Välkomstpaket Brf Grimberget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomstpaket Brf Grimberget"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1 HISTORIA VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT MEDLEMMARNAS ANSVAR ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT MEDLEMSKAP I UTTRÄDE UR FÖRENINGEN FÖRENINGENS HUVUDSKÄL ATT NEKA EN KÖPARE MEDLEMSKAP: INSTRUKTION GÄLLANDE ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP FÖRENINGSSTÄMMAN STADGAR ALLMÄNNA REGLER OCH BOENDEPRAXIS VID RENOVERING STÖRNINGAR ANDRAHANDSUTHYRNING HUR GÖR MAN? VILKA REGLER GÄLLER? PARKERING FÖRENINGSLOKAL TVÄTTSTUGOR BOKNING AV TVÄTTIDER... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT FELANMÄLAN... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 15 TRAPPHUS VINDSUTRYMMEN SOPHANTERING BREDBAND OCH KABELTEVE HUSDJUR BRANDSKYDD ` 1 (12)

3 1 HISTORIA Bostadsrättsföreningen Grimberget tillträdde som ägare till fastigheten den 1 juni Fastigheten består av 148 lägenheter och 3 lokaler fördelade på 4 huskroppar. Byggnadsår Föreningens adresser är Föreningsgatan 1A, 1B, 3A, 3B. 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vindssyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning. En bostadsrättsförening är en självständig juridisk person, som bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer och det måste finnas minst tre lägenheter som kan upplåtas med bostadsrätt. Att föreningen är en juridisk person innebär att föreningens medlemmar inte personligen är ansvariga för föreningens skulder och andra förpliktelser utöver den insats som betalats för lägenheten. Styrelseledamöter och suppleanter blir inte personligen bundna av sina beslut. Styrelsen ingår avtal bara för föreningens räkning. Föreningen svarar bara med sina tillgångar. Föreningens arbete styrs dels av Sveriges lagar och dels av de stadgar som föreningen antagit vid bildandet. 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att bostadsrättsföreningen Grimberget förblir en trivsam fastighet. Det är angeläget att du som medlem tar ditt ansvar genom att engagera dig i föreningsmöten, i styrelsearbetet samt i frågor av gemensamt intresse. Aktiva, engagerade och ansvarstagande medlemmar är en förutsättning för att föreningen och därmed boendet skall fungera på ett bra sätt. Alla medlemmar kan förbereda och lämna in motioner till styrelsen inför föreningsstämman. Dessa diskuteras sedan av alla närvarande medlemmar och därefter tas ett beslut. Motionerna ska vara inlämnade senast den sista mars eller inom den tidpunkt styrelsen beslutat, enligt föreningens stadgar. Kom ihåg, att månadsavgiften som du betalar in används till bl.a. underhåll av gemensamma utrymmen, sophantering, städning etc. Vi har ett gemensamt ansvar att efterhålla dessa utrymmen. En ansvarsfull aktsamhet om boendet och fastigheten minskar föreningens kostnader. 2 (12)

4 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT Överlåtelse av bostadsrätt sker vid försäljning av bostadsrätten, arv, gåva eller av annan anledning, då bostadsrätten skall övergå från en medlem till en annan, helt eller delvis. Överlåtelsen blir giltig först i och med att köparen beviljats medlemskap i föreningen. Fram till dess är det säljaren som skall betala månadsavgifterna till föreningen. Affären görs upp när säljare och köpare är överens, och en kopia på köpeavtalet skickats till bostadsrättsförenings ekonomiska förvaltare tillsammans med ansökan om medlemskap i föreningen. Överlåtelseavgift kommer att tas ut enligt bostadsrättsföreningens stadgar 9. Beloppet, som tas ut betalas av köparen (förvärvaren), motsvarar högst 2,5 % av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Pantsättingsavgift kommer att tas ut enligt bostadsrättsföreningens stadgar 9. Beloppet som tas ut av pantsättaren, motsvarar högst 1 % av gällande prisbasbelopp. 5 MEDLEMSKAP I För att ett köp av en bostadsrätt ska bli giltigt krävs att köparen beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det är styrelsen som prövar frågan om medlemskap. Du har rätt att bli medlem om du uppfyller de villkor och krav för medlemskap som finns i Brf Grimberget. Styrelsen kan vägra medlemskap vid godtagbara skäl. Om du inte beviljas medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättsinnehavare. 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN En medlem som upphör att vara bostadsrättsinnehavare anses ha utträtt ur föreningen. 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL ATT NEKA EN KÖPARE MEDLEMSKAP: Personliga egenskaper: köparen har bevisligen i tidigare fall gravt misskött sin tidigare bostad (bristande tillsyn, hygien, ohyra). Uthyrning i andrahand: köparen har inte för avsikt att för egen del bruka och bo i lägenheten utan att hyra ut den i andrahand. Föreningen stadgar: juridiska personer (företag) får nekas medlemskap. 3 (12)

5 Ekonomi: köparen har bevisligen misskött sin ekonomi och har flera betalningsanmärkningar. 5.3 INSTRUKTION GÄLLANDE ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP. 1. Vid överlåtelse av en lägenhet åligger det köparen att till föreningens ekonomiska förvaltare lämna in en skriftlig ansökan om medlemskap. Där auktoriserad fastighetsmäklare anlitas brukar det ingå i dennes uppdrag att hjälpa till med ansökan till föreningen. 2. Kopia på köpehandlingarna skall bifogas vid ansökan till föreningen. 3. Vid varje försäljning i föreningens fastighet kommer följande att ske: a. Kreditupplysning från UC (Upplysningscentralen) på köparen. b. Ev. referenser (tidigare hyresvärd el. bostadsrättsförening) kommer att tas i akt. c. Ev. intervju av köpare. Styrelsen är skyldig att inom 30 dagar avgöra frågan om medlemskap. 6 FÖRENINGSSTÄMMAN Föreningsstämman är ett viktigt möte där vi som bor i Brf Grimberget tillsammans bestämmer om föreningens framtid. Årsstämma hålls en gång om året, dock senast före juni månads utgång. Vi tar ställning till styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. Vi väljer styrelseledamöter och diskuterar också gemensamma angelägenheter såsom föreningens ekonomi, skötseln av utemiljön och dylikt. Alla medlemmar har rätt att väcka motioner i frågor som de vill ha behandlade på stämman. Observera att stämman endast kan fatta beslut i frågor där man lämnat in en motion inom den föreskrivna motionstiden. Ibland kan det vara nödvändigt att kalla till en s.k. extra stämma. Det sker om det har kommit upp en speciell och viktig fråga som måste diskuteras och beslutas kollektivt. Vilka dessa frågor är regleras bl.a. av föreningens stadgar och bostadsrättslagen. 7 STADGAR Stadgar medföljer vid varje lägenhetsöverlåtelse. Dessa bygger på bostadsrätts- och föreningslagen, och reglerar hur arbetet i föreningen skall bedrivas. I stadgarna finner du mer information om dina rättigheter och skyldigheter, ordningsregler, samt föreningens övriga angelägenheter. Stadgarna finns på Brf Grimbergets hemsida. 4 (12)

6 8 ALLMÄNNA REGLER OCH BOENDEPRAXIS Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller självklart även för andrahandshyresgäster, och det är du som hyr ut som ansvarar för att din hyresgäst sköter sig. Reglerna gäller även de som bor i föreningens hyresrätter. Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först påminna medlemmen att följa reglerna. Först därefter, och om medlemmen trots påminnelsen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning. 9 VID RENOVERING Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för underhåll av lägenheten. Vill man göra större förändringar t.ex. renovera badrum, flytta väggar eller ta upp nya dörröppningar krävs tillstånd av styrelsen. Detta gäller även förändringar som påverkar installationer för el och vatten. Föreningen följer de rekommendationer som finns i bostadsrättslagen gällande regler om förändringar och installationer. OBSERVERA ATT: - fasta elinstallationer skall utföras av behörig installatör - fasta vatten och avloppsinstallationer skall utföras av behörig firma - tätskikt i våtutrymmen skall utföras av behörig firma, begär in kopia av företagets våtrumsintyg. - firman du anlitar har ansvarsförsäkring. Samtliga ovanstående installationer skall utföras fackmannamässigt. Försäkringsbolagen kräver auktoriserade hantverkare för att betala ut eventuell ersättning. Styrelsen vill ha uppgifter på vilka åtgärder du skall göra i din lägenhet vid en renovering samt uppgifter på vilka hantverkare/företag som anlitas. Dessa uppgifter fylls i på renoveringsblanketten som finns på föreningens hemsida och lämnas in till styrelsen innan arbetena påbörjas. Du får inte göra några ingrepp på värme- och ventilationssystemet. 5 (12)

7 Värme- och ventilationssystemet är injusterat för hela fastigheten och tar man bort eller flyttar t.ex. en ventilationsventil eller ett element påverkar det hela fastigheten. Alla sådana ingrepp som görs utan styrelsens godkännande kan komma att drabba bostadsrättsinnehavaren, som gjort ingreppet, ekonomiskt genom återställande av systemet. Är du osäker på vad du får och inte får göra, kontakta styrelsen. Ventilationssystemet i våra fastigheter är centrala fläktar som finns på vind/tak. Vid byte av spiskåpa får den nya kåpan inte ha fläkt. Om en fläkt kopplas in eller att ventilen sätts för kommer hela ventilationssystemet att påverkas. Det medför dålig lukt och ett sämre fungerande ventilationssystem då luften kan pressas ut till andra lägenheter. Är du osäker på hur du skall göra, kontakta styrelsen. Se stadgar All förändring som påverkar fastighetens yttre är förbjuden. Uppsättning av parabol tillåts inte och inte heller att permanentförvara saker som inte kan betraktas som normal balkongmöblering. Vad beträffar färgval på markis, kontakta styrelsen. Se stadgar STÖRNINGAR Tänk på att visa hänsyn till varandra och inte störa dina grannar. Våra fastigheter är av betong och ljud sprids väldigt lätt mellan lägenheterna. Beakta tid för normalvila mellan även vid fest/tillställning, så skruva ned TV, radio och stereo. Vid renoveringar försök att förlägga dessa på en tid då de flesta inte sover. Ljudliga renoveringar/hantverk får ske måndag t.o.m torsdag 08:00 20:00, fredag 08:00-16:00 samt 10:00-16:00 på helgdagar. En god kommunikation och kontakt mellan grannar är en förutsättning för ett trivsamt boende. 11 ANDRAHANDSUTHYRNING Alla andrahandsuthyrningar skall godkännas av styrelsen. Lägenheten kan hyras ut skäl föreligger så som: - Studier på annan ort - Arbete på annan ort beordrad av arbetsgivaren - Utlandstjänstgöring beordrad av arbetsgivare - Militärtjänstgöring på annan ort - Provsambo 6 (12)

8 11.1 HUR GÖR MAN? Blanketten finns att skriva ut från förenings hemsida. Fyll i den och lämna den sedan i styrelsens brevinkast under trappan på bottenplan i 3A eller maila den till Bedömningen tar max 4 veckor. Det är styrelsen som godkänner andrahandshyresgästen men det är bostadsrättsinnehavaren som fortfarande är ansvarig för att månadsavgifterna betalas i tid och vad som händer med lägenheten och eventuella störningar. Uthyrning till juridisk person (företag) godkänns inte. Tillstånd för uthyrning ges endast för ett år i taget. Först sedan du fått ditt tillstånd kan du skriva ett hyresavtal mellan dig själv och din hyresgäst VILKA REGLER GÄLLER? Följande regler gäller vid uthyrning i andra hand: Hyran måste stå i avtalet. Du är ekonomiskt och juridiskt ansvarig för lägenheten även under uthyrningstiden. Den bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd har förverkat sin utnyttjanderätt till lägenheten, vilket betyder att medlemskapet kan sägas upp av bostadsrättsföreningen. Därefter kan uppsägning för omedelbar avflyttning ske. Enligt PARKERING Det finns ett parkeringsgarage i huset med 40 st platser för bilar. Det finns en kölista upprättad och du kan sätta upp dig genom att kontakta styrelsen. Platserna hyrs ut först och främst till boende i föreningen. De motorfordon som nyttjar garageplatserna skall vara inregistrerade. Garaget är endast till för motorfordon och det är således förbjudet att använda garaget som förrådsplats. Både p.g.a. brandrisk och för att det skall vara lättare att hålla rent är det förbjudet att t.ex. förvara extra däck på sin garageplats. Tyvärr finns det i nuläget ingen möjlighet att ansöka om boendeparkering hos trafikkontoret för boende i föreningen. Vid övertagande av garageplats skrivs kontrakt och ett garagekort kvitteras ut. Garagedosa att öppna porten med inifrån bilen kan kvitteras ut mot en avgift. Vill man ha ut mer än ett garagekort eller om kortet tappas/går sönder kan nytt kort fås ut mot en avgift. Gården är ingen parkeringsplats. Det är dock tillåtet att köra in fordon för på- och avlastning men tänk på framkomlighet för räddningstjänsten. Vaktbolag bötfäller motorfordon som bryter mot dessa regler. Iakttag maxlasten som finns angiven på skylt vid infarten till gården om du kör in då garaget är beläget direkt under. 7 (12)

9 Cyklar som står på gården skall parkeras i cykelställen. Motorcyklar får inte parkeras på gården. Andrahandsuthyrning av garageplatser är inte tillåten. 13 FÖRENINGSLOKAL På bottenvåning av 1B finns vår föreningslokal. Lokalen är utrustad med bord och stolar för 40 personer, pentry, toaletter, bastu, pingisbord samt städutrustning. Lokalen kan användas för kalas, årsmöten, bastukvällar eller liknande. Den lämpar sig dock inte för fest kvällstid. Nyckel kvitteras ut av styrelsen mot en avgift. Bokningskalender finns inne i lokalen. Skriv ner bokningstid, namn samt lägenhetsnummer till den som bokar. Det är viktigt att alla boende tar ansvar och städar föreningslokalen efter sig. Detta inkluderar avtorkning av bord och svabbning av golv. Ordningsregler finns uppsatta inne i lokalen. Lämna lokalen i det skick som du själv vill finna den! 14 TVÄTTSTUGOR Det finns två tvättstugor i föreningen en hus 1A och och en i 3A (källarplan). Varje tvättstuga är utrustad med 4 tvättmaskiner, 2 torktumlare, 2 torkrum och 1 mangel. Det innebär två hushåll per tvättid. Tvättider: Samtliga dagar (tillgång till torkrum och torktumlare ) (tillgång till torkrum och torktumlare ) (tillgång till torkrum och torktumlare ) (tillgång till torkrum och torktumlare ) Bokning av tvättider Boende får boka valfri tvättstuga. Bokning sker genom att låsa fast ditt tvättlås på tvättavlan. Endast för ändamålet avsett tvättlås får användas. Vid förkommen låsanordning kontakta fastighetsskötaren. Ny låsanordning fås då mot självkostnadspris. Efter avslutat tvättpass, vänligen ta bort tvättlås för att ej blockera tiden. 8 (12)

10 Använda tvättiden Bokning gäller så länge låset sitter på bokningsschemat/ torkrumsdörren. Ett pass som är uppbokat men inte nyttjas kan övertagas av annan boende efter 1 timme. Torktumlaren och torkskåpet får nyttjas max 1 timme efter avslutad tvättid. Tvättider med start kl har även tillgäng till torkrum från Felanmälan Vid problem eller fel på maskinen, lås etc, kontakta fastighetsskötaren. Städning Städa efter dig. Rengöra torktumlare, torka av maskinerna och tvätta golvet. Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den. Varje torsdag mellan städas tvättstugan av städfirman 15 TRAPPHUS Trapphusen är inte en del av våra lägenheter och får inte användas som extra hall/förrådsutrymme. Vi är skyldiga att hålla trapphusen fria, både på grund av brandfaran och för att vi inte ska hindra framkomlighet för brandkår och ambulanspersonal. Detta innebär att ingenting får förvaras i trapphusen. Rökning i trapphus och hiss är förbjudet. 16 VINDSUTRYMMEN Vindsutrymmet i varje hus rymmer de boendes förråd samt förråd för fastighetsskötaren. Varje trappuppgång har en uppgång till respektive vind, där varje enskild lägenhet har ett upp märkt förråd. När det gäller ordningen på vindarna skall respektive medlems saker placeras i vederbörandes eget förråd. Ingenting får placeras i fastighetsskötarens förråd eller utanför förråden eftersom vindsgångarna är utrymningsvägar. Observera att brandfarliga ämnen såsom exempelvis bensin, tändvätska och lättantändliga material överhuvudtaget inte får förvaras på vindarna. Bildäck får inte förvaras på vindarna (de förorsakar svår rökutveckling vid en eventuell brand). Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vinden. Rökning på vind är förbjudet. Vindarna får inte användas som arbetsutrymme (målning, slipning etc). 9 (12)

11 17 SOPHANTERING Det finns två soprum i föreningen belägna på baksidan av husen 1B och 3B. I soprummen finns det skyltar som förklarar närmare vad som får slängas. I soprummet i 1B kan vi slänga: - Returpapp, kartong och wellpapp, ofärgade och färgade glasförpackningar. I soprummet i 3B slänger vi: - Matavfall och grovsopor. Det är inte tillåtet att slänga renoveringsavfall (badkar, kakel, golv, vitvaror eller liknande) i något av soprummen. Det gäller även julgranar. Detta skall forslas bort till kommunens återvinningscentral. I varje trapphus finns det sopnedkast där hushållssoporna, väl förpackade i påsar, slängs. Se till att luckan stängs för att undvika otrevlig lukt i trapphuset. Farligt avfall Farligt avfall så som t.ex. målarfärg, tryckimpregnerat virke, gips m.m. skall varje medlem själv bortforsla till återvinningscentral. Vitvaror och elektronik Det är förbjudet enligt lag att slänga elektronikavfall bland soporna. Uttjänta vitvaror och elektronik bortföres och tas om hand på ett korrekt sätt av respektive medlem. Du kan även kontakta återvinningsbolag om du vill få vitvaror bortforslade på egen bekostnad. Vitvaror, möbler, datorer etc. får inte lämnas i soprummet. Container Föreningen brukar varje vår hyra in en större container där man kan slänga blandat avfall. Det är dock inte tillåtet att slänga farligt avfall så som elektronik, målarfärg m.m. Mer information kommer på informationsbladet. Minska kostnaderna Genom att sortera kan vi minska våra kostnader för sophämtning. Vi kan exempelvis även spara pengar genom att platta till kartonger så de upptar så lite plats som möjligt innan de läggs i återvinningskärlet för kartong och därmed kan vi ha längre intervall mellan tömningarna. Tänk på att felaktigt sorterat avfall och extra hämtningar får föreningen betala extra för. 18 BREDBAND OCH KABELTEVE Comhem 10 (12)

12 Föreningen har ett avtal med ComHem om bredband via kabel-tv nätet. Hastigheten och priset varierar mellan olika erbjudanden. Om du önskar denna typ av abonnemang måste du skaffa ett särskilt modem. Det finns även ett antal leverantörer av bredband via ADSL och liknande tjänster, tex Telia och Bredbandsbolaget. Support av bredband Skulle du få problem med ditt bredband, kontakta Comhems kundtjänst, telefon Kabel-TV Föreningen har ett avtal med ComHem som ger medlemmarna ett utökat basutbud av TV-kanaler. Du kan alltså kostnadsfritt se bl.a. TV3 och Kanal 5. Utbudet bestäms av ComHem och kan variera med tiden. Om du önskar utöka ditt kanalutbud måste du teckna ett abonnemang hos ComHem och skaffa en digital-tv box. 19 HUSDJUR Husdjur får inte gå lösa, rastas på gården eller vid lekytan bakom 1B. Tänk på dina grannar och att människor kan vara rädda för din hund eller katt! 20 BRANDSÄKERHET Det finns tre pulversläckare uppsatta i varje huskropp, en i entrén, en på vinden och en på våning 4. Brandsläckarna är uppsatta på dessa platser enligt inrådan av Presto brandsäkerhet som gjort installationen. I garaget finns även brandposter (brandslangar). Bekanta er gärna med var brandsläckarna sitter, så att ni snabbt hittar dem ifall olyckan är framme. Glöm inte att kontrollera att batteriet i er brandvarnare med jämna mellanrum! Byt din brandvarnare efter 8 till 10 år, de har en begränsad livslängd! Föreningens medlemmar har möjlighet att köpa brandvarnare och brandsläckare via vårt försäkringsbolag, se vidare på föreingens hemsida (under brandsäkerhet) för aktuella erbjudanden. 11 (12)

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer