Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen (fp) Lars Thorsson (m) vice ordf Karl-Erik Persson (ka) Övriga deltagande Bo Svensson, kommunchef Annika Funkqvist, sekreterare Kristina Christiansson, samhällsbyggnadschef Katarina Hillberg, ekonomichef 22 Jan Rehnberg, planchef 35 Markus Larsson, konsult 35 Utses justera Lars Thorsson (m) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Annika Funkqvist Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerare Lars Thorsson (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 20 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Arbetsutskottet beslutar fastställa dagordningen med följande tillägg: 17. Yttrande över remiss om förslag om införande av hänsynsområden i skärgården. 18. Information om diskussioner med Västtrafik AB

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 21 Dnr. 2007/ SVAR PÅ MOTION OM ÅTGÄRDER INFÖR STOPPLAGENS AVSKAFFANDE Lars Thorsson (m) har lämnat in en motion med följande lydelse: Den förra socialdemokratiska regeringen införde en lag som förbjöd landets kommuner omvandla sina stora hyresbostadsbestånd till bostadsrätter. Det blev förbjudet för människorna själva avgöra om de ville äga sin bostad eller fortsätta hyra av kommunerna. Denna begränsning av valfriheten kommer försvinna den 1 juli 2007 i och med den nya regeringen avskaffar denna tvångslagstiftning. Tjörns kommun har ett stort bostadsbestånd i bolaget TBAB som i många fall skulle kunna bli bostadsrätter och som då skulle innebära nytt kapital för TBAB. Detta kapital kan man använda till bygga nya bostäder som vår kommun är i stort behov av, inte minst till våra ungdomar. Moderaterna yrkar därför TBAB redan nu förbereder denna fråga och går ut med en förfrågan till sina hyresgäster om intresse finns för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Om intresse finns vill vi bolaget hjälper och stödjer hyresgästerna i denna omvandlingsprocess. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut , 19. Arbetsutskottets beslut , bordläggning i avvaktan på samtliga remissvar inkommer. Notering Vid sammanträdet önskar Lars Thorsson (m) få komplettera ärendet med ytterligare skrivelse. Yrkanden Karl-Erik Persson (ka) yrkar Tjörns Bostads AB:s ägardirektiv ändras så motionens intentioner möjliggörs. Martin Johansen (fp) yrkar ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner arbetsutskottet beslutat enligt Martin Johansens yrkande. Arbetsutskottet beslutar: överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag samt godkänna ärendet kompletteras med Lars Thorssons skrivelse.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 22 Dnr. 2008/ INFORMATION OM PRELIMINÄRT BOKSLUT 2007 Ekonomichef Katarina Hillberg presenterar det preliminära bokslutet. Arbetsutskottet beslutar: notera informationen.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 23 Dnr. 2008/ ANTAGANDE AV INKÖPSPOLICY Kommunfullmäktige beslutade , 111 bl a ge kommunchef Bo Svensson i uppdrag ta fram en inköps- och upphandlingspolicy. Förvaltningen har arbetat fram förslag till inköpspolicy. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. Arbetsutskottet beslutar: överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 24 Dnr. 2007/ BIDRAGSANSÖKAN FRÅN STIFTELSEN SIBRÄCKA MEDBORGARHUS Medborgarhuset i Sibräcka har med sitt centrala läge mitt på Tjörn i ca 70 år varit en samlingsplats för tjörnborna, såväl för organisationer som i mera allmän form som biograf, dans- och festlokal och ibland privata kalas. För de numera kanske mesta användarna, pensionärsorganisationerna på Tjörn, är lokalen en starkt sammanhållande faktor för medlemmarna från de olika delarna på Tjörn. Med anledning av den sedan ett antal år vikande resultatutvecklingen av Medborgarhusets verksamhet tillses vid årsmötet 2005 en arbetsgrupp som skull ta fram förslag till åtgärder för förbättra utvecklingen. I första hand ville man fortsätta sina ansträngningar försöka få stiftelseformen avvecklad genom sk permutation, trots erhållna avslag på tidigare försök. Ganska snart stod det klart det var utsiktslöst arbeta vidare med detta, samtidigt som man också kunde konstatera problemet med lönsamheten hade mycket lite göra med stiftelseformen. Stiftelsen har för avsikt lämna in en ansökan till Boverket om investeringsbidrag på kronor för 2008 Ett anslag från Boverket på upp till 50% av investeringskostnaderna förutsätter en kommunal medfinansiering på 30%. Stiftelsen ansöker nu, i skrivelse daterad , därför om ett kommunalt bidrag om kronor. Tidigare behandling Arbetsutskottets beslut , 191. Arbetsutskottets beslut , 242 återremiss. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: bevilja stiftelsen Sibräcka Medborgarhus ett bidrag om kronor.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 25 Dnr. 2008/6-042 AVVIKELSERAPPORT OM UPPFÖLJNING AV RAPPORT AVSEENDE GRANSKNING AV HUR PROJEKTSTYRNING AV INVESTERINGSPROJEKT SKER I KOMMUNEN Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer följt upp vilka åtgärder kommunen genomför för tillgodose de rekommendationer på möjliga förbättringar avseende intern kontroll i rutinen för projektredovisning som framfördes i granskningsrapporten från Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: notera avvikelserapporten.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 26 Dnr. 2008/7-553 AVVIKELSERAPPORT OM GRANSKNING AV DEBITERINGSRUTINEN FÖR HANDELSHAMNAR INOM HAMNVERKSAMHETEN Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer granskat den interna kontrollen avseende debiteringsrutinen för handelshamnar inom hamnverksamheten. Yrkande Martin Johansen (fp) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: notera avvikelserapporten.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 27 Dnr. 2008/8-759 RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA GYNNANDE BISTÅNDSBESLUT ENLIGT 4 KAPITLET 1 SOCIALTJÄNSTLAGEN FJÄRDE KVARTALET 2007 En rapporteringsskyldighet har införts i 16 kapitlet Socialtjänstlagen (SoL) som trädde i kraft Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL. Rapportering skall ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige en gång per kvartal. Föreliggande rapport för fjärde kvartalet 2007 avser åtta fall (fem kvinnor, tre män) som berörs inom äldreomsorgen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: notera rapport rörande ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen avseende fjärde kvartalet 2007.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 28 Dnr. 2008/1-534 MOBIL VÄXEL FÖR TELEKOMMUNIKATION Tjörns kommun har sedan 1999 haft Telias Centrexlösning för samordning av kommunens fasta telefoni. Centrex är en lösning som innebär vi inte har någon traditionell växelteknik lokalt utan kommunens samtal samordnas i en virtuell växel placerad i Kalmar. Telenor används sedan några år som operatör både på den fasta och mobila teletrafiken vilket innebär en del av Centrex funktionalitet inte kan utnyttjas fullt ut. För Centrex skall fungera optimalt krävs Telia också är operatör för trafiken. Tjörns kommun står inför ett vägskäl. Vi har under några års tid undersökt vilka möjligheter som finns för utveckla telefunktionen i Tjörns kommun. Centrexalternativet har funnits med under hela resan men kostnadsnivån och svårigheter utveckla konceptet med andra operatörer än Telia har gjort lösningen inte är lika intressant längre. Det senaste halvåret har ett koncept baserat på mobil växel arbetats fram. Diskussioner har förts med ett antal leverantörer/operatörer för komma fram till det nya lösningsförslaget. Tidigare beslut Arbetsutskottets beslut , 10. Tjänsteutlåtande IT-chef Göran Engbloms tjänsteutlåtande Yrkande Martin Johansen (fp) yrkar kommunstyrelsen föreslås fa beslut enligt bilagor och ovanstående skrivelse med syfte ersätta dagens centrexväxel med en mobil växel samt kommunchef, IT-chef och ansvarig för informationsavdelningen ges i uppdrag förhandla fram och verkställa beslutet med berörda parter.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: i enlighet med IT-chefens förslag och ovanstående skrivelse ersätta dagens centrexväxel med en mobil växel samt ge kommunchefen, IT-chefen och ansvarig för informationsavdelningen i uppdrag förhandla fram och verkställa beslutet med berörda parter.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 29 Dnr. 2008/ ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT DEPONERA MUDDERMASSOR PÅ KOMMUNENS VATTENOMRÅDE Stenungsunds petrokemiska industrier har för avsikt bygga en kompletterande pir och därmed muddra ca m 3 lera. I ansökan till Miljödomstolen ansöks i första hand få tippa massorna på en tidigare använd plats i Askeröfjorden och i andra hand på allmänt ven mellan Svanesund och Djurnäs udde väster om Orust. Om Miljödomstolen ej medger tillstånd till något av dessa båda alternativa deponier så önskar sökanden i tredje och fjärde hand använda den tidigare deponin söder om bron mellan Almön och Källön respektive Holmen grå utanför Rönnäng. Nämnda venområden i förra stycket tillhör Tjörns kommun, varför sökandena anhåller om rådighet få deponera muddermassorna på dessa platser samt om så krävs få lägga ut mindre kvantiteter sprängsten på 35 m djup vid Almödeponin för skapa sk hummerrev, dvs som en kompensationsåtgärd för projektets miljöpåverkan. Val av plats för hummerrevet har gjorts då grundområdet väster om sundet utgör uppväxtområde för småhummer. En miljökonsekvensbeskrivning över projektet har upprättats. I denna samt ett komplement beskrivs mudderhantering och kompensationsåtgärd samt massornas renhetsgrad, dvs de är så rena de utan problem kan deponeras i havet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: avslå ansökan om tillstånd för deponering av muddermassor söder om bron mellan Almön och Källön respektive Holmen grå utanför Rönnäng.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 30 Dnr. 2008/ FASTSTÄLLANDE AV JUSTERINGAR I FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND På grund av förändringar i kommunallagen med avseende på revision har ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund tagits fram. Enligt kommunallagen skall förbundsordningen fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige (KL 3 kap 27 ). Följande tillägg förslås i denna förbundsordnings 9 Tid för avlämnande av revisorernas berättelse : Fullmäktige skall bevilja eller neka ansvarsfrihet. Beslutet skall motiveras. Vidare föreslås följande ändring i förbundsordningens 12 Revisorer : De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet. Revisorer utses för en period om fyra år. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: följande tillägg görs i Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsordnings 9 Tid för avlämnande av revisorernas berättelse ; Fullmäktige skall bevilja eller neka ansvarsfrihet. Beslutet skall motiveras. samt följande ändring görs under 12 Revisorer : De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet. Revisorer utses för en period om fyra år.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 31 Dnr. 2008/ REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Göteborgsregionens kommunalförbund har hemställt medlemskommunerna godkänner en revidering i förbundsordningen. Följande tillägg förslås i denna förbundsordnings 2 Förbundet har till ändamål : inom ramen för den regionala valideringsverksamheten svara för validering mot nationella kursplaner och för den myndighetsutövning som följer uppdraget samt ovanstående beslut gäller under förutsättning regeringens förslag i proposition 2005/06:148 inte fastställs eller om oklarheter kvarstår avseende tillståndsgivning kopplad till myndighetsutövning på entreprenad. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: följande tillägg görs i Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsordnings 2 Förbundet har till ändamål : inom ramen för den regionala valideringsverksamheten svara för validering mot nationella kursplaner och för den myndighetsutövning som följer uppdraget samt ovanstående beslut gäller under förutsättning regeringens förslag i proposition 2005/06:148 inte fastställs eller om oklarheter kvarstår avseende tillståndsgivning kopplad till myndighetsutövning på entreprenad.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 32 Dnr. 2006/ FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETEN ÅSTOL 1:76 ÅSTOLS HANDELSBOD Kommunstyrelsen beslutade , 158 anta den reviderade försäljningslistan dat En av fastigheterna på denna lista, som enligt beslutet skall försäljas, är fastigheten Åstol 1:76 Åstols Handelsbod. Tjörns kommuns politiska ledningsgrupp har tidigare haft ett möte med representanter för Åstols Handelsbod AB. Vid detta möte diskuterades en eventuell möjlig lösning som skulle innebära försäljning av Åstol 1:76 med återgångsvillkor på den grund försäljning till marknadspris ej var det pris köparen var intresserad av. Kommunen konstaterar överlåtelse med återgångvillkor ej är möjligt juridiskt. En konstruktion med bildande av ett kommanditbolag har diskuterats. Representant för Åstols Handelsbod AB har, till kommunen, inkommit med förslag på en sådan skrivning. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 135. Kommunstyrelsens beslut , 125. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 238 där kommunkansliet fick i uppdrag ta fram förslag till köpekontrakt som inkluderar återköpsklausul. Yrkanden Martin Johansen (fp) yrkar Tjörns Bostads AB tillsammans med ordföranden i kommunstyrelsen och kommunchef får i uppdrag förhandla med Åstols Handelsbod AB om priset. Karl-Erik Persson (ka) yrkar fastigheten säljs på den öppna marknaden. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner arbetsutskottet beslutat enligt Martin Johansens yrkande.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet beslutar ge Tjörns Bostads AB tillsammans med ordföranden i kommunstyrelsen och kommunchefen i uppdrag förhandla med Åstols Handelsbod AB om priset.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 33 Dnr. 2008/ BESLUT OM HYRESNÄMNDSPRÖVNING RÖRANDE DEL AV HYRESFASTIGHETEN NÖTSÄTER 1:134 Enligt kommunstyrelsens delegationsordning skall ärenden som rör lagen om förvärv av hyresfastighet, både vad gäller tillstyrkan eller avstyrkan av och hänskjutning till hyresnämndens prövning, beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet skall ta ställning till del av hyresfastigheten Nötsäter 1:134. Arbetsutskottet beslutar inte underställa förköpsärendet rörande del av fastigheten Nötsäter 1:134 till hyresnämnden för prövning.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 34 Dnr. 2007/ VAL AV ERSÄTTARE I SAMORDNINGSFÖRBUNDET Kommunfullmäktige beslutade , 146 bl a ingå i ett samordningsförbund tillsammans med Ale, Kungälv och Stenungsunds kommuner. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott fa beslut om ersättare i samordningsförbundets styrelse, efter sedvanliga partiöverläggningar. Nominering Benny Andersson (s) nominerar Inga Olsson (c) som ersättare i samordningsförbundet. Arbetsutskottet beslutar som ersättare i samordningsförbundet utse Inga Olsson (c)

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 35 Dnr. 2008/ INFORMATION OM MARKFÖRVÄRV - INDUSTRIMARK Planchef Jan Rehnberg och konsult Marcus Larsson informerar om möjliga områden för utveckling av industrimark på Tjörn. Arbetsutskottet beslutar: notera informationen.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 36 Dnr. 2007/ YTTRANDE ÖVER REMISS OM FÖRSLAG OM INFÖRANDE AV HÄNSYNSOMRÅDEN I SKÄRGÅRDEN Regeringen har gett Länsstyrelserna i landets kustlän i uppdrag vidta åtgärder för delmålet under miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård skall nås. Målet är införa hänsynsområden inför kommande sommar. Förslag har getts om Altarholmen utanför Härön skall utgöras av ett så kallat hänsynsområde. Tjänsteutlåtande Miljöchef Mikael Mårtenssons tjänsteutlåtande Yrkande Lars Thorsson (m) yrkar kommunen ställer sig negativ till Länsstyrelsens förslag. Arbetsutskottet beslutar: meddela Länsstyrelsen man ställer sig negativ till förslaget om Altarholmen utanför Härön skall utgöras av ett så kallat hänsynsområde. Reservation Eva Bertilsson-Styvén (s) reserverar sig mot beslutet.

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer