Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN"

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades ursprungligen som bostadsförening Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och upprättades i samband med ombildningen till bostadsrättsförening och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om våra fastigheter Föreningens fastigheter har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun HYVELN Stockholm HYVELN Stockholm Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade genom Nordeuropeiska Försäkring AB. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes och består av flerbostadshus i 6 våningar. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav allt utgör lägenhetsyta. Sida 1 av 16

2 Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 136 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lägenheter med hyresrätt. Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter och hyresrätter: 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok I fastigheterna finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetslokal Bastu Gemensamhetslokal Övernattningslägenhet Motionsrum och hobbyrum. Föreningen äger bredbandsnätet i fastigheten. Föreningen har en hemsida: ev. kommentar Under ombyggnation Utan kök Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2006, sträcker sig fram till 2028 och uppdateras löpande. Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras: Åtgärd År Kommentar Rörstambyte 1976 Kök Rörstambyte Badrum Elstambyte Nyinstallation hiss 1999 Nytt hissmaskineri Omläggning av tak 1981 Delvis. Mindre lagningar löpande. Cykelförvaring, bastu, föreningslokal Planeras att genomföras under 2008 Ombyggnation av tvättstuga 2007 Renovering av badrummen i hyresrätter 2007 Ny fjärrvärmeanläggning 2007 Avstängningskranar 2004 Tappvatten Radonmätning 1984 Renovering av fönster mot norr 2003 Renovering av fönster mot söder 2001 Sida 2 av 16

3 Förvaltning Följande uppdrag har skötts av SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum: - Ekonomisk förvaltning Följande har skötts i egen regi: - Lägenhetsförteckning - Styrelsen - Teknisk förvaltning - Styrelsen Föreningen har Bredbands-uppkoppling via SkyCom. Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 136 st. Av föreningens medlemslägenheter har under året 26 st överlåtits. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köparen. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Ola Andersson Avflyttad i oktober Evy Claeson Anna-Liisa Enroth Magnus Petersson Hans Runnedahl Lili-Ann Tapper Tullborg Annika Westerberg Studier utomlands hösten 2007 Uros Jankovic Suppleant Arbete utomlands hösten 2007 Erik Kjellman Suppleant Maria Margaretasdotter Wikén Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Anna-Liisa Enroth, Hans Runnedahl, Erik Kjellman samt Maria Margaretasdotter Wikén. Styrelsen har under året avhållit 22 protokollförda sammanträden. Utöver styrelsemöten har styrelsen haft en rad separata möten med olika fokus: - fastighetsmöten: ca.20 - ekonomimöten: 4 - juridiska möten: 4 Revisorer Anders Slättås, Sundbybergs Revisionsbyrå, ordinarie externrevisor. Sture Wallander, Lekmannarevisor, ordinarie internrevisor. Ola Nilsson, Lekmannarevisor, suppleant internrevisor. Valberedning Valberedning har varit Mattias Häggblom och Eva Berndtsson sammankallande. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls den 29 mars Sida 3 av 16

4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten FJÄRRVÄRME. En ny fjärrvärmecentral har installerats då den gamla fjärrvärmecentralen hade tjänat ut sin livslängd och började bli svår att reparera. Syftet var också att få en miljömässigt effektivare och billigare uppvärmning av fastigheten. ÅTGÄRDER FÖR ATT MINIMERA VATTENSKADORNA Föreningen har sedan 2005 ett omfattande program för att minimera och förebygga vattenskador som numera är föreningens största bekymmer. Tyvärr är orsaken ofta ett eftersatt underhåll av våra medlemmar. Samtliga badrum renoverades vid stambytet , men detta är nu 28 år sedan och vi har fortfarande många badrum som ej renoverats sedan dess. Vi har också problem med badrum som renoverats på ett icke fackmannamässigt sätt. Styrelsen har kännedom om 17 badrumsrenoveringar som utförts under året. Tyvärr har det även slarvats en del med städning och bortforsling av byggavfall års badrumsbesiktning genomfördes i november och då besiktigades ca 50 badrum. Det var badrum som vid 2005-års besiktning erhållit en kategori 3 anmärkning och badrum för vilka medlemmar har anmält till styrelsen att man renoverat sitt badrum. Några badrum har fått en upprepad kategori 3 anmärkning och några har fått en anmärkning av kategori 4 och därför blivit uppmanade att renovera inom 6 månader. NYA VATTENSKADOR UNDER 2007 I 6 A, B och C Vi har tyvärr drabbats av nya vattenskador under Vattenskadan i 6A drabbade 4 lägenheter och berodde på att den avstängning av badrumsvärmestammar som utfördes under 2006 gjordes bristfälligt av den firma som åtagit sig arbetet. Stamavstängningen har under 2007 gåtts igenom och färdigställts av en ny firma. Vi har också haft en vattenskada i 6C som orsakats av en numera avflyttad medlem i samband med dennes badrumsrenovering. Skadan drabbade 2 lägenheter. Den f.d. medlemmen har ersatt föreningen för saneringskostnaderna. Slutligen hade vi en vattenskada i 6B som orsakats av en brusten stamkoppling och som fick till följd att 4 badrum fick totalrivas och återuppbyggas. Förutom de ekonomiska konsekvenserna orsakar dessa skador de drabbade medlemmarna mycket lidande och ett tungt arbete för styrelsen. Det höga antalet fastighetsmöten beror mycket på dessa vattenskador - tid som kunde använts till andra ändamål! TVÄTTSTUGAN har renoverats. Ventilationen av torkskåp och torktumlare har förbättrats, fyra nya energisnåla tvättmaskiner och ett nytt torkskåp har installerats. För att hålla kostnaderna nere har två befintliga torktumlare och ett befintligt torkskåp behållits. Golvet har belagts med nytt klinker och väggarna har målats. PROJEKTERING AV BASTUOMBYGGNAD Nuvarande bastu har varit avstängt en tid och planeringsarbete har pågått under hösten för att hitta bättre placering och lösning för både bastu och motionsrum. Efter att styrelsen tillsammans med byggkonsulten C.Pettersson ha inventerat lokalutrymmen bestämdes att bastun flyttas så att utsikten mot Riddarfjärden nyttjas och motionsutrymmet placeras efter renoveringen till den platsen där bastun var förut. Några källarförråd kommer att påverkas av detta men ersätts av andra utrymmen med placering någon annanstans i källaren. Anbudsförfarandet pågår och arbetet är planerat att påbörjas under våren Sida 4 av 16

5 BYGGLOVSANSÖKAN OM CYKELGARAGE SAMT LOKAL Medlemmarna har inbjudits vid två tillfällen att delta i informationsmöten angående planerna att flytta cykelgaraget till ev. nya utrymmen mot gatan och hitta nya idéer på lokalen som delvis har tjänat som cykelgarage och delvis som lokal som hyrts ut men är nu tillgänglig för föreningen. Styrelsemedlemmen Uros Jankovic som också är arkitekt har ritat och skickat in handlingar som krävs för att projektet ska kunna verkställas. Stadsbyggnadskontoret, som verkar positiva till våra idéer, håller på att utreda ärendet och projektering fortsätter under året. Hur mycket som kommer att göras under 2008 är svårt att bedöma i dagsläget eftersom vi fortfarande avvaktar besked från Stadsbyggnadskontoret. Så snart vi har fått besked från Stadsbyggnadskontoret kommer ett förslag att läggas fram inför föreningens medlemmar vid en stämma. FASADBESIKTNING gjordes under hösten och det finns behov att göra insatser på en del ställen under En totalrenovering bör ske av den södra sidan av fastigheten inom 3-5 år. STÄMNING Föreningen har under 2007 blivit stämd av en föreningsmedlem som inte vill godkänna den ersättning för reparation av dennes badrum efter vattenskada som styrelsen erbjudit. Styrelsen har avvisat stämningen, men rättsfallet är ej avslutat. PÅGÅENDE ANDRAHANDSUTHYRNINGAR Följande lägenheter var vid årsskiftet uthyrda i andra hand med styrelsens godkännande: Uppgång Lägenhet Medlemsnamn 6 A 36 Quick, Martina 6 B 31 Malmgren, Ulrika 6 B 41 Davidsson, Marcus 6 C 8 Westerberg, Annika 8 A 93 Sunnegren, Mette 8 A 126 Anell, Margit 8 C 75 Lundmark, Anders 8 C 96 Bergström, Linus 8 C 113 Söderholm, Maria Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten BASTURENOVERING Nuvarande bastu har varit avstängd en tid och planeringsarbete har pågått under hösten för att hitta bättre placering och lösning för både bastu och motionsrum. Bastun kommer att flyttas till Riddarfjärdssidan och några förråd kommer därför att få flyttas till andra utrymmen. Motionsrummet placeras där bastun ligger idag. Anbudsförfarandet pågår och arbetet är planerat att påbörjas under våren LOKAL Stadsbyggnadskontoret håller på att utreda förslaget till nytt cykelgarage och gemensamhetslokal. Hur mycket som kommer att göras under 2008 är svårt att bedöma i dagsläget eftersom vi fortfarande avvaktar besked från Stadsbyggnadskontoret. FASADRENOVERING, DELVIS Fasadbesiktning gjordes under hösten och det finns behov att göra insatser på en del ställen under MÅLNING AV FASADPLÅT Målning av fasadplåt vid kungsbalkongerna mot väst kommer att utföras under Sida 5 av 16

6 RENOVERING AV HYRESLÄGENHET, DELVIS Målning och tapetsering av den ena av våra hyreslägenheter kommer att utföras under Föreningens ekonomi RESULTATET FÖR 2007 Föreningens medlemsavgifter lämnades oförändrade under 2007 då vår förening påtagligt gynnas av den minskade beskattningen och vår ambition var att detta utrymme skulle användas till att generera vinst för att kompensera ett ackumulerat underskott som arbetats upp under en rad tidigare år. Ytterligare milda vintrar och till viss del en effektivare fjärrvärmecentral har medfört något minskade värmekostnader jämfört med tidigare år. Däremot har föreningens elkostnader stigit kraftigt p.g.a. ökade elmarknadspriser under året. Den statliga schablonmässiga inkomstskatten slopades from 2007, men statlig inkomstskatt betalas fortfarande för ränteinkomster, utdelningar etc. Därav posten för statlig inkomstskatt med beloppet 1226 kr i resultaträkningen. Den stora oförutsedda kostnaden under 2007 var utan konkurrens kostnaden för vattenskadorna under 2007 och de har påverkat 2007-års resultat i mycket stor grad. Totalt har föreningen haft skadekostnader på ca kr mot budgeterade kostnader på kr. Då skadorna vid årets slut ännu ej reglerats av försäkringsbolaget. Då föreningen har erhållit ett underlag från försäkringsbolaget för en beräknad försäkringsersättning på kr har denna summa bokförts som en upplupen intäkt. (Ersättningen kan komma att öka något efter en fortsatt diskussion med försäkringsbolaget. Eventuell tillkommande ersättning kommer då att bokföras som en intäkt under 2008). Därmed påverkar kostnaderna för vattenskador resultatet för 2007 med kr. Föreningen har p.g.a. de omfattade skadorna även drabbats av förhöjd självrisk vid vattenskada och styrelsen har arbetat hårt med att övertyga försäkringsbolaget att föreningens program för att minimera och förebygga vattenskador på sikt kommer att vända denna trend. Sida 6 av 16

7 Tabellen nedan visar föreningens viktigaste nyckeltal över intäkter och kostnader. NYCKELTAL Finansiering Lån Lån/kvm Jmf föregående år 0% -11% -1% -1% -1% -15% -1% Intäkter Årsavgifter+hyror Årsavgifter+hyror/kvm Jmf föregående år 0% 19% 0% 10% 13% 5% 0% Vissa taxebundna kostnader Elkostnad Elkostnad/kvm Jmf föregående år 55% -9% 5% -10% -2% 8% 28% Värmekostnad kr kr kr kr kr kr kr Värmekostnad/kvm 129 kr 134 kr 139 kr 135 kr 128 kr 122 kr 116 kr Jmf föregående år -3% -4% 3% 6% 4% 5% 16% Vattenkostnad kr kr kr kr kr kr kr Vattenkostnad/kvm 20 kr 19 kr 21 kr 21 kr 23 kr 23 kr 24 kr Jmf föregående år 4% -9% 2% -9% -2% -1% 1% Skatter Statlig inkomstskatt kr kr kr kr kr kr kr Statlig skatt/kvm 0 kr 80 kr 96 kr 96 kr 77 kr 71 kr 58 kr Jmf föregående år -100% -17% 0% 25% 8% 23% 179% Fastighetsskatt kr kr kr kr kr kr kr Fastighetsskatt/kvm 48 kr 60 kr 56 kr 52 kr 49 kr 45 kr 35 kr Jmf föregående år -20% 7% 7% 8% 8% 27% -20% Total skatt kr kr kr kr kr kr kr Total skatt/kvm 48 kr 140 kr 152 kr 149 kr 125 kr 116 kr 93 kr Jmf föregående år -66% -8% 2% 18% 8% 25% 43% Sida 7 av 16

8 Forts. Föreningens ekonomi FÖRENINGENS EKONOMI FÖR 2008 OCH FRAMÅT Styrelsen har beslutat att låta medlemsavgifterna vara oförändrade även under Styrelsen räknar med att föreningen skall gå med ett betydande överskott under 2008 som kommer att bidra till att minska föreningens ansamlade förlust. Kostnader för eventuell ombyggnation av bastu- och föreningslokal samt nybyggnation av cykelgarage kommer att skrivas av och fördelas över ett flertal år. En viss engångskostnad har dock budgeterats under 2008 för projektering av dessa projekt. Dispositionsförslag Förslag till behandling av ansamlad förlust. Till föreningsstämmans förfogande står följande medel årets resultat :09 ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande :40 reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan : :31 Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överföres :31 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 8 av 16

9 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT Statlig inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Sida 9 av 16

10 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Pågående byggnation ( tvättstuga) Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats SBC SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar 0 3 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not Upplupna intäkter KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 10 av 16

11 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser inga inga Sida 11 av 16

12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 1,50% 1,50% Fastighetsförbättringar 6,67% 6,67% Fastighetsförbättringar 10,00% 10,00% Standardförbättringar 10,00% 10,00% Fastighetsrenovering 10,00% 10,00% Värmeanläggning 5,00% - Yttre anläggningar 10,00% 10,00% Hissanläggning 3,33% 3,33% Bredband 10,00% 10,00% Fönster 5,00% 5,00% Fönster 10,00% 10,00% Tak 5,00% 5,00% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enl beställning Snöröjning Mattvätt/Hyrmattor Hissbesiktning Myndighetstillsyn Gård Hiss Värmeanläggning Förbrukningsmateriel Sida 12 av 16

13 Reparationer Gäst Lägenheter Gemensamma utrymmen Tvättstuga Lås Installationer VVS Ventilation Elinstallationer Hiss Tak Skador Vattenskada Övrigt Periodiskt underhåll Övrigt Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning Grovsopor Klottersanering Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV/Satellit-TV Bredband Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Telefon Revisionsarvode extern revisor Styrelseomkostnader Stämma Föreningens dag Trivselkostnader Studieverksamhet Förvaltningsarvode Arvode SBC övrigt Administration Konsultarvode Medlemsavgift SBC ek.förening Sida 13 av 16

14 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Kostnadsersättningar och naturaförmåner Avskrivningar Byggnad Förbättringar TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Not 4 PÅGÅENDE BYGGNATION Pågående om- och tillbyggnad (tvättstuga) Not 5 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Kabel-TV Försäkring Bredband Sida 14 av 16

15 Not 6 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll enligt not Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Not 7 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt underhållsplan Vid årets slut Not 8 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Stadshypotek AB 4,6 % rörligt Stadshypotek AB 4,5 % rörligt Stadshypotek AB 4,6 % rörligt Stadshypotek AB 4,6 % rörligt Stadshypotek AB 4,6 % rörligt Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Sida 15 av 16

16 Not 9 UPPLUPNA KOSTNADER Uppl. kostnader fast skötsel entreprenad Uppl. kostnader el Uppl. kostnader externrevisor Uppl. räntekostnader Uppl. kostnader vatten Uppl. kostnader bankavgift Uppl. kostnader telefoni Uppl. styrelseomkostnader Uppl. kostnader kontorsmaterial Uppl. kostnader brandsanering STOCKHOLM den / Lili-Ann Tapper Tullborg Evy Claeson Anna-Liisa Enroth Magnus Petersson Hans Runnedahl Annika Westerberg Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2008 Anders Slättås Sundbybergs Revisionsbyrå Sture Wallander Internrevisor Sida 16 av 16

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok brt )rnus 788-1 479 Årsredovisning Bosta dsrättsfören i n g e n Sirius Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213 Förvaltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer