Fler jobb och företag i hela Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler jobb och företag i hela Sverige"

Transkript

1 Fler jobb och företag i hela Sverige

2 Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet i välfärden och ett starkare Sverige. Vårt mål är att över fem miljoner människor ska ha ett arbete år 2020 genom att sysselsättningen ökar med under perioden Jobben är grunden för Alliansens politik. Alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Ett jobb är mer än en lön. Ett jobb innebär arbetskamrater och gemenskap, fikapauser och semester. Ett jobb ger möjligheter till utveckling, ny kunskap och trygghet att forma sin vardag. Jobben är vår viktigaste framtidsfråga. Alliansen vill se ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. Jobben blir fler när fler företag startar och växer och när arbetsgivare vågar anställa. Utan idéer, innovationer och entreprenörer stannar Sverige. Det förutsätter också att människor ska kunna bo och verka i hela landet. Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara, och människor och företag över hela landet ska ges möjligheter att växa och utvecklas. Avgörande för att nå jobbmålet är fortsatt ordning och reda i ekonomin, att våra hittills genomförda reformer för jobb och tillväxt fortsatt får verka fullt ut, att jobb- och företagsklimatet förblir gynnsamt och att konjunkturen normaliseras. Hållbara offentliga finanser och ett överskott om 1 procent när konjunkturen går mot balans ger möjligheter att stötta jobben i nästa lågkonjunktur. Men för att nå jobbmålet krävs också nya reformer. Alliansen presenterar i dag satsningar för fler jobb och företag i hela Sverige från vår gemensamma budgetmotion: Värna arbetslinjen och drivkrafterna för arbete Ett företagsklimat i världsklass Fler jobb för unga Bredare vägar till jobb Sverigebygget knyter ihop landet Stärkt forskning och innovation för ökad kunskap och konkurrenskraft Trygg energiförsörjning - viktigt för jobben Bättre bredband, telefoni och tillgång till service VÄRNA ARBETSLINJEN OCH DRIVKRAFTERNA FÖR ARBETE Alliansen står för ordning och reda i ekonomin och stabila offentliga finanser. Det är grunden för vår jobbpolitik. Tack vare åtta år som präglats av en aktiv reformpolitik så lämnar Alliansen över ett Sverige på rätt väg. Ekonomin är bland de starkaste i hela Europa och återupprättandet av arbetslinjen har gjort att jobben har blivit över fler sedan I dag har Sverige såväl bland EU:s högsta arbetskraftsdeltagande som sysselsättningsgrad. SID 2 (8)

3 I en tid då vi måste fortsätta stärka förutsättningarna för företagande och fler jobb i hela landet höjer regeringen i stället skatterna på jobb och företagande på bred front. Höjda socialavgifter för unga under 26 år innebär exempelvis att kostnaden för att anställa eller behålla en ung anställd ökar med motsvarande en månadslön per år. Den höjda anställningsskatten för anställda över 65 år gör det dyrare att anställa äldre i en tid då Sverige behöver fler som arbetar längre upp i åldrarna. Regeringens skattehöjningar på jobben är drygt 40 gånger så omfattande som deras satsningar på företag. Flera av regeringens företagssatsningar är dessutom förslag som de övertagit från Alliansen och det är exempelvis bra att regeringen lägger fram Alliansens förslag om ett nytt högkostnadsskydd för sjuklön. För företagen är långsiktiga spelregler centralt. På energiområdet gav Alliansens historiska energiöverenskommelse företagen och konsumenterna en trygg energiförsörjning där de visste vad som gällde och kunde planera efter det. Regeringen har frångått detta och misslyckats med att lämna tydliga besked kring energiförsörjningen. Förslagen i regeringens budgetproposition slår särskilt hårt mot vissa branscher och sektorer. För Alliansen har ökad sysselsättning i grupper som står långt från arbetsmarknaden varit central. RUT-avdraget är en viktig reform som gjort svarta jobb vita och bidragit till att utlandsföddas sysselsättning har ökat. Regeringen vill nu halvera taket i RUT-avdraget för alla under 65 år. Det får konsekvenser inte bara för företagande och jobb utan även för integration och jämställdhet. Det är dessutom beklagligt att regeringen väljer att försämra för den kvinnodominerade RUTbranschen, men fortsatt stödjer den mansdominerade ROT-sektorn. Det är allvarligt att regeringen föreslår reformer som försämrar drivkrafter för att arbeta. Särskilt då de kombineras med kraftigt utbyggda bidragssystem vilket minskar incitamenten att gå från bidrag till arbete. Sedan 2006 har utanförskapet minskat med närmare personer. Regeringens föreslagna nedmontering av Alliansens sjukförsäkringsreformer öppnar nu upp för att människor återigen pressas ut från arbetskraften. Det är tydligt att justeringen av statistiken går före reformer för fler i arbete för den nya vänsterregeringen då de avstår från att beräkna och presentera jobbeffekterna av sin politik. De sammantagna effekterna av regeringens konkreta politik och oklara besked på centrala politikområden leder till färre riktiga jobb och en försämrad konkurrenskraft. Jobben är fortsatt grunden för Alliansens politik. Ytterligare sänkning av socialavgifterna för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent och slopad nedsättningen för personer som fyllt 25 år. På så sätt ökar effektiviteten av nedsättningen. Att vi inte vill höja skatterna på arbete och företagande. Att behålla RUT-avdraget oförändrat. SID 3 (8)

4 ETT FÖRETAGSKLIMAT I VÄRLDSKLASS Jobb skapas av företag som växer och anställer. En ambitiös politik för företagande, entreprenörskap och innovationer är en förutsättning för att nå jobbmålet. Alliansen har sänkt bolagsskatten och socialavgifterna och förbättrat de ekonomiska drivkrafterna för att driva företag. Regelbördan har minskat med 7 miljarder kronor, bland annat genom avskaffad revisionsplikt för små företag och förenklade redovisningsregler. Det är nu möjligt att driva företag inom fler områden, inte minst inom branscher som delvis domineras av kvinnor. Det finns i dag fler företag än när alliansregeringen tillträdde. Sverige rankas högt i internationella jämförelser när det gäller företagsklimatet, men vi kan fortfarande bli bättre. Många företag upplever att regelverken fortsatt är krångliga och att mycket tid går åt till administration. Vi vill fortsätta sänka kostnader och lätta på regelbördan. Att en utredning tillsätts som ska se över det skatterättsliga företrädaransvaret i syfte att förbättra reglerna, öka förutsägbarheten och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas. Åtgärder för att stärka företagsklimatet och aviserar ambitionen att förbättra regelverket för personaloptioner och generationsskiften samt pröva förutsättningarna för att fler företag ska slippa revisionsplikt. Åtgärder för att nå målet om att den tid det tar att starta ett företag i Sverige ska halveras. Aviserar sänkt krav på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag. Att det skapas en digital tjänst en dörr in för företagens uppgiftslämning och därigenom förenkla företags kontakter med det offentliga och begränsa antalet myndighetskontakter. Ett uppdrag till Skatteverket att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och att föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen. Höjd beloppsgräns för förenklad faktura för att underlätta företagens hantering av mervärdesskatten. Ett fortsatt uppdrag till Patentverket och Vinnova för att stärka företagens affärsstrategiska hantering av immateriella tillgångar. Krav på att alla myndigheter och kommuner sätter en tydlig tidsgräns för handläggningstider. Att fler livskraftiga företag med betalningssvårigheter ska få möjlighet till en andra chans. Vi föreslår därför en översyn av Lagen om företagsrekonstruktion. Kortare handläggningstid för tvistemål. Effektiviserande av tvistlösningsmekanismerna genom en översyn av lagen om skiljeförfarande. Ett nytt högkostnadsskydd som är särskilt förmånligt för de små och medelstora företagen, för att sänka företagens kostnader för sjuklöner. SID 4 (8)

5 FLER JOBB FÖR UNGA Det krävs ytterligare insatser och sänkta trösklar för personer som i dag står långt från arbetsmarknaden, framför allt för unga. För att alla som kan och vill arbeta ska kunna få ett jobb krävs en mer inkluderande arbetsmarknad. Därför föreslår Alliansen i budgetmotionen en rad förslag för att underlätta för unga i Sverige att kunna komma in på arbetsmarknaden. För att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för unga vill vi bland annat sänka socialavgifterna för ungdomar under 23 år och slopa nedsättningen för personer som fyllt 25 år för att förbättra effektiviteten i nedsättningarna. Alliansen vill att arbetsträning och förstärkt arbetsträning införs som insatser inom jobbgarantin för ungdomar. Unga som vill starta eget ska uppmuntras. På så sätt kan de skapa jobb både åt sig själva och andra. Vi vill ha ett ökat och permanentat stöd till dem som arbetar för att främja entreprenörskap i skolan, högskola och yrkeshögskolan genom Ung Företagsamhet och Drivhuset. På så sätt främjas nyföretagandet bland Sveriges elever och studenter. Ytterligare sänkning av socialavgifterna för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent och slopad nedsättningen för personer som fyllt 25 år. På så sätt ökar effektiviteten av nedsättningen. Ökat arbetsgivaransvar för lärlingsutbildningarna så att de ännu bättre kan anpassas till arbetsmarknadens behov. Ett första steg är att genomföra en försöksverksamhet kring gymnasial lärlingsutbildning där branscher och arbetsgivare har ökat inflytande och ansvar, så kallade branschlärlingar. Införande av arbetsträning och förstärkt arbetsträning som insatser inom jobbgarantin för ungdomar. Höjd lärlingsersättning i syfte att ytterligare öka lärlingsutbildningens attraktionskraft. I de fall lärlingen har en lärlingsanställning ska det prövas om ersättningen ska gå till arbetsgivaren. Att även arbetslösa under 20 år ska kunna erhålla Starta-Eget-bidrag. Att öka och permanenta stödet till dem som arbetar för att främja entreprenörskap i skolan, högskolan och yrkeshögskolan genom Ung Företagsamhet och Drivhuset. På så sätt främjas nyföretagandet bland Sveriges elever och studenter. Att Drivhusets verksamhet även ska omfatta studenterna i Yrkeshögskolan. BREDARE VÄGAR TILL JOBB Under denna mandatperiod behövs ytterligare insatser för att bredda vägarna till jobben. Detta görs med en politik för fler jobb i kombination med ytterligare stöd till de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill införa så kallade matchningsanställningar, i syfte att hjälpa personer som varit arbetslösa en längre tid in på arbetsmarknaden. SID 5 (8)

6 Matchningsanställningar som komplement till sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. En förlängning av provanställningstiden från 6 till 12 månader Yrkesintroduktionsstöd för personer som varit arbetslösa en längre tid, vilket gör att en arbetsgivare får ekonomiskt stöd för att anställa en långtidsarbetslös, d.v.s. införa yrkesintroduktionsanställningar för långtidsarbetslösa. Möjlighet för personer som övergår från Jobb- och utvecklingsgarantin till reguljära studier, i syfte att fullfölja grund och/eller gymnasiestudier, att efter avslutade studier återinträda i Jobb- och utvecklingsgarantin, med samma ersättningsnivå på aktivitetsstödet som tidigare. SVERIGEBYGGET KNYTER IHOP LANDET Alliansen vill rivstarta Sverigebygget. Det är våra samlade förslag för att knyta ihop Sverige och göra det möjligt för människor och företag att bo och verka i hela landet. Stora satsningar på ny stambana för höghastighetståg, reformer för mindre byggkrångel, utbyggd kollektivtrafik och förbättrad infrastruktur i hela Sverige gör så att vårt land kan fortsätta växa. Nya stambanor innebär en historisk satsning på hållbart resande som kraftigt ökar järnvägskapaciteten och är till nytta för hela Sverige. Satsningen främjar ett ökat tågresande och bidrar därigenom till mindre koldioxidutsläpp från trafiken. Det befintliga järnvägssystemet kan i högre utsträckning användas för gods och regional pendeltågstrafik. Fler kan få jobb när det blir enklare att flytta och att pendla. Restiderna mellan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg förkortas avsevärt. Sammantaget skapas ett mer robust järnvägsnät. Väl fungerande transportsystem är viktiga för arbetslinjen. Alliansen är oroad över regeringens inriktning för transportpolitiken, då det är tydligt att regeringen gör omfattande avsteg från de investeringar som är nödvändiga för att nå de mål som nationella planen för transportsystemet syftar till. Det innebär att viktiga investeringar för arbetspendling och godstransporter uteblir. Därtill vill regeringen införa skatt på flyg och lastbilstransporter och har öppnat för nedläggning av Bromma flygplats. En nedläggning av Bromma flygplats skulle drabba hela landet. Alliansen vill i stället skapa förutsättningar för regionala flygplatser att fortsätta och utveckla sin verksamhet. Regeringens transportpolitik medför negativa effekter på tillgängligheten i landet. Det blir svårare och dyrare att resa, näringslivets transporter fördyras och jobb riskerar att gå förlorade. Regeringens politik är negativ för såväl utvecklingen av landsbygden som städerna. Alliansregeringen fördubblade anslagen till drift och underhåll av järnvägen mellan Under åren vill vi satsa totalt 522 miljarder kronor på infrastruktur. Det möjliggör underhåll och stora investeringar i befintlig infrastruktur, liksom nysatsningar för att förbättra möjligheterna för såväl arbetspendling som godstransporter. Alliansregeringens politik för viktiga förbättringar för bland annat gruvnäringen och andra näringar som är beroende av transporter har påbörjats. Anslaget till enskilda SID 6 (8)

7 vägar har höjts väsentligt. Genom hela Sverige pågår väg- och järnvägsprojekt för att förbättra framkomligheten och transportmöjligheterna. Effektivare transporter innebär också minskad miljöpåverkan och minskade klimatutsläpp. Vi vill fortsätta detta arbete. Att förutsättningarna prövas för att bygga nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Att förutsättningarna prövas för att bygga ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Att förutsättningarna prövas för att bygga ut järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner. Aviseringar för satsningar på kollektivtrafik och annan infrastruktur i Stockholm, Göteborg och Skåne för att få fart på bostadsbyggandet. Vi vill följa upp Stockholmsöverenskommelsen om utbyggd tunnelbana och fler bostäder genom att förhandla om ytterligare tunnelbanelinjer och annan spårbunden trafik. Att Förbifart Stockholm ska byggas. Vi vill också pröva förutsättningarna för en finansieringslösning av en östlig förbindelse som knyter samman trafikledsförbindelsen kring Stockholm och som inte inkräktar på nationalstadsparken. Att en högre vikt på lastbilar tillåts för att på så vis förbättra möjligheterna för skogsoch gruvindustri att transportera sina varor. Att verksamheten vid Bromma flygplats bevaras och utvecklas. STÄRKT FORSKNING OCH INNOVATION FÖR ÖKAD KUNSKAP OCH KONKURRENSKRAFT Sverige tillhör världens mest innovativa länder och är bland dem som satsar mest på forskning och utveckling. Fram till 2016 vill Alliansen med fortsatta satsningar öka resurserna till forskningen så att 9 miljarder mer satsas varje år jämfört med Antalet internationella patentansökningar från Sverige har ökat kraftigt. Regeringen tar i sin första budget bland annat bort anslagen till finansmarknadsforskningen och till Medelhavsinstituten. Alliansen vill i stället fortsatt göra insatser för att svensk forskning ska kunna ligga i internationell framkant. Särskilt kommer insatser att behöva göras för att förbättra möjligheterna för yngre forskare. Satsningar på 800 miljoner kronor under en tioårsperiod på mer forskning och fler utbildningsplatser inom produktion och logistik i Södertälje tillsammans med AstraZeneca och Scania. Att en strategi arbetas fram för Life-Science och att stödet fortsatt ökas till svensk forskning på detta område, både genom resurser och genom ett tydligt statligt engagemang. Att en analys av behovet av en patentpool i anslutning till Patentverket genomförs för att effektivisera utlicensieringen av patent. SID 7 (8)

8 TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING - VIKTIGT FÖR JOBBEN Svenska företag och konsumenter ska kunna lita på att det finns en trygg elförsörjning. Långsiktiga spelregler och stabila villkor på elmarknaden är av stor vikt för svenska jobb och svensk konkurrenskraft. Alliansens energiöverenskommelse ligger fast. Den skapar långsiktighet om vår inriktning och syftar till att ge trygg energiförsörjning med god konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Fortsatt långsiktiga spelregler i energipolitiken genom att bygga ut den förnybara energiproduktionen, fasa ut fossila bränslen och ge förutsättningar för kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften. BÄTTRE BREDBAND, TELEFONI OCH TILLGÅNG TILL SERVICE Tillgång till bredband är avgörande för att människor ska kunna driva företag, jobba och studera på distans. Alliansregeringen har sedan 2007 satsat ungefär 2,2 miljarder kronor på bredbandsutbyggnad. Alliansens mål är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Sverige behöver också ett mobilnät med bättre geografisk täckning och som har en tillräcklig kapacitet. Vi lägger förslag för att ytterligare förbättra mobiltäckningen de kommande åren vilket skulle leda till ännu bättre möjligheter för bra mobiltelefoni och snabbt mobilt bredband, inte minst på landsbygden. Ytterligare satsningar på 3,25 miljarder kronor på att bygga snabbt bredband på landsbygden till och med Att bredbandskoordinatorer och nationella riktlinjer införs för informationshantering hos myndigheterna i syfte att effektivisera utbyggnaden av bredband. Förbättrade möjligheter till mobil kommunikation i hela landet, bland annat genom att frigöra utrymmet på det så kallade 700 MHz-bandet. För att människor och företag ska vilja bo och verka i hela Sverige är det viktigt att det finns tillgång till en fungerande, grundläggande service på rimligt avstånd. Ytterligare satsningar på 700 miljoner kronor för att förbättra servicen på landsbygden. Att vi fortsatt ska stötta lanthandlare och bensinmackar, öka tillgängligheten till offentlig service i glesbygd, och förbättra livskvaliteten på landet genom att till exempel ge stöd till idrottsanläggningar och elljusspår och fortsätta samordna insatser för att öka tillgängligheten till lokal service. En översyn av regelverken och ökad samordning mellan myndigheter, samt förbättrad samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer för att åstadkomma en god offentlig och kommersiell service i hela landet. Att möjligheten att utlokalisera myndigheter prövas. SID 8 (8)

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition 2012. Socialdemokraterna i riksdagen

Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition 2012. Socialdemokraterna i riksdagen Socialdemokraterna i riksdagen En snabbanalys av budgetproposition 2012 Tid för ansvar? Passivitet, glädjekalkyler och sänkt krogmoms är fel väg för Sverige Den största reformen i den budget som idag presenterats,

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande

Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande Promemoria 2008-12-19 Näringsdepartementet Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande Jobbskatteavdrag för näringsinkomster - Jobbskatteavdraget innebär

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition MOTIONSNUMMER DELAD [ ] Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Motivering Fler jobb inte ökade

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014 Inför det kommande riksdagsvalet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt sju frågor ur vår programförklaring till representerade riksdagspartier. Syftet med aktiviteten är att förse Svenska Uppfinnareföreningens

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer