BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner."

Transkript

1 BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet respektive momspliktig verksamhet. 1.1 Sker fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet (landstingskommunal verksamhet) respektive momspliktig verksamhet (affärsmässig verksamhet) vid intäktsredovisningen? NLLs svar: Nej, det görs ingen uppdelning på kontonivå, i form av redovisning på separata konton för momsfria respektive momspliktiga intäkter. För att hålla koll använder vi oss av olika momskoder på intäktskontona. För att avstämning och kontroll ska kunna ske, bl a i samband med redovisning av moms i momsdeklaration, underlättar det om fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri respektive momspliktig verksamhet kan göras på kontonivå. Härigenom kan avstämning ske att rätt utgående moms redovisas i momsdeklaration i förhållande till redovisad momspliktig omsättning för den aktuella redovisningsperioden. Utifrån de uppgifter som har framkommit under utredningen sker idag inte någon fördelning/uppdelning i momsfri verksamhet (landstingskommunal verksamhet) respektive momspliktig verksamhet (affärsmässig verksamhet) på kontonivå vid intäktsredovisningen i NLL. Detta får till konsekvens att NLL inte har möjligheter att maskinellt göra en avstämning att den utgående moms som redovisas i momsdeklarationen är korrekt. En mer fullständig fördelning/uppdelning i momsfri verksamhet (landstingskommunal verksamhet) respektive momspliktig verksamhet (affärsmässig verksamhet) på kontonivå vid intäktsredovisningen, i den utsträckning som är möjlig, skulle därför underlätta kontroll och avstämning i samband med redovisning av utgående moms. 1.2 Sker fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet (landstingskommunal verksamhet) respektive momspliktig verksamhet (affärsmässig verksamhet) vid kostnadsredovisningen? NLLs svar: Nej, generellt görs ej någon uppdelning av kostnader utifrån om dessa är hänförliga till momspliktig, momsfri eller s k blandad verksamhet vid PwC 1

2 kostnadsredovisningen. Avdrag för ingående moms sker generellt enligt en fördelning utifrån schablon. Beträffande fastigheter som ägs av NLL omfattas dessa inte till någon del av skattskyldighet för moms. Ersättning för all ingående moms för kostnader avseende dessa fastigheter begärs från kommunkontosystemet. (Beträffande fastigheter som ägs av bolaget Garnisfastigheter AB omfattas i möjligaste mån fastighetsupplåtelser av s k frivillig skattskyldighet. Avdrag för ingående moms för kostnader avseende dessa fastigheter görs utifrån en fördelning utifrån uthyrd yta som omfattas av skattskyldighet i relation till byggnadens totala uthyrningsbara yta. Momssatserna uppdateras en gång per år. För större projekt som avser momsfri byggnad eller del av byggnad görs inget momsavdrag.) Utifrån befintlig lagstiftning gäller följande. Beträffande kostnader som NLL har i skattepliktig verksamhet, där man är skattskyldig för utgående moms, har man rätt att göra avdrag för ingående moms i momsdeklarationen. Beträffande kostnader i momsfri verksamhet har NLL rätt att få ersättning för ingående moms från kommunkontosystemet. För kostnader som avser såväl skattepliktig och skattefri verksamhet, s.k. gemensamma kostnader, ska fördelning av momsen ske, där avdrag för viss del ska göras i momsdeklarationen och beträffande resterna del ersättning får begäras från kommunkontosystemet. För att på ett korrekt sätt, utifrån de krav som uppställs i lagstiftningen, kunna göra avdrag för ingående moms i momsdeklarationen respektive genom att begära ersättning från kommunkontosystemet skulle förutsätta att en fördelning sker av kostnader utifrån om dessa avser NLLs momspliktiga respektive momsfria verksamhet. För det fall att det är fråga om kostnader som är gemensamma för såväl den momspliktiga som den momsfria verksamheten ska en fördelning ske. Vid redovisning av kostnader sker idag, enligt lämnade uppgifter, ingen fördelning/uppdelning av kostnader utifrån om dessa avser momsfri verksamhet (landstingsverksamhet) respektive momspliktig verksamhet (affärsmässig verksamhet) utom vad avser NLLs fastigheter. Hantering av all moms, utom vad avser fastigheter, sker genom en fördelning utifrån schablon, enligt vilken för huvuddelen ersättning begärs från kommunkontosystemet (Ludvikamoms) och för resterande begränsad andel avdrag görs i momsdeklarationen (affärsmoms). Beträffande NLLs fastigheter begärs ersättning från kommunkontosystemet för all ingående moms. (Vad avser fastigheter som ägs av Garnisfastigheter AB, sker till viss del en uppdelning då beträffande stora projekt avseende momsfria fastigheter/byggnader avdrag för ingående moms inte görs. Avdrag för ingående moms för kostnader i övrigt avseende dessa fastigheter görs utifrån en fördelning, utifrån uthyrd yta som omfattas av skattskyldighet i relation till byggnadens totala uthyrningsbara yta.) Denna hantering, där hantering av all moms sker genom en fördelning utifrån schablon, kan få till följd att ingående moms som rätteligen skulle ha dragits av i momsdeklarationen istället ingår i av NLL begärd ersättning från kommunkontosystemet och vice versa, d.v.s. att NLL får kompensation för moms från fel system. Med hänsyn till den omfattning, komplexitet och bredd som NLLs verksamhet inrymmer, är det osäkert om det överhuvudtaget går att göra en sådan fullständig bedömning, i vart fall inte utan ianspråktagande av en mycket omfattande arbetsinsats. Mot bakgrund härav är det även mycket vanligt att landsting, såväl PwC 2

3 som kommuner, mer eller mindre hanterar ingående moms utifrån en schablon. En avvägning och ett övervägande bör emellertid göras beträffande lämplig hantering. Rutiner för begäran om ersättning från kommunkontosystemet för ökade kostnader pga moms vid upphandling inom sjukvård, social omsorg mm När det gäller NLLs hantering av begäran om ersättning från kommunkontosystemet för ökade kostnader pga moms vid upphandling inom sjukvård, social omsorg mm finns rutiner beträffande hur detta ska hanteras. Hanteringen sker delvis i redovisningssystemet och delvis manuellt inom Administrativ service, bl a genom särskild markering av leverantörer samt kontroll av fakturor och konton. Begäran om ersättning sker generellt med motsvarande 6 % av fakturabeloppet. Möjlighet att istället begära ersättning med 18 % respektive 5 %, vid upphandling som innefattar såväl vård som lokaler tillämpas f n inte. Det är oklart om och i så fall i vilken utsträckning detta alternativ skulle kunna vara tillämpligt. I den undersökning som genomförts av en extern konsult, där NLL kunde begära viss ersättning för ytterligare moms, förekom endast mycket begränsade felaktigheter, vilket ger indikation på att NLLs rutiner för denna hantering är tillförlitliga. Vår rekommendation är att befintlig skriftlig dokumentation över NLLs rutiner för hantering av begäran om ersättning från kommunkontosystemet för ökade kostnader pga moms vid upphandling inom sjukvård, social omsorg mm, löpande uppdateras och hålls aktuell samt att, i den mån skriftlig dokumentation inte finns, sådan upprättas för att säkerställa att den begäran om ersättning som görs omfattar all ersättning kommunen har rätt till. Detta är av särskilt intresse med hänsyn till t ex personalförändringar och förändringar av verksamheten. 1.9 Om NLL betalar ett förskott (t.ex. på lokalhyra eller leasing som avser efterföljande månad/er); drar ni av ingående moms i den period då fakturan ankommer och bokförs trots att den betalas i efterföljande månad? NLLs svar: Ja, redovisning sker enligt faktureringsmetoden. Dock sker vanligen betalning samma månad som redovisning av fakturan. När det gäller förskott får avdrag för ingående moms i momsdeklarationen enligt momslagen yrkas först i den period då betalning erlagts. Yrkas avdrag i tidigare period föreligger ett s.k. periodiseringsfel Uppkommer över tiden ett negativt mervärde i NLLs momsredovisning, dvs. att den ingående momsen är större än den utgående momsen? NLLs svar: Ja Om detta medför att i momsdeklarationen redovisad ingående moms över tiden överstiger redovisad utgående moms kan det finnas anledning att utreda förklaringen till detta. Eftersom det avdrag för ingående moms som enligt framräknad schablon sker i momsdeklarationen baseras på en proportionering utifrån momspliktiga intäkter i förhållande till momsfria intäkter bör över tiden i momsdeklarationen gjorda avdrag för ingående moms stå i proportion till redovisad utgående moms. PwC 3

4 1.16 Förekommer det att ingående moms dras av utan att någon faktura föreligger eller att faktura finns, men att momsbeloppet inte anges uttryckligen på fakturan eller att andra formella brister föreligger, såsom att säljarens momsregistreringsnummer inte finns angivet på fakturan? NLLs svar: Detta kan eventuellt förekomma om det är fråga om fakturor avseende mindre belopp. Avdragsrätten för ingående moms enligt momslagen, dvs avseende avdrag i momsdeklarationen, förutsätter att det föreligger en formellt korrekt faktura (eller med en faktura jämförlig handling). Om en sådan handling föreligger, men har brister, kan Skatteverket neka avdragsrätt. I vissa fall kan en brist i en faktura kompletteras/justeras i efterhand. I andra fall bör leverantören skicka en ersättningsfaktura. För en s k förenklad faktura uppställs något färre krav vad gäller vilka uppgifter som ska framgår av fakturan. Förenklad faktura kan användas t ex om fakturabeloppet uppgår till högst kr inklusive moms. För ersättning från kommunkontosystemet är kravet på underlag lägre ställt. Det räcker normalt att NLL kan visa att kostnaden är NLLs Har NLL någon rutin för att regelbundet kontrollera giltigheten av era kunders utländska VAT-nummer som anges på fakturan vid omsättning av varor eller tjänster till annat EU-land där ingen svensk moms debiteras? NLLs svar: I princip ej tillämpligt. I den mån fakturering till kunder i utlandet förekommer avser detta i första hand momsfri vård. Fakturering till utlandet kan eventuellt i undantagsfall förekomma t ex vid försäljning av någon bok. Med hänsyn till att idag förekomsten av sådan försäljning är mycket begränsad är denna kommentar främst av relevans vid en framtida ökning av försäljningen till andra EU-länder och lämnas mer upplysningsvis. Som säljare är det NLLs ansvar att kontrollera att den utländske köparens momsregistrerings-nummer är giltigt vid leveransen när NLL tillämpar reglerna om omvänd skattskyldighet, exempelvis vid en gränsöverskridande varuleverans till en momsregistrerad kund i ett annat EU-land. För det fall kundens utländska VAT-nummer visar sig vara ogiltigt riskerar NLL att påföras svensk moms i efterhand. Skatteverket har i detta läge även möjlighet att ta ut skattetillägg. Genom att kontrollera de utländska VATnumren ofta kan NLL minimera risken för att drabbas av sådana konsekvenser. Av rättspraxis framgår att det är ett minimikrav att kontroll av VAT-numret gjorts och att bevisning om detta kan förebringas för att säljaren ska kunna anses ha varit i god tro beträffande rätten att undanta sin omsättning från svensk moms. Kontroll kan göras på Skatteverkets hemsida. Avdragsförbud Andra fordon 1.32 Om NLL äger eller hyr andra fordon än personbilar eller motorcyklar, har ni säkerställt att dessa fordon momsmässigt inte klassificeras som personbil eller motorcykel? NLLs svar: Ja, t ex v g ambulanser. PwC 4

5 Upplysningsvis kan nämnas att den osäkerhet som ofta kan föreligga är beträffande lätta lastbilar. För att dessa utifrån ett mervärdesskattemässigt perspektiv ska vara att bedöma som lätt lastbil och inte personbil krävs att antingen totalvikten överstiger kg eller att bilen har en separat förarhytt. Med separat förarhytt avses att det finns en luftspalt mellan förarhytt och skåp. Hemdatorer och bredbandsuppkoppling m.m Yrkar NLL momsavdrag för kostnader hänförliga till fasta eller mobila bredbandsuppkopplingar som är installerade hos anställda? NLLs svar: Ja, som ett led för utförande av arbetet. För att avdrag för ingående moms ska godtas helt eller delvis krävs sannolikt dels att NLL formellt är köpare av tjänsten och att NLLs namn därmed anges på inköpsfakturan, dels att bredbandsuppkopplingen i mycket hög grad är nödvändig för den anställdes tjänsteutövning. NLL bör mot denna bakgrund se över huruvida de momsavdrag som görs kan motiveras. Kammarrätten i Stockholm har i dom , målnr , ansett att bredband i hemmet är en privat levnadskostnad och arbetsgivarens utgift. I detta fall hade de aktuella fakturorna ställts ut till de anställda och inte till arbetsgivaren. Vidarefakturering och utlägg m.m. (avser momspliktig verksamhet) 1.42 I det fall NLL har omkostnader (t.ex. hotell, flyg och taxi) som en kund enligt avtalet ska stå för; fakturerar NLL kunden omkostnaderna med moms och med samma skattesats som gäller för er egen varu- eller tjänsteförsäljning? NLLs svar: Tror ej att detta förekommer. Upplysningsvis kan nämnas att för det fall att detta skulle förekomma gäller följande: Ersättning för omkostnader vid leverans av varor eller tillhandahållna tjänster, där det vidarefakturerade ingår som en del i ersättningen för den levererade varan eller utförda tjänsten, ska som utgångspunkt beskattas till den skattesats som gäller för varan/tjänsten. Detta innebär att om en konsultinsats omsätts här i landet av t ex ett svenskt bolag och en uppdelning av omkostnader sker vid faktureringen i t.ex. resekostnader, boende och debiterbara timmar, ska hela ersättningen beläggas med 25 % moms oavsett vilken underliggande skattesats som gällt för omkostnaderna. Däremot vid ren vidarefakturering, dvs när vidarefakturering endast sker av de omkostnader som NLL har betalat för en annans räkning utan samband med att NLL tillhandahåller varor eller tjänster till den andre, ska fakturering av moms ske med ursprunglig momssats Utför NLL betalningar som ni betraktar som utlägg (någon moms lyfts inte på inköpet och någon moms redovisas inte på vidarefakturering)? NLLs svar: Nej (i vart fall passerar det eller hanteras inte av leverantörsenheten). Med anledning av att hantering av utlägg ofta rent praktiskt kan vara problematiskt lämnas här upplysningsvis följande kommentar för det fall att situationer medförande hantering av utlägg skulle aktualiseras. PwC 5

6 Skatteverket har uttalat ett antal förutsättningar som ska gälla för att ett inköp ska kunna faktureras vidare utan att skattskyldighet för moms uppkommer. Vidaredebiteringen ska ske till säljarens självkostnad, utan vinstpålägg. Utlägget ska i säljarens bokföring redovisas på ett avräkningskonto eller ett liknande ej resultatpåverkande konto. Den som gör utlägget bör inte vara betalningsskyldigt gentemot leverantören. I det fall dessa villkor inte uppfylls riskerar i första hand slutkunden att inte få avdrag för ingående moms på grundval av debitering av det som utlägg rubricerade beloppet. Dessutom kan Skatteverket komma att påföra säljaren en utgående moms på vidarefaktureringen I det fall NLL gör inköp som ni helt eller delvis avser att vidarefakturera till ett annat koncernbolag eller någon utomstående och då NLL därvid yrkat avdrag för den ingående moms som belöpt på utgiften; redovisas inköp och vidareförsäljning på skilda intäkts- och kostnadskonton och upprättar NLL en faktura på vidarefaktureringen? NLLs svar: Ja Detta är helt korrekt. Upplysningsvis kan nämnas att i motsats till hantering beträffande utlägg ska vid vidarefakturering inköp och vidareförsäljning redovisas på skilda intäkts- och kostnadskonton och NLL ska upprätta en faktura på vidarefaktureringen. Skatteverket har i en skrivelse från 2002 ansett att i det fall avdrag för ingående moms sker för ett vidarefakturerat inköp, bör förvärvet normalt bokföras på ett kostnadskonto och försäljningen på ett intäktskonto. Skatteverket kan därför ha synpunkter på en redovisning via ett avräkningskonto eller genom kostnadsföring följd av kostnadsreducering. (Jfr Kammarrättens i Stockholm dom den 29 oktober 2009, målnr angående Autoliv och vidaredebiterade tjänster.) 2. Bidrag Bidragsfinansierad verksamhet m.m. 2.1 Förekommer det att NLL har erhållit bidrag (t.ex. EU-bidrag, forskningsbidrag) för att användas i NLLs verksamhet generellt eller för särskilda projekt? NLLs svar: Ja, t ex EU-bidrag, bidrag från Vinnova och forskningsbidrag förekommer. Eventuella momskonsekvenser av att erhålla bidrag till en verksamhet, och då särskilt till en momspliktig verksamhet, är ett svårt och även, när det gäller rättsläget, något oklart område. Huvudregeln är att om man erhåller t ex EU-bidrag eller statliga bidrag till en verksamhet som är momspliktig är mottagaren inte skattskyldig för utgående moms för det erhållna bidraget och bidraget påverkar inte heller avdragsrätten för ingående moms. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan dock bedömningen bli en annan. Faktorer som påverkar är bl a vilket slags bidrag det är fråga om och om detta avser den momspliktiga verksamheten generellt eller om det avser någon avgränsad del av verksamheten som mer eller mindre uteslutande finansieras genom bidrag. Det skulle därför eventuellt kunna finnas anledning att utreda detta vidare. PwC 6

7 3. Omvänd skattskyldighet omsättningar i Sverige Gäller vid leveranser av varor och tjänster i Sverige från utländska företagare (ej fast etableringsställe i Sverige, jfr filial) (momspliktig och momsfri verksamhet) 3.2 I det fall NLL köper varor eller tjänster från en utländsk företagare (som saknar ett fast etableringsställe i Sverige, jfr filial) med ett svenskt VATnummer och som fakturerar er med moms avseende varor och tjänster som är omsatta inom landet (t.ex. tjänster på fastighet i Sverige eller köp av varor som äger rum inom Sverige); har NLL säkerställt att den utländska företagaren medgivits rätt av Skatteverket att fakturera med moms? NLLs svar: Avstämning har skett med Skatteverket 2 gånger, senast för några år sedan, avstämningen har avsett leverantörsreskontran. Avstämning har inte skett i enskilda fall. Att en utländsk företagare har ett svenskt VAT-nummer (detta inleds då normalt med siffrorna 5020) är inte detsamma som att företagaren har rätt att debitera svensk moms. En sådan företagare kan vara registrerad för moms i Sverige utan att generellt vara skyldig att redovisa moms här på varu- och tjänsteförsäljningar. För att sådan skyldighet ska uppstå krävs dessutom att den utländska företagaren begär att bli skattskyldig för omsättningar där förvärvaren i annat fall är skattskyldig. Det förekommer att Skatteverket nekar svensk kund momsavdrag där den utländska företagaren visserligen är momsregistrerad i Sverige, men inte har begärt att bli skattskyldig för de egna omsättningarna. Skatteverkets uppfattning pekar på att den svenske kundens undersökningsplikt är stor då en utländsk företagare fakturerar er med svensk moms. För att undvika risken att Skatteverket ifrågasätter ett momsavdrag bör det utländska företaget bekräfta för NLL att registrering för skattskyldighet ägt rum enligt 1 kap. 2d mervärdesskattelagen. Oklarheter på detta område kan röjas undan genom att den utländska säljaren begär ett intyg från Skatteverket om sin momsstatus i detta avseende. Detta kan sedan visas upp för NLL. 5. Blandad verksamhet Hantering av avdrag i momsdeklaration respektive ansökan om ersättning enligt lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för ingående moms. Gäller verksamhet med såväl momspliktig som från moms undantagen omsättning 5.1 Vid hantering av ingående moms, görs en uppdelning av de momsbelagda inköpen i tre olika kategorier; inköp/kostnad i 100 % momspliktig verksamhet, fullt avdrag i momsdeklarationen (I), inköp/kostnad som kan sägas avse både den momspliktiga och den momsfria verksamheten, PwC 7

8 delvis avdrag i momsdeklarationen och delvis ansökan om ersättning enligt lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för ingående moms (II), inköp/kostnad i den momsfria verksamheten, inget avdrag i momsdeklarationen, ansökan om ersättning görs istället enligt lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för ingående moms (III)? NLLs svar: Nej. Avdrag för ingående moms sker generellt enligt en fördelning utifrån schablon. Beträffande fastigheter som ägs av NLL begärs ersättning för all ingående moms för kostnader avseende fastigheterna från kommunkontot. (Beträffande fastigheter som ägs av bolaget Garnisfastigheter AB omfattas i möjligaste mån fastighetsupplåtelser av s k frivillig skattskyldighet. Avdrag för ingående moms för kostnader avseende dessa fastigheter görs utifrån en fördelning utifrån uthyrd yta som omfattas av skattskyldighet i relation till byggnadens totala uthyrningsbara yta. Momssatserna uppdateras en gång per år. För större projekt som avser momsfri byggnad eller del av byggnad görs inget momsavdrag.) Se kommentarer enligt fråga För inköp där avdraget ska fördelas (II); används endast en fördelningsgrund för att beräkna avdragens storlek (t.ex. omsättning, yta, nedlagd tid eller lönekostnaderna i respektive verksamhetsgren) för alla typer av momsbelagda kostnader? NLLs svar: Ja. (Beträffande fastigheter som ägs av bolaget Garnisfastigheter AB görs en fördelning utifrån yta per byggnad.) Det finns inga begränsningar när det gäller att tillämpa flera olika grunder för att beräkna avdragsrätten för gemensamma inköp. Det avgörande är att den tillämpade avdragsschablonen kan motiveras utifrån vilken del av verksamheten inköpet avser. Avstämning att fördelningsgrunden är korrekt bör göras kontinuerligt, t ex per år, eller när det finns behov av detta. 5.4 Har Skatteverket under senaste året godkänt eller blivit fullständigt informerad av NLL om hur avdragsrätten för den ingående momsen beräknats? NLLs svar: Nej Det finns inte något krav på att löpande informera Skatteverket om hur avdragsrätten för den ingående momsen beräknats. Eftersom förutsättningar under löpande år många gånger förändras är det lämpligt att göra sådana avstämningar. En justering bör då göras i årets sista redovisningsperiod och kan lämpligen ske genom en s.k. öppen redovisning. 5.5 För gemensamma inköp till den momsfria samt momspliktiga verksamheten och där inköpet till mer än 95 % avser den momspliktiga verksamheten ("95 %-regeln"); yrkas avdrag för sådana inköp med 100 %? NLLs svar: Nej, momsavdrag sker alltid enligt schablon. PwC 8

9 För de inköp som kan sägas avse både den momspliktiga och momsfria verksamheten finns en möjlighet att yrka avdrag i skattedeklarationen med 100 % av momsbeloppet på respektive inköp, i det fall inköpet till mer än 95 % avser den momspliktiga verksamheten. I sådant fall är det viktigt att kontrollera att avdragsschablonen har beräknats på ett korrekt sätt och att en fördelningsgrund valts som kan bedömas vara acceptabel från Skatteverkets sida. 8. Internationell handel m.m. Gäller i det fall NLL säljer eller köper varor eller tjänster till eller från utlandet Varor Varor säljer eller köper NLL varor till/från utlandet? NLLs svar: Ja, vi köper ibland varor från utlandet. I princip inte någon försäljning av varor till utlandet. Har kunskap om att nya regler v g importmoms gäller fr o m 1 januari För att kunna sälja varor momsfritt inom EU krävs att följande två förutsättningar är uppfyllda. 1. Det ska ske en gränsöverskridande transport av varorna. 2. Kunden, dvs vid ett köp av varor NLL, ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land (Sverige) än säljaren och NLL ska åberopa sitt svenska VAT-nummer vid förvärvet. Om dessa förutsättningar är uppfyllda kommer säljaren i det andra EU-landet inte att fakturera någon moms. Det är istället NLL som är skattskyldig (s k omvänd skattskyldighet) och ska beräkna och redovisa utgående moms i sin skattedeklaration. Beroende på om förvärvet avser momspliktig eller momsfri verksamhet kommer NLL sedan att kunna göra avdrag för ingående moms i skattedeklarationen eller begära ersättning från kommunkontot. Motsvarande gäller för NLL om man säljer varor till kunder i andra EU-länder. Det är viktigt att NLL har dokumentation som visar att de två förutsättningarna är uppfyllda, i annat fall kan Skatteverket kräva att NLL i egenskap av säljare är skattskyldig och ska redovisa utgående moms avseende försäljningen i Sverige. Om NLL säljer varor till en köpare i ett land utanför EU krävs för undantag från skattskyldighet för moms i Sverige att varan transporteras ut ur EU. Även i detta fall är det viktigt att NLL har dokumentation att så har skett. Om NLL köper varor från ett land utanför EU gäller nya regler för hantering av importmoms från och med 1 januari Enligt de nya reglerna ska importmoms inte längre betalas till Tullverket. Istället ska redovisning av importmoms ske till Skatteverket. Vår rekommendation är att det bör finnas skriftlig dokumentation i form av rutinbeskrivning beträffande hantering av moms i samband med inköp och försäljning av varor till/från utlandet. PwC 9

10 Tjänster Tjänster säljer eller köper NLL tjänster (t ex konsulttjänster) till/från utlandet? NLLs svar: Ja, vi köper ibland tjänster från utlandet. I några fall sker försäljning av tjänster till utlandet, t ex försäljning av konsert till Norge samt städning av personalbostäder. De flesta tjänster omfattas av en s k huvudregel som innebär att vid försäljning av dessa tjänster till någon som bedriver ekonomisk verksamhet i ett annat land är köparen skattskyldig för moms och ska beräkna och redovisa utgående moms avseende förvärvet. Om NLL förvärvar en sådan tjänst (t ex en konsulttjänst eller en licens) från utlandet kommer NLL i normalfallet därför inte att faktureras någon moms utan NLL ska beräkna utgående moms motsvarande 25 % av fakturabeloppet och redovisa detta i sin skattedeklaration. Beroende på om förvärvet avser momspliktig eller momsfri verksamhet kommer NLL sedan att kunna göra avdrag för ingående moms i momsdeklarationen eller begära ersättning från kommunkontot. Beträffande vissa tjänster ska istället beskattning för moms ske i det land tjänsten utförs, t ex vid tjänster avseende en fastighet i Sverige ska moms alltid redovisas i Sverige. Försäljning av städtjänster avseende en fastighet i Sverige beskattas t ex i Sverige och NLL är vid försäljning av denna tjänst skattskyldig och ska redovisa moms i Sverige. Även i detta fall finns möjlighet att tillämpa förvärvsbeskattning, dvs att köparen ska redovisa momsen, t ex om säljaren är ett utländskt företag som inte har någon etablering i Sverige. Vår rekommendation är att det bör finnas skriftlig dokumentation i form av rutinbeskrivning beträffande hantering av moms i samband med inköp och försäljning av tjänster till/från utlandet I det fall NLL köper tjänster från utlandet utan något angivet momsbelopp på faktura; gör ni alltid en förvärvsbeskattning i momsdeklarationen, oavsett från vilket land inköpet sker och vilka slags tjänster inköpet avser? NLLs svar: Nej, en kontroll sker alltid beträffande vad/vilken tjänst fakturan avser. Om t ex vård, dvs momsfritt, ej förvärvsbeskattning. Om däremot t ex IT tjänster, dvs momspliktigt, görs en förvärvsbeskattning i momsdeklarationen. Helt korrekt. Kartläggning bör alltid ske om det, utifrån bl a vilken tjänst det är fråga om och vem det är som tillhandahåller tjänsten, är korrekt att förvärvsbeskattning ska ske Förekommer det att NLL faktureras utländsk moms på inköpta tjänster från leverantörer i andra EU-länder? NLLs svar: Ja det har förekommit, bl a beträffande fakturor från Finland. Om faktura med utländsk moms erhålls utreds om detta är korrekt. Om så är fallet sker eventuellt återsökning av den utländska momsen. Helt korrekt, om faktura med utländsk moms erhålls bör NLL utreda vilka tjänster det är fråga om och se i vilken mån leverantörerna rätteligen tagit ut momsen med hänsyn till de regler om omsättningsland som gäller sedan 1 januari PwC 10

11 9. Fastigheter uthyrning och förvaltning av verksamhetslokaler m.m. samt köp och försäljning Gäller för NLL om ni har verksamhet där det förekommer att NLL upplåter ägt eller förhyrt kontor, fabrik etc. eller del av sådan byggnad eller markanläggning, till någon annan (även t.ex. av landstinget ägt bolag). 9.3 Om NLL är frivilligt skattskyldig fakturerar ni hyran med moms? Vilken momssats använder ni? NLLs svar: Vad gäller landstingets fastigheter är vi inte frivilligt skattskyldiga för uthyrning. När det däremot gäller fastigheter som ägs av Garnisfastigheter AB omfattas dessa i så hög grad som möjligt av frivillig skattskyldighet. I dessa fall faktureras hyran med moms, 25 %. Hantering av ingående moms avseende kostader för dessa skattskyldiga fastighet sker utifrån en proportionering dels genom avdrag i momsdeklaration och dels genom att ersättning begärs från kommunkontot. Eftersom NLL inte är frivilligt skattskyldig för någon uthyrning av fastigheter eller lokaler, men däremot Garnisfastigheter AB är det beträffande uthyrning av delar av sina fastigeter, lämnas i det följande kommentarer mer upplysningvis. För uthyrning som påbörjades före 1 januari 2014 krävs, för att rätt att lägga moms på en lokalhyra ska föreligga, att det finns ett beslut om frivillig skattskyldighet från Skatteverket. Sådant beslut kunde erhållas efter en särskild ansökan och gäller för det angivna antalet kvadratmeter på fastigheten i fråga. Om det efter den ursprungliga ansökan tillkom ytor som ska hyras ut inkl. moms krävdes att en ny, kompletterande ansökan lämnades in. Fr o m 1 januari 2014 krävs inte längre att ansökan ges in till Skatteverket. Under försättning att förutsättningar för frivillig skattskyldighet i sig föreligger uppkommer frivillig skattskyldighet om fakturering av hyra med moms sker inom 6 månader från tillträdesdagen. Beträffande fastigheter som omfattas av frivillig skattskyldighet ska avdrag för ingående moms avseende kostnader för fastigheten ske i momsdeklaration, såväl v g kostnader för löpande drift och underhåll som avseende investeringar. Med avseende på investeringar medför det även krav på att reglerna om s k jämkning enligt mervärdesskattelagen beaktas. 9.5 Har Garnisfastigheter AB kontrollerat att de ytor som inregistrerats till Skatteverket genom ansökan om frivillig skattskyldighet överensstämmer med momsbelagda hyror i enlighet med uppgifter i hyreskontrakt och faktiskt uthyrda ytor? Hur har Garnisfastigheter AB säkerställt att motsvarande kontroll/avstämning ska kunna göras framgent när registrering ej sker via Skatteverket? NLLs svar: Ja kontroll har skett. Uppgifter hanteras i systemet varför kontroll även kommer att kunna göras framgent. PwC 11

12 Om de faktiskt uthyrda ytorna som momsbelagts är större än de som registrerats/fakturerats för frivillig skattskyldighet, kan momsredovisningen komma att påverkas. Till den del ytorna inte omfattas av frivillig skattskyldighet ska någon utgående moms inte redovisas på hyran. På motsvarande sätt kan avdragsrätten i momsdeklarationen för ingående moms på såväl drift och underhåll som ny-, till- eller ombyggnader, komma att begränsas. 9.9 För det fall Garnisfastigheter AB har bekostat en ny-, till- eller ombyggnation inför en uthyrning där förutsättningar för frivillig skattskyldighet finns; avvaktar ni alltid med att yrka avdrag för den ingående momsen till den period då hyresgästen tillträtt lokalen och frivillig skattskyldighet gäller? NLLs svar: Vi har ej haft denna situation. Upplysningsvis kan nämnas att ingående moms hänförlig till uppförande m.m. av lokaler som kommer att användas för uthyrningsändamål är avdragsgill först då frivillig skattskyldighet börjat gälla. Om Garnisfastigheter AB vill göra avdrag för ingående moms dessförinnan, under byggnationen, ska en ansökan om frivillig skattskyldighet under uppförandeskedet lämnas in till Skatteverket innan byggnationen påbörjas I det fall Garnisfastigheter AB har iordningsställt en momsregistrerad lokal (t.ex. hyresgäst-anpassning eller andra åtgärder) för momsfri uthyrning till en ny hyresgäst; har ni fördelat kostnaderna för åtgärderna på så vis att den ingående momsen helt eller delvis har dragits av med hänsyn till att lokalen tidigare använts i momspliktig verksamhet? NLLs svar: Vi har ej haft denna situation i bolaget ännu. Upplysningsvis kan nämnas att kammarrätten har accepterat att en fastighetsägare delvis medgavs avdragsrätt för hyresgästanpassningar m.m. inför en momsfri uthyrning. Skatteverkets uppfattning är i regel att inte medge något avdrag för ingående moms på åtgärder som vidtas i syfte att hyra ut en lokal momsfritt. I domen kunde den skattskyldige påvisa att en viss del av åtgärderna avsåg att återställa lokalerna i uthyrbart skick och därigenom kunde ses som avvecklingskostnader för den momspliktiga uthyrningen (jfr Kammarrätten i Göteborg dom den 18 augusti 2009, målnr ) När Garnisfastigheter AB tar emot a conto-fakturor från en leverantör av bygg- och anläggningsentreprenad; drar ni av ingående moms i den period som sammanfaller med det datum som fakturan ställts ut i? NLLs svar: Redovisning sker enligt faktureringsmetoden, dvs avdrag görs i redovisningsmånaden. Beträffande fastigheter som omfattas av frivilligt skattskyldighet, dvs f n beträffande fastigheter i Garnisfastigheter AB, gäller sedan den 1 januari 2008 fakturadatummetoden, vilket innebär att moms ska redovisas i momsdeklarationen för den redovisningsperiod som sammanfaller med det datum som fakturan ställts ut i Om Garnisfastigheter AB har gjort en ny-, till- eller ombyggnation inför en ansökan om frivillig registrering; har ni före 2014 alltid ansökt om PwC 12

13 frivillig skattskyldighet innan hyresgästen tillträtt den lokal som ansökan avser? Om ni under 2014 har gjort en ny-, till- eller ombyggnation och löpande gjort avdrag för moms under byggnationen, har ni inför byggnationen lämnat in en ansökan om frivillig registrering till Skatteverket? NLLs svar: Ja, före 2014 har vi alltid ansökt om frivillig skattskyldighet innan hyresgästen tillträtt lokalen. Ansökan om frivillig skattskyldighet har inte aktualiserats under Angående påbörjande av frivillig skattskyldighet före respektive fr o m 2014, se ovan under 9.3. OBS! Om Garnisfastigheter AB gör en ny-, till- eller ombyggnation och löpande vill göra avdrag för moms under byggnationen, krävs även enligt de nya reglerna som gäller fr. o m att Garnisfastigheter AB inför byggnationen lämnar in en ansökan om frivillig registrering till Skatteverket Förekommer det att Garnisfastigheter AB har ansökt om frivillig skattskyldighet under s.k. uppförande och haft utgifter för förprojektering m.m. som ägt rum innan skattskyldigheten uppstod och till följd av detta inte heller yrkat avdrag till någon del för den ingående moms som belöper på dessa utgifter? NLLs svar: Nej Upplysningsvis kan nämnas att Skatteverket numera godtar att retroaktivt avdrag kan göras beträffande ingående moms på byggkostnader som uppkommit före det att beslut om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede föreligger Har NLL/Garnisfastigheter AB sålt en fastighet och betalat mäklararvode inkl. moms samt yrkat avdrag för den ingående momsen? NLLs svar: Ja, beträffande fastigheter som ägs av landstinget har ersättning begärts från kommunkontosystemet. Nej, inte beträffande fastigheter som ägs av Garnisfastigheter AB. Upplysningsvis kan nämnas att, avseende avdrag för moms i momsdeklarationen, anser SKV, enligt vad som framgår av ställningstagandet (dnr /11), att momsen inte är avdragsgill på mäklararvode vid en försäljning av fastighet. I det fall fastigheten ingår i en verksamhetsöverlåtelse enl. 3:25 ML utgör kostnaden en allmän omkostnad i den bedrivna verksamheten. Om visst avdrag för ingående moms avseende mäklararvoden utifrån fördelning enligt schablon görs i momsdeklarationen även vid försäljning av fastigheter som ägs av NLL föreligger inte avdragsrätt beträffande den delen. 14. Hotell- och konferensverksamhet 14.1 Förekommer det att NLL anordnar konferenser? NLLs svar: Ja, internt ordnas konferenser. Fakturering för kurs-/anmälningsavgifter förmodligen som kurspaket. Tveksamt externt, med hänsyn till att inte konferenspaket tillhandahålls. Fakturering sker för tillhandahållna tjänster. (Ingen kommentar) PwC 13

14 14.2 Om ja, om dessa innehåller olika tjänster som t.ex. administration och närvaro av NLLs personal under konferens, lokal med teknisk utrustning samt ev. förtäring för deltagarna, momsbelägger NLL arrangemanget även till den del det avser upplåtelse av lokal? NLLs svar: Vid externa konferenser sker fakturering utifrån tillhandahållna tjänster. Lokaldelen momsbeläggs ej. Upplysningsvis kan nämnas att, om arrangemanget uppfyller förutsättningar för att utgöra en konferenstjänst, dvs en sammansatt tjänst enligt vad som anges i frågan, kan även upplåtelse av lokal ses som en i denna tjänst ingående del, varvid även lokaldelen ska ingå vid bestämmande av beskattningsunderlaget. Om däremot prissättning sker för varje del för sig, dvs som fakturering av ett antal separata tjänster, utgör upplåtelse av lokal en momsfri tjänst. Denna rapport har tagits fram av: Lena Blomstedt, tel: , Göran Persson-Lingman, tel: , PwC 14

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist Revisionsrapport Lena Blomstedt, Skattejurist Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt Revisorerna i Region Gävleborg Mars

Läs mer

Redovisning av mervärdesskatt

Redovisning av mervärdesskatt Revisionsrapport Redovisning av mervärdesskatt Lena Blomstedt, Skattejurist Norrbottens läns landsting Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB Datum 25 oktober 2006 Till Thomas Bergman Från Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB 1 Bakgrund har gett Ernst & Young AB i uppdrag att beskriva reglerna avseende moms vid markarrende

Läs mer

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent

Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent Momsseminarium Niclas Lindgren 070-3189231 Utlägg vad är det egentligen? Varför kallar jag något för ett utlägg? Är det inte mitt inköp? Har jag betalat

Läs mer

Aktuella momsfrågor november 2017

Aktuella momsfrågor november 2017 Aktuella momsfrågor Välkommen! Agenda 1. Avdragsrätt för ingående moms - kostnader för investeringar i annans egendom - kostnader som uppkommit pga aktieförsäljning 2. Prispengar i samband med tävling

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

13 Utlägg och vidarefakturering

13 Utlägg och vidarefakturering Utlägg och vidarefakturering av kostnader, Avsnitt 13 381 13 Utlägg och vidarefakturering av kostnader 13.1 Allmänt Med utlägg i ML:s mening torde i allmänhet avses sådana utgifter som en säljare bestrider

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg

SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg 1 SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg Jag har noterat ett par frågor om skattetillägg som kan vara intressanta, och då framförallt för de företag som tidigare

Läs mer

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Momsersättning Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Bestämmelserna om momsersättning finns i Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

23 Jämkning av ingående moms

23 Jämkning av ingående moms Jämkning av ingående moms, Avsnitt 23 623 23 Jämkning av ingående moms 23.1 Allmänt om bestämmelserna Som ett led i anpassningen av den svenska mervärdesskattelagstiftningen till EG:s sjätte direktiv infördes

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 2008 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4.

Läs mer

Två momssystem att hantera

Två momssystem att hantera www.pwc.com/se Mervärdesskatten i kommunen Skellefteå 27 oktober 2011 Johnny Andersson 0910-71 15 78 072-727 50 11 johnny.s.andersson@se.pwc.com Två momssystem att hantera -Vanliga momssystemet (affärsmoms)

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se P M Datum 2012-09-20 Till Gymnastikförbundet Syd Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760 fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se Momskonsekvenser vid en bolagisering av föreningens ekonomiska

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Skatterättsliga aspekter på OPP

Skatterättsliga aspekter på OPP Skatterättsliga aspekter på OPP Presentatör Skatteexpert Ronnie Peterson SKL Tfn 08-452 79 83 ronnie.peterson@skl.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Vilka skatteslag är berörda?

Läs mer

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser 2 5.1.1 Kontering av moms

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Elanders Sverige AB, 556262-1689 Box 137 435 23 Mölnlycke ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 november 2010 KLAGANDE IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 556116-2446 Ombud: AA SET Revisionsbyrå AB Box 1317 111 83 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Fakturering och internationell handel

Fakturering och internationell handel Fakturering och internationell handel Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser etc 11 november 2004 Mats Holmlund Innehåll! Vad reglerar faktureringsdirektivet och korresponderande

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 PM 2018: RI (Dnr 110-1594/2017) Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras

Läs mer

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 Innehåll 22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 22.1 Inledning...1 22.2 Vad skattskyldigheten kan omfatta...1 22.3 Personer som kan medges frivillig skattskyldighet...1 22.4 Den frivilliga skattskyldighetens

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Personal Ekonomi Rubrik: Skattefrihet för lånedatorer m.m.

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm 18 november 2009 KLAGANDE Lantmännen Agrovärme AB, 556229-5666 Box 5 561 21 Huskvarna MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Aktuella momsfrågor. Henrik Ivarsson 010-212 85 25 henrik.ivarsson@se.pwc.com

Aktuella momsfrågor. Henrik Ivarsson 010-212 85 25 henrik.ivarsson@se.pwc.com Aktuella momsfrågor Henrik Ivarsson 010-212 85 25 henrik.ivarsson@se.pwc.com Ny lagstiftning från 1 januari 2015 Förslag på justeringar i momslagen Koncernslussningsregeln slopas - Påverkar enbart koncerner

Läs mer

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016 Kraven på faktura i momshänseende innehåll och format Ulrika Hansson 20 september 2016 1 Regler om faktura och faktureringsskyldighet 11 och 11 a kap. mervärdesskattelagen, 1994:200, ML Flest regler om

Läs mer

Granskning av mervärdesskatt

Granskning av mervärdesskatt Nora kommun Granskning av mervärdesskatt Revisionsrappo1i KPMG 9 september 2013 Antal sidor: 8 Nora kommun Revisiansrapport Granskning av mervärdesskatt 2013-09-09 Innehåll l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2

Läs mer

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler Finansminister Magdalena Andersson Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm den 16 december 2014 Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler 1 Sammanfattning hemställan

Läs mer

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET En handledning för golfklubben vid utredning om delar av klubbens verksamhet skall bolagiseras. (av Ernst & Young i samarbete med SGF)

Läs mer

Kapitel 6, Mervärdesskatt

Kapitel 6, Mervärdesskatt Sid 1 (6) Kapitel 6, Mervärdesskatt 2000-10-26 Publiceringsdatum. 2000-11-09 6.6.9 9 Ändrad text. 2001-02-0 6.3 Bilaga 6.a Bilaga 6.a 1 18 Ändrad moms för inrikes persontransport. Ny momssats för inträde

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

13 Utlägg och vidarefakturering

13 Utlägg och vidarefakturering Utlägg och vidarefakturering, Avsnitt 13 331 13 Utlägg och vidarefakturering av kostnader 13.1 Allmänt Med utlägg i ML:s mening torde i allmänhet avses sådana utgifter som en säljare bestrider för köparens

Läs mer

Kvarnbacken

Kvarnbacken 07 03 2016 Kvarnbacken Nybro kommun Carina Åresved-Gustavsson 382 80 Nybro 07 03 2016 Projekt Kvarnbacken Vi avger härmed vår rapport avseende mervärdesskattekonsekvenser vid en överlåtelse av äldreboendet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Tierp kommun Maj 2010 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Uppdrag...5 2.1. Metod och avgränsning...6 3. Kort information om momskompensation

Läs mer

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras Exempel 1/ Den momspliktiga användningens andel minskar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Justeringsår I I I I I I I I I I I Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Avdragsbelopp

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller Pyramid Business Studio (11 februari 2015) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid, styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

När kan momsavdrag utnyttjas och när blir det skattetillägg?

När kan momsavdrag utnyttjas och när blir det skattetillägg? 1 Redovisningskonsulten 3-4 1996, s. 42-47 När kan momsavdrag utnyttjas och när blir det skattetillägg? På olika håll har diskuterats en del om när ett avdrag för ingående moms tidigast kan utnyttjas.

Läs mer

Barents Center Haparanda Tornio

Barents Center Haparanda Tornio Barents Center Haparanda Tornio Inledning PwC har fått uppdraget från Haparanda kommun att utifrån ett momsperspektiv granska och redovisa synpunkter på handlingar avseende förhållanden mellan kommunen

Läs mer

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Oktober 2010 Jonas Eriksson Åsa Sandgren Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och revisionsfråga... 1 Avgränsning och revisionsmetod...

Läs mer

Granskning av momshantering. Bollebygds kommun

Granskning av momshantering. Bollebygds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av momshantering Bollebygds kommun Henrik Bergh Februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Förslag till åtgärd... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt MEMO Till: Från: Martha Gurmu, Fysioterapeuterna Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt Skattekonsulter Grant Thornton Sweden

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1 Innehåll 38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.... 1 38.1 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. verksamma inom landet...1 38.1.1 Undantag för import och unionsinterna förvärv...1 38.1.1.1

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 419 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01. bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.01 Kimberlite AB 1 Sidnummer och innehåll 3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder,

Läs mer

Revisionsrapport. Kommunal momskompensation. Lars Edgren Henrik Bergh. Landstinget Halland 2003-01-29

Revisionsrapport. Kommunal momskompensation. Lars Edgren Henrik Bergh. Landstinget Halland 2003-01-29 Revisionsrapport Kommunal momskompensation Lars Edgren Henrik Bergh Landstinget Halland 2003-01-29 1 1 SAMMANFATTNING Komrev har granskat hanteringen av kommunal momskompensation inom två (sjukhuset i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

KGH Presentation June 14, 2011

KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (15) RAPPORT Förstudie 1 Gränshinder 69: Momshantering av norska konferensköp Gränshinder 70: Momshantering av tjänst KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (15) 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. HFD 2016 ref. 29 Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. 67 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229),

Läs mer

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt.

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. HFD 2013 ref 78 Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. Lagrum: 13 kap. 27 och 28 mervärdesskattelagen

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild. 1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Car & Van Sweden AB, 556330-7445 Jutebacken Ryd 560 25 Bottnaryd MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB Ad Manus Manual för den nya byggmomsen 2007 Ad Manus AB Juli 2007 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Byggmoms Vad innebär omvänd skattskyldighet? Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen

Läs mer

Bilaga till rapport avseende momsgranskning av nämnder och förvaltningar i Malmö stad. Novemer 2009

Bilaga till rapport avseende momsgranskning av nämnder och förvaltningar i Malmö stad. Novemer 2009 Bilaga till rapport avseende momsgranskning av nämnder och förvaltningar i Malmö stad. Novemer 2009 Innehållsförteckning till Bilaga 1 Nämnd/Förvaltning Sida Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 4-5 Stadsrevisionen

Läs mer

Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som

Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som abonnent. Trevlig läsning! Videoföreläsning med Bonnier Ledarskapshandböcker

Läs mer

Revisionsrapport Fördelningsprinciper av moms enligt lag om mervärdesskattekonton

Revisionsrapport Fördelningsprinciper av moms enligt lag om mervärdesskattekonton 2004-10-13 Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Nämnden för Markentreprenad Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Fördelningsprinciper av moms enligt lag om mervärdesskattekonton Kommunrevisionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 Målnummer: 4800-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-12-16 Rubrik: Lagrum: Bolag, som sålt prenumerationer på allmänna nyhetstidningar och utländska periodiska

Läs mer

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken Deloitte AB Box 386, Hjälmaregatan3 201 23 Malmö Sverige Tel: + 46 40 669 61 00 Fax: +46 40 23 68 80 Memo Datum: 30 november 2006 Till: Från: Ärende: Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011 Pengaktuellt Sektionen Ekonomi Nr 255 11 Jan 2011 Innehåll: NYA MOMSREGLER FÖR KULTURELLA, VETENSKAPLIGA OCH LIKNANDE TJÄNSTER FRÅN 1 JANUARI 2011... 1 MOMSREGLER VID TJÄNSTEHANDEL MED ANDRA LÄNDER...

Läs mer

Kostnadsränta för kommuner

Kostnadsränta för kommuner PROMEMORIA Datum Bilaga till 2017-04-18 Dnr 131 524080-16/113 Åse Nevhage 010-574 56 46 ase.nevhage@skatteverket.se Kostnadsränta för kommuner Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Mejl via "Kontakta

Läs mer

NEA webinar

NEA webinar NEA webinar 2009-05-13 EU-kommissionens förslag till ändringar i momsdirektivet (2006/112/EC) Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Agenda Bakgrund till EU-kommissionens förslag Kommissionens utredning

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34 Målnummer: 6293-04 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2005-06-17 Rubrik: Avdragsrätt har medgivits för ingående mervärdesskatt hänförlig till fastighet som använts

Läs mer

Landstingets momshantering

Landstingets momshantering 1 (2) Landstingets revisorer 2007-11-13 Dnr REV 23/2007 Revisionschef Lennart Ledin, tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets momshantering På vårt uppdrag har revisionskontoret med hjälp av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Bygeln Factoring AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Moms igår, idag och imorgon

Moms igår, idag och imorgon Moms igår, idag och imorgon Civilekonomerna 2015-11-12 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. En rolig men svår och lite bortglömd skatt! Agenda Vad är moms? Är moms verkligen så svårt.

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av moms

Granskning av landstingets hantering av moms Landstingets revisorer 2008-10-15 193 Landstingsstyrelsen Granskning av landstingets hantering av moms Vi har under 2008 genomfört en granskning med syfte att bedöma ändamålsenlighet och effektivitet i

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 14 januari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Nolato Cerbo AB (tidigare AB Cerbo), 556054-9270 Ombud: AA Ernst & Young AB Box

Läs mer

Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010

Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010 Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010 Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET Upplysningar om innehållet: Mona Fridell, mona.fridell@skl.se Kajsa Jansson, kajsa.jansson@skl.se

Läs mer