stöd av One E.ONkonceptet. I detta arbetar man aktivt för att vidareutveckla goda lösningar och arbetssätt och sprida dessa inom organisationen. Morgondagens Energisystem ett projekt som skapat visionsunderlag för framtiden avslutades under året. Scenarier för möjliga energisystem år 2007, 2020 och 2050 inarbetas nu i strategiska planer och operativa beslut. Genom användning av dessa minnen från framtiden kan Sydkraft säkerställa kopplingar mellan dagens produktion och verksamhet med behov i morgondagens energisystem

6 Miljöansvaret centralt för rollen som verksamhetsutövare Sydkrafts verksamhet påverkar miljön. Detta är ett uppenbart faktum som för ett ansvarstagande företag medför en självklar slutsats ett seriöst arbete med miljöfrågor är centralt! I Sydkraft är miljöfrågorna prioriterade och de utgör en integrerad del av verksamheten. Samtliga bolag i koncernen är miljöcertifierade enligt ISO Nya verksamheter har två år på sig att bli certifierade. Syftet med miljöarbetet är att minska verksamhetens och produkternas miljöpåverkan genom ständiga förbättringar. Miljöarbetet hjälper också till att identifiera nya affärsmöjligheter och att utveckla nya affärskoncept. Den mest prioriterade miljöfrågan är klimatpåverkan. Seriöst och långsiktigt arbete för minskade utsläpp av växthusgaser är därför en grundläggande fråga för Sydkrafts miljöarbete. Läs mera om miljö- och klimatarbetet och dess resultat under Sydkraft och miljön i denna skrift. Samordnad riskhantering Att driva en verksamhet medför naturligt ett risktagande. Sydkrafts riskbild ändras ständigt genom snabba omvärldsförändringar. Som stöd i arbetet för en samordnad riskhantering finns den under året förnyade Risk Management Policyn. Sydkraft driver ett omfattande riskhanteringsarbete och arbetet är anpassat efter COSO Enterprise Risk Management Framework en modell som har ambitionen att bli en standard för riskhantering. Genom att systematiskt kartlägga och värdera konsekvenser och sannolikheter för olika händelser kan risker förutses och därmed hanteras på ett innovativt, säkert och affärsmässigt sätt. Förvärvsstrategier Sydkrafts strategiska inriktning är att stärka E.ONs nordiska position både genom förvärv och organisk tillväxt. Att förvärva bolag medför ett stort ansvarstagande. Det handlar om att skapa stabilitet för de befintliga kunderna och leverantörerna samtidigt som det är viktigt att ge trygghet och visa engagemang och lyhördhet för medarbetarna. Under året har arbetet med integrationen av Graninge i Sydkraft haft högsta prioritet. I detta arbete fastställdes bland annat en central omställningspolicy med syfte att behandla samtliga medarbetare inom bolagen lika i de fall det uppstått övertalighet eller att anställda tvingats flytta. En särskild omställningsgrupp med representanter från både företag och facken inom Graninge och Sydkraft har också arbetat för en så smidig och positiv övergång som möjligt. Omvärldsdialogen ett viktigt och nödvändigt redskap Arbetet med ett hållbart Sydkraft har sin grund i företagets relationer till intressenterna. Sydkraft är starkt beroende av ett antal intressentgrupper och påverkar i sin tur ett flertal andra grupper. För att relationerna ska bli givande för alla parter krävs en ständig dialog samt utbyte av erfarenheter. Varje bolag inom koncernen har utvecklat olika arbetssätt och metoder för en effektiv lokal dialog. Kontinuerliga kontakter med exempelvis myndigheter, närboende, medarbetare, media, kunder, fackföreningar, miljöorganisationer och politiker är en naturlig del av den dagliga verksamheten

7 Arbetsgivaren En grundläggande ansvarsroll för Sydkraft är den som arbetsgivare. Sydkraft ska vara en attraktiv arbetsgivare, som ger goda arbetsvillkor med utvecklingsmöjligheter såväl karriär- som kompetensmässigt. År 2004 att gå från strategi till handling Sydkraft är en del av ett stort, internationellt företag. Detta skapar stora möjligheter för medarbetarna samtidigt som det ställer krav på ny kompetens. Mottot One E.ON innebär samma företag, samma målsättning och samma värderingar. Detta är vägledande för Sydkrafts arbete som arbetsgivare. Under 2004 har personalorganisationen genomgått stora och viktiga förändringar. Tack vare den nya HR-organisationen som introducerades i april har man lyckats ta ett helhetsgrepp om personalfrågorna. Syftet är att på ett bättre och tydligare sätt stödja verksamhetens affärer vad gäller organisations- och verksamhetsutveckling, som attraktiv arbetsgivare samt för belöningar, förmåner och arbetsrätt. Processorienteringen leder såväl till gemensamma strategier och policies som till enhetliga verktyg. Gemensamma arbetsmodeller för koncernen ger högre utväxling än om perspektivet är begränsat till enstaka enheter. Målet är att tillvarata medarbetarnas kompetens och de bästa arbetsmodellerna och kombinera dessa i gemensamma modeller och arbetssätt till gagn för hela verksamheten. Integration och samarbete En annan viktig händelse under året har varit integrationen av Graninge i Sydkraft. En central omställningspolicy togs fram i syfte att behandla alla anställda inom bolagen lika i de fall det uppstod övertalighet eller anställda tvingades flytta. En särskild omställningsgrupp med representanter från både företag och facken inom Graninge och Sydkraft såg över möjligheten till samordningen av vakanserna inom hela koncernen. Det goda samarbetet med de fackliga organisationerna var en förutsättning för integrationens positiva resultat. Sydkraft en attraktiv arbetsgivare? Uppfattas Sydkraft som en attraktiv arbetsgivare? Frågan kan ställas såväl internt som externt. För att Sydkraft ska attrahera unga och välutbildade krävs ett starkt varumärke. Via Företagsbarometern undersöks årligen företagets attraktionsvärde och kännedom hos studenter på landets universitet och högskolor. I årets undersökning har Sydkraft 2004 klättrat som attraktiv arbetsgivare för teknologer till en 25:e plats jämfört med 2003 års 40:e placering. Hur uppfattas Sydkraft internt? Som stöd i arbetet med att kontinuerligt utvärdera om företaget är en attraktiv arbetsgivare samt att konkretisera styrkor och svagheter genomförs årligen en medarbetarundersökning. Runt E.ON-medarbetare (cirka 75 % av alla anställda) runt om i världen deltog i årets undersökning. Den totala svarsfrekvensen inom Sydkraft var 69 %. Resultatet från Sydkraft berättade om medarbetare som trivs med sina arbeten och sina kollegor. De respekteras av sina chefer och tycker att mål och ansvar är tydliga. Positivt är också att man upplever att möjligheterna att fatta egna beslut är stora. Ett utvecklingsområde är att öka kännedomen om och identifikatio

8 nen med E.ON Nordic. Som ett svar på detta genomfördes under hösten en så kallad roadshow med 30 träffar på 14 orter i vilka mer än 70 % av medarbetarna deltagit. Syftet för träffarna har varit att berätta om E.ON vad företaget står för, hur samarbetet mellan företagen vuxit fram men även hur medarbetarna blir alltmer delaktiga i E.ONs arbete internationellt. Ett av huvudmålen för 2005 är också att implementera E.ON-identiteten. Under året lanseras det nya utbildningsprogrammet One E.ON som samtliga medarbetare ska genomgå Medelantal anställda Andel kvinnliga anställda (%) 22,2 23,0 Medelantal Andel kvinnliga anställda chefer (%) 16,0* ,0 * Orsaken till minskningen av andelen kvinnliga chefer är ännu inte utredd. I medarbetarundersökningen kunde Sydkraft också konstatera att svaren för frågorna inom området lön, sociala förmåner och andra förmåner var lägre än genomsnittet i E.ON-koncernen. Även detta resultat medför konkreta insatser bland annat i form av introduktionen av en ny belöningspolicy samt ett incitamentsprogram Plus för motiverade som presenteras under 2005 (läs mer under avsnittet Det ska löna sig att prestera ). Rörlighet är ett nyckelord En förutsättning för Sydkrafts konkurrenskraft är ständig utveckling, säkerställande av kompetenta ledare och kompetensväxling hos medarbetarna. Med en medelålder på 44,5 år är det också viktigt att säkerställa kompetensöverföringen vid avgångar. Att öka rörligheten av medarbetare inom organisationen är därför ett mycket viktigt arbete. % Män Kvinnor Andel anställda i respektive åldersintervall

9 Den interna personalomsättningen är traditionellt låg (3,3 %). Arbetet för att höja den sker på flera olika områden. Exempelvis genomförs ofta planerade byten av befattningar mellan bolag inom koncernen för att undvika att samma medarbetare stannar för länge på en position. Ett annat exempel är att identifiera potentialen hos en del av medarbetarna genom så kallade talangpooler för anpassad utbildning och karriärutveckling. Dessa pooler underlättar också nya rekryteringar. Genom att kommunicera potentialen hos E.ON som internationell arbetsgivare uppmuntras medarbetarna också att söka sig utanför Sveriges gränser. För tolfte gången i rad genomförs Sydkrafts traineeprogram. Sedan starten 1993/94 har 75 personer gått igenom programmet och av dem är 47 kvar i företaget. Utbildningen bygger bland annat på att ge deltagarna möjlighet att under ett år lära känna koncernen såväl i Sverige som utomlands. Detta gör att medarbetarna får kännedom om företagets olika verksamheter samtidigt som det underlättar rörligheten efter anställning. Ett rekordantal på personer sökte till Sydkrafts traineeprogram för 2004/2005. Det är över 400 fler än året tidigare. 597 personer rekryterades externt. Av dessa var 198 feriearbetare med anställning framförallt under sommarhalvåret. Under 2004 slutade personer. Av dessa gick 91 i pension. Personalomsättningen (exkl. feriearbetare) var 7,3 % jämfört med 8,7 % Ett av huvudmålen för 2005 är att öka rörligheten inom organisationen. Kompetensutveckling en förutsättning för nytänkande och konkurrenskraft En strategiskt viktig fråga för Sydkrafts konkurrenskraft är medarbetarnas kompetensutveckling på alla nivåer. Genom att analysera framtida kompetensbehov och ställa det i förhållande till den befintliga kompetensbasen identifieras utvecklings- och rekryteringsbehov. Ett grundläggande steg för kompetensutvecklingen är det årliga utvecklingssamtalet. Gemensamma mål för den kommande perioden avtalas mellan ledare och medarbetare och utbildningsaktiviteter och nya karriärvägar diskuteras. Via inrapporteringar från bolagens personalchefer knyts resultaten från utvecklingssamtalen bland annat till talangpooler. Dessa kan exempelvis utgöra underlag för att identifiera potentiella framtida ledare, medverkan i ledarutvecklingsprogram eller för nomineringar till det koncerngemensamma utbildningsprogrammet E.ON Academy. Utgångspunkten för Sydkrafts satsningar för medarbetare är att talanger är en knapp resurs och därför måste tillvaratas och uppmuntras på bästa möjliga sätt. Sydkraft erbjuder goda utbildningsmöjligheter. Tack vare E.ON finns även utvecklingsprogram med internationell inriktning Antal utbildningsdagar/anställd 3,9 3,8 Utbildningskostnader i kronor/anställd

10 Samarbeten med bland annat London Business School och Harvard säkerställer kvaliteten på utbildningarna. Sydkrafts ledarutvecklingsprogram syftar till ett utvecklat ledarskap, ökad självkännedom, kunskap om att leda och fungera i team, att ta in och hantera omvärlden. Programmet, som rönt mycket stor uppskattning, utvecklas inför 2005 med en femte modul och blir då totalt 19 dagar långt. Det ska löna sig att prestera Sydkraft ska vara en attraktiv arbetsgivare, såväl för befintliga som framtida anställda. För att kunna uppnå det ska företaget erbjuda ett konkurrenskraftigt lön- och belöningspaket samt förmånspaket som främjar ökad prestation och lönsamhet i företaget. En av slutsatserna som kunde dras från medarbetarundersökningen var att löner, belöningar och förmåner var ett utvecklingsområde för Sydkraft. Olika anställningskontrakt och belöningssystem inom koncernen har också hämmat rörligheten i organisationen. I december 2004 fastställde koncernledningen därför en gemensam lön-, belönings- och förmånspolicy för Sydkraft. Den medför att alla former av belöningar är definierade och att det klart framgår vem som kan få ta del av dem. Belöningarna (incitament och direktbelöning) är direkt kopplade till prestation medan förmåner antingen kopplas till anställning eller en viss befattning. Som exempel på förmåner till samtliga medarbetare kan nämnas den utvidgade föräldrapenningen och personalrabatten på el. Den förstnämnda syftar till att, i en relativt mansdominerad bransch som energibranschen, uppmuntra alla medarbetare att ta ut sin föräldraledighet. Det innebär att Sydkraft kompletterar lönen upp till 90 % i 120 dagar utöver Branschavtal Energi och utöver den ersättning som utbetalas via försäkringskassan. På detta sätt kan man undvika att föräldrarnas lönenivåer avgör vem som tar ut sin föräldraledighet. För att ytterligare säkra den föräldralediges lön har Sydkraft beslutat att lönerevidering skall genomföras trots frånvaro. Detta innebär att bortavaro inte medför en stagnation av medarbetaren löneutveckling. Ett av huvudmålen för 2005 är att skapa gemensamma belöningssystem. Under året lanseras det nya incitamentsprogrammet Plus för motiverade där den största nyheten är att incitament börjar fördelas redan när 95 % av målen har överträffats. Programmet innebär att medarbetaren har större möjlighet att påverka sin totala belöning från företaget. I juni 2005 sätts också ett nytt förmånspaket i drift. Att arbeta för en hälsosam och trygg arbetsmiljö Inom Sydkraft är ansvaret för arbetsmiljö delegerat till varje chef i dotterbolagen. Detta innebär att bolagen anpassar sina insatser till verksamheten och de risker som är specifika inom just deras organisation. Regelbundna utvecklingssamtal, medarbetarundersökningar, hälsokontroller, samtalsstöd samt friskvårds- och rehabiliteringsprogram är några pusselbitar för en god hälsa. Sedan 1997 har långtidssjukskrivningarna i samhället mer än fördubblats. Den frånvaro som beror på psykosociala sjukdomar såsom utbrändhet och stress har ökat drastiskt. Inom Sydkraft har man utvecklat en handlingsplan för ökad frisknärvaro. Viktiga insatser är bland annat utbildning för chefer vad gäller den psyko

11 Marknadsaktören sociala arbetsmiljön och rehabilitering. En praktisk verktygslåda utvecklas för att stödja cheferna i deras arbete och målet för insatserna är att öka frisknärvaron från 95,5 % (2003) till 98 % år Resultatet för 2004 var 96,1 %. Andelen långtidssjukfrånvaro (längre än 60 dagar) i förhållande till sammanlagd sjukfrånvaro, har under 2004 minskat från 60 % till 48,8%. Inom Sydkraft satsar man hårt på att stödja idrottsaktiviteter för medarbetare genom olika hälsocenter runt om i bolagen. De fysiska aktiviteterna och den förbättrade motionen underlättar för att sänka stressnivån och för att skapa en gemenskap bland de anställda var ett mycket mörkt år vad gäller olycksfall inom koncernen. Efter flera år av sjunkande olycksfallsstatistik inträffade under året hela fyra dödsfall. Detta har bland annat föranlett att Sydkraft har tillsatt en säkerhetskommitté bestående av interna och externa experter i syfte att identifiera och rekommendera aktiviteter för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet för medarbetarna. En ansvarsfull marknadsaktör ser till att kunderna får den kvalitet och trygghet som utlovats. Aktören bidrar också till att marknadsmekanismerna fungerar på ett korrekt sätt såväl i inköps- som i säljleden. Är man som Sydkraft en stor aktör på marknaden medför detta extra krav på lyhördhet och ansvarstagande gentemot omvärlden. Kundens självklara val? Sydkrafts vision är att vara kundens självklara val varför mycket av arbetet som sker inom koncernen, genomsyras av starkt kundfokus. För att kunna konstatera om vi lever upp till våra och kundens förväntningar görs mätningar bland olika målgrupper två gånger per år (vår och höst). Mätningarna ger oss information om hur Sydkraft upplevs som företag och hur dessa attityder förändras över tiden. Under hösten 2004 genomfördes den senaste attitydundersökningen baserad på intervjuer med såväl kunder, allmänhet som opinionsbildare. De tydligaste attitydförändringarna i denna undersökning återfanns framförallt bland privatkunderna där nästan 60 % var mycket nöjda med Sydkraft som leverantör jämfört med 44 % i tidigare mätning. Privathushållen poängterade då tillgängligheten och helhetskvalitet som speciellt positiva. En större andel av privathushållen än tidigare ansåg också att räkningarna var enkla att förstå, 29 % jämfört med tidigare 15 %. Synen på energibranschen som helhet försämrades dock ytterligare. I oktober 2004 var 15 % av svenskarna positiva till branschen jämfört med vårens 20 %. Detta var något bättre än oljebolagen men betydligt sämre än detaljhandel och banker som drygt % är positiva till. I topp på kännedomslistan ligger Vattenfall och Sydkraft, följt av Fortum. Sydkraft först med KundOmbudsman Med mandat att driva igenom förändringar som syftar till att stärka kundens ställning tillsattes under året två kundombudsmän. Uppgiften är att vara kundens röst i bolaget en lättillgänglig och obyråkratisk lyssnare som kunderna kan vända sig till och framföra sina synpunkter. Täta kontakter med konsumentvägledare, - 11-

12 energimyndigheter och att arbeta med kundpaneler och kundundersökningar är också viktiga delar av KundO s uppgifter. Förenklad elräkning och månadsvis fjärravläsning Ett viktigt steg för att få nöjda kunder är att bemöta de önskemål om en enklare elräkning som kommit fram. Från och med december 2004 får Sydkrafts alla hushållskunder och de flesta företagskunder en förenklad faktura på sin elförbrukning. På fakturans första sida finns beloppet på preliminär förbrukning i kronor och kilowattimmar. På baksidan finns ett förklarande diagram med uppdelning av kostnaderna tillsammans med en begreppslista. Den nya fakturan är utvecklad tillsammans med kunderna och har testats i ett antal kundpaneler med mycket gott resultat. De flesta kunder vill endast veta hur mycket de har förbrukat och vad de ska betala och den specifikation som tidigare följde med automatisk är nu borttagen. De kunder som vill ha en specifikation på fakturabeloppet kan begära den hos Sydkrafts Kundservice. Sydkraft var först av landets aktörer att avskaffa förskottsdebite- Elcertifikatsavgift 80,59 kr (1,6 öre/kwh) El 1591,69 kr (31,60 öre/kwh) Energiskatt 1143,40 kr (22,70 öre/kwh) (Sydkraft Försäljning AB) Grundpris 41,70 kr (260,00 kr/år)* Abonnemang 427,17 kr (2556,00 kr/år) Överföring 640,71 kr (12,72 öre/kwh) Staten Sydkraft Nät AB Sydkraft Försäljning AB Moms (25%) 714,35 kr (Sydkraft Försäljning AB) Moms (25%) 266,97 kr (Sydkraft Nät AB) Diagrammet på fakturans baksida, som för övrigt är ett förslag från en kund, visar tydligt kostnaderna som ingår i fakturabeloppet: moms, skatt och elcertifikatsavgift, nätavgift samt kostnad för elanvändning. ringen för samtliga energislag. Idag betalar kunden endast för den förbrukade elen (faktisk eller uppskattad) och även den fasta avgiften debiteras i efterhand. Enligt en undersökning, genomförd före förändringarna, ansåg 54 % av kunderna att räkningen var svår att förstå. Denna siffra minskar förhoppningsvis vid nästa mätning. Under året fortsatte insatserna för månadsvis fjärravläsning. Under år 2004 testades avläsningen hos kunder och under 2005 kommer ytterligare kunder att få fjärravläsning. Över en miljon gamla mekaniska mätare ska bytas ut mot elektroniska. Med hjälp av modern teknologi skickas sedan mätarställningarna en gång i månaden direkt till Sydkrafts faktureringssystem. På detta sätt slipper kunderna både bekymra sig om mätaravläsningen och kan dessutom få en enkel och korrekt - 12-

13 faktura baserad på verklig elförbrukning. Fjärrinsamlingen av mätvärden ska vara genomförd hos samtliga nätkunder i landet senast 1 juli Elcertifikat och utsläppsrätter styrmedel för klimat I arbetet som en ansvarsfull marknadsaktör är det också viktigt för Sydkraft att aktivt agera i klimatfrågan. Sydkraft är därför positivt till marknadsbaserade styrmedel som kan bidra till minskade globala utsläpp av växthusgaser. Elcertifikaten, även kallade gröna certifikat, introducerades våren De är ett exempel på styrmedel som, från att tidigare varit en del av statsbudgeten, nu ska skötas av marknadens aktörer. Syftet är att öka mängden el från förnybara källor och låta kunderna betala för omställningen av energisystemet. Sydkraft tar en aktiv roll i utvecklingen av det framtida energisystemet genom att satsa på lönsamma lösningar för elkunderna såväl som för företaget. Sydkraft stödjer elcertifikatsystemet och förespråkar också en förlängning av systemet till 2025 samt en utvidgning av systemet utanför Sveriges gränser. Sydkraft ska bidra till att de globala utsläppen av växthusgaser minskar genom åtgärder i den egna verksamheten, hos våra kunder samt genom nyttjande av de flexibla mekanismerna som definieras i Kyotoprotokollet. Däribland är handeln med utsläppsrätter ett viktigt styrmedel. Ansvar i affärsprocessen Sydkraft Energy Trading är sedan 1999 auktoriserat som värdepappersbolag av Finansinspektionen och står sedan dess under deras tillsyn. Tradingverksamheten är sådan till sin natur att det är oerhört viktigt att ha tydliga regler som styr verksamheten. Sydkraft Energy Trading arbetar aktivt för en väl fungerande marknad som har aktörernas och allmänhetens förtroende. Företaget har sedan flera år tillbaka gett uttryck för sina värderingar och förhållningssätt i sin etikpolicy som finns tillgänglig på För att öka förståelsen för hur elmarknaden fungerar, har Sydkraft tagit fram elspelet Slaget om elkunderna. Här kan spelaren prova på rollen som elleverantör och agera på den nordiska elmarknaden. Spelaren lär sig bland annat hur man anskaffar el och vilka parametrar som styr elpriset. Totalt har personer tagit del av elspelet medan hela 3657 personer har gått igenom hela spelet. I dessa siffror är Sydkrafts anställda exkluderade. Elspelet hittas på Sydkrafts hemsida Kunderna ska enkelt kunna byta elleverantör om de så önskar. Sydkraft stöttar kunden i dennes köpbeslut och förklarar därför vad olika avtalsalternativ innebär via exempelvis Kundservice, Kundombudsmannen, information på elräkningarna och på företagets hemsida. Ansvar gentemot leverantörer Rollen som marknadsaktör innebär också ett ansvar att påverka och utveckla de leverantörer som Sydkraft samarbetar med. Sydkraft arbetar sedan flera år tillbaka med miljökrav i upphandlingar. Genom att kategorisera leverantörer beroende på hur väl utvecklat miljöarbete man bedriver och ha en tydlig dialog kring kraven skapas miljövinster

14 Samhällsmedborgare Sydkraft agerar i en omvärld med både interna och externa intressenter. Företaget påverkar och påverkas av olika aktörer och miljöer. Sydkrafts tjänster är en av förutsättningarna för samhällets utveckling och välfärd vilket också medför ett långsiktigt samhällsansvar. Trygghet Energi förknippas lätt med negativ miljöpåverkan såsom utsläpp och användning av ändliga resurser. Men det är viktigt att också vända på myntet och se energins nödvändighet för vår välfärd. Att kunna hålla sig varm under vintern, att säkerställa produktion i små och stora företag, att driva medicinsk utrustning på lasarett utan en säker och trygg energiförsörjning riskeras välfärden. Individens komfort och trygghet ligger i grunden för Sydkrafts affärsverksamhet. Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster en del av den grundläggande strukturen i ett modernt välfärdssamhälle. Sydkraft ska samtidigt aktivt bidra till en bättre miljö och främja en hållbar samhällsutveckling. Den allmänna samhällsutvecklingen gör att kunder blir mer och mer beroende av en säker elförsörjning. Kunder och samhälle ställer därför ökat krav på leveranssäkerheten. Långvariga elavbrott, på ett dygn eller mera, ger upphov till stora problem för de som drabbas. Orsak till dessa elavbrott har oftast varit storm eller snöoväder, som orsakat fel på kv ledningar i skogsmiljö. Dessa ledningar har, med den teknik som funnits, byggts med oisolerade ledare och därmed varit känsliga för väderstörningar. min/år , ,6 138,9 120, Medelavbrottstid beräknad som oaviserade avbrott per kund (minuter/år). år 2001 år 2002 år 2003 år

15 Investeringar i dagens och morgondagens energisystem Sydkrafts elnät är km långt och skulle alltså kunna räcka tre varv runt jorden. Varje år satsas miljoner kronor i investeringar och underhåll av elnäten. Under åren byggdes km luftledning om till kabel eller isolerad ledning. För 2005 har Sydkraft beslutat bygga om km luftledning till huvudsakligen jordkabel. Den orkan som drog in över södra Sverige den 8 januari 2005 gav den svåraste elstörningen och trädfällningen på hundra år. Nya slutsatser måste nu dras beträffande vilka krav som ska ställas på elnäten i framtiden. Risknivån i samhället måste utgå från ett kund- och samhällsperspektiv. Kravnivån måste grundas på politiska beslut om vilken sårbarhet samhället vill och kan acceptera. Det är elföretagens uppgift att ge underlag i form av tekniska lösningar, kostnader och tidsåtgång för att uppnå olika nivåer. avbrottstid (min) per kund , ,7 4,0 5,6 3,0 18,1 11,4 6,4 10,3 5,5 5,6 25,4 7,6 JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC TOTALT Medelavbrottstid beräknad som driftavbrottstid per kund, minuter/månad Mkr år 2002 år 2003 år 2002 Utbetald avbrottsersättning (Mkr) - 15-

16 Sydkraft ska fortsätta pågående kablifiering av kvledningarna i skog. Vägnät ska också utnyttjas för nedplöjning eller nedgrävning av kabel. Där det inte är praktiskt möjligt med nedplöjd eller nedgrävd kabel, bör hängkabel användas med den nya tekniken med infästning med brytpinne. Detta innebär att kabeln kan falla till marken utan att skadas vid omfattande trädpåfall. Idag har cirka 2 miljoner hushåll fjärrvärme. För kunden innebär det en bekymmersfri lösning som inte bara är ekonomisk, utan också miljöriktig, både för närmiljön och den globala miljön. Sydkraft har under året fortsatt utbyggnaden av fjärrvärme bland annat genom det biobränsleeldade fjärrvärmeverket i Hammargård i Kungsbacka. Sydkraft har även gjort fortsatta investeringar i förnybar energi. Läs mer om detta längre fram i denna skrift. Samverkan med universitet och högskolor Sydkraft har som tradition ett gott samarbete med universitet och högskolor i Sverige. Det är av stor vikt för den framtida utvecklingen av såväl samhället som företagen att god kompetens finns att tillgå. Samverkan sker dels genom att erbjuda examensarbeten men också genom ekonomiskt stöd till forskare direkt från Sydkraft samt via Sydkrafts AB:s Stiftelse för forskning. Sydkraft stödjer även universiteten ekonomiskt via branschorganisationen Elforsk. Tillsammans för en rikare fritid Sydkraft har valt ut tre huvudområden för aktiv sponsring: idrott, kultur och miljö. På detta sätt stödjer företaget aktiviteter som syftar till en rikare fritid för kunder, personal och andra intressenter. Tillsammans för ett bättre klimat Under hösten öppnades dörrarna till utställningen Uppdrag Klimat på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Sydkraft stöder utställningen som pågår i tre till fem år och som belyser en avgörande framtidsfråga växthuseffekten och människans inverkan på klimatet. Stöd till flodvågens offer I samband med den internationella katastrofen i Sydostasien påverkades vi alla på något sätt. Som så många andra företag bidrog även Sydkraft och dess medarbetare med bidrag i form av gåvor till Radiohjälpen och genom att skänka kläder

17 Sydkraft och miljön Miljö en prioriterad fråga De flesta ser idag el och värme som en självklarhet och något som inte kan undvaras. Produktion av energi är dock mer eller mindre förknippat med miljöpåverkan av olika slag. Ett exempel på sådan miljöpåverkan är utsläpp av koldioxid vid förbränning med en påverkan på vårt klimat som följd. Andra exempel är utsläpp av svavel och kväve vilket bidrar till problemen med försurning och övergödning. En energikoncern som Sydkraft har således en verksamhet som i många avseenden innebär en tydlig inverkan på miljön. Sydkraft tar sitt ansvar genom att sätta miljöfrågorna högt på agendan samtidigt som utgångspunkten är att miljöfrågor ska beaktas i alla beslut. Miljöfrågan integreras i den dagliga verksamheten på såväl operativ som strategisk nivå samt i de projekt som genomförs. Sydkraft satsar mycket på att bedriva ett aktivt miljöarbete vilket också leder till konkreta och tydliga resultat. Att aktivt bidra till en bättre miljö, ökad välfärd och att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle ingår i Sydkrafts grundläggande värderingar. Genom insatser i såväl den egna verksamheten som hos kunder medverkar Sydkraft till en bättre miljö. Miljöpolicy och miljöledning verktyg för affärsdrivet miljöarbete Sydkraft har en miljöpolicy som omfattar hela koncernen. Policyn anger den övergripande inriktningen för bolagen i koncernen. För att leva upp till policyn krävs en tydlig ansvarsfördelning. Varje dotterbolag har därför ansvar för det egna miljöarbetet och på alla bolag finns det en eller flera anställda som arbetar med att samordna miljöfrågor. Samliga bolag i Sydkraft har ledningssystem som är certifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO Nya bolag har två år på sig att införa ledningssystem i verksamheten. Med stöd av miljöledningssystemen fångar bolagen i Sydkraft upp behov och trender från kunder och omvärld som sedan bearbetas i verksamheten. Miljöledningssystemen hjälper verksamheten i Sydkraft till tydliga målsättningar och ständiga förbättringar. Klimatfrågan i fokus Klimatproblematiken är en av de viktigaste frågorna för Sydkraft och också en av de största utmaningarna. Detta har tydligt stöd i de diskussioner Sydkraft för med intressenter i form av myndigheter, kunder och samarbetspartners. Alla bolag i Sydkraft arbetar sedan länge med att öka energieffektiviteten och med satsningar på förnybar energi som ett led i arbetet för minskad klimatpåverkan. Miljöåret och konkreta resultat På de kommande sidorna återges miljöåret för Sydkraft uppdelat på olika verksamhetsområden. Redovisningen sker med hjälp av en flödesbild över vad som kommer in i verksamheten i form av resurser respektive vad som kommer ut i form av produkter, utsläpp och andra restprodukter. Därefter följer en ingående redovisning av Sydkrafts hållning i klimatfrågan tillsammans med verksamhetens strategi och några av våra uppnådda resultat

18 Sydkrafts miljöpolicy Sydkrafts miljöarbete baseras på Sydkrafts grundläggande strategiska dokument: Vision, Affärsidé och Värderingar. Med denna utgångspunkt bedriver vi vårt miljöarbete så att vi aktivt bidrar till en bättre miljö och främjar en utveckling mot ett uthålligt samhälle vi är bland de främsta när det gäller miljöarbete jämfört med övrig näringsverksamhet Vi gör detta i samverkan och dialog med våra kunder, leverantörer, medarbetare och övriga intressenter för att på bästa sätt bidra till en positiv samhällsutveckling Vi gör detta genom att vårt miljöarbete präglas av helhetssyn, öppenhet och ärlighet och är en viktig del av varumärket Sydkraft miljöarbetet är integrerat i alla delar av den dagliga verksamheten och baseras på certifierade miljöledningssystem i hela koncernen vidareutveckla medarbetarnas kompetens, samt följa och bedriva forskning och utveckling inom för oss viktiga områden vi genomför ständiga förbättringar i vår verksamhet och utvecklar våra produkter och tjänster mäta miljöpåverkan, redovisa miljöprestanda och de åtgärder vi vidtar öppet, samt arbeta förebyggande för att minimera risken för olyckor Antagen av Koncernledningen 13 september

19 Miljöåret 2004 El Nettoproduktion (GWh) Värme Nettoproduktion (GWh) (exklusive inköpt värme) Gas Hanterad mängd (GWh) (exklusive gas för värme- och elproduktion) Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Biobränsle Torv Naturgas Olja Kol Avfall Returbränsle Biobränsle Torv Gasol Naturgas Olja Kol Returbränsle Avfall Värmepumpar Elpannor Annat Naturgas Gasol Biogas El Värme Gas Kyla Avfall Produktion, distribution och behandling Restprodukter (ton) el, värme, gas och avfall Utsläpp till luft (ton) el, värme, gas och avfall Radioaktivt avfall Farligt avfall Restprodukter Övrigt El Värme Gas Avfall Totalt CO2 fossilt CO2 förnybart NOx , SO Stoft ,6 342 Dioxiner gram ,030 0, El Värme Gas Avfall Totalt , , , ,161 0,161 Produkter till kund (GWh) (energi exklusive förluster och inklusive inköpt värme) El Fjärrvärme Övrig värme Gas Kyla Återvunnet avfall (ton) Flödesbilden redovisar det sammanräknade miljöresultatet från alla bolag som ägs till till mer än 50% av Sydkraft. Våra kunder

20 Noter till miljöåret Sydkraft sammanställer varje år ett koncernövergripande miljöbokslut. Detta innehåller det sammanräknade miljöresultatet från alla bolag som ägs till mer än 50% av Sydkraft. Bokslutet illustrerar bolagens totala miljöpåverkan. I flödesbilden har Sydkrafts viktigaste miljöparametrar sammanställts med en uppdelning på verksamhetsområdena energi (el, gas värme) och avfall. Bokslutet finns tillgängligt i sin helhet på Produktionsåret 2004 Produktionsåret 2004 präglades av mycket liten användning av fossila bränslen till värme- och elproduktion. Produktionen av kärnkraft var högre än normalt. Produktionen av vattenkraft, under första halvåret, lägre än normalt medan den under andra halvåret var högre än normalt. Sett över hela året var vattenproduktionen normal. Det oljeeldade Karlshamnsverket var dessutom i mycket begränsad drift. Alla dessa faktorer bidrog till sänkta utsläppsnivåer under Den finska energiverksamheten som tillkom genom förvärvet av Graninge bidrar dock till att utsläppsvärdena höjs. Detta beror på användningen av kol och torv i Finland. Sammantaget var dock utsläppen till luft från verksamheten lägre år 2004 än föregående år. Växande energiverksamhet Energiverksamheten har expanderat ytterligare under Genom förvärvet av Graninge i slutet av 2003 har ytterligare cirka 3 TWh vattenkraft införlivats i verksamheten. Samtidigt tillkom även cirka 50 värmeverk bestående av bland annat biobränsle- och oljepannor, värmepumpar, mm. Avyttring av vattenverksamhet I början av 2005 så träffades ett avtal mellan Sydkraft och Norrköpings kommun. Avtalet innebär att Sydkrafts vatten- och avloppsverksamhet ska återgå till Norrköpings kommun. Vatten- och avloppsverksamheten blev en del av Sydkraft genom förvärvet av Norrköpings Miljö och Energi år Med anledning av detta finns inte vattenverksamheten med i bilden över miljöåret. Oavsiktiga utsläpp och villkorsavvikelser Utöver verksamhetens normala utsläpp sker även utsläpp genom oförutsedda händelser exempelvis i samband med haverier och olyckor. Under 2004 uppstod totalt 29 oförutsedda händelser som gav upphov till föroreningsutsläpp till luft, mark eller vatten. I samband med att tillstånd enligt miljöbalken meddelas för anläggningar fastställs även villkor för verksamheterna, främst i form av rikt- och gränsvärden för utsläpp till luft och vatten. Ytterligare en rad anläggningar har fastställda villkor enligt tidigare vattendomar. Under året inträffade totalt 22 villkorsavvikelser i de anläggningar inom koncernen som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Vattenfall Årsredovisning 2000

Vattenfall Årsredovisning 2000 Vattenfall Årsredovisning 2000 Innehåll År 2000 i korthet 1 Ko n c e r n chefens kommentar 2 Vision, affärsidé, strategier och mål 4 Vattenfall en blivande europeisk koncern 6 Gemensamt ansvarstagande

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 ÅRSREDOVISNING 362,4 362,4 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 1 Affärsområde Elnät 12 Affärsområde Elhandel 14 Affärsområde Energilösningar

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer