Förenklad upphandling avseende stängsling av betesmark i Natura 2000 området Venakärret i Nora kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förenklad upphandling avseende stängsling av betesmark i Natura 2000 området Venakärret i Nora kommun"

Transkript

1 1(9) Jesper Pietsch Förenklad upphandling avseende stängsling av betesmark i Natura 2000 området Venakärret i Nora kommun Reclaim-projektet (LIFE11 NAT/SE/848) och Länsstyrelsen i Örebro län inbjuder härmed till att lämna anbud avseende stängsling av betesmark i Natura 2000 området/blivande naturreservatet Venakärret i Nora kommun. Sista datum för anbudslämnande: Anbudsmottagare: Reclaim (LIFE11 NAT/SE/848), Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro Bilagor: 1. Översiktskarta, Venakärret i Nora kommun 2. Detaljkarta, stängslingsfållor 3. Anbudsformulär POSTADRESS GATUADRESS TELEFON E-POST INTERNET ORG NR ÖREBRO Stortorget

2 2(9) 1. Inledning Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen är en statlig myndighet direkt under regeringen. Länsstyrelsen är statens företrädare i regionen och samordnare i de frågor som staten lagt på länsstyrelsen. I länsstyrelsen roll ingår bland annat att förvalta och sköta skyddad natur, vilket innebär att Länsstyrelsen har ansvar för att de naturvärden som finns i t.ex. naturreservat och Natura 2000 områden, stärks eller bibehålls. Detta åstadkoms genom rätt anpassad skötsel såsom slåtter, bete, röjningar etc. Även friluftslivsvärden ska tas tillvara genom att områdena ska göras mer eller mindre tillgängliga för besökande allmänhet. Information om Länsstyrelsen i Örebro län kan fås på Länsstyrelsen hemsida: Reclaim restaurering av två våtmarker i Örebro län Länsstyrelsen driver under perioden ett naturvårdsprojekt i två Natura 2000 områden, Tysslingen och Venakärret, med syfte att återskapa slåtter och betesmarker. Projektet finansieras av EU:s LIFE-program, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Information om projektet kan hittas på projektets hemsida 2. Uppdragets omfattning Uppdraget består i att sätta upp permanent tretrådigt elstängsel i natura 2000 området Venakärret. Stängslingen ska vara anpassad till nötbete och indelad i flera fållor. Stängsling kommer även att ske ut mot vatten och ska där anpassas till detta med färre trådar alternativt möjlighet till avstängning av elen. Flera led för djurförflyttningar ska ingå i stängslingen likaså montering av självstängande grindar för besökare i området. Uppdraget består i att under sätta upp alla stängsel enligt förfrågningsunderlaget. Den södra betesmarken med dess fållor ska vara färdigställd senast 30 maj 2014 och den norra senast 30 maj 2015 (på bilaga 2 framgår de två betesområdenas fördelning). Gränsen går enligt den på kartan dubbelstängslade sträckan). De två betesområdena bör ses som två olika uppdrag med avseende på startdatum då tillgänglighet och förberedande åtgärder är klara för södra fållan men inte för den norra. Uppdraget ska genomföras enligt Beskrivning av uppdraget, se nedan.

3 3(9) 3. Kravspecifikation Krav på anbudsgivare Anbudsgivare ska vara registrerade för mervärdesskatt och inneha F-skattsedel. En anbudsgivare får uteslutas från att delta i en upphandling om leverantören inte fullgjort sina skyldigheter gällande socialförsäkringsavgifter eller skatt ( LOU 10 kap 2 p5). Detta gäller även eventuella underleverantörer. Länsstyrelsen kontrollerar att anbudsgivaren uppfyller lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivaren har giltig ansvarsförsäkring vid anbudsinlämnandet och under hela avtalstiden. Anbudsgivare ska bifoga ifyllt anbudsformulär, se bilaga 3. Av redovisningsskäl kräver Länsstyrelsen att uppdragstagaren vid utförandet redovisar kostnad för Stängselsträcka A och B som separata poster, se bilaga 2. Anbudsgivaren ska ha goda kunskaper och praktisk erfarenhet av liknande stängselarbeten och ska tidigare ha utfört liknande uppdrag med gott resultat. Referenser ska anges i anbudsformuläret, se bilaga 3. Anbudsgivaren ska ha tillgång till egna fordon, redskap, maskiner och utrusning för att klara av samtliga arbetsuppgifter. Beskrivning av uppdraget Uppdraget omfattar uppsättning av nytt permanent tretrådigt elstängsel inom Natura 2000-området Venakärret i Nora kommun. Stängsellängden är cirka m. Uppdraget omfattar tillhandahållande av material och arbete med uppsättning av stängsel enligt anbudsförfrågan och dess bilagor. Stängselgenomgångar som ska anläggas är självstängande grindar för besökande människor och öppningsbara ledhål för djur och fordon. Stängslens sträckning samt genomgångarnas antal och placering framgår nedan. Smärre ändringar i stängseldragning och placering av grindar och led kan komma att ske under arbetes gång.

4 4(9) Generell kravspecifikation på stängsel Stängslet i Venakärret ska hålla hög kvalitet vilket innebär bland annat god ledningsförmåga i tråden, tillräckligt starkt aggregat och stolpar som sitter stadigt. Området är varierat med fastmarkpartier i skog och i anslutning till åkermark. Området nere i kärret är mycket blöta och sanka vilket innebär att grövre och längre stolpar kan behöva användas i detta område. Referens för denna typ av stängsel finns i naturreservaten Järleån, Nora kommun, Björskogsnäs, Hällefors kommun och Runsala de norra delarna, Askersunds kommun. Stängsel i denna upphandling ska uppföras på liknande sätt och hålla minst motsvarande dimensioner och kvalitet. Material och utförande Stolpar av tryckimpregnerat virke ska användas vid hörn, brytpunkter och vid genomgångar. Stolparna ska minst ha dimensionen 100*2500 mm. I de blötare delarna, ute i kärret mot Venaån, kan längre och större dimensioner på stolpar behöva användas. Hörnstolpar ska slås/tryckas ner till frostfritt djup- minst en meter utom då man stöter på berg. Brytpunkter och hörn ska vara mycket stabila. Foto1: Hörn byggs på liknande sätt som fotografi ovan Mellanstolpar ska vara av grå glasfiber, Insultimber eller liknande. Plaststolpar samt gula eller vita glasfiberstolpar får inte användas. Stängslet ska sättas med tre strömförande och välspända trådar. Tråd som används ska vara av typen High Tensile-tråd/HT-tråd, 2,5 mm i galvaniserat utförande. Uppspänningsanordning ska finnas för att tråden, i hela staketet, lätt ska kunna spännas. Isolatorer ska vara kraftiga och hållbara i god kvalitet.

5 5(9) Varningsskyltar för elstängsel ska sättas upp enligt Jordbruksverkets föreskrifter längs allmän väg och vid varje enskild genomgång. I uppdraget ingår att tillhandahålla nytt nätdrivet aggregat, ansluta det på anvisad plats samt att ordna med jordningen. Aggregatet ska ha åskskydd och SMS-funktion. Spänningen i trådarna ska kontrolleras vid datum för färdigställande och ska vara minst 4500 V i slutänden av stängsel. Strömbrytare för urkoppling ska finnas för den nedre tråden samt hela sträckan mot Venaån. Strömbrytare ska vara lättillgängliga och sitta exempelvis i anslutning till aggregat eller grind. Framdragning av el ingår inte i upphandlingen. Val av material ska redovisas i anbudet. Ytor som ska stängslas bort Tre mindre ytor inom betesmarken ska stängslas bort. Ytorna utgörs av två mindre ängar samt ett område där guckusko växer. Dessa stängsel kan vara av mindre dimensioner samt med bara två eltrådar. Elen till dessa dras från angränsande staket. Den totala stängsellängden för dessa tre fållor är cirka 1000 m (ingår i den totala sträckan på 5800m). Genomgångar Förslag till placering och antal genomgångar framgår av kartbilaga. Eventuella ändringar bestäms i samråd med beställaren. Vid genomgångar ska stolpar med dimensioner enligt ovan användas. Där eltråden passerar genomgångarna ska kopplingen utföras på så sätt att effekten inte går förlorad. Självstängande grindar Endast arbete med uppsättning av självstängande grindar ingår i upphandlingen. Grindarna monteras likande som på fotografi nedan. Länsstyrelsen har köpt in självstängande metallgrindar (1 m breda). Grindarna finns förvarade nära Venakärret.

6 6(9) Foto 2: Självstängande grind för besökare, monteras som på fotografi ovan Fjädergrindar I upphandlingen ingår tillhandahållande av material till och monteringen av cirka 13 st fjädergrindar med tre trådar. Varje tråd ska förses med isolerat grindhandtag i svart plast och sträckfjäder. Avståndet mellan stolparna ska vara ca fem meter. Grindarna ska kunna öppnas och trådarna fästas upp på ett säkert sätt. Foto 3: Fjädergrind utförs liknande som på fotografi ovan Vad som ingår i entreprenaden Uppdraget omfattar tillhandahållande av allt material till och arbete med uppsättning av stängsel enligt anbudsförfrågan och dess bilagor. De självstängande grindarna har Länsstyrelsen köpt in och endast montering av dessa ingår i uppdraget. En viss röjning kommer att behöva utföras längs stängseldragningen.

7 7(9) 4. Kommersiella villkor Pris Anbud ska innehålla ett fast pris i SEK exklusive moms på uppdraget i dess helhet. Fast pris ska gälla under hela avtalsperioden. Anbudsgivaren får själv bilda sig en uppfattning om områdets karaktär, ojämnheter i marken, förekomst av stenar, bärighet för maskiner, hjälpmedel, drivmedel m m. Priset ska innehålla samtliga kostnader för alla arbetsmoment som krävs för att utföra uppdraget enligt Beskrivning av uppdraget. Inga extrakostnader får anges för resor, maskiner, hjälpmedel, material, drivmedel m m. Fakturering Betalning sker mot faktura som skickas till: Länsstyrelsen i Örebro län, FE 56, Strömsund Ange Ref:Reclaim tjespie Viktigt: För att en betalning ska kunna genomföras måste fakturan ha följande projektreferens: Reclaim (LIFE11 NAT/SE/848). Diarienummer ska anges på fakturan. Betalning sker mot faktura efter utfört arbete och efter godkänd besiktning av Länsstyrelsen. Delfakturering accepteras. Utbetalning sker inom 30 dagar från erhållen och godkänd faktura. Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller andra administrativa avgifter eller motsvarande får inte debiteras. 5. Administrativa bestämmelser Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling. Upphandlande myndighet och kontaktpersoner Anbudet skickas till: Länsstyrelsen i Örebro län, Naturskyddsenheten Att: Reclaim/Jesper Pietsch Örebro Kontaktperson gällande praktiska åtgärder i fält: Åsa Forsberg, tel nr

8 8(9) Kontaktperson gällande fakturering och avtal: Jesper Pietsch, tel nr Annonsering Förfrågningsunderlaget kommer att ligga ute i tre veckor på: LIFE projektets hemsida Länsstyrelsens hemsida gar Visma Tendsign Frågor och svar Samtliga frågor angående relaterade till denna upphandling ska ställas via e- post till Frågor och svar kommer att sammanställas och publiceras på LIFE projektets hemsida, se ovan. Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara giltigt och fullt bindande för anbudsgivaren sex månader fr.o.m. datumet för anbudet. Anbudsutformning Anbudet ska vara skriftligt och ska innehålla ett korrekt ifyllt anbudsformulär, se bilaga 3. Anbud som inte innehåller fullständiga uppgifter kan komma att förkastas. Anbudsmärkning och anbudslämnande Anbudet lämnas i dubbla förslutna kuvert. Det inre kuvertet märks Anbud, stängsling av betesmarker i Venakärret, Reclaim, dnr Anbudstid Anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast För sent inkommit anbud kan inte prövas enligt LOU. Utvärdering Länsstyrelsen kommer att anta det anbud som har lägst pris och som kan lämna referenser som styrker att företaget har genomfört liknande arbeten med gott resultat.

9 9(9) Besked om vilket anbud som antagits När Länsstyrelsen har fattat beslut om vilket anbud som antagits kommer beslutet att skickas ut till samtlig anbudsgivare. Avtal och avtalstid Efter avslutad direktupphandling kommer skriftligt avtal att ingås mellan antagen anbudsgivare och Länsstyrelsen i Örebro län. Avtalet träder i kraft först när det undertecknats av behörig företrädare för båda parter. Tiden för avtalet gäller från avtalstecknande till och med den 30 maj Upphandlingssekretess För anbud med tillhörande handlingar gäller absolut sekretess till dess att anbudsförfarandet avslutats, vilket är när ett anbud antas genom beslut eller när ärendet på annat sätt avslutats. Vid begäran om utlämnande av handlingar efter att upphandlingen avslutas görs en sedvanlig sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Garanti för att uppgifter hålls hemliga kan efter avslutad upphandling inte ges. I anbudet bör därför noga specificeras vilka uppgifter som leverantören anser bör vara sekretessbelagda och på vilka grunder. Vid en begäran av utlämnande av handlingar gör myndigheten sekretessprövning i varje enskilt fall. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till anbudet får endast förekomma vid felskrivning eller vid annat uppenbart fel i anbudet. I sådana fall avgör upphandlaren om anbudsgivare ska ges tillfälle till rättelse eller komplettring. Rättelser och kompletteringar begärs i sådana fall skriftligt från anbudsgivare.

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer