Integrerad konstruktion och tillverkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrerad konstruktion och tillverkning"

Transkript

1 Grupp B5 Integrerad konstruktion och tillverkning Inlämning 7.1: Systemarkitektur Grupp B5 Anton Albinsson Eric Johansson Oscar Lindecrantz Anders Olsson Tony Persson

2 Innehållsförteckning Inledning Träddiagrammet Modulernas utveckling Beskrivning av modulernas funktioner Gränssnittsmatris... 9 Inledning Modularisering används för att dela upp produkten i självständiga delar med tydliga gränssnitt. Dessa delar kan designas, testas, dokumenteras, produceras och bytas ut oberoende av varandra. Genom att modulerna är oberoende av varandra kan dessa utvecklas parallellt. Detta ger en kortare utvecklingstid. Modularisering ger även en tydligare bild över produktens komplexitet genom att antal undersystem och gränssnitt mellan moduler kan reduceras. 1

3 7.1.1 Träddiagrammet Innan träddiagrammet skapas bör den funktionella modellen kontrolleras för att se om det går att ta bort onödiga element (re-duce), och på så sätt minska komplexiteten. Ram 2 reducerades eftersom dess funktion att hålla uppe byxbenet kunde utföras av silon (se figur 1). Upphängningen av silon ansågs i det slutliga konceptet ligga utanför projekten. Med utgångspunkt från den funktionella modellen identifieras moduler som enskilda element eller grupper som är funktionellt sammankopplade och självständiga mot andra. Modulerna och deras inre komponenter kartläggs i träddiagrammet (se figur 2), vilket bland annat ger överskådlighet och en bild av komplexiteten. Roterande ränna och ram1 ansågs intimt sammankopplade och slogs ihop till modulen fördelningssystem. Figur 1 Funktionell modell. Ram 2 reducerad och roterande ränna och ram 1 sammanslagna till fördelningssystem. 2

4 Figur 2 Träddiagram. Överst i hierarkin är systemet stenfördelare. Nivån under utgörs av modulerna. Dessa består i sin tur av delsystem med komponenter under sig. 3

5 7.1.2 Modulernas utveckling För att tid och kostnad för utveckling och produktion ska hållas nere bör så många standardiserade komponenter som möjligt användas. Dessa beställs från externa leverantörer. Standardiserade komponenter bidrar också till ökad flexibilitet. Resterande komponenter utvecklas internt (inhouse). Ursprungliga delar som kommer att användas: Matarband Silo Detaljer som beställs från externa leverantörer: Hjul till lagring Elmotor Kugghjul till drivsystemet Balkar till ramverk Detaljer som måste utvecklas inhouse: Trattstativ Huvudstativ (krysskonstruktion ovanpå silo) Motorstativ Hjulspår för lagring Kuggring för drivning Avdelare för byxben Rör till byxben 4

6 7.1.3 Beskrivning av modulernas funktioner Första modulen Matarbandet som matar sten till fördelningssystemet (se figur 3). Figur 3 Modul 1: Matarband Andra modulen Fördelningssystemet som består av ramverk, tratt och rännsystem (se figur 4). Figur 4 Modul 2: Fördelningssystemet 5

7 Stenen passerar tratten till rännsystemet. Om stenen faller med en bibehållen horisontell hastighet genom tratten ner i rännan uppstår ett ojämnt cykliskt flöde. Minimalt flöde (Φ 2 ) uppstår då rännan är riktad åt motsatt håll mot matarbandet (se figur 5) och maximalt flöde (Φ 1 ) uppstår då rännan är riktad åt samma håll (se figur 6). Figur 5 Minimalt flöde från ränna ner i silo Figur 6 Maximalt flöde från ränna ner i silo För att undvika detta bör bandets position justeras mot tratten så att stenen stöter emot bortre delen av tratten och den ursprungliga horisontella hastigheten elimineras. För att stenen ska få minimal horisontell hastighet bakåt efter att den slår i bortre trattväggen bör en liten vinkel på tratten väljas (se bild 7). Figur 7 Minimal horisontell hastighet efter tratten 6

8 Rännsystemet innehåller ränna, drivning och lagring. Rännan som drivs av en elmotor snurrar i en cirkulär rörelse som gör att stenmassorna sprids jämnt i silon. Även om fördelningen i silon momentant kan vara ojämn, på grund av ojämnt massflöde och massfördelningsflöde (hur massfördelningen ser ut med avseende på tid) från matarbandet, så kommer detta att jämnas ut under en konkross livslängd. Alla dessa komponenter bärs i sin tur upp av ett ramverk. Tredje modulen Silon som buffrar sten (se figur 8). Utgångspunkten vid dimensionering av silon var ett mejl från Per Svedensten 1 där han föreslog en silodiameter på 4-5 meter och en buffert på 5-10 min. 5 m diameter valdes av gruppen för att inte få en allt för hög silo, medan 7,5 min valdes för att det var medelvärdet. Med detta som utgångspunkt beräknades en minimihöjd på silon (den nedre koniska delen av silon försummas i beräkningarna). Packningstätheten i silon är 0.7 För att ge plats åt rännsystemet bestämdes silohöjden till 5 m. 1 Dr. Svedensten Per, Sandvik AB. 7

9 Figur 8 Modul 3: Silon Fjärde modulen Byxbenet som fördelar stenmassorna jämnt mellan två parallella krossar (se figur 9). En rektangulär utformning valdes eftersom den ansågs lättare att konstruera än en cirkulär (design for manufacturing). En cirkulär utformning hade inneburit mindre material men mer komplicerade geometrier. Figur 9 Modul 4: Byxbenet 8

10 7.1.4 Gränssnittsmatris Matrisen visar hur modulerna hänger ihop och på vilket sätt (se figur 10). Detta för att vid ändringar av en modul lätt kunna se vilka andra moduler som påverkas. Olika kontaktsätt: Mekanisk (Me) Kemiskt (K) Elektriskt (E) Magnetiskt (Ma) Logiskt (L) Termiskt (T) Modul Me 3 Me 4 Me Figur 10 Gränssnittsmatris 9

11 Grupp B5 Integrerad konstruktion och tillverkning Inlämning 7.2-4: Detaljkonstruktion, produktionsanpassning och kostnadsuppskattning Grupp B5 Anton Albinsson Eric Johansson Oscar Lindecrantz Anders Olsson Tony Persson

12 Innehållsförteckning Inledning Detaljkonstruktion CAD-ritningar Hållfasthetsberäkningar Modell och kostnadsuppskattning Tillvägagångssätt för kostnadsuppskattning Kostnadsuppskattning av tratt Metod 1: gjutning (sand casting) Metod 2: Bocka och svetsa (Sheet Metal Work och welding) Kostnadsuppskattning av ring Metod 1: gjutning (sand casting) Metod 2: Gjutning + svarvning (sand casting och Computer Numerical Controlled Machining) Val av tillverkningsmetod Monteringskostnader Tillvägagångssätt för uppskattning av monteringskostnad Exempel på monteringskostnadsberäkning Totala monteringskostnader Tillverkningsbarhet Tratt Ringen Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

13 Inledning Detaljkonstruktionen i CAD-program gjordes och hållfasthetsberäkningar på rännan utfördes för hand. En kostnadsuppskattning gjordes på olika tillverkningsprocesser för ringen och tratten. Detta gav en bild över vilken process som är billigast, dock så måste hänsyn till andra faktorer tas vid beslut av tillverkningsmetod. Utifrån detta valdes sedan tillverkningsmetoder för de två komponenterna och monteringskostnadsberäkningar gjordes sedan. Detta underlättar att se vilka moment i monteringen som är dyra. Slutligen gjordes en tillverkningsoch monteringsanpassning av ringen och tratten. 7.2 Detaljkonstruktion Detaljkonstruktionen gjordes i Autodesk Inventor Professional CAD-ritningar Detaljritningar på kritiska komponenter och en översiktsritning ligger som bilagor Hållfasthetsberäkningar Rännan Hållfastheten hos rännan beräknades utifrån ett worst case scenario där rännan helt fylldes med sten. Scenariot är högst osannolikt och innebär större krafter än vad som är realistiskt. Men håller en ränna med den minsta dimensionen som hittades för det valda materialet (Hardox 550, 10mm) mot dessa krafter kommer den garanterat att hålla mot realistiska maximala krafter. Spänningarna kommer att bli som störst vid hålen som används för att skruva fast rännan i ringen. 2

14 Figur 1: Den del av rännan fylld med sten som orsakade dragkraft och moment i det farliga snittet vid hålen (vid beräkning var rännan dock fylld av 50 % sten och 50 % luft). Tyngdpunkten är utsatt på bilden Orsaken till spänningarna är tyngdkraften hos ränna och sten. Denna kraft kan i sin tur förenklas till en dragkraft och ett moment. Figur 2: Friläggning vid hålen (hålen syns inte i bilden). N=mg och M=mg*x (x= horisontella avståndet mellan tyngdpunkten hos den undre delen och centrum i snittet) Det vridande moment som uppstår då rännan roterar och ny sten hela tiden accelereras i horisontell led (slungas ut) ansågs försumbart då rotationshastigheten hos rännan var förhållandevis låg. Dragspänningen vid hålet beräknades enligt: 3

15 Formfaktor vid hål och dragspänning = 3 1. Då r (hålets radie=8,5mm) <<a (avståndet mellan hålet och kanten). Det gick inte att sätta ett exakt värde på a enligt metoden i hållfasthetslära sid Detta eftersom den syftade på en plattstav och inte ett rör. Metoden ansågs ändå användbar då ett rör kunde approximeras till en plattstav där r<<a. där massan hos rännan fylld med sten m=1851 kg (stenen har densitet 2.8 kg/m 3 och är packad och är packad till 50 %) där rännans ytterdiameter r ytter =0,55m och r inner =0,54m. Hålens diameter d hål =8,5mm och rörets tjocklek h tjocklek =10mm Spänningen orsakad av momentet beräknades enligt: där M b är böjande moment och W b är böjmotstånd =10mm där medelradien hos rännan r medel =0,545m och tjockleken t där det horisontella avståndet mellan tyngdpunkten hos den undre delen och centrum i snittet x =0,128m utifrån formfaktordiagram, där r=8,5mm och h=10mm och bredden B>>r 1 Bengt Sundström (2008), Handbok och formelsamling i hållfasthetslära. 2 Bengt Sundström (2008), Handbok och formelsamling i hållfasthetslära. 4

16 Vilket innebar att rännan var kraftigt överdimensionerad. Beräkning av möjligt utmattningsbrott gjordes inte, då nödvändig data för detta skulle kräva att denna togs fram experimentellt, vilket låg utanför projektets möjligheter. Rännans kraftiga överdimensionering garanterade dock att utmattningsbrott inte var ett problem. Vid en så stor överdimensionering borde åtgärden vara att ändra material och/eller tjocklek. Materialet Hardox 550 valdes dock på grund av dess slitstyrka, vilket var en viktig egenskap då den skulle tåla konstanta stötar från stenar. Detta material fanns heller inte att införskaffa i mindre tjocklek än 10mm. Skruvar För att fästa rännan i ringen prövades 8 st. skruvar. På grund av utrymmesmässiga begränsningar av skruvarnas längd (max 33mm) blev den maximala storleken som kunde användas M16 med en längd på 30mm. Skruvarna kommer att utsättas av en skjuvspänning. där rännans totala vikt (inklusive delen ovanför det känsliga snittet) m hela = 2318 kg och medeldiametern hos en M16 -skruv d M16 = 14,701 mm 3 16,75 MPa Enligt von Mises är och η där = 550 MPa för seghärdat stål (141650) som lämpar sig för bultar. Detta gav 19 verkar vara en för stor faktor även om en garanti mot brott orsakade av utmattning och korrosion (som inte kunde beräknas) kräver större dimensioner än vid momentant brott utan korrosion. Med 4 st. skruvar blev vilket borde var en tillräckligt stor säkerhetsfaktor. Färre antal skruvar ansågs inte vara lämpligt då det kunde ge en sämre stabilitet. 3 Mart Mägi & Kjell Melkersson, (2009). Lärobok I maskinelement. 5

17 7.3 Modell och kostnadsuppskattning För att välja rätt material och tillverkningsmetod används kostnadsberäkningar och information enligt Swift & Bookers Process Selection 4. Beräkningarna har gjorts med avseende på 1000 tillverkade produkter per år. Dessa beräkningar är endast uppskattningar och är alltså inga faktiska kostnader Tillvägagångssätt för kostnadsuppskattning Nedan följer tillvägagångssättet på hur material samt tillverkningskostnader beräknas. Val av metoder: Vid val av tillverkningsmetod används figur 2.2 där man beroende på material och den avsedda mängden tillverkade produkter per år tar fram olika möjliga metoder för tillverkningsprocessen. Därefter analyseras de olika möjliga tillverkningsmetoderna och utifrån specifika krav och förutsättningar väljs den mest lämpliga metoden ut. Materialkostnadsberäkning: För beräkning av materialkostnaden krävs att volymen och massan beräknas enligt nedan. V = V f * W c V = volymen [m 3 ] V f = slutvolymen [m 3 ] W c = spillkoefficient m = V * = densiteten [kg/m 3 ] m = massan [kg] M c = m * kostnad per kilogram [kr/kg] M c = materialkostnad Tillverkningskostnadsberäkning: gjutning, bockning och svarvning Beräkningarna för tillverkningskostnaden följer samma mönster för både gjutning, bockning och svarvning och görs enligt nedan. Tillverkningskostnad = P c * R c P c = grundläggande processkostnad Detta beror på tillverkningsprocess samt storleken på den årliga produktionen och läses av från figur 3.1 till K.G. Swift & J.D. Booker. (2003). Process Selection, From Design to Manufacture. (2 nd ed.) 6

18 R c = relativa kostnadskoefficienten Denna beror på olika faktorer som påverkar processkostnaden enligt nedan. R c = C mp * C c * C s * C ft C mp = materialets process lämplighets faktor (läses av från figur 3.7). C c = form och komplexitets faktor (läses av från figur 3.8 till 3.12). C s = sektionskoefficient beroende på väggtjocklek (läses av från figur 3.13 till 3.15). C ft = finish respektive tolerans faktor, den största faktorn av dessa används i beräkningen, (läses av från figur 3.16 till 3.21). Tillverkningskostnadsberäkning: svetsning Lämplig svetsmetod väljs enligt figur 2.6 med avseende på material, materialtjocklek, antal och avmonteringsbarhet. Därefter avgörs det om svetsningen bör utföras manuellt eller maskinellt. Beroende av detta val erhålls en arbetshastighet. Svetsfogarnas längd avgör processtiden som i samband med operatörskostnad utgör tillverkningskostnaden Kostnadsuppskattning av tratt Metod 1: gjutning (sand casting) Som metod ett valdes sandgjutning då denna är billig och uppfyllde de krav och förutsättningar som efterfrågades. Efter rekommendation av Per Svedensten 5 används materialet manganstål som är ett slittåligt och gjutbart stål som används i dagens stenkrossar. Materialkostnad: Materialdata: Kostnad per kilogram = 11,3 kr/kg Densitet = 7,87*10 3 kg/m 3 V f = 0,9 m 3 W c = 1,2 V = 0,9 * 1,2 = 0,108 m 3 Massan = 1,08 * 7,87*10 3 = 850 kg Vilket ger materialkostnaden: M c = 850 * 11,3 = 9605 kr Tillverkningskostnad: 5 Dr. Svedensten Per, Sandvik AB. 7

19 P c = 20 pence R c ges av: C mp = 1,3 C c = 2,3 C s = 1,5 C ft = 1 R c = 1,3 * 2,3 *1,5 * 1 = 4,485 pence Tillverkningskostnad = 20 * 4,485 = 89,7 pence Metod 2: Bocka och svetsa (Sheet Metal Work och welding) Som metod två valdes bockning i kombination med svetsning då det är en vanlig metod inom stenkrossningsbranschen i liknande konstruktioner och uppfyllde de krav och förutsättningar som efterfrågades. En form av plåt skärs ut och bockas till en tratt som slutligen svetsas ihop. Efter rekommendation av Per Svedensten 6 används materialet Hardox 550 som är ett slittåligt plåtmaterial som används i dagens stenkrossar. Materialkostnad: För att kunna producera en tratt med denna metod krävs en höghållfast plåt av dimensionen 4,4 * 1,8 * 0,02 m. Möjliga dimensionsvarianter vid inköp är dock begränsade. Bäst lämpade plåtdimensionen är 6 * 2,5 * 0,02 m. Detta ger ett relativt stort materialsvinn då endast en tratt per plåt kan framställas. Plåten väger 2355 kg. M c = kr (per plåt/tratt) Detta ger en kostnad per kilogram på 9 kr/kg Tillverkningskostnad: SMW P c = 80 pence R c ges av: C mp = 1,5 C c = 1,2 C s = 2,7 C ft = 1 R c = 1,5 * 1,2 *2,7 * 1 = 4,86 pence Tillverkningskostnad = 80 * 4,86 = 388,8 pence 6 Dr. Svedensten Per, Sandvik AB 8

20 Tillverkningskostnad: Svetsning Den svetsmetod som valdes var MIG, då den klarar djupa svetsfogar, är vanlig, enkel och billig i förhållande till övriga valbara metoder. På grund av praktiska förutsättningar väljs manuell svetsning vilket ger en arbetshastighet på 0,2 m/min. Svetslängd: 1,064 m Svetstid = 1,064/0,2 = 5,32 min Operatörskostnad: 0,465 pence/s Tillverkningskostnad = 0,465 * 5,32 * 60 = 320 pence Den totala tillverkningskostnaden för bockning och svetsning: 388, = 708,5 pence Då specifika materialpriser i dagens penningvärde har använts ger prisjämförelse med Swift & Booker Process Selection en felaktig helhetsbedömning då materialpriset blir av för stor betydelse i förhållande till tillverkningskostnaden. För att kunna använda uppskattningen av tillverkningskostnader ur den 7 år gamla Process Selection approximerades manganstål till Alloy steel med en materialkostnad på 0,00157 pence/mm 3 enligt boken. Det verkliga priset på manganstål är 11,3 kr/kg och Hardox 550 har ett pris på 9 kr/kg. Då detta förhållande önskas behållas beräknas kvoten mellan dessa och multiplicerar med det tabellerade värdet på 0,00157 pence/mm 3. Detta ger ett värde för Hardox 550 på 0,00125 pence/mm 3. Materialkostnad vid gjutning: M c =V * C mt V = 0,108 * 10 9 mm 3 M c =0,108 * 10 9 * 0,00157 = pence Materialkostnad vid bockning och svetsning: M c =V * C mt V = 2500 * 6000 * 20 = 0,3 *10 3 mm 3 M c = 0,3 *10 3 * 0,00125 = pence 9

21 Jämförelsetabell: Materialkostnader (pence) Tillverkningskostnader (pence) Totala kostnader (pence) Gjutning ,0 89, ,7 Bockning och svetsning ,0 708, ,5 Slutsats: Gjutning är billigare både med avseende på materialkostnader och tillverkningskostnader. Med hänsyn till dessa ekonomiska beräkningar är gjutning den metod att föredra Kostnadsuppskattning av ring Metod 1: gjutning (sand casting) Som metod ett valdes sandgjutning då denna är billig och uppfyllde de krav och förutsättningar som efterfrågades. Då gjutning används som metod valdes manganstål som materialval. Materialkostnad: Materialdata: Kostnad per volym = 0,00157 pence/mm 3 V f = ,694 mm 3 W c = 1,4 V = ,694 * 1,4 = ,95 mm 3 Vilket ger materialkostnaden: M c = ,95 * 0,00157 = ,74 pence Tillverkningskostnad: P c = 20 pence R c ges av: C mp = 1,3 C c = 3,7 C s = 1,5 C ft = 1,2 10

22 R c = 1,3 * 3,7 *1,5 * 1,2 = 8,658 pence Tillverkningskostnad = 20 * 8,658 = 173,16 pence Metod 2: Gjutning + svarvning (sand casting och Computer Numerical Controlled Machining) Som metod ett valdes sandgjutning då denna är billig och uppfyllde de krav och förutsättningar som efterfrågades. Ett stort rör gjuts med rätt dimensioner för att sedan svarvas och uppnå den form som ringen skall ha varefter den kapas av från röret. Nästa ring kan sedan börja svarvas på nytt från det ursprungliga gjutna röret. Då metoden är gjutning och svarvning är manganstål lämpligt som materialval. Materialkostnad: Materialdata: Kostnad per kilogram = 0,00157 kr/kg V f = = ,84 mm 3 W c = 1,2 V = ,84 * 1,2 = ,21 mm 3 Vilket ger materialkostnaden: M c = ,21 * 0,00157 = pence Tillverkningskostnad: Gjutning P c = 20 pence R c ges av: C mp = 1,3 C c = 2,2 C s = 1,5 C ft = 1 R c = 1,3 * 2,2 *1,5 * 1 = 4,29 pence Tillverkningskostnad = 20 * 4,29 = 85,8 pence Tillverkningskostnad: Svarvning P c = 10 pence R c ges av: C mp = 2,5 11

23 C c = 5,7 C s = 1, C ft = 1 R c = 2,5 * 5,7 * 1 * 1 = 14,25 pence Tillverkningskostnad = 10 * 14,25 = 142,5 pence Den totala tillverkningskostnaden för bockning och svetsning: 85, ,5 = 228,3 pence Jämförelsetabell: Materialkostnader (pence) Tillverkningskostnader (pence) Totala kostnader (pence) Gjutning ,74 173, ,9 Gjutning och svarvning ,0 228, ,3 Slutsats: Enligt de ekonomiska uppskattningarna av de totala kostnaderna för material och tillverkning var enbart gjutning billigast. Med hänsyn till dessa ekonomiska beräkningar är gjutning den metod att föredra Val av tillverkningsmetod Då de ekonomiska uppskattningarna är gjorda undersöks tillverkningsmöjligheten hos metoderna och informationen som samlas in är därefter till hjälp vid val av metod. Tratt: Metod 1 Efter samtal med Kenneth Hamberg 7 visade det sig dock att metoden med enbart gjutning inte skulle vara lämplig för ändamålet. Svårigheterna låg i att gjuta en så stor kropp och samtidigt bibehålla en jämn tjocklek på 20 mm över hela detaljen. Toleranserna skulle därmed bli mycket svåra att efterfölja. Gjutning som metod för tillverkning av tratten var därmed tvungen att väljas bort trots det billiga priset. Metod 2 När det gäller tillverkningsbarheten för bockning och svetsning som metod diskuterades detta 7 Hamberg Kenneth, Institutionen Material och Tillverkningsteknik 12

24 tillsammans med Gustav Holmqvist 8. Holmqvist ansåg att denna typ av plåtbearbetning lämpades väl för ändamålet. Hopfogning med svetsning var inte häller något hinder för användandet av metoden. Baserat på denna information valdes metod 2, det vill säga bockning och svetsning som den slutliga tillverkningsmetoden. Ringen: Metod 1 Under konsultation med Kenneth Hamberg framkom att gjutning var en lämplig metod för att framställa ringen. Han såg dock vissa svårigheter i att gjuta den runda formen men ansåg trots detta att gjutning var ett bra alternativ. Metod 2 Gjutning av röret ansågs vara möjligt men storleken skulle kunna innebära problem vid produktion eftersom inte många verkstäder har möjlighet att gjuta i de dimensioner som behövs. Huvudproblemet låg dock i att svarvningen kunde innebära en allt för stor risk då storleken och de stora krafter som skulle uppstå innebär en säkerhetsrisk och ett sämre resultat. Efter diskussion med Hamberg valdes metod 1, det vill säga enbart gjutning som den slutliga tillverkningsmetoden. Denna metod var även tydligt det billigaste alternativet Monteringskostnader För att kunna bilda sig en uppfattning om hur mycket monteringen kommer kosta och vilka monteringsmoment som kostar mest pengar så används monteringskostnadsberäkningar enligt Swift 9. Dessa beräkningar är sedan ett hjälpmedel för att se om några komponenter kan integreras så att pengar kan sparas in på monteringskostnad. Det är dock viktigt att komma ihåg att den här beräkningen inte fungerar så bra på stora komponenter eller komponenter med mycket svetsning om man skall räkna ut den absoluta monteringskostnaden. Metoden kan däremot användas för att jämföra olika monteringsalternativ med varandra och se vilket som kommer vara billigast Tillvägagångssätt för uppskattning av monteringskostnad Monteringskostnaden uppskattades enligt Assembly costing model efter Swift. Denna modell bygger på ekvationen där är kostnaden för en montör mätt i kr/s. Denna faktor sattes till 0,056 kr/s (200 kr/h) enligt uppgifter från föreläsning. Ideal monteringstid sattes till 3s vilket innebär att allting måste multipliceras med 1.5 vilket ger den formel som användes för att räkna ut monteringskostnaden som. 8 Holmqvist Gustav, Institutionen Material och Tillverkningsteknik 9 K.G. Swift & J.D. Booker. (2003). Process Selection, From Design to Manufacture. (2 nd ed.) 13

25 F i formeln är Fitting index och bygger på hur enkelt det är att fästa komponenten. Den består av tre faktorer där beror på hur man sätter fast komponenten t.ex. skruvförband nitförband m.m. kan anta värden mellan 1 och 4. beror på sex olika faktorer som adderas ihop som har med hur enkelt det är att passa in komponenter med varandra. tar hänsyn till om man behöver fästa en extra skruv eller behöver använda någon ytterligare fästmetod. H är Component handling analysis bygger på hur enkel komponenten är att hantera. Den består av tre faktorer där beror på hur tung komponenten är och om man behöver använda både händerna eller till och med vara två stycken som lyfter den. kan anta värden mellan 1 och 3. beror på hur enkelt det är att se åt vilket håll komponenten skall vara (symmetri eller tydlig asymmetri bra). komponenten är och om den t.ex. är varm eller svår att få grepp om. beror på hur känslig Denna metod fungerar ganska bra så länge man inte har för mycket svetsning vid montering. Den tar nämligen inte hänsyn till hur mycket man svetsar varje gång utan antar att all svetsning tar lika lång tid. Detta är mer sant om man har små komponenter, men eftersom ett flertal meter svetsfog krävdes för att montera stenfördelaren så måste hänsyn tas till detta. Enligt information utdelad av Gustav Holmqvist 10 så skall man vid svetsning räkna på en lönekostnad på 300 kr/h (0.084 kr/s). Denna lönekostnad ihop med svetsningstiden ger kostnaden före en svetsfog. För svetsning valdes MIG-svets då denna klarade av djupa svetsfogar. Den var dessutom vanligast av de svetsmetoder som var möjliga att använda. Vid manuellt arbete med MIGsvets så fås en svetshastighet på 0.2 m/min enligt Swift Exempel på monteringskostnadsberäkning I detta exempel monteras hjulen på hjulhållarna (Submontering 1). Först så skall hjulhållaren spännas fast på bordet. Component handling analysis H 10 Holmqvist Gustav, Institutionen Material och Tillverkningsteknik 14

26 valdes till 1.5 eftersom hjulhållarna är tunga och två händer måste användas. sattes till 0.1 då asymmetrin är enkel att se. och Fitting index F =1 och behövs ej. =1 valdes till ett, eftersom hjulhållaren spänns in i hållare. Detta medför att hänsyn till de andra två faktorerna inte behöver tas. Detta ger en total kostnad på Efter detta skall hjulen monteras på hjulhållaren. Component handling analysis H valdes till 1.5 eftersom två händer behövs för att hantera hjulen. valdes till 0.1 då asymmetri framgår tydligt och valdes till 0 då symmetri råder. Fitting index F =0 + + =4.1 valdes till 4 eftersom hjulet fästes med bult (screw fastener). sattes till 0.1 då insättning av hjulet ej sker rakt ovanifrån. De övriga -faktorerna sattes till 0 enligt diagram (t.ex. då det ligger stabilt). Detta gav en total monteringskostnad för hjulet på 15

27 Detta ger en totalmonteringskostnad för submontering1 med alla åtta hjul monterade på varsin hållare Totala monteringskostnader Samma metod som beskrivits ovan och som åskådliggjorts i exemplet användes sedan för att beräkna de andra monteringskostnaderna. Detta gav följande monteringskostnader presenterade i en trädstruktur (se figur 3). Figur 3 Monteringskostnader 7.4 Tillverkningsbarhet För att inte tillverkningskostnaderna skall bli för stora är det viktigt att se över konstruktionen på sina komponenter så att inte formen på dessa gör så att tillverkningspriserna stiger. Det är t.ex. ganska onödigt att ha alltför fina ytor eller allt för snäva toleranser där detta inte behövs. Förutom tillverkningskostnaden kan man även fundera på om man kan minska 16

28 monteringskostnaden. Man kan göra detta genom flera sätt men den billigaste komponenten att montera är den som inte finns. Detta kan göras genom att man integrerar flera komponenter med varandra Tratt Ur tillverkningssynpunkt vållar tratten inga större problem. Den är jämntjock och har en enkel form. Det som är lite oroande är allt spillmaterial som fås vid tillverkning i Hardox 550. Denna plåt säljs endast i plåtar som är 2.5*6 m stora. För att inte få så mycket materialspill kan man gå ned till Hardox 500 då dessa kan fås med en plåtstorlek 2*6m vilket ger mindre materialspill och ändå behålls de viktiga slitegenskaperna som var anledningen till att Hardox 550. Eftersom tratten ej behöver se särskilt snygg ut och funktionen ej påverkas av ytan så behövs inga stora krav sättas på ytfinheten. Detsamma gäller med toleransen som ej behöver vara så pass snäv att den driver upp tillverkningskostnaderna Ringen För att sandgjutningen skall fungera så måste släppningsvinklar införas. Dessa brukar ligga på mellan 1-5 enligt Swift 11. Dessutom skall de skarpa hörnen som finns på drivringen rundas av då detta förhindrar krympsprickor och eliminerar stresskoncentrationer. På ringen är toleransen den faktor som driver upp tillverkningskostnaderna lite. Dock så är en tolerans på 1 mm nödvändig för att montering skall underlättas. Ytfinheten däremot är ingenting som inverkar nämnvärt på funktionen och inga stora krav ställs på denna. För att minska på monteringskostnaderna så kan kuggringen integreras med drivringen och man gjuter dessa två i ett stycke. Detta medför dock extra tillverkningskostnader för drivringen men eftersom du slipper tillverka en extra komponent så kommer du spara pengar både i tillverkningen men även vid montering. Vid integration så är det viktigt att ställa sig tre frågor för att se om man behöver tillverka en komponent kan elimineras eller integreras Rör sig komponenten i förhållande till alla tidigare monterade detaljer? 2. Måste komponenten vara av annat material eller isolerad från alla tidigare monterade detaljer? 3. Måste komponenten vara separat för att inte omöjliggöra montering eller demontering av övriga detaljer? I fallet med kuggringen så är svaret nej på alla tre frågorna vilket gör att komponenten är en kandidat för eliminering eller integration. Eftersom funktionen komponenten utför är nödvändig för hela produktens funktion så är den lämpliga åtgärden att integrera kuggringen med drivringen. 11 K.G. Swift & J.D. Booker. (2003). Process Selection, From Design to Manufacture. (2 nd ed.) 12 Peter Almströn Föreläsning i DFA och Kostnadsanalys,

29 Bilaga 1 18

30 Bilaga 2 19

31 Bilaga 3 20

32 Bilaga 4 21

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist CHALMERS IKOT 2010 7.1 Systemarkitektur Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist Innehåll 7.1.1 Modularisering av produkten m.h.a. flödesschemat...3 7.1.2

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

Stenfördelare till parallella stenkrossar

Stenfördelare till parallella stenkrossar 2010-05-19 Stenfördelare till parallella stenkrossar Integrerad konstruktion och tillverkning Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling Grupp B5 Anton Albinsson 890327 Eric Johansson 810902

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3

Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3 Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3 Grupp C3 Handledare: Daniel Corin Stig Sebastian Marklund 2011-03-01 Sebastian Merino Tobias Jungbark Mattias Larsson Ziad Kairouz 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner Grupp C5 7.1 Systemarkitektur 7.1.1 Träddiagram Träddiagrammet visar gränssnitt för de olika modulerna i produkten SCREEDRY, se figur 1. Figur 1. Träddiagram över SCREEDRY 7.1.2 Modulfunktioner Nedan beskrivs

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur Modularisering och träddiagram över modulernas gränssnitt Vi har delat upp torktumlaren i moduler utefter vårt funktionella diagram. De moduler vi kom fram till

Läs mer

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009 D1 Steg 7 Konstruera konceptet, del 2 0 7.2 Inledning När alla delsystem nu har utformats översiktligt och deras funktioner definierats i detalj är det dags att slutgiltigt dimensionera alla ingående komponenter

Läs mer

Steg 7.2 7.4. 7.2.1 Avgränsningar i detaljkonstruktion

Steg 7.2 7.4. 7.2.1 Avgränsningar i detaljkonstruktion Steg 7.2 7.4 7.2 Detaljkonstruktion Vårt nya koncept utför huvudfunktionen rotation genom elmotor och tryck med hjälp av tryckluft. Fördelen med det sistnämnda är att en stor del av befintlig konstruktion

Läs mer

Innehållsförteckning 2 IKOT

Innehållsförteckning 2 IKOT Inlämning 7.1 IKOT Inlämningsuppgift 7.1 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

7.2 Detaljkonstruktion

7.2 Detaljkonstruktion 7.2 Detaljkonstruktion En CAD-modell av produkten och dess komponenter tas fram för att fastställa design och utformning. Att se en visuell modell är också till hjälp för att upptäcka vissa problem och

Läs mer

Deadline 7.1. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 7.1. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 7.1 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 7. Konstruera koncept 7.1 Systemarkitektur I detta delsteg där konceptet konstrueras skapas en systemarkitektur

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

Deadline 7.2-4. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 7.2-4. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén IKOT TME041 2011-04-11 Produkt och produktionsutveckling Grupp A.4 Deadline 7.2-4 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 7. Konstruera konceptet Inledning

Läs mer

7. Konstruera Koncept

7. Konstruera Koncept 7. Konstruera Koncept 7.1 Systemarkitektur För att bestämma delar i konstruktionen som kommer att utvecklas in-house eller externt skapas nedan funktionsmodeller och ett träddiagram för att se över alla

Läs mer

Skapa systemarkitektur

Skapa systemarkitektur GRUPP A1 Skapa systemarkitektur Rapport D7.1 Andreas Börjesson, Joakim Andersson, Johan Gustafsson, Marcus Gustafsson, Mikael Ahlstedt 2011-03-30 Denna rapport beskriver arbetet med steg 7.1 i projektkursen

Läs mer

DFA2 Design For Assembly

DFA2 Design For Assembly DFA2 Design For Assembly Ämne DFA2 är till för att finna monteringssvårigheterna på produkter som monteras automatiskt. Då produkten är utformad att monteras automatiskt bidrar det till att den blir enkel

Läs mer

Inlämningsuppgift 7 2011-04-17. Chalmers Tekniska Högskola

Inlämningsuppgift 7 2011-04-17. Chalmers Tekniska Högskola 2011-04-17 Chalmers Tekniska Högskola Inlämningsuppgift 7 Integrerad konstruktion & tillverkning, grupp A3 Gruppmedlemmar: Marcus Andersson, Anton Denzler, Jonas Henrikson, Fredrik Holst, Manne Solbreck

Läs mer

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept Emil Larsson MF2011 Systems engineering Skolan för industriell teknik och management Mars 2009 Sammanfattning Efter i tabell

Läs mer

Midjeled till arbetsfordon

Midjeled till arbetsfordon 16 Maj 2011 Handledare: Erik K G Åberg Inst. Produkt- och Produktionsutveckling Midjeled till arbetsfordon Integrerad konstruktion och tillverkning D3 Martin Andersson 780305 Mikael Ingvarsson 890728 Linus

Läs mer

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41I30M Tentamen ges för: Af-ma3, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 januari

Läs mer

Hållfasthetslära. Böjning och vridning av provstav. Laboration 2. Utförs av:

Hållfasthetslära. Böjning och vridning av provstav. Laboration 2. Utförs av: Hållfasthetslära Böjning och vridning av provstav Laboration 2 Utförs av: Habre Henrik Bergman Martin Book Mauritz Edlund Muzammil Kamaly William Sjöström Uppsala 2015 10 08 Innehållsförteckning 0. Förord

Läs mer

Laboration i Maskinelement

Laboration i Maskinelement Laboration i Maskinelement Bilväxellådan Namn: Personnummer: Assistents signatur: Datum: Inledning I den här laborationen ska vi gå lite djupare i ämnet maskinelement och ge oss in på något som förmodligen

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Datum: Detaljnummer:

Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Datum: Detaljnummer: Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Har vi sett till att detaljerna själva visar hur de skall monteras, att formen är tydlig och att de bara går att montera rätt? Har vi standardiserat detaljerna för

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde IKOTTME040 2009 03 01 GruppB6 5 Skapaettvinnandekoncept 5.1 Skapaalternativakonceptmedhögrekundvärde Förattfåutstörstamöjligakundvärdehosproduktenböralternativakoncepttasframsomärbättre änreferenslösningen.ettkonceptärvanligenenskiss,ettdokumentellerenenkelprototyp,somger

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Analys av lyftarm för Sublift. Stefan Erlandsson Stefan Clementz

Analys av lyftarm för Sublift. Stefan Erlandsson Stefan Clementz Analys av lyftarm för Sublift Stefan Erlandsson Stefan Clementz Examensarbete på grundnivå i hållfasthetslära KTH Hållfasthetslära Handledare: Mårten Olsson Juni 2010 Sammanfattning Syftet med rapporten

Läs mer

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 Inledning Produkten

Läs mer

5. Framtagning av ett vinnande koncept

5. Framtagning av ett vinnande koncept 5. Framtagning av ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Tidigare i projektet lokaliserades starka och svaga delsystem.vid utvecklandet av nya lösningar bestämdes att så många starka delsystem

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar Tuna Stålrör AB är en ledande grossist inom ämnesrör, kalldragna rör samt svetsade precisionsstålrör Hög servicenivå kräver resurser. Kapning i stort antal moderna

Läs mer

Svetsning. Svetsförband

Svetsning. Svetsförband Svetsning Svetsförband Svetsning bygger på att materialet som skall hopfogas smälts med hjälp av en varm gaslåga. Ibland smälter man ihop materialet utan att tillföra nytt material, men ofta tillförs material

Läs mer

Uppgifter till KRAFTER

Uppgifter till KRAFTER Uppgifter till KRAFTER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell 1 Innehåll 1 Introduktion till statiken... 3 A-uppgifter...3 2 Krafter... 5 A-uppgifter...5 B-uppgifter...5 3 Moment... 7 A-uppgifter...7 B-uppgifter...9

Läs mer

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY -PELARSKOR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.134 27.8.2013 2 2 Sisällysluettelo: 1 -PELARSKORNAS FUNKTION...3 2 MATERIAL OCH MÅTT...3 2.1 PELARSKORNAS

Läs mer

P R O B L E M

P R O B L E M Tekniska Högskolan i Linköping, IEI /Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära - Dimensioneringmetoder, TMHL09, 2008-08-14 kl 8-12 P R O B L E M med L Ö S N I N G A R Del 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Läs mer

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE BYGGANDE AV STÖRTBÅGE DEFINITIONER Störtbåge En stomme av rör som är monterad med fogar och fastsättningsplattor. Dess syfte är att förhindra att bilen trycks ihop vid en volt eller vid en annan olycka.

Läs mer

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet.

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det. Beprövade produkter utvecklade för säkra och lönsamma transporter. Världsledande produkter. ExTe Fabriks

Läs mer

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL SLITSTARKT STÅL FÖR KRÄVANDE PRODUKTER Slitstarkt Raex-stål är utformat för att klara även de mest krävande förhållanden, där stålkonstruktioner utsätts för nötning och

Läs mer

Åtdragningsmoment - en hel vetenskap...

Åtdragningsmoment - en hel vetenskap... Åtdragningsmoment - en hel vetenskap... 1 Är vi på rätt väg Idag finns det uppskattningsvis 10 000 tillverkare av fästelement runt om i världen. De tillverkar ca 500 000 olika typer av fästelement till

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

SPÄNNARE AUTOMATISK SPÄNNARE FÖR ALLA TUNGA TRANSPORTER. Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det.

SPÄNNARE AUTOMATISK SPÄNNARE FÖR ALLA TUNGA TRANSPORTER. Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det. TU SPÄNNARE AUTOMATISK SPÄNNARE FÖR ALLA TUNGA TRANSPORTER Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det. FLEX INNOVATION OCH DESIGN GER NYA MÖJLIGHETER Automatisk efterspänning Oavsett hur mycket virket

Läs mer

TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p

TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p Umeå Universitet Tillämpad Fysik och Elektronik Per Hallberg Nils Lundgren Johan Pålsson Johan Haake TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p Onsdag 9 januari 2014 Kl 9.00-15.00 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Kurslitteratur

Läs mer

HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid

HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid användning inte går sönder. Detta förutsätter att vi väljer

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3.

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3. Luddborttagning Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg Grupp E3 Jens Ekman 79009 Christoffer Routledge 8700 Ola Karlsson 860426 Axel Brown 860930 Jonny

Läs mer

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), = @ verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall,

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), = @ verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall, Huvudspänningar oc uvudspänningsriktningar n från: Huvudtöjningar oc uvudtöjningsriktningar n från: (S I)n = 0 ) det(s I) =0 ösningsskisser till där S är spänningsmatrisen Tentamen 0i Hållfastetslära för

Läs mer

OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT

OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT WRC System 3 SLÄT YTA FÖR MINIMALT SLITAGE WRC-skruven med sitt koniska huvud skapar en slät, närmast homogen yta med slitplåten, vilket ger ett jämnt slitage av plåten,

Läs mer

Skjuvning och skjuvspänning τ

Skjuvning och skjuvspänning τ 2014-12-02 Skjuvning och skjuvspänning τ Innehållsförteckning: Skjuvspänning Jämförelsespänning Limförband Nitförband Lödförband Svetsförband Skjuvning vid tillverkning Bilagor: Kälsvets, beräkning av

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

PEMA Rullbockar. Rullbockar

PEMA Rullbockar. Rullbockar Rullbockar PEMA Rullbockar Rullbockar är en nödvändighet vid hantering av cylindriska objekt såsom tankar, tryckkärl, vindkrafttorn, stora rör eller liknande vid svetsning, målning, blästring eller montering.

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

4.1 Inventering av olika koncept

4.1 Inventering av olika koncept 1 4.1 Inventering av olika koncept Nedan har vi listat 5 olika koncept som vi har analyserat och jämfört med varandra. Ett av konceptet är Sandviks egna och de andra fyra är tagna ur patentdatabasen esp@cenet

Läs mer

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Institutionen för teknik, fysik och matematik Nils Olander och Herje Westman Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Max: 30 p A-uppgifterna 1-8 besvaras genom att ange det korrekta

Läs mer

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör Indelningsgrunder för rör... 218 enligt DIN 1626... 219 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1629... 220 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1630... 222 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 17121...

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: TM011A Tentamen ges för: Bt3, Af-ma1, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 mars

Läs mer

5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept

5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept 5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept Vid stycke 4.1 visas en lista över resultatet som gruppen fick från det brainstormingmötet som hölls, där gruppen tillsammans föreslog olika sätt som

Läs mer

Monotec gabioner - lösningar som håller

Monotec gabioner - lösningar som håller Inspiration Monteringsanvisning Monotec gabioner - lösningar som håller Få mer inspiration på vår hemsida www.byggros.com under referenser! Systemet Monotec ger ett optimalt resultat Principen med att

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

O-RINGAR INBYGGNAD. O-ringens tvärsnitt, D , F min 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1

O-RINGAR INBYGGNAD. O-ringens tvärsnitt, D , F min 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 O-RINGAR INBYGGNAD O-ringar inbyggnad (SMS 1588) Allmänna anvisningar Principen för funktion är att O-ringen hoptrycks mellan omgivande detaljer och åstadkommer tätning mot dessa, se figur 1 4. O-ringar

Läs mer

Tentamen i tillverkningsteknik

Tentamen i tillverkningsteknik Tentamen i tillverkningsteknik MTGC13 MTGB14 120118 Ansvarig lärare: Leo de Vin Hjälpmedel: Kalkylator Maxpoäng 49p Poäng Betyg 0-24 U 25-33 3 34-41 4 42-49 5 Lycka till! Tentamen Tillverkningsteknik 2012-01-18

Läs mer

UR ETT SÄKRARE PERSPEKTIV

UR ETT SÄKRARE PERSPEKTIV SE UR ETT SÄKRARE PERSPEKTIV ORIGINAL DESIGN PATENT 50 ÅRS GARANTI Viktigast är ur vilket perspektiv vi ser på världen. Det avgör om vi ser den i optimistiska färger och om vi är lyckliga. Huset är vårt

Läs mer

Biomekanik, 5 poäng Jämviktslära

Biomekanik, 5 poäng Jämviktslära Jämvikt Vid jämvikt (ekvilibrium) är en kropp i vila eller i rätlinjig rörelse med konstant hastighet. Jämvikt kräver att: Alla verkande krafter tar ut varandra, Σ F = 0 (translationsjämvikt) Alla verkande

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept

5 Skapa ett vinnande koncept 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Idégenerering Varje gruppmedlem har idégenererat egna koncept som löser huvudfunktionerna innan ett idégenereringsmöte genomfördes. Under idégenereringsmötet presenterades

Läs mer

Lösning: B/a = 2,5 och r/a = 0,1 ger (enl diagram) K t = 2,8 (ca), vilket ger σ max = 2,8 (100/92) 100 = 304 MPa. a B. K t 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,25

Lösning: B/a = 2,5 och r/a = 0,1 ger (enl diagram) K t = 2,8 (ca), vilket ger σ max = 2,8 (100/92) 100 = 304 MPa. a B. K t 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,25 Tekniska Högskolan i Linköping, IEI /Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära - Enkla bärverk TMHL0, 009-03-13 kl LÖSNINGAR DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) 1. Du har en plattstav som utsätts för en

Läs mer

Tentamen i Mekanik II

Tentamen i Mekanik II Institutionen för fysik och astronomi F1Q1W2 Tentamen i Mekanik II 30 maj 2016 Hjälpmedel: Mathematics Handbook, Physics Handbook och miniräknare. Maximalt 5 poäng per uppgift. För betyg 3 krävs godkänd

Läs mer

Fyllningar i räcken. Pendelprov - Motstånd mot tung stöt. Krav för provning och godkännande BALKONFÖRENINGEN METODBESKRIVNING OCH KRAV: BF

Fyllningar i räcken. Pendelprov - Motstånd mot tung stöt. Krav för provning och godkännande BALKONFÖRENINGEN METODBESKRIVNING OCH KRAV: BF BALKONFÖRENINGEN METODBESKRIVNING OCH KRAV: BF 2015-1 Fastställd 2015-02-01 Utgåva 3 Fyllningar i räcken Pendelprov - Motstånd mot tung stöt Krav för provning och godkännande Innehållsförteckning Förord

Läs mer

Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50

Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50 Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50 TECHNI STAGE den lätta, robusta och flexibla scenen. Begreppet att utföra snabba och säkra montage, är TECHNI STAGE den perfekta lösningen där du skapar alla dina teatrala

Läs mer

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut Rostskyddsbeläggning (KTCO) godkänd för korrosivitetsklass C4. Swedish technical approval SC

Läs mer

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-03-24. Inlämning inför deadline 7.1

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-03-24. Inlämning inför deadline 7.1 2010-03-24 Inlämning inför deadline 7.1 IKOT A5 2010-03-02 Innehållsförteckning 7.1 Systemarkitektur... 2 7.1.1 Modularisering av produkten... 2 7.1.2 Träddiagram... 3 7.1.3 Framtagna moduler/delsystem...

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Delrapport Steg 7.1. Integrerad konstruktion och tillverkning. Datum: 29 mars 2011 Grupp: F-3 Handledare: Göran Brännare

Delrapport Steg 7.1. Integrerad konstruktion och tillverkning. Datum: 29 mars 2011 Grupp: F-3 Handledare: Göran Brännare Delrapport Steg 7.1 Integrerad konstruktion och tillverkning Datum: 29 mars 2011 Innehållsförteckning 7.1 Systemarkitektur... 3 7.1.1 Funktionell modellering... 3 7.1.2. Hierarkiskt systemdiagram... 4

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

PM: Design for Manufacturing

PM: Design for Manufacturing PM: Design for Manufacturing I den inledande delen av produktutveckling är det av hög vikt att se till kundens behov, krav och produktens egenskaper samt korrelation mellan dessa aspekter. I det senare

Läs mer

1. Grunder. 2. Framvagn. Teknik Kurs Karting. UAK Karting

1. Grunder. 2. Framvagn. Teknik Kurs Karting. UAK Karting Teknik Kurs Karting 1. Grunder Även om det finns en del likheter mellan en kart och en bil är de ändå väldigt olika. De två största skillnaderna är att en kart inte har några diffar (differentialer eller

Läs mer

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p Tillverkningsmetoder Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 41I34T TGIAL15h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-03-17 Tid: 14:00 18:00 Hjälpmedel: Miniräknare + Formelblad

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg.

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg. Projektnummer Kund Rapportnummer D4.089.00 Lätta karossmoduler TR08-007 Datum Referens Revision 2008-10-27 Registrerad Utfärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Rolf Lundström Open Skillnaden mellan

Läs mer

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda Långsamtgående omrörare En serie med överlägsen prestanda 2 Effektivare omrörning och lägre effektförbrukning Dränkbar omrörning Om jetstrålen får utbredas så långt och obehindrat som möjligt leder det

Läs mer

Fasta förband. Funktion - Hålla fast

Fasta förband. Funktion - Hålla fast KPU207 HT16 Fasta förband 1 Funktion - Hålla fast Indelning - M.a.p. sätt att hålla saan Kraftsaanhållande friktionskrafter verksaa - Skruv-, krymp-, pressförband Formsaanhållande håller ihop m.h.a. geometrisk

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Företagspresentation erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Målsättning Från planering, konstruktion till produktion erbjuder

Läs mer

Välkommen till Familjen PARS!

Välkommen till Familjen PARS! Babak Karimi inköp/it, Bo Karimi BTT, Johan Axelsson vice VD, Stefan Wängermark marknad, Ali Karimi styrelseordförande, Åsa Brovall ACAB, Ulf Liljewern ABL, Sofia Karimi controller, Seppo Laukkanen PREFORM,

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

Tentamen MF1039 DoP Komponenter

Tentamen MF1039 DoP Komponenter Tentamen MF1039 DoP Komponenter 2012 torsdag 15 mars 14-18 Tillåtna hjälpmedel är: Skrivmaterial, Miniräknare, Maskinelement Handbok, SKF-katalog NAMN: Personnummer: Tentamen består av: 25 p A-del 1-6

Läs mer

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING PLATÅKONSOL 9-741-02001/-002 BRUKSANVISNING Safety Solutions Jonsereds AB IG-Joist Hanger-1634 Innehåll Platåkonsol Innehållsförteckning Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontroll av produkter före

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer