Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö"

Transkript

1 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö Ekobrottsmyndigheten, Riksskatteverket, Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund.

2

3 Ekobrottsmyndigheten Datum: Dnr: ADO Er beteckning: Fi1996/3840 Regeringen Finansdepartementet Stockholm Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö Regeringen beslutade den 22 mars 2001 om att tilldela Ekobrottsmyndigheten 2,0 miljoner kronor ur anslaget A14 Kontrollfunktionen i staten för ett pilotprojekt inom frisörbranschen i Malmö som grund för framtida åtgärder mot svart arbete. De erfarenheter som vinns ska enligt beslutet kunna nyttjas för att från samhällets sida mer effektfullt genomföra generella och systematiska åtgärder mot svart arbete. Ekobrottsmyndigheten skall enligt regeringens skrivelse den 14 december 2001 inkomma med en slutlig rapport från projektet senast den 1 december Pilotprojektet har genomförts i samverkan med Skatteförvaltningen, Sveriges Frisörföretagare, Handelsanställdas förbund och det regionala samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Skåne. Även Försäkringskassan i Malmö och Kemisk Tekniska Förbundet har deltagit i projektet. De samverkande parterna har gemensamt utarbetat bifogad rapport med erfarenheter från pilotprojektet. I den slutliga beredningen av rapporten har utöver undertecknad myndighetschef deltagit Bo Arvidsson och Peter Rödin Riksskatteverket, Stefan Lindblad Skattemyndigheten i Skåne, Åke Berggren och Kjell Andersson Sveriges Frisörföretagare, John Haataja och Merja Tunryd Handelsanställdas förbund samt Dan Magnusson, Eva-Lisa Lennstrand, Ingvar Ekelund, Jan Norén och Lennart Berg Ekobrottsmyndigheten. Rolf Holmquist Lennart Berg För kännedom: Justitiedepartementet Riksskatteverket Sveriges Frisörföretagare Handelsanställdas förbund REKSAM Skåne

4 Formgivning: Carlsson/Neppelberg Tryck: Elanders Gotab, Stockholm 2002

5 Innehåll Sammanfattning 7 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö 9 1. Bakgrund 9 2. Beslut om gemensamt pilotprojekt 9 3. Organisation och arbetsformer Vidtagna åtgärder Attitydundersökningar Intervjuundersökning av frisörer i Malmö Sammanfattande erfarenheter från pilotprojektet Norska erfarenheter Redovisad omsättning och taxerad inkomst Lag om kassaapparater i Danmark Jämförbara problem- och kontrollområden En principskiss för schablonbeskattning Slutsatser och förslag 22 Bilagor 25 Adresser sista sidan

6

7 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö 7 Sammanfattning Regeringen tilldelade i mars 2001 Ekobrottsmyndigheten 2,0 miljoner kronor för att i samarbete med Sveriges Frisörföretagare, Handelsanställdas förbund, Riksskatteverket och Skattemyndigheten i Malmö driva ett pilotprojekt om svartarbete dvs. oredovisade inkomster och svarta löner inom frisörbranschen. Projektets syfte är att samla erfarenheter inför generella åtgärder mot svartjobb. Fokus har varit på att sprida information till allmänheten, uppmuntra frisörföretag till en frivillig certifiering och att informera företagen genom preventiva besök (PEK-besök). Bakgrunden till projektet är de problem som uppmärksammats inom kontantbranscherna rent allmänt och inom Frisörbranschen mer specifikt. Varannan frisörföretagare deklarerar en årsinkomst under kronor, trots att avtalsenlig lön är mer än dubbelt så hög. Skattefusket inom branschen kostar samhället cirka 2,5 miljarder kronor varje år. Det leder dessutom till att seriösa frisörföretagare blir utkonkurrerade, skattemoralen och arbetsrätten undergrävs och i extremfall till att kriminella gäng tar över frisörföretag. Projektet har bl.a. studerat det norska systemet. I Norge infördes 1998 krav på kassaapparater inom frisörbranschen. Det finns sedan tidigare branschspecifika krav för att minska fusket samt möjlighet att göra oannonserade kontroller. Dessutom finns ett register över alla arbetsgivare och deras anställda. Jämförelsen mellan redovisad omsättning inom frisörbranschen i Sverige och Norge visar att de åtgärder som vidtagits i Norge under 90-talet tydligt påverkat den öppna och redovisade omsättningen och därmed sannolikt minskat omfattningen av svartarbete. Projektets erfarenheter kan sammanfattas: Samverkan mellan myndigheter och organisationer skapar nya möjligheter till åtgärder och är en central förutsättning för projektet. Budskapet i informationskampanjen i Malmö har nått fram, men det är få statistiskt säkerställda förändringar i attityder. En glädjande förändring är dock ökningen från 52 till 60 % i åldersgruppen år som tycker det är viktigt att minska svartjobben inom frisörbranschen. Införandet av frivillig certifiering av frisörföretag har gett värdefulla erfarenheter. Drygt 25 procent av företagen ansökte under en period av fyra månader Önskemål har framförts från övriga landet till samma möjlighet att bli certifierad. Informationsbesök (s.k. PEK-besök) har inte känts meningsfulla och har dessutom av frisörföretagarna uppfattats som förtäckt kontroll. Några direkt märkbara effekter på den redovisade omsättningen inom frisörbranschen i Malmö har inte uppnåtts under taxeringsåret En utvärdering jämfört med uppställda mål kan dock inte ske förrän efter taxeringsåret Ett annat uppmärksammat problem är effekterna av starta eget bidragen på överetableringen och därmed även på konkurrenssituationen inom frisörbranschen. En samlad bedömning av erfarenheterna från pilotprojektet är att mer markanta och synbara resultat endast kan uppnås med riktade åtgärder i ett långsiktigt perspektiv, i samverkan mellan alla berörda intressenter och i samspel mellan olika former av åtgärder. Attitydpåverkan genom information och ökad samverkan mellan myndigheter och berörda intresseorganisationer är inte tillräckligt för att vända den negativa utvecklingen. Därutöver krävs förbättrade kontrollmöjligheter och ökade krav på de enskilda företagens redovisning. Förslag till åtgärder Som omedelbara åtgärder föreslår projektet att det införs en lag om kassaapparater inom kontanthandeln, att skattemyndigheten ges vidgade möjligheter till oannonserade kontrollbesök inom kontanthandeln i förebyggande syfte som nära ansluter till de kontrollregler som idag gäller för torg- och marknadshandeln samt att det ställs krav om tillgängliga registreringsbevis gällande ägarförhållanden. Som långsiktiga åtgärder föreslår projektet fördjupad samverkan mellan myndigheter och organisationer, fortsatt attitydpåverkan, ett mer allmänt införande av ett system med certifiering eller kvalitetssäkring och att det uppmuntras till minskad användning av kontanter som betalningsmedel.

8 8

9 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö 1. Bakgrund Redan i slutet av 1998 påtalade Sveriges Frisörföretagare behovet av åtgärder för att lösa de alltmer accentuerade problemen inom frisörbranschen. Efter underhandskontakter mellan EBM, Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund inbjöds företrädare, sakkunniga m.fl. inom branschen till en gemensam hearing i november 1999 för att få en aktuell bild av läget samt idéer om åtgärder. Vid hearingen framkom bl.a. följande problembild: Branschen får en allt större andel svart sektor. Detta visar även erfarenheterna av ett genomfört kontrollprojekt i Jämtlands län, där var tredje klippning visat sig vara svart, och av det minskande antalet medlemmar i berörda branschorganisationer. Seriösa frisörföretagare kan inte prismässigt konkurrera med den helt eller delvis svarta sektorn, utan tvingas antingen följa efter eller bli utkonkurrerade. I en då aktuell programserie i radio om frisörbranschen har en skrämmande syn på skattemoral och arbetsrättsfrågor bland eleverna inom frisörutbildningen redovisats. Även hot om våld m.m. inom branschen uppmärksammades i programserien. Motsvarande problembild framfördes av andra deltagare under hearingen. Ett organiserat övertagande av ett stort antal frisörsalonger av mer eller mindre kriminella gäng har uppmärksammats i storstadslänen. Även misstankar om penningtvätt finns. Frisörbranschen är en s.k. kontantbransch som huvudsakligen drivs av enskilda småföretagare och med privatpersoner som kunder. De problem som uppmärksammats med svart arbete, oredovisade inkomster m.m. är inte unika för frisörbranschen utan återfinns i många andra motsvarande branscher, vilket även påtalats av branschsaneringsutredningen i betänkandet SOU 1997:111. Utredningen har föreslagit ett flertal åtgärder för att komma till rätta med de uppmärksammade problemen. Problemen med svart arbetskraft och en försämrad skattemoral har på senare tid lyfts fram och debatterats i olika sammanhang. Den undersökning av allmänhetens syn på bl.a. ekobrottsbekämpningen som EBM gjorde under 1999 visar att yngre generationer inte har samma grundvärderingar om skattemoral m.m. som äldre generationer traditionellt haft. I en motsvarande undersökning i oktober 2001 framkommer samma skillnader mellan yngre och äldre generationer även om medvetenheten om ekobrottslighetens omfattning och skadeverkningar generellt har ökats. Yngre generationers avvikande grundvärderingar kan utgöra ett för framtiden allvarligt och grundläggande hot mot den svenska skattebasen och det svenska skattesystemet. 2. Beslut om gemensamt pilotprojekt Under år 2000 fördjupades diskussionerna om ett gemensamt agerande från berörda centrala myndigheter och intresseorganisationer, för att komma tillrätta med de problem som uppmärksammats inom frisörbranschen. En idé som tidigt fördes fram var att genomföra en piloteller försöksverksamhet inom något geografiskt avgränsat område. Vid en närmare analys av förutsättningarna för en pilotstudie fördes Malmö kommun fram som ett lämpligt geografiskt område. Frågeställningen behandlades vid sammanträde med Regionala samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Skåne län (REKSAM). Den 28 november 2000 lämnade Ekobrottsmyndigheten en framställning (bilaga 1) till regeringen om medel från anslaget Kontrollfunktionen i staten för ett avgränsat pilotprojekt inom frisörbranschen i Malmö. Medlen avsåg främst att täcka kostnader för konsultstöd, informationskampanjer och attitydundersökningar. Ekobrottsmyndigheten beslutade den 19 januari 2001, under förutsättning att regeringen ställde erforderliga medel till förfogande, om projektdirektiv (bilaga 2) för myndighetens eget deltagande i projektet. Direktivet innehöll också en beskrivning av övriga berörda myndigheters och organisationers medverkan i det gemensamma projektet. Det övergripande syftet med projektet var att få kunskap och erfarenhet inför framtida mer generella brottsförebyggande insatser mot bakgrund av praktiska försök. Viktiga uppgifter var att utvärdera och redovisa det samlade resultatet av pilotprojektet och att utveckla förslag till generella brottsförebyggande åtgärder mot de problem som uppmärksammats. Regeringen beslutade den 22 mars 2001 om att tilldela

10 10 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö Ekobrottsmyndigheten 2,0 miljoner kronor ur anslaget A14 Kontrollfunktionen i staten (bilaga 3) för pilotprojekt inom frisörbranschen i Malmö som grund för framtida åtgärder mot svart arbete. De erfarenheter som vinns ska enligt beslutet kunna nyttjas för att från samhällets sida mer effektfullt genomföra generella och systematiska åtgärder mot svart arbete. Ekobrottsmyndigheten ska enligt regeringens skrivelse den 14 december 2001 inkomma med en slutlig rapport från projektet senast den 1 december REKSAM Skåne är ett samrådsorgan där cheferna för Tullen, Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten tillsammans med Landshövdingen i Skåne samverkar mot ekonomisk brottslighet. 3. Organisation och arbetsformer Arbetet har skett i samverkan mellan Ekobrottsmyndigheten, Skatteförvaltningen, Sveriges Frisörföretagare, Handelsanställdas förbund och REKSAM Skåne. Även Försäkringskassan i Malmö och Kemisk Tekniska Förbundet (KTF) har deltagit i projektet. Såväl centralt som lokalt i Malmö har arbetsgrupper med företrädare för berörda myndigheter och organisationer gemensamt planerat och genomfört arbetet. Varje myndighet och organisation har självständigt beslutat om sina respektive insatser i projektet. Ekobrottsmyndighetens företrädare har både centralt och lokalt haft den sammankallande och koordinerande rollen i arbetsgrupperna. Utöver de medel som erhölls från Regeringen från det särskilda anslaget A14 Kontrollfunktionen i staten har erforderliga personella resurser ställts till projektets förfogande av berörda myndigheter och organisationer. Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund har dessutom svarat för de kostnader som den särskilda Certifieringen medfört samt kostnader för konsultstöd och byråproduktion för det informationsmaterial och de informationsinsatser som sammanhängt med certifieringen. Även KTF har bidragit med medel till de informationsinsatser som mer direkt riktats mot frisörer under utbildning. Sammantaget uppgår myndigheternas arbetsinsatser till ca 25 personmånader. Det särskilda anslaget A14 har belastats med ca kr. Därutöver har berörda organisationer haft direkta kostnader för projektet på ca kr. 4. Vidtagna åtgärder Allmänt Ett principiellt viktigt beslut i pilotverksamheten var att rikta insatser mot både frisörföretagarna som säljare av svarta tjänster och allmänheten/kunderna som köpare av sådana tjänster. Genom att framhäva och indirekt stödja den seriösa frisörverksamheten har projektet försökt minska utrymmet för oseriösa frisörföretagare och därigenom minska omfattningen av svart arbete och oredovisade inkomster. Kassakvittot har spelat en central roll i projektarbetet. Dels genom att kravet på kassaapparater har varit en viktig del i certifieringen av seriösa frisörföretagare, dels genom att informationen till allmänheten/kunderna framhävt kvittots betydelse som bevis på en seriös verksamhet och som ett påtryckningsmedel gentemot oseriös verksamhet. En annan viktig utgångspunkt var att koncentrera insatserna till brottsförebyggande åtgärder. Om kontroller i någon form skulle komma ifråga var endast de preventiva effekterna av intresse för projektet. Syftet med pilotverksamheten har varit att få erfarenhet och kunskap inför framtida mer generella åtgärder mot svart arbete och oredovisade inkomster inom frisörbranschen. Vidtagna åtgärder har därför systematiskt dokumenterats och analyserats samtidigt som mätningar genomförts inom Malmö kommun av allmänhetens attityder och av branschens redovisade omsättning till skattemyndigheten före och efter pilotverksamheten. Även vissa jämförande studier med hela landet har gjorts. Information till allmänheten/kunderna En presskonferens den 10 september 2001 utgjorde en viktig startpunkt för pilotverksamheten. Berörda myndighetschefer och företrädare för berörda organisationer informerade, under ledning av landshövdingen Bengt Holgersson, om pilotprojektet. Samma kväll informerades frisörföretagare, frisöranställda och blivande frisörer under

11 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö 11 utbildning inom Malmö kommun av projektgruppen vid en särskild anordnad frisyrshow i Malmö. En målsättning med presskonferensen var att få igång en mer allmän debatt om problemen med svart arbete och oredovisade inkomster inom Malmö kommun. Så blev inte fallet. Händelserna i USA den 11 september innebar i stället att i stort sett all nyhetsbevakning och mediedebatt kom att koncentreras till diskussionen om internationell terrorism. En särskild folder med information om problemen med svart arbete och oredovisade inkomster har tryckts och spridits inom Malmö, främst genom de certifierade frisörsalongerna. Under perioden september-november 2001 och med uppföljning i januari 2002 har en bred informationskampanj genomförts omfattande annonspelare, bussreklam, annonser i dagspress och radioreklam. Det bildmaterial som använts har haft en ungdomlig prägel, i ett försök att väcka uppmärksamhet i yngre åldersgrupper. I kampanjmaterialet har kvittot använts som symbol på seriös verksamhet, i kombination med uppmaningen att sätta stopp för svarta klipp. Frivillig certifiering Inom ramen för pilotprojektet har utarbetats en modell med frivillig certifiering av seriösa frisörföretagare. Bakom certifieringen står Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas Förbund. Certifieringen är ett led i arbetet med att sätta stopp för svartjobben inom frisörbranschen och att ge företagarna ett bevis på att de är seriösa. Alla frisörföretagare inom Malmö kommun kan bli certifierade. Det gäller såväl ensamföretagare som den som hyr en stol och ägare av större salonger. För att bli certifierad krävs: Kassaapparat med kvitto och kontrollremsa Prislista synlig utifrån Momsregistrering Ansvarsförsäkring Godkänd arbetsmiljö och efterlevnad av arbetsmiljöföreskrifter från Arbetsmiljöverket. Företaget bör också ha kontokortsterminal på salongen även om det inte är ett krav för certifiering Om företaget betalar ut löner eller motsvarande ska dessutom lönespecifikationer utges, över- och mertidsjournaler föras samt företaget vara registrerat som arbetsgivare hos Skattemyndigheten. Beredningen av ansökningarna om certifiering har bl.a. omfattat kontroller av förekommande registreringar med hjälp av Skattemyndigheten i Malmö samt fysiska kontroller av att övriga kriterier för certifieringen är uppfyllda genom personliga besök av Frisörföretagarna och/eller Handelsanställdas förbund i berörd frisörsalong. Redan från start var avsikten att rulla certifieringen vidare i avvaktan på förslag om och ställningstaganden till generella förändringar. Inför den fortsatta certifieringen år 2002 uppdaterades och omarbetades foldern i syfte att åtgärda tidigare otydligheter. I samband med utskicket förtydligades det ytterligare att det inte finns något krav på medlemskap i Sveriges Frisörföretagare för att bli certifierad. Redan under år 2001, dvs. kampanjens första fyra månader, ansökte drygt 25 % av frisörföretagarna i Malmö om registrering. Vid utgången av september 2002 var 109 frisörföretagare certifierade vilket utgör ca 30 % av totala antalet frisörföretagare i Malmö. Preventiv Ekonomisk Kontakt (PEK-besök) Vid planeringen av projektet beslutades att s.k. Preventiv Ekonomisk Kontakt (PEK-besök) skulle användas för information om gällande regler m.m. som en del i det brottsförebyggande arbetet. Företrädare för Ekobrottsmyndigheten, Skattemyndigheten och Försäkringskassan har samtidigt besökt ett 50-tal frisörföretagare. PEK-besök får endast användas i informativt syfte och inte som ett led i myndigheternas kontrollverksamhet. Det är frivilligt för näringsidkaren att medverka och besöken får inte grundas på någon misstanke om brott. Urvalet sker därför slumpmässigt. De planerade besöken genomfördes under perioden 11 september till 18 oktober. Vid varje besök informerades de besökta om vilka myndigheter som var representerade och syftet med besöket samt att det var frivilligt att svara på frågorna och att de inte var misstänkta för något brott.

12 12 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö Kontroller Pilotverksamheten har haft en kraftigt markerad brottsförebyggande prägel. Någon systematisk eller utökad kontrollverksamhet i samband med 2001 eller 2002 års taxeringar har inte genomförts och är inte inplanerad. En central och viktig del i certifieringen av seriösa frisörföretagare är kravet på godkända kassaapparater. Certifieringen har medfört att många frisörföretagare som tidigare inte haft kassaapparater nu skaffat sådana. För att säkerställa en riktig användning av kassaapparaterna har Skattemyndigheten skickat ut en skriftlig information (bilaga 4) om hur dessa praktiskt ska användas. Kassakontroll har genomförts hos två salonger. Kontrollerna genomfördes strax innan salongerna stängde för dagen. Båda hade i förhand erhållit informationsbladet. Den ena salongen hade följt uppmaningen att ha en notering om hur stor växelkassa som fanns vid ingången av dagen. Vid kontrollen utvisade Z-remsan en dagsomsättning på 240 kr med en växelkassa på 700 kr. Proportionerna verkade inte riktigt troliga. Den andra salongen hade inte slagit ut någon Z-remsa på tre veckor, så dagskassan var väldigt stor. Detta innebär att de inte följer bokföringslagens krav på löpande bokföring av sina inkomster, d.v.s. senast påföljande dag. 5. Attitydundersökningar Syftet med pilotverksamheten är att få erfarenhet och kunskap inför framtida mer generella åtgärder mot svart arbete och oredovisade inkomster inom kontantbranscherna. Utöver att systematiskt dokumentera och analysera vidtagna åtgärder har mätningar genomförts inom Malmö kommun av allmänhetens attityder till svart arbete, kvitto m.m. genom telefonintervjuer med ca 700 personer mellan 15 och 74 år. I juni 2001 gjordes en före-mätning för att kartlägga invånarnas inställning till svartjobb i allmänhet och frisörbranschen i synnerhet. Efter informationskampanjens genomförande gjordes en uppföljande mätning i februari 2002 för att studera dess effekter. Samtidigt med före- och eftermätningarna genomfördes även omnibusundersökningar bland ett urval av hela rikets invånare. Konsultföretaget Bylund och Lille AB har på projektets uppdrag gjort en sammanfattning och en egen analys av de genomförda attitydundersökningarna. Deras rapport redovisas i bilaga 5. Resultatet av attitydundersökningarna visar på en utveckling i rätt riktning, men som är så svag att den endast i få fall kan säkerställas statistiskt. Nedan kommenteras några för pilotprojektet centrala frågeställningar. Tabell 1: Är det viktigt för Dig att få kvitto? Rapport till Ekobrottsmyndigheten Malmö Februari 2002 Juni/juli 2001 Mycket viktigt 8 9 Ganska viktigt Varken viktigt eller oviktigt 12 8 Ganska oviktigt Mycket oviktigt Vet ej/saknar uppfattning 5 6 Antal svar Det är inga stora skillnader i resultat mellan de båda undersökningarna, då det i februariundersökningen 2002 är 22 procent som tycker att det är mycket eller ganska viktigt att få kvitto. I juni 2001 var det 19 procent. De äldsta, mellan 51 och 74 år, är mer intresserade av att få kvitto än vad de yngre är. Jämfört med den tidigare undersökningen är det inga säkerställda skillnader i svaren då olika ålderskategorier jämförs. Ju högre inkomst man har, desto mindre viktigt verkar det vara att få kvitto. Tabell 2: Tycker du att det är viktigt eller oviktigt att minska svartjobben inom frisörbranschen? Rapport till Ekobrottsmyndigheten Malmö Februari 2002 Juni/juli 2001 Mycket viktigt Ganska viktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska oviktigt 9 12 Mycket oviktigt 4 5 Vet ej/saknar uppfattning 6 6 Antal svar

13 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö 13 Det är fler som tycker att det är mycket eller ganska viktigt att minska svartjobben. Andelen har ökat från 63 procent till 68 procent i den senare mätningen. Jämförs olika åldersgrupper är andelen som tycker att det är viktigt störst bland de äldsta (51 74 år): 77 procent i februari 2002 och 71 procent i juni Ökningen är dock störst bland de yngsta (15 20 år): från 52 procent i juni 2001 till 60 procent i februarimätningen Detta är glädjande med hänsyn till att de yngre var en prioriterad målgrupp för projektet. 6. Intervjuundersökning av frisörer i Malmö För att få en objektiv uppföljning och redovisning av frisörernas syn på pilotprojektet, främst på certifieringen och fokuseringen på kvitto, genomfördes 36 djupintervjuer av konsultföretaget Bylund & Lille AB, med ett urval av frisörer i Malmö kommun under februari Resultatet av undersökningen redovisas i rapport (bilaga 6). Sammanfattningsvis kan nämnas att många har lagt märke till kampanjen både i media och genom information från Frisörföretagarna. Det råder dock delade meningar om huruvida kampanjen är bra eller dålig. Störst andel positiva finns bland de frisörer som är certifierade. De positiva anser att det är bra med certifiering, eftersom branschen bör städas upp, och de anser också att kampanjens budskap är tydligt. Bland de negativa är det flera som anser att kampanjens budskap smutskastar branschen. De menar att budskapet får motsatt effekt genom att kunderna uppfattar hela branschen som oseriös. Frisörerna är positiva till besöken av företrädare för Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund i samband med certifieringen. De som enbart haft s.k. PEKbesök är däremot mer negativa. Besöken var menade som renodlade informationsbesök av de myndigheter som deltar i pilotprojektet, men många frisörer har ändå uppfattat dem som kontroller. 7. Sammanfattande erfarenheter från pilotprojektet Samverkan myndigheter/näringsliv Samarbetet över gränserna och mellan berörda myndigheter och intresseorganisationer var tidigt en central och mycket viktig förutsättning för pilotprojektet. Genom samarbetet har bl.a. förståelsen för varandras förutsättningar och problem ökat. Därigenom har även nya och intressanta vägar skapats för att åtgärda grundläggande problem. Ett mer omfattande och vidareutvecklat framtida samarbete mellan bl.a. myndigheter och intresseorganisationer är en viktig framgångsfaktor för att det gemensamma och grundläggande samhällsproblemet med svart arbete och oredovisade inkomster ska kunna åtgärdas. Ett konkret resultat av samarbetet är den frivilliga certifiering som intresseorganisationerna gemensamt svarat för i samarbete med främst skattemyndigheten. Kravet på kassaapparater har i Malmöprojektet varit en viktig del av certifieringen, både för att skapa bättre ordning inom branschen och för att visa att även enskilda företagare vill ha ökade krav och bättre ordning i näringslivet, framförallt inom de s.k. kontantbranscherna. Även utan en framtida koppling till frivilligt åtagande om kassaapparater utgör en frivillig certifiering en möjlighet att tydliggöra skillnader mellan seriöst och oseriöst företagande, skillnader i kvalitetsaspekter m.m. En frivillig certifiering av Malmömodell gör det även möjligt att anpassa den till de enskilda branschernas förutsättningar. En sådan certifiering kan också vara ett alternativ till det framförda kravet på företagarkörkort. Certifieringen av Frisörföretagare i Malmö har varit en viktig framgångsfaktor för projektet. Möjlighet till motsvarande certifiering har efterfrågats från frisörer i övriga landet men har även väckt intresse inom andra branscher. Det är dock viktigt att få klarhet i frågan om lagstiftning med krav på kassaapparater inom hela kontanthandeln innan certifieringen vidareutvecklas. I avvaktan på detta måste den befintliga certifieringen i Malmö rulla vidare. Detta förutsätter en fortsatt arbetsinsats från berörda organisationer och myndigheter men också att erforderliga medel ställs till förfogande. Projektets resultat och erfarenheter har bl.a. redovisats vid ett sammanträde med det regionala samverkansorga-

14 14 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö net för ekobrottsbekämpning i Skåne under oktober Vid sammanträdet deltog även representanter för Malmö kommun och för Arbetsförmedlingarna i Malmö. Härvid togs även frågan upp om ett vidareutvecklat och fortsatt samarbete inom Malmö under 2003 med deltagande även från kommunen. Ett särskilt problem som uppmärksammades vid sammanträdet var effekterna av starta eget bidragen på överetableringen och därmed även på konkurrenssituationen inom frisörbranschen. Attityder och möjligheten att påverka dessa Genomförda attitydundersökningar visar att informationskampanjen och dess budskap nått fram, men att endast få statistiskt säkerställda förändringar i attityderna till svart arbete kunnat påvisas. Att påverka grundläggande värderingar och attityder i frågor som rör skattemoral eller solidaritet mot andra skattebetalare eller mot samhället kräver medvetna och långsiktiga insatser från samhället sida. Det är likväl nödvändigt med sådana insatser om den nuvarande trenden med försämrad skattemoral och minskad solidaritet mot det allmänna, framförallt bland yngre, ska kunna vändas. Om attityderna ska kunna påverkas är det viktigt att skolorna, de politiska partierna och medierna aktivt engageras i detta arbete. Frågor om etik och moral i samhället mer allmänt och som en del i utbildningen har under senare år lyfts fram. Dessa diskussioner har dock inte omfattat lojaliteten mot skattesystemet eller frågan om svart arbete och undanhållna inkomster. Om attityderna i dessa avseenden ska kunna påverkas måste de givetvis bli föremål både för allmän debatt och mer systematisk bearbetning. Effekterna av den första presskonferensen blev kortvariga i spåren av händelserna den 11 september. Mediernas reaktion blev dock mer märkbara efter det att projektet presenterat en delrapport i juni Än mer märkbara blev effekterna efter det att Skattemyndigheten i Malmö och Ekobrottsmyndighetens Södra avdelning gemensamt presenterade statistikuppgifter från projektet i Malmö i september Informationens/kontrollens förebyggande effekter PEK-besöken i den form de tidigare haft, med inslag av kontroll, har under senare år ifrågasatts. Besök med renodlad information, i den form som de nu utförts inom frisörprojektet, har varit oprövat för berörda tjänstemän. Såväl de besökta frisörföretagarna som berörda tjänstemän uppger att det ofta inte känts så meningsfullt med PEK-besök för renodlad information. Trots att besöken tydligt presenterats som renodlade informationsbesök har många av de besökta frisörföretagarna ändå uppfattat dem som kontroller. Erfarenheten härifrån visar att gränsen mellan information och kontroll måste vara mycket tydlig. Information i form av myndighetsinitierade besök kommer sannolikt aldrig att uppfattas som något annat än en förtäckt kontroll. Frisörföretagarna har framfört behovet av ökade krav på frisörföretagen, i kombination med ökad kontrollverksamhet från myndigheternas sida, för att problemen med svart arbete och oredovisade inkomster inte helt ska rasera branschen. En viss del av de undanhållna skattebeloppen används till att sänka priserna, vilket helt snedvrider konkurrensförhållandena. Enbart attitydpåverkan och brottsförebyggande åtgärder räcker således inte. Samtidigt är det viktigt att notera att möjligheten till effektiva kontroller utgör den kanske viktigaste brottsförebyggande åtgärden. För den enskilde har trots allt risken för upptäckt och sanktioner en starkt återhållande effekt. 8. Norska erfarenheter Det norska frisörprojektet Frisörföretagarföreningen i Norge uppmärksammade redan 1993 samma problem som vi nu redovisar i Sverige och kontaktade därför Oslo Likningskontor. Det norska frisörprojektet byggde liksom pilotprojektet i Malmö på en långtgående samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer. Det norska projektet var dock ett mer renodlat kontrollprojekt, medan det svenska i första hand bygger på icke tvingande brottsförebyggande åtgärder. Skatteförvaltningen i Oslo gjorde under åren 1993 till 1995 skattekontroller av 31 frisörföretagare. I 28 av dessa fall hittade myndigheten felaktiga redovisningar.

15 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö 15 Noterbart här är att Skatteförvaltningen i Norge har helt andra befogenheter och instrument vad gäller skattekontroll än vad Skatteförvaltningen i Sverige har. De kan komma ut helt oannonserat till ett företag och gå igenom räkenskaperna. De har dessutom betydligt hårdare avgiftstillägg än Sverige. Det kostar således mer att åka fast, samtidigt som det är lättare för myndigheterna att kontrollera företagen. I november 1994 och i januari 1996 genomfördes i Oslo en speciell aktion, då man gick ut med en skrivelse till alla frisörer i Oslo. I denna skrivelse upplyste man om att Skatteförvaltningen under de senaste åren genomfört kontroller i frisörbranschen som visat på en betydande omfattning av svart arbete. I skrivelsen uppmanades frisörerna att lämna en korrekt självdeklaration. Till följd av projektet införde Skatteförvaltningen i Norge den 1 januari 1998 en Forskrift om bokföring og inntektslegitimasjon for frisörer. Avsikten med föreskriften var att skärpa kraven på intäktsredovisningen hos frisörer och hudvårdare, för att därigenom förbättra skattemyndigheternas möjligheter att kontrollera omsättning och löner. Föreskriften gäller för de som bedriver frisörverksamhet och hudvård. Föreskriften ställer krav på bokföring och intäktsdokumentation. All omsättning ska dokumenteras med kassaremsor och Z-rapporter. Detta innebär en skyldighet att ha kassaapparat. Kassaapparaten ska skriva ut kvitto till kunden. Vid dagens slut ska en avstämning göras av Z-rapporten mot räknade kontanter i kassan. Avstämningen ska bokföras. Särskilda konton för behandlingsintäkter, varuförsäljning, varuinköp av behandlings- respektive försäljningsvaror ska föras i räkenskaperna. Alla kundbokningar ska föras i en tidsbok, som ska innehålla bl. a. kundens namn, behandlingstyp och vem som har utfört behandlingen. Prislistor ska finnas i salongen. Räkenskapshandlingar ska bevaras i 10 år. Norge har i en offentlig utredningsrapport den 31 oktober 2002 föreslagit en utvidgning av kraven på kassaapparater genom lagförslag om nya bokföringsregler. Den deklarerade omsättningen i frisörbranschen har ökat från 2,3 miljarder NOK år 1992 till 3,9 miljarder NOK år 1999, dvs. med 69 procent. I Oslo har motsvarande ökning varit 75 procent. Den ackumulerade norska inflationen var under samma period 27 procent. Ett centralt arbetsgivar / arbetstagarregister I Norge finns ett krav på alla arbetsgivare att inom en vecka efter nyanställning eller upphörande av anställning rapportera detta till ett register fört av deras motsvarighet till vår försäkringskassa. Detta innebär att det finns ett alltid aktuellt register med samtliga arbetsgivare och deras anställda. Registret är tillgängligt för kommuner och skattemyndigheter för kontrolländamål. Detta system och de kontrollmöjligheter som därigenom skapas är av stor betydelse för kampen mot svart arbete i Norge. Formaliserad samverkan över gränserna Sedan 1997 finns i Norge ett särskilt samarbetsforum mot svart ekonomi bestående av Landsorganisasjonen, Näringslivets Hovedorganisasjon, Kommunenes Sentralforbund och Skatteetaten. Mellan dessa finns ett samarbetsavtal, gemensamma strategier för perioden , gemensamma aktivitetsplaner och en gemensam uppföljning av dessa. Samarbetet omfattar bl.a. centrala informationsinsatser och lokala eller branschspecifika aktioner som stöds från den centrala organisationen. Skatteförvaltningen i Oslo och Frisörföretagarföreningen inbjöd alla frisörer i Oslo till ett möte den 10 februari 1998 där de informerade om den nya föreskriften.

16 16 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö 9. Redovisad omsättning och taxerad inkomst Den historiska utvecklingen I Malmö finns ca 450 registrerade näringsidkare inom frisörbranschen. Den i inkomstdeklarationen redovisade omsättningen har under åren ökat med ca 5 % per år. Motsvarande utveckling uppvisar frisörbranschen i hela landet. Den i figur 1 redovisade utvecklingen av omsättningen för frisörbranschen i Sverige jämfört med motsvarande omsättning i Norge visar tydliga effekter av de systematiska åtgärderna med kontroller och framförallt kraven på kassaapparater Norge har ungefär halva Sveriges befolkningsmängd. I och för sig är priset för en klippning något högre i Norge än i Sverige, men den skillnaden motsvarar endast en mindre del av den uppvisade orimligheten i jämförelsen. Inom ramen för pilotstudien har en närmare jämförelse gjorts av den taxerade inkomsten på riksnivå för enskilda näringsidkare inom frisörbranschen med normalinkomsten för anställda enligt gällande avtal. Ca 80 % av frisörföretagarna har en taxerad inkomst som är lägre än kr per år, medan en heltidsanställd frisör normalt har en inkomst på ca kr per år. Mer än 50 % av frisörföretagarna har en taxerad inkomst som är mindre än hälften av en heltidsanställd frisörs årsinkomst. Motsvarande statistik Figur 1: Omsättning i frisörbranschen i Sverige och Norge, MSEK respektive MNOK Sverige Norge Lagförslag om kassaapparater

17 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö 17 för Malmö kommun framgår av bifogat pressmeddelande (bilaga 7). Som framgår av figur 2 har enskilda företagare inom andra kontantbranscher taxerade inkomster som ligger i nivå med frisörföretagarna. Statistiken avser hela landet. Motsvarande statistik för inkomståret 2002, som nu är under bearbetning visar inga förändringar jämfört med år Den redovisade omsättningen i Norge ökar avsevärt mer än den allmänna prisutvecklingen. Sannolikt redovisas dock fortfarande inte mer än en del av den faktiska omsättningen. Storleken av den undanhållna omsättningen i Norge är svår att uppskatta. Med utgångspunkt i ovanstående statistik och jämförelse med Norge kan den från avgifter och skatter undanhållna omsättningen inom frisörbranschen i Sverige beräknas uppgå till minst 50 %. Omräknat till skatter och avgifter utgör detta cirka 2,5 miljarder kronor. Utöver inkomstbortfallet för stat och kommun skapar de undanhållna inkomsterna stora skillnader i nettoinkomster mellan de oseriösa näringsidkarna och andra näringsidkare eller anställda inom berörda branscher. En del av de svarta vinsterna används dessutom för kraftiga prissänkningar som snedvrider konkurrensen och slår ut den seriösa delen av berörda branscher. En allt större andel av de anställda inom kontantbranscherna, i flertalet fall yngre, tvingas dessutom arbeta svart och saknar därmed både rätt till sjukpenning och föräldrapenning samt avsättningar till framtida pensioner. Detta kan beskrivas med ett typexempel från frisörbranschen, en bransch som domineras av kvinnor. Kvinnan lever ihop med en man som har en vit sjukpenning- och pensionsgrundande inkomst. Mannens inkomst finansierar basen i den gemensamma ekonomin. Kvinnans svarta inkomster används till konsumtion och för att sätta guldkant på tillvaron. Vid en skilsmässa går mannen vidare med en tryggad framtid medan kvinnan får svårt att klara sig vid en arbetsskada, barnafödande eller arbetslöshet. Figur 2: Taxerad inkomst i tkr 2001 för enskilda näringsidkare % Konditori Kiosk Skomakare Gatukök Frisör tkr

18 18 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö Pilotverksamhetens effekt på den redovisade omsättningen I uppföljningen av pilotverksamhetens effekter har det varit av särskilt intresse att studera skillnader mellan frisörer där PEK-besök genomförts och certifierade respektive icke certifierade frisörer. Som framgår av figur 3 6 kan några mer markanta positiva trender i förändringen inte urskiljas. Inte heller några markanta skillnader mellan de olika grupperna. Resultatet visar att de åtgärder som vidtagits inom pilotprojektets ram inte är tillräckliga för att åstadkomma mer märkbara förändringar i berörda näringsidkares redovisade omsättning. Jämfört med Norge där sådana förändringar åstadkommits är skillnaden framförallt att vi i Malmö främst vidtagit brottsförebyggande åtgärder medan man i Norge både ställt större krav på företagens redovisning och mer kraftfullt satsat på oannonserade kontroller. Det är möjligt men inte säkert att renodlade brottsförebyggande insatser på sikt kan medföra önskvärda förändringar. Vill man åstadkomma mer synbara effekter och en trendförändring i den hittillsvarande ökningen av svart arbete och oredovisade inkomster inom kontantbranscherna är en kombination av brottsförebyggande åtgärder, ökade krav på de enskilda näringsidkarna och vidgade kontrollmöjligheter för skattemyndigheterna nödvändiga. Figur 3: Deklarerad omsättning inom hela frisörbranschen (tkr) * Staplarna för Sverige skall vara 10 gånger högre * * Tax 99 Tax 00 Tax 01 Tax * * Malmö Skåne Sverige * För att kunna jämföra förändringar i omsättningen är staplarna för Sverige i skala 1:10

19 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö 19 Figur 4: Deklarerad omsättning för 50 frisörföretag som fått PK-besök % Tax 2000 Tax 2001 Tax tkr Figur 5: Deklarerad omsättning för 50 frisörföretag som certifierats % Tax 2000 Tax 2001 Tax tkr Figur 6: Deklarerad omsättning för 50 övriga frisörföretag % Tax 2000 Tax 2001 Tax tkr

20 20 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö 10. Lag om kassaapparater i Danmark Danmark införde en generell regel om kassaapparater den 20 mars Bestämmelsen innebär att momsregistrerade näringsidkare inte behöver utställa en faktura för försäljning av varor till övervägande privatpersoner, om köparen inte önskar en faktura försäljning av tjänster till privatpersoner, om det totala beloppet inklusive moms understiger DKK och köparen inte önskar en faktura. Om säljaren enligt ovanstående bestämmelser är befriad från att utställa en faktura, skall säljaren använda kassaapparat vid försäljningen. De skall samtidigt lämna ett kassakvitto till köparen. Kassakvittot skall innehålla upplysningar om säljarens namn eller SE/CVR-nr. och försäljningssumman. Om det inte är tekniskt möjligt att använda kassaapparat skall säljaren istället utställa en förenklad faktura i två exemplar för försäljning av varor över DKK inkl moms samt för försäljning av tjänster under DKK inkl. moms. Den förenklade fakturan skall innehålla följade uppgifter: löpande numrering säljarens namn eller SE/CVR-nr. och försäljningssumman. Från och med den 1 april 2001 behöver man inte använda kassaapparat om man har under 100 försäljningstransaktioner i veckan. Den som säljer varor eller tjänster mindre än 100 gånger i veckan behöver inte anskaffa eller använda kassaapparat. Vederbörande skall då istället utställa en faktura i två exemplar, varav ett exemplar skall lämnas till köparen. Denna faktura skall innehålla följande upplysningar: löpande numrering datum säljarens namn och adress säljarens SE/CVR-nr. upplysningar art, mängd och pris. Det krävs inte att köparens namn och adress anges på fakturan. 11. Jämförbara problem- och kontrollområden Lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 1998, innehåller bestämmelser om att den som upplåter plats för torg- och marknadshandel ska anteckna uppgifter om den som platsen upplåts till. Brister i anteckningsskyldigheten kan leda till att platsupplåtaren påförs en kontrollavgift på kronor för varje upplåtelsetillfälle då skyldigheten inte har fullgjorts. Revision behöver inte utföras för att SKM ska kunna påföra kontrollavgift. Lagen innehåller också en bestämmelse om att Skattemyndigheten får göra s.k. kontrollbesök hos den som bedriver eller kan antas bedriva torg- och marknadshandel. Syftet med ett kontrollbesök är att identifiera den som bedriver verksamheten och att klarlägga huruvida näringsverksamhet bedrivs. Skattemyndigheten har rätt att ställa frågor som syftar till att identifiera handlaren och som behövs för att avgöra om vederbörande ska vara registrerad till mervärdesskatt och /eller som arbetsgivare. SKM har rätt att begära att handlaren styrker sin identitet med legitimation eller annan handling. Någon sanktion kopplad till detta finns dock inte. SKM får vid ett kontrollbesök även kontrollera innehav av F-skattsedel. Alkohollagen (1994:1738) Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om servering av spritdrycker, vin och starköl utövas av kommunen och polismyndigheten. Kommunen och polismyndigheten utövar också tillsyn över servering av och detaljhandel med öl. Om en tillsynsmyndighet begär det skall en tillståndshavare lämna tillträde till driftsställe med tillhörande lokaler och tillhandhålla handlingar som rör verksamheten samt utan ersättning hjälpa till vid tillsynen, lämna varuprover som behövs och redovisa uppgifter om verksamhetens omfattning och utveckling. Bokföring i rörelse som är tillståndspliktig skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som driver rörelsen är skyldig att på anfordran av en tillsynsmyn-

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011 * Skatteverket Dnr 131 95719-11/2011 1(9) Iakttagelser och slutsatser efter genomförd kontroll 2008-2010 av torgoch marknadshandeln Sammanfattning Inom ramen för Riksprojektet Kontanthandel samt den samordnade

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:62

Regeringens proposition 2008/09:62 Regeringens proposition 2008/09:62 F-skatt åt fler Prop. 2008/09:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 2008 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Finansdepartementet)

Läs mer

Om RUT och ROT och VITT och SVART. Rapport 2011:1

Om RUT och ROT och VITT och SVART. Rapport 2011:1 Om RUT och ROT och VITT och SVART Rapport 2011:1 2 Förord Under lång tid har det varit känt att hushållens köp av hushållsnära tjänster och arbeten med koppling till bostad är en nisch där det förekommer

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Insikt! Om invandrarföretagarna, rådgivarna och mötet med Skatteverket

Insikt! Om invandrarföretagarna, rådgivarna och mötet med Skatteverket Insikt! Om invandrarföretagarna, rådgivarna och mötet med Skatteverket SKV Rapport 2004:3 De har problem att förstå regelsystemet, de har problem att förstå frågorna från skattemyndigheten, de har problem

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

Redovisning av uppdrag

Redovisning av uppdrag FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag APRIL 2013 april 2013 Dnr 13-2864 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Samordningsorganets sammansättning 4 Adekvat och effektiv rapportering 4 Statistik

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Konsekvenser av de nya förmånsrättsreglerna

Konsekvenser av de nya förmånsrättsreglerna Konsekvenser av de nya förmånsrättsreglerna En rapport från förmånsrättsprojektet SKV Rapport 2004:2 2 1. FÖRORD 8 2. SAMMANFATTNING 9 3. PROJEKTETS DIREKTIV OCH ARBETE 11 3.1. Uppdraget 11 3.2. Hur arbetet

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Rapport om den ekonomiska brottsligheten

Rapport om den ekonomiska brottsligheten Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2 Förord Förord Ekobrottsmyndigheten ska vart tredje år utarbeta en rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten. Rapporten ska innehålla en redogörelse

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer

* Skatteverket SLUTRAPPORT Johan Södersten Datum Dnr 010-574 36 05 2012-11-15 410 766518-12/1211

* Skatteverket SLUTRAPPORT Johan Södersten Datum Dnr 010-574 36 05 2012-11-15 410 766518-12/1211 Dnr 410 766518-12/1211 1(25) Assistansersättning, pilotutredningar Skatteverket har gjort ett antal pilotutredningar av bolag som anordnar personlig assistans. Utredningarna visar på omfattande felaktigheter.

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Tillsyn och registrering

Tillsyn och registrering Tillsyn och registrering 7 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-2145 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget och problembilden 4 Utgångsläget 4 Mer än bara registrering 5 Konsumenternas bild av registrering kontra

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer