SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19)"

Transkript

1 Omvårdnadsnämnden (19) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation.3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Anmälan gällande utökat bistånd i hemtjänsten... 6 Renovering badrum äldreboende Solgården, Norrmalm samt Hentorp... 7 Upphandling av entreprenad gällande särskild bostad enligt LSS... 8 Budgetprognos baserad på oktoberutfallet... 9 Detaljbudget för år Verksamhetsplan SeniorAlert nationellt kvalitetsregister Rapportering enligt 16 kap. 6 f-g socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL Rapportering enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 28 f-g av ej verkställda beslut enligt Fallskador - sammanställning Redovisning av statistik synpunkten, kvartal 3 år Anmälan över förrättningar Kvalitetssäkring av kommunens skolor, förskolor och äldreomsorgs måltider

2 Omvårdnadsnämnden (19) Plats och tid Skövde Stadshus, KS-salen, 13:00-16:00 Deltagande ande Ersättare Katarina Jonsson (M), ordf Mona Johansson (KD)ersätter Björn Fläring till kl Björn Fläring (FP) från kl Lars Ahlstrand (C) Mai-Britt Zederfeldt (C) Anna-Britta Andersson (M) Bjarne Medin (S), v ordf Pehr-Gunnar Bjerkén (S) Kristina Bäckström (C) ersätter Inger Gustafsson till kl Maria Johansson (S) ersätter Inger Gustafsson från kl Robert Barta (V) Mona Johansson (KD) från kl Åsa Axelsson (C) Kristina Bäckström (C) från kl Per-Arne Ström (M) Mauri Vainio (S) Övriga deltagande Lennart Hagberg, förvaltningschef Eva Lotta Elovsson, sekreterare Ann-Sofie Söderberg, avd.chef, Kenneth Nilsson, avd.chef, Kerstin Johansson, enhetschef, 101 Anna T-Andersson, enhetschef, 101 Utses att justera Lars Ahlstrand Underskrifter Sekreterare Ordförande... Eva Lotta Elovsson Paragrafer Katarina Johansson Justerande... Lars Ahlstrand ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Omvårdnadsnämnden Omvårdnadsförvaltningen, Skövde Stadshus... Eva Lotta Elovsson Överklagningstid t o m

3 Omvårdnadsnämnden (19) OVN 98 10/0023 Verksamhetsinformation Ordförande Katarina Jonsson *Informerade om ordförandebeslut; valfrihetssystem inom hemvård (d nr 08/161), remissvar avsluta/vidareutveckla anhörigstöd (d nr 09/86) och skadeståndskrav (d nr 10/87). *Inbjudan om deltagande av avtackning av avgående kommunalråd Tord Gustafsson och Åke Jönsson delades ut. Förvaltningschef Lennart Hagberg *Genomgång av månadsrapport biståndsenheten t o m oktober månad. *Informerade om att inbjudan gått ut till samtliga anställda inom förvaltningen avseende informationsträff för att starta eget inom hemvården valfrihetssystem inom hemvården. *Påminnelse till avgående ledamöter/ersättare att vid sista omvårdnadsnämnden 2010 lämna tillbaka passerkortet. Avdelningschef Ann-Sofie Söderberg *En informationsfilm om Träffpunktsbussen har tagits fram. Denna visades för nämndens ledamöter. Filmen har delgetts Socialstyrelsen i syfte att bl a redovisa vad stimulansmedlen använts till. 3

4 Omvårdnadsnämnden (19) OVN 99 Anmälan av delegationsbeslut Ordförandebeslut; Valfrihetssystem inom hemvården, d nr 08/161 Remissvar avsluta/vidareutveckla anhörigstöd, d nr 09/86 Skadeståndskrav, d nr 10/123 4

5 Omvårdnadsnämnden (19) OVN 100 Omvårdnadsnämndens protokoll Omvårdnadsnämndens protokoll Till handlingarna. 5

6 Omvårdnadsnämnden (19) 6

7 Omvårdnadsnämnden (19) OVN /0131 Renovering badrum äldreboende Solgården, Norrmalm samt Hentorp Omvårdnadsnämnden godkänner en minskning med tre boenderum under ombyggnadstiden, 2-4 år, med start januari Representanter från tekniska förvaltningen har varit i kontakt med avdelningschef samt ansvariga enhetschefer angående totalt renoveringsbehov av badrummen på ovanstående enheter. Detta arbete är angeläget pga fuktskador, fellutning av golv samt att husen är ca 25 år gamla. Totalt innebär detta en minskad nettointäkt på ca kronor för omvårdnadsförvaltningen. En annan konsekvens som är svår att förutse, samt beräkna, är att det kan uppstå betalningsdagar på KSS pga av detta. Beräknad start är under januari En konsekvens av ovanstående är att förvaltningen måste ha ett evakueringsrum ledigt under byggtiden på varje enhet. Det går inte att vistas i boenderummet under renoveringen pga av avsaknad av toalett samt buller och damm. Varje badrum tar ca 4 veckor att renovera. 7

8 Omvårdnadsnämnden (19) OVN /0135 Upphandling av entreprenad gällande särskild bostad enligt LSS Omvårdnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt omvårdnadsnämnden att upphandla drift av bostäder med särskild service för vuxna enligt 9 punkt 9 LSS (lagen om särskilt stöd och service). Bjarne Medin (S), Pehr-Gunnar Bjerkén (S), Maria Johansson (S) och Robert Barta (V) reserverar sig mot beslutet. Omvårdnadsnämnden har som ett mål i sitt styrkort för år 2011 angett att 20% av verksamheten boende med särskild service för vuxna (p p.9 i LSS) skall konkurrensutsättas. Den andel som är aktuell är fyra gruppbostäder. För att ge goda förutsättningar att driva verksamheten skall anbudet gälla alla fyra enheterna som omfattar totalt 23 lägenheter samt att enheterna är belägna inom ett begränsat geografiskt område. Enheterna som kommer att omfattas av upphandling är gruppbostad Allén 14, Tallstigen 11B, Björkebacken 4 och Mosebacke Gamla Törebodavägen. De tre första enheterna är belägna i samhället Stöpen, den fjärde enheten ligger på Gamla Törebodavägen mot Fjället. Alla enheterna ligger i norra delen av kommunen. Kommunfullmäktige Berörd avdelningschef Berörda enhetschefer 8

9 Omvårdnadsnämnden (19) OVN /0071 Budgetprognos baserad på oktoberutfallet Omvårdnadsnämnden godkänner prognosrapporten. Omvårdnadsförvaltningen har utarbetat prognos för år 2010 baserad på utfallet t o m oktober månad. Prognosen pekar på ett överskott på Tkr. Överskottet beror huvudsakligen på hemvården Tkr, en avdelning på Sörbacka stängd pga bristande efterfrågan tkr, Skaraborgs läns sjukhem återbetalning för 2009 med Tkr, bostadsanpassningsbidrag Tkr. Handlingar Prognos Tjänsteskrivelse 9

10 Omvårdnadsnämnden (19) OVN /0071 Detaljbudget för år 2011 Förslaget till detaljbudget för år 2011 antas. Förvaltningen har utarbetat förslag till detaljbudget för år Handlingar Tjänsteskrivelse 10

11 Omvårdnadsnämnden (19) OVN /0180 Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnden antar förslag till verksamhetsplan Omvårdnadsförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan för åren Handlingar Verksamhetsplan Kommunfullmäktige 11

12 Omvårdnadsnämnden (19) OVN /0134 SeniorAlert nationellt kvalitetsregister Omvårdnadsnämnden beslutar att ansluta omvårdnadsförvaltningens äldreboenden och hemsjukvård till kvalitetsregistret SeniorAlert successivt från december För att bättre kunna följa upp och kvalitetssäkra vård och omsorg behövs data som är registrerat på ett kvalitetssäkert sätt. Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) stödjer under tre år införandet av nationella kvalitetsregister. Från 1 januari 2011 gäller den nya Patientsäkerhetslagen som tydliggör vårdgivarens ansvar för att vidta åtgärder för att förebygga att patienten drabbas av vårdskador. SeniorAlert, som är ett sådant nationellt kvalitetsregister, möjliggör att på ett systematiskt och standardiserat sätt förebygga fallskador, undernäring och trycksår. Registrering görs för personer i kommunal vård och omsorg som finns på särskilda boenden och i hemsjukvård. Registrering införs även i andra delar av vårdkedjan, t ex på sjukhus. Handlingar Tjänsteskrivelse 12

13 Omvårdnadsnämnden (19) OVN /0060 Rapportering enligt 16 kap. 6 f-g socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL Omvårdnadsnämnden godkänner framtagen rapport. För kvartal tre 2010 skickades 3 individrapporter till socialstyrelsen på beslut enligt socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 3 beslut gällde ansökan om särskilt boende och under perioden har 2 av besluten verkställts eller avslutats av annan orsak. Av de 3 inlämnade individrapporterna var 2 kvinnor och 1 man. Handlingar Tjänsteskrivelse 13

14 Omvårdnadsnämnden (19) OVN /0061 Rapportering enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 28 f-g av ej verkställda beslut enligt 9 Omvårdnadsnämnden godkänner framtagen rapport. Genom ett tillägg i LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) införs en skyldighet för kommuner och landsting att rapportera till länsstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Lagen trädde ikraft den 1 juli Från och med 2010 gäller skyldigheten att rapportera till socialstyrelsen. För kvartal tre 2010 skickades inga individrapporter till socialstyrelsen på beslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Handlingar Tjänsteskrivelse 14

15 Omvårdnadsnämnden (19) OVN /0151 Fallskador - sammanställning Omvårdnadsnämnden godkänner framtagen rapport. Då personskador är ett av de större hälsoproblemen bland äldre startade projektet Olycksförebyggande arbete för äldre. Projektet syftar till att bedriva olycksförebyggande information och olycksförebyggande åtgärder till äldre i Skövde Kommun. Den andra sammanställningen som avser är nu klar. Sammanlagt har 193 personer gått igenom checklistan (142 kvinnor och 51 män). 64 personer har ramlat (35 kvinnor och 29 män) under perioden och av dessa har 31 personer skadat sig. De flesta fall har skett inomhus. Orsaker och konsekvenser av fallen har ej kunnat redovisats tidigare då frågeställningen ej funnits med i checklistan. Denna rutin kommer att ändras från och med september 2010 och redovisas i nästa sammanställning. Handlingar Tjänsteskrivelse Sammanställning 15

16 Omvårdnadsnämnden (19) OVN /0058 Redovisning av statistik synpunkten, kvartal 3 år 2010 Omvårdnadsnämnden godkänner framtagen statistikredovisning för 2010, kvartal 3. Under perioden inkom det 19 stycken synpunkter till Omvårdnadsförvaltningen. Av dessa utgör 13 st klagomål, 4 st beröm, 2 st förbättringsförslag, 2 st upplysning samt 1 st annat. Till allra största delen av klagomål härrör dessa till Innehåll i tjänsten/det vi levererar, svårt att få kontakt med hemtjänstpersonal, bemötande samt till Mat/kost, klagomål på maten. Handlingar Tjänsteskrivelse Sammanställning Urval av synpunkter 16

17 Omvårdnadsnämnden (19) OVN /0199 Anmälningsärenden 1. Skrivelse från Gösta Kenndal ; Fler händer behövs. Bilaga 112/10 2. Skrivelse från Torsten Björkeroth ; Medborgarförslag om att ge patienter på Ekedal större möjligheter till besök i Boulognerskogen. Bilaga 112/10 3. Synpunkt inkommen Överlämnat till politiken; Bygg fler boenden för dementa och anställ fler personal kompetenta inom demens. Bilaga 112/10 4. Skrivelse från Gösta Kenndal ; Vart är Kommunala Pensionärsrådet på väg? Bilaga 112/10 5. Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen ; Bygg Trygghetsbostäder för äldre. Bilaga 112/10 6. Skrivelse från Gösta Kenndal ; Information till medborgarna i Omvårdnadsfrågor. Bilaga 112/10 Omvårdnadsnämnden beslutar att att avge svar på anmälningsärendena nr 1, 4 och 6 samt lägga anmälningsärendena till handlingarna. 17

18 Omvårdnadsnämnden (19) OVN 113 Anmälan över förrättningar Lars Ahlstrand, Anna-Britta Andersson, Åsa Axelsson, Robert Barta, Pehr-Gunnar Bjerkén, Kristina Bäckström, Björn Fläring, Maria Johansson, Mona Johansson, Bjarne Medin, Per-Arne Ström, Mai-Britt Zederfeldt,

19 Omvårdnadsnämnden (19) OVN /153 Kvalitetssäkring av kommunens skolor, förskolor och äldreomsorgs måltider Omvårdnadsnämnden antar bifogat yttrande enligt bilaga (D nr 06/153) som svar till Kommunstyrelsen. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Monica Green, Elisabeth Eriksson och Anita Löfgren motionerat om kvalitetssäkrad mat i Skövdes förskolor, skolor och inom äldreomsorgen. Omvårdnadsnämnden har anmodats yttra sig i ärendet. Handlingar Yttrande Kommunstyrelsen 19

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer