LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 1 (3) MML/1/012/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 1 (3) 01.05.2009 MML/1/012/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 PRISLISTA ÖVER DE PRESTATIONER SOM UTFÖRS OCH FÖRMEDLAS AV LANTMÄTERIVERKET MML/1/012/2009

2 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 1 (3) MML/1/012/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänna föreskrifter och anvisningar om prislistan Allmänna principer om upplåtelse av nyttjanderätt till digitalt kartmaterial och uppdatering av materialet Utgivning och vidarebearbetning av digitalt material Debitering av beställningsuppdrag enligt använd arbetstid Materialhantering och datamedier Kartor, flygbilder och fixpunkter Tryckkartor Utskrifter och kopior av kartmaterial Nyttjanderätt till digitalt material Terrängdatabasen Material 1: Material 1: Material 1: Material 1: Material 1:1 milj. 1:4,5 milj Annat material Flygbilder och flygbildsmaterial Fixpunktsdata Upprättande av överlåtelsehandling, sökande av lagfart och bestyrkande av köp Upprättande av överlåtelsehandling och sökande av lagfart Bestyrkande av köp Myndighetsbeslut Godkännande av baskartan för detaljplan och stranddetaljplan Ändring av en bys namn Ändring av en registerenhets namn Ändring av fastighetens art Ändring i byindelning Beviljande av inlösningstillstånd och tillstånd till förhandsbesittningstagande Överföring av en särskild rättighet och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret Anteckning om upphävande som avses i 72 b (476/1996) i inlösningslagen och som görs i fastighetsregistret Ändring av användningssyftet för en särskild rättighet som avses i 72 d inlösningslagen (1433/2001) och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret

3 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 2 (3) MML/1/012/ Byte av sökande av inlösen vilket avses i 76 inlösningslagen (1433/2001), i de fall då ansökan görs efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd Givande av utlåtande avsett i 91 h (222/2003) i markanvändnings- och bygglagen (222/2003) Beslut om sammanslagning av samfällda områden varom stadgas i 2 b 1 mom. I fastighetsregisterlagen (456/2004) Sammanslagning av fastigheter Sammanslagning av fastigheter i fall enligt och 2 mom. 2 punkten fastighetsbildningslagen Sammanslagning av fastigheter i fall enligt mom. 1 punkten fastighetsbildningslagen Register Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet (FDS) Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet Fastighetsregisteruppgifter Fastighetsregisteruppgifter Överlämnande av omfattande fastighetsregisterdata av masskaraktär till myndighet på basis av lag eller förordning (offentligrättslig prestation) Fastigheternas ägar- och adressuppgifter Fastighetsregisterkartan Fastighetsregisterkartans koordinatförteckning Nyttjanderätt till fastighetsregisterkartmaterialet Köpeskillingsregistret Utdrag ur köpeskillingsregistret Köp på kartutskrifter Namn- och adressuppgifter som utskrift för direktmarknadsföring Köpeskillingsregisteruppgifter som filer Färdiga typer av överföringsfiler Köpeskillingsstatistik över fastigheter, tabeller och index Köpeskillingsregisteruppgifter på Kartplatsen för fackmän Utgivningsrätt Utgivningsrätt till kartor Avgifter för utgivningsrätt till flygbilder Webbjänster Kartplatsen Kartplatsen för alla Kartplatsen för fackmän Servicegränssnitt för rastermaterial... 47

4 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 3 (3) MML/1/012/ Webbjänster för fastighetsdatasystemet (FDS) FDS-webbinformationstjänst FDSfast-meddelandebaserad gränssnittstjänst Programvaror Program för konvertering av kartprojektion Program för konvertering EUREF Publikationer och tidskrifter Kopior av handlingar och vissa andra tjänster Mikrofilmförstoringar, kopior av handlingar och förrättningskartor, utskrifter ur det elektroniska arkivet Bestyrkande av handlingar Muntlig eller skriftlig utredning Serviceavgifter för fakturering samt intyg... 51

5 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 1 (51) PRISLISTA ÖVER DE PRESTATIONER SOM UTFÖRS OCH FÖRMEDLAS AV LANTMÄ- TERIVERKET MML/1/012/ Allmänna föreskrifter och anvisningar om prislistan 1.1 Allmänna principer om upplåtelse av nyttjanderätt till digitalt kartmaterial och uppdatering av materialet Upplåtelse av nyttjanderätt till digitalt material Lantmäteriverket upplåter begränsade parallella nyttjanderätter till sitt digitala kartmaterial och fastighetsregisterkartmaterial för viss tid. I anslutning till upplåtelsen träffas ett avtal eller görs en anmälan om upplåtelse där man specificerar det material som upplåtelsen gäller samt anger omfattningen och giltighetstiden för nyttjanderätten. Nyttjanderätter som kan upplåtas och prissättning av dem Nyttjanderätten grundar sig antingen på en årsavgift eller på en licens som löper på 10 år, om inte annat avtalas i samband med upplåtelsen. Lantmäteriverket upplåter normalt följande nyttjanderätter till sitt material: licens nyttjanderätt priskoefficient grundlicens 1-5 användare 1,0 storlicens 6-20 användare 1,5 institutionslicens över 20 användare 2,0 Priset på licensen räknas ut genom att man multiplicerar priset på grundlicensen med ovan angivna koefficient. De ovan nämnda licenserna berättigar endast till internt bruk inom licensinnehavarens organisation. Detta gäller också kopior eller utskrifter av materialet. För användning av kopior eller utskrifter utanför organisationen samt för publikation på Internet skall man skaffa ett utgivningstillstånd. Hanteringsavgift uppbärs alltid på materialleveranser.

6 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 2 (51) Årsavgift Det är möjligt att anskaffa digitalt kartmaterial och fastighetsregisterkartmaterial genom att betala en årsavgift i stället för en licensavgift. Nyttjanderättslicensen uppgörs för minst två år. Materialets uppdateringsrätt ingår i årsavgiften. Årsavgiften för fastighetsregisterkartmaterial är 20 % och för övrigt digitalt kartmaterial 15 % av det gällande priset för nyttjanderätten. Årsavgiften är dock alltid minst 34,00 (exkl. moms) eller 41,48 (inkl. moms) års licens Det är möjligt att skaffa digitalt kartmaterial och fastighetskartmaterial genom att betala licensavgift enligt prislistan. Engångslicens En engångslicens kan upplåtas för särskild engångsanvändning av materialet. Avgiften är 20 % av den gällande nyttjanderättsavgiften. En engångslicens är i kraft i högst ett år. Efter användningen skall materialet återlämnas till Lantmäteriverket eller förstöras. Förutsättningen för en engångslicens är att användaren anger användningsändamålet och inte upplåter Lantmäteriverkets material vidare ens i bearbetad form. Myndighetslicens Lantmäteriverket upplåter geografiskt informationsmaterial i digital form för användning statliga myndigheter till lösgöringskostnadspris. Sådant material omfattar digitalt kartmaterial, material från köpeskillingsregistret och digitala flygbilder som inte har producerats på kundbeställning. Nyttjanderättsavgifter uppbärs inte, om inte annat om deras prissättning stadgas annanstans. Prissättningen gäller inte material från fastighetsregistret eller fastighetsregisterkartmaterial, och inte heller material som t.ex. producerats i samarbete med europeiska lantmäteriverk. Prissättningen gäller inte heller bl.a. utdrag, utskrifter, tryckta kartor eller skannat material. Lantmäteriverket upplåter material till annan myndighet endast för skötsel av respektive myndighetsuppgifter. Uppgifter som enligt lag, förordning eller motsvarande författning påförts ämbetsverket eller institutionen anses som myndighetsbruk. Om myndigheten har andra än myndighetsuppgifter, debiteras normala nyttjanderättsavgifter enligt prislistan för material som anskaffats för sådana ändamål. Material kan även användas i publikationer som anknyter till myndighetsuppgifter. Utgivningstillståndet gäller dock inte webbtjänster, vars utgivningstillstånd bestäms från fall till fall.

7 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 3 (51) Myndigheten ska skriftligen bevisa sitt myndighetsuppdrag till Lantmäteriverket för prissättning enligt lösgöringskostnaderna. Lantmäteriverkets försäljningstjänster avgör fallen som lämnar rum för tolkning. Uppdatering av digitalt kartmaterial Uppdateringsavgiften är 10 % / år av den gällande nyttjanderättsavgiften. Om uppdateringarna inte har skaffats regelbundet, stiger uppdateringsprisprocenten 10 % per år man inte har uppdaterat. Uppdateringen av material förlänger nyttjanderättslicensen enligt avtal. Uppdatering av digitalt fastighetsregisterkartmaterial För uppdateringen av nyttjanderättsligt digitalt fastighetsregisterkartmaterial uppbärs som uppdateringsavgift enligt tabellen nedan en andel av avgiften, som räknats ut genom att beakta eventuella rabatter för grundavgiften och antalet nyttjanderätter. Uppdateringsavgiften baserar sig på priser som gäller vid uppdateringstidpunkten. Om beställaren vill uppdatera flera gånger om året, uppbärs materialavgiften endast vid den första uppdateringen årligen. Avgiften för materialhantering uppbärs varje gång. Uppdateringen av material förlänger nyttjanderättslicensen enligt avtal. Uppdateringspris Tid som löpt efter köp eller uppdatering av material 1 år 15 % 2 år 30 % 3 år 45 % 4 år 70 % 5 år 100 %

8 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 4 (51) Utgivning och vidarebearbetning av digitalt material Om Lantmäteriverkets digitala kartmaterial används som en del av en publikation skall ett tillstånd till utgivning av materialet skaffas. Om man av Lantmäteriverkets digitala material framställer vidarebearbetade produkter för tredje part skall ett tillstånd därtill skaffas hos Lantmäteriverket. I anslutning till beviljandet av tillstånd fastställer Lantmäteriverket storleken av en eventuell avgift för utgivningsrätt. När Lantmäteriverkets digitala material upplåts för att användas endast för framställning av nya kartor eller andra produkter uppbärs en avgift för utgivningsrätt. Nyttjanderätt till materialet upplåts då bara för framställning av vissa vidarebearbetade produkter och den som vidarebearbetar materialet bör utreda hur stor andel av produkten består av Lantmäteriverkets material och hur stor upplagan är/hur många exemplar som säljs för att avgifterna för utgivningsrätt skall kunna fastställas. Utöver avgiften för utgivningsrätt tillkommer också en avgift för materialhantering. 1.2 Debitering av beställningsuppdrag enligt använd arbetstid Debitering enligt använd arbetstid per persongrupp Pris exkl. moms euro/timme ( /h) Pris inkl. moms euro/timme ( /h) Prisgrupp 1:bl.a. fastighetsingenjörens uppgifter 90,16 110, (beställningskartering) Prisgrupp 2: bl.a. skriftliga utredningar, hörandesammanträden och lösgöring av digitalt material Prisgrupp 3: bl.a. kartläggningar och mätningar, utmärkningar i terrängen och andra terrängarbeten, kundtjänstuppgifter och muntliga utredningar 73,77 90,00 53,28 65, (beställningskartering) 5851 (utredningar) 6577 (bearbetning av digitalt material) 6430 (framställning av utskrifter och kopior) 4004 (beställningskartering) 5046 (utredningar) Prisgrupp 4: hjälpmanskap som används bl.a. vid kartläggning och mätning 30,33 37, (beställningskartering)

9 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 5 (51) Restiden ingår i den debiterade arbetstiden. Utöver debitering för använd arbetstid debiteras dessutom kostnader för material, förnödenheter, resor och betydande kostnader för anordningar. 1.3 Materialhantering och datamedier För expedition av material uppbärs lösgörings- och expeditionskostnaderna (hanteringsavgift) för materialet. I avgiften ingår arbetet, ett datamedium och adb-kostnader. Då en återförsäljare förmedlar Lantmäteriverkets material ur sitt eget datalager uppbärs endast lösgöringskostnaden (licensavgift för material). Materialhanteringsavgifterna finns i bilaga 1.

10 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 6 (51) 2 Kartor, flygbilder och fixpunkter 2.1 Tryckkartor Terrängkartor Pris exkl. moms i Terrängkarta, Grundkarta 1: ,84 12,00 Kartbladets namn eller nummer (stora bokstäver) Topografisk karta 1: ,56 8,00 20S+kartbladets nummer Grundkarta 1: ,66 13,00 Kartbladets namn eller nummer (stora bokstäver) Terrängkarta 1: (UTM-bladindelning) Terrängkarta, Topografisk karta 1: (generalbladindelning) 12,30 15,00 Kartbladets namn eller nummer (stora bokstäver) - stort blad 12,30 15,00 Kartbladets namn eller nummer (stora bokstäver) - litet blad 10,66 13,00 50S+kartbladets nummer

11 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 7 (51) 2.2 Utskrifter och kopior av kartmaterial Priser exkl. moms A4 A3 A2/55x60/A1 A0 På papper - utskrift eller kopia 7,37 9,84 20,49 34, På plast eller väderbeständigt material - utskrift eller kopia 13,93 17,21 34,43 55, Priser inklusive moms A4 A3 A2/55x60/A1 A0 På papper - utskrift eller kopia 9,00 12,00 25,00 42, På plast eller väderbeständigt material - utskrift eller kopia 17,00 21,00 42,00 68, Mängdrabatt som beviljas utskrifter eller kopior Engångsbeställda identiska utskrifter eller kopior (samma storlek och material) beviljas följande rabatter: Antalet utskrifter eller kopior Rabattprocent över 5 st. 10 %

12 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 8 (51) över 20 st. 20 % över 50 st. 30 % över 100 st. 40 % Kartutskrift som fil Prissätts enligt storleken på en pappersutskrift (sökterm 10512). Dessutom debiteras datamediets pris. Om materialet överlämnas på CD debiteras därtill priset för CD:n 5,00 ( 6450), eller DVD:n 10,00 ( 10423), eller USB-stickan 10,00 ( 10775) (exkl. moms). Dessutom debiteras postavgiften för sändning av faktura (se punkt 10.4). Om materialet används på kartor eller i andra publikationer genom kopiering, tryckning eller på annat därmed jämförbart sätt uppbärs dessutom avgift för utgivningsrätt. Övriga storlekar Prissättning från fall till fall Utskrifter ur annat material Prissättning från fall till fall. Utskrifter och kopior ur kundens eget material För utskrift eller kopia debiteras utskriftens pris inklusive moms subtraherat med 50 procent 6662.

13 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 9 (51) 2.3 Nyttjanderätt till digitalt material För handläggning av material debiteras avgift enligt punkt 1.3 (bilaga 1). För nyttjanderätter till den digitala fastighetsregisterkartan, se punkt För priserna på uppdatering av alla material, se punkt Terrängdatabasen Grundlicens Samtliga data i vektorform - km 2 pris 2,00 2, bandliknande km 2 5,00 6, Hela Finland , , Delelement, priset per kvadratkilometer/procent av priset för hela materialet - Höjdförhållanden 0,40 / 20 % 0,49 / 20 % Byggnader 0,30 / 15 % 0,37 / 15 % Ledningsförbindelser 0,10 / 5 % 0,12 / 5 % Administrativ indelning 0,10 / 5 % 0,12 / 5 % Sjöar och vattendrag 0,30 / 15 % 0,37 / 15 % Områdesvisa vattendrag 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % Åkrar 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % Myrmark 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % Berg och mineraljord 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % 4267

14 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 10 (51) - Namnbestånd 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % 4268 Kommunvisa priser finns i bilaga 2. Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Vägnätet och administrativ indelning årligen, annat material med ca 5 års intervall. För priser, se punkt 1.1. Leveransformat MaagisXL, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG Material 1: Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, 1m / 2m Priset på grundlicens / blad (grundkarta 1: blad i grundkoordinatsystemet eller rutnätet för räddningstjänsten (10 km x 10 km) i enhetskoordinatsystemet) Hela materialet 25,00 30, Hela materialet utan höjdkurvor 20,00 24, Delelement - botten 15,00 18, höjdkurvor 10,00 12, åkrar 5,00 6, sjöar och vattendrag 5,00 6, vägnät 5,00 6,

15 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 11 (51) Dessutom: i KKS-koordinatsystemet 1 m rastermaterial per element Priset på grundlicens / blad (grundkarta 1: blad i grundkoordinatsystemet eller rutnätet för räddningstjänsten (10 km x 10 km) i enhetskoordinatsystemet) - byggnader 5,00 6, myrar: öppna myrar, skogbevuxna myrar, svårframkomliga öppna myrar, svårframkomliga skogbevuxna myrar, sankmark, torvproduktionsområden 5,00 6, berg 5,00 6, namnbestånd 5,00 6, administrativ indelning 5,00 6, Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, 1m / 2m i EUREF-FIN-koordinatsystemet Grundlicensens pris / blad UTM-bladindelning (12 km x 12 km) Hela materialet (även utan vägnätet) 36,00 43, Hela materialet utan höjdkurvor 29,00 35, Delelement - botten 22,00 26,

16 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 12 (51) - höjdkurvor 14,00 17, åkrar 7,00 8, sjöar och vattendrag 7,00 8, Dessutom: i EUREF-FIN koordinatsystemet 1 m rastermaterial per element Grundlicensens pris / blad UTM-bladindelning (12 km x 12 km) - vägnät 7,00 8, byggnader 7,00 8, myrar: öppna myrar, skogbevuxna myrar, svårframkomliga öppna myrar, svårframkomliga skogbevuxna myrar, sankmark, torvproduktionsområden 7,00 8, berg 7,00 8, namnbestånd 7,00 8, administrativ indelning 7,00 8,

17 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 13 (51) Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, (1m / 2m), hela materialet Hela materialet Hela Finland Botten, åkrar, sjöar och vattendrag samt kurvor ingår Licens för 1-5 användare , , Licens för 6-20 användare (storlicens) , , Licens för över 20 användare (institutionslicens) , , Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, (1m / 2m), material utan kurvor Hela Finland botten, åkrar, sjöar och vattendrag ingår (svartvit eller i färg) Licens för 1-5 användare , , Licens för 6-20 användare (storlicens) , , Licens för över 20 användare (institutionslicens) , ,

18 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 14 (51) Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, 1m / 2m, kurvor Hela Finland kurvor ingår Licens för 1-5 användare , , Licens för 6-20 användare (storlicens) , , Licens för över 20 användare (institutionslicens) , , Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Årligen allt efter som Terrängdatabasen blir färdig. Pris i punkt 1.1. Leveransformat TIFF Group3 i okombinerat material och TIFF (lzw) i kombinerat material.

19 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 15 (51) Grundkarta / Terrängkarta 1: pdf-bild bild storlek 12 km x 12 km (UTM) 36,00 43, bild storlek 10 km x 10 km (generalbladindelning och rutnätet för räddningstjänsten) 25,00 30, Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Årligen allt efter som Terrängdatabasen blir klar. Pris i punkt 1.1. Leveransformat Pdf

20 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 16 (51) Material 1: : vektormaterial finns inte att tillgå. 1: material, raster, kombination, (2,5 m / 5 m), hela materialet Priset på grundlicens Pris exkl. moms i - Kartblad 30 x 40 km 2 (generalbladindelning) 154,00 187, Kartblad 20 x 20 km 2 (rutnätet för räddningstjänsten) 51,00 62, Kartblad 24 x 24 km 2 (UTM-bladindelning) 148,00 180, Hela Finland , , : material, raster, kombination, (2,5 m / 5 m), hela materialet utan höjdkurvor Priset på grundlicens Pris exkl. moms i - Kartblad 30 x 40 km 2 (generalbladindelning) 120,00 146, Kartblad 20 x 20 km 2 (rutnätet för räddningstjänsten) 40,00 48, Kartblad 24 x 24 km 2 (UTM-bladindelning) 115,00 140, Hela Finland , , Tillgänglighet En del av Finland Uppdatering Årligen allteftersom Terrängdatabasen blir färdig. Pris i punkt 1.1.

21 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 17 (51) Leveransformat TIFF (lzw) 1: material, pdf-bild Pris exkl. moms Pris inkl. moms - Kartblad 30 x 40 km 2 (generalbladindelning) 154,00 187, Kartblad 20 x 20 km 2 (rutnätet för räddningstjänsten) 51,00 62, Kartblad 24 x 48 km 2 (UTM-bladindelning) 148,00 180, Hela Finland , , Tillgänglighet En del av Finland Uppdatering Årligen allteftersom Terrängdatabasen blir färdig. Pris i punkt 1.1. Leveransformat Pdf

22 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 18 (51) Material 1: Leverans 1: kartbladsvis (30 km x 40 km) Enhetspris för en grundlicens / 100 (km 2 ) är 25,00 / 100 km 2 (exkl. moms) eller 30,50 /100 km 2 (inkl. moms) Priset på grundlicens Alla element Kartblad 30 km x 40 km 2 300,00 366, Hela Finland , , Delelement / kartblad - i terräng 1 ingår sjöar och vattendrag, myrmark, åkrar samt berg; berg ej kvalitetsklass D 118,00 143, jordbruksjord 34,00 41, ström- och stillvatten 34,00 41, myrmark 29,00 35, kalt berg + täktområde, ej kvalitetsklass D 22,00 26, höjdförhållanden 39,00 47, trafiknät, färdiga över hela Finland 39,00 47, administrativ indelning, färdig över hela Finland 29,00 35, byggnader (bara geometrin), färdiga över hela Finland 34,00 41, namnbestånd 17,00 20,

23 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 19 (51) - ledningsförbindelser 29,00 35, skyddsobjekt, ej kvalitetsklass D 29,00 35, Tillgänglighet En del av Finland Uppdatering Allteftersom informationskällorna uppdateras. Leveransformat ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) Områdesgränser och administrativ indelning 1: , vektor Hela Finland, ej delområden 2 500, , Uppdatering Årligen Leveransformat ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) 1: material, raster, kombination Priset på grundlicens Pris exkl. moms i - Kartblad 60,00 73, Hela Finland , , Tillgänglighet Hela Finland

24 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 20 (51) Uppdatering Förfarandet öppet. Leveransformat TIFF (lzw)

25 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 21 (51) Material 1: Kartdatabas 1:250000, vektor Grundlicens för rutnätet för räddningstjänsten Leverans: enligt rutnätet för räddningstjänsten (80 x 80 km 2 ) Enhetspris (alla element) för grundlicens / 100 (km 2 ) är 10,00 / 100 km 2 (exkl. moms) eller 12,20 / 100 km 2 (pris inkl. moms) Priset på grundlicens / enligt rutnätet för räddningstjänsten euro ( ) Alla element 600,00 732, Delelement - åkrar 90,00 109, sjöar och vattendrag 90,00 109, höjdförhållanden (1: ) 60,00 73, trafiknät 100,00 122, administrativ indelning 35,00 42, byggnader (bara geometrin) 70,00 85, namnbestånd 70,00 85, myrmark 35,00 42, flygfält 35,00 42, ledningsförbindelser 35,00 42, tätorter 35,00 42,

26 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 22 (51) Grundlicens, hela Finland Priset på grundlicens, hela Finland euro ( ) Alla element , , Delelement - åkrar 42 00, , sjöar och vattendrag 4 200, , höjdförhållanden (1:500000) 2 700, , trafiknät 4 700, , administrativ indelning 1 700, , byggnader (bara geometrin) 3 200, , namnbestånd 3 200, , myrmark 1 700, , flygfält osv , , ledningsförbindelser 1 700, , tätorter 1 700, , Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Allteftersom informationskällorna uppdateras. Leveransformat ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF), DXF

27 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 23 (51) Kartdatabas 1: , raster 25m Leverans: enligt rutnätet för räddningstjänsten (80 x 80 km 2 ) Priset på grundlicens när man beställer enligt rutnätet för räddningstjänsten 160,00 195, Priset på grundlicens när man beställer material som täcker hela Finland 5 000, , Leveransformat TIFF (lzw)

28 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 24 (51) Material 1:1 milj. 1:4,5 milj Kartdatabas 1:1 milj. Kartdatabas 1:1 milj., vektor Leverans, delelementsvis över hela Finland. Enhetspris (alla element) för grundlicens 100 kvadratkilometer (100 km 2 ) är 1,00 / 100 km 2 (pris exkl. moms) eller 1,22 / 100 km 2 (pris inkl. moms) Priset på grundlicens, hela Finland Alla element 3 000, , Delelement - åkrar 450,00 549, sjöar och vattendrag 500,00 610, höjdförhållanden 500,00 610, trafiknät 450,00 549, järnvägar 100,00 122, flygfält 30,00 36, administrativ indelning 250,00 305, tätorter 250,00 305, namnbestånd 170,00 207, myrmark 170,00 207, skogar 170,00 207,

29 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 25 (51) Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Trafiknät, namnbestånd och administrativ indelning årligen, uppdateringsintervall för annat material 5 år Leveransformat Kartdatabas 1:1 milj., raster 85 m ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF), Intergraph Priset på grundlicens hela Finland 420,00 512, Tillgänglighet Hela Finland Leveransformat TIFF (lzw) EuroRegionalMap 1: Prisuppgifter och allmän information EuroGlobalMap 1: Prisuppgifter och allmän information

30 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 26 (51) Kartdatabas 1:4,5 milj. Kartdatabas 1:4,5 milj., vektor Minimiområde till försäljning: hela Finland, elementvis Priset på grundlicens Hela Finland 700,00 854, Delelement sjöar och vattendrag 150,00 183, trafiknät 150,00 183, djupzoner 150,00 183, administrativ indelning 150,00 183, namnbestånd 90,00 109, tätortssymboler 90,00 109, Uppdatering Trafiknät och administrativ indelning årligen, uppdateringsintervall av annat material 5 år. Leveransformat artdatabas 1:4,5 milj., raster 381 m ArcInfo (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) Priset på grundlicens hela materialet 100,00 122, Leveransformat TIFF (lzw)

31 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 27 (51) Annat material Terrängdatabasens vägnät, vektor Priset på grundlicens Hela Finland; vägnätet klassificerat , , enligt rutnätet för räddningstjänsten 550,00 671, Hela Finland, huvudvägar 6 700, , enligt rutnätet för räddningstjänsten 150,00 183, Priserna kommunvis i bilaga Uppdatering Årligen Leveransformat Terrängdatabasens trafiknät ESRI (Shape), MapInfo (MIF), Maagis, Fingis, MaagisXL Hela Finland , , enligt rutnätet för räddningstjänsten (80x80 km 2 ) 700,00 854, Priserna kommunvis i bilaga Uppdatering Årligen Leveransformat Maagis, MaagisXL, Fingis, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG

32 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 28 (51) Adressmaterial Grundlicens Pris exkl. moms i Pris inkl. moms i Materialet kan enbart skaffas för att komplettera Terrängdatabasen eller vägnätet/trafiknätet i Terrängdatabasen, hela landet , , Priserna kommunvis i bilaga Uppdatering Årligen Leveransformat ESRI (Shape), MapInfo (MIF) Höjdmodell, raster Grundlicens pris per km 2 euro / kvadratkilometer ( / km 2 ) euro / kvadratkilometer ( / km 2 ) 2 m 0,90 1, m 0,35 0, m 0,20 0, m 0,04 0,

33 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 29 (51) Grundlicens, hela Finland 25 m hela Finland , , m hela Finland , , m hela Finland 2 500, , Tillgänglighet Höjdmodell 2 m och 10 m en del av Finland Höjdmodell 25 m, 200 m och 1000 m hela Finland Leveransformat Höjdmodell 2 m: ASCII (GRID) Höjdmodell 10 m: ASCII (xyz), ASCII (GRID) Höjdmodell 25 m, 200 m och 1000 m: ESRI (16 bit GRID), TIFF (16 bit), råraster, ASCII (xyz), ASCII (GRID) Uppdatering Höjdmodell 2 m: i samband med produktion av laserskanningsmaterial Höjdmodell 10 m: allteftersom terrängdatabasen grundförbättras Höjdmodell 25 m, 200 m och 1000 m: gjord år Markanvändnings- och trädbeståndstolkning raster, 25 m 97 Materialet säljs inkl. lösgöringskostnader. Realtidsmässigt markanvändnings- och trädbeståndstolkningsmaterial finns i SLICES-materialet Sydöstra Finlands lantmäteribyrå sköter om försäljningen av SLICES-materialet.

34 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 30 (51) Namnbeståndsregister Ortnamnsregister från terrängdatabasen Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 12, följande ,00 6, över ,25 1, hela materialet ( ) , , Kartnamnsregister eller kartnamnsregister ur vektormaterial från terrängdatabasen Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 24, följande ,00 12, över ,50 3, hela materialet ( ) , , Ortnamnsregister ur 1: material Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 12, följande ,00 6, över ,25 1, hela materialet ( ) 2 500, ,

35 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 31 (51) Kartnamnsregister eller kartnamnsregister ur vektor 1: material Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 24, följande ,00 12, över ,50 3, hela materialet ( ) 5 000, , Ortnamnsregister ur 1: material Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,50 15, följande ,25 7, över ,25 1, hela materialet (65 000) 1 300, , Kartnamnsregister eller kartnamnsregister ur vektor 1: material Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 30, följande ,50 15, över ,50 3, hela materialet (65 000) 2 600, , Minimidebiteringen är dock 50,00 (exkl. moms) eller 61,00 (inkl. moms).

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt nette VA SA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2010 Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt Vinden ger arbete Nette testar dammsugare Innehåller avtalsvillkor K U N D TJ Ä N S T E N I N F O R M E R A R Kundtjänst

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om en kommun- och servicestrukturreform Given i Helsingfors den 9 februari 2007 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte Syftet med denna

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2013-2014 (inkl. särredovisade affärsverk) Kommuner:

Läs mer

AVGIFTER SOM TAS UT FÖR VISSA UPPGIFTER SOM UTFÖRS AV OCH DOKUMENT SOM GES UT AV GRANKULLA STADS RESULTATOMRÅDE FÖR MARKANVÄNDNING

AVGIFTER SOM TAS UT FÖR VISSA UPPGIFTER SOM UTFÖRS AV OCH DOKUMENT SOM GES UT AV GRANKULLA STADS RESULTATOMRÅDE FÖR MARKANVÄNDNING AVGIFTER SOM TAS UT FÖR VISSA UPPGIFTER SOM UTFÖRS AV OCH DOKUMENT SOM GES UT AV GRANKULLA STADS RESULTATOMRÅDE FÖR MARKANVÄNDNING Samhällstekniska nämnden 19.8.2014 75 Träder i kraft 1.1.2015 1 Innehåll:

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Samhällsansvarsrapport

Samhällsansvarsrapport Samhällsansvarsrapport 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsredogörelser 4 Generaldirektörens översikt 2014 6 Lantmäteriverket som vägvisare 2015 Kunder 7 120 000 lagfartsavgöranden 8 Målet nåddes

Läs mer

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED 1 INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED Instruktionerna om god förmedlingssed publiceras i samband med presskonferensen som hålls 16.9, då instruktionerna träder i kraft.

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET MAN STARTAR FRÅN PLANERINGEN 2 PLANERING Stommen för Finlands eldistributionsnät bildas av kraftledningar med

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Fiskeområdenas ekonomiförvaltningsprojekt I Mikko Airaksinen och Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K S I Ä 6 B /

Läs mer

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 1 (13) KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 INNEHÅLL ALLMÄNT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2015 1. Förberedelse inför ekokontrollen 2. Utnyttja kunskapen om riskerna vid planeringen,

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Winväg. Bruksanvisning. Matriset Ab

Winväg. Bruksanvisning. Matriset Ab Winväg Bruksanvisning Matriset Ab Innehållsförteckning 1. UPPDATERINGAR / VAD ÄR NYTT?... 1 1.1. Winväg Light och Pro 1.3... 1 2. INLEDNING... 4 2.1. Användningsändamål... 4 2.2. Användarna... 4 2.3. Kompabilitet...

Läs mer

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 GÄLLER FR.O.M. 22.9.2009 18.9.2009 OY SAMLINK AB VARMENNEPERIAATTEET 2 (47) Innehållsförteckning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-729-6 (haftad) ISBN 978-952-213-730-2

Läs mer

HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN

HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN FÖRDELNING AV VÄGHÅLLNING TIENPIDON FÖR OSITTELUSTA ENSKILDA VÄGAR LANTMÄTERIVERKETS MAANMITTAUSLAITOKSEN PUBLIKATIONER JULKAISUJA NRO 92 92 UTVECKLINGSCENTRALEN KEHITTÄMISKESKUS

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Nämnden för mäklarprov

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Nämnden för mäklarprov CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Uppgift 1 a) Släktingarna menade att det mellan parcellen och vattenbrynet eventuellt finns tillandningsmark, som uppkommit till följd

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer