Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län"

Transkript

1 Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD Enkelt planförfarande ADRESS: Simrishamn BESÖK: Björkegrenska gården, Storgatan 22 TELEFON: Exp FAX: E-POST:

2 PLANHANDLINGAR Planbeskrivning (denna handling) Plankarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med att upprätta en ny detaljplan är att pröva markanvändning för bostäder, kontor och skola samt för parkering och gång- och cykelväg. Planen reglerar kvartersmarkens bebyggelse och utnyttjande samt allmän platsmark. Bedömningen är att planprövning kan ske genom enkelt planförfarande. Bakgrund Med anledning av kommunens ombyggnation av skolan i Kivik kommer lokalerna där Äppellundens förskola finns, inte att behövas inom verksamheten. Fråga om försäljning av fastigheten har därmed uppkommit. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge i uppdrag att genomföra ändring av detaljplan avseende förskola för att möjliggöra försäljning av fastigheten. Planavgränsning Planområdet omfattar fastigheten Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121. Område inom Mellby 3:61 ingår i planområdet för att ordna in- och utfart samt parkering för Mellby 92:26. Hela parkeringsområdet inom Mellby 3:61 ingår så att plansituationen för området blir uppdaterad. I planområdet ingår också del av Mellby 3:121 som är gång- och cykelväg där plansituationen behöver bli uppdaterad. Planområdets areal uppgår till ca 2900 m 2. Illustration planområde 2

3 Markägoförhållande Området ägs av Simrishamn kommun. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan I gällande översiktsplan för, antagen av kommunfullmäktige , anges att kommunen ska verka för att permanentboende gynnas i tätorterna vilka har samhällsservice att erbjuda. I fördjupad översiktsplan för Kivik antagen anges markanvändning allmänt ändamål för området. Detaljplan För planområdet gäller detaljplan för kv Bokekullen m fl i Kivik fastställd För planområdet anges kvartersmark för allmänt ändamål. Allmänt ändamål innebar enligt äldre lagstiftning verksamhet med ett offentligt organ (exv kommunen) som huvudman. För befintliga bostadskvarter nära intill planområdet anger gällande detaljplan (samma som ovan nämnda detaljplan) följande: Kvartersmark för bostäder. Yttre kvartersmarkszoner får inte bebyggas. Fristående byggnader eller två med varandra sammanbyggda i gemensam tomtgräns. Högst en fjärdedel av tomt får bebyggas. På tomt får endast en huvudbyggnad och en fristående sidobyggnad uppföras. Våningsantal en våning. Byggnadshöjd högst 3,2 m respektive 4,0 m för huvudbyggnad och högst 2,5 m för sidobyggnad. Taklutning för huvudbyggnad mellan o. Utfartsförbud mot Bredarörsvägen. Utdrag ur gällande detaljplan från 1978 visar kvartersmark för allmänt ändamål. Fastighetsplan Området omfattas inte av fastighetsplan. Bygglov Det finns inga pågående bygglovsansökningar för planområdet. Riksintressen Hela Kivik tätort ligger inom riksintresse för kulturmiljö, särskilt värdefulla kulturmiljöer, friluftsliv, kustzon, totalförsvar samt naturvård. 3

4 Fornlämningar Planområdet ligger till stor del inom registrerat fornminnesområde. FÖRUTSÄTTNINGAR NATUR Mark och vegetation Planområdets grönstruktur utgörs dels av förgårdsmarken mot Bredarörsvägen och dels av trädgårdsrummet söder om byggnaden inom Mellby 92:26. I trädgårdens södra del finns två träd som utifrån sin art och storlek bedöms som bevarandevärda. Markanvändning Gällande markanvändning överensstämmer med ändamål i gällande detaljplan. Geoteknik Enligt SGU:s jordarts-/bergkarta utgörs området av sand och grus samt bergarten kalksten och lerskiffer med övergång till sandsten. Topografiskt sluttar planområdet från söder till norr med höjdskillnaden 3 m. HÄLSA OCH MILJÖ Det finns inga kända markföroreningar inom området. Elektromagnetiska fält bedöms inte finnas inom området. Trafikverket har tidigare (2003) gjort hastighets-/ och flödesmätningar längre österut på Bredarörsvägen där hastighetsbegränsning anges. Av dessa mätningar framgår att medelhastigheten under den mest intensiva sommarperioden låg mellan km/h med ett flöde på 1079 fordon/dygn. Under vinterhalvåret låg medelhastigheten på km/h med ett medelflöde på 187 fordon/dygn. RISK OCH SÄKERHET Planområdet ligger inte i närheten av yt- eller havsvatten eller dikningsföretag. Planområdet ligger mellan 9-12 m över havet. Det finns inte några markanta topografiska nivåskillnader med risk för erosion inom planområdet. Utifrån den geotekniska marksammansättningen är bedömningen att planområdet inte utgör riskområde för havsnivåhöjning eller erosionsrisker. BEBYGGELSEOMRÅDE Befintlig byggnad inom planområdet utgörs av verksamhetslokaler i ett plan på ca 450 m 2 för förskola samt ett vindsplan ca 50 m 2. Byggnaden är uppförd Grunden är en betongplatta. Sockeln är putsad. Fasadmaterialet är rött fasadtegel med inslag av träpanel. Takmaterialet är röda betongtakpannor. Takutformningen är sadeltak med 27 graders lutning. Byggnaden är funktionsindelad med kök och tvätt samt stort samlingsutrymme i den centrala delen mot gatan samt med mindre rum och wc i flyglarna. 4

5 Vindsvåningen utgörs av utrymme för ventilation och förråd. Mellan flyglarna bildas en mindre atriumgård. Det finns också två förrådsbyggnader för förskoleverksamheten. Förråden, vars sammanlagda area är ca 30 m 2, är uppförda samtidigt med förskolan. Det finns ingen parkering inom fastigheten. De till planområdet näraliggande bostadsfastigheterna i söder, Mellby 92:28-31, är bebyggda med parhus. Bostadsfastigheterna öster om planområdet är bebyggda med huvudsakligen friliggande enbostadshus. Bostadshusen är uppförda under första delen av 1980-talet. Inom fastigheten Mellby 3:61 finns en sporthall som uppfördes under 1980-talet. (Fastighetens norra del är område för parkering.) Bebyggelsen inom fastigheten Mellby 3:62 består av lokaler för skolverksamhet. Skolan uppfördes på 1970-talet. Tillbyggnader har genomförts senare. I byggnaden inom fastigheten Mellby 92:27 finns storkök för hemtjänsten och skolan. Det finns inte några näringsverksamheter i anslutning till planområdet. GATOR OCH TRAFIK Väghållare för anslutande gator till planområdet är staten och kommunen. Genomfartsleden Bredarörsvägen är skyltad till 30 km/timmen. Inom kvartersmarken är hastigheten reglerad till 50km/timmen. Gång- och cykelväg finns inom östra och södra delen av planområdet. Kollektivtrafik Planområdet ligger centralt i Kivik. Busshållplats finns inom gångavstånd ca 300 m nordväst om området. Buss- och tågstation finns i centralorten Simrishamn. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Planområdet är inom kommunalt verksamhetsområde för tappvatten, dagvatten och spillvatten. Ledningar finns huvudsakligen inom område för gata samt gång- och cykelväg. Ledningar finns också inom skolområdet. Inom västra delen av fastigheten Mellby 3:61 finns ledningar för tappvatten och spillvatten. Inom sydöstra delen av Mellby 92:26 finns ledningsrätt. Energiförsörjning, internetkommunikation och avfall Det finns inte fjärrvärmenät eller nät för internetkommunikation i Kivik. Byggnaden inom planområdet har sin värmeförsörjning genom egen luft/värmepump. Området har kommunal avfallshantering. Tillgänglighet, parkering, varumottagning, utfarter Parkering och varuintag samt in- och utfart för Mellby 92:26 sker via Mellby 3:61. Gång- och cykelväg finns söder och öster om Mellby 92:26. 5

6 6

7 PLANFÖRSLAG Syftet med planen är att ändra markanvändning till kvartersmark för bostäder, kontor och skola samt att ändra kvartersmark till allmän platsmark för gång- och cykelväg. Planen reglerar också utnyttjandegrad och bebyggelsens utformning. Områdets gestaltning och disposition Marken inom planområdet är ianspråktagen. Mellby 92:26 är bebyggd. Parkering samt in- och utfart finns inom Mellby 3:61. Gång- och cykelväg finns inom Mellby 3:121. Till planområdet näraliggande bebyggelse karaktäriseras dels av småskalig bostadsbebyggelse och dels av bebyggelse för skola och sport. Föreslagna åtgärder Planförslaget innefattar: Parkering med in- och utfart för del av Mellby 3:61 Gång- och cykelväg för del av Mellby 3:121 Markanvändning för bostäder, kontor och skola för Mellby 92:26 Bestämmelser om utnyttjande, placering och utformning av bebyggelse Bestämmelse om att dagvatten ska omhändertas på egen fastighet Utökad lovplikt för fällning av träd med stamdiameter större än 15 cm samt för schaktning Reglering av bebyggelse Utnyttjandegrad anges till 30 procent av fastighetens areal. Byggnadshöjd för huvudbyggnad får vara högst 3,6 m. Byggnadshöjd för komplementbyggnad får vara högst 2,5 m. Prickmarkerade områden får inte bebyggas. Ny huvudbyggnad får inte placeras närmare kvartersgräns i väster och öster än befintlig byggnad är placerad. Komplementsbyggnader ska placeras med sådant avstånd från gräns så att byggnad ska kunna uppföras och underhållas inom egen fastighet. Utformning av nya byggnader och tillbyggnader ska ske med hänsyn till omgivningens bebyggelsemönster och karaktär samt skala. FRIYTOR Mark och vegetation Planområdets träd och buskvegetation bör bevaras så att den gröna karaktären behålls. Plank i fastighetsgräns bör undvikas. Tomtavgränsning mot gata bör utgöras av häck eller staket. Andelen hårdgjord yta inom tomtområde bör hållas låg. Marklov Marklov krävs för fällning av träd med diameter större än 15 cm samt för schaktning. 7

8 Fornlämningar Planområdet ligger inom ett registrerat fornminnesområde. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. GATOR OCH TRAFIK Biltrafik och parkering Parkering kvarstår och planläggs som kvartersmark för trafik. Väster och öster om befintlig in- och utfart anges utfartsförbud mot Bredarörsvägen. In- och utfart till Mellby 96:26 sker via Mellby 3:61. Parkeringsplatser för Mellby 92:26 ordnas inom Mellby 3:61. Tillfart till sporthall sker över parkeringsområdet. TEKNISK FÖRSÖRJNING Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp Detaljplanen ligger inom kommunalt verksamhetsområde för tappvatten och spillvatten. Inom planområdet ska dagvatten tas omhand inom respektive fastighet. För framtida energiförsörjning ska solceller på takens sydsidor kunna tillåtas. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från det att detaljplanen vinner laga kraft. Fastighetsbild Arean för fastigheten Mellby 92:26 är 1749 m2. Inom fastigheten finns ledningsrätt för va-ledningar. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE ADMINISTRATIVA KONSEKVENSER Enlighet med andra planer Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan från 2001 men utgör en avvikelse i förhållande till fördjupad översiktsplan för Kivik från 1990 som redovisar allmänt ändamål för området. Planförslaget innebär en uppdaterad plansituation som möjliggör breddad användning och olika verksamheter. Planförslaget tillgodoser både inriktningen i översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen genom att användningen anges till bostäder, kontor och skola. Detaljplan När ny detaljplan vinner laga kraft ersätter den nya detaljplanen de nu gällande detaljplanen för kv Bokekullen m fl i Kivik, fastställd den 17 oktober 1978, för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121. 8

9 HÄLSA OCH SÄKERHET Trafikbuller Trafikverkets tidigare (2003) gjorda hastighets- och flödesmätningar bedöms vara relevant underlag även för nuvarande situation. Bedömningen är att planförslaget inte medför någon betydande förändring av trafiktäthet för befintlig bebyggelse. Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. Bullervärden bedöms inte överskridas. Bostäder, vård- och undervisningslokaler: ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba ( vid uteplats) inne 45 dba ( nattetid ) Luftföroreningar Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för utomhusluft [www.regeringen.se, tillgänglig: ]. För miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, svaveldioxid och bly innebär planförslaget ingen förändring från dagsläget och bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. För planområdet har inte några mätningar av luftföroreningar gjorts. Vatten Avseende vattenförsörjningen bedöms genomförandet av planförslaget inte medföra något ökat kapacitetsbehov för det kommunala va-nätet. Markradon Radonmätning i befintliga byggnader och eventuella åtgärder ansvarar fastighetsägaren för. Markföroreningar Det finns inga kända markföroreningar inom området. Elektromagnetiska fält Inga kända elektromagnetiska fält förekommer inom planområdet. Omkring elledningar och elektriska apparater finns elektriska och magnetiska fält. Dessa kallas gemensamt för elektromagnetiska fält. Vid ett avstånd om 20 meter är strålningen omkring 0,1 µt vilket motsvarar normal nivå på ett kontor. MILJÖPÅVERKAN, NATUR OCH KULTURMILJÖ Tillvaratagande av 3 och 4 kap. miljöbalken samt strandskydd Planen bedöms vara i förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken. Planområdet är inte berört av strandskydd. 9

10 Miljöbedömning Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan, ska detaljplaner miljöbedömas och MKB upprättas. Bedömningen, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, är att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap miljöbalken och i 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900). Behovet av miljöhänsyn vid genomförande av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. Natur och biologisk mångfald Förutsättningarna för grönstruktur inom planområdet har tillgodosetts genom att begränsning av exploatering anges. I planen införs marklov för fällning av träd med stamdiameter större än 15 cm. Planförslaget bedöms inte ha några negativa effekter på den biologiska mångfalden eller naturmiljön. Riksintresse för friluftsliv, kustzon, totalförsvar samt naturvård bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. Kulturmiljö Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö och särskilt värdefulla kulturmiljöer. Planområdet är till stor del inom område för registrerad fornlämning. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Planförslaget bedöms inte ha några negativa effekter på kulturmiljön. SOCIALA KONSKEVENSER Detaljplaneförslaget medför ett bredare användningsområde för olika boendeformer vilket kan gynna den sociala mångfalden för orten. Barnperspektivet Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Tillgänglighet Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade beaktats. Bedömningen är att tillgänglighetskraven enligt plan-och bygglagen kan uppfyllas. Kraven på tillgänglighet i 12 BVF (byggnader) säkerställs i samband med framtida bygglovprövning. KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE Tillämpning av allmänna intressen enligt 2 kap miljöbalken Vid avvägning mellan allmänna intressen ska bland annat rimlighetskravet och hållbarhetsperspektivet samt planförslagets fördelar och olägenheter bedömas. Planförslaget möjliggör viss förtätning och blandad användning så att service och verksamhet kan etableras i ett centralt och lättillgängligt läge. 10

11 Detaljplanen innebär ändrad användning från allmänt ändamål till bostäder, kontor och skola. Ändrad markanvändning innebär att tillgänglighet och eventuella skyddsavstånd ska beaktas. Rimlighetskravet bedöms i förhållande till kostnader för att fullfölja planen samtidigt som andra planbestämmelser kan medföra begränsningar som bedöms få konsekvenser för fastighetsägaren. Detaljplanen ökar möjligheterna för användning av marken. Detaljplanen säkerställer intilliggande befintlig gång-och cykelväg som fungerar som passage till Bredarörsvägen. Kommunen är huvudman för gång- och cykelvägen liksom för lokalgatorna i området. Planen innebär att bebyggelseområdets karaktär med träd och grönska ska värnas. Kostnaderna bedöms som rimliga. GENOMFÖRANDEFRÅGOR ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Planprövning bedöms kunna ske genom enkelt planförfarande enligt plan-och bygglagen (SFS 2010:900). Tidplan Samråd under Antagande under början av Detaljplanen bedöms kunna vinna laga kraft under våren Genomförandetid Planens genomförandetid är 10 år från det datum den vinner laga kraft. Ansvarsfördelning Respektive fastighetsägare ansvarar för iordningsställande av mark inom sin fastighet. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän platsmark. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar m.m. Ingen fastighetsbildning behövs för att genomföra detaljplanen. Fastighetsindelning regleras inte i planen. Det finns inga gemensamhetsanläggningar för planområdet. 11

12 Ledningsreservat och servitut Inom Mellby 92:26 finns ledningsrätt för va-ledningar. Bildande av eventuella ledningsrätter initieras av fastighetsägare och ledningshavare. Rätt till in- och utfart samt tillfart regleras genom servitut. Nyttjanderätt för parkering regleras genom nyttjanderättsavtal. Kommunen ansvarar för bildande av servitut och upprättande av avtal. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Kommunen står för plankostnaderna. Kostnader för fastighetsreglering Eventuell fastighetsreglering bekostas av fastighetsägare. TEKNISKA FRÅGOR Radon Vid ett eventuellt bygglovskede ska markradon kontrolleras. Ansvar för detta åligger fastighetsägaren. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planen har tagits fram av undertecknad, därutöver har följande tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit i planarbetet: Eva Ferlinger, planarkitekt, Joel Hedin, planarkitekt, Mikael Ferngård, lantm.ingenjör, Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Simrishamn, Annika Arvidsson Planarkitekt 12

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer