Förslag till NATIONELL TRANSPORTPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021"

Transkript

1 Förslag till NATIONELL TRANSPORTPLAN Helsingborg 23 september 2009 Katarina Norén, Planeringsdirektör, Banverket 1 Den nationella transportplanen handlar om Tillväxt Fler jobb i fler och växande regioner Samhällsnytta Ökat samspel mellan olika aktörer ger ökade möjligheter för såväl individen som samhället i stort Klimateffektivitet Minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet 2

2 Trafikslagsövergripande statlig ram 417 mdr varav 395 mdr anslagsmedel och 22 mdr lånemedel Drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och 136 mdr rekonstruktion av vägar och statlig medfinansiering till enskilda vägar Drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet 64 mdr Åtgärder för utveckling av statliga vägar och statliga järnvägar, 217 mdr slussar och farleder, räntor och amorteringar m.m. (samt) (inklusive) ramar för länsplaner (33,1) Summa trafikslagsövergripande statlig ram för planeringsperioden 417 mdr 3 Tillkommande medel genom medfinansiering Banverket och Sjöfartsverket mnkr Typ av medfinansiering -15% 0 +15% Kommun/privata intressenter Brukaravgifter Trängselskatt Brukaravgifter/Trängselskatt Summa Vägverket mnkr Typ av medfinansiering -15% 0 +15% Kommun/privata intressenter Brukaravgifter Trängselskatt Brukaravgifter/Trängselskatt Summa Medfinansiering utöver statlig ram Ovanstående tabell beskriver situationen i juni 2009, arbetet med medfinansiering kommer att bedrivas kontinuerligt. Förslag per

3 Nyheter med Nationell plan EN samlad plan Trafikslagsövergripande utgångspunkt Fyrstegsprincipen använd genomgående i arbetet Successiva anläggningskalkyler och samordnade samhällsekonomiska bedömningar för investeringsobjekten Enhetligt arbetssätt för att samla in behov (regional o nationell systemanalys) Kontinuerlig dialog och öppenhet under hela planarbetet Medfinansiering för ett stort antal investeringar Helt ny modell för Miljökonsekvensbedömning (MKB) 5 Nyheter med Nationell plan Tydliga samordnade servicenivåer för drift och underhåll Fördubbling av banavgiften samt banavgift för ERTMS Strategiskt nät och centrala omlastningspunkter för godstransporter Nationellt prioriterat nät för kollektivtrafik 6

4 Godsflöden från marknaderna i nordligaste Europa

5 Bottniska korridoren EU:s traditionella centrum (Paris, London, Hamburg, München, Milano) med 46 % av den ekonomiska omsättningen håller på att utvidgas Köpenhamn, Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo är en viktig del i denna utveckling

6 Trans-European Transport Network och EU:s prioriterade projekt i Sverige och våra grannländer

7 Baltic core network EU-prioriterade projekt

8 Strategiska stråk och centrala noder för långväga gods H Utpekat huvudvägnät (HVN-1) Utpekat strategiskt järnvägsnät Centrala hamnar Centrala flygplatser för flygfrakt Centrala kombiterminaler är 80 % av det prioriterade nätet tillgängligt för funktionshindrade Järnvägen utgör stommen och fortsatt utveckling sker främst genom busstrafik Mälardalen, Västra Götaland och Skåne står för 85 % av kollektivtrafiken Väg ex Skåne Järnväg

9 Förväntade bidrag för ökad tillväxt Regional tillväxt och utveckling i hela landet Utveckling av näringsliv Förstorade arbetsmarknadsregioner Bättre fungerande arbetspendling Förbättrade möjligheter att ta sig till och från flygplatser 17 Kronor per resa Var i landet får resenärerna ökad tillgänglighet? Kronor per kommun

10 Några effekter (av nat plan) Trafiken ökar, spår snabbast (för både person och gods) Investeringarna är lönsamma - nytillkomna objekt ca 1,0 - bundna ca 0, men mkt nyttor som inte fångas - åtgärdsområdena i snitt ung lika lönsamma som nyinvesteringarna - tillkommande i +15% ca 0,2 - inga nya objekt i -15% Ytterligare tillväxtnyttor (Samlok) 6 procent i två fall Tillgänglighetsvinster dominerar på väg följt av TS, på jvg av emissioner Några effekter (av nat plan), forts Störst nyttor kring storstäderna Regionförstoring stöds, för koll tydligast i södra Sverige, för bil i Sthlm/Mälardalen (minst) 50 färre dödade per år Koldioxid år 2020 Minskade koldioxidutsläpp EET-styrmedel Investeringar varav: väg (pb och lätt lb) jvg (tung lb och sjöfart) Åtgärdsområden Sektor Drift och underhåll Milj ton -5-0,01 +0,1-0,1-0,01? -0,4

11 Förväntade effekter för samhällsnytta Kortare restider Snabbare och mer flexibla godstransporter Bättre tillgänglighet i storstadsregionerna Förbättrad punktlighet för tågtrafiken Minskad trängsel på vägar Utökad och förbättrad kollektivtrafik Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Färre skadade och dödade och Säkrare trafikmiljöer för barn Färre bullerstörda 21 Dödade Svårt skadade Investeringar i namngivna objekt järnväg 0,5 16 -väg 9 59 Åtgärdsområden järnväg 20 Ej bedömt -väg, varav: Mötesseparering Sidoområdesåtgärder 1,5 Ej bedömt ATK fasta[1] Viltstängsel Rastplatser Summa 4 Ej bedömt Ej bedömt

12 Färdmedel 2020 utan plan förändring ramnivå förändring +15% nivå Flyg 3,3-1,0% -1,3% Gång och cykel[1] 4,2-0,5% -0,6% Bil 90,0 1,3% 1,5% Spårtrafik 19,3 4,1% 4,9% Buss 10,7-0,5% -0,7% Totalt transportarbete 127,5 1,4% 1,7% Samhällsekonomisk nytta De namngivna objekten i planen är i genomsnitt samhällsekonomiskt lönsamma För de namngivna objekt som trafikverken föreslår utöver pågående projekt och närtidssatsningen i planen ges två kronor tillbaka för varje satsad krona. (NNK=1) Åtgärdsområden (ej namngivna) för trimning och effektivisering, för tillväxt och klimat samt miljöåtgärder förväntas ge mycket hög samhällsekonomisk lönsamhet och/eller hög måluppfyllelse. 24

13 Samhällsekonomisk nytta För drift och underhåll har samhällsekonomiska analyser bland annat använts vid utformning underhållsstrategier och vid beräkning av medel för riskförebyggande åtgärder på grund av klimatförändringar (4,5 mdkr). En samlad effektbedömning för förslag till nationell plan och länsplanerna lämnas till regeringen 15 december. 25 Förväntade klimateffekter Bidrag från styrmedel - stora effekter - Ekonomiska och juridiska styrmedel samt teknikutveckling är de mest effektiva verktygen för minska utsläppen - Koldioxidutsläppen bedöms minska framförallt på grund av styrmedlen - Full effekt av styrmedel kräver tillräcklig kapacitet i infrastrukturen Bidrag från planen - begränsade effekter - Namngivna investeringar - Drift och underhåll - Sektors- och åtgärdsområden stor potential, ej beräknad 26

14 Översikt över koldioxidutsläpp från olika anslagsområden. Typ av åtgärd CO2/År Kommentar Investeringar 0 Mton Ca ton/år Drift och underhåll -0,4 Mton Sektorsåtgärder - Osäkra beräkningar p g a långa effektkedjor samt insatser från andra aktörer. Potentialen bedöms grovt ligga kring ca 1 Mton. Åtgärdsområden - Cykel och hastighetsövervakning, ca ton/år vardera. Potential för kollektivtrafikåtgärder och anslutningar till godsterminaler mm har ej beräknats TOTALT: -0,4 Mton 27 Översikt över koldioxidutsläpp från olika anslagsområden. Drift och underhåll CO 2 /År Belysning (väg) -0,18 Mton Kallare asfalt -0,02 Mton Vinterdrift (väg) -0,003 Mton Energibesparing (jvg) -0,24 Mton TOTALT: (avrundat) -0,4 Mton Investeringar CO 2 /År Järnväg -0,1 Mton Väg 0,12 Mton Sjöfart -0,02 Mton Totalt 0 Mton* * (avrundat -0,015 Mton) 28

15 Processen arbetssätt Trafikslagsövergripande Fyra trafikverk har arbetat tillsammans med en gemensam plan. Öppen process Nödvändig och transparent samverkan och kontinuerlig dialog med regionala planupprättare, näringslivet och andra viktiga aktörer a) i arbetet med planen b) fortsätter i den årliga planeringen 29 Översiktlig beskrivning av arbetssättet Infrastrukturproposition (riksdag) Direktiv (regering) Önskvärda funktioner i transportsystemet Brister och förbättringsmöjligheter Länens prioriteringar (regionala systemanalyser) Kundprogram Åtgärdsval Effekter i Transportsystemet och i samhället 30

16 Vägledande i planeringen Drift och underhåll mycket högt prioriterat Hög prioritet av åtgärdsområden som ger stor nytta och hög måluppfyllelse Stor närtidssatsning i början av planperioden Medel avsatta för tillkommande behov för att möta förändrad efterfrågan i framtiden Fyrstegspricipen 31 Fyrstegsprincipen ett förhållningssätt 1. Åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt transportnät 3. Transportnätsförbättringar och mindre ombyggnadsåtgärder 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 32

17 Val av åtgärder för en önskvärd funktion Steg 1 Drift och underhåll x Mindre åtgärder 4-stegsprincipen Sektorsåtgärder Namngivna invest Steg 2 x x Steg 3 x Steg 4 x Åtgärdsmix (paket) 33 Drift och underhåll: 200 mdkr Planeringsram för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet , miljarder kronor Drift, underhåll och bärighet i vägnätet 136,0 varav: Bärighet 14,8 Drift och underhåll 110,2 Statlig medfinansiering enskilda vägar 11,0 Drift och underhåll i järnvägsnätet 64,0 varav: Drift och underhåll 60,7 Lånefinansierade reinvesteringar 3,3 Summa anslag 200,0 Banavgifter drift och underhåll järnvägsnätet 15,6 Total satsning för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet 215,6

18 Drift och underhåll Drift och underhåll med fokus på nytta för användarna Leveranskvalitet för resenärer och transportköpare Hela planperioden, Förslag till särskilda satsningar: Medel per år, miljoner kronor miljoner kronor Förbättrad leveranskvalitet storstäder Förbättrad leveranskvalitet större stråk Förbättrad leveranskvalitet banor för övrig viktig gods- och resandetrafik Förbättrad robusthet Förbättrad miljö genom drift och underhåll Ökat underhållsbehov genom mer trafik1) Summa Finansering av föreslagna satsningar: Ökning av banavgifter genom mer trafik Höjning av banavgiftger Finansieras genom omfördelning inom nuvarande ram samt genom effektiviseringsåtgärder ) Det ökade underhållsbehovet uppstår successivt i takt med ökad trafik

19 Leveranskvaliteter för vägar och järnvägar Bas + ++ Framkomlighet/ Punktlighet Väg och järnväg ska vara tillgängliga året runt. Restriktioner för tung trafik kan förkomma vissa perioder (t.ex. tjällossning, lövhalka Väg och järnväg ska vara tillgängliga året runt. Mindre avvikelser i den förväntade transporttiden kan förekomma Väg och järnväg ska vara tillgängliga året runt. Mindre avvikelser i den förväntade transporttiden ska vara ringa Robusthet Återställningsförmåga och vissa omledningsmöjligheter ska finnas Återställningsförmåga och vissa omledningsmöjligheter ska vara goda Återställningsförmåga och vissa omledningsmöjligheter ska vara utmärkta Trafik- och trafikant information Det ska finns tillräcklig information (om normalläge, störningar, prognoser och alternativa förslag) för att fatta beslut som berör resan/transporten Det ska finns god information (om normalläge, störningar, prognoser och alternativa förslag) för att fatta beslut som berör resan/transporten Det ska finns mycket god information (om normalläge, störningar, prognoser och alternativa förslag) för att fatta beslut som berör resan/transporten Bekvämlighet Resan ska vara genomförbar Resan ska upplevas som behaglig Resan ska som behaglig och mervärden finns (t.ex. rastplatser, stationsservice) Säkerhet Transporten/resan ska kunna genomföras säkert Transporten/resan ska kunna genomföras med hög säkerhet och människor kan med tillförsikt vistas vid och kring väg- och järnvägsnätet Transporten/resan ska kunna genomföras med högsta säkerhet och människor kan med mycket stor tillförsikt vistas vid och kring väg- och järnvägsnätet Användbarhet Alla som vill resa ska kunna göra det - Mål för leveranskvalitet järnvägsnätet, exempel: Framkomlighet / Punktlighet Bas + ++ Ankomstpunktlighet 88% 90% 96% Tågförseningstimmar orsakade av fel i järvägsanläggningarna i relation till miljoner producerade tågkilometer

20 - Mål för leveranskvalitet vägnätet: Framkomlighet/ punktlighet Framkomlighet för lätt trafik och "dispenstrafik" (mjölkbil, brandkår mm) året runt Bas % 99% 99% Restiden ska inte överstiga mer än 15 minuter från förväntad restid. - 70% nöjda trafikanter 80% nöjda trafikanter Restriktioner för tung trafik (vikt, höjd, bredd) Ska minska Ska minska Ska ej förekomma Bantyper Leveranskvalitet 2008 jämfört med mål 2021 Framkomlighet/ Punktlighet Robusthet Trafik- och trafikant information Bekvämlighet Säkerhet Användbarhet Storstadsområden Bas Större sammanhängande stråk Bas Övr. vikigt gods- och resandetrafik Bas Mindre trafik Bas + Bas Bas ++ Bas Ringa eller ingen trafik Bas Bas Bas Bas ++ Bas

21 Vägtyper Leveranskvalitet 2008 jämfört med mål 2021 Framkomlighet/ Punktlighet Robusthet Trafik- och trafikant information Säkerhet Bekvämlighet Användbarhet Storstadsområden Övr. nationella stamvägar + anslutningsvägar med genomsnittlig årsdygnstrafik högre än 8000 fordon Bas Bas Utpekade pendlings- och servicevägar inkl. viktiga vägar för kollektivtrafiken Bas Övr. för näringslivet utpekade viktiga vägar + + Bas + + Bas Landsbygdsvägar och enskilda vägar Bas Bas Bas Bas Bas Bas Exempel på avvägningar investeringar Åtgärdsområden Namngivna objekt - Åtgärder för trimning och effektivisering av transportsystemet för tillväxt och klimat samt miljöinvesteringar, ger stor nytta och hög måluppfyllelse. De har prioriterats högre än nya namngivna objekt. Samhällsekonomisk effektivitet (NNK) Andra nyttor/onyttor - NNK viktigt i prioriteringen, men om andra effekter har bedömts vara betydande har dessa vägts in. 42

22 Utvecklingsram i Nationell plan Ram för Nationell plan Pågående projekt (byggstart ska ha skett 2009 eller tidigare) Närtidssatsningen (investeringar startade ) Nyckelinvesteringar för jobb och tillväxt (särskilt utpekade) Sektorsuppgifter FUD Räntor och amorteringar på lånefinansierade investeringar under planperioden inkl. produktionskostnad Räntor och amorteringar på lånefinansierade investeringar före planperioden samt hyra för Botniabanan ERTMS korridor B (2,2 mdr finansieras med brukaravgifter) Medfinansiering drift flygplatser Statlig medfinansiering (statsbidrag) för investering i kollektivtrafikanläggningar inkl. återstående medfinansiering av spårfordon från föregående period Återbetalning av förskotteringar Summa medel för nya prioriteringar 183,9 mdr 23,9 mdr 24,1 mdr 13,2 mdr 8,6 mdr 3,8 mdr 26,4 mdr 18,4 mdr 0,0 mdr 1,0 mdr 4,7 mdr 1,1 mdr 58,7 mdr 43 Medel för nya prioriteringar i given ram Medel för nya namngivna investeringar (väg 12,2 / järnväg/sjö 9,1) Tillkommande behov och riskreserv (väg 4,5 / järnväg 4,5) Miljöinvesteringar (väg 3,6 / järnväg 1,5) Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, väg Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, järnväg* Summa medel för prioriteringar 21,3 mdr 9,0 mdr 5,1 mdr 9,0 mdr 14,3 mdr 58,7 mdr * Ej relevant för Luftfart och Sjöfart 44

23 Medel för prioriteringar vid ram -15 % Ovanstående volymer i ramnivå 0 om 37,4 mdr för ej namngivna objekt minskas med 1,8 mdr 35,6 mdr Summa medel för prioriteringar 35,6 mdr * Ej relevant för Luftfart och Sjöfart 45 Medel för prioriteringar vid ram +15 % Medel för nya namngivna investeringar (väg 22,7 / järnväg/sjö 20,6) Tillkommande behov och riskreserv (väg 5,6 / järnväg/sjö 4,5) Miljöinvesteringar (väg 3,6 / järnväg 1,5) Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, väg Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, järnväg* Summa medel för prioriteringar 43,3 mdr 10,1 mdr 5,1 mdr 9,0 mdr 14,3 mdr 81,8 mdr * Ej relevant för Luftfart och Sjöfart 46

24 Avtal och avsiktsförklaringar Skåne Ängelholm Maria, dubbelspårsutbyggnad Avsiktsförklaring Skåne län Södertunneln Helsingborg Avsiktsförklaring Skåne län Flackarp Arlöv utbyggnad till flerspår Avtal Skåne län Malmö Fosieby - Trelleborg Hastighetsanpassning Avsiktsförklaring Skåne län (160km/h), mötesstationer E6.20 trpl Spillepengen Avsiktsförklaring Skåne län E22 trpl Ideon Avsiktsförklaring Skåne län E4 infart Helsingborgs hamn Avsiktsförklaring Skåne län Infart/Ringled Trelleborg Viljeyttring. Avsiktsförklaring/avtal saknas Skåne län E6 trpl Lomma Avsiktsförklaring/avtal saknas Skåne län E22 Fjälkinge Gualöv, etapp 6 Avsiktsförklaring/avtal saknas Skåne län E22 Hurva Vä, etapp Linderöd Vä Avsiktsförklaring/avtal saknas Skåne län Sektorsverksamhet (8,6 mdkr) Miljoner kronor Samverkan med aktörer Kunskap och expertstöd Forskning, utveckling o demonstration (FUD) Summa Hållbar samhällsutveckling Effektiva personresor Effektiva godstransporter Annan verksamhet (t.ex. Järnvägsmuseet och väg- och trafikdata) Summa

25 Miljöinvesteringar (5,1 mdr) Buller (1,4 mdr) Landskap (1,3 mdr) Vatten (1,0 mdr) Förorenad mark (0,6 mdr) Tätortsmiljöer (0,8 mdr) 49 Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat (23,35 mdkr) Åtgärder för att öka andelen cykelresor (950 mnkr) att öka kollektivresandet (2970 mnkr) ett transportsystem som är säkert att färdas och vistas i (4980 mnkr) en förstärkt kraftförsörjning till järnväg (5600 mnkr) en ökad samordning av näringslivets gods- och varutransporter mellan olika transportslag (1000 mnkr) att öka kapaciteten och kvaliteten (7850 mnkr) 50

26 Prioritering över tid Ej namngivna investeringar mnkr Trafikslag Åtgärd Kostnad Nationell plan Järnväg Tot fördela Väg Tot fördela Järnväg/väg Tot fördelning Järnväg/väg Tot andel fördelning 12% 19% 33% 36% 100% Järnväg/väg Miljöåtgärder Järnväg/väg Järnväg/väg Trimning, effektivisering, klimat Tillkommande behov/ riskreserv Prioriteringskriterier nyinvesteringar Uppfyllelse av de transportpolitiska målen Utgångspunkter i infrastrukturpropositionen Anpassning till budgetrestriktioner Fyrstegsprincipen Prioritet i regionala systemanalyser Samhällsekonomisk lönsamhet/samlad effektbedömning Medfinansiering (allt annat lika) 52

27 53 Frågor för fortsatt diskussion Konsekvenser av höjd banavgift på efterfrågan och kapacitetsutnyttjande Hur ta ut banavgift för investeringar (ERTMS m fl) Hur föra den fortlöpande dialogen om åtgärdsområden ( potter ) Hur hantera fortsatta medfinansieringsdiskussioner Koordinering med länsplaner för regional infrastruktur Hur vidareutveckla ett nära samarbete med regioner och kommuner Hur komma ytterligare ett steg för att underlätta intermodala transporter Fortsatt utveckling av samhällsekonomiska modeller Höghastighetsjärnvägar - beredskap för olika scenarior Konkurrensutsättning av persontrafiken - förberedelser 54

28 55 56

29 57 58

30 59 60

31 61 Avtal och avsiktsförklaringar Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten Sundvalls hamn, Tunadalsspåret Avsiktsförklaring Västernorrlands län E4 Sundsvall Avtal Västernorrlands län E4 Örnsköldsvik Avsiktsförklaring Västernorrlands län Förbifart Härnösand Avsiktsförklaring/avtal saknas Västernorrlands län E45 förbifart Sveg Avsiktsförklaring/avtal saknas Jämtlands län E4 Skellefteå Avsiktsförklaring/avtal saknas Västerbottens län E4/E12 Umeå Avtal Västerbottens län Kirunaprojektet ny järnväg förbi Avtal Norrbottens län Kiruna E4 Boviken Rosvik Viljeyttring, avsiktsförklaring/avtal saknas Norrbottens län E10 Kiruna Avsiktsförklaring Norrbottens län 62

32 Avtal och avsiktsförklaringar Dalarna och Gävleborg Uppsala-Borlänge hastighetshöjande åtgärder Avsiktsförklaring Dalarnas län Rv45/70 genom Mora Avsiktsförklaring Dalarnas län Rv 50 genom Ludvika Avsiktsförklaring Dalarnas län Rv70 trpl Smedjebacksvägen Avsiktsförklaring/avtal saknas Dalarnas län Rv70 Korsning Smedjebacksvägen Gyllenhemsvägen Avsiktsförklaring/avtal saknas Dalarnas län Gävle Hamn ny spåranslutning, Avsiktsförklaring Gävleborgs län inkl. elektrifiering av befintlig linje Farled till Gävle Avsiktsförklaring Gävleborgs län Avtal och avsiktsförklaringar Stockholm, Gotland, Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland Citybanan Avtal Stockholms län Station Vega Avsiktsförklaring Stockholms län Rosersberg anslutning till kombiterminal Avsiktsförklaring Stockholms län E18 Hjulsta Ulriksdal Avtal Stockholms län E20 Norra länken Överrenskommelse Stockholms län E4 Förbifart Stockholm Övergripande avtal Stockholms län E4 Södertälje Hallunda Avsiktsförklaring/avtal saknas Stockholms län E4/Lv259 Masmolänken Avsiktsförklaring Stockholms län Lv259 Södertörnsleden Avsiktsförklaring/avtal saknas Stockholms län E18 trpl Viggbyholm Avsiktsförklaring Stockholms län

33 E4 trpl Rosersberg Avsiktsförklaring Stockholms län Södertälje sluss och Mälarhamnar Avsiktsförklaring Stockholm och Västmanlands län m.fl Uppsala, planskilda korsningar Avsiktsförklaring Uppsala län Hargshamnsbanan, upprustning och nytt trafikstyrningssystem Rv55/56 östra förbifarten Katrineholm Avsiktsförklaring Avsiktsförklaring/avtal saknas Uppsala län Södermanlands län E18 Västerås Sagån Avsiktsförklaring samt avtal för arbetsplan Västmanlands län E20 Alingsås Vårgårda Avsiktsförklaring Västra Götalands län E20 trpl Jung Avsiktsförklaring Västra Götalands län E45 Marieholm Agnesberg Avsiktsförklaring/avtal saknas Västra Götalands län E20 Vårgårda-Vara Avsiktsförklaring/avtal saknas Västra Götalands län E20 Förbi Mariestad (Haggården Hassle) Avsiktsförklaring/avtal saknas Västra Götalands län Karlstad C, Funktionsanpassning av bangård Avsiktsförklaring Värmlands län inkl. resecentrum E18 väster Karlstad Avsiktsförklaring Värmlands län Frykdalsbanan, (Upprustning, ERTMS-R mm.) Avsiktsförklaring Värmlands län

34 Avtal och avsiktsförklaringar Halland, Västra Götaland och Värmland Varberg dubbelspår(tunnel) inkl. resecentrum Avsiktsförklaring Hallans län Viskadalsbanan, Kinekullebanan, Norra Bohusbanan (Upprustning, ERTMS-R mm) Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kap. och dubbelspår över Göta älv Avsiktsförklaring Avsiktsförklaring Hallands och Västra Götalands län Västra Götalands län E6.2 Göteborgshamn/Lunbyleden Avsiktsförklaring Västra Götalands län Marieholmstunneln Avsiktsförklaring/avtal saknas Västra Götalands län E6.20 Söder/Västerleden Avsiktsförklaring Västra Götalands län Rv40 Slambymotet Avsiktsförklaring Västra Götalands län E6.20 Hisingsleden, södra delen Avsiktsförklaring Västra Götalands län E6.20 Hisingeleden, norra delen Avsiktsförklaring Västra Götalands län E20 genom Alingsås Avsiktsförklaring Västra Götalands län Avtal och avsiktsförklaringar Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge Händelö, kombiterminal exkl. partiellt dubbelspår Principbeslut Östergötlands län Rv50 Mjölby Motala Avsiktsförklaringar Östergötlands län E22 förbi Norrköping Avsiktsförklaring Östergötlands län E22 förbi Söderköping Avsiktsförklaring Östergötlands län Farled till Norrköping Avtal Östergötlands län E22 Söderköping Norrköping Avsiktsförklaring Östergötlands län Alvesta resecentrum Avsiktsförklaring Kronobergs län Kust till kustbanan,växjö bangårdsombyggnad Avsiktsförklaring Kronobergs län Kust till kustbanan, mötesstation Åryd Avsiktsförklaring Kronobergs län Kust till kustbanan, mötesstation Örsjö Avsiktsförklaring Kalmars län E22 Rinkabyholm Avsiktsförklaring Kalmars län

Nationell plan för transportsystemet AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL

Nationell plan för transportsystemet AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten Sundvalls hamn, Tunadalsspåret Västernorrlands län 406 340 E4 Sundsvall

Läs mer

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 Vägverkets styrelse 11 augusti 2009 1 Den nationella transportplanen handlar om Tillväxt Fler jobb i fler och växande regioner Samhällsnytta Ökat samspel mellan olika

Läs mer

Partnerskap Bergslagsbanan. Ledningsgrupp

Partnerskap Bergslagsbanan. Ledningsgrupp Partnerskap Bergslagsbanan Ledningsgrupp 2010-01-20 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av sekreterare och en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

Läs mer

Bilaga 1b Lista på nya objekt som ska påbörjas under planperioden

Bilaga 1b Lista på nya objekt som ska påbörjas under planperioden Näringsdepartementet 2010-03-29 Underbilaga 1b till regeringsbeslut II 1 den 29 mars 2010 N2009/6374/TE N2008/8869/TE (delvis) Bilaga 1b Lista på nya objekt som ska påbörjas under planperioden 2010 2021

Läs mer

Nationell transportplan för Sverige Första och sista

Nationell transportplan för Sverige Första och sista Nationell transportplan för Sverige 2010-2021 Första och sista Öresundsbron Trafikökning över Öresundsbron sedan öppnandet år 2000 Kontinuerlig trafikökning sedan öppnandet Avmattning av ökningen skedde

Läs mer

Workshop om åtgärdsplaneringen i Skåne. Nationell långsiktig plan 2010-2021

Workshop om åtgärdsplaneringen i Skåne. Nationell långsiktig plan 2010-2021 Workshop om åtgärdsplaneringen i Skåne Nationell långsiktig plan 2010-2021 Benny Nilsson Vägverket Britt-Mari Grafström Banverket Den övergripande processen Åtgärdsplanering Inriktningsplanering Infrastruktur

Läs mer

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Jörgen Einarsson Britta Johnson Innehåll Trafikverkets uppdrag Tidplan Ekonomiska ramar Regeringens direktiv Innehåll i nuvarande plan Medfinansiering

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition och direktiv

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025. Ylva Gustafsson Höjer

Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025. Ylva Gustafsson Höjer Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025 Ylva Gustafsson Höjer Kapacitetsbrister kan inte byggas bort Kraftigt förväntad trafikökning till år 2050 Att enbart bygga nytt löser inte kapacitetsproblemen

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder 31 augusti 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

Genomgång av Nationell plan. Region syd TMALL 0141 Presentation v 1.0

Genomgång av Nationell plan. Region syd TMALL 0141 Presentation v 1.0 Genomgång av Nationell plan Region syd TMALL 0141 Presentation v 1.0 2018-09-28 Nationell planering för region syd Agenda Modernt, effektivt och hållbart transportsystem Uppdrag och utgångspunkter Förändringar

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Genomförandeplan

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Genomförandeplan TMALL 0141 Presentation v 1.0 Genomförandeplan 2018-2023 Från ägarens mål till genomförande Strategisk dialog banarbeten Tidig dialog banarbete n Fastställd tågplan Transportpolitiska mål 12 års sikt Nationell

Läs mer

Hässleholm 18 maj Andreas Åkerblad Chef Samhällsplanering Trafikverket Region Syd

Hässleholm 18 maj Andreas Åkerblad Chef Samhällsplanering Trafikverket Region Syd Hässleholm 18 maj Andreas Åkerblad Chef Samhällsplanering Trafikverket Region Syd Nationella, regionala och kommunala planer- Hur tas planerna fram? Vem ansvarar för vad? Hur prioriteras åtgärderna? osv

Läs mer

Vad gör Trafikverket i trafiksäkerhetsarbetet. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Ylva Berg, Gdks

Vad gör Trafikverket i trafiksäkerhetsarbetet. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Ylva Berg, Gdks Vad gör Trafikverket i trafiksäkerhetsarbetet Väg? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Ylva Berg, Gdks 2 GD beslut 2016: Stärkt säkerhetsorganisation Stärkt säkerhetskultur Stärkt säkerhetsarbete 3 Vad gör Trafikverket

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Sven Hunhammar KNEG, 20170918 Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition

Läs mer

DEL 2 Åtgärdsplan 2010 2021

DEL 2 Åtgärdsplan 2010 2021 DEL 2 Åtgärdsplan 2010 2021 Del 2 innehåller planförslaget samt inom vilka ekonomiska ramar planen tagits fram. Planförslaget redovisas i enlighet med verksamhetsområdena drift och underhåll, sektor, åtgärdsområden

Läs mer

Trafikverkets genomförandeplan. Thomas Eriksson, Trafikverket

Trafikverkets genomförandeplan. Thomas Eriksson, Trafikverket Trafikverkets genomförandeplan Thomas Eriksson, Trafikverket 1 Från ägarens mål till genomförande Strategisk dialog banarbeten Tidig dialog banarbeten Fastställd tågplan Transportpolitiska mål 12 års sikt

Läs mer

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04 Peter von Heidenstam 2 2014-11-05 Förslaget omfattar åren 2014 2025 och är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik,

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade objekt som ska påbörjas under planperioden 2010 2021

Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade objekt som ska påbörjas under planperioden 2010 2021 Näringsdepartementet 2010-03-29 Underbilaga 1a till regeringsbeslut II 1 den 29 mars 2010 N2009/6374/TE N2008/8869/TE (delvis) Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade

Läs mer

2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014. Näringsdepartementet

2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014. Näringsdepartementet 2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014 Näringsdepartementet N2014/1779/TE m.fl. Nationell trafikslagsövergripande plan för perioden för utveckling av transportsystemet

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Hur blev det och vad händer? Peter Bernström Trafikverket Region Syd Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

Trafikdödade de senaste 12 månaderna

Trafikdödade de senaste 12 månaderna Trafikdödade de senaste 12 månaderna 2009-06-19 Vägverket 2009 2 Vägbudget MSEK (prisnivå 2009) Pågående objekt 322 Staa Riksgränsen E4 Enånger Hudiksvall 68 W länsgr. - Vallbyheden E18 Sagån Enköping

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län Nationell transportplan för 2014 2025 Regeringens beslut den 3 april 2014 I beslutet den 3 april 2014 har regeringen

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

Förberedelser inför åtgärdsplanering Regionsamverkan Sydsverige TMALL 0141 Presentation v 1.0

Förberedelser inför åtgärdsplanering Regionsamverkan Sydsverige TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Förberedelser inför åtgärdsplanering 2018-2029 Regionsamverkan Sydsverige 2016-06-27 Från ägarens mål till genomförande Transportpolitiska mål 12 års sikt Åtgärdsplanering

Läs mer

Lena Erixon generaldirektör Trafikverket

Lena Erixon generaldirektör Trafikverket Lena Erixon generaldirektör Trafikverket 1 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 Från ägarens mål till genomförande Strategisk dialog banarbeten Tidig dialog banarbeten Fastställd tågplan Transportpolitiska

Läs mer

NORDSTRAT Kastrup 10 mars. Sverige - Planeringsläget planer Trafikverket organisation 1 april Nytt planeringssystem i höst?

NORDSTRAT Kastrup 10 mars. Sverige - Planeringsläget planer Trafikverket organisation 1 april Nytt planeringssystem i höst? NORDSTRAT Kastrup 10 mars Sverige - Planeringsläget planer 2010-2021 - Trafikverket organisation 1 april 2010 - Nytt planeringssystem i höst? 1 Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010 2021

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm Oslo Workshop 26 september 2017 Oslo

Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm Oslo Workshop 26 september 2017 Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm Oslo Workshop 26 september 2017 Oslo 2 Välkommen till Workshop 4 Dagordning 10:00 Välkomna, Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet 10:10 Inledning

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet november Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.

Förslag till nationell plan för transportsystemet november Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 15 november 2017 Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition

Läs mer

Kalmar län 2030. Hur reser vi 2030? Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03

Kalmar län 2030. Hur reser vi 2030? Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03 Kalmar län 2030 Hur reser vi 2030? Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03 Fosilbränslefri regionförstoring 2030 Tågpendling Cykelparkering Pendlarparkering Attityder

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder 31 augusti 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

MIIT Genomförande grupp. Underlag Cykel 2013.04.12. Underlag Cykel. Pernilla Sott Stråkkoordinator

MIIT Genomförande grupp. Underlag Cykel 2013.04.12. Underlag Cykel. Pernilla Sott Stråkkoordinator 2013.04.12 Pernilla Sott Stråkkoordinator Innehåll Typer av vägar... 3 Kostnad... 3 Typer av finansiering... 3 Ekonomisk bakgrund... 5 Nationella planen (nationella vägar)... 5 Regionala planen/länsplanen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo Kompl. med bilder Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket Hur lyfts frågan om gränsöverskridande

Läs mer

Kommunförbundet Skåne TC-konferens

Kommunförbundet Skåne TC-konferens TMALL 0141 Presentation v 1.0 Kommunförbundet Skåne TC-konferens 2015-11-06 Peter Bernström PLsys Transport-, tillväxt-, bostadspolitiska m fl mål Ta fram inriktningsunderlag till kommande planperiod (2018-2029)

Läs mer

Remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet

Remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet 6. STOHAB 2017-10-17 Till Stockholms Hamn AB:s styrelse Remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2019 Ärendet Stockholms Hamnar har tagit emot remissen av Förslag till nationell

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet SNS 13 december Lena Erixon, Generaldirektör. Kompl. med bilder

Förslag till nationell plan för transportsystemet SNS 13 december Lena Erixon, Generaldirektör. Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder SNS 13 december 2017 Lena Erixon, Generaldirektör Modernt, effektivt och hållbart

Läs mer

Budgetpropositionen för 2010 Satsningar på infrastruktur. Näringsdepartementet

Budgetpropositionen för 2010 Satsningar på infrastruktur. Näringsdepartementet Budgetpropositionen för 2010 Satsningar på infrastruktur Regeringen satsar på infrastrukturen Infrastrukturpropositionen 417 miljarder kronor under åren 2010-2021 Närtidssatsning 10 miljarder Extra satsning

Läs mer

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Trafikverket Region Väst Jörgen Einarsson, enhetschef planering Jan Törnell, planerare Trafikverket och kommunerna Presentation: Kort om Trafikverket På gång i

Läs mer

E 20-projektet. Kommuner längs E 20 i samverkan

E 20-projektet. Kommuner längs E 20 i samverkan E 20-projektet Kommuner längs E 20 i samverkan Historisk trafikutveckling, E20 vid Alingsås 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1992 1996 2000 2004 E20 norr Mariestad 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Läs mer

Klimateffekter av Nationell plan för transportsystemet. Sven Hunhammar, Måldirektör miljö och hälsa, Kompl. med bilder

Klimateffekter av Nationell plan för transportsystemet. Sven Hunhammar, Måldirektör miljö och hälsa, Kompl. med bilder Klimateffekter av Nationell plan för transportsystemet Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Sven Hunhammar, Måldirektör miljö och hälsa, 2018-05-03 Hur kan utsläppen minska i transportsektorn:

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet

Svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret 2017-10-26 Dnr KS 2017/252 Margareta Persson, utredare margareta.persson@hammaro.se 054-51 52 83 Kommunstyrelsen Svar på remiss om förslag till nationell

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

väg E 45 Älvängen-Trollhättan x x väg Riksväg 73 Älgviken-Fors x x järnväg Haparandabanan x x 1015

väg E 45 Älvängen-Trollhättan x x väg Riksväg 73 Älgviken-Fors x x järnväg Haparandabanan x x 1015 Promemoria 2008-09-12 Näringsdepartementet Regeringens närtidssatsning på vägar och järnväg 2009-2010 Regeringen anser att det är viktigt att sätta fart på förbättringarna i trafiksystemet så att resultat

Läs mer

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012.

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012. Regeringsbeslut III 7 2011-03-10 N2011/1933/TE Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Uppdrag för ökad kapacitet i järnvägssystemet Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Trafikverket att

Läs mer

Regeringen Beslut om inriktning och budgetramar

Regeringen Beslut om inriktning och budgetramar Regeringen Beslut om inriktning och budgetramar Trafikverket Nationell plan för transportsystemet Länsstyrelse/Region Länsplan för regional transportinfrastruktur Trafikverket är utförare av båda planerna

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Transportstrategi för Skåne. Emelie Petersson Region Skåne

Transportstrategi för Skåne. Emelie Petersson Region Skåne Transportstrategi för Skåne Emelie Petersson Region Skåne Region Skånes organisation Uppdrag att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt. En politiskt styrd organisation med ansvar för: Hälso- och sjukvård

Läs mer

Åtgärdsplanering Trafikverkens avrapportering. Redovisning Näringsdepartementet

Åtgärdsplanering Trafikverkens avrapportering. Redovisning Näringsdepartementet Åtgärdsplanering 2010-2020 Trafikverkens avrapportering Redovisning Näringsdepartementet 2008-10-10 Trafikverkens uppdrag Metod för Regional systemanalys Metod för Strategisk miljöbedömning Modeller och

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet Delrapport avseende Ekonomiska ramar Namngivna investeringar

Nationell plan för transportsystemet Delrapport avseende Ekonomiska ramar Namngivna investeringar Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Delrapport avseende Ekonomiska ramar Namngivna investeringar Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-06-14 Diarienummer

Läs mer

Åtgärdsval Mälarbanan

Åtgärdsval Mälarbanan PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-10 Åtgärdsval Mälarbanan Målsättning Att förbättra situationen för pendling mellan Västerås och Stockholm. Att punktligheten på Mälarbanan skall

Läs mer

REMISSVAR AVSEENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF) Synpunkter som Region Västmanland vill framföra:

REMISSVAR AVSEENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF) Synpunkter som Region Västmanland vill framföra: 1 (5) Regionkontoret Centrum för regional utveckling Jessica Cedergren REMISSVAR AVSEENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2018-2029 (N2017/05430/TIF) Region Västmanland lämnar följande

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 31 augusti 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

Modernt, effektivt och hållbart transportsystem

Modernt, effektivt och hållbart transportsystem Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 31 augusti 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 1 Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 SAMMANFATTNING Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 Skåne del av en växande storstadsregion Skåne är idag en del av Öresundsregionens 3,7 miljoner invånare. För att möta morgondagens

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Yttrande över remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet Rasmus L Persson, 0322-600 658 rasmus.persson@vargarda.se YTTRANDE 1(5) Er referens N2017/05430/TIF Regeringskansliet Näringsdepartementet 105 33 Stockholm n.regestrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se

Läs mer

Järnvägens bidrag till en positiv samhällsutveckling

Järnvägens bidrag till en positiv samhällsutveckling Järnvägens bidrag till en positiv samhällsutveckling För att klara tillväxt och klimat måste vi ha effektiva och miljöekonomiska transporter. För att klara att förstora arbetsmarknader måste vi ha snabb

Läs mer

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Syftet med propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem är att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt,

Läs mer

Swecos kapitalmarknadsdag Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt

Swecos kapitalmarknadsdag Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt Swecos kapitalmarknadsdag 2013-11-29 Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt Förslaget till Nationell Plan för Transportsystemet 2 2013-11-30 Gäller 2014-2025 Innehåller åtgärder för 522 mdr kronor Är

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Sverigeförhandlingen slutredovisar sitt uppdrag till regeringen sista december 2017

Sverigeförhandlingen slutredovisar sitt uppdrag till regeringen sista december 2017 Infrastruktur Christina Mattisson Ordförande Infrastrukturutskottet Styrelsemöte 2017 09 20 Systemanalys 2015 kompletterad 2016 Positionspapper 2016 Prioriteringar 2017 1 Vilka aktiviteter har genomförts

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Den svenska transportsektorn och infrastrukturplanering. Lennart Kalander Lena Eriksson. 9 september 2016

Den svenska transportsektorn och infrastrukturplanering. Lennart Kalander Lena Eriksson. 9 september 2016 Den svenska transportsektorn och infrastrukturplanering Lennart Kalander Lena Eriksson 9 september 2016 Transportpolitiska mål Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet Samhällsbyggnadschef Bruno Nilsson 2017-11-14 Kommunstyrelsen Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Bakgrund Västerviks kommun har fått möjlighet att yttra sig över

Läs mer

Åtgärdsplanering KTH Järnvägsgruppen Rolf Haraldsson. TMALL 0141 Presentation v 1.0

Åtgärdsplanering KTH Järnvägsgruppen Rolf Haraldsson. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsplanering 2018-2029 KTH Järnvägsgruppen 2017-05-17 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Rolf Haraldsson Från ägarens mål till genomförande Transportpolitiska mål 12 års sikt Åtgärdsplanering Nationell

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för. Nationell transportplan. Samrådsversion 090422

Miljökonsekvensbeskrivning för. Nationell transportplan. Samrådsversion 090422 Sid: 1(216) Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell transportplan 2010 2021 Samrådsversion 090422 Obs! Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning bygger på vad som föreslås i ett tidigt arbetsmaterial. Det

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Utdrag ur Remissyttrande över infrastrukturplanering , förslag till nationell plan för järnvägen

Utdrag ur Remissyttrande över infrastrukturplanering , förslag till nationell plan för järnvägen 1 (5) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Björn-Åke Zetterberg, 011-19 12 51 2003-01-15 F 03-10/SA20 Banverket 781 85 BORLÄNGE Utdrag ur Remissyttrande över infrastrukturplanering

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Konsekvensbeskrivning av ny plannivå för drift och underhåll av järnväg

Konsekvensbeskrivning av ny plannivå för drift och underhåll av järnväg PM Till: Näringsdepartementet Trafikverket Från: Trafikverket 2010-10-29 Konsekvensbeskrivning av ny plannivå för drift och underhåll av järnväg Inledning Den plannivå som låg till grund för drift- och

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning Kommunstyrelsen 2009-10-12 186 490 Arbets- och personalutskottet 2009-09-28 196 422 Dnr 09.534-50 oktks15 Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Remisskonferens Region Uppsala 25 augusti 2017

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Remisskonferens Region Uppsala 25 augusti 2017 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Remisskonferens Region Uppsala 25 augusti 2017 Transportpolitiska mål Inriktningsplanering Infrastrukturproposition 12 års sikt Åtgärdsplanering Nationell plan Regionala planer

Läs mer

Yttrande avseende Nationell plan för transportsystemet för perioden

Yttrande avseende Nationell plan för transportsystemet för perioden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Kommunledningskontoret 2017-11-06 Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling Patrik Möller 044-135178 patrik.moller@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Yttrande avseende

Läs mer

JÄRNVÄGS- INVESTERINGAR

JÄRNVÄGS- INVESTERINGAR JÄRNVÄGS- INVESTERINGAR Rolf Haraldsson Strategisk planerare, projektledare Joel Sultan Nationell planerare Från ägarens mål till genomförande Transportpolitiska mål Inriktnings-planering Infrastrukturproposition

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum C:\Users\PKO0107\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\TU2K05FY\N2016-00179-TIF Nybro kommun.doc Sammanträdesdatum 98 59 Dnr KSF 2015-97 Yttrande över

Läs mer

Prio. Prioriteringen visar prioritetsordningen enligt plansförslaget. Trafikslag. VV=vägtrafik, BV=järnvägstrafik, SjöFV=sjöfart. Län.

Prio. Prioriteringen visar prioritetsordningen enligt plansförslaget. Trafikslag. VV=vägtrafik, BV=järnvägstrafik, SjöFV=sjöfart. Län. Kolumnförklaring i objektlista - Nationell plan för transportsystemet Prio Trafikslag Län Åtgärd NNK enligt Nettonuvärde Medfinansiering Medfinansiering (vilkor) Prioriteringen visar prioritetsordningen

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR Vi sex regioner i

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet Jimmy Grandin Trafikverket 25 oktober Kompl. med bilder

Förslag till nationell plan för transportsystemet Jimmy Grandin Trafikverket 25 oktober Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Jimmy Grandin Trafikverket 25 oktober 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem

Läs mer