Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som"

Transkript

1 Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som abonnent. Trevlig läsning!

2 Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Momsfrågor i fokus med Jan Kleerup Svalner Skatt & Transaktion Momsexpert och redaktör för Momshandboken

3 Så här går det till Ställ gärna frågor under presentationen i chattrutan till vänster. De besvaras i slutet av seminariet. Efter seminariet får du tillgång till presentationen som pdf. Abonnenter kan se seminariet i efterhand på Mina sidor på bonnierledarskap.se.

4 Agenda Genomförandet av fakturadirektivet i Sverige Skatteförfarandelagen Domar Huvudsaklighetsprincipen Upplåtelse av parkeringsplats Förmedling av aktier i fastighetsägande bolag Förmedling av resetjänst Förmedling i eget namn för annans räkning Avdragsrätt och god tro Tryckerimoms Kommande förändringar? En internationell utblick

5 Nya fakturaregler Vilket lands faktura regler gäller? Omsättning inom landet SE regler Gäller därför även GIF Omvänd beskattning Säljare EU-land - Köpare i SE EU-regler SE om självfaktura Omvänd beskattning Säljare 3e land Köpare SE SE regler Vid särskilda skäl behövs ingen faktura för avdrag, 8:17 2 st. ML Omvänd beskattning Säljare SE - Köpare i EU-land SE regler EU om självfaktura Omsatt utanför EU export SE regler

6 Nya fakturaregler forts. Innehåll i fullständig faktura Krav på nya uppgifter Omvänd betalningsskyldighet / Reverse Charge Vinstmarginalbeskattning för resebyrå, begagnad vara, konstverk Självfakturering / Self-billing I princip inte tillåtet att använda annan uppgift enligt promemorian Beskattningsunderlag per skattesats, skattesats och skattebelopp Förenklad faktura 2000 kr inklusive moms Kreditfaktura Gäller inte: EU-handel med varor, förvärvsbeskattning av tjänster, distansförsäljning, SE bolag skattskyldig för utländskt företags omsättning i Sverige för vissa tjänster på fastighet och montering och installation av varor

7 Nya fakturaregler forts. Krav på utfärdande av faktura Införs för GIF och tjänst som ska rapporteras i periodisk sammanställning Faktura ska utfärdas senast den 15:e i månaden efter leverans / tillhandahållande Redovisningsskyldighet Unionsinterna förvärv av varor När faktura utfärdats 15:e dagen i påföljande månad efter leverans om inte faktura utfärdats innan Unionsinterna leveranser av varor När faktura utfärdats 15:e dagen i påföljande månad efter leverans

8 Nya fakturaregler forts. Om moms anges i utländsk valuta ska omräkning ske vid skattskyldighetens inträde enligt gällande kurs: Genomsnittlig växelkurs på mest representativ valutamarknad Europeiska centralbankens (ECB:s) senaste växelkurs Elektronisk faktura En faktura som innehåller den information som krävs enligt ML och utfärdas och tas emot i elektronisk form (XML, PDF, Fax, scannad) Elektronisk åtkomst Behörig myndighet i annat EU-land har rätt till omedelbar elektronisk åtkomst för kontrollbehov om moms i fakturan ska betalas i detta EU-land

9 Skatteförfarandelagen Proportionalitetsprincipen lagstiftas Deklarationsombud För alla deklarationer, mer än ett ombud, huvudman för momsgrupp Moms i inkomstdeklarationen tas bort Inkomstdeklaration 4 ggr per år, 6 mån efter B Å utgång Inga förslag om ändrade ersättningsregler Skattetillägg Fasta nivåer för nedsättning av skattetillägg tas bort Ökat utrymme för frivillig rättelse Ej skattetillägg om befintligt kontrollmaterial Något generösare anståndsregler Skattenämnderna tas bort s.k. kvalificerad HL

10 Skatteförfarandelagen Omprövning till fördel för skattskyldig får göras på initiativ av SKV utan tidsgräns Allmän preskription och gallring påverkar tiden Följdändring även avseende annan skatt, möjliggör ändring av inkomstskatt när ett beslut avseende moms har ändrats i efterhand Träder i kraft 2012, i vissa fall endast på beskattningsår som börjar efter 1/2 2012

11 Huvudsaklighetsprincipen HFD 20 juni 2011 (mål nr ) fotobok beskattas med 6 % även när kunden med hjälp av datorprogram tar fram underlaget KR i Stockholm 11 juli 2011 (mål nr ) leverans och montering av solpaneler omfattas av den s.k. omvända byggmomsen KR i Stockholm 8 september 2011 (mål nr ) entré till en datorfestival ska delas upp på 6 % och 25 %

12 Förhandsbesked Samfällighets upplåtelse av parkeringsplatser Samfällighetsförening förvaltade gemensamhetsanläggning i form av parkeringsgarage Parkeringsgaraget uppfördes i mitten av 1980-talet samtidigt som intilliggande flerbostadshus Samfällighetsföreningen ingick avtal med boende i fem intilliggande bostadsrättsföreningar och två bostadsfastigheter (hyresrätter) Samfällighetsföreningen tog ut månatlig avgift av de boende för parkeringen HFD ( , mål nr ) fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked att samfällighetsföreningen var skattskyldig till moms för uthyrningen av parkeringsplatser

13 HFD 2011 ref. 21 Förmedling av aktier i bolag som äger fastighet Förutsättningen i målet var att förmedling skulle resultera i försäljning av aktier Mäklarföretagets uppdrag: att föra samman säljare och köpare HFD Redan vid avtalets slutande är det klart att en fastighet ska avyttras genom aktieförsäljning En sammansatt tjänst tjänstens karaktär är avgörande Utgång: momsfri förmedling av aktier SKV Ställningstagande , dnr /11 Det saknar betydelse om det är fråga om ett öppet mandat att förmedla andelar eller inkråm i bolag Om uppdraget resulterar i en andelsöverlåtelse är förmedlingstjänsten undantagen från momsplikt Om uppdraget resulterar i inkråmsöverlåtelse är förmedlingstjänsten momspliktig

14 HFD om resetjänster, förmedling, återförsäljning forts Sökandens huvudverksamhet - att sälja och utföra persontransporter Säljer egna och andra operatörers resor, separat eller i kombination Detta utförs i eget namn A B C Utförs av sökanden Utförs av annan operatör 1. Biljett sträcka A till C säljs av sökanden, alternativt 2. Biljett stäcka B till C säljs av sökanden

15 HFD om resetjänster, förmedling, återförsäljning Fråga: En enda sammansatt tjänst enligt 6 kap. 7 ML, skattesats 6 %? Skatterättsnämnden/HFD: Biljetterna ska delas upp i två tjänster: En del av resan som utförs av annan tågoperatör än sökanden resetjänst enligt 9b kap. ML Sökandens tillhandahållande av egna resor ML:s allmänna regler 1. Är vinstmarginalbeskattning tillämplig? Är kriterierna i C-200/04 ist uppfyllda (för s.k. paketresor/vmb)? Bolaget ska bedriva verksamhet i eget namn Bolaget ska vara en ekonomisk aktör som definieras som resebyrå Bolaget ska använda andra skattskyldiga personers leveranser och tjänster för att tillhandahålla egna prestationer Tillhandahållandet ska innehålla ytterligare prestationer än resor (t.ex. hotell) 2. Vad gäller när 9b kap. ML inte tillämpas? bonnierledarskap.se

16 Förmedling i eget namn för annans räkning EU-domstolens dom C-464/19, Henfling Förmedling av spel genom avtal i kommission Förutsätter att kommissionären verkligen handlar i eget namn Nationell domstol ska beakta: Huvudmannens namn fanns på kundens kvitto Kunden bunden av huvudmannens villkor Lokalen ägdes av huvudmannen och hade dennes skyltar Slutsats: Att avtalet rubricerats som kommissionärsavtal är inte tillräckligt. Innebörden är avgörande. Tydliggör krav på vem som kunden uppfattar som sin motpart.

17 Förmedling i eget namn för annans räkning forts Förmedlaren bestämmer priset på applikationen, står risken för utebliven betalning och ansvarar för support och eventuella fel på applikationen. Marknadsplatsen innehåller inga uppgifter om någon annan säljare än förmedlaren av applikationen. Kvittot som köparen får innehåller ingen uppgift om någon annan än förmedlaren av applikationen. Svensk tolkning skiljer sig från andra länder och dubbelbeskattning har uppkommit. Utkast till riktlinjer från momskommittén.

18 KR dom om god tro, juni 2011 Skatteverket har i ett antal ärenden nekat avdrag för ingående moms med hänvisning till att förvärvaren inte varit i god tro i förhållande till att säljaren begått ett bedrägeri. Säljare MT Köpare KR: objektiva omständigheter för avdragsrätt föreligger EU-rätten innebär att lagregler som möjliggör nekande av moms vid bedrägeri kan införas ML saknar sådan bestämmelse och därför kan avdrag inte nekas

19 Tryckerimomsen Bakgrund Tryckeriernas situation Förlagens / kundernas situation Processen (följdändring, anstånd m.m.)

20 Kommande förändringar Sänkt restaurangmoms från 1 januari 2012? Nya regler för hantering av vouchrar 2014? Definition av SPV och MPV, skattskyldighetens inträde, beskattningsunderlag m.m. Inlösen av en gratis voucher (lojalitetskort) mot ersättning från utställare utgör en tjänst mot utställaren.

21 Förslag Financial Transaction Tax (FTT) Förslaget att införa skatt på finansiella transaktioner har inneburit ett val mellan två typer av skatt Financial Activity Tax och Financial Transaction Tax, där Kommissionen har valt FTT. Skatten kommer att betalas av finansinstitut som utför finansiella transaktioner. Skatten tas ut på alla transaktioner med finansiella instrument mellan finansinstitut, om minst ett av finansinstituten anses vara etablerat i EU (till exempel: aktier, obligationer, derivat och strukturerade finansiella produkter). Transaktioner som rör hushållen eller små och medelstora företag kommer inte beskattas. (Detta innebär att bostadslån, små och medelstora företags banklån eller inbetalningar inom ramen försäkringskontrakt beskattas inte). Förslaget träder i kraft, enligt Kommissionens förslag, den 1 januari (Detta beror dock på när rådet antar förslaget. Förslaget måste nu diskuteras och godkännas enhälligt av medlemsstaterna i EU:s ministerråd, efter att Europaparlamentet yttrat sig).

22 Internationellt: Ändrade skattesatser i EU:s medlemsstater bonnierledarskap.se

23 Internationellt, forts. Tyskland faktureringsregler Parlamentet godkände förenklingslagstiftning i syfte att förminska byråkratin (2011). Ändringar för regler som gäller för elektronisk fakturering av moms fakturorna kan skickas i pappersform eller en elektronisk faktura kan utfärdas. Förenklade regler för elektronisk fakturering uppgifter som säkerställer äkthet och integritet är inte längre kravet, sannolikt är PDF-format tillåtet. Storbritannien Cost sharing Storbritannien arbetar med införande av artikel f) om cost sharing. Frankrike reducerad skattesats på e-böcker Frankrike inför reducerad skattesats, 5,5 %, på e-böcker från 1 januari 2012.

24 Moms Direkt Abonnenter på Momshandboken har du tillgång direkttjänsten Rådgivning inom 48 timmar Upp till 20 minuters telefonrådgivning från advokater, jurister eller av kvalificerade experter på moms-, organisations- och personalfrågor. Ärendet behöver inte avse ett specifikt avsnitt i handboken och det finns ingen begränsning på antal ärenden.

25 Tack för din medverkan! Gå gärna in på bonnierledarskap.se för information om kommande webbseminarier. Detta seminarium kommer att läggas ut på Mina sidor. Där hittar du även PowerPoint-presentationen i pdf-format.

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401 Fakturering, Avsnitt 17 401 17 Fakturering Faktureringsdirektivet Nytt 11 kap. ML Skrivelser från SKV 17.1 Allmänt Bestämmelser om skyldighet att utfärda faktura, vad fakturan ska innehålla och när en

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

3 kap. 25 mervärdesskattelagen

3 kap. 25 mervärdesskattelagen Örebro Universitet Akademi Juridik Juristprogrammet Examensarbete 30 hp HT 2011 3 kap. 25 mervärdesskattelagen Undantag för mervärdesskatt vid överlåtelse av verksamhet Författare: Andreas Lundqvist Handledare:

Läs mer

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009 1 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 2. SYSTEMET MED OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 4 3. SAMMANFATTNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 6 4. SÄLJARENS

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

HFD 2014 ref 18. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

HFD 2014 ref 18. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor HFD 2014 ref 18 Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat (I och II). Lagrum: 5 lagen (1998:189) om

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 419 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Momshandledning för Linnéuniversitetet

Momshandledning för Linnéuniversitetet Momshandledning för Linnéuniversitetet Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms, utgående moms samt EU moms. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2012 Uppdaterad: 2012-08-31 Asn Innehåll 1.

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet

18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet Tidpunkt för redovisningsskyldighet, Avsnitt 18 483 18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet Bokföringsskyldiga Ej bokföringsskyldiga Bokslutsföretag 18.1 Allmänt Den som är skattskyldig enligt ML ska redovisa

Läs mer

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar Till Finansminister Anders Borg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2013-06-17 Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar 1 Hemställan om lagändring - sammanfattning Reglerna om avdrag

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 26 februari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Aller Media AB, 556002-8325 251 85 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Sambandet mellan redovisning och indirekt skatt

Sambandet mellan redovisning och indirekt skatt SKATTENYTT 2001 225 Leif Krafft Sambandet mellan redovisning och indirekt skatt Artikeln ägnas frågor om olika former att för näringsidkare ordna redovisningen av indirekta skatter en första del gäller

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Moms inom kulturområdet

Moms inom kulturområdet SKV 562 utgåva 3 Moms inom kulturområdet Broschyren vänder sig till Broschyren vänder sig i första hand till konstnärer, artister, författare och andra som är verksamma inom kulturområdet. Vare sig du

Läs mer