DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI Organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar efter ett svagt andra kvartal. För att möta lågkonjunkturen genomför Mobyson strukturella förändringar och nedskrivningar som påverkat årets andra kvartal negativt med 4,5 MSEK. Förändringarna förväntas ge en årlig besparing om cirka 12 MSEK. Perioden 1 april 30 juni Intäkterna för andra kvartalet minskade med 31,2 % till 38,9 MSEK (57,0). Bruttomarginalen minskade från 28,5% till 22,7% och bruttovinsten minskade med 45,7 % till 8,8 MSEK (16,2). EBITDA uppgick till -10,8 MSEK (-2,2). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14,7 MSEK (-6,1). Resultat efter skatt uppgick till -15,2 MSEK (-14,2). Av resultatet utgör -4,0 MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet. Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning april till juni uppgick till -0,08 SEK (-0,08 SEK). Perioden 1 januari 30 juni Intäkterna för januari till juni minskade med 21,7 % till 83,5 MSEK (106,7). Bruttomarginalen minskade från 25,5% till 24,6% och bruttovinsten minskade med 24,6 % till 20,5 MSEK (27,2). EBITDA uppgick till -15,1 MSEK (-5,1). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -22,0 MSEK (-11,1). Resultat efter skatt uppgick till -21,3 MSEK (-18,4). Av resultatet utgör -6,9 MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet. Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning januari till juni uppgick till -0,12 SEK (-0,10 SEK). VD har ordet Mobyson visar ett svagt andra kvartal, främst beroende på en betydande nedgång i intäkter från många av Mobysons stora kunder som väsentligen har minskat sina inköp på grund av lågkonjunkturen. För att möta utvecklingen har vi beslutat att genomföra organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar. I dagens krävande affärsklimat väljer Mobyson att koncentrera sig fullt ut på sin kärnverksamhet inom Mobile Outsourcing i Norden. För att möta den negativa resultatutvecklingen under året genomförs kostnadsminskningar i bolagets operativa verksamhet samtidigt som koncernfunktionen i Norge avvecklas. Sammantaget förväntas detta ge en besparing om cirka 12 MSEK och resultateffekten kommer att bli märkbar under årets tredje och fjärde kvartal. Kostnader avseende strukturförändringarna belastas årets andra och tredje kvartal. Organisationsförändringen gör det rationellt att kombinera ställningen som VD för bolagets operativa svenska verksamhet med ansvaret för utveckling av koncernen och bolagets börsrelationer. Jag övertar därför ansvaret som tillförordnad VD i dotterbolaget Mobyson Business Solution AB och det norska koncernkontoret avvecklas. Under hösten kommer ledningen att koncentrera bolagets verksamhet på marknadssegment där Mobyson kan ta marknadsandelar under lågkonjunkturen samtidigt som Mobyson kommer att vara optimalt förberedda när konjunkturen väl vänder. Bent Brugård, VD Mobyson AB

2 Viktiga händelser under andra kvartalet Samhall väljer att förlänga sitt avtal med Mobyson att leverera mobiltelefoner med tillbehör och fasta telefoner till samtliga sina enheter under. Samhall har ca mobiltelefonanvändare. Mobyson har tecknat avtal med PMC Hydraulics gällande leverans av komplett kommunikationslösning till sin verksamhet i Sverige. Avtalet gäller för 5 år och uppskattat ordervärde är ca 3 MSEK. Mobyson Business Solutions OY har etablerats i Finland och de första leveranserna till Tieto i Finland gjordes i juni. Viktiga händelser efter andra kvartalet Koncernchef Bent Brugård övertar från och med den 10 augusti ansvaret som tillförordnad VD i dotterbolaget Mobyson Business Solution AB. Nuvarande VD i Mobyson Business Solutions AB, Marie Loverfelt, väntar sitt andra barn i september och väljer att lämna företaget. Det norska koncernkontoret avvecklas och koncernens CFO Christer Nilsson kommer att lämna bolaget men står till Mobysons förfogande tills vidare. Effekterna av organisationsförändringarna kommer att belasta tredje kvartalet med cirka 3 MSEK. 2 MOBYSON DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI

3 Finansiell information Koncernens utveckling Intäkter Intäkterna för perioden januari till juni uppgick til 83,5 MSEK (106,7) vilket motsvarar en minskning med 21,7% jämfört med samma period föregånde år. För andra kvartalet uppgick intäkterna till 38,9 MSEK (57,0). Resultat Bruttovinsten för januari till juni uppgick till 20,5 MSEK (27,2) vilket motsvarar en bruttomarginal på 24,6%. Rörelsesresultatet under januari till juni uppgick till 22,0 MSEK (-11,1). Resultatet efter skatt blev -21,3 MSEK (-18,4). Bruttovinsten för andra kvartalet upgick till 8,8 MSEK (16,2), vilket motsvarar en bruttomarginal på 22,7% (28,5%). Resultat efter skatt andra kvartalet uppgick till -15,2 MSEK (-14,2). Bolaget har genomfört strukturella förändringar och gjort nedskrivningar som belastat resultatet med 4,5 MSEK. Finansiella poster Finansiella poster för perioden januari till juni uppgick till 0,7 MSEK (-2,7). För andra kvartalet uppgick finansiella poster till -1,1 MSEK (-3,7) vilka i huvudsak avser ej realiserade valutakursförluster. Kassaflöde och finansiell ställning Koncernen hade ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital för perioden januari till juni på -14,6 MSEK (-16,0). Rörelseskapitalet minskade med -9,9 MSEK (6,6). Det totala kassaflödet januari till juni var -26,0 MSEK (-30,1) och likvida medel vid perioden slut var 32,2 MSEK (102,5). Koncernen hade ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital under andra kvartalet på 7,8 MSEK (0,4) och periodens kassaflöde var 12,6 MSEK (-68,8). Medarbetare Koncernen hade vid periodens utgång anställda motsvarande 48 (70) heltidstjänster. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 0,3 MSEK (0) och samma periods resultat före skatt var -3,3 MSEK (-11,1). 3 MOBYSON DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI

4 Segmentredovisning Första halvåret, Business Solutions Koncerngemensamt & elimineringar Summa koncern jan - jun apr - jun jan - jun apr - jun jan - jun apr - jun Intäkter Externa Interna Summa intäkter EBITDA Rörelseresultat Första halvåret, Business Solutions Koncerngemensamt & elimineringar Summa koncern jan - jun apr - jun jan - jun apr - jun jan - jun apr - jun Intäkter Externa Interna Summa intäkter EBITDA Rörelseresultat Business Solutions Mobyson Business Solutions externa intäkter för andra kvartalet var 39,3 MSEK. Detta är en reduktion med 30,9 % jämfört med samma kvartal föregående år. Kvartalet präglades fortsatt av lågkonjunkturen. Antalet sålda mobiltelefoner har gått ner med 29 % jämfört med andra kvartalet. Mobyson har etablerat ett bolag i Finland och de första leveranserna till Tieto har gjorts i juni. Mobyson flyttar sitt Stockholmskontor från Nacka till Solna och har beslutat att lägga ner säljkontoret i Uppsala. De lokala kunderna kommer i stället att hänvisas till bolagets webb-shop och till det nya kontoret i Solna. Mobysons kund Samhall har i perioden beslutat att förlänga samarbetet med Mobyson. I affärssegmentet SMB/Large har avtal också tecknats med Omsorgskompaniet för mobil växel. Avtal har även tecknats med PMC Hydraulics om datanät. 4 MOBYSON DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI

5 Verksamheten Mobyson AB är verksamt på företagsmarknaden för mobiltelefoni och fast telefoni. Mobyson erbjuder mobila enheter, växelsystem, logistiklösningar, support och helpdesk. I Mobysons erbjudande ingår även webblösningar som syftar till att optimera kundernas mobila investeringar. Mobyson är en totalleverantör till företagsmarknaden och levererar bland annat växlar med integration mot trådlösa enheter. Under utökades erbjudandet också med personlarm som främst tillhandahålls företag som har behov av säkerhetslösningar i sitt arbete. Mobyson är idag en av Sveriges största oberoende mobilåterförsäljare till företag. Företaget stöttar över mobilanvändare och årligen köper kunderna in över mobiltelefoner. Mobysons koncept för Mobile outsourcing innebär att Mobyson levererar mobiltelefoner och kringutrustning, ärendehantering vid förändring av mobila tjänster för samtliga till företaget anslutna mobiloperatörer, samt administrationsverktyget Mobile Management Systems Mobile Management Systems är ett webbaserat system som ger företaget överblick och förenklar hanteringen av all administration av företagets mobiltelefoni. Allt från uppgifter om befintlig utrustning, beställnings- och leveransstatus, till abonnemangshantering, faktureringsrutiner och hantering av SIM-kort. I tillägg levererar systemet den ekonomiska information företaget behöver för att få styrning på egna mobilkostnader. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland och i Norge. Marknad Trots ett mer osäkert läge på marknaden spenderar de flesta företag stora summor på väl fungerande mobilteknik. Växelsystem och mobila terminaler är oerhört viktiga för att ett företags interna och externa kommunikation ska ske på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt. Lågkonjunkturen påverkar också Mobyson. Detta beror framförallt på en nedgång i omsättning hos några av Mobysons stora existerande kunder som själva är drabbade av lågkonjunkturen och som i vissa fall även har infört inköpsstopp. Mobyson kommer att bibehålla det goda förhållandet med de avtalskunder som nu skjuter sina mobilinvesteringar på framtiden. I takt med att avancerad mobilteknik får allt bredare fäste blir dessa applikationer också mer kritiska för företagens verksamhet. Därmed ökar efterfrågan på effektiva processer avseende inköp och administration. Den komplexitet som detta innebär medför att allt fler företag söker lösningar för att administrera sina mobila lösningar så kostnadseffektivt som möjligt. Under en lågkonjunktur ökar normalt innovationstakten för att nå de allra nyttigaste lösningarna. Mobysons områden för säkerhetstelefoni och passagekontroll är exempel på innovativa lösningar som ger kunderna efterfrågad trygghet och effektivitet 5 MOBYSON DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI

6 Framtidsutsikter Intäkterna för förväntas bli påverkade av en generellt lägre inköpsgrad från Mobysons existerande kunder, till följd av lågkonjunkturen. Med bakgrund i att Mobyson behåller de här kunderna kan det ge ett updämt investeringsbehov som kommer att gagna Mobyson när marknaden vänder uppåt igen. För att möta den svaga marknadsutvecklingen har Mobyson beslutat att genomföra organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar, samtidigt som försäljningsinsatserna intensifieras. Under hösten kommer ledningen att koncentrera bolagets verksamhet på marknadssegment där Mobyson kan ta marknadsandelar under lågkonjunkturen samtidigt som Mobyson kommer att vara optimalt förberedda när konjunkturen väl vänder. Trots en svagare konjunktur så förväntas mobiltelefonanvändningen hos nordiska företag upprätthållas. I takt med att mobilapplikationerna blir allt mer verksamhetskritiska och komplexa blir det också svårare för företagen att själva optimera processerna. För att kunna fortsätta vara en del av den kommande tillväxten krävs därför intensiv försäljningsaktivitet i rådande fas. De svängningar som sker på marknaden påverkar alla led från distributörer till slutkund. Förvärv, partnerskap och samarbeten, såväl vertikalt som horisontellt är därmed inte en otänkbar utveckling. Mobyson har en uttalad ambition att etablera verksamhet och ta arknadsandelar såväl i Norge som i Finland. Mobyson har nu etablerat verksamheteni Finland. Sammantaget kommer fokus under att ligga på att upprätthålla marginalerna samt anpassa, effektivisera och fokusera verksamheten och inte på att öka omsättningen. För ytterligare information kontakta: Bent Brugård, CEO Tel: Christer Nilsson, CFO Tel: Rune Rinnan, styrelseordförande Tel Adress: Mobyson AB (publ) Svetsarvägen 8, 3tr. SE Solna Sverige Org.nr: Denna rapport finns även på Kommande rapporteringstillfällen: Presentation Q3 torsdag 12 november Presentation Q4 onsdag 11 februari MOBYSON DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI

7 Koncernens resultaträkning Apr- jun Apr - jun Jan - dec Intäkter Kostnad för sålda varor Bruttovinst Bruttomarginal 24,6% 25,5% 22,7% 28,5% 26,4% Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar/Nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster - netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare hänförligt till minoriteten EBITDA MOBYSON DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI

8 Koncernens rapport över totalresultat Apr- jun Apr - jun Jan - dec Periodens resultat Övrigt totalresultat Intäkter/Kostnader redovisade direkt i eget kapital Valutakursdifferenser Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Periodens totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare hänförligt till minioritetsintresse Koncernens nyckeltal gällande aktier Apr- jun Apr - jun Jan - dec Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,12-0,10-0,08-0,08-0,08 varav kvarvarande verksamhet -0,12-0,08-0,08-0,05-0,09 varav avvecklad verksamhet 0,00-0,02 0,00-0,03 0,01 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning MOBYSON DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI

9 Koncernens balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar 30 jun 30 jun 31 dec Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Koncernens förändringar i eget kapital Hänförlig till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Totalt Minioritetsintresse Summa Ingående balans 1 januari Summa totalresultat för perioden Utgående balans 30 juni Ingående balans 1 januari Apportemission Summa totalresultat för perioden Utgående balans 30 juni MOBYSON DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI

10 Koncernens rapport över kassaflöden Den löpande verksamheten Apr - jun Apr - jun Jan - dec Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut MOBYSON DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI

11 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Apr- jun Apr - jun Jan - dec Intäkter Totala intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa omkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Nedskrivning av aktier i koncernföretag Resultat från andelar i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster och före skatt Årets skatt Resultat efter skatt Moderbolagets balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar 30 jun 30 jun 31 dec Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder MOBYSON DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI

12 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna som tillämpas i denna delårsrapport är oförändrade från dem som beskrivs i årsredovisningen för år, not 1. Redovisning av avvecklad verksamhet har gjorts i enlighet med IFRS 5. Bolaget tillämpar RFR 1.1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer. Bolaget tillämpar från 1 januari IFRS 8 Rörelsesegment, vilket inte har fått påverkan på segmentets utformning. Risk- och osäkerhetsfaktorer Mobyson kan framöver behöva göra nedskrivningar av tillgångar med hänsyn till förändringar i förväntade framtida kassaflöden hänförliga till dessa tillgångar, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, goodwill och andra övervärden som har uppkommit i samband med förvärv. Genomförda impairment test försvarar balansfört bokfört värde, men Mobyson kommer löpande värdera de förutsättningar som impairment testen bygger på. Utöver den allmänna finansiella oron bedömer vi att inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer utöver de som beskrevs i års årsredovisning har tillkommit. Bolaget tillämpar från den 1 januari också uppdaterad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Solna den 19 augusti, Mobyson AB (publ) Bent Brugård Verkställande direktör Leif Rune Rinnan Styrelseordförande Erik Langaker Styrelseledamot Anders Rantén Styrelseledamot Espen Skadal Styrelseledamot Johnny Svedberg Styrelseledamot Kjell Westerback Styrelseledamot Delårsrapporten är ej granskad av bolagets revisorer. 12 MOBYSON DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 VD har ordet... 2 Stockwiks telekomverksamhet... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Bolagsstyrningsrapport... 10 Årsstämma 2014... 17 Koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer