Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Reviderad Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår: 2014/2015

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-3, Grundskola 4-6 och Skolbarnsomsorg. a för planen Byskolans trygghetsteam (BTT), Rektor, personal och Forum för samråd. Vår vision Byskolan präglas av respekt för människors olikheter. Byskolan ska vara en trygg miljö för alla, fri från diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet Eleverna/barnen har klassvis bearbetat och diskuterat innehållet i planen. Läsårets aktiviteter i vilka eleverna/barnen varit delaktiga, har kontinuerligt utvärderats och ligger till grund. Pedagogerna ansvarar för att planen diskuteras i klasserna i början av läsåret och att den utvärderas med eleverna/barnen under slutet av vårterminen. Vårdnadshavarnas delaktighet På föräldramöten, vid utvecklingssamtal och på Forum för samråd har planen presenterats och vårdnadshavarna har haft möjlighet att lämna synpunkter. Planen finns tillgänglig på skolans hemsida. Vårdnadshavare till elever i F-klass och till nytillkomna elever får information om Kompisrådet och erhåller deras häfte Kamratskap och mobbing samt information om skolans Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Personalens delaktighet Varje läsår inleds med att Plan mot kränkande behandling genomgås och revideras. Skoladministratören informerar vikarierande personal och tar emot underskrifter av personal för delaktighet i Plan mot kränkande behandling. Förankring av planen Förankring av planen sker genom föräldramöten, Byskolans hemsida, Forum för samråd, klassråd, elevråd och personalmöten.

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärderingen av planen togs upp i klasserna, i Kompisrådet och i Byskolans trygghetsteam (BTT). Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Rektor, personal och elever/barn. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Kartläggningen på Byskolan i maj 2014 visade: att inte någon elev/barn kände sig diskriminerad, på grund av sitt kön och inte heller kände sig retad på grund av sexuell läggning. Detta ligger i linje med insamlad information från spontant uppfångade samtal. att en elev/barn i år F-2 och inga elever/barn i år 3-5 upplevde sig retade på grund av sin etnicitet. att det fanns tre elever/barn i år F-2 och en elev/barn i år 3-5 som upplevde sig retade på grund av att de äter specialkost. Av kartläggningen framgår inte om eleverna/barnen äter specialkost av religiösa skäl. att en elev/barn i år F-2 och tre elever/barn i år 3-5 upplevde sig retade för sjukdom/ funktionshinder. Av kartläggningen framgår inte vilken sjukdom/funktionshinder som eleverna/barnen har. att ingen elev/barn kände sig retad för sin ålder. att nio elever/barn i år F-2 och två elever/barn i år 3-5 blev retade av andra elever/barn som inte var i samma ålder. att ca 21 % av elever/barn i år F-2 och ca 15 % av elever/barn i år 3-5 upplevde att andra barn var dumma mot dem. att ca 44 % av elever/barn i år F-2 och ca 27 % av elever/barn i år 3-5 såg andra elever bli retade men inte vågade säga ifrån. att ca 42 % av elever/barn i år F-2 och ca 37 % av elever/barn i år 3-5 inte upplevde att det var arbetsro i klassrummet. att ca 34 % av elever/barn inte kände sig trygga på lektionerna i Gula byggnaden. i LUNK (Lunds ungdomsenkät som görs av elever i grundskolans år 5, år 8 och gymnasieskolans år 2) att elever/barn upplevde att de hade litet inflytande på planeringen av undervisningen. Det fanns några elever/barn som inte tyckte att flickor och pojkar behandlades lika. Skolbarnsomsorgens verksamhet har inte kartlagts eller följts upp separat och detta kommer att införas. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Under hösten 2014 genomförs trivselenkäten i klasserna samt i Skolbarnsomsorgen. Utifrån analysen av dessa enkäter kommer vi att arbeta med resultatet på såväl organisations- som grupp- och individnivå. Byskolans trygghetsteam (BTT) sätter därefter nya mål. Under våren görs en uppföljning och även en sammanfattning av det som framkommer när Byskolans trygghetsteam (BTT) träffas en gång varje månad. LUNK enkäten för år 5 följs upp och Skolsköterskan gör en sammanställning av hälsosamtalen med elever/barn i F- klass, år 2 och år 4. Varje klass utvärderar verksamheten sent på våren och föregående års arbete redovisas på Forum för samråd. Skolbarnsomsorgen utvärderar sin verksamhet med enkät/intervjuer under hösten. för att årets plan utvärderas Byskolans trygghetsteam (BTT)

