LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 1 (3) MML/1/012/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 1 (3) 01.05.2009 MML/1/012/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 PRISLISTA ÖVER DE PRESTATIONER SOM UTFÖRS OCH FÖRMEDLAS AV LANTMÄTERIVERKET MML/1/012/2009

2 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 1 (3) MML/1/012/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänna föreskrifter och anvisningar om prislistan Allmänna principer om upplåtelse av nyttjanderätt till digitalt kartmaterial och uppdatering av materialet Utgivning och vidarebearbetning av digitalt material Debitering av beställningsuppdrag enligt använd arbetstid Materialhantering och datamedier Kartor, flygbilder och fixpunkter Tryckkartor Utskrifter och kopior av kartmaterial Nyttjanderätt till digitalt material Terrängdatabasen Material 1: Material 1: Material 1: Material 1: Material 1:1 milj. 1:4,5 milj Annat material Flygbilder och flygbildsmaterial Fixpunktsdata Upprättande av överlåtelsehandling, sökande av lagfart och bestyrkande av köp Upprättande av överlåtelsehandling och sökande av lagfart Bestyrkande av köp Myndighetsbeslut Godkännande av baskartan för detaljplan och stranddetaljplan Ändring av en bys namn Ändring av en registerenhets namn Ändring av fastighetens art Ändring i byindelning Beviljande av inlösningstillstånd och tillstånd till förhandsbesittningstagande Överföring av en särskild rättighet och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret Anteckning om upphävande som avses i 72 b (476/1996) i inlösningslagen och som görs i fastighetsregistret Ändring av användningssyftet för en särskild rättighet som avses i 72 d inlösningslagen (1433/2001) och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret

3 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 2 (3) MML/1/012/ Byte av sökande av inlösen vilket avses i 76 inlösningslagen (1433/2001), i de fall då ansökan görs efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd Givande av utlåtande avsett i 91 h (222/2003) i markanvändnings- och bygglagen (222/2003) Beslut om sammanslagning av samfällda områden varom stadgas i 2 b 1 mom. I fastighetsregisterlagen (456/2004) Sammanslagning av fastigheter Sammanslagning av fastigheter i fall enligt och 2 mom. 2 punkten fastighetsbildningslagen Sammanslagning av fastigheter i fall enligt mom. 1 punkten fastighetsbildningslagen Register Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet (FDS) Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet Fastighetsregisteruppgifter Fastighetsregisteruppgifter Överlämnande av omfattande fastighetsregisterdata av masskaraktär till myndighet på basis av lag eller förordning (offentligrättslig prestation) Fastigheternas ägar- och adressuppgifter Fastighetsregisterkartan Fastighetsregisterkartans koordinatförteckning Nyttjanderätt till fastighetsregisterkartmaterialet Köpeskillingsregistret Utdrag ur köpeskillingsregistret Köp på kartutskrifter Namn- och adressuppgifter som utskrift för direktmarknadsföring Köpeskillingsregisteruppgifter som filer Färdiga typer av överföringsfiler Köpeskillingsstatistik över fastigheter, tabeller och index Köpeskillingsregisteruppgifter på Kartplatsen för fackmän Utgivningsrätt Utgivningsrätt till kartor Avgifter för utgivningsrätt till flygbilder Webbjänster Kartplatsen Kartplatsen för alla Kartplatsen för fackmän Servicegränssnitt för rastermaterial... 47

4 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 3 (3) MML/1/012/ Webbjänster för fastighetsdatasystemet (FDS) FDS-webbinformationstjänst FDSfast-meddelandebaserad gränssnittstjänst Programvaror Program för konvertering av kartprojektion Program för konvertering EUREF Publikationer och tidskrifter Kopior av handlingar och vissa andra tjänster Mikrofilmförstoringar, kopior av handlingar och förrättningskartor, utskrifter ur det elektroniska arkivet Bestyrkande av handlingar Muntlig eller skriftlig utredning Serviceavgifter för fakturering samt intyg... 51

5 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 1 (51) PRISLISTA ÖVER DE PRESTATIONER SOM UTFÖRS OCH FÖRMEDLAS AV LANTMÄ- TERIVERKET MML/1/012/ Allmänna föreskrifter och anvisningar om prislistan 1.1 Allmänna principer om upplåtelse av nyttjanderätt till digitalt kartmaterial och uppdatering av materialet Upplåtelse av nyttjanderätt till digitalt material Lantmäteriverket upplåter begränsade parallella nyttjanderätter till sitt digitala kartmaterial och fastighetsregisterkartmaterial för viss tid. I anslutning till upplåtelsen träffas ett avtal eller görs en anmälan om upplåtelse där man specificerar det material som upplåtelsen gäller samt anger omfattningen och giltighetstiden för nyttjanderätten. Nyttjanderätter som kan upplåtas och prissättning av dem Nyttjanderätten grundar sig antingen på en årsavgift eller på en licens som löper på 10 år, om inte annat avtalas i samband med upplåtelsen. Lantmäteriverket upplåter normalt följande nyttjanderätter till sitt material: licens nyttjanderätt priskoefficient grundlicens 1-5 användare 1,0 storlicens 6-20 användare 1,5 institutionslicens över 20 användare 2,0 Priset på licensen räknas ut genom att man multiplicerar priset på grundlicensen med ovan angivna koefficient. De ovan nämnda licenserna berättigar endast till internt bruk inom licensinnehavarens organisation. Detta gäller också kopior eller utskrifter av materialet. För användning av kopior eller utskrifter utanför organisationen samt för publikation på Internet skall man skaffa ett utgivningstillstånd. Hanteringsavgift uppbärs alltid på materialleveranser.

6 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 2 (51) Årsavgift Det är möjligt att anskaffa digitalt kartmaterial och fastighetsregisterkartmaterial genom att betala en årsavgift i stället för en licensavgift. Nyttjanderättslicensen uppgörs för minst två år. Materialets uppdateringsrätt ingår i årsavgiften. Årsavgiften för fastighetsregisterkartmaterial är 20 % och för övrigt digitalt kartmaterial 15 % av det gällande priset för nyttjanderätten. Årsavgiften är dock alltid minst 34,00 (exkl. moms) eller 41,48 (inkl. moms) års licens Det är möjligt att skaffa digitalt kartmaterial och fastighetskartmaterial genom att betala licensavgift enligt prislistan. Engångslicens En engångslicens kan upplåtas för särskild engångsanvändning av materialet. Avgiften är 20 % av den gällande nyttjanderättsavgiften. En engångslicens är i kraft i högst ett år. Efter användningen skall materialet återlämnas till Lantmäteriverket eller förstöras. Förutsättningen för en engångslicens är att användaren anger användningsändamålet och inte upplåter Lantmäteriverkets material vidare ens i bearbetad form. Myndighetslicens Lantmäteriverket upplåter geografiskt informationsmaterial i digital form för användning statliga myndigheter till lösgöringskostnadspris. Sådant material omfattar digitalt kartmaterial, material från köpeskillingsregistret och digitala flygbilder som inte har producerats på kundbeställning. Nyttjanderättsavgifter uppbärs inte, om inte annat om deras prissättning stadgas annanstans. Prissättningen gäller inte material från fastighetsregistret eller fastighetsregisterkartmaterial, och inte heller material som t.ex. producerats i samarbete med europeiska lantmäteriverk. Prissättningen gäller inte heller bl.a. utdrag, utskrifter, tryckta kartor eller skannat material. Lantmäteriverket upplåter material till annan myndighet endast för skötsel av respektive myndighetsuppgifter. Uppgifter som enligt lag, förordning eller motsvarande författning påförts ämbetsverket eller institutionen anses som myndighetsbruk. Om myndigheten har andra än myndighetsuppgifter, debiteras normala nyttjanderättsavgifter enligt prislistan för material som anskaffats för sådana ändamål. Material kan även användas i publikationer som anknyter till myndighetsuppgifter. Utgivningstillståndet gäller dock inte webbtjänster, vars utgivningstillstånd bestäms från fall till fall.

7 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 3 (51) Myndigheten ska skriftligen bevisa sitt myndighetsuppdrag till Lantmäteriverket för prissättning enligt lösgöringskostnaderna. Lantmäteriverkets försäljningstjänster avgör fallen som lämnar rum för tolkning. Uppdatering av digitalt kartmaterial Uppdateringsavgiften är 10 % / år av den gällande nyttjanderättsavgiften. Om uppdateringarna inte har skaffats regelbundet, stiger uppdateringsprisprocenten 10 % per år man inte har uppdaterat. Uppdateringen av material förlänger nyttjanderättslicensen enligt avtal. Uppdatering av digitalt fastighetsregisterkartmaterial För uppdateringen av nyttjanderättsligt digitalt fastighetsregisterkartmaterial uppbärs som uppdateringsavgift enligt tabellen nedan en andel av avgiften, som räknats ut genom att beakta eventuella rabatter för grundavgiften och antalet nyttjanderätter. Uppdateringsavgiften baserar sig på priser som gäller vid uppdateringstidpunkten. Om beställaren vill uppdatera flera gånger om året, uppbärs materialavgiften endast vid den första uppdateringen årligen. Avgiften för materialhantering uppbärs varje gång. Uppdateringen av material förlänger nyttjanderättslicensen enligt avtal. Uppdateringspris Tid som löpt efter köp eller uppdatering av material 1 år 15 % 2 år 30 % 3 år 45 % 4 år 70 % 5 år 100 %

8 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 4 (51) Utgivning och vidarebearbetning av digitalt material Om Lantmäteriverkets digitala kartmaterial används som en del av en publikation skall ett tillstånd till utgivning av materialet skaffas. Om man av Lantmäteriverkets digitala material framställer vidarebearbetade produkter för tredje part skall ett tillstånd därtill skaffas hos Lantmäteriverket. I anslutning till beviljandet av tillstånd fastställer Lantmäteriverket storleken av en eventuell avgift för utgivningsrätt. När Lantmäteriverkets digitala material upplåts för att användas endast för framställning av nya kartor eller andra produkter uppbärs en avgift för utgivningsrätt. Nyttjanderätt till materialet upplåts då bara för framställning av vissa vidarebearbetade produkter och den som vidarebearbetar materialet bör utreda hur stor andel av produkten består av Lantmäteriverkets material och hur stor upplagan är/hur många exemplar som säljs för att avgifterna för utgivningsrätt skall kunna fastställas. Utöver avgiften för utgivningsrätt tillkommer också en avgift för materialhantering. 1.2 Debitering av beställningsuppdrag enligt använd arbetstid Debitering enligt använd arbetstid per persongrupp Pris exkl. moms euro/timme ( /h) Pris inkl. moms euro/timme ( /h) Prisgrupp 1:bl.a. fastighetsingenjörens uppgifter 90,16 110, (beställningskartering) Prisgrupp 2: bl.a. skriftliga utredningar, hörandesammanträden och lösgöring av digitalt material Prisgrupp 3: bl.a. kartläggningar och mätningar, utmärkningar i terrängen och andra terrängarbeten, kundtjänstuppgifter och muntliga utredningar 73,77 90,00 53,28 65, (beställningskartering) 5851 (utredningar) 6577 (bearbetning av digitalt material) 6430 (framställning av utskrifter och kopior) 4004 (beställningskartering) 5046 (utredningar) Prisgrupp 4: hjälpmanskap som används bl.a. vid kartläggning och mätning 30,33 37, (beställningskartering)

9 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 5 (51) Restiden ingår i den debiterade arbetstiden. Utöver debitering för använd arbetstid debiteras dessutom kostnader för material, förnödenheter, resor och betydande kostnader för anordningar. 1.3 Materialhantering och datamedier För expedition av material uppbärs lösgörings- och expeditionskostnaderna (hanteringsavgift) för materialet. I avgiften ingår arbetet, ett datamedium och adb-kostnader. Då en återförsäljare förmedlar Lantmäteriverkets material ur sitt eget datalager uppbärs endast lösgöringskostnaden (licensavgift för material). Materialhanteringsavgifterna finns i bilaga 1.

10 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 6 (51) 2 Kartor, flygbilder och fixpunkter 2.1 Tryckkartor Terrängkartor Pris exkl. moms i Terrängkarta, Grundkarta 1: ,84 12,00 Kartbladets namn eller nummer (stora bokstäver) Topografisk karta 1: ,56 8,00 20S+kartbladets nummer Grundkarta 1: ,66 13,00 Kartbladets namn eller nummer (stora bokstäver) Terrängkarta 1: (UTM-bladindelning) Terrängkarta, Topografisk karta 1: (generalbladindelning) 12,30 15,00 Kartbladets namn eller nummer (stora bokstäver) - stort blad 12,30 15,00 Kartbladets namn eller nummer (stora bokstäver) - litet blad 10,66 13,00 50S+kartbladets nummer

11 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 7 (51) 2.2 Utskrifter och kopior av kartmaterial Priser exkl. moms A4 A3 A2/55x60/A1 A0 På papper - utskrift eller kopia 7,37 9,84 20,49 34, På plast eller väderbeständigt material - utskrift eller kopia 13,93 17,21 34,43 55, Priser inklusive moms A4 A3 A2/55x60/A1 A0 På papper - utskrift eller kopia 9,00 12,00 25,00 42, På plast eller väderbeständigt material - utskrift eller kopia 17,00 21,00 42,00 68, Mängdrabatt som beviljas utskrifter eller kopior Engångsbeställda identiska utskrifter eller kopior (samma storlek och material) beviljas följande rabatter: Antalet utskrifter eller kopior Rabattprocent över 5 st. 10 %

12 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 8 (51) över 20 st. 20 % över 50 st. 30 % över 100 st. 40 % Kartutskrift som fil Prissätts enligt storleken på en pappersutskrift (sökterm 10512). Dessutom debiteras datamediets pris. Om materialet överlämnas på CD debiteras därtill priset för CD:n 5,00 ( 6450), eller DVD:n 10,00 ( 10423), eller USB-stickan 10,00 ( 10775) (exkl. moms). Dessutom debiteras postavgiften för sändning av faktura (se punkt 10.4). Om materialet används på kartor eller i andra publikationer genom kopiering, tryckning eller på annat därmed jämförbart sätt uppbärs dessutom avgift för utgivningsrätt. Övriga storlekar Prissättning från fall till fall Utskrifter ur annat material Prissättning från fall till fall. Utskrifter och kopior ur kundens eget material För utskrift eller kopia debiteras utskriftens pris inklusive moms subtraherat med 50 procent 6662.

13 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 9 (51) 2.3 Nyttjanderätt till digitalt material För handläggning av material debiteras avgift enligt punkt 1.3 (bilaga 1). För nyttjanderätter till den digitala fastighetsregisterkartan, se punkt För priserna på uppdatering av alla material, se punkt Terrängdatabasen Grundlicens Samtliga data i vektorform - km 2 pris 2,00 2, bandliknande km 2 5,00 6, Hela Finland , , Delelement, priset per kvadratkilometer/procent av priset för hela materialet - Höjdförhållanden 0,40 / 20 % 0,49 / 20 % Byggnader 0,30 / 15 % 0,37 / 15 % Ledningsförbindelser 0,10 / 5 % 0,12 / 5 % Administrativ indelning 0,10 / 5 % 0,12 / 5 % Sjöar och vattendrag 0,30 / 15 % 0,37 / 15 % Områdesvisa vattendrag 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % Åkrar 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % Myrmark 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % Berg och mineraljord 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % 4267

14 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 10 (51) - Namnbestånd 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % 4268 Kommunvisa priser finns i bilaga 2. Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Vägnätet och administrativ indelning årligen, annat material med ca 5 års intervall. För priser, se punkt 1.1. Leveransformat MaagisXL, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG Material 1: Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, 1m / 2m Priset på grundlicens / blad (grundkarta 1: blad i grundkoordinatsystemet eller rutnätet för räddningstjänsten (10 km x 10 km) i enhetskoordinatsystemet) Hela materialet 25,00 30, Hela materialet utan höjdkurvor 20,00 24, Delelement - botten 15,00 18, höjdkurvor 10,00 12, åkrar 5,00 6, sjöar och vattendrag 5,00 6, vägnät 5,00 6,

15 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 11 (51) Dessutom: i KKS-koordinatsystemet 1 m rastermaterial per element Priset på grundlicens / blad (grundkarta 1: blad i grundkoordinatsystemet eller rutnätet för räddningstjänsten (10 km x 10 km) i enhetskoordinatsystemet) - byggnader 5,00 6, myrar: öppna myrar, skogbevuxna myrar, svårframkomliga öppna myrar, svårframkomliga skogbevuxna myrar, sankmark, torvproduktionsområden 5,00 6, berg 5,00 6, namnbestånd 5,00 6, administrativ indelning 5,00 6, Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, 1m / 2m i EUREF-FIN-koordinatsystemet Grundlicensens pris / blad UTM-bladindelning (12 km x 12 km) Hela materialet (även utan vägnätet) 36,00 43, Hela materialet utan höjdkurvor 29,00 35, Delelement - botten 22,00 26,

16 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 12 (51) - höjdkurvor 14,00 17, åkrar 7,00 8, sjöar och vattendrag 7,00 8, Dessutom: i EUREF-FIN koordinatsystemet 1 m rastermaterial per element Grundlicensens pris / blad UTM-bladindelning (12 km x 12 km) - vägnät 7,00 8, byggnader 7,00 8, myrar: öppna myrar, skogbevuxna myrar, svårframkomliga öppna myrar, svårframkomliga skogbevuxna myrar, sankmark, torvproduktionsområden 7,00 8, berg 7,00 8, namnbestånd 7,00 8, administrativ indelning 7,00 8,

17 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 13 (51) Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, (1m / 2m), hela materialet Hela materialet Hela Finland Botten, åkrar, sjöar och vattendrag samt kurvor ingår Licens för 1-5 användare , , Licens för 6-20 användare (storlicens) , , Licens för över 20 användare (institutionslicens) , , Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, (1m / 2m), material utan kurvor Hela Finland botten, åkrar, sjöar och vattendrag ingår (svartvit eller i färg) Licens för 1-5 användare , , Licens för 6-20 användare (storlicens) , , Licens för över 20 användare (institutionslicens) , ,

18 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 14 (51) Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, 1m / 2m, kurvor Hela Finland kurvor ingår Licens för 1-5 användare , , Licens för 6-20 användare (storlicens) , , Licens för över 20 användare (institutionslicens) , , Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Årligen allt efter som Terrängdatabasen blir färdig. Pris i punkt 1.1. Leveransformat TIFF Group3 i okombinerat material och TIFF (lzw) i kombinerat material.

19 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 15 (51) Grundkarta / Terrängkarta 1: pdf-bild bild storlek 12 km x 12 km (UTM) 36,00 43, bild storlek 10 km x 10 km (generalbladindelning och rutnätet för räddningstjänsten) 25,00 30, Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Årligen allt efter som Terrängdatabasen blir klar. Pris i punkt 1.1. Leveransformat Pdf

20 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 16 (51) Material 1: : vektormaterial finns inte att tillgå. 1: material, raster, kombination, (2,5 m / 5 m), hela materialet Priset på grundlicens Pris exkl. moms i - Kartblad 30 x 40 km 2 (generalbladindelning) 154,00 187, Kartblad 20 x 20 km 2 (rutnätet för räddningstjänsten) 51,00 62, Kartblad 24 x 24 km 2 (UTM-bladindelning) 148,00 180, Hela Finland , , : material, raster, kombination, (2,5 m / 5 m), hela materialet utan höjdkurvor Priset på grundlicens Pris exkl. moms i - Kartblad 30 x 40 km 2 (generalbladindelning) 120,00 146, Kartblad 20 x 20 km 2 (rutnätet för räddningstjänsten) 40,00 48, Kartblad 24 x 24 km 2 (UTM-bladindelning) 115,00 140, Hela Finland , , Tillgänglighet En del av Finland Uppdatering Årligen allteftersom Terrängdatabasen blir färdig. Pris i punkt 1.1.

21 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 17 (51) Leveransformat TIFF (lzw) 1: material, pdf-bild Pris exkl. moms Pris inkl. moms - Kartblad 30 x 40 km 2 (generalbladindelning) 154,00 187, Kartblad 20 x 20 km 2 (rutnätet för räddningstjänsten) 51,00 62, Kartblad 24 x 48 km 2 (UTM-bladindelning) 148,00 180, Hela Finland , , Tillgänglighet En del av Finland Uppdatering Årligen allteftersom Terrängdatabasen blir färdig. Pris i punkt 1.1. Leveransformat Pdf

22 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 18 (51) Material 1: Leverans 1: kartbladsvis (30 km x 40 km) Enhetspris för en grundlicens / 100 (km 2 ) är 25,00 / 100 km 2 (exkl. moms) eller 30,50 /100 km 2 (inkl. moms) Priset på grundlicens Alla element Kartblad 30 km x 40 km 2 300,00 366, Hela Finland , , Delelement / kartblad - i terräng 1 ingår sjöar och vattendrag, myrmark, åkrar samt berg; berg ej kvalitetsklass D 118,00 143, jordbruksjord 34,00 41, ström- och stillvatten 34,00 41, myrmark 29,00 35, kalt berg + täktområde, ej kvalitetsklass D 22,00 26, höjdförhållanden 39,00 47, trafiknät, färdiga över hela Finland 39,00 47, administrativ indelning, färdig över hela Finland 29,00 35, byggnader (bara geometrin), färdiga över hela Finland 34,00 41, namnbestånd 17,00 20,

23 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 19 (51) - ledningsförbindelser 29,00 35, skyddsobjekt, ej kvalitetsklass D 29,00 35, Tillgänglighet En del av Finland Uppdatering Allteftersom informationskällorna uppdateras. Leveransformat ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) Områdesgränser och administrativ indelning 1: , vektor Hela Finland, ej delområden 2 500, , Uppdatering Årligen Leveransformat ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) 1: material, raster, kombination Priset på grundlicens Pris exkl. moms i - Kartblad 60,00 73, Hela Finland , , Tillgänglighet Hela Finland

24 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 20 (51) Uppdatering Förfarandet öppet. Leveransformat TIFF (lzw)

25 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 21 (51) Material 1: Kartdatabas 1:250000, vektor Grundlicens för rutnätet för räddningstjänsten Leverans: enligt rutnätet för räddningstjänsten (80 x 80 km 2 ) Enhetspris (alla element) för grundlicens / 100 (km 2 ) är 10,00 / 100 km 2 (exkl. moms) eller 12,20 / 100 km 2 (pris inkl. moms) Priset på grundlicens / enligt rutnätet för räddningstjänsten euro ( ) Alla element 600,00 732, Delelement - åkrar 90,00 109, sjöar och vattendrag 90,00 109, höjdförhållanden (1: ) 60,00 73, trafiknät 100,00 122, administrativ indelning 35,00 42, byggnader (bara geometrin) 70,00 85, namnbestånd 70,00 85, myrmark 35,00 42, flygfält 35,00 42, ledningsförbindelser 35,00 42, tätorter 35,00 42,

26 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 22 (51) Grundlicens, hela Finland Priset på grundlicens, hela Finland euro ( ) Alla element , , Delelement - åkrar 42 00, , sjöar och vattendrag 4 200, , höjdförhållanden (1:500000) 2 700, , trafiknät 4 700, , administrativ indelning 1 700, , byggnader (bara geometrin) 3 200, , namnbestånd 3 200, , myrmark 1 700, , flygfält osv , , ledningsförbindelser 1 700, , tätorter 1 700, , Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Allteftersom informationskällorna uppdateras. Leveransformat ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF), DXF

27 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 23 (51) Kartdatabas 1: , raster 25m Leverans: enligt rutnätet för räddningstjänsten (80 x 80 km 2 ) Priset på grundlicens när man beställer enligt rutnätet för räddningstjänsten 160,00 195, Priset på grundlicens när man beställer material som täcker hela Finland 5 000, , Leveransformat TIFF (lzw)

28 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 24 (51) Material 1:1 milj. 1:4,5 milj Kartdatabas 1:1 milj. Kartdatabas 1:1 milj., vektor Leverans, delelementsvis över hela Finland. Enhetspris (alla element) för grundlicens 100 kvadratkilometer (100 km 2 ) är 1,00 / 100 km 2 (pris exkl. moms) eller 1,22 / 100 km 2 (pris inkl. moms) Priset på grundlicens, hela Finland Alla element 3 000, , Delelement - åkrar 450,00 549, sjöar och vattendrag 500,00 610, höjdförhållanden 500,00 610, trafiknät 450,00 549, järnvägar 100,00 122, flygfält 30,00 36, administrativ indelning 250,00 305, tätorter 250,00 305, namnbestånd 170,00 207, myrmark 170,00 207, skogar 170,00 207,

29 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 25 (51) Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Trafiknät, namnbestånd och administrativ indelning årligen, uppdateringsintervall för annat material 5 år Leveransformat Kartdatabas 1:1 milj., raster 85 m ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF), Intergraph Priset på grundlicens hela Finland 420,00 512, Tillgänglighet Hela Finland Leveransformat TIFF (lzw) EuroRegionalMap 1: Prisuppgifter och allmän information EuroGlobalMap 1: Prisuppgifter och allmän information

30 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 26 (51) Kartdatabas 1:4,5 milj. Kartdatabas 1:4,5 milj., vektor Minimiområde till försäljning: hela Finland, elementvis Priset på grundlicens Hela Finland 700,00 854, Delelement sjöar och vattendrag 150,00 183, trafiknät 150,00 183, djupzoner 150,00 183, administrativ indelning 150,00 183, namnbestånd 90,00 109, tätortssymboler 90,00 109, Uppdatering Trafiknät och administrativ indelning årligen, uppdateringsintervall av annat material 5 år. Leveransformat artdatabas 1:4,5 milj., raster 381 m ArcInfo (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) Priset på grundlicens hela materialet 100,00 122, Leveransformat TIFF (lzw)

31 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 27 (51) Annat material Terrängdatabasens vägnät, vektor Priset på grundlicens Hela Finland; vägnätet klassificerat , , enligt rutnätet för räddningstjänsten 550,00 671, Hela Finland, huvudvägar 6 700, , enligt rutnätet för räddningstjänsten 150,00 183, Priserna kommunvis i bilaga Uppdatering Årligen Leveransformat Terrängdatabasens trafiknät ESRI (Shape), MapInfo (MIF), Maagis, Fingis, MaagisXL Hela Finland , , enligt rutnätet för räddningstjänsten (80x80 km 2 ) 700,00 854, Priserna kommunvis i bilaga Uppdatering Årligen Leveransformat Maagis, MaagisXL, Fingis, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG

32 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 28 (51) Adressmaterial Grundlicens Pris exkl. moms i Pris inkl. moms i Materialet kan enbart skaffas för att komplettera Terrängdatabasen eller vägnätet/trafiknätet i Terrängdatabasen, hela landet , , Priserna kommunvis i bilaga Uppdatering Årligen Leveransformat ESRI (Shape), MapInfo (MIF) Höjdmodell, raster Grundlicens pris per km 2 euro / kvadratkilometer ( / km 2 ) euro / kvadratkilometer ( / km 2 ) 2 m 0,90 1, m 0,35 0, m 0,20 0, m 0,04 0,

33 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 29 (51) Grundlicens, hela Finland 25 m hela Finland , , m hela Finland , , m hela Finland 2 500, , Tillgänglighet Höjdmodell 2 m och 10 m en del av Finland Höjdmodell 25 m, 200 m och 1000 m hela Finland Leveransformat Höjdmodell 2 m: ASCII (GRID) Höjdmodell 10 m: ASCII (xyz), ASCII (GRID) Höjdmodell 25 m, 200 m och 1000 m: ESRI (16 bit GRID), TIFF (16 bit), råraster, ASCII (xyz), ASCII (GRID) Uppdatering Höjdmodell 2 m: i samband med produktion av laserskanningsmaterial Höjdmodell 10 m: allteftersom terrängdatabasen grundförbättras Höjdmodell 25 m, 200 m och 1000 m: gjord år Markanvändnings- och trädbeståndstolkning raster, 25 m 97 Materialet säljs inkl. lösgöringskostnader. Realtidsmässigt markanvändnings- och trädbeståndstolkningsmaterial finns i SLICES-materialet Sydöstra Finlands lantmäteribyrå sköter om försäljningen av SLICES-materialet.

34 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 30 (51) Namnbeståndsregister Ortnamnsregister från terrängdatabasen Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 12, följande ,00 6, över ,25 1, hela materialet ( ) , , Kartnamnsregister eller kartnamnsregister ur vektormaterial från terrängdatabasen Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 24, följande ,00 12, över ,50 3, hela materialet ( ) , , Ortnamnsregister ur 1: material Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 12, följande ,00 6, över ,25 1, hela materialet ( ) 2 500, ,

35 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 31 (51) Kartnamnsregister eller kartnamnsregister ur vektor 1: material Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 24, följande ,00 12, över ,50 3, hela materialet ( ) 5 000, , Ortnamnsregister ur 1: material Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,50 15, följande ,25 7, över ,25 1, hela materialet (65 000) 1 300, , Kartnamnsregister eller kartnamnsregister ur vektor 1: material Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 30, följande ,50 15, över ,50 3, hela materialet (65 000) 2 600, , Minimidebiteringen är dock 50,00 (exkl. moms) eller 61,00 (inkl. moms).

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2010 Nr 1213 1218 INNEHÅLL Nr Sidan 1213 Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters

Läs mer

Pensioner i siffror 2012

Pensioner i siffror 2012 Pensioner i siffror 2012 Bekanta dig med pensioner på webben www.fpa.fi Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Pensionsärenden 020 692 222 Efterlevandepensioner 020 692 228 Innehåll Folkpension

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2013-2014 (inkl. särredovisade affärsverk) Kommuner:

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FNLANDS FÖRFATTNNGSSAMLNG 2005 Utgiven i Helsingfors den 30 december 2005 Nr 1227 1233 NNEHÅLL Nr Sidan 1227 Lag om ändring av inkomstskattelagen... 5333 1228 Statsrådets förordning om beskattning av begränsat

Läs mer

Fackförbundet Pros arbetsmarknadsundersökning 2014 om arbete och löner (TMT1)

Fackförbundet Pros arbetsmarknadsundersökning 2014 om arbete och löner (TMT1) Fackförbundet Pros arbetsmarknadsundersökning 2014 om arbete och löner (TMT1) Välkommen att svara på årets upplaga av den traditionella arbetsmarknadsundersökningen (TMT del 1) för Fackförbundet Pro. Du

Läs mer

Välkommen att svara på Fackförbundet Pros arbetsmarknadsundersökning om arbetsmiljö, produktivitet och välbefinnande.

Välkommen att svara på Fackförbundet Pros arbetsmarknadsundersökning om arbetsmiljö, produktivitet och välbefinnande. Fackförbundet Pros undersökning om produktivitet och välbefinnandet i arbetet 2014 Välkommen att svara på Fackförbundet Pros arbetsmarknadsundersökning om arbetsmiljö, produktivitet och välbefinnande.

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om en kommun- och servicestrukturreform Given i Helsingfors den 9 februari 2007 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte Syftet med denna

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026

PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGFORS TINGSRÄTT HELSINGFORS TINGSRÄTT PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026 ASFALTSKARTELLRÄTTEGÄNGEN

Läs mer

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt nette VA SA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2010 Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt Vinden ger arbete Nette testar dammsugare Innehåller avtalsvillkor K U N D TJ Ä N S T E N I N F O R M E R A R Kundtjänst

Läs mer

Skattefinansieringen år 2014, md

Skattefinansieringen år 2014, md Skattefinansieringen år 2014, md Finansiering för lagstadgade uppgifter Statsandelar 8,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 1,5 STATEN skatteinkomster 39,3 27,8 1,5 18,2 6,4 2,4 2,7 Moms och Övriga skatter

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 28 december 1999 Nr 1240 1244 INNEHÅLL Nr Sidan 1240 Lag om hypoteksbanker... 3351 1241 Lag om ändring av 97 c kreditinstitutslagen... 3356 1242

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16.

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16. 1(7) Prislista för kartor, geodata, GIS, mättjänster och mätningsteknisk service. Kontoret för samhällsbyggnad, kart- och GIS-enheten 194 80 Upplands Väsby Tel. växel 08-590 970 00 2015-05-15 Prislistan

Läs mer

AVGIFTER SOM TAS UT FÖR VISSA UPPGIFTER SOM UTFÖRS AV OCH DOKUMENT SOM GES UT AV GRANKULLA STADS RESULTATOMRÅDE FÖR MARKANVÄNDNING

AVGIFTER SOM TAS UT FÖR VISSA UPPGIFTER SOM UTFÖRS AV OCH DOKUMENT SOM GES UT AV GRANKULLA STADS RESULTATOMRÅDE FÖR MARKANVÄNDNING AVGIFTER SOM TAS UT FÖR VISSA UPPGIFTER SOM UTFÖRS AV OCH DOKUMENT SOM GES UT AV GRANKULLA STADS RESULTATOMRÅDE FÖR MARKANVÄNDNING Samhällstekniska nämnden 19.8.2014 75 Träder i kraft 1.1.2015 1 Innehåll:

Läs mer

Kommunalekonomi. Mikael Enberg 3.3.2013

Kommunalekonomi. Mikael Enberg 3.3.2013 Kommunalekonomi Mikael Enberg 3.3.2013 Heikki Helin: Kommunekonomin 1988-2008 14.10.2010 Kommunernas lagstadgade uppgifter, antal Osasto pp.kk.vvvv 3 70 Offentliga utgifter, % av BNP åren 1975-2015** 70

Läs mer

TAXA för GIS-enhetens verksamhet

TAXA för GIS-enhetens verksamhet Sid 1(16) TAXA KS-715/2004 240 TAXA för GIS-enhetens verksamhet Taxor för bygglovsanknutna verksamheter, nybyggnadskarta och husutsättning, som utförs på GIS-enheten redovisas i Byggnadsnämndskontorets

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Taxa för kart- och mätenhetens verksamhet ÖFS 2015:7 Antagen av Kommunfullmäktige:2015-05-04, KF 3:14 Dnr: KS 2015/0081-249 TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS (SBF) KART-

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse (i elektronisk

Anvisningar för ifyllande av blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse (i elektronisk 27.9.2010 Anvisningar för ifyllande av blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse (i elektronisk form) Meddelandet om fastighetsöverlåtelse ska fyllas i av köpvittnet. Inloggning Meddelandet om

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

27.2.2014. Anvisningarna träder i kraft 1.3.2014 och de gäller tillsvidare. Telefon: 040 484 2185

27.2.2014. Anvisningarna träder i kraft 1.3.2014 och de gäller tillsvidare. Telefon: 040 484 2185 ANVISNING MML 629/00 00 00/2014 1 Översättning Fastighetsregisterförarna ANVISNINGARNA FÖR FASTIGHETSREGISTERFÖRING (FRA) Lantmäteriverkets centralförvaltning har i dag med stöd av 15 i fastighetsregisterlagen

Läs mer

Prislistan och betjäning presentation 2007

Prislistan och betjäning presentation 2007 Prislistan och betjäning presentation 2007 Gällande från 1.9.2007 och för närvarande Skanning Ritningar och tekniska dokument behandlas med Contex G600 (largeformat) skanner i gråskala eller i färg och

Läs mer

Fastighetsköp på nätet

Fastighetsköp på nätet Fastighetsköp på nätet Stommen av presentationen: Inskrivningsärenden vid Österbottens lantmäteribyrå, kort presentation Nättjänsten för fastighetsköp Allmän beskrivning Egenskaper Tidtabell 1 MAANMITTAUSLAITOS

Läs mer

Prislistan gäller fr.o.m. 1.5.2015. Prislistan ersätter prislistan (TRAFI/35231/02.02.00/2014), som trädde i kraft 1.1.2015.

Prislistan gäller fr.o.m. 1.5.2015. Prislistan ersätter prislistan (TRAFI/35231/02.02.00/2014), som trädde i kraft 1.1.2015. TRAFI/17012/02.02.00/2015 1(7) Prislista Prislistan gäller fr.o.m. 1.5.2015. Prislistan ersätter prislistan (TRAFI/35231/02.02.00/2014), som trädde i kraft 1.1.2015. Priserna är alltid utan mervärdesskatt.

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

21 FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER

21 FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER 1 21 FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER 21.1 ALLMÄNT... 3 21.1.1 Fakturering av förrättningsutgifter efter 28.2.2014... 3 21.2 KOSTNADER och ersättningar som förrättningen orsakar... 3 21.2.1 Allmänt... 3 21.2.2 Om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 9 december 2004 Nr 1047 1056 INNEHÅLL Nr Sidan 1047 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa... 2823 1048 Lag om ändring av lagen

Läs mer

Guide för nya förare. Kör. säkert

Guide för nya förare. Kör. säkert Guide för nya förare Kör säkert Guide för nya förare Det lyckades! 3 D Mellanperioden 4 Det permanenta körkortet 5 Kör tryggt och ekonomiskt 6 Tänker du köpa en bil? 8 Bilens försäkringar 10 Registrering

Läs mer

GERDA-enkäten METODBESKRIVNING. Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa 1. URVAL

GERDA-enkäten METODBESKRIVNING. Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa 1. URVAL GERDA-enkäten Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa METODBESKRIVNING 1. URVAL GERDA-enkäten riktades till 65- och 75-åringar i Västerbottens län i Sverige och landskapet Österbotten i Finland. Svararnas födelseår

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

Avgifter enligt denna punkt tas ut av organisationer som inte är statliga ämbetsverk eller inrättningar.

Avgifter enligt denna punkt tas ut av organisationer som inte är statliga ämbetsverk eller inrättningar. TRAFI/24048/02.02.00/2013 TRAFIKSÄKERHETSVERKET Prislista Prislistan gäller fr.o.m. 1.1.2014, dock så att punkt 3.5 a gäller 1.-31.1.2014 och punkt 3.5 b fr.o.m. 1.2.2014. Prislistan ersätter prislistan

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

elektricitet! strålande med Allt fungerar Elektrisk kompetens hösten 2011 Nu är det dags att be om en offert från en expert! Uppvärmning Belysning

elektricitet! strålande med Allt fungerar Elektrisk kompetens hösten 2011 Nu är det dags att be om en offert från en expert! Uppvärmning Belysning Uppvärmning Belysning Elektrisk kompetens hösten 2011 Allt fungerar strålande med elektricitet! Säkerhet Planering Installation System s Tillbehör Nu är det dags att be om en offert från en expert! LUFTVÄRMEPUMP

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

TAXA för Kommunlantmäteriets verksamhet

TAXA för Kommunlantmäteriets verksamhet Sida1/17 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunlantmäteriet TAXA för Kommunlantmäteriets verksamhet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 Geografisk information kartor... 4 Primärkarta,

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Lantmäteriets författningssamling

Lantmäteriets författningssamling Lantmäteriets författningssamling Utgivare: Tomas Öhrn Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag 1 beslutade den 24 oktober 2013 Utkom från trycket den 8 november 2013 Med stöd av 30 förordningen

Läs mer

Produktbeskrivning: Historiska ortofoton

Produktbeskrivning: Historiska ortofoton L A N T M Ä T E R I E T 1(12) Datum: Dokumentversion: 2012-12-04 1.1 Produktbeskrivning: Historiska ortofoton Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Lathund - version 1.1 2014-09-17. Så här lämnar du in en koncessionsansökan

Lathund - version 1.1 2014-09-17. Så här lämnar du in en koncessionsansökan Lathund - version 1.1 2014-09-17 Så här lämnar du in en koncessionsansökan 2 Inledning Den här handboken beskriver hur ni ska göra när ni lämnar in en ansökan om nätkoncession för linje. Vi utvecklar och

Läs mer

Välkommen att svara på Fackförbundet Pros seniorundersökning. Svarstiden utgår 31.12.2014.

Välkommen att svara på Fackförbundet Pros seniorundersökning. Svarstiden utgår 31.12.2014. Fackförbundet Pros seniorundersökning 2014 Välkommen att svara på Fackförbundet Pros seniorundersökning. Svarstiden utgår 31.12.2014. Enkäten är avsedd för alla pensionärsmedlemmar i Pro. Enkätens innehåll

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Bildmakarna. vid Karolinska Institutet. Prislista från 1 januari 2004 för fotografi och datagrafik. Fotografering, inscanning, och posters

Bildmakarna. vid Karolinska Institutet. Prislista från 1 januari 2004 för fotografi och datagrafik. Fotografering, inscanning, och posters vid Karolinska Institutet Prislista från 1 januari 2004 för fotografi och datagrafik Fotografering, inscanning, och posters www.bildmakarna.kib.ki.se Gäller från 1 januari 2004 Externt tillkommer moms

Läs mer

sidan 1 av 11 Karttaxa 2015

sidan 1 av 11 Karttaxa 2015 sidan 1 av 11 Karttaxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2014 sidan 2 av 11 sidan 3 av 11 Innehållsförteckning Allmänt... 4 Grundprincip för avgifter... 4 Samverksansavtal... 5 Nyttjanderättsansavtal...

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014 VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2014 1 Vaskibibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Vaskibibliotek. Användarreglerna gäller från den 1 januari 2014. I biblioteket kan

Läs mer

Forskarservice och tillgängliggörande

Forskarservice och tillgängliggörande Malm Malmö Stad Malmö stadsarkiv Prislista Justerad 2006-02-20 (delegationsbeslut 01/05) utifrån Riksarkivets prislista och konsumentprisindex i enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 88. Forskarservice

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1151/2014 Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2015 och 2016 Utfärdad i Helsingfors den17

Läs mer

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Åda Ab är ett icke vinstdrivande bolag tillhandahåller service och tjänster enbart till bolagets ägare offentlig upphandling (proportionalitet och s.k.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 30 december 2005 Nr 1280 1287 INNEHÅLL Nr Sidan 1280 Statsrådets förordning om justering av avgifterna som nämns i3 ilagen om avgifter för domstolars

Läs mer

Laserskanning och orienteringskartritning

Laserskanning och orienteringskartritning Laserskanning och orienteringskartritning SOFT:s kartritningskurs 29 juni 1 juli 2011 i Sälen Gunnar Lysell, SOFT & Lantmäteriet gunnar.lysell@lm.se GeoXD AB Det aktuella läget»traditionella analoga flygbilder

Läs mer

Kommunreformens konsekvenser för församlingarna

Kommunreformens konsekvenser för församlingarna 2 2010 Bengt Klemets Kommunreformens konsekvenser för församlingarna Om församlingsidentitet och strukturer i de nya kyrkliga samfälligheterna Kommunreformens konsekvenser för församlingarna Om församlingsidentitet

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.09

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.09 Taxa för kopiering m.m. Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-11, 30 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-09, 82 (kopiering till enskild) Denna taxa omfattar kopiering av allmänna handlingar och kopiering

Läs mer

UPPDRAGSFOTOGRAFERING

UPPDRAGSFOTOGRAFERING Pris lis ta 2007 Trig ger Phot o Ma ga sinet S- 79 1 3 1 Fal un te l +46 2 3 6 33 33 mo bi l +46 70 5 20 99 36 fa x +46 2 3 6 38 91 info @trig gerphoto.s e www. tri gg erp ho to. se UPPDRAGSFOTOGRAFERING

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

PRISLISTA 2010. Sid 1 KONSULTARVODE OCH UTBILDNING

PRISLISTA 2010. Sid 1 KONSULTARVODE OCH UTBILDNING Sid 1 Priserna är angivna exkl moms och gäller från 2010-02-15 tills ny prislista utkommer. Eventuella avgifter för datamedia frakt och porto tillkommer. KONSULTARVODE OCH UTBILDNING Löpande debitering,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället 2003

Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället 2003 Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället 2003 Innehåll Anteckningar 1 Från när till fjärran 2 Det nya fastighetsdatasystemet 4 Kartor och handlingar tillvaratas i Arkivcentralen 5 En enhetlig

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN LANTMÄTERIVERKET ANVISNING MML 1527/04 00 00/2014 10.4.2014 Uppdaterad 23.6.2014 ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN BÄSTA KÖPVITTNE Offentliga köpvittnets meddelande om fastighetsöverlåtelse är den viktigaste

Läs mer

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ENLIGT DISTRIBUTIOIN BESLUT (3 sidor) angående vattendrag som är lax- eller sikförande 25.4.2008 Dnr 2219/5715/2008 BEHOVET AV ETT BESLUT Enligt

Läs mer

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till.

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. 1 Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011 I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. Delägarlaget definieras i lagen om samfälligheter och i skattelagen

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF

Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Med hänvisning till det ramavtal som Sveriges Författarförbund

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad

ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad Österbottniska Delegationen ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad Ifylles av ansökaren Nation samt önskemål om bostad (ringa in och kryssa i) EPO PPO VN Rautalampivägen 32,5 m 2 Jorddammsvägen 42,5

Läs mer

Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster

Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster FÖRFATTNING 4.8.1 Antagen av kommunfullmäktige 76/11 Tillägg enligt kf 98/14 Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster Beslutad av samarbetsnämd 2 för vissa kommuninterna stöd- och servicetjänster

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11. Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005

VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11. Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005 VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11 Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005 JUSTITIEMINISTERIET, VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11 Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005 JUSTITIEMINISTERIET

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR Fullmaktsstadganden 95 läkemedelslagen Målgrupper Tillverkarna av medicinska gaser Importörerna

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE PB 1060 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE PB 1060 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE PB 1060 Bo 1 22111 MARIEHAMN RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD 1. VAD ÄR ETT RÄNTESTÖDSLÅN? Räntestödslån är ett lån som stödtagaren lyfter från ett kreditinstitut (bank, försäkringsbolag

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

ISBN 978-952-259-309-2 (inb.) ISBN 978-952-259-310-8 (pdf) Taitto: Annukka Leppänen

ISBN 978-952-259-309-2 (inb.) ISBN 978-952-259-310-8 (pdf) Taitto: Annukka Leppänen Statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2013 ISBN 978-952-259-309-2 (inb.) ISBN 978-952-259-310-8 (pdf) Taitto: Annukka Leppänen Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 7 1 De språkliga

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-12 75 Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Innehållsförteckning Offentlighetsprincipen...1 Tillämpliga lagar och

Läs mer

Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL

Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL 1. Kontrollens syfte... 3 2. Kontrollsätt... 3 3. Exemplar som hör till upplagan... 3 4. Exemplar som inte hör till upplagan... 5 5. Beräkning av

Läs mer

Bildmakarna. vid Karolinska Institutet. Prislista från 1 januari 2015 för fotografi och datagrafik. Fotografering, inscanning, och posters

Bildmakarna. vid Karolinska Institutet. Prislista från 1 januari 2015 för fotografi och datagrafik. Fotografering, inscanning, och posters vid Karolinska Institutet Prislista från 1 januari 2015 för fotografi och datagrafik Fotografering, inscanning, och posters www.bildmakarna.kib.ki.se Gäller från 1 januari 2015 Externt tillkommer moms

Läs mer

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD Bo 1 2004 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD 1. VAD ÄR ETT RÄNTESTÖDSLÅN? Räntestödslån är ett lån som stödtagaren lyfter från ett kreditinstitut (bank, försäkringsbolag eller liknande) och på vilket landskapsregeringen

Läs mer

RP 26/2015 rd. I denna proposition föreslås det att fastighetsskattelagen ändras.

RP 26/2015 rd. I denna proposition föreslås det att fastighetsskattelagen ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att fastighetsskattelagen ändras. Den

Läs mer

EN INVESTERING. - och om att få tiden att räcka till annat...

EN INVESTERING. - och om att få tiden att räcka till annat... EN INVESTERING - och om att få tiden att räcka till annat... För mig handlar en fotografering mer än om att bara ta bilder. För mig handlar det om att fånga uttryck och känslor, och forma till minnen som

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Mariehamns Telefon Ab PRISLISTA 2015

Mariehamns Telefon Ab PRISLISTA 2015 Mariehamns Telefon Ab PRISLISTA 2015 Nätanslutning En nätanslutning behövs alltid som bas för tjänster som telefon och bredband Till nätanslutningsavgiften kan installationskostnader för arbete och material

Läs mer

En investering... Och tillsammans skapar vi minnen för livet.

En investering... Och tillsammans skapar vi minnen för livet. En investering... För mig handlar en fotografering mer än om att bara ta bilder. För mig handlar det om att fånga uttryck och känslor, och forma till minnen som ni kan spara för lång tid framöver. Att

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer