Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015"

Transkript

1 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för

2 Innehållsförteckning 2 1 Inledning Lagtext Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) Förslag till lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande Överväganden och förslag Konsekvensanalys Höjd skatt på tobak Bakgrund Överväganden och förslag Konsekvensanalys Höjd skatt på alkohol Bakgrund Överväganden och förslag Konsekvensanalys Höjd fordonsskatt för lätta fordon Bakgrund Fordonsskatten i det koldioxidbaserade systemet överväganden och förslag Fordonsskatten i det viktbaserade systemet överväganden och förslag Konsekvensanalys Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt Bakgrund Överväganden och förslag Konsekvensanalys Höjd beloppsgräns för förenklad faktura Bakgrund... 51

3 8.2 Överväganden och förslag Konsekvensanalys Sammanfattning av offentligfinansiella effekter Författningskommentar Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

4 1 Inledning De senaste åren har i anslutning till den ekonomiska vårpropositionen en särskild promemoria remitterats med ett antal skatteförslag. Remitteringen har gjorts för att det ska vara möjligt att i kommande budgetproposition göra en samlad bedömning av olika skatteförslag med budgeteffekter. Det handlar bl.a. om att skapa ett tidsmässigt utrymme för en lagrådsgranskning av förslagen, i de fall en sådan granskning anses nödvändig. I 2014 års vårproposition presenteras ett antal reformer inom framför allt utbildningsväsendet. För att finansiera dessa reformer avser regeringen att i budgetpropositionen för 2015 föreslå ett antal skattehöjningar. En promemoria med dessa förslag har därför tagits fram inom Regeringskansliet. Följande förslag behandlas i denna promemoria. Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande Höjd skatt på tobak Höjd skatt på alkohol Höjd fordonsskatt för lätta fordon Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt Därutöver behandlas i promemorian ett regelförenklingsförslag på mervärdesskatteområdet om höjd beloppsgräns för förenklad faktura. 4

5 2 Lagtext 2.1 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200) 1 dels att 6 a kap. och 11 kap. 5 ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 8, 3 kap. 3, 8 a kap. 11, 9 kap. 1 och 2, 11 kap. 9 samt 20 kap. 1 ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 kap. 8 2 Med uttag av tjänst förstås vidare att en fastighetsägare utför sådana tjänster som anges i andra stycket på en egen fastighet som utgör tillgång i en ekonomisk verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12. Detta gäller dock endast om de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under beskattningsåret överstiger kronor, inräknat skatter och avgifter som grundas på lönekostnaderna. Första stycket gäller utförande av 1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll, 2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster, och 3. lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel. Vad som sägs i första stycket gäller också hyresgäster och bostadsrättshavare som utför sådana tjänster som anges i andra stycket 1 och 2 på lägenheter som de innehar med hyresrätt eller bostadsrätt i en ekonomisk verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12. Om en fastighet ägs eller en hyresrätt eller bostadsrätt innehas av en beskattningsbar person som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 ska gruppen anses som fastighetsägare, hyresgäst eller bostadsrättshavare vid tillämpning av denna paragraf. 1 Lagen omtryckt 2000: Senaste lydelse 2013:368. 5

6 3 kap. 3 3 Undantaget enligt 2 omfattar inte 1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör, 2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband med överlåtelse av marken, 3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter samt rätt till jakt, fiske eller bete, 4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet, 5. upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering, inklusive förtöjning och ankring, av transportmedel, 6. upplåtelse av förvaringsboxar, 7. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter, 8. upplåtelse för djur av byggnader eller mark, 9. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik, 10. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning, 11. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikoperatörer, och 12. upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på en mast eller liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning som omfattas av upplåtelsen. Undantaget enligt 2 gäller inte heller när en fastighetsägare, ett konkursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadigvarande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 helt eller delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet. Skatteplikt gäller dock inte om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Uthyrning till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund som avses i 4 lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är skattepliktig även om uthyrningen sker för en verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, Undantaget enligt 2 gäller inte heller när en fastighetsägare eller ett konkursbo för stadigvarande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 helt eller delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet. Skatteplikt gäller dock inte om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Uthyrning till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund som avses i 4 lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är skattepliktig även om uthyrningen sker för en verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12. Skatteplikt gäller dock inte för uthyrning till 6 3 Senaste lydelse 2013:1108.

7 11, 11 e eller 12. Skatteplikt gäller dock inte för uthyrning till en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller samordningsförbundet för användning i en verksamhet som bedrivs av någon annan än staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12. Det som har sagts om uthyrning gäller även för upplåtelse av bostadsrätt. en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller samordningsförbundet för användning i en verksamhet som bedrivs av någon annan än staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12. Det som har sagts om uthyrning gäller även för upplåtelse av bostadsrätt. Andra stycket tillämpas också 1. vid uthyrning i andra och tredje hand, 2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som innehas med bostadsrätt, och 3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra stycket. I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyrning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i andra och tredje styckena. 8 a kap Vid överlåtelse av investeringsvaror, utom sådana som omfattas av frivillig skattskyldighet, i samband med att verksamhet överlåts eller vid fusion eller liknande förfarande, ska förvärvaren överta överlåtarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt. Detta gäller dock endast under förutsättning att förvärvaren är skattskyldig enligt denna lag eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12. När en beskattningsbar person. inträder i en mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap., övertar gruppen dennes rättighet och skyldighet att jämka. När en beskattningsbar person utträder ur en sådan grupp övertar den beskattningsbara personen gruppens rättighet och skyldighet att jämka ingående skatt hänförlig 4 Senaste lydelse 2013:368. 7

8 till den beskattningsbara personens investeringsvaror. Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 första stycket 1 för sådan skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i 3 kap. 3 andra stycket och tredje stycket 1 och 2 gäller endast för fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättshavare, konkursbon och mervärdesskattegrupper som har angett utgående skatt i en faktura för uthyrningen eller upplåtelsen (frivillig skattskyldighet). Om den fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt som ska omfattas av den frivilliga skattskyldigheten ägs eller innehas av en beskattningsbar person som ingår i en mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1, blir mervärdesskattegruppen frivilligt skattskyldig om fakturan har utfärdats av den beskattningsbara person i mervärdesskattegruppen som äger fastigheten eller, i fråga om en hyresrätt eller bostadsrätt, av den beskattningsbara person som innehar hyresrätten eller bostadsrätten. Första stycket gäller även om fakturan har utfärdats i den beskattningsbara personens namn och för dennes räkning av köparen eller av en tredje person. 9 kap. 1 5 Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 första stycket 1 för sådan skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i 3 kap. 3 andra stycket och tredje stycket 1 och 2 gäller endast för fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättshavare och konkursbon som har angett utgående skatt i en faktura för uthyrningen eller upplåtelsen (frivillig skattskyldighet). Första stycket gäller även om fakturan har utfärdats i den beskattningsbara personens namn och för dennes räkning av köparen eller av en tredje person. Frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan upplåtelse till någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 6 gäller endast om upplåtaren har ett intyg om att upplåtelsen sker till någon som har rätt till sådan återbetalning. Intyget ska vara utfärdat av Utrikesdepartementet. En faktura som avses i första stycket ska ha utfärdats senast sex månader från den första dagen i den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som fakturan En faktura som avses i första stycket ska ha utfärdats senast sex månader från den första dagen i den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som fakturan 8 5 Senaste lydelse 2013:954.

9 avser. En fastighetsägare, en hyresgäst, en bostadsrättshavare, ett konkursbo eller en mervärdesskattegrupp ska inte anses ha blivit frivilligt skattskyldig enligt första stycket om hela skattebeloppet sätts ned i en kreditnota som avses i 11 kap. 10. Det gäller dock endast om kreditnotan utfärdas senast fyra månader från den dag då fakturan utfärdades. En faktura som avses i första stycket ska ha utfärdats senast sex månader från den första dagen i den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser. En fastighetsägare, en hyresgäst, en bostadsrättshavare, ett konkursbo eller en mervärdesskattegrupp ska inte anses ha blivit frivilligt skattskyldig enligt första stycket om hela skattebeloppet sätts ned i en kreditnota som avses i 11 kap. 10. Det gäller dock endast om kreditnotan utfärdas senast fyra månader från den dag då fakturan utfärdades. avser. En fastighetsägare, en hyresgäst, en bostadsrättshavare eller ett konkursbo ska inte anses ha blivit frivilligt skattskyldig enligt första stycket om hela skattebeloppet sätts ned i en kreditnota som avses i 11 kap. 10. Det gäller dock endast om kreditnotan utfärdas senast fyra månader från den dag då fakturan utfärdades. En faktura som avses i första stycket ska ha utfärdats senast sex månader från den första dagen i den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser. En fastighetsägare, en hyresgäst, en bostadsrättshavare eller ett konkursbo ska inte anses ha blivit frivilligt skattskyldig enligt första stycket om hela skattebeloppet sätts ned i en kreditnota som avses i 11 kap. 10. Det gäller dock endast om kreditnotan utfärdas senast fyra månader från den dag då fakturan utfärdades. Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 första stycket 1 för sådan skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i 3 kap. 3 tredje stycket 3 gäller endast om Skatteverket har beslutat om frivillig skattskyldighet efter ansökan. En sådan ansökan får göras av en fastighetsägare, ett konkursbo eller av en sådan grupphuvudman som avses i 6 a kap. 4. Om den fastighet som ska omfattas av den frivilliga skattskyldigheten ägs av en beskattningsbar person som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp 2 6 Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 första stycket 1 för sådan skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i 3 kap. 3 tredje stycket 3 gäller endast om Skatteverket har beslutat om frivillig skattskyldighet efter ansökan. En sådan ansökan får göras av en fastighetsägare eller ett konkursbo. 6 Senaste lydelse 2013:368. 9

10 som avses i 6 a kap. 1 ska ansökan göras av grupphuvudmannen med samtycke av den beskattningsbara personen. Vad som i första stycket sägs gäller endast om det finns särskilda skäl, den sökande har för avsikt att använda fastigheten för sådan uthyrning eller upplåtelse som avses i 3 kap. 3 andra stycket, och det är lämpligt med hänsyn till den sökandes personliga eller ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. 11 kap. 9 7 Bestämmelserna i 8 om fakturors innehåll får frångås och en förenklad faktura utfärdas, om 1. fakturans totalbelopp inte överstiger kronor inklusive mervärdesskatt, 1. fakturans totalbelopp inte överstiger kronor inklusive mervärdesskatt, 2. handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn, administrativ praxis eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan gör det svårt att följa alla de krav som anges i 8, eller 3. fakturan är en kreditnota som likställs med en faktura enligt 10 tredje stycket. Första stycket gäller inte omsättningar som avses i 3 kap. 30 a eller 5 kap. 2 första stycket 4. Det gäller inte heller 1. om a) den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar person, eller en sådan beskattningsbar person som enligt 1 kap. 2 fjärde stycket likställs med en utländsk beskattningsbar person, och b) köparen är skyldig att betala mervärdesskatten, eller 2. om 13 första stycket är tillämpligt. En förenklad faktura ska alltid innehålla följande uppgifter: 1. datum för utfärdandet, 2. identifiering av säljaren, 3. identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som har tillhandahållits, 4. den skatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna denna, och 5. om fakturan är en sådan kreditnota som avses i första stycket 3, en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan samt de uppgifter i denna som ändras. Vid överklagande av beslut enligt denna lag gäller 67 kap. skatteförfarandelagen 20 kap. 1 8 Vid överklagande av beslut enligt denna lag gäller 67 kap. skatteförfarandelagen 10 7 Senaste lydelse 2013: Senaste lydelse 2013:368.

11 (2011:1244), med undantag för överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket av någon annan än en sådan utländsk beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1. (2011:1244), med undantag för överklagande enligt andra eller tredje stycket av någon annan än en sådan utländsk beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1. Beslut som Skatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt 3 kap. 26 b, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1 3 och 5 8 och om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 28 får överklagas till Förvaltningsrätten i Falun. Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 och om ändring eller avregistrering enligt 6 kap. 5 får överklagas till den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av grupphuvudmannen. Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av beslut om betalningsskyldighet. Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket ska ha kommit in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet. Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 får även överklagas av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs det allmännas talan av Skatteverket Ett överklagande enligt andra eller tredje stycket ska ha kommit in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 3. Den beskattningsbara person som ingått i en mervärdesskattegrupp och som äger en investeringsvara övertar vid ikraftträdandet mervärdesskattegruppens rättigheter och skyldigheter att jämka ingående skatt hänförlig till varan. 4. Den beskattningsbara person som ingått i en mervärdesskattegrupp och som äger en fastighet eller innehar en hyres- eller bostadsrätt som har omfattats av mervärdesskattegruppens frivilliga skattskyldighet övertar vid ikraftträdandet mervärdesskattegruppens frivilliga skattskyldighet. 5. Bestämmelsen i 11 kap. 9 i den nya lydelsen tillämpas på fakturor som utfärdas från och med ikraftträdandet. 11

12 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt Härigenom föreskrivs att 2, 8, 35 och 42 lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 40 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredje land, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna dessa till Regeringskansliet (Finansepartementet). 2 1 Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 48 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredje land, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett. För kalenderåret 2013 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 42. Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 24 öre per styck. Skatt på röktobak tas ut med kronor per kilogram. För kalenderåret 2013 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42. För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 30 öre per styck. Skatt på röktobak tas ut med kronor per kilogram. För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt Senaste lydelse 2011: Senaste lydelse 2011:1290.

13 Skatt på snus tas ut med 382 kronor per kilogram och på tuggtobak med 444 kronor per kilogram. För kalenderåret 2013 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42. För kalenderåret 2013 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören Skatt på snus tas ut med 471 kronor per kilogram och på tuggtobak med 467 kronor per kilogram. För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 3 Senaste lydelse 2011: Senaste lydelse 2011:

14 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt Härigenom föreskrivs att 2 6 lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 1 Skatt ska betalas för öl som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent. Skatt ska även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i blandningen överstiger 0,5 volymprocent. Skatt tas ut per liter med 1,78 kronor för varje volymprocent alkohol. Skatt tas ut per liter med 1,94 kronor för varje volymprocent alkohol. För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor. 3 2 Skatt ska betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och 1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15 volymprocent, eller 2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser. Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 8,11 kronor, drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 11,98 kronor, drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 16,49 kronor, drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 23,09 kronor, och för drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 48,33 kronor. Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 8,84 kronor, drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 13,06 kronor, drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 17,97 kronor, drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 25,17 kronor, och för drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 52,68 kronor. För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor Senaste lydelse 2013: Senaste lydelse 2013:956.

15 4 3 Skatt ska betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3, om alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning. Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 8,11 kronor, drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 11,98 kronor, drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 16,49 kronor, och för drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 23,09 kronor. Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 8,84 kronor, drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 13,06 kronor, drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 17,97 kronor, och för drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 25,17 kronor. För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor. 5 4 Skatt ska betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över 1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2 4. Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 29,10 kronor, och för drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 48,33 kronor. Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 31,72 kronor, och för drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 52,68 kronor. 6 5 Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent. Skatt tas ut med 506,42 kronor per liter ren alkohol. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari Skatt tas ut med 511,48 kronor per liter ren alkohol. 3 Senaste lydelse 2013: Senaste lydelse 2013: Senaste lydelse 2013:

16 16 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

17 2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse 4 kap. 3 1 Tull och skatt enligt 1 ska tas ut med följande belopp. tull skatt spritdryck 4 kr/liter 256 kr/liter starkvin 2 kr/liter 72 kr/liter vin 1 kr/liter 32 kr/liter starköl 3 kr/liter 17 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 185 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 207 öre/styck röktobak 428 kr/kg kr/kg snus 104 kr/kg 680 kr/kg Föreslagen lydelse 4 kap. 3 Tull och skatt enligt 1 ska tas ut med följande belopp. tull skatt spritdryck 4 kr/liter 259 kr/liter starkvin 2 kr/liter 78 kr/liter vin 1 kr/liter 35 kr/liter starköl 3 kr/liter 19 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 192 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 215 öre/styck röktobak 428 kr/kg kr/kg snus 104 kr/kg 830 kr/kg 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 1 Senaste lydelse 2013:

18 2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 a lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 första stycket får denna tas ut med 3 kap. 5 a 1 Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 första stycket får denna tas ut med 198 kronor/liter för spritdryck, 200 kronor/liter för spritdryck, 48 kronor/liter för starkvin, 52 kronor/liter för starkvin, 24 kronor/liter för vin, 26 kronor/liter för vin, 9 kronor/liter för starköl, 10 kronor/liter för starköl, 1 krona/styck för cigaretter, 104 öre/styck för cigaretter, 64 öre/styck för cigariller och 67 öre/styck för cigariller och cigarrer och cigarrer och 709 kronor/kg för röktobak. 737 kronor/kg för röktobak I denna bestämmelse förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent, starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent, vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl, starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet Senaste lydelse 2013:959.

19 2.6 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Härigenom föreskrivs att 59 kap. 5 och 14 inkomstskattelagen (1999:1229) 1 ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Pensionssparavdraget får inte heller överstiga kronor med tillägg enligt andra och tredje styckena. 59 kap. 5 Pensionssparavdraget får inte heller överstiga kronor med tillägg enligt andra och tredje styckena. För avdragsgrundande inkomst av anställning är tillägget, om den skattskyldige helt saknar pensionsrätt i anställning, 35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp. För avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet är tillägget 35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp. 14 Om den skattskyldige ska göra pensionssparavdrag både i inkomstslaget Om den skattskyldige ska göra pensionssparavdrag både i in- näringsverksamhet komstslaget näringsverksamhet och som allmänt avdrag, får han upp till kronor fritt fördela avdraget mellan näringsverksamheten och allmänna avdrag. och som allmänt avdrag, får han upp till kronor fritt fördela avdraget mellan näringsverksamheten och allmänna avdrag. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari De nya bestämmelserna tillämpas första gången för försäkringspremier som betalas och inbetalningar på pensionssparkonton som görs efter den 31 december Äldre bestämmelser gäller för premier som betalats respektive inbetalningar som gjorts före den 1 januari Om beskattningsåret påbörjats men inte avslutats före ikraftträdandet tillämpas 59 kap. 5 och 14 i den äldre lydelsen för försäkringspremier som betalats och inbetalningar på pensionssparkonton som gjorts under beskattningsåret men före ikraftträdandet. I fråga om premier som betalats och inbetalningar som gjorts efter ikraftträdandet gäller att avdrag får göras för dessa bara till den del som avdragsutrymmet beräknat enligt 59 kap. 5 i den nya lydelsen överstiger avdraget för premier som betalats respektive inbetalningar som gjorts under beskattningsåret men före ikraftträdandet. 1 Lagen omtryckt 2008:

20 2.7 Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) Härigenom föreskrivs att 2 kap. 9 och 10 vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Koldioxidbeloppet är för ett skatteår 20 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 117 gram. Uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning hämtas i vägtrafikregistret. För fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol, är koldioxidbeloppet 10 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 117 gram. Uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning hämtas i vägtrafikregistret. 2 kap. 9 1 Koldioxidbeloppet är för ett skatteår 22 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram. Uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning hämtas i vägtrafikregistret. För fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol, är koldioxidbeloppet 11 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram. Uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning hämtas i vägtrafikregistret. Om det för fordon som avses i andra stycket finns uppgift om ett sådant fordons utsläpp av koldioxid vid drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol, ska den uppgiften användas Bränslefaktorn är 2,33. Bränslefaktorn är 2,37. Miljötillägget är a) 500 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2007, och b) 250 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år Denna lag träder i kraft den 1 januari Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vägtrafikskatt som avser tid före den 1 januari Senaste lydelse 2012: Senaste lydelse 2012:759.

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Författningar om punktskatter 2011

Författningar om punktskatter 2011 Författningar om punktskatter 2011 ISBN 978-91-86525-32-3 SKV 490 utgåva 31 Elanders i Sverige 2011 Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Skattebetalningslag (1997:483)... 7 Skattebetalningsförordning

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:62

Regeringens proposition 2008/09:62 Regeringens proposition 2008/09:62 F-skatt åt fler Prop. 2008/09:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 2008 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Finansdepartementet)

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401 Fakturering, Avsnitt 17 401 17 Fakturering Faktureringsdirektivet Nytt 11 kap. ML Skrivelser från SKV 17.1 Allmänt Bestämmelser om skyldighet att utfärda faktura, vad fakturan ska innehålla och när en

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

Viktigare lagar och förordningar Inför årsskiftet 2011/2012

Viktigare lagar och förordningar Inför årsskiftet 2011/2012 Viktigare lagar och förordningar Inför årsskiftet 2011/2012 Viktigare lagar och förordningar Inför årsskiftet 2011/2012 Skriften är producerad av Regeringskansliet, Information Rosenbad Projektledare:

Läs mer

Den svarta byggbranschen

Den svarta byggbranschen Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? Författare: Malin Mälarstig och Daniel Andersson

Läs mer

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom Förslag till statsbudget för 1999 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar Till Finansminister Anders Borg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2013-06-17 Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar 1 Hemställan om lagändring - sammanfattning Reglerna om avdrag

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Februari 2009 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Vissa bostadsbeskattningsfrågor

Vissa bostadsbeskattningsfrågor Vissa bostadsbeskattningsfrågor Betänkande av Bostadsbeskattningskommittén Stockholm 2014 SOU 2014:1 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2015-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

Vid sekelskiftet fanns två punktskatter eller acciser, en på brännvin och en på socker. Dessa två punktskatter stod för ca 20 procent av statens

Vid sekelskiftet fanns två punktskatter eller acciser, en på brännvin och en på socker. Dessa två punktskatter stod för ca 20 procent av statens 98 Vid sekelskiftet fanns två punktskatter eller acciser, en på brännvin och en på socker. Dessa två punktskatter stod för ca 20 procent av statens inkomster. 5. SKATT PÅ VAROR OCH TJÄNSTER 99 Skatt på

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd.

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. Handläggare: Elin Rosenberg Datum: 2007-11-20 Dnr: PT2-6/0708 Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. I enlighet med 27 verkförordningen (1995:1322) bereds ni

Läs mer

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens proposition 1989/90:111 om reformerad mervärdesskatt m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 mars 1990. På

Läs mer