4 Främjande insatser Kön Områden som berörs av insatsen Kön All verksamhet på skolan ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten. Inte någon elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av kön. Insats All personal på Byskolan har i uppgift att agera kraftfullt mot nedsättande sexualiserat språkbruk. Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan och häftet om Flickor och Pojkar på Byskolan - lika men ändå olika, till varje klass under HT. s%20h%c3%a4fte%20om%20kamratsskap%20och%20mobbing.pdf s%20bok%20om%20spr%c3%a5kbruk%20p%c3%a5%20byskolan%20pdf.pdf s%20bok%20om%20tjejer%20och%20kilar.pdf Vid varje Apt (Arbetsplatsträff en gång/månad) ges möjlighet för diskussion om genusfrågor under punkten Jämställdhet/Likabehandling. Inom varje arbetslag ska arbete ske för att öka elevers/barns förståelse för genusfrågor. All personal och Rektor Könsidentitet eller könsuttryck Områden som berörs av insatsen Könsidentitet eller könsuttryck Könsöverskridande identitet eller annat uttryck definieras som att man inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. (Ur National encyklopedin) Insats Tillåtande klimat på skolan. Utbildning i sex och samlevnad som ska leda till att en handlingsplan upprättas under läsåret All personal och Rektor

5 Etnisk tillhörighet Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet Inte någon elev/barn ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet, alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Insats Personalen ska vara lyhörd för och observant på situationer, som elever med annat hemland och bakgrund kan hamna i. All personal på Byskolan ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring etnisk eller kulturell tillhörighet. All personal och Rektor Religion eller annan trosuppfattning Områden som berörs av insatsen Religion eller annan trosuppfattning Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolan ska i möjligaste mån underlätta för den enskilde eleven/barnet att följa sin tro. Insats All personal på Byskolans ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring religion eller annan trosuppfattning. All personal och Rektor Funktionsnedsättning Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning Alla barn/elever på skolan ska uppleva att de har lika rättigheter under sin vistelse på skolan. Insats Arbeta för att alla elever/barn ska ha lika möjligheter att delta i skolans verksamhet, oavsett funktionsnedsättning. Kartlägga och åtgärda fysiska hinder för elever/barn med funktionsnedsättning redan innan de kommer till skolan. Öka förståelsen för personer med

6 funktionsnedsättning genom olika aktiviteter. All personal på Byskolans ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring funktionsnedsättning. Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan till varje klass under HT. All personal, Skolhälsovården och Rektor Sexuell läggning Områden som berörs av insatsen Sexuell läggning Skolan ska arbeta för förståelse för olika sexuella läggningar. Inte någon elev/barn ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av familjebild eller sexuell läggning. Insats Inom varje arbetslag ska arbete ske för att öka elevers/barns förståelse för olika sexuella läggningar. All personal på Byskolans ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring sexuell läggning. Utbildning i Sex och samlevnad ska leda till att en handlingsplan upprättas under läsåret All personal och Rektor Ålder Områden som berörs av insatsen Ålder Elever/barn ska få ökat ansvar med stigande ålder/mognad. Alla elever/barn ska känna sig trygga när de i varierad ålder umgås under skoldagen. Insats Byskolan har ett välfungerande rastvaktsschema som upprättas vid varje läsårsstart. Byskolan har ett faddersystem. På första skoldagen hälsas elever/barn i F-klass välkomna till skolan och får en blomma av sina faddrar i år 3. Detta faddersystem följer varje elev/barn under deras år på Byskolan år 1 och år 4, år 2 och år 5. År 6 kommer att ha ett mera övergripande ansvar med att vara goda förebilder och visa på goda exempel. All personal och Rektor

7 Kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling Alla elever/barn på skolan ska känna sig sedda och trygga. Alla ska veta vart de vänder sig om det är någon som blir utsatt. Insats Kompisrådet ska arbeta för att alla elever/barn ska våga och veta hur man agerar när någon blir utsatt. (Läsår ) All personal, Kompisrådet och Rektor Kartläggning Kartläggningsmetoder Vi kartlägger om det förekommer diskriminering eller kränkande behandling på skolan och hur våra elever/barn upplever den fysiska och psykosociala miljön. Detta gör vi som grund för att alla ska ha det bra och trivas på Byskolan. Kartläggningen går till så här: spontana uppfångade samtal under rastverksamhet och lektionstid enkät till elev/barn och personal, utvärdering sker efter utförd kartläggning (Ansvar BTT) samtal om trivsel och kamratskap på samtliga utvecklingssamtal, dvs. två ggr/läsår (Ansvar arbetslaget) varje elev/barn får enskilt hälsosamtal med skolsköterskan under läsåret i år 2 och i år 4 (Ansvar Skolsköterskan) varje elev/barn i F-klass kallas tillsammans med sina vårdnadshavare till skolsköterskan för hälsosamtal (Ansvar Skolsköterskan) BTT sammanställer och kartlägger en gång/termin den information som elever/barn, vårdnadshavare och personal förmedlat klassråd varje vecka i alla klasser BTT granskar eventuella upprättade handlingsplaner för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling/trakasseri en gång i månaden eller vid behov. Kompisrådet delar ut en enkät till samtliga elever/barn på skolan under höstterminen. Resultatet från denna enkät lägger grunden för arbetet i Kompisrådet. Skolbarnsomsorgen delar ut en enkät till de elever/barn som är inskrivna på skolans fritidshem F-klass år 3

8 Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Alla elever/barn besvarar enkäter under hösten, för skolverksamhet och i förekommande fall även för skolbarnsomsorg. Elever/barn i år 5 besvarar LUNK enkäten under våren. Skolsköterskan har enskilda hälsosamtal under läsåret i år 2 och i år 4 och för elever/barn i F-klass tillsammans med sina vårdnadshavare. Elever/barn involveras även vid sina utvecklingssamtal. Hur personalen har involverats i kartläggningen Det finns en stående punkt på Apt (Arbetsplatsträff en gång i månaden). Resultat och analys Kartläggningen på Byskolan i maj 2014 visade: att inte någon elev/barn kände sig diskriminerad, på grund av sitt kön och inte heller kände sig retad på grund av sexuell läggning. Detta ligger i linje med insamlad information från spontant uppfångade samtal. att en elev/barn i år F-2 och inga elever/barn i år 3-5 upplevde sig retade på grund av sin etnicitet. att det fanns tre elever/barn i år F-2 och en elev/barn i år 3-5 som upplevde sig retade på grund av att de äter specialkost. Av kartläggningen framgår inte om eleverna/barnen äter specialkost av religiösa skäl. att en elev/barn i år F-2 och tre elever/barn i år 3-5 upplevde sig retade för sjukdom/ funktionshinder. Av kartläggningen framgår inte vilken sjukdom/funktionshinder som eleverna/barnen har. att ingen elev/barn kände sig retad för sin ålder. att nio elever/barn i år F-2 och två elever/barn i år 3-5 blev retade av andra elever/barn som inte var i samma ålder. att ca 21 % av elever/barn i år F-2 och ca 15 % av elever/barn i år 3-5 upplevde att andra barn var dumma mot dem. att ca 44 % av elever/barn i år F-2 och ca 27 % av elever/barn i år 3-5 såg andra elever bli retade men inte vågade säga ifrån. att ca 42 % av elever/barn i år F-2 och ca 37 % av elever/barn i år 3-5 inte upplevde att det var arbetsro i klassrummet. att ca 34 % av elever/barn inte kände sig trygga på lektionerna i Gula byggnaden. i LUNK (Lunds ungdomsenkät som görs av elever i grundskolans år 5, år 8 och gymnasieskolans år 2) att elever/barn upplevde att de hade litet inflytande på planeringen av undervisningen. Det fanns några elever/barn som inte tyckte att flickor och pojkar behandlades lika. Skolbarnsomsorgens verksamhet har inte kartlagts eller följts upp separat och detta kommer att införas.

9 Förebyggande åtgärder Kompisrådet Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Ett viktigt led i trygghetsarbetet är elevmedverkan. På Byskolan finns tre elever/klass från år 3-6 med i Kompisrådet. Kompisrådet uppgift är att vara extra ögon/öron på rasterna och bl.a. delta i lekar bland de yngre eleverna/barnen. Kompisrådet ska inte ersätta rastvakter utan komplettera. Det är viktigt att ha regelbundna samtal med dessa elever/barn och det sker när Kompisrådet träffas var 14:e dag. Tillsammans med BTT informeras om Byskolans Kompisråd, Kompisrådets brevlåda och om Kompisrådets häfte Kamratskap och mobbning i samtliga klasser varje hösttermin. Häftet delas ut till samtliga elever/barn vid start i F- klass samt till nyinflyttade elever/barn på skolan. (Ansvar: Kompisrådet och BTT) Alla elever/barn ska känna till vilka elever som är kamratstödjare, fotografier på Kompisrådets medlemmar sätts upp vid skolans entréer varje hösttermin. (Ansvar: Kompisrådet) Åtgärd Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan och häftet om Flickor och Pojkar på Byskolan - lika men ändå olika, till varje klass under HT. Kompisrådet ska arbeta för att alla elever/barn ska våga och veta var och hur man agerar när någon blir utsatt på skolan eller via sociala medier eller sms. (Läsår ) Kompisrådet gör trygghetsvandringar och diskuterar dessa med samtliga klasser. Motivera åtgärd Kartläggning VT 2014 visar att ca 21 % av elever/barn i år F-2 och ca 15 % av elever/barn i år 3-5 upplever att andra barn är dumma mot dem. Ca 44 % av elever/barn i år F-2 och ca 27 % av elever/barn i år 3-5 har sett andra elever blivit retade men inte vågat säga ifrån. Kompisrådet och BTT Hälsorådet Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Hälsorådet arbetar med hälso-, rast- och matfrågor. Målet är att elever/barn ska kunna påverka sin skolvardag. Hälsorådet träffas var 14:e dag och består av två elever/barn från respektive år 1-6 samt 2 pedagoger. Under vårterminen tillkommer elever/barn från F- klass.

10 Åtgärd Vid Klassråd diskuteras frågor som rör Hälsorådets uppgifter. Utifrån det som framkommer arbetar Hälsorådet aktivt för att se till att åtgärder som elever/barn diskuterat åtgärdas. Motivera åtgärd Viktigt att elever/barn är med och påverkar sin vardag och att de är delaktiga i beslut och förbättringar. Hälsorådet Åldersblandade aktiviteter/faddersystem Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling och Ålder Byskolan har ett fungerande faddersystem. Då elever/barn börjar på Byskolan i F-klass delas de in i faddergrupper och får faddrar från år 3. Detta faddersystem följer varje elev/barn under deras tid på Byskolan år 1 och år 4, år 2 och år 5. År 6 har ett mera övergripande ansvar. Under läsåret planeras olika aktiviteter som genomförs i faddergrupperna. Alla elever/barn ska känna sig trygga när de i varierad ålder umgås under skoldagen. Åtgärd Fadderverksamhet sker kontinuerligt under läsåret. Gemensamma aktiviteter för alla på Byskolan: Hela skolan vandrar varje vår. Årlig matematikdag i åldersblandade grupper. Rörelsevecka. Elevens val för år 4-6. Miljörådet ordnar gemensam uppstart och avslutning av ex Grön Flagg arbete. Motivera åtgärd För att elever ska känna sig trygga med varandra på skolan. Kunna ta hjälp och få stöd av andra elever än de som går i sin egen klass. Mentorer och respektive råd

11 Byskolans trygghetsteam (BTT) Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder BTT träffas en gång i månaden eller oftare vid behov. Teamet diskuterar förebyggande arbete och arbetar med aktuella händelser. Alla elever/barn på Byskolan ska känna de vuxna som ingår i BTT. BTT sammanställer och kartlägger den information som elever/barn, Kompisråd, vårdnadshavare och skolpersonal förmedlar. BTT granskar eventuella upprättade handlingsplaner för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling/trakasseri. Aktuella händelser rapporteras omgående till nämnden. Elever/barn ska inte behöva uppleva att någon vuxen kränker och/eller trakasserar elev/-er. Åtgärd Vid misstanke om kränkande behandling trakasseri/diskriminering kopplas BTT in och fortsätter att utreda fallet. Vid behov sätts supportergrupp in enligt LIP-metoden. En supportergrupp består av elever/barn som eleven/barnet anser ställer till med bekymmer och andra som funnits i närheten samt några vänner. Metoden med supportergrupp är evidensbaserad och utarbetad av Sue Young, Hull, England. Detta beskrivs i boken Nya lösningar mot mobbning (2010) LIP (Lösningsinriktad Pedagogik) (Ansvar: skolpsykolog, skolpersonal och BTT). Åtgärder vidtas för att kort- och långsiktigt häva situationen. Tidpunkt för uppföljning fastställs. (Ansvar: skolpersonal och BTT) BTT redovisar antal rapporter i skyddsrondsprotokollet. Antalet rapporter delges nämnden löpande. Byskolans arbetsgång: 1. En anställd som upplever att en kollega/annan vuxen kränker en elev ska omedelbart prata med den som agerat tvivelaktigt. 2. Rapportera kränkningen till Rektor (inom 24 tim.). 3. Kontakta föräldrarna. 4. Fyll snarast i Handlingsplan utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling och trakasseri (Bilaga 2) 5. Om så bedöms kontaktas polismyndighet och arbetsmiljöverket. Motivera åtgärd Kartläggningen 2014 visar att det fanns sju elever/barn i år F-2 och tre elever i år 3-5 som upplevde att någon vuxen var dum mot dem. Kartläggningen behöver fördjupas för att utreda om det rör sig om kränkande behandling/trakasseri. (Ansvar: Rektor, All personal, Kompisrådet och klassråd) Rektor, all personal och Kompisrådet KOMET Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion

12 eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Ett antal pedagoger har utbildats i KOMET-programmet (KOmmunikationsMETod) som är grundat av psykolog Martin Forster och går ut på att skapa arbetsro, positivt klimat i klassrummet, minska beteendeproblem och öka positiva beteenden hos elever. Se: Åtgärd Klasserna arbetar med KOMETS metoder: att tilltala varandra så att mottagaren inte blir illa berörd att förändra attityden hur man är mot varandra till att bli mer positiv att skapa arbetsro i klassrummet Motivera åtgärd Skolan bör redovisa särskilda åtgärder för att skapa en fysisk och psykosocial studiemiljö som lämpar sig för alla elever. (Ur Handledning för likabehandling 2008) Kartläggning visar att ca 42 % av elever/barn i år F-2 och ca 37 % av elever/barn i år 3-5 upplevde att det inte var arbetsro i klassrummet. Ca 34 % av elever/barn kände sig inte trygga på lektionerna i Gula byggnaden. LUNK (Lunds ungdomsenkät som görs av elever i grundskolans år 5, år 8 och gymnasieskolans år 2) visade att elever/barn upplevde att de har litet inflytande på planeringen av undervisningen. All personal Sociala Medier Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Inga elever/barn ska känna sig kränkta av andra elever/barn via sociala medier. Uppföljning sker under våren Åtgärd År 5 arbetar med materialet "Jag älskar internet" och övriga klasser arbetar med och diskuterar "netikett". Motivera åtgärd Det har framkommit i samtal med elever/barn och vårdnadshavare att det finns några elever/barn som blivit kränkta via sociala medier utanför skoltid. Därför vill vi uppmärksamma elever/barn vad man bör tänka på när man är på sociala medier. Arbetslaget

13 Rutiner för akuta situationer Policy På Byskolan ska inga elever/barn utsättas för trakasseri/diskriminering eller kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Arbetsgång vid misstanke om kränkande behandling, trakasseri och/eller diskriminering: 1. Skolpersonalen får information om misstänkt kränkning och trakasseri/diskriminering från elever/barn, vårdnadshavare eller annan personal. 2. Vid en händelse under skoldagen ifylls den förenklade blanketten (Bilaga 1) samma dag eller senast dagen efter och lämnas till rektor som gör en bedömning om anmälan ska ske till huvudmannen. 3. Om pedagogen anser att händelsen ska utredas som en ev kränkning fylls därefter Handlingsplan utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling och trakasseri (Bilaga 2) i och lämnas till skolsköterskan. Om pedagogen får kännedom av elever eller föräldrar om att någon känt sig kränkt ska alltid en utredning påbörjas och blankett fyllas i och lämnas till skolsköterskan. 4. Skolpersonalen intervjuar den elev/barn som upplever att livet i skolan är besvärligt, så att eleven/barnet känner sig säker på att oron tagits på allvar. Viktigt att elevens/barnets upplevelser kommer fram. OBS! Vid samtalet ska eleven själv berätta. Om det bedöms som ett vanligt bråk arbetar personalen vidare enl. Åtgärder vid elevens uppförande se nedan. Åtgärder vid elevers uppförande som inte bedöms vara kränkande behandling eller trakasseri/ diskriminering: 1. direkt tillsägelse (gäller alla vuxna) 2. enskilt samtal med elev/barn 3. medlingssamtal (samtal med alla inblandade) 4. vid behov informeras vårdnadshavare 5. vid behov kopplas Kompisrådet in 6. möte med berörda (Elevkonferens) 7. anmälan till socionom/socialtjänsten 8. informera Barn och skolnämnd Lund Öster 9. avstänga enligt skollag Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Pedagoger i skola och på fritidshem, Kompisrådet, BTT, Skolsköterska och Rektor Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Vid misstanke om kränkande behandling trakasseri/diskriminering kopplas BTT in och fortsätter att utreda fallet. Vid behov sätts supportergrupp in enligt LIP-metoden. En supportergrupp består av elever/barn som eleven/barnet anser ställer till med bekymmer och andra som funnits i närheten samt några vänner. Metoden med supportergrupper är evidensbaserad och utarbetad av Sue Young, Hull, England. Detta beskrivs i boken Nya lösningar mot mobbning.(2010) LIP (Lösningsinriktad Pedagogik) (Ansvar: skolpersonal och BTT). 1. Berörda föräldrar informeras inom 24 timmar. 2. Åtgärder vidtas för att kort- och långsiktigt häva situationen. Tidpunkt för uppföljning fastställs. 3. BTT redovisar antal rapporter i skyddsrondsprotokollet. Antalet rapporter delges nämnden löpande.

14 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Om anställd/vuxen kränker eller trakasserar/diskriminerar en eller flera elever/barn. Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning: 1. alltid bemöta elever/barn med respekt för person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasseri 2. påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall, genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på 3. respektera såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldighet och ansvar i skolvardagen 4. ingripa om en kollega uppträder kränkande mot en elev/barn eller motverkar en elevs/barns rättigheter Rutiner för uppföljning Åtgärderna för att utreda och åtgärda kränkningar ses över varje år i samband med att Likabehandlingsplanen revideras. Rutiner för dokumentation Fyll i bilaga 2 "Handlingsplan för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling och trakasseri". Den fylls i av ansvarig vuxen, som ansvarig räknas den som får kännedom om/ser/eller griper in i konflikt/kränkning. Ansvarsförhållande Rektor har yttersta ansvaret för att upptäcka, utreda och åtgärda trakasseri/diskriminering och kränkande behandling. BTT ansvarar för att utreda kränkningar och trakasseri mellan elever. BTT ansvarar också för att fastställda rutiner följs och utvärderas varje år. Kännetecken hos den som blir utsatt/den som utsätter Här finns några kännetecken (Olweus 1991) som kan vara till hjälp. Tänk på att det bara är exempel och att det är viktigt att prata med barnet om hur det är i skolan. Känner du som vårdnadshavare oro ta kontakt med någon på skolan som du känner förtroende för. Vi är här för att hjälpa! Den som blir utsatt: Den som utsätter: - har inga eller få vänner - har aggressivt beteende - trasiga och ofta nedsmutsade kläder - är positivt inställd till våld - nedstämd, magont, huvudvärk, dålig aptit - saknar empati. - ovilja att gå till skolan, ofta sjukanmäld - har starkt behov att dominera - håglös, tystlåten och grubblande - är mer populär än offret - blåmärken på kroppen. - har ofta 3-5 kamrater omkring sig. - blyertsstreck och/eller sönderrivet i böckerna. - är fysiskt/psykiskt starkare än offret

15 Bilaga 1 Händelse under eller efter skoldagen Datum Vem är inblandad och vilken klass/klasser? Händelse Rapportör Uppfattas av rapportör som kränkning

16 Bilaga 2 Dnr: Handlingsplan för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling och trakasseri. Datum Berörda: Händelse: Samtal (datum och namn): Genomförda av: Information till vårdnadshavare/person (datum och vem) och rektor: Kontaktade av: Eventuella kommentarer: Åtgärder: (T ex samtal, observationer, åtgärdsprogram, anmälan till socialtjänst/polis och ev. facklig representant). Akuta åtgärder: () Planerade åtgärder: () Uppföljning: (Datum och ansvarig)

17 Bilaga 3 Byskolans värdegrund A. Vi vill att alla ska bry sig om varandra och förstå att alla människor betyder lika mycket. vi är rädda om varandra vi hjälps åt så att ingen blir mobbad eller illa behandlad, alla är lika viktiga och betyder lika mycket vi bryr oss om varandra och försöker förstå hur andra känner sig vi vågar och får lov att säga vad vi själva tycker vi är bra kamrater B. Vi vill att det ska vara roligt att gå i skolan, leka och lära vi försöker förstå varandra vi leker och är glada och vi använder vår fantasi vi gör vårt bästa och vi känner att vi kan och vågar prova vi försöker se till att alla känner sig trygga och tycker det är roligt att lära nya saker vi är rädda om vår skola C. Vi vill att skolan ska vara lika bra för alla barn i skolan tränar vi på och lär oss sådant som gör att vi klarar oss bra då vi blir vuxna barn pratar om sitt skolarbete och hur det är i skolan vi ser att alla barn är bra på olika saker barn får vara med och bestämma om det som händer i skolan, om hur det kan vara och hur det kan bli bättre ORDNINGSREGLER INOM BY ANSVARSOMRÅDE BYSKOLAN Du får bara vara i idrottslokalen tillsammans med någon vuxen. Du får inte kasta snöboll, kottar, sten eller klättra i träd inom skolans område. Du får inte cykla på privat cykel under skoltid respektive fritidshemstid utan att någon vuxen är med. Detta gäller dock inte vid förflyttning mellan olika skolor för år 4-6. Du får inte lämna skolans område utan att någon vuxen gett sin tillåtelse till detta.

18 Bilaga 4 Litteraturtips Vill du veta mer om kränkande behandling eller trakasserier/diskriminering? För personal och föräldrar: Mobbning och människovärde Gunnar Höistad Vuxenkontakt och vuxenauktoritet Karl Ljungström Mobbing i skolan Karl Ljungström Vuxna stöttar varandra Karl Ljungström Mobbning i skolan Dan Olweus Utstött Christina Thors Inneslutning och uteslutning Marie Wrethander Bliding Skönlitteratur vuxen/tonår: Den osynlige Mats Wahl Hon går genom tavlan ut ur bilden Johanna Nilsson Ondskan Jan Guillou Låt den rätte komma in John Ajvide Lindqvist Var det bra så Lena Andersson Skönlitteratur att läsa och diskutera med barn 6-11 år: Pricken Magret Rey Billy och den rubinröda jackan Conny Möller Lene Lysmask Helena Olofsson Tilda, is och snö Carina Wilke Rädda Molly, rädda Vilda Carina Wilke Betty spegel m fl Carina Wilke Ensam krigare Eva Wikander Ensam med hajar Eva Wikander Världens elakaste fröken Petter Lidbeck Telefonnummer och e-postadresser BRIS (Barnens rätt I samhället) Barn BRIS föräldratelefon Jourhavande kompis Chatt Rädda barnens föräldratelefon Barn- och elevombudsmannen Jämställdhetsombudsmannen

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Fritidshem

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Fritidshem Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Byskolan inom By ansvarsområde Gällande F-klass, år 1-5, skolbarnsomsorg (fritidshem) och all personal i verksamheten.

Likabehandlingsplan för Byskolan inom By ansvarsområde Gällande F-klass, år 1-5, skolbarnsomsorg (fritidshem) och all personal i verksamheten. Likabehandlingsplan för Byskolan inom By ansvarsområde Gällande F-klass, år 1-5, skolbarnsomsorg (fritidshem) och all personal i verksamheten. Byskolan präglas av respekt för människors olikheter. Byskolan

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan I Ur och Skur förskola Upprättad 20140101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 År 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk

Läs mer

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017 Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola avd. Opalen Ansvariga för planen Pedagogerna på Opalen Vår vision Vår vision är att föräldrar

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Malmö stad Pauli förskolområde 2015-08-15 Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling. Sjöhästens förskola 2015/2016 Fastställd av: Förskolechef Upprättad:20150815 Gäller till: 20160815 2 (17) Innehållsförteckning

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lillåns förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31

Lillåns förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31 Lillåns förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen 1-5 år Ansvariga

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola f-9 och fritidshem Vår vision På Treälvsskolan accepterar vi inte kränkande behandling eller mobbing. Inget barn, ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Almbro skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Almbro skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Almbro skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem Läsår: 2016/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår:2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå 15 augusti 2016 1 Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Sara Wallin,

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Balltorps förskolor 20130419 Annette Kimmehed Förskolechef Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Årans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Årans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-08-01-2016-07-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2014 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Hasselbackens förskola Reviderad dec 2013 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan 7-9

Läs mer

Kohagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kohagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kohagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Arbetslagen för förskolan Kohagen avd Kohagen Ann Tjulander

Läs mer

Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef All personal som arbetar

Läs mer

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Måttsund Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Måttsund Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Måttsund Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Hjoggböleskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5 och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Johanna Norlund Planen

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bojarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bojarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bojarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola årskurs 1-6 samt fritidshem Läsår: 2014/2015 och 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Björkö-Arholma förskola/ fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Björkö-Arholma förskola/ fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björkö-Arholma förskola/ fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och fritidshem a för planen All personal på

Läs mer

Hedeskoga fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedeskoga fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedeskoga fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Hedeskoga fritidshem a för planen Rektor Jim Priest Pedagog Maria teresa Håkansson

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolorna Höghammargymnasiet och Utanhed, rektorsområde 1 och 2 Läsår:

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Arbetslagen på. Förskolechef. Vår vision På vår förskola

Läs mer

Marbäcks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Marbäcks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Marbäcks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-06-13 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerad,

Läs mer

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201 Junibackens plan mot diskrimineri iminering ng och kränkande behandling 2015-201 2016 Ansvariga för planen: Personalen vid förskola Junibacken och förskolechef Greta Särefors. Vår vision på vår förskola

Läs mer