Välkomstpaket Brf Grimberget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomstpaket Brf Grimberget"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1 HISTORIA VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT MEDLEMMARNAS ANSVAR ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT MEDLEMSKAP I UTTRÄDE UR FÖRENINGEN FÖRENINGENS HUVUDSKÄL ATT NEKA EN KÖPARE MEDLEMSKAP: INSTRUKTION GÄLLANDE ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP FÖRENINGSSTÄMMAN STADGAR ALLMÄNNA REGLER OCH BOENDEPRAXIS VID RENOVERING STÖRNINGAR ANDRAHANDSUTHYRNING HUR GÖR MAN? VILKA REGLER GÄLLER? PARKERING FÖRENINGSLOKAL TVÄTTSTUGOR BOKNING AV TVÄTTIDER... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT FELANMÄLAN... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 15 TRAPPHUS VINDSUTRYMMEN SOPHANTERING BREDBAND OCH KABELTEVE HUSDJUR BRANDSKYDD ` 1 (12)

3 1 HISTORIA Bostadsrättsföreningen Grimberget tillträdde som ägare till fastigheten den 1 juni Fastigheten består av 148 lägenheter och 3 lokaler fördelade på 4 huskroppar. Byggnadsår Föreningens adresser är Föreningsgatan 1A, 1B, 3A, 3B. 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vindssyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning. En bostadsrättsförening är en självständig juridisk person, som bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer och det måste finnas minst tre lägenheter som kan upplåtas med bostadsrätt. Att föreningen är en juridisk person innebär att föreningens medlemmar inte personligen är ansvariga för föreningens skulder och andra förpliktelser utöver den insats som betalats för lägenheten. Styrelseledamöter och suppleanter blir inte personligen bundna av sina beslut. Styrelsen ingår avtal bara för föreningens räkning. Föreningen svarar bara med sina tillgångar. Föreningens arbete styrs dels av Sveriges lagar och dels av de stadgar som föreningen antagit vid bildandet. 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att bostadsrättsföreningen Grimberget förblir en trivsam fastighet. Det är angeläget att du som medlem tar ditt ansvar genom att engagera dig i föreningsmöten, i styrelsearbetet samt i frågor av gemensamt intresse. Aktiva, engagerade och ansvarstagande medlemmar är en förutsättning för att föreningen och därmed boendet skall fungera på ett bra sätt. Alla medlemmar kan förbereda och lämna in motioner till styrelsen inför föreningsstämman. Dessa diskuteras sedan av alla närvarande medlemmar och därefter tas ett beslut. Motionerna ska vara inlämnade senast den sista mars eller inom den tidpunkt styrelsen beslutat, enligt föreningens stadgar. Kom ihåg, att månadsavgiften som du betalar in används till bl.a. underhåll av gemensamma utrymmen, sophantering, städning etc. Vi har ett gemensamt ansvar att efterhålla dessa utrymmen. En ansvarsfull aktsamhet om boendet och fastigheten minskar föreningens kostnader. 2 (12)

4 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT Överlåtelse av bostadsrätt sker vid försäljning av bostadsrätten, arv, gåva eller av annan anledning, då bostadsrätten skall övergå från en medlem till en annan, helt eller delvis. Överlåtelsen blir giltig först i och med att köparen beviljats medlemskap i föreningen. Fram till dess är det säljaren som skall betala månadsavgifterna till föreningen. Affären görs upp när säljare och köpare är överens, och en kopia på köpeavtalet skickats till bostadsrättsförenings ekonomiska förvaltare tillsammans med ansökan om medlemskap i föreningen. Överlåtelseavgift kommer att tas ut enligt bostadsrättsföreningens stadgar 9. Beloppet, som tas ut betalas av köparen (förvärvaren), motsvarar högst 2,5 % av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Pantsättingsavgift kommer att tas ut enligt bostadsrättsföreningens stadgar 9. Beloppet som tas ut av pantsättaren, motsvarar högst 1 % av gällande prisbasbelopp. 5 MEDLEMSKAP I För att ett köp av en bostadsrätt ska bli giltigt krävs att köparen beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det är styrelsen som prövar frågan om medlemskap. Du har rätt att bli medlem om du uppfyller de villkor och krav för medlemskap som finns i Brf Grimberget. Styrelsen kan vägra medlemskap vid godtagbara skäl. Om du inte beviljas medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättsinnehavare. 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN En medlem som upphör att vara bostadsrättsinnehavare anses ha utträtt ur föreningen. 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL ATT NEKA EN KÖPARE MEDLEMSKAP: Personliga egenskaper: köparen har bevisligen i tidigare fall gravt misskött sin tidigare bostad (bristande tillsyn, hygien, ohyra). Uthyrning i andrahand: köparen har inte för avsikt att för egen del bruka och bo i lägenheten utan att hyra ut den i andrahand. Föreningen stadgar: juridiska personer (företag) får nekas medlemskap. 3 (12)

5 Ekonomi: köparen har bevisligen misskött sin ekonomi och har flera betalningsanmärkningar. 5.3 INSTRUKTION GÄLLANDE ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP. 1. Vid överlåtelse av en lägenhet åligger det köparen att till föreningens ekonomiska förvaltare lämna in en skriftlig ansökan om medlemskap. Där auktoriserad fastighetsmäklare anlitas brukar det ingå i dennes uppdrag att hjälpa till med ansökan till föreningen. 2. Kopia på köpehandlingarna skall bifogas vid ansökan till föreningen. 3. Vid varje försäljning i föreningens fastighet kommer följande att ske: a. Kreditupplysning från UC (Upplysningscentralen) på köparen. b. Ev. referenser (tidigare hyresvärd el. bostadsrättsförening) kommer att tas i akt. c. Ev. intervju av köpare. Styrelsen är skyldig att inom 30 dagar avgöra frågan om medlemskap. 6 FÖRENINGSSTÄMMAN Föreningsstämman är ett viktigt möte där vi som bor i Brf Grimberget tillsammans bestämmer om föreningens framtid. Årsstämma hålls en gång om året, dock senast före juni månads utgång. Vi tar ställning till styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. Vi väljer styrelseledamöter och diskuterar också gemensamma angelägenheter såsom föreningens ekonomi, skötseln av utemiljön och dylikt. Alla medlemmar har rätt att väcka motioner i frågor som de vill ha behandlade på stämman. Observera att stämman endast kan fatta beslut i frågor där man lämnat in en motion inom den föreskrivna motionstiden. Ibland kan det vara nödvändigt att kalla till en s.k. extra stämma. Det sker om det har kommit upp en speciell och viktig fråga som måste diskuteras och beslutas kollektivt. Vilka dessa frågor är regleras bl.a. av föreningens stadgar och bostadsrättslagen. 7 STADGAR Stadgar medföljer vid varje lägenhetsöverlåtelse. Dessa bygger på bostadsrätts- och föreningslagen, och reglerar hur arbetet i föreningen skall bedrivas. I stadgarna finner du mer information om dina rättigheter och skyldigheter, ordningsregler, samt föreningens övriga angelägenheter. Stadgarna finns på Brf Grimbergets hemsida. 4 (12)

6 8 ALLMÄNNA REGLER OCH BOENDEPRAXIS Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller självklart även för andrahandshyresgäster, och det är du som hyr ut som ansvarar för att din hyresgäst sköter sig. Reglerna gäller även de som bor i föreningens hyresrätter. Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först påminna medlemmen att följa reglerna. Först därefter, och om medlemmen trots påminnelsen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning. 9 VID RENOVERING Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för underhåll av lägenheten. Vill man göra större förändringar t.ex. renovera badrum, flytta väggar eller ta upp nya dörröppningar krävs tillstånd av styrelsen. Detta gäller även förändringar som påverkar installationer för el och vatten. Föreningen följer de rekommendationer som finns i bostadsrättslagen gällande regler om förändringar och installationer. OBSERVERA ATT: - fasta elinstallationer skall utföras av behörig installatör - fasta vatten och avloppsinstallationer skall utföras av behörig firma - tätskikt i våtutrymmen skall utföras av behörig firma, begär in kopia av företagets våtrumsintyg. - firman du anlitar har ansvarsförsäkring. Samtliga ovanstående installationer skall utföras fackmannamässigt. Försäkringsbolagen kräver auktoriserade hantverkare för att betala ut eventuell ersättning. Styrelsen vill ha uppgifter på vilka åtgärder du skall göra i din lägenhet vid en renovering samt uppgifter på vilka hantverkare/företag som anlitas. Dessa uppgifter fylls i på renoveringsblanketten som finns på föreningens hemsida och lämnas in till styrelsen innan arbetena påbörjas. Du får inte göra några ingrepp på värme- och ventilationssystemet. 5 (12)

7 Värme- och ventilationssystemet är injusterat för hela fastigheten och tar man bort eller flyttar t.ex. en ventilationsventil eller ett element påverkar det hela fastigheten. Alla sådana ingrepp som görs utan styrelsens godkännande kan komma att drabba bostadsrättsinnehavaren, som gjort ingreppet, ekonomiskt genom återställande av systemet. Är du osäker på vad du får och inte får göra, kontakta styrelsen. Ventilationssystemet i våra fastigheter är centrala fläktar som finns på vind/tak. Vid byte av spiskåpa får den nya kåpan inte ha fläkt. Om en fläkt kopplas in eller att ventilen sätts för kommer hela ventilationssystemet att påverkas. Det medför dålig lukt och ett sämre fungerande ventilationssystem då luften kan pressas ut till andra lägenheter. Är du osäker på hur du skall göra, kontakta styrelsen. Se stadgar All förändring som påverkar fastighetens yttre är förbjuden. Uppsättning av parabol tillåts inte och inte heller att permanentförvara saker som inte kan betraktas som normal balkongmöblering. Vad beträffar färgval på markis, kontakta styrelsen. Se stadgar STÖRNINGAR Tänk på att visa hänsyn till varandra och inte störa dina grannar. Våra fastigheter är av betong och ljud sprids väldigt lätt mellan lägenheterna. Beakta tid för normalvila mellan även vid fest/tillställning, så skruva ned TV, radio och stereo. Vid renoveringar försök att förlägga dessa på en tid då de flesta inte sover. Ljudliga renoveringar/hantverk får ske måndag t.o.m torsdag 08:00 20:00, fredag 08:00-16:00 samt 10:00-16:00 på helgdagar. En god kommunikation och kontakt mellan grannar är en förutsättning för ett trivsamt boende. 11 ANDRAHANDSUTHYRNING Alla andrahandsuthyrningar skall godkännas av styrelsen. Lägenheten kan hyras ut skäl föreligger så som: - Studier på annan ort - Arbete på annan ort beordrad av arbetsgivaren - Utlandstjänstgöring beordrad av arbetsgivare - Militärtjänstgöring på annan ort - Provsambo 6 (12)

8 11.1 HUR GÖR MAN? Blanketten finns att skriva ut från förenings hemsida. Fyll i den och lämna den sedan i styrelsens brevinkast under trappan på bottenplan i 3A eller maila den till Bedömningen tar max 4 veckor. Det är styrelsen som godkänner andrahandshyresgästen men det är bostadsrättsinnehavaren som fortfarande är ansvarig för att månadsavgifterna betalas i tid och vad som händer med lägenheten och eventuella störningar. Uthyrning till juridisk person (företag) godkänns inte. Tillstånd för uthyrning ges endast för ett år i taget. Först sedan du fått ditt tillstånd kan du skriva ett hyresavtal mellan dig själv och din hyresgäst VILKA REGLER GÄLLER? Följande regler gäller vid uthyrning i andra hand: Hyran måste stå i avtalet. Du är ekonomiskt och juridiskt ansvarig för lägenheten även under uthyrningstiden. Den bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd har förverkat sin utnyttjanderätt till lägenheten, vilket betyder att medlemskapet kan sägas upp av bostadsrättsföreningen. Därefter kan uppsägning för omedelbar avflyttning ske. Enligt PARKERING Det finns ett parkeringsgarage i huset med 40 st platser för bilar. Det finns en kölista upprättad och du kan sätta upp dig genom att kontakta styrelsen. Platserna hyrs ut först och främst till boende i föreningen. De motorfordon som nyttjar garageplatserna skall vara inregistrerade. Garaget är endast till för motorfordon och det är således förbjudet att använda garaget som förrådsplats. Både p.g.a. brandrisk och för att det skall vara lättare att hålla rent är det förbjudet att t.ex. förvara extra däck på sin garageplats. Tyvärr finns det i nuläget ingen möjlighet att ansöka om boendeparkering hos trafikkontoret för boende i föreningen. Vid övertagande av garageplats skrivs kontrakt och ett garagekort kvitteras ut. Garagedosa att öppna porten med inifrån bilen kan kvitteras ut mot en avgift. Vill man ha ut mer än ett garagekort eller om kortet tappas/går sönder kan nytt kort fås ut mot en avgift. Gården är ingen parkeringsplats. Det är dock tillåtet att köra in fordon för på- och avlastning men tänk på framkomlighet för räddningstjänsten. Vaktbolag bötfäller motorfordon som bryter mot dessa regler. Iakttag maxlasten som finns angiven på skylt vid infarten till gården om du kör in då garaget är beläget direkt under. 7 (12)

9 Cyklar som står på gården skall parkeras i cykelställen. Motorcyklar får inte parkeras på gården. Andrahandsuthyrning av garageplatser är inte tillåten. 13 FÖRENINGSLOKAL På bottenvåning av 1B finns vår föreningslokal. Lokalen är utrustad med bord och stolar för 40 personer, pentry, toaletter, bastu, pingisbord samt städutrustning. Lokalen kan användas för kalas, årsmöten, bastukvällar eller liknande. Den lämpar sig dock inte för fest kvällstid. Nyckel kvitteras ut av styrelsen mot en avgift. Bokningskalender finns inne i lokalen. Skriv ner bokningstid, namn samt lägenhetsnummer till den som bokar. Det är viktigt att alla boende tar ansvar och städar föreningslokalen efter sig. Detta inkluderar avtorkning av bord och svabbning av golv. Ordningsregler finns uppsatta inne i lokalen. Lämna lokalen i det skick som du själv vill finna den! 14 TVÄTTSTUGOR Det finns två tvättstugor i föreningen en hus 1A och och en i 3A (källarplan). Varje tvättstuga är utrustad med 4 tvättmaskiner, 2 torktumlare, 2 torkrum och 1 mangel. Det innebär två hushåll per tvättid. Tvättider: Samtliga dagar (tillgång till torkrum och torktumlare ) (tillgång till torkrum och torktumlare ) (tillgång till torkrum och torktumlare ) (tillgång till torkrum och torktumlare ) Bokning av tvättider Boende får boka valfri tvättstuga. Bokning sker genom att låsa fast ditt tvättlås på tvättavlan. Endast för ändamålet avsett tvättlås får användas. Vid förkommen låsanordning kontakta fastighetsskötaren. Ny låsanordning fås då mot självkostnadspris. Efter avslutat tvättpass, vänligen ta bort tvättlås för att ej blockera tiden. 8 (12)

10 Använda tvättiden Bokning gäller så länge låset sitter på bokningsschemat/ torkrumsdörren. Ett pass som är uppbokat men inte nyttjas kan övertagas av annan boende efter 1 timme. Torktumlaren och torkskåpet får nyttjas max 1 timme efter avslutad tvättid. Tvättider med start kl har även tillgäng till torkrum från Felanmälan Vid problem eller fel på maskinen, lås etc, kontakta fastighetsskötaren. Städning Städa efter dig. Rengöra torktumlare, torka av maskinerna och tvätta golvet. Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den. Varje torsdag mellan städas tvättstugan av städfirman 15 TRAPPHUS Trapphusen är inte en del av våra lägenheter och får inte användas som extra hall/förrådsutrymme. Vi är skyldiga att hålla trapphusen fria, både på grund av brandfaran och för att vi inte ska hindra framkomlighet för brandkår och ambulanspersonal. Detta innebär att ingenting får förvaras i trapphusen. Rökning i trapphus och hiss är förbjudet. 16 VINDSUTRYMMEN Vindsutrymmet i varje hus rymmer de boendes förråd samt förråd för fastighetsskötaren. Varje trappuppgång har en uppgång till respektive vind, där varje enskild lägenhet har ett upp märkt förråd. När det gäller ordningen på vindarna skall respektive medlems saker placeras i vederbörandes eget förråd. Ingenting får placeras i fastighetsskötarens förråd eller utanför förråden eftersom vindsgångarna är utrymningsvägar. Observera att brandfarliga ämnen såsom exempelvis bensin, tändvätska och lättantändliga material överhuvudtaget inte får förvaras på vindarna. Bildäck får inte förvaras på vindarna (de förorsakar svår rökutveckling vid en eventuell brand). Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vinden. Rökning på vind är förbjudet. Vindarna får inte användas som arbetsutrymme (målning, slipning etc). 9 (12)

11 17 SOPHANTERING Det finns två soprum i föreningen belägna på baksidan av husen 1B och 3B. I soprummen finns det skyltar som förklarar närmare vad som får slängas. I soprummet i 1B kan vi slänga: - Returpapp, kartong och wellpapp, ofärgade och färgade glasförpackningar. I soprummet i 3B slänger vi: - Matavfall och grovsopor. Det är inte tillåtet att slänga renoveringsavfall (badkar, kakel, golv, vitvaror eller liknande) i något av soprummen. Det gäller även julgranar. Detta skall forslas bort till kommunens återvinningscentral. I varje trapphus finns det sopnedkast där hushållssoporna, väl förpackade i påsar, slängs. Se till att luckan stängs för att undvika otrevlig lukt i trapphuset. Farligt avfall Farligt avfall så som t.ex. målarfärg, tryckimpregnerat virke, gips m.m. skall varje medlem själv bortforsla till återvinningscentral. Vitvaror och elektronik Det är förbjudet enligt lag att slänga elektronikavfall bland soporna. Uttjänta vitvaror och elektronik bortföres och tas om hand på ett korrekt sätt av respektive medlem. Du kan även kontakta återvinningsbolag om du vill få vitvaror bortforslade på egen bekostnad. Vitvaror, möbler, datorer etc. får inte lämnas i soprummet. Container Föreningen brukar varje vår hyra in en större container där man kan slänga blandat avfall. Det är dock inte tillåtet att slänga farligt avfall så som elektronik, målarfärg m.m. Mer information kommer på informationsbladet. Minska kostnaderna Genom att sortera kan vi minska våra kostnader för sophämtning. Vi kan exempelvis även spara pengar genom att platta till kartonger så de upptar så lite plats som möjligt innan de läggs i återvinningskärlet för kartong och därmed kan vi ha längre intervall mellan tömningarna. Tänk på att felaktigt sorterat avfall och extra hämtningar får föreningen betala extra för. 18 BREDBAND OCH KABELTEVE Comhem 10 (12)

12 Föreningen har ett avtal med ComHem om bredband via kabel-tv nätet. Hastigheten och priset varierar mellan olika erbjudanden. Om du önskar denna typ av abonnemang måste du skaffa ett särskilt modem. Det finns även ett antal leverantörer av bredband via ADSL och liknande tjänster, tex Telia och Bredbandsbolaget. Support av bredband Skulle du få problem med ditt bredband, kontakta Comhems kundtjänst, telefon Kabel-TV Föreningen har ett avtal med ComHem som ger medlemmarna ett utökat basutbud av TV-kanaler. Du kan alltså kostnadsfritt se bl.a. TV3 och Kanal 5. Utbudet bestäms av ComHem och kan variera med tiden. Om du önskar utöka ditt kanalutbud måste du teckna ett abonnemang hos ComHem och skaffa en digital-tv box. 19 HUSDJUR Husdjur får inte gå lösa, rastas på gården eller vid lekytan bakom 1B. Tänk på dina grannar och att människor kan vara rädda för din hund eller katt! 20 BRANDSÄKERHET Det finns tre pulversläckare uppsatta i varje huskropp, en i entrén, en på vinden och en på våning 4. Brandsläckarna är uppsatta på dessa platser enligt inrådan av Presto brandsäkerhet som gjort installationen. I garaget finns även brandposter (brandslangar). Bekanta er gärna med var brandsläckarna sitter, så att ni snabbt hittar dem ifall olyckan är framme. Glöm inte att kontrollera att batteriet i er brandvarnare med jämna mellanrum! Byt din brandvarnare efter 8 till 10 år, de har en begränsad livslängd! Föreningens medlemmar har möjlighet att köpa brandvarnare och brandsläckare via vårt försäkringsbolag, se vidare på föreingens hemsida (under brandsäkerhet) för aktuella erbjudanden. 11 (12)

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

1 HISTORIA VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT MEDLEMMARNAS ANSVAR ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 1

1 HISTORIA VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT MEDLEMMARNAS ANSVAR ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 1 Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 1 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 1 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 1 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 1 5 MEDLEMSKAP I... 2 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 2 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen GULLVIVAN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! För Dig, Dina grannar, Vår bostadsrättsförening Var och en som bor i huset ingår i en gemenskap. Ge den hjälp som du kan! Begär den hjälp som du behöver!

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Göken 28

Bostadsrättsföreningen Göken 28 1 Juli 2012 Bostadsrättsföreningen Göken 28 Sankt Eriksgatan 10 Information och ordningsregler Reglerna upprättade av Brf Göken 28:s styrelse i juli 2012 2 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Göken 28!

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Innehållsförteckning Styrelsens uppdrag... s.2 Ekonomi i föreningen... s.2 Drift och underhåll av våra fastigheter...

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Fastställda av styrelsen

Fastställda av styrelsen BRF TORPEDBÅTEN 1 ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 1 Fastställda av styrelsen 2013-03-20 ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN 1 Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i A-Ö är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i A-Ö är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Brf Rösjön 5 sidor Bostadsrättsföreningen Rösjön i Sollentuna 2013-05-08 Allmän information från A - Ö (Utöver denna lista finns också:ordningsregler och föreningens stadgar) Ansvar för ordningen bostadsrättshavaren

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Välkommen till Facklan. Trivsel- och ordningsregler Information om vår bostadsrättsförening

Välkommen till Facklan. Trivsel- och ordningsregler Information om vår bostadsrättsförening Välkommen till Facklan Trivsel- och ordningsregler Information om vår bostadsrättsförening Allmän information Bostadsrättsföreningen HSB Facklan består av 60 stycken lägenheter och 4 stycken affärslokaler.

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14 OXELÖSUND Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen BRF Särstahem Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om

Läs mer

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN Trivselanvisningar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MIDNATTSSOLEN i RÅCKSTA VÄLLINGBY Sida 1 Innehåll 1. Avfallshantering... 3 a. Grovsopor... 3 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Garage och P-platser utomhus...

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 2005-05-25 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Kattryggen 15 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER För bostadsrättsföreningen HSB Brf. Mörbylund 11-15 Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO.

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Bostadsrättsföreningen Linero i Lund Uppdaterad 15 januari 2017 VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Detta informationsblad ska försöka ge medlemmarna i bostadsrättsföreningen Linero en samlad information om bostadsrättsföreningens

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Ordningsregler BRF SIBELIUSGÅNGEN 28. organisationsnummer

Ordningsregler BRF SIBELIUSGÅNGEN 28. organisationsnummer Ordningsregler BRF SIBELIUSGÅNGEN 28 styrelsen@brfsibeliusgangen.se organisationsnummer - 769618-4733 Innehåll Gemensamt ansvar... 3 Har du frågor eller idéer... 3 Om allmän aktsamhet... 3 Om säkerhet...

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer