Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan"

Transkript

1 2008:99 Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan Antikvarisk kontroll, Kristina Nilén

2

3 Rapport 2008:99 Skarhult slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan Antikvarisk kontroll, Skarhults sn, 1338 Eslövs kommun Skåne län Kristina Nilén

4 Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad Box 134, Stora Torg Kristianstad Tel vx, Fax Lund Box 153, St Larsomr. Byggnad Lund Tel vx, Fax Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:99 ISSN Omslagsfoto: Matsalen har fått ny väggkulör, men för övrigt lämnats i princip oförändrad. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Dnr

5 Skarhults slott invändig renovering och ombyggnad av södra längan Innehåll Sammanfattning av utförda åtgärder 5 Administrativa uppgifter 5 Byggnadshistorik med relevans för ärendet 6 Utförda åtgärder 7 Generella åtgärder 8 Bottenvåning rumsspecifika förändringar 9 Vån 1 trappa upp rumsspecifika förändringar 10 Bilddokumentation före respektive efter renovering 12 Avvikelser från arbetshandlingar och beslut 24 Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 24 Iakttagelser under ombyggnad och renovering 25 Bottenvåning 25 Vån 1 trappa upp 26 Trapptornet 34 Övriga handlingar med relevans för ärendet 35 Bilagor 36

6 Eslövs kommun i Skåne län Situationsplan över Skarhults slott, där huvudbyggnaden markerats med pil.

7 Sammanfattning av utförda åtgärder I samband med generationsskifte har bostadsvåningen i framförallt södra längan på Skarhults slott renoverats och anpassats efter de nya brukarnas behov och önskemål. Renoveringen har även omfattat rum i västra längans södra del. De mer representativa rummen i bottenvåningen har renoverats med stor respekt för befintlig fast inredning, som präglas av en stiliserad historism tillkommen under 1900-talets första hälft. Andra våningen är av mer privat karaktär med sovrum, familjerum och arbetsrum. Här har en del väggar och garderobsinredning från 1900-talet rivits för att åstadkomma en funktionell planlösning. Detta har inneburit ett återuppöppnande av rumsfilen genom hela södra längans andra våning, vilken omnämns av Gustaf Upmark i Svenska slott och herresäten från 1909, och även syns på uppmätningsritningar från Samtliga badrum har renoverats till modern standard. All el har dragits om, varvid befintlig kanalisering i största möjliga mån utnyttjats. Detsamma gäller för byte av stammar och rörledningar. Installationsarbeten har av praktiska skäl även utförts i tredje våningen, varför enstaka rum i detta våningsplan också fått nya ytskikt. Administrativa uppgifter Objekt Skarhults slott Socken Skarhult, nr 1338 Kommun Eslöv Arbetshandlingar , Renovering av Skarhults slott. Ritningar av Karl Westin , Dispensansökan för ombyggnad av interiör på Skarhults slott Länsstyrelsens beslut , dnr , Delbeslut Byggherre/beställare Skarhults gods Arkitekt Karl Westin Entreprenörer Jensens Byggland, Löberöd Egna hantverkare, anställda vid Skarhults gods Antikvarisk kontrollant Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne Byggnadstid dec Slutbesiktning

8 Byggnadshistorik med relevans för ärendet Arbetena har utförts i direkt anslutning till den vårdplan som upprättats för Skarhults slott , i vilket sammanhang även ett inventeringsunderlag sammanställts. För mer ingående beskrivning av hur det såg ut före ombyggnad och renovering hänvisas därför till dessa rapporter. Följande historiska översikt är hämtad ur nämnda inventeringsunderlag, s 34: I den södra längan återfinns anläggningens äldsta byggnadsdelar. Ursprungligen under medeltiden fanns här ev en tornliknande byggnad, vilket de kraftiga källarmurarna skulle kunna tyda på. Senare under medeltiden uppfördes här ett fast hus i två våningar med välvda källare. Denna byggnads västra gavel med dekorativa blinderingar finns ännu bevarad och till beskådande i rum 211. Till detta hus byggdes efter 1500-talets mitt en ny huvudbyggnad i öster. Framåt slutet av 1500-talet påbyggdes den södra längan med en våning. Fram till mitten av 1800-talet, hade den södra längan exteriört haft ett enkelt uttryck i förhållande till den mer utsmyckade huvudbyggnaden i öster. I samband med att Skarhult inrättades som permanent bostad åt den nya ägarfamiljen von Schwerin på 1840-talet, accentuerades även den södra längan, såväl åt borggård som åt söder, med karnap eller burspråk, ny entré, terrasser och balkong samt runda blinderingar. Detta är givetvis ett uttryck för tiden då större bekvämlighet efter nya stilideal eftersträvades. Förändringen blev mest påtaglig interiört. Under 1800-talet var paradvåningen fortfarande förlagd till östra längans andra våning, som var naturligt förbunden med södra längan. Enligt Upmarks beskrivning 1909 hade dåvarande slottsherren sin privatvåning i bottenvåningen mot söder. Stora förändringar i södra längan genomfördes sedan Hans Hugold von Schwerin tog över ägarskapet Då renoverades södra längan i en slags stiliserad historism, med hjälp av arkitekten Torsten Leon Nilsson. Ombyggnaden innebar även att äldre rumssamband med t ex rum i fil delvis gick förlorad. Det är denna ombyggnad som ännu präglar södra längan, även om förändringar i kulörer etc har gjorts. Det fanns vid denna tid även en strävan till historisering av exteriören, vilket föranledde rivning av borggårdsterrassen från 1800-talets andra hälft, förändring av fönster, borttagande av det sena 1800-talets blinderingar. 6

9 Utförda åtgärder Bottenvåningen Skarhults slott, med rumsnumrering enligt Vårdplan Vån 1 trappa upp Skarhults slott, med rumsnumrering enligt Vårdplan

10 Generella åtgärder Golv I förekommande fall är heltäckningsmattor o d borttagna, underliggande brädgolv eller parkettgolv framtagna. Brädgolven har slipats och målats alternativt såpbehandlats. Väggar Bottenvåning: De putsade väggarna i bottenvåningen har senast varit målade med någon typ av organisk strukturfärg, varför traditionell limfärg inte kunde användas överallt. En kompromiss, som gett ett utseendemässigt likvärdigt resultat, har varit att använda sig av oljeemulsionsfärg (limfärg med linolja), sedan befintligt ytskikt skrapats ner. Andra våningen: Stor möda har lagts ner på att ta bort glasfiberväven som satts upp i samband med tidigare renoveringsarbeten. Ytorna har därefter spacklats/putslagats med gipsputs, för att sedan målas med limfärg i brutna kulörer. I särskilt utsatta partier såsom fönsternischer har ytorna först täckts med Microlite väv. Tak Har generellt behandlats som väggar. Fönster De flesta fönsterrutor har försetts med solskyddsfilm. En del fönster i andra våningen har byggts om till kopplade bågar för att enkelt kunna öppnas året runt. Separat innerbåge har då tagits bort. Fönster har generellt målats vita med linoljefärg. På sikt finns det en ambition att förnya de falska blyfönsterna, som har utvändigt påklistrad blyspröjs. I dagsläget kostar detta ca 3000:- kvm (prisuppgift Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik AB). Dörrar Snickerier i framför allt andra våningen har målats med linoljefärg i neutralt grå NCS-S N El och VVS Relationsritningar ska tas fram. All el har dragits om varvid befintlig kanalisering i största möjliga mån utnyttjats. Detsamma gäller VVS. Badrummen har försetts med golvvärme. Stor omsorg har lagts ner på val av el- och VVS-armatur. Befintliga arkitektritade radiatorskydd har bevarats. 8

11 Materialförteckning - Kalkbruk till putslagning (i huvudsak, har inte använts överallt) - Linoljefärg, Uula - Oljeemulsionsfärg, Væg & Loft-maling, kulör Råhvid (vatten, krita, pulvriserad marmor, linolja, titandioxid, hydroxyetyhlcellulosa). Har rollats. - Limfärg, Färg från förr - Emulsionsfärg, Auro Bottenvåning rumsspecifika förändringar Rum 19. Kök Befintlig köksinredning har renoverats. Ytskikten har förnyats. Luckor till skåpsinredning har målats röda, efter inspiration från ursprunglig kulör på luckorna i serveringsrummet. Väggar och tak har vitmålats med emulsionsfärg (naturhartsdispersions väggfärg) av fabrikat Auro. Rum 20. Serveringsrum Ytskikten har förnyats, se generella åtgärder. Fast skåpsinredning intakt bevarad. Dörr mellan kök (19) och serveringsrum har tagits bort. Rum 21. Matsal Ytskikten förnyade, förutom dörrarna. Väggar har målats i kraftig röd kulör, som anpassats efter tavlor som pryder väggarna i rummet. Rum 22. Salong Ytskikten har förnyats, se generella åtgärder. Vitrinskåp platsbyggt i passage mellan salong och matsal. Rum 23. Bibliotek Parkettgolv har tagits fram. Fönsternisch har målats med oljeförstärkt limfärg. Partier mellan takbjälkar har klätts med gips och målats i bruten vit kulör. Fönster har vitmålats. Väggarna i passagen mot rum 25 har klätts med textilmaterial i rött. Den infällda belysningen har bevarats. Dörren till 24 har frilagts från färg och lackats. Rum 24. Trappa Ytskikten har förnyats, se generella åtgärder. Rum 25. Stensalen Ytskikten har förnyats, se generella åtgärder. 9

12 Rum 26. Tambur Mellanvägg och befintlig kapprumsinredning har rivits. Golvet, dels kalksten/dels tegel, har bevarats i befintligt skick. Väggarna har klätts med textilmaterial i grått. Ny anordning med antika kolonner avgränsar nyinredd kapprumsavdelning, utfört i historiserande stil. Rum 27. Gästtoalett Ytskikten har förnyats, ny tapet. Rum 28. Vaktrummet Ytskikten har förnyats, se generella åtgärder. 10 Vån 1 trappa upp rumsspecifika förändringar Rum 107. Sovrum Ursprungligt ombyggnadsförslag reviderat, det tänkta badrummet i rum 107 slogs ihop med toalettutrymme 106, och kunde reduceras i storlek. Därmed slapp man också ny öppning i vägg åt öster, mot rum 108. Rum 110. Sovrum Glasfiberväv på väggar har tagits bort. Stuckatur i fönsternischer har putsats över (bredspackling och Microlite) och finns alltså bevarad under till. Brädgolv har tagits fram. Ytskikten har förnyats, se generella åtgärder. Rum 111. Sovrum Glasfiberväv på väggar har tagits bort. Stuckatur i fönsternisch, se rum 110. Brädgolv har tagits fram. Ytskikten har förnyats, se generella åtgärder. Rummets östra del är så småningom tänkt att tas i anspråk för ny trappa mellan bottenvåning och andra våningen. Västra delen av rummet kommer att nås via återupptagen öppning från rum 115, i sydväst. Rum 112. Korridor Glasfiberväv på väggar och i tak har tagits bort. Brädgolv har tagits fram. Ytskikten har förnyats, se generella åtgärder. Vita väggar och tak, grå snickerier. Rum 113. Badrum Har gått upp i rum 115. Rum 114. Passage Har gått upp i rum 115.

13 Rum 115. Familjerum Har förstorats genom att vägg åt norr tagits bort. 2 st förstärkningsbalkar av järn har kompletterat befintlig tvärgående balk. Har inneburit håltagning i yttermurar (mycket liten). Eftersom det nybildade rummet är en sammanslagning av flera rum, lades nytt golv över hela rumsytan. Ny breda golvplank. Rum 116. Korridor I västra delen finns trappa upp till tredje våningen. Denna har målats i grått. Mynnar i östra delen i det nybildade genomgående arbetsrummet (se beskrivning rum 121). Dörröppning till rum 119 har tagits bort. Ytskikten har förnyats, se generella åtgärder. Vita väggar, grå snickerier. För tak se beskrivning rum 121. Rum 117. Badrum Nytt badrum. Rum 118. Sovrum Glasfiberväv på väggar har tagits bort. Platsbyggda garderober utmed vägg åt öster har tagits bort. Ytskikten har förnyats, se generella åtgärder. Äldre brädgolv har tagits fram, slipats och såpbehandlats. Rum 119. Badrum Nytt badrum. Ny dörröppning åt söder, med återanvänd dörr. Ny vägg åt öster. Dörr åt norr har tagits bort. Rum 120. Nytt badrum, badkar kommer så småningom. Öppen spis i vägg åt norr har bevarats. Brädgolvet har slipats och såpbehandlats. Rum 121. Arbetsrum Vägg åt väster mot korridor 116, östra delen, har rivits. Väggen var från ombyggnaden på 1940-talet. Taket har sänkts ca 5 cm för att utjämna mellan de sammanslagna rumsdelarna, samt för att kunna dra elledningar. För ändamålet har gipsskivor använts, tapetserade med Microlite och vitmålade med limfärg. Befintlig hålkäl har återskapats. Ytskikten har förnyats, se generella åtgärder. Vita väggar, grå snickerier och golv. Rum 122. Passage Har gått upp i arbetsrummet, 121. Rum 123. Garderobsinredning har åtminstone delvis rivits. 11

14 Bilddokumentation före respektive efter renovering Rum 19. Kök före renovering. Alexandra och Carl-Johan von Schwerin i sitt nyrenoverade kök. 12

15 Rum 20. Trappan i serveringsrummet före respektive efter renovering. Skåpsinredningen har bevarats intakt efter ommålning. 13

16 Rum 21. Matsalen före renovering och efter. 14

17 Rum 22. Salongen före renovering 15

18 och efter. 16

19 Rum 23. Biblioteket före renovering och efter. 17

20 Biblioteket efter renovering. 18 Rum 24. Passage mellan bibliotek och Stensalen efter renovering.

21 Rum 25. Stensalen före renovering och efter. 19

22 Stensalen efter renovering. Nyinstallerade strömbrytare i rum 25. Typen har använts i de representativa rummen i bottenvåningen. 20

23 Rum 26. Tambur och kapprum efter renovering. Nyinstallerad strömbrytare på gästtoaletten, rum

24 Rum 111 hade fönsternischer med strukturputs, som nu putsats över. Exempel på ombyggda fönster, t v i korridor 112 där den separata innerbågen ersatts med invändigt påkopplad båge. T h fönster i korridor 116, som också fått extra ruta/båge kopplad på insidan. 22

25 Rum 115, Familjerum, och den återupptagna filen genom södra längan. Nordvästra hörnet av det förstorade rum 115. T v rum 116, korridor i södra längan, efter renovering. T h rum 120 efter renovering samt nyrenoverat badrum innanför. 23

26 Avvikelser från arbetshandlingar och beslut - Färre och mindre badrum i västra längan. - VVS-arbeten och eldragning även i tredje våningen, samt även en del renoveringsarbeten gällande ytskikt. - Taket sänkt i rum 116 och Inledningsvis fanns planer på att ta upp ny öppning mellan serveringsgång och matsal, vilket efter vidare diskussioner aldrig blev utfört. Ett flertal beslut har tagits under arbetets gång, beroende på underliggande ytskikt och framkomna byggnadsdetaljer. Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder Ombyggnaden har gjorts med stor respekt för byggnadsminnets kulturhistoriska värden och med höga ambitioner vad gäller material och metoder. Särskilt i bottenvåningen har stor varsamhet visats även byggnadens tillägg från 1900-talet, i enlighet med de kulturhistoriska värden som definierats i samband med upprättandet av Vårdplan för Skarhults slott Privatbostaden har moderniserats i enlighet med nutida krav på standard och krav på installationer. Försiktig omdisponering av planlösningen i andra våningen har gjorts för att passa den nuvarande brukarfamiljens behov. I viss mån har detta inneburit en återgång till rumsfiler och återbruk av igensatta dörröppningar från 1800-talet. Arbetshandlingarna (ritningsunderlag och arbetsbeskrivningar) har med tanke på renoveringens omfattning varit alltför knapphändiga. 24

27 Iakttagelser under ombyggnad och renovering Bottenvåning Rum 19. Kök (Västra längan) Det sänkta taket tillkom i samband med invändig ombyggnad Här ovanför syns välvt bjälklag mellan I-balkar, troligen från slutet av 1800-talet, en tidstypisk konstruktion som varit vanligt förekommande som förstärkning av bjälklag i större utrymmen, t ex industribyggnader. Rum 20. Serveringsrum Skåpsluckorna konstaterades ursprungligen ha varit målade i engelskt röd kulör. Rum 21. Matsal Fönster var redan vitmålade före renoveringen 2007, men har ursprungligen varit brunmålade på samma sätt som befintliga dörrars ytskikt. På väggytan bakom den stora tavlan åt väster konstaterades att färgtypen var äkta limfärg. Övriga väggytor hade blivit ommålade med någon typ av organisk färg. Rum 28. Vaktrummet Under befintligt vitt färgskikt syntes äldre färgskikt på väggar, bl a beige och ljust röd (se foto nedan). Äldre färgskikt i rum 28. Vaktrummet. 25

28 Matsalen under renovering. Partiet bakom den stora tavlan var målat med äkta limfärg. Rum 111 under renovering. 26 Vån 1 trappa upp Rum 110. Sovrum (Västra längan) Under befintlig plastmatta framkom ett fernissat och lackat brädgolv, smala golvplankor. Sedan glasfiberväven avlägsnats från väggar framkom en igensatt öppning åt söder. Rum 111. Sovrum (Västra längan) Under befintlig heltäckningsmatta framkom ett äldre brädgolv, fernissat och lackat. På väggarna syntes kraftig röda färgspår under glasfiberväv och puts. Igensatt öppning åt norr respektive i sydväst, den senare synlig på ritningar från Det röda ytskiktet var samtidigt med denna öppning.

29 Rum 112. Korridor (Västra längan) Brädgolv framtaget (sedan heltäckningsmatta avlägsnats). Synes vara fernissat och lackat. Sockeln har senast varit grönmålade (ljus kromoxid grön). Väggar: Äldre färgspår i form av ca 50 cm hög (ovan golvsockel) målad svart bröstning. Under till syns ett äldre grått ytskikt utfört med kimrök. Äldre färgspår konstaterades även nertill i fönsternisch, bakom elementet. Understa (dvs äldsta) skiktet var en stänkmålning, varpå flera lager olika färg kunde konstateras. 1. Stänkmålning, limfärg: svart och vita stänk på ljust rödlila botten (caput mortum). Samtidigt låg, målad röd bröstning. 2. Målat med limfärg: ljusgult (guldockra/ljusockra), samtidigt förmodligen mörkgrå/svart bröstning 3. Målat med oljefärg, brun kulör. 4. Spacklat/tunnputsat och övermålat med tjockt vitt färgskikt (strukturfärg). 5. Glasfiberväv, vitmålat. Rum 112, korridor. Sedan befintlig glasfiberväv tagits ner kunde åtskilliga äldre ytskikt dokumenteras. 27

30 Rum 112. Detaljbild fragment av äldre ytskikt. Rum 112, vägg åt väster. Här syntes tydliga spår efter målad bröstning, utförd i grått. 28

31 Numera borttagen dörr mellan f d rum 114 och 112. Rum 113, 114 och 115 I samband med ombyggnaden har murverket till en del frilagts i detta nybildade rum varvid byggnadshistoriskt intressanta iakttagelser dokumenterades. Vägg åt väster: ett parti välbevarat ursprungligt murverk ingående i den västra längans vägg åt väster (f d rum 113) dokumenterades särskilt. Murverket består av rött tegel av formatet 24,5-26 (löp) x 11,5-13 (kopp) cm och är i huvudsak lagt i munkförband. De mycket välbevarade fogarna kan beskrivas som snedfogar. Har varit vitkalkat. I partiet finns en ursprunglig öppning med stickbågigt, dubbelt halvstensvalv (se foto). 96 cm upp från nuvarande golvnivå syns även igenmurade upplag för troligtvis sekundärt golvbjälklag. Bjälkarna har varit ca 30x30 cm och legat med ca 50 cm mellanrum. Elledningar och rörinstallationer höggs in i muren på 1940-talet. Vägg åt öster: Ursprungligt, senmedeltida tegelmurverk har blivit synligt. Har utgjort yttermur i den ursprungliga södra längans västra gavel. Murverket består här av rött tegel av formatet 25 (löp) x (kopp) cm samt snedfogar. Med andra ord snarlikt murverket i västra fasaden. Även här rikligt med spår av kalkavfärgning, bl a ljusröd. 29

32 Närbild tegelmurverk med snedfog i innermur åt väster. Nordvästra hörnet av det i samband med ombyggnaden åt norr utökade rum 115. De röda pilarna pekar på igenmurade upplag för ett tidigare bjälklag. 30

33 Ursprunglig öppning/glugg i västra längans fasad åt väster. Urspårningar till elinstallationerna från 1940-talet går rakt igenom valvbågen. Östra sidan i nischen är sent ommurad. Väggarna i rum 115 hade tidigare (under glasfiberväven) varit målade på puts i senast grönt, dessförinnan gult. I vägg åt väster framkom en intakt bevarad dörröppning med dörrblad på plats fortfarande. Även kalkstenstrappan mellan södra och västra längan fanns bevarad. Öppningen syns på uppmätningsritningen från I taket syns en bärande mittbjälke, som i samband med renoveringen kompletterades. Taket är rörat och putsat. Väggar i öppning (fd 114) åt norr: äldre underliggande färgskikt, brunt och rödbrunt. Rum 117. Badrum Öppningen i vägg åt väster kan vara en ursprunglig öppning i södra längans västgavel. Ursprungligt tegelmurverk i södra längan synligt bakom nedplockat kakel. Tapetrester, blommig 1900-talstapet. Rum 118. Sovrum Ev spår efter igensatt öppning syns i vägg åt norr. Äldre brädgolv framkom under heltäckningsmatta, fernissat och senare brunmålat. Tapetrester. 31

34 Rum 120. Under heltäckningsmatta framkom brädgolv, av smala fernissade och lackade golvplank. Rum 121. Sovrum Under heltäckningsmatta framkom brädgolv, av smala brunmålade golvplank. Återupptäckt dörr till 123 (se beskrivning nedan). Tapetrester. Rum 123. Dressingroom Bakom garderober åt väster kom den igensatta dörröppningen mellan rum 121 och 123 fram. Brunmålade döbattanger fanns fortfarande på plats. Dörren hade samma bruna ytskikt som i matsalen i bottenvåningen. Under till kunde konstateras ljusgrå täckmålning, samt i botten ursprunglig ådringsmålning. I garderob åt öster finns öppningsbar baksida, som öppnas mot trappassage upp till salongen rum 124 och paradvåningen i östra längan. Väggarna i rum 123 har tidigare varit strukturputsade och målade i kraftig gult (guld!), laserande. Blottlagt murverk i rum

35 Rum 117, äldre tapetskikt. Trappassage från rum 123 upp till salongen i östra längan. Rum 123, här återfanns bakom befintlig garderobsinredning den förbyggda dubbeldörren åt väster. 33

36 Trapptornet I valv framför dörringång till östra längans andra våning har flagnande färg skrapats ner, liksom i trapphuset härifrån upp till tredje våningen i södra längan. Härvid har äldre ytskikt i form av en äldre marmoreringsmålning på gråbrun (umbra) limfärgsunderlag framkommit i valvöppningarna, respektive en blågrå limfärg direkt på de putsade väggarna i trapphuset. Väggarna har ännu inte målats eftersom man är osäker på färgtyp. I första hand bör väggarna målas med limfärg. Äldre ytskikt utfört som marmorering i valvet ovanför dörröppningen in till östra längan från trapptornet. 34

37 Övriga handlingar med relevans för ärendet Skarhults slott vårdplan 2007, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:28. Inventering Skarhults slott underlag till vårdplan 2007, Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne, Arkivrapport 2007: Kommentar till dispensansökan för ombyggnad av interiör på Skarhults slott, Regionmuseet Kristianstad Minnesanteckningar från möte, Regionmuseet Kristianstad Minnesanteckningar från möte, Regionmuseet Kristianstad Lund Kristina Nilén 35

38 Bilagor Ombyggnadsritningar av Karl Westin, bottenvåning. 36

39 Ombyggnadsritningar av Karl Westin, våning 1 trappa upp. 37

40 Regionmuseets rapportserie 2008 Kulturmiljö 1. Vä söder om S:ta Gertrud, Vä sn, FU, Jan Kockum, Kv Södra kasern 2 i Kristianstad, Kristianstad, FU, Jan Kockum Gör en kyrka någon skillnad? DK, Åsa Alftberg & Lotta Eriksson, Kärnkraftens fysiska miljöer,förstudie, Henrik Borg, Eslövs medborgarhus, Eslöv, AK, Helena Nilsson och Anna Rabow, Barsebäcks kyrka - installation av nytt värmesystem, Barsebäcks sn, AK, Kristina Nilén, Fjälkestads kyrka - invändig renovering, Fjälkestads sn, AK, Emelie Petersson & Helena Nilsson Krapperups alléer, Brunnby sn, KA, Patrik Olsson, Västra Nöbbelövs kyrka - utvändig renovering etapp 1, V. Nöbbelövs sn, AK, Helena Nilsson och Emelie Petersson, Folkestorps bränneri, Vårdplan, , Henrik Borg & Bengt Spade 11. Glimmingehus - kulturhistorisk värdebeskrivning, Vallby sn, KA, Kristina Nilén, Vikingatida silver från Kiaby, Kiaby sn, Bertil Helgesson, Norra Mellby kyrka, Norra Mellby sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Brönnestad kyrka, Brönnestad sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Södra Björstorps dammar, Brösarps sn, AF, Lotta Eriksson, Bertil Helgesson & Niclas Hansson, Munken 6, Åhus sn, FU+SU, Helén Lilja, Gualöv 61:113. Gualöv sn, AU, Jan Kockum, Stakethandboken att gjuta ett Bromöllastaket, Katarina Olsson & Jimmy Juhlin Alftberg, Jordkällare i Lurebygget, AK, Perstorps sn, Katarina Olsson, Anna på Klinten. BMU, Västra Karups sn, Paul Hansson, Aosehus, Åhus sn, UN, Jan Kockum, S: t Olofs station, S:t Olofs sn, AK, Katarina Olsson, Vårdplan för området kring Pannehuset, Andrarums sn, KA, Anna Rabow och Jimmy Juhlin Alftberg Gravfälten vid Vä, Vä sn, AU, Tony Björk, Öllsjö 7:1, Skepparslöv sn, AU, Anders Edring, Hammar 9:21, Nosaby sn, AU, Anders Edring, Magasinet i Svalöv, Svalövs sn, BMU, Henrik Borg, Träne kyrka, Takrestaurering, Träne sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Uppåkra kyrka, FU, Bertil Helgesson, Osby kyrka - läktarunderbyggnad och ledningsschakt, Osby sn, AK & FU, Lotta Eriksson & Jan Kockum, Vä 2:12 - Väby gård, Vä sn, FU, Catherine Svensson, Bälteberga 1:3, Vårdplan , Ottarps sn, Henrik Borg, Kristina Nilén, Anna Rabow, Bland tobak och textil i Dösjebro, Västra Karaby sn, DK, Henrik Borg, Ignaberga gamla kyrka - invändiga arbeten, Ignaberga sn, AK, Helena Nilsson & Lotta Eriksson, Från Härlöv till Ringelikors, Kristianstad, AU, Tony Björk, Härlöv 50:27 & 50:53, Kristianstad, FU, Jan Kockum, Taktäckning Bondrumsgården, Fågeltofta sn, AK, Helen Carlsson, Allhelgonakyrkan på Ven, omläggning av torntak samt omfogning av tornet, S:t Ibb sn, AK, Anna Ligoura, Kulturreservat i Skåne, KA, Paul Hansson o Patrik Olsson o Johan Dahlén, Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, AK, Emelie Petersson och Anna Rabow, Boplats vid Linderödsåsen, Degeberga 26:3, FU, Helén Lilja, Pegelhuset restaurering av exteriören, Ystad sn, AK, Anna Ligoura och Mia Jungskär, Yngsjö 4:248, Åhus sn, FU, Helene Wilhelmsson, Burlövs gamla kyrka, utvändig renovering, Burlövs sn, AK, Petter Jansson Munkarps kyrka, ut- och invändig renovering, Munkarps sn, AK, Petter Jansson Trekungahuset, Malmö sn, AF, Paul Hansson Maglö, AK, Cecilia Pantzar Hagestad 117:1- förhistoriska boplatslämningar, Löderup sn, FU, Helene Wilhelmson, Harlösa kyrka, Harlösa sn, AK, Anna Rabow, Stehags kyrka-nykyrkan, Stehags sn, FU, Helene Wilhelmson, Önnestads kyrkogårdsmur, AK,Önnestad sn, Helen Carlsson, 2008 Förkortningar: AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation

41 51. Boplatsen vid Valjeviken, Edenryd 16:4 m fl, Ivetofta sn, SU, Tony Björk, Fyra förundersökningar i Kv Carl XI, Åhus, FU, Jan Kockum, 1997, 1999 & Gamlegården Vittskövle, Vittskövle sn, UN, Johan Dahlén, Förstudie till kulturmiljöprogram för Hässleholm, Hässleholms kn, PJ, Henrik Borg och Paul Hansson, Bondrumsgården, Fågeltofta sn,ak, Jimmy Juhlin Alftberg, Mariakyrkan i Båstad - tillgänglighetsanpassning, Båstad sn, AK, Lotta Eriksson, Nämndemansgården på Ven, S:t Ibbs sn, AK, Anna Rabow, Ekestad folketspark, Österslöv sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Båstad kyrkogård, Båstad sn, DK, Lotta Eriksson & Anna Ligoura, Araslöv 1:61, Färlöv sn, FU, Helén Lilja, Projekt Barkåkra, Ängelholms kn, KA, Författare Bertil Helgesson, Mia Jungskär & Cissela Olsson, Per Ols gård/västragård, Ballingstorp 1:9, Kviinge sn, AK, Helen Carlsson, Trapphuskonservering i Tranchellska huset, Landskrona stad, AK, Mia Jungskär, Arkeologi och fjärrvärme - Nymölla till Valjeviken, FU, Anders Edring, Bjersjöholms gamla slott, Bjäresjö sn, AK, Anna Rabow och Mia Jungskär, 2006 samt Nedanbäck 1:2, Glimåkra sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Kulturlager i Tosteberga by, Trolle-Ljungby sn, FU, Tony Björk, Klosterkyrkan i Lund- invändig rening, Lunds stad, AK, Petter Jansson, Klockrent- renovering av kyrkklockor, S:t Nicolai kyrka i Trelleborg, Trelleborgsstad, AK, Petter Jansson, Arilds kapell- golv- och elrenovering, Brunnby socken, AK, Petter Jansson, Ingeborrarpsgården takomläggningen på loglängan, Rya sn, AK, Mia Jungskär, Exteriör renovering av Tåssjö kyrka, Tåssjö sn, AK+MD, Mia Jungskär, Sälshögs Gamlegård utvändig restaurering, Tryde sn, AK, Mia Jungskär, Bergakyrkan i Bjärred,takrenovering, Flädie sn, AK, Petter Jansson, Fjälkinge 206:1, Fjälkinge sn, BMU, Helen Carlsson, Bösarps kyrka, ut- och invändigt, Bösarps sn, AK, Petter Jansson, Taken på Ausås prästgård, Ausås sn, AK, Anna Rabow, Vittskövle slott - vårdplan 2008, Vittskövle sn, Henrik Borg, Jimmy Juhlin Alftberg, Kristina Nilén, Anna Rabow, Heikki Ranta, Boplatsen vid Gringelstad, Köpinge sn, FU, Tony Björk, Sporrakulla gård, Glimåkra sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Södra Björstorp - restaurering av dammar, Brösarps sn, AK, Lotta Eriksson, Tirups kyrka ommålning av kyrkdörrar, Tirups sn, AK, Anna Ligoura och Mia Jungskär, Norra Åsums kyrkogård, Norra Åsums sn, DK, Lotta Eriksson & Anna Ligoura, Jöns Jonsgården, Kattarps sn, AK, Mia Jungskär, Norrviks tobakslada, Rinkaby sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Gårdarna vid Ringelikors, RAÄ 307 & 308, Kristianstad, FU, Tony Björk, Tomelilla Byagård, tak- och fasadarbete, Tomelilla sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Sankta Maria kyrka i Ystad, invändig restaurering, Ystad, AK, Petter Jansson, Borrby kyrka utvändig renovering, Borrby sn, AK, Helen Carlsson, Senpaleolitiskt mossfynd i Östra Grevie, Ö Grevie sn, Besiktning, Helene Wilhelmson, Förhistoriska boplatser inom Vä 2:107, Vä sn, AU, Jan Kockum, Kust & Historia- En fördjupning på bynivå.. Bertil Helgesson, Åsa Jakobsson, Anki Karlsson och Anna Rabow 93. Från Karlshöga till Nämndemansgård, S:t Ibbs sn, DK, Mia Jungskär & Anna Rabow Bromölla 11:98 Gravar och boplatslämningar vid Bromölla, UN, Anders Edring & Thomas Linderoth Horna 3:12 m.fl., Åhus sn, AU2, Helen Lilja Västra Sallerups kyrka utvändig renovering, Västra Sallerups sn, AK, Petter Jansson Torsebro krutbruk, Färlöv sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Borrby kyrka och kapell - restaurering av blyfönster med glasmålningar, Borrby sn, AK, Kristina Nilén, Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan, Skarhults sn, AK, Kristina Nilén, Skarhults slott - omläggning av tak på "Gamla hisslogan", Skarhults sn, AK, Kristina Nilén,

2008:58. Ekestad folketspark. Antikvarisk kontrollrapport, 2008. Jimmy Juhlin Alftberg

2008:58. Ekestad folketspark. Antikvarisk kontrollrapport, 2008. Jimmy Juhlin Alftberg 2008:58 Ekestad folketspark Antikvarisk kontrollrapport, 2008 Jimmy Juhlin Alftberg Rapport 2008:58 Ekestad folketspark - takarbeten Antikvarisk kontrollrapport, 2008 Österslöv socken, 1160 Kristianstad

Läs mer

Fornstugan i Kristianstad

Fornstugan i Kristianstad 2006:20 Fornstugan i Kristianstad Antikvarisk kontrollrapport, 2006 Jimmy Juhlin Alftberg Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2006:20 Fornstugan i Kristianstad - larminstallation

Läs mer

2008:50. Stehags kyrka. Arkeologisk förundersökning, 2006. Helene Wilhelmson

2008:50. Stehags kyrka. Arkeologisk förundersökning, 2006. Helene Wilhelmson 2008:50 Stehags kyrka Arkeologisk förundersökning, 2006 Helene Wilhelmson Rapport 2008:50 Stehags kyrka - nykyrkan Arkeologisk förundersökning, 2006 RAÄ 65 Stehag, 1347 Eslöv Skåne län Helene Wilhelmson

Läs mer

2008:84. Jöns Jonsgården. Antikvarisk kontroll, 2008. Mia Jungskär

2008:84. Jöns Jonsgården. Antikvarisk kontroll, 2008. Mia Jungskär 2008:84 Jöns Jonsgården Antikvarisk kontroll, 2008 Mia Jungskär Rapport 2008:84 Jöns Jonsgården Antikvarisk kontroll, 2008 Signestorp 5 Kattarps socken, nr. 1270 Helsingborgs kommun Skåne län Mia Jungskär

Läs mer

Ilstorps kyrka fönsterarbeten

Ilstorps kyrka fönsterarbeten 2010:30 Ilstorps kyrka fönsterarbeten Antikvarisk medverkan, 2009 2010 Lotta Eriksson Rapport 2010:30 Ilstorps kyrka fönsterarbeten Antikvarisk medverkan, 2009 2010 Ilstorps socken, 1274 Söbo kommun Skåne

Läs mer

2008:42. Pegelhuset. Antikvarisk kontroll, 2005. Anna Ligoura och Mia Jungskär. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2008:42. Pegelhuset. Antikvarisk kontroll, 2005. Anna Ligoura och Mia Jungskär. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2008:42 Pegelhuset Antikvarisk kontroll, 2005 Anna Ligoura och Mia Jungskär Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:42 Pegelhuset - restaurering av exteriören Antikvarisk kontroll,

Läs mer

Helsingborgs konserthus Rökgasfläktar och sprinklerinstallation

Helsingborgs konserthus Rökgasfläktar och sprinklerinstallation 2012:36 xxx Helsingborgs konserthus Rökgasfläktar och sprinklerinstallation Antikvarisk medverkan, 2012 Maria Sträng 2012:36 Helsingborgs konserthus Rökgasfläktar och sprinklerinstallation Antikvarisk

Läs mer

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng 2011:1 Södervidinge kyrka Ny församlingslokal under läktaren, 2010 Maria Sträng Rapport 2011:1 Södervidinge kyrka - ny församlingslokal under läktaren Antikvarisk medverkan, 2010 Fornlämning nr 27 Södervidinge

Läs mer

Kvistofta församlings kyrkor Utrustning för värmesystem

Kvistofta församlings kyrkor Utrustning för värmesystem xxx 2014:12 Kvistofta församlings kyrkor Utrustning för värmesystem Antikvarisk medverkan, 2014 Maria Sträng Rapport 2014:12 Kvistofta församlings kyrkor - utrustning för värmesystem Antikvarisk medverkan,

Läs mer

Larm- och markarbeten vid Hovdala slott

Larm- och markarbeten vid Hovdala slott 2006:4 Larm- och markarbeten vid Hovdala slott Antikvarisk kontrollrapport, 2005 Jimmy Juhlin Alftberg Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2006:4 Larm- och markarbeten vid Hovdala

Läs mer

2007:87. Axatorp gård. Antikvarisk kontroll, 2007. Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2007:87. Axatorp gård. Antikvarisk kontroll, 2007. Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2007:87 Axatorp gård Antikvarisk kontroll, 2007 Emelie Petersson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:87 Axatorp gård - konservering av väggmålning Antikvarisk kontroll, 2007

Läs mer

Taken på Ausås prästgård

Taken på Ausås prästgård 2008:77 Taken på Ausås prästgård Antikvarisk kontroll, 2008 Anna Rabow Rapport 2008:77 Taken på Ausås prästgård Antikvarisk kontroll Ausås socken, 1023 Ängelholms kommun Skåne län Anna Rabow Regionmuseet

Läs mer

Villa Larsbo - fönsterrenovering

Villa Larsbo - fönsterrenovering 2007:53 Villa Larsbo - fönsterrenovering Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:53 Villa Larsbo - fönsterrenovering Antikvarisk

Läs mer

Brönnestad kyrka 2008:14. Brandskydd och elinstallationer Antikvarisk kontrollrapport, 2007-2008. Jimmy Juhlin Alftberg. Regionmuseet Kristianstad

Brönnestad kyrka 2008:14. Brandskydd och elinstallationer Antikvarisk kontrollrapport, 2007-2008. Jimmy Juhlin Alftberg. Regionmuseet Kristianstad 2008:14 Brönnestad kyrka Brandskydd och elinstallationer Antikvarisk kontrollrapport, 2007-2008 Jimmy Juhlin Alftberg Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:14 Brönnestad kyrka

Läs mer

Boplats vid Linderödsåsen, Degeberga 26:3

Boplats vid Linderödsåsen, Degeberga 26:3 2008:41 Boplats vid Linderödsåsen, Degeberga 26:3 Arkeologisk förundersökning, 2008 Helén Lilja Rapport 2008:41 Boplats vid Linderödsåsen - Degeberga 26:3 Arkeologisk förundersökning, 2008 Fornlämningarna

Läs mer

Tranås brydestua. Antikvarisk medverkan, 2011. Jennie Björklund

Tranås brydestua. Antikvarisk medverkan, 2011. Jennie Björklund 2011:33 xxx Tranås brydestua Antikvarisk medverkan, 2011 Jennie Björklund Rapport 2011:33 Tranås brydestua Antikvarisk medverkan, 2011 Tranås Socken, 1128 Tomelilla Kommun Skåne län Jennie Björklund Regionmuseet

Läs mer

2007:85. Gunnestorps mölla. Antikvarisk kontroll, 2007. Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2007:85. Gunnestorps mölla. Antikvarisk kontroll, 2007. Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2007:85 Gunnestorps mölla Antikvarisk kontroll, 2007 Emelie Petersson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:85 Gunnestorps mölla - byte av vingar Antikvarisk kontroll, 2007 Väsby

Läs mer

2011:35. Kälsveds Sigrids. Antikvarisk medverkan, 2011. Jimmy Juhlin Alftberg

2011:35. Kälsveds Sigrids. Antikvarisk medverkan, 2011. Jimmy Juhlin Alftberg 2011:35 Kälsveds Sigrids Antikvarisk medverkan, 2011 Jimmy Juhlin Alftberg Rapport 2011:35 Kälsveds Sigrids Antikvarisk medverkan, 2011 Osby socken, 1102 Osby kommun Skåne län Jimmy Juhlin Alftberg Regionmuseet

Läs mer

Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare

Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare 2011:3 Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare Antikvarisk medverkan 2010 Maria Sträng Rapport 2011:3 Arlövs kyrka - ljussättning och flytt av altare Antikvarisk medverkan Arlövs socken, 1204 Burlövs

Läs mer

Folkestorps bränneri - utvändig brandtrappa

Folkestorps bränneri - utvändig brandtrappa 2009:81 Folkestorps bränneri - utvändig brandtrappa Antikvarisk medverkan, 2009 Helene Stalin Åkesson Rapport 2009:81 Folkestorps bränneri - utvändig brandtrappa Antikvarisk medverkan, 2009 Maglehems

Läs mer

Åkerbergska huset - fönsterrenovering

Åkerbergska huset - fönsterrenovering 2007:52 Åkerbergska huset - fönsterrenovering Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:52 Åkerbergska huset - fönsterrenovering

Läs mer

Billesholms kyrka - renovering av golv

Billesholms kyrka - renovering av golv 2015:23 xxx Billesholms kyrka - renovering av golv Antikvarisk medverkan 2014 Kerstin Börjesson Rapport 2015:23 Billesholms kyrka - renovering av golv Antikvarisk medverkan 2014-2015 Norra Vrams socken,

Läs mer

Helsingborgs rådhus trappräcke i västra trapphallen

Helsingborgs rådhus trappräcke i västra trapphallen xxx 2013:14 Helsingborgs rådhus trappräcke i västra trapphallen Antikvarisk medverkan, 2013 Maria Sträng Rapport 2013:14 Helsingborgs rådhus - trappräcke i västra trapphallen Antikvarisk medverkan, 2013

Läs mer

Ruveröds kvarn -rekonstruktion av dämme och kvarnlucka

Ruveröds kvarn -rekonstruktion av dämme och kvarnlucka 2009:8 Ruveröds kvarn -rekonstruktion av dämme och kvarnlucka Antikvarisk kontroll, 2008 Helene Stalin Åkesson Rapport 2009:8 Ruveröds kvarn -rekonstruktion av dämme och kvarnlucka Antikvarisk kontroll,

Läs mer

Bälteberga Korsvirkeshuset - utvändig renovering

Bälteberga Korsvirkeshuset - utvändig renovering 2010:29 Bälteberga Korsvirkeshuset - utvändig renovering Antikvarisk kontroll, 2008-2009 Kristina Nilén Rapport 2010:29 Bälteberga Korsvirkeshuset - utvändig renovering Antikvarisk kontroll, 2008-2009

Läs mer

Innerstaden 1:14 - Lilla Torg - och Stjärnan 8, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun

Innerstaden 1:14 - Lilla Torg - och Stjärnan 8, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Rapport 2012:78 Innerstaden 1:14 - Lilla Torg - och Stjärnan 8, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning 2012 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 20 Malmö stad Malmö kommun Skåne

Läs mer

Gamlegård, Dagstorp 5:2 -renovering av stallängans södra vägg

Gamlegård, Dagstorp 5:2 -renovering av stallängans södra vägg 2009:41 Gamlegård, Dagstorp 5:2 -renovering av stallängans södra vägg Antikvarisk kontroll, 2009 Helene Stalin Åkesson Rapport 2009:41 Gamlegård Dagstorp 5:2 -renovering av stallängans södra vägg Antikvarisk

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Östanå Pappersbruk - paviljongen

Östanå Pappersbruk - paviljongen 2007:63 Östanå Pappersbruk - paviljongen Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:63 Östanå Pappersbruk - paviljongen Antikvarisk

Läs mer

Krageholms mölla - omfogning av sockeln Antikvarisk kontroll, 2009

Krageholms mölla - omfogning av sockeln Antikvarisk kontroll, 2009 2009:52 Krageholms mölla - omfogning av sockeln Antikvarisk kontroll, 2009 Helene Stalin Åkesson Rapport 2009:52 Krageholms mölla - omfogning av sockeln Antikvarisk kontroll, 2009 Sövestads socken, 1372

Läs mer

Renovering av balkonger på Tranchellska huset

Renovering av balkonger på Tranchellska huset 2009:9 Renovering av balkonger på Tranchellska huset Antikvarisk kontroll, 2008 Mia Jungskär Rapport 2009:9 Renovering av balkonger på Tranchellska huset Antikvarisk kontroll, 2008 Gamla bryggan 19 Landskrona

Läs mer

Sankt Nicolai kyrka i Simrishamn

Sankt Nicolai kyrka i Simrishamn 2005:31 Sankt Nicolai kyrka i Simrishamn Antikvarisk kontrollrapport, 2004-2005 Lotta Eriksson LottaFörfattare Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:31 Sankt Nicolai kyrka i

Läs mer

Sjögatan och Månsgatan i Åhus

Sjögatan och Månsgatan i Åhus Rapport 2011:45 Sjögatan och Månsgatan i Åhus Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Rapport 2011:45 Sjögatan och Månsgatan i Åhus Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Fornlämningsnr: 23 Sjögatan

Läs mer

xxx 2013:9 Tyggården 2 Antikvarisk medverkan, 2012 Helena Rosenberg

xxx 2013:9 Tyggården 2 Antikvarisk medverkan, 2012 Helena Rosenberg xxx 2013:9 Tyggården 2 Antikvarisk medverkan, 2012 Helena Rosenberg Rapport 2013:9 Tyggården 2 - verksamhetsanpassning av lokaler Antikvarisk medverkan, 2012 Kristianstads stadsförsamling, 1077 Kristianstads

Läs mer

Norra Grönby mölla Vingar på plats

Norra Grönby mölla Vingar på plats 2014:47 xxx Norra Grönby mölla Vingar på plats Antikvarisk medverkan, 2014 Helene Stalin Åkesson Rapport 2014:47 Norra Grönby mölla - Vingar på plats Antikvarisk medverkan, 2014 Grönby socken, 1235 Trelleborgs

Läs mer

Glimmebodagården - restaurering av fönster och dörrar

Glimmebodagården - restaurering av fönster och dörrar Glimmebodagården 2009:29 Glimmebodagården - restaurering av fönster och dörrar Antikvarisk kontroll 2008 Helene Stalin Åkesson Rapport 2009:29 Glimmebodagården - restaurering av fönster och dörrar Antikvarisk

Läs mer

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Karina Hammarstrand Dehman Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Östraby kyrka Invändiga restaureringsarbeten

Östraby kyrka Invändiga restaureringsarbeten 2010:70 Östraby kyrka Invändiga restaureringsarbeten Antikvarisk medverkan, 2010 Petter Jansson Rapport 2010:70 Östraby kyrka - invändiga restaureringsarbeten Antikvarisk medverkan Fornlämningsnr: 99

Läs mer

Svampsanering och putslagningar på Perstorps baptistkapell

Svampsanering och putslagningar på Perstorps baptistkapell 2005:69 Svampsanering och putslagningar på Perstorps baptistkapell Antikvarisk kontroll, 2004-2005 Mia Jungskär Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:69 Svampsanering och putslagningar

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Vankiva kyrka - invändig restaurering

Vankiva kyrka - invändig restaurering 2010:77 Vankiva kyrka - invändig restaurering Antikvarisk medverkan, 2010 Heikki Ranta Rapport 2010:77 Vankiva kyrka - invändig restaurering Antikvarisk medverkan, 2010 Vankiva socken, 1137 Hässleholms

Läs mer

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Antikvarisk kontroll vid nvändig förstärkning av brandsäkerhet samt utrymningstrappa, Kavaljersflygeln, Tullgarns slott, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland Eva

Läs mer

Övraby mölla - utvändig renovering samt lyft och lagning av kuggkrans

Övraby mölla - utvändig renovering samt lyft och lagning av kuggkrans 2010:47 Övraby mölla - utvändig renovering samt lyft och lagning av kuggkrans Antikvarisk medverkan, 2010 Ingela Blomén i samarbete med Helene Stalin Åkesson Rapport 2010:47 Övraby mölla - utvändig renovering

Läs mer

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn 2010:46 Antikvarisk kontrollrapport Vaksala kyrka Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Bänkkvarteret efter borttagande av en kyrkbänk Foto:

Läs mer

Burlövs gamla prästgård renovering av källare

Burlövs gamla prästgård renovering av källare Rapport 2011:21 Burlövs gamla prästgård renovering av källare Antikvarisk medverkan Burlövs socken, 1204 Burlövs kommun Skåne län Ingela Blomén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad

Läs mer

Fleninge kyrka - renovering av tornet

Fleninge kyrka - renovering av tornet 2011:13 xxx Fleninge kyrka - renovering av tornet Antikvarisk medverkan, 2010-2011 Maria Sträng Rapport 2011:13 Fleninge kyrka - renovering av tornet Antikvarisk medverkan Fleninge socken, 1221 Helsingborgs

Läs mer

Ruveröds kvarn renovering av kvarn och omryggning av kvarn och bostad

Ruveröds kvarn renovering av kvarn och omryggning av kvarn och bostad Rapport 2012:44 Ruveröds kvarn renovering av kvarn och omryggning av kvarn och bostad Antikvarisk medverkan, 2012 Riseberga socken, 1108 Klippans kommun Skåne län Ingela Blomén Regionmuseet Kristianstad

Läs mer

2005:122. Nämndemansgården. Antikvarisk kontroll, 2005. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2005:122. Nämndemansgården. Antikvarisk kontroll, 2005. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2005:122 Nämndemansgården Antikvarisk kontroll, 2005 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:122 Nämndemansgården - byggnadsvårdsläger, fönster- och dörrestaurering,

Läs mer

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av altare, altarring, korbänksskärmar, Frötuna kyrka, Frötuna socken, Norrtälje kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Heliga Trefaldighetskyrkan - restaurering av fönster

Heliga Trefaldighetskyrkan - restaurering av fönster 2007:11 Heliga Trefaldighetskyrkan - restaurering av fönster Antikvarisk kontrollrapport 2005 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:11 Heliga Trefaldighetskyrkan

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Burlövs gamla prästgård

Burlövs gamla prästgård 2009:79 Burlövs gamla prästgård Antikvarisk kontroll, 2009 Anna Rabow Rapport 2009:79 Burlövs gamla prästgård - utvändig renovering Antikvarisk kontroll, 2009 Burlövs socken, 1204 Burlövs kommun Skåne

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

Wallåkra stenkärlsfabrik

Wallåkra stenkärlsfabrik 2006:39 Wallåkra stenkärlsfabrik Antikvarisk kontroll, 2006 Mattias Burman Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2006:39 Wallåkra stenkärlsfabrik rivande och rekonstruktion av ugn

Läs mer

2008:6. Barsebäcks kyrka. Antikvarisk kontroll, 2007. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2008:6. Barsebäcks kyrka. Antikvarisk kontroll, 2007. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2008:6 Barsebäcks kyrka Antikvarisk kontroll, 2007 Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:6 Barsebäcks kyrka - installation av nytt värmesystem Antikvarisk kontroll,

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Lunds stift - Beslut i stiftsstyrelsen 2012-09-19, dnr 2444-11-12 Proj.id Projektnamn Sökande ekonomisk enhet Total kostnad BESLUT K/Blekinge län 36 378 Bräkne Hoby

Läs mer

Hässleholms filfabrik

Hässleholms filfabrik 2007:1 Hässleholms filfabrik Antikvarisk kontroll, 2005-2006 Henrik Borg Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 1 2 Rapport 2007:1 Hässleholms filfabrik Antikvarisk kontroll, 2005-2006 Hässleholms

Läs mer

Bäckaskog slott L 356

Bäckaskog slott L 356 2007:31 Bäckaskog slott L 356 Antikvarisk kontroll 2006 Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:31 Bäckaskog slott L 356 - renovering av västra längans fasad och

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 2 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka,

Läs mer

Att flytta en gravsten -Torben Billes gravsten i Lunds domkyrka

Att flytta en gravsten -Torben Billes gravsten i Lunds domkyrka 2009:22 Att flytta en gravsten -Torben Billes gravsten i Lunds domkyrka Antikvarisk kontroll, 2008 Petter Jansson Rapport 2009:22 Flytta Gravsten -Torben Billes gravsten i Lunds domkyrka Antikvarisk kontroll,

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Vallkärra kyrka Renovering av fönster och portar

Vallkärra kyrka Renovering av fönster och portar 2012:14 xxx Vallkärra kyrka Renovering av fönster och portar Antikvarisk medverkan 2011 Kerstin Börjesson Rapport 2012:14 Vallkärra kyrka Renovering av fönster och portar Antikvarisk medverkan 2011 Vallkärra

Läs mer

Ribersborgs kallbadhus

Ribersborgs kallbadhus Antikvarisk rapport Ribersborgs kallbadhus INSTALLATION AV LUFTVÄRMEPUMPAR SAMT NY ARMATUR PÅ LANDBRYGGAN Fastigheten Limhamn 10:3 och 11:280 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport

Läs mer

Västra Klagstorp 56:1

Västra Klagstorp 56:1 Rapport 2012:30 Västra Klagstorp 56:1 Västra Klagstorp socken, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson Rapport 2012:30 Västra Klagstorp 56:1 Västra Klagstorp socken, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Vikhög 2:22 Huset som trotsade en rivning och återuppfördes

Vikhög 2:22 Huset som trotsade en rivning och återuppfördes 2012:56 Vikhög 2:22 Huset som trotsade en rivning och återuppfördes Byggnadsdokumentation, 2011-2012 Helene Stalin Åkesson Rapport 2012:56 Vikhög 2:22 - Huset som trotsade en rivning och - återuppfördes

Läs mer

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Färlöv 19:3, Färlövs socken

Läs mer

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av klockstapel, Odensala kyrka, Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:30 2 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering

Läs mer

Fjärrvärme i Vallgatan, Gamla Skeppsbron och Snidaregatan i Åhus

Fjärrvärme i Vallgatan, Gamla Skeppsbron och Snidaregatan i Åhus Rapport 2012:21 Fjärrvärme i Vallgatan, Gamla Skeppsbron och Snidaregatan i Åhus Arkeologisk förundersökning 2012 Christer Carlsson Rapport 2012:21 Fjärrvärme i Vallgatan, Gamla Skeppsbron och Snidaregatan

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Järnvägen 1:1, Malmö

Järnvägen 1:1, Malmö Rapport 2011:12 Järnvägen 1:1, Malmö Arkeologisk förundersökning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:12 Järnvägen 1:1, Malmö Arkeologisk förundersökning 2011 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 20 Malmö stad Malmö

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

Häglinge kyrka - mögelsanering, etapp I

Häglinge kyrka - mögelsanering, etapp I 2014:44 xxx Häglinge kyrka - mögelsanering, etapp I Antikvarisk medverkan 2014 Petter Jansson Rapport 2014:44 Häglinge kyrka - mögelsanering etapp I Antikvarisk medverkan, 2014 Häglinge, 1062 Hässleholm

Läs mer

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2005:101 Citadellet och Gråen 2005 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:101 Citadellet och Gråen - motivtext för skyddsföreskrifter 2005 Landskrona kommun Skåne

Läs mer

Övedskloster - fasadrenovering Gamla skolhuset

Övedskloster - fasadrenovering Gamla skolhuset 2009:89 Övedskloster - fasadrenovering Gamla skolhuset Antikvarisk kontroll, 2009 Kristina Nilén Rapport 2009:89 Övedskloster - fasadrenovering Gamla skolhuset Antikvarisk kontroll, 2009 Dnr L12.20-233-09

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län Nässjö stadshus Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:26 Margaretha

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Wira bruk Rapport 2014:38 Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla

Läs mer

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02 Glädjen 15, Lund Antikvarisk rapport 2011 Carita Eskeröd Kulturen, Lund 2011 Carita Eskeröd Glädjen 15, Sankt Petri Kyrkogata 3, Lund. Rapport efter antikvarisk medverkan

Läs mer