Fåmansföretagardagen 2012 med fokus på förändringar inom skatt redovisning och juridik Göteborg 28 november Malmö 29 november Stockholm 4 december

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fåmansföretagardagen 2012 med fokus på förändringar inom skatt redovisning och juridik Göteborg 28 november Malmö 29 november Stockholm 4 december"

Transkript

1 För dig som är kvalificerad rådgivare åt mindre företag Fåmansföretagardagen 2012 med fokus på förändringar inom skatt redovisning och juridik Göteborg 28 november Malmö 29 november Stockholm 4 december

2 Fåmansföretagardagen 2012 Program Fåmansföretagardagen 2012 är för dig som arbetar som kvalificerad rådgivare åt mindre företag. Du bjuds på en välfylld dag med ett flertal intressanta parallella seminarier. Dagen fokuserar på nyheter och förändringar inom skatt, redovisning och juridik. Tid och plats Göteborg 28 november, Scandic Crown Malmö 29 november, S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB Stockholm 4 december, CCC/Folkets Hus Dagen pågår mellan kl Registrering och kaffe sker från kl Pris kr exkl. moms. Ta med din kollega för halva priset. Erbjudandet gäller endast en kollega (från samma arbetsplats och med samma fakturamottagare) per deltagare. Kan inte kombineras med andra rabatter. Medlem i FAR Som FAR-medlem får du 10 % rabatt på kurspriset. Kan inte kombineras med andra rabatter. Upplysning FAR Akademi förbehåller sig rätten att ställa in ett seminarium vid föreläsares återbud om likvärdig föreläsare inte går att engagera, samt vid för lågt deltagarantal. Avanmälan Om du avanmäler dig senare än 16 november debiteras hela kursavgiften. En kollega kan dock överta din plats när som helst utan kostnad. Kontaktperson Ylva Djusberg, Anmäl dig på Din kollega går för halva priset! Seminarium 1 och 2 är gemensamma Seminarium 3A 5B är parallella Nyheter inom 3:12-området Kent Löfgren, Bo Svensson Nya beloppsgränser, definitioner m.m. Samma och likartad verksamhet, vad har hänt? Utomståenderegeln, nytt avgörande från HFD Kan resultatbaserad tilläggsköpeskilling beskattas som lön? Vad gäller för differentierad utdelning? När blir aktier i ett fastighetsförvaltande bolag kvalificerade? SKVs ställningstaganden Nya intressanta rättsfall och förhandsbesked gås igenom Övriga nyheter Bo Svensson, Kent Löfgren Nyheter i budgetpropositionen; sänkt bolagsskatt, ändringar i bostadsbeskattningen m.m.? Uppföljning av den nya skatteförfarandelagen Dubbelbestraffning sett utifrån EU-domstolens perspektiv Skattelättnader vid kapitalanskaffning Ändrade regler om sociala avgifter Nya ränteavdragsbegränsningar inom en intressegemenskap Paketering av fastigheter, nytt avgörande i HFD Övriga nyheter Intressanta rättsfall Parallella seminarier 3A 3B 3A. Aktiebolagsrätt Anders Lagerstedt Det är aldrig för sent att upprätta en kontrollbalansräkning Kontrollbalansräkning, hur beräknas rådrumstid? Är affärshändelsen en värdeöverföring eller en rent affärsmässig transaktion? Nyheter och aktuella rättsfall 3B. Nyheter inom momsområdet Pia Hedberg Aktuella rättsfall och ställningstaganden 2012 tillhandahållande av utbildning/uthyrning av personal företagsförmedling tryckerimomsen praktiska problem i samband med den sänkta restaurangmomsen Nya faktureringsregler 2013 enhetliga hänvisningar på fakturan förenklad faktura och kreditfakturor vilket lands regler styr fakturainnehållet vid gränsöverskridande handel? Frivillig skattskyldighet nya regler på gång? obligatorisk moms vid uthyrning

3 Lunch Parallella seminarier 4A 4B 4A. Redovisning Kerstin Fagerberg Upprättande av årsredovisning Bokföringsnämndens normgivning huvuddragen i K3 nytt regelverk för icke-noterade företag när ska de nya reglerna tillämpas för aktiebolag respektive andra företagsformer huvudregelverk respektive lättnadsregelverk vad bör företaget tänka på vid valet av regelverk väsentliga skillnader mot nuvarande normer väsentliga skillnader mellan regelverken Aktuella frågeställningar bland annat nedströmsfusion genomgång av FARs rekommendation försenad årsredovisning och bokföringsbrott vad gäller övriga nyheter på redovisningsområdet 4B. Utflyttning från Sverige, beskattning av svenska pensioner utomlands, frivillig rättelse Staffan Andersson och Christian Luthman Utflyttning från Sverige som privatperson intern svensk rätt skatteavtalens regler 10-årsregeln väsentlig anknytning hur lång tid kan man vara i Sverige fritidsbostad i Sverige etc Planering inför en återflytt till Sverige intern rätt skatteavtalens regler hemtagning av kapital vilka transaktioner bör genomföras före respektive efter hemflytten Beskattning av svenska pensioner vid bosättning utomlands (Schweiz, Storbritannien, Portugal, Malta m.fl. länder) Frivillig rättelse några praktiska erfarenheter från 3 års arbete med frivilliga rättelser Parallella seminarier 5A 5B 5A. Paketeringar av fastigheter respektive omstruktureringar Bo Svensson, Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Pia Hedberg Inkomstskatt När föreligger byggnadsrörelse eller handel med fastigheter? Vad anses vara lagertillgångar? Vad anses vara anläggningstillgångar? Paketering av lagertillgångar respektive anläggningstillgångar? Genomgång av ny rättspraxis Vad gäller vid försäljning till en bostadsrättsförening? Omstruktureringar, underprisöverlåtelser; problem och möjligheter sett utifrån ny rättspraxis Reglerna utifrån såväl ett säljar- som köparperspektiv Redovisningsfrågor Effekter i koncernredovisningen vid omstruktureringar försäljning av aktier i dotterbolag inkråmsöverlåtelser försäljning av enskilda fastigheter redovisning av goodwill Aktiebolagsrätt Förtäckta värdeöverföringar, lovliga olovliga Moms Verksamhetsöverlåtelse inkråmsöverlåtelse moms eller inte? hur hanteras den ingående momsen på konsultkostnader? Omstruktureringar försäljning av aktier i dotterbolag hur bör säljaren resonera ur ett momsperspektiv? Paketeringar av tillgångar/fastigheter hur hanteras momsen vid styckeförsäljning av fastighet sett från säljarens samt mäklarens perspektiv? hur hanteras momsen vid en indirekt försäljning, d.v.s genom en paketering? viktigt med öppna yrkanden Är du revisor, redovisningskonsult, advokat eller skattekonsult och arbetar med mindre och medelstora företag? Missa då inte en av Sveriges mest kvalificerade utbildningsdagar; Fåmansföretagardagen! Kent Löfgren, tax director vid Advokatfirman Fylgia, Stockholm Seminarieledare samt huvudansvarig för Fåmansföretagardagen

4 Under dagen får du träffa följande seminarieledare: 5B. Ekonomisk familjerätt för revisorer och andra rådgivare Örjan Teleman Äktenskapsförord, dess begränsningar och konsekvenser Kan ett förord tidsbegränsas Kan ett förord göras beroende av viss händelse Kan man i ett förord avtala att en viss andel av ens förmögenhet eller båda makarnas förmögenhet ska utgöra enskild egendom Den legala surrogationsregeln är en presumtionsregel Surrogationsregeln och internöverlåtelse av ett fåmansbolag Specifikationskravet en ny oskriven regel Kollisionen mellan familjerätt och förmögenhetsrätt Sambobodelning av icke samboegendom (NJA 1997 s. 227)? Skilsmässobodelning av egendom, som är enskild p g a föreskrift i testamente eller vid gåva? Ingår bostadsrätt i skilsmässobodelning om hyresrätten ombildats efter skilsmässotalans väckande? Pensioner och äktenskapsskillnad Rättsläget rörande pensionsrätter och pensionsförsäkringar privata och i tjänsten Hur skydda sin pensionsegendom? Dolt samägande Vad är det? Vad kan det omfatta? Vem kan ha dold samäganderätt? Kan rätten utmätas? Varför är den dolda samäganderätten särskilt intressant efter makes/sambos död? Värdering av egendom för bodelning och arvskifte Den oskrivna regeln om egendomsvärdering Särskilda svårigheter vid företagsvärdering enskilda firmor och aktiebolag Beaktande av latent skatt och latent skattereduktion. Testaments- och gåvofrågor Till vem kan egendom ges och testamenteras? Begränsningarna rörande efterlevande makes rätt att skänka och testamentera Några exempel på nödvändigheten av testamente efter upphävningen av arvs- och gåvoskattelagen Blandade gåvor Samboavtal Vad är samboavtal enligt sambolagen? Vad kan blivande sambor/sambor avtala om i ekonomiska hänseenden? Några häpnadsväckande brister i sambolagen Staffan Andersson är verksam som senior tax advisor på Bird & Bird i Stockholm. Staffan har tidigare varit skattechef på Erik Penser Bankaktiebolag och chef för PwCs skatteavdelning. Staffan är bl.a. specialiserad inom internationella skattefrågor, frivillig rättelse, in- och utflyttning till Sverige. Pia Elkjaer Hedberg, skattejurist vid Grant Thornton i Stockholm. Pia är specialiserad på moms och arbetar såväl med svenska som internationella frågeställningar. Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert vid SEB i Stockholm. Hon har tidigare under många år varit redovisningsspecialist vid PwC. Kerstin är inriktad på kvalificerade redovisningsproblem. Anders Lagerstedt, universitetslektor vid Stockholms universitet. Anders har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan en lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor, för bl.a. revisorer. Christian Luthman är advokat och ansvarig för Bird & Birds skatte- och fastighetsgrupper i Stockholm. Christian arbetar bl.a. med omstrukturering av koncerner / strukturering inför försäljning av tillgångar såsom fastigheter, aktier i dotterbolag och handels- och kommanditbolag, samt med skatteprocesser. Kent Löfgren, tax director vid Advokatfirman Fylgia i Stockholm, specialiserad på skatte- och obeståndsjuridik. Även verksam som författare och föreläsare om kvalificerade skattefrågor och frågor rörande styrelseledamöters personliga ansvar. Bo Svensson, skattejurist vid Wistrand Advokatbyrå i Göteborg. Han är även universitetslektor i skatterätt vid Göteborgs universitet. Under senare år har Bo skrivit ett flertal artiklar i Skattenytt om beskattning av handelsbolag. Örjan Teleman, advokat och specialist på den ekonomiska familjerätten. Örjan är författare till monografin Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, den avtalsrättsliga studien Äktenskapsförord samt ansvarar för den andra upplagan av Äktenskapsbalken En kommentar. Därtill har Örjan haft olika lagstiftningsuppdrag. Anmäl dig på Väl disponerad, lagom långa pass. Trevliga kursledare. Lars Petersson, auktoriserad redovisningskonsult, Ernst & Young i Markaryd om Fåmansföretagardagen

5 Aktuella böcker i vår webbshop Beställ på Nya skatteförfarandelagen Skattevolymen Ny upplaga! I den här regelsamlingen hittar du den samlade svenska skattelagstiftningen kompletterad med bokförings- och årsredovisningslagarna. Innehåller även ett sökordsregister. Nu med momsdirektivet och annan EU-rätt. Pris: 475 kr exkl. moms Aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen ABL och ABF är författningar som ständigt ändras. Här får du dem uppdaterade i ett litet och behändigt format. Pris: 195 kr exkl. moms FARs Engelska ordbok Ny upplaga! Ett specialistlexikon för dig som behöver tillgång till ekonomiska och juridiska termer på engelska eller vill översätta från engelska till svenska. Nu med fler termer inom associationsrätt, finansmarknadsrätt och revision. Pris: 650 kr exkl. moms

6 B Sverige Porto betalt FAR Akademi vi lyfter din kompetens Tillväxt i Ekonomisverige förutsätter att vi ständigt höjer kompetensen. Det gäller såväl i det stora perspektivet som för dig och ditt företag. Vi har verktygen som ger dig rätt kompetens och bidrar till effektivitet och trygghet i ditt dagliga arbete. Utbildningar Böcker Tidningar Digitala produkter FAR Akademi ägs av FAR branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Välkommen till FAR Akademi! Besök oss på FAR Akademi AB Box 6417, Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2 Tel , www.

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

Kurser för redovisningskonsulter och revisorer

Kurser för redovisningskonsulter och revisorer Kurser för redovisningskonsulter och revisorer i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på webben var och när du vill Samtliga kurser ger utbildningstimmar för FAR och SRF Nyhet! SKATTEDAGEN 2016 REDOVISNINGSDAGEN

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Det

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Allt för redovisningsbyrån

Allt för redovisningsbyrån Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program program kurser böcker nyhetstjänster helhetslösningar Kostnadseffektiva helhetslösningar för redovisningsbyrån Vi är glada över att som enda leverantör

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB MyBusiness no.3 no.4 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Starta Slopat revisionen? Så får du koll Driva Glöm inte din K10-bilaga 80 % av företagare vill ha enklare regler Affärsmodell

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Våren 2015

Advokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans Välkommen att vässa kunskaperna inför bättre tider! Konkurrensen är tuffare än någonsin.

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val Hösten 2015 Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning EkonomiSveriges självklara val Digitala utbildningar gå kurs när det passar dig Med FAR

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer