LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 1 (3) MML/1/012/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 1 (3) 01.05.2009 MML/1/012/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 PRISLISTA ÖVER DE PRESTATIONER SOM UTFÖRS OCH FÖRMEDLAS AV LANTMÄTERIVERKET MML/1/012/2009

2 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 1 (3) MML/1/012/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänna föreskrifter och anvisningar om prislistan Allmänna principer om upplåtelse av nyttjanderätt till digitalt kartmaterial och uppdatering av materialet Utgivning och vidarebearbetning av digitalt material Debitering av beställningsuppdrag enligt använd arbetstid Materialhantering och datamedier Kartor, flygbilder och fixpunkter Tryckkartor Utskrifter och kopior av kartmaterial Nyttjanderätt till digitalt material Terrängdatabasen Material 1: Material 1: Material 1: Material 1: Material 1:1 milj. 1:4,5 milj Annat material Flygbilder och flygbildsmaterial Fixpunktsdata Upprättande av överlåtelsehandling, sökande av lagfart och bestyrkande av köp Upprättande av överlåtelsehandling och sökande av lagfart Bestyrkande av köp Myndighetsbeslut Godkännande av baskartan för detaljplan och stranddetaljplan Ändring av en bys namn Ändring av en registerenhets namn Ändring av fastighetens art Ändring i byindelning Beviljande av inlösningstillstånd och tillstånd till förhandsbesittningstagande Överföring av en särskild rättighet och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret Anteckning om upphävande som avses i 72 b (476/1996) i inlösningslagen och som görs i fastighetsregistret Ändring av användningssyftet för en särskild rättighet som avses i 72 d inlösningslagen (1433/2001) och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret

3 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 2 (3) MML/1/012/ Byte av sökande av inlösen vilket avses i 76 inlösningslagen (1433/2001), i de fall då ansökan görs efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd Givande av utlåtande avsett i 91 h (222/2003) i markanvändnings- och bygglagen (222/2003) Beslut om sammanslagning av samfällda områden varom stadgas i 2 b 1 mom. I fastighetsregisterlagen (456/2004) Sammanslagning av fastigheter Sammanslagning av fastigheter i fall enligt och 2 mom. 2 punkten fastighetsbildningslagen Sammanslagning av fastigheter i fall enligt mom. 1 punkten fastighetsbildningslagen Register Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet (FDS) Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet Fastighetsregisteruppgifter Fastighetsregisteruppgifter Överlämnande av omfattande fastighetsregisterdata av masskaraktär till myndighet på basis av lag eller förordning (offentligrättslig prestation) Fastigheternas ägar- och adressuppgifter Fastighetsregisterkartan Fastighetsregisterkartans koordinatförteckning Nyttjanderätt till fastighetsregisterkartmaterialet Köpeskillingsregistret Utdrag ur köpeskillingsregistret Köp på kartutskrifter Namn- och adressuppgifter som utskrift för direktmarknadsföring Köpeskillingsregisteruppgifter som filer Färdiga typer av överföringsfiler Köpeskillingsstatistik över fastigheter, tabeller och index Köpeskillingsregisteruppgifter på Kartplatsen för fackmän Utgivningsrätt Utgivningsrätt till kartor Avgifter för utgivningsrätt till flygbilder Webbjänster Kartplatsen Kartplatsen för alla Kartplatsen för fackmän Servicegränssnitt för rastermaterial... 47

4 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 3 (3) MML/1/012/ Webbjänster för fastighetsdatasystemet (FDS) FDS-webbinformationstjänst FDSfast-meddelandebaserad gränssnittstjänst Programvaror Program för konvertering av kartprojektion Program för konvertering EUREF Publikationer och tidskrifter Kopior av handlingar och vissa andra tjänster Mikrofilmförstoringar, kopior av handlingar och förrättningskartor, utskrifter ur det elektroniska arkivet Bestyrkande av handlingar Muntlig eller skriftlig utredning Serviceavgifter för fakturering samt intyg... 51

5 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 1 (51) PRISLISTA ÖVER DE PRESTATIONER SOM UTFÖRS OCH FÖRMEDLAS AV LANTMÄ- TERIVERKET MML/1/012/ Allmänna föreskrifter och anvisningar om prislistan 1.1 Allmänna principer om upplåtelse av nyttjanderätt till digitalt kartmaterial och uppdatering av materialet Upplåtelse av nyttjanderätt till digitalt material Lantmäteriverket upplåter begränsade parallella nyttjanderätter till sitt digitala kartmaterial och fastighetsregisterkartmaterial för viss tid. I anslutning till upplåtelsen träffas ett avtal eller görs en anmälan om upplåtelse där man specificerar det material som upplåtelsen gäller samt anger omfattningen och giltighetstiden för nyttjanderätten. Nyttjanderätter som kan upplåtas och prissättning av dem Nyttjanderätten grundar sig antingen på en årsavgift eller på en licens som löper på 10 år, om inte annat avtalas i samband med upplåtelsen. Lantmäteriverket upplåter normalt följande nyttjanderätter till sitt material: licens nyttjanderätt priskoefficient grundlicens 1-5 användare 1,0 storlicens 6-20 användare 1,5 institutionslicens över 20 användare 2,0 Priset på licensen räknas ut genom att man multiplicerar priset på grundlicensen med ovan angivna koefficient. De ovan nämnda licenserna berättigar endast till internt bruk inom licensinnehavarens organisation. Detta gäller också kopior eller utskrifter av materialet. För användning av kopior eller utskrifter utanför organisationen samt för publikation på Internet skall man skaffa ett utgivningstillstånd. Hanteringsavgift uppbärs alltid på materialleveranser.

6 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 2 (51) Årsavgift Det är möjligt att anskaffa digitalt kartmaterial och fastighetsregisterkartmaterial genom att betala en årsavgift i stället för en licensavgift. Nyttjanderättslicensen uppgörs för minst två år. Materialets uppdateringsrätt ingår i årsavgiften. Årsavgiften för fastighetsregisterkartmaterial är 20 % och för övrigt digitalt kartmaterial 15 % av det gällande priset för nyttjanderätten. Årsavgiften är dock alltid minst 34,00 (exkl. moms) eller 41,48 (inkl. moms) års licens Det är möjligt att skaffa digitalt kartmaterial och fastighetskartmaterial genom att betala licensavgift enligt prislistan. Engångslicens En engångslicens kan upplåtas för särskild engångsanvändning av materialet. Avgiften är 20 % av den gällande nyttjanderättsavgiften. En engångslicens är i kraft i högst ett år. Efter användningen skall materialet återlämnas till Lantmäteriverket eller förstöras. Förutsättningen för en engångslicens är att användaren anger användningsändamålet och inte upplåter Lantmäteriverkets material vidare ens i bearbetad form. Myndighetslicens Lantmäteriverket upplåter geografiskt informationsmaterial i digital form för användning statliga myndigheter till lösgöringskostnadspris. Sådant material omfattar digitalt kartmaterial, material från köpeskillingsregistret och digitala flygbilder som inte har producerats på kundbeställning. Nyttjanderättsavgifter uppbärs inte, om inte annat om deras prissättning stadgas annanstans. Prissättningen gäller inte material från fastighetsregistret eller fastighetsregisterkartmaterial, och inte heller material som t.ex. producerats i samarbete med europeiska lantmäteriverk. Prissättningen gäller inte heller bl.a. utdrag, utskrifter, tryckta kartor eller skannat material. Lantmäteriverket upplåter material till annan myndighet endast för skötsel av respektive myndighetsuppgifter. Uppgifter som enligt lag, förordning eller motsvarande författning påförts ämbetsverket eller institutionen anses som myndighetsbruk. Om myndigheten har andra än myndighetsuppgifter, debiteras normala nyttjanderättsavgifter enligt prislistan för material som anskaffats för sådana ändamål. Material kan även användas i publikationer som anknyter till myndighetsuppgifter. Utgivningstillståndet gäller dock inte webbtjänster, vars utgivningstillstånd bestäms från fall till fall.

7 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 3 (51) Myndigheten ska skriftligen bevisa sitt myndighetsuppdrag till Lantmäteriverket för prissättning enligt lösgöringskostnaderna. Lantmäteriverkets försäljningstjänster avgör fallen som lämnar rum för tolkning. Uppdatering av digitalt kartmaterial Uppdateringsavgiften är 10 % / år av den gällande nyttjanderättsavgiften. Om uppdateringarna inte har skaffats regelbundet, stiger uppdateringsprisprocenten 10 % per år man inte har uppdaterat. Uppdateringen av material förlänger nyttjanderättslicensen enligt avtal. Uppdatering av digitalt fastighetsregisterkartmaterial För uppdateringen av nyttjanderättsligt digitalt fastighetsregisterkartmaterial uppbärs som uppdateringsavgift enligt tabellen nedan en andel av avgiften, som räknats ut genom att beakta eventuella rabatter för grundavgiften och antalet nyttjanderätter. Uppdateringsavgiften baserar sig på priser som gäller vid uppdateringstidpunkten. Om beställaren vill uppdatera flera gånger om året, uppbärs materialavgiften endast vid den första uppdateringen årligen. Avgiften för materialhantering uppbärs varje gång. Uppdateringen av material förlänger nyttjanderättslicensen enligt avtal. Uppdateringspris Tid som löpt efter köp eller uppdatering av material 1 år 15 % 2 år 30 % 3 år 45 % 4 år 70 % 5 år 100 %

8 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 4 (51) Utgivning och vidarebearbetning av digitalt material Om Lantmäteriverkets digitala kartmaterial används som en del av en publikation skall ett tillstånd till utgivning av materialet skaffas. Om man av Lantmäteriverkets digitala material framställer vidarebearbetade produkter för tredje part skall ett tillstånd därtill skaffas hos Lantmäteriverket. I anslutning till beviljandet av tillstånd fastställer Lantmäteriverket storleken av en eventuell avgift för utgivningsrätt. När Lantmäteriverkets digitala material upplåts för att användas endast för framställning av nya kartor eller andra produkter uppbärs en avgift för utgivningsrätt. Nyttjanderätt till materialet upplåts då bara för framställning av vissa vidarebearbetade produkter och den som vidarebearbetar materialet bör utreda hur stor andel av produkten består av Lantmäteriverkets material och hur stor upplagan är/hur många exemplar som säljs för att avgifterna för utgivningsrätt skall kunna fastställas. Utöver avgiften för utgivningsrätt tillkommer också en avgift för materialhantering. 1.2 Debitering av beställningsuppdrag enligt använd arbetstid Debitering enligt använd arbetstid per persongrupp Pris exkl. moms euro/timme ( /h) Pris inkl. moms euro/timme ( /h) Prisgrupp 1:bl.a. fastighetsingenjörens uppgifter 90,16 110, (beställningskartering) Prisgrupp 2: bl.a. skriftliga utredningar, hörandesammanträden och lösgöring av digitalt material Prisgrupp 3: bl.a. kartläggningar och mätningar, utmärkningar i terrängen och andra terrängarbeten, kundtjänstuppgifter och muntliga utredningar 73,77 90,00 53,28 65, (beställningskartering) 5851 (utredningar) 6577 (bearbetning av digitalt material) 6430 (framställning av utskrifter och kopior) 4004 (beställningskartering) 5046 (utredningar) Prisgrupp 4: hjälpmanskap som används bl.a. vid kartläggning och mätning 30,33 37, (beställningskartering)

9 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 5 (51) Restiden ingår i den debiterade arbetstiden. Utöver debitering för använd arbetstid debiteras dessutom kostnader för material, förnödenheter, resor och betydande kostnader för anordningar. 1.3 Materialhantering och datamedier För expedition av material uppbärs lösgörings- och expeditionskostnaderna (hanteringsavgift) för materialet. I avgiften ingår arbetet, ett datamedium och adb-kostnader. Då en återförsäljare förmedlar Lantmäteriverkets material ur sitt eget datalager uppbärs endast lösgöringskostnaden (licensavgift för material). Materialhanteringsavgifterna finns i bilaga 1.

10 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 6 (51) 2 Kartor, flygbilder och fixpunkter 2.1 Tryckkartor Terrängkartor Pris exkl. moms i Terrängkarta, Grundkarta 1: ,84 12,00 Kartbladets namn eller nummer (stora bokstäver) Topografisk karta 1: ,56 8,00 20S+kartbladets nummer Grundkarta 1: ,66 13,00 Kartbladets namn eller nummer (stora bokstäver) Terrängkarta 1: (UTM-bladindelning) Terrängkarta, Topografisk karta 1: (generalbladindelning) 12,30 15,00 Kartbladets namn eller nummer (stora bokstäver) - stort blad 12,30 15,00 Kartbladets namn eller nummer (stora bokstäver) - litet blad 10,66 13,00 50S+kartbladets nummer

11 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 7 (51) 2.2 Utskrifter och kopior av kartmaterial Priser exkl. moms A4 A3 A2/55x60/A1 A0 På papper - utskrift eller kopia 7,37 9,84 20,49 34, På plast eller väderbeständigt material - utskrift eller kopia 13,93 17,21 34,43 55, Priser inklusive moms A4 A3 A2/55x60/A1 A0 På papper - utskrift eller kopia 9,00 12,00 25,00 42, På plast eller väderbeständigt material - utskrift eller kopia 17,00 21,00 42,00 68, Mängdrabatt som beviljas utskrifter eller kopior Engångsbeställda identiska utskrifter eller kopior (samma storlek och material) beviljas följande rabatter: Antalet utskrifter eller kopior Rabattprocent över 5 st. 10 %

12 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 8 (51) över 20 st. 20 % över 50 st. 30 % över 100 st. 40 % Kartutskrift som fil Prissätts enligt storleken på en pappersutskrift (sökterm 10512). Dessutom debiteras datamediets pris. Om materialet överlämnas på CD debiteras därtill priset för CD:n 5,00 ( 6450), eller DVD:n 10,00 ( 10423), eller USB-stickan 10,00 ( 10775) (exkl. moms). Dessutom debiteras postavgiften för sändning av faktura (se punkt 10.4). Om materialet används på kartor eller i andra publikationer genom kopiering, tryckning eller på annat därmed jämförbart sätt uppbärs dessutom avgift för utgivningsrätt. Övriga storlekar Prissättning från fall till fall Utskrifter ur annat material Prissättning från fall till fall. Utskrifter och kopior ur kundens eget material För utskrift eller kopia debiteras utskriftens pris inklusive moms subtraherat med 50 procent 6662.

13 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 9 (51) 2.3 Nyttjanderätt till digitalt material För handläggning av material debiteras avgift enligt punkt 1.3 (bilaga 1). För nyttjanderätter till den digitala fastighetsregisterkartan, se punkt För priserna på uppdatering av alla material, se punkt Terrängdatabasen Grundlicens Samtliga data i vektorform - km 2 pris 2,00 2, bandliknande km 2 5,00 6, Hela Finland , , Delelement, priset per kvadratkilometer/procent av priset för hela materialet - Höjdförhållanden 0,40 / 20 % 0,49 / 20 % Byggnader 0,30 / 15 % 0,37 / 15 % Ledningsförbindelser 0,10 / 5 % 0,12 / 5 % Administrativ indelning 0,10 / 5 % 0,12 / 5 % Sjöar och vattendrag 0,30 / 15 % 0,37 / 15 % Områdesvisa vattendrag 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % Åkrar 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % Myrmark 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % Berg och mineraljord 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % 4267

14 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 10 (51) - Namnbestånd 0,20 / 10 % 0,24 / 10 % 4268 Kommunvisa priser finns i bilaga 2. Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Vägnätet och administrativ indelning årligen, annat material med ca 5 års intervall. För priser, se punkt 1.1. Leveransformat MaagisXL, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG Material 1: Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, 1m / 2m Priset på grundlicens / blad (grundkarta 1: blad i grundkoordinatsystemet eller rutnätet för räddningstjänsten (10 km x 10 km) i enhetskoordinatsystemet) Hela materialet 25,00 30, Hela materialet utan höjdkurvor 20,00 24, Delelement - botten 15,00 18, höjdkurvor 10,00 12, åkrar 5,00 6, sjöar och vattendrag 5,00 6, vägnät 5,00 6,

15 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 11 (51) Dessutom: i KKS-koordinatsystemet 1 m rastermaterial per element Priset på grundlicens / blad (grundkarta 1: blad i grundkoordinatsystemet eller rutnätet för räddningstjänsten (10 km x 10 km) i enhetskoordinatsystemet) - byggnader 5,00 6, myrar: öppna myrar, skogbevuxna myrar, svårframkomliga öppna myrar, svårframkomliga skogbevuxna myrar, sankmark, torvproduktionsområden 5,00 6, berg 5,00 6, namnbestånd 5,00 6, administrativ indelning 5,00 6, Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, 1m / 2m i EUREF-FIN-koordinatsystemet Grundlicensens pris / blad UTM-bladindelning (12 km x 12 km) Hela materialet (även utan vägnätet) 36,00 43, Hela materialet utan höjdkurvor 29,00 35, Delelement - botten 22,00 26,

16 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 12 (51) - höjdkurvor 14,00 17, åkrar 7,00 8, sjöar och vattendrag 7,00 8, Dessutom: i EUREF-FIN koordinatsystemet 1 m rastermaterial per element Grundlicensens pris / blad UTM-bladindelning (12 km x 12 km) - vägnät 7,00 8, byggnader 7,00 8, myrar: öppna myrar, skogbevuxna myrar, svårframkomliga öppna myrar, svårframkomliga skogbevuxna myrar, sankmark, torvproduktionsområden 7,00 8, berg 7,00 8, namnbestånd 7,00 8, administrativ indelning 7,00 8,

17 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 13 (51) Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, (1m / 2m), hela materialet Hela materialet Hela Finland Botten, åkrar, sjöar och vattendrag samt kurvor ingår Licens för 1-5 användare , , Licens för 6-20 användare (storlicens) , , Licens för över 20 användare (institutionslicens) , , Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, (1m / 2m), material utan kurvor Hela Finland botten, åkrar, sjöar och vattendrag ingår (svartvit eller i färg) Licens för 1-5 användare , , Licens för 6-20 användare (storlicens) , , Licens för över 20 användare (institutionslicens) , ,

18 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 14 (51) Grundkarta / Terrängkarta 1: raster, 1m / 2m, kurvor Hela Finland kurvor ingår Licens för 1-5 användare , , Licens för 6-20 användare (storlicens) , , Licens för över 20 användare (institutionslicens) , , Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Årligen allt efter som Terrängdatabasen blir färdig. Pris i punkt 1.1. Leveransformat TIFF Group3 i okombinerat material och TIFF (lzw) i kombinerat material.

19 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 15 (51) Grundkarta / Terrängkarta 1: pdf-bild bild storlek 12 km x 12 km (UTM) 36,00 43, bild storlek 10 km x 10 km (generalbladindelning och rutnätet för räddningstjänsten) 25,00 30, Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Årligen allt efter som Terrängdatabasen blir klar. Pris i punkt 1.1. Leveransformat Pdf

20 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 16 (51) Material 1: : vektormaterial finns inte att tillgå. 1: material, raster, kombination, (2,5 m / 5 m), hela materialet Priset på grundlicens Pris exkl. moms i - Kartblad 30 x 40 km 2 (generalbladindelning) 154,00 187, Kartblad 20 x 20 km 2 (rutnätet för räddningstjänsten) 51,00 62, Kartblad 24 x 24 km 2 (UTM-bladindelning) 148,00 180, Hela Finland , , : material, raster, kombination, (2,5 m / 5 m), hela materialet utan höjdkurvor Priset på grundlicens Pris exkl. moms i - Kartblad 30 x 40 km 2 (generalbladindelning) 120,00 146, Kartblad 20 x 20 km 2 (rutnätet för räddningstjänsten) 40,00 48, Kartblad 24 x 24 km 2 (UTM-bladindelning) 115,00 140, Hela Finland , , Tillgänglighet En del av Finland Uppdatering Årligen allteftersom Terrängdatabasen blir färdig. Pris i punkt 1.1.

21 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 17 (51) Leveransformat TIFF (lzw) 1: material, pdf-bild Pris exkl. moms Pris inkl. moms - Kartblad 30 x 40 km 2 (generalbladindelning) 154,00 187, Kartblad 20 x 20 km 2 (rutnätet för räddningstjänsten) 51,00 62, Kartblad 24 x 48 km 2 (UTM-bladindelning) 148,00 180, Hela Finland , , Tillgänglighet En del av Finland Uppdatering Årligen allteftersom Terrängdatabasen blir färdig. Pris i punkt 1.1. Leveransformat Pdf

22 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 18 (51) Material 1: Leverans 1: kartbladsvis (30 km x 40 km) Enhetspris för en grundlicens / 100 (km 2 ) är 25,00 / 100 km 2 (exkl. moms) eller 30,50 /100 km 2 (inkl. moms) Priset på grundlicens Alla element Kartblad 30 km x 40 km 2 300,00 366, Hela Finland , , Delelement / kartblad - i terräng 1 ingår sjöar och vattendrag, myrmark, åkrar samt berg; berg ej kvalitetsklass D 118,00 143, jordbruksjord 34,00 41, ström- och stillvatten 34,00 41, myrmark 29,00 35, kalt berg + täktområde, ej kvalitetsklass D 22,00 26, höjdförhållanden 39,00 47, trafiknät, färdiga över hela Finland 39,00 47, administrativ indelning, färdig över hela Finland 29,00 35, byggnader (bara geometrin), färdiga över hela Finland 34,00 41, namnbestånd 17,00 20,

23 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 19 (51) - ledningsförbindelser 29,00 35, skyddsobjekt, ej kvalitetsklass D 29,00 35, Tillgänglighet En del av Finland Uppdatering Allteftersom informationskällorna uppdateras. Leveransformat ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) Områdesgränser och administrativ indelning 1: , vektor Hela Finland, ej delområden 2 500, , Uppdatering Årligen Leveransformat ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) 1: material, raster, kombination Priset på grundlicens Pris exkl. moms i - Kartblad 60,00 73, Hela Finland , , Tillgänglighet Hela Finland

24 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 20 (51) Uppdatering Förfarandet öppet. Leveransformat TIFF (lzw)

25 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 21 (51) Material 1: Kartdatabas 1:250000, vektor Grundlicens för rutnätet för räddningstjänsten Leverans: enligt rutnätet för räddningstjänsten (80 x 80 km 2 ) Enhetspris (alla element) för grundlicens / 100 (km 2 ) är 10,00 / 100 km 2 (exkl. moms) eller 12,20 / 100 km 2 (pris inkl. moms) Priset på grundlicens / enligt rutnätet för räddningstjänsten euro ( ) Alla element 600,00 732, Delelement - åkrar 90,00 109, sjöar och vattendrag 90,00 109, höjdförhållanden (1: ) 60,00 73, trafiknät 100,00 122, administrativ indelning 35,00 42, byggnader (bara geometrin) 70,00 85, namnbestånd 70,00 85, myrmark 35,00 42, flygfält 35,00 42, ledningsförbindelser 35,00 42, tätorter 35,00 42,

26 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 22 (51) Grundlicens, hela Finland Priset på grundlicens, hela Finland euro ( ) Alla element , , Delelement - åkrar 42 00, , sjöar och vattendrag 4 200, , höjdförhållanden (1:500000) 2 700, , trafiknät 4 700, , administrativ indelning 1 700, , byggnader (bara geometrin) 3 200, , namnbestånd 3 200, , myrmark 1 700, , flygfält osv , , ledningsförbindelser 1 700, , tätorter 1 700, , Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Allteftersom informationskällorna uppdateras. Leveransformat ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF), DXF

27 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 23 (51) Kartdatabas 1: , raster 25m Leverans: enligt rutnätet för räddningstjänsten (80 x 80 km 2 ) Priset på grundlicens när man beställer enligt rutnätet för räddningstjänsten 160,00 195, Priset på grundlicens när man beställer material som täcker hela Finland 5 000, , Leveransformat TIFF (lzw)

28 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 24 (51) Material 1:1 milj. 1:4,5 milj Kartdatabas 1:1 milj. Kartdatabas 1:1 milj., vektor Leverans, delelementsvis över hela Finland. Enhetspris (alla element) för grundlicens 100 kvadratkilometer (100 km 2 ) är 1,00 / 100 km 2 (pris exkl. moms) eller 1,22 / 100 km 2 (pris inkl. moms) Priset på grundlicens, hela Finland Alla element 3 000, , Delelement - åkrar 450,00 549, sjöar och vattendrag 500,00 610, höjdförhållanden 500,00 610, trafiknät 450,00 549, järnvägar 100,00 122, flygfält 30,00 36, administrativ indelning 250,00 305, tätorter 250,00 305, namnbestånd 170,00 207, myrmark 170,00 207, skogar 170,00 207,

29 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 25 (51) Tillgänglighet Hela Finland Uppdatering Trafiknät, namnbestånd och administrativ indelning årligen, uppdateringsintervall för annat material 5 år Leveransformat Kartdatabas 1:1 milj., raster 85 m ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF), Intergraph Priset på grundlicens hela Finland 420,00 512, Tillgänglighet Hela Finland Leveransformat TIFF (lzw) EuroRegionalMap 1: Prisuppgifter och allmän information EuroGlobalMap 1: Prisuppgifter och allmän information

30 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 26 (51) Kartdatabas 1:4,5 milj. Kartdatabas 1:4,5 milj., vektor Minimiområde till försäljning: hela Finland, elementvis Priset på grundlicens Hela Finland 700,00 854, Delelement sjöar och vattendrag 150,00 183, trafiknät 150,00 183, djupzoner 150,00 183, administrativ indelning 150,00 183, namnbestånd 90,00 109, tätortssymboler 90,00 109, Uppdatering Trafiknät och administrativ indelning årligen, uppdateringsintervall av annat material 5 år. Leveransformat artdatabas 1:4,5 milj., raster 381 m ArcInfo (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) Priset på grundlicens hela materialet 100,00 122, Leveransformat TIFF (lzw)

31 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 27 (51) Annat material Terrängdatabasens vägnät, vektor Priset på grundlicens Hela Finland; vägnätet klassificerat , , enligt rutnätet för räddningstjänsten 550,00 671, Hela Finland, huvudvägar 6 700, , enligt rutnätet för räddningstjänsten 150,00 183, Priserna kommunvis i bilaga Uppdatering Årligen Leveransformat Terrängdatabasens trafiknät ESRI (Shape), MapInfo (MIF), Maagis, Fingis, MaagisXL Hela Finland , , enligt rutnätet för räddningstjänsten (80x80 km 2 ) 700,00 854, Priserna kommunvis i bilaga Uppdatering Årligen Leveransformat Maagis, MaagisXL, Fingis, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG

32 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 28 (51) Adressmaterial Grundlicens Pris exkl. moms i Pris inkl. moms i Materialet kan enbart skaffas för att komplettera Terrängdatabasen eller vägnätet/trafiknätet i Terrängdatabasen, hela landet , , Priserna kommunvis i bilaga Uppdatering Årligen Leveransformat ESRI (Shape), MapInfo (MIF) Höjdmodell, raster Grundlicens pris per km 2 euro / kvadratkilometer ( / km 2 ) euro / kvadratkilometer ( / km 2 ) 2 m 0,90 1, m 0,35 0, m 0,20 0, m 0,04 0,

33 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 29 (51) Grundlicens, hela Finland 25 m hela Finland , , m hela Finland , , m hela Finland 2 500, , Tillgänglighet Höjdmodell 2 m och 10 m en del av Finland Höjdmodell 25 m, 200 m och 1000 m hela Finland Leveransformat Höjdmodell 2 m: ASCII (GRID) Höjdmodell 10 m: ASCII (xyz), ASCII (GRID) Höjdmodell 25 m, 200 m och 1000 m: ESRI (16 bit GRID), TIFF (16 bit), råraster, ASCII (xyz), ASCII (GRID) Uppdatering Höjdmodell 2 m: i samband med produktion av laserskanningsmaterial Höjdmodell 10 m: allteftersom terrängdatabasen grundförbättras Höjdmodell 25 m, 200 m och 1000 m: gjord år Markanvändnings- och trädbeståndstolkning raster, 25 m 97 Materialet säljs inkl. lösgöringskostnader. Realtidsmässigt markanvändnings- och trädbeståndstolkningsmaterial finns i SLICES-materialet Sydöstra Finlands lantmäteribyrå sköter om försäljningen av SLICES-materialet.

34 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 30 (51) Namnbeståndsregister Ortnamnsregister från terrängdatabasen Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 12, följande ,00 6, över ,25 1, hela materialet ( ) , , Kartnamnsregister eller kartnamnsregister ur vektormaterial från terrängdatabasen Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 24, följande ,00 12, över ,50 3, hela materialet ( ) , , Ortnamnsregister ur 1: material Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 12, följande ,00 6, över ,25 1, hela materialet ( ) 2 500, ,

35 LANTMÄTERIVERKETS PRISLISTA 31 (51) Kartnamnsregister eller kartnamnsregister ur vektor 1: material Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 24, följande ,00 12, över ,50 3, hela materialet ( ) 5 000, , Ortnamnsregister ur 1: material Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,50 15, följande ,25 7, över ,25 1, hela materialet (65 000) 1 300, , Kartnamnsregister eller kartnamnsregister ur vektor 1: material Antalet ortnamn Pris exkl. moms ( /100 st.) Pris inkl. moms ( /100 st.) ,00 30, följande ,50 15, över ,50 3, hela materialet (65 000) 2 600, , Minimidebiteringen är dock 50,00 (exkl. moms) eller 61,00 (inkl. moms).

KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR TILL KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 2010

KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR TILL KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 2010 Finlands Kommunförbund 3.2.2011 KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR TILL KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 2010 Koefficient för invånarantal: 0,352147 Koefficient för beskattningsbara inkomster: 0,00002308 1) Beskattningsbara

Läs mer

Landskap 2013. Kommuner 2013

Landskap 2013. Kommuner 2013 Kommuner 2013 (31.12.2012) Landskap 2013 (Statsrådets beslut om landskap 799/2009) 020 Akaa 06 Birkaland 005 Alajärvi 14 Södra Österbotten 009 Alavieska 17 Norra Österbotten 010 Alavus 14 Södra Österbotten

Läs mer

Kommunernas sammanslagningsutredningar. förslag 5.1.2015

Kommunernas sammanslagningsutredningar. förslag 5.1.2015 Kommunernas sammanslagningsutredningar och - förslag 5.1.2015 Nyland: utredningskriterierna Kommunens befolkningsunderlag < 20 000 Pendlingskriteriet Metropolkriteriet Samhällsstrukturkriteriet Kriteriet

Läs mer

Åldersgrupper som får kallelse till bröstcancerscreening per kommun år 2009

Åldersgrupper som får kallelse till bröstcancerscreening per kommun år 2009 020 AKAA X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 015 ARTSJÖ X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019 AURA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 oktober 2011 1089/2011 Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om ernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden

Läs mer

RP 206/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011. valkretsarna, eftersom båda kommunerna hör. hör till Birkalands valkrets.

RP 206/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011. valkretsarna, eftersom båda kommunerna hör. hör till Birkalands valkrets. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vallagens bestämmelser om valkretsindelningen ändras

Läs mer

Dnr A72/200/2016. FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017

Dnr A72/200/2016. FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017 Dnr A72/200/2016 FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017 Skatteförvaltningen har med stöd av 91 a 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter. Av de stora åldersklasserna arbetade 16 procent år 2012

Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter. Av de stora åldersklasserna arbetade 16 procent år 2012 Befolkning 2013 Sysselsättning 2012 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter Av de stora åldersklasserna arbetade 16 procent år 2012 Enligt de preliminära uppgifterna för Statistikcentralens

Läs mer

/331/2014 UNDERSÖKNINGAR FÖR BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN SOM FÖRORDNATS AV FPA (SFL 15 KAP. 13 OCH FPL 61 ) ÅREN

/331/2014 UNDERSÖKNINGAR FÖR BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN SOM FÖRORDNATS AV FPA (SFL 15 KAP. 13 OCH FPL 61 ) ÅREN FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Upphandlingsområden Bilaga 8 26.2.2014 29/331/2014 Till serviceproducenterna UNDERSÖKNINGAR FÖR BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN SOM FÖRORDNATS AV FPA (SFL 15 KAP. 13

Läs mer

Andel gårdar som lämnat in e-ansökan, per ELY-central och kommun, Antal ansökningar Andel e-ansökningar (%)

Andel gårdar som lämnat in e-ansökan, per ELY-central och kommun, Antal ansökningar Andel e-ansökningar (%) Andel gårdar som lämnat in e-ansökan, per, 30.4.2012 e- Andel e- Nylands 3901 1128 28,92 % Egentliga Finlands 6449 2590 40,16 % Satakunta 3858 1549 40,15 % Tavastlands 4350 1684 38,71 % Birkalands 4520

Läs mer

Justitieministeriets förordning

Justitieministeriets förordning Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om ernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med justitieministeriets beslut

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 11 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen I de andra valkretsarna

Läs mer

Enkät till begäran om utlåtande

Enkät till begäran om utlåtande Enkät till begäran om utlåtande 1. Respondentens officiella namn Namn - Kronoby kommun 2. Namn på den person som antecknat svaret Namn - Inger Bjon 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret Namn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 oktober 2012 581/2012 Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om ernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden Utfärdad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 3 juli 2013 534/2013 Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2012 I enlighet med kommunikationsministeriets

Läs mer

Enkät till kommunerna om totalreformen av kommunallagen

Enkät till kommunerna om totalreformen av kommunallagen Enkät till kommunerna om totalreformen av kommunallagen Vastaajan tiedot E-mail info@korsnas.fi Aloitusaika 30.8.2013 Lopetusaika 30.8.2013 1. 1. Kommunnummer: 1. Kommunnummer: 20 0 5 0 9 0 10 0 16 0 18

Läs mer

Lag. om ändring av vallagen

Lag. om ändring av vallagen Lag om ändring av vallagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i vallagen (714/1998) 5, 12, 14 17, 58 och 73, av dem 5 sådan den lyder i lag 563/2015, 14 och den finska språkdräkten i 58 sådana de

Läs mer

Enkät till kommunerna om totalreformen av kommunallagen

Enkät till kommunerna om totalreformen av kommunallagen Enkät till kommunerna om totalreformen av kommunallagen Vastaajan tiedot E-mail minna.koivisto@vm.fi Aloitusaika 4.9.2013 Lopetusaika 4.9.2013 1. 1. Kommunnummer: 1. Kommunnummer: 20 0 5 0 9 0 10 0 16

Läs mer

RP 23/2009 rd. som ska väljas i Finland och deras mandattid föreslås bli upphävda. Dessutom görs det vissa tekniska ändringar i lagen.

RP 23/2009 rd. som ska väljas i Finland och deras mandattid föreslås bli upphävda. Dessutom görs det vissa tekniska ändringar i lagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så att indelningen i valkretsar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 433/2011 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för

Läs mer

RP 123/2012 rd. ändras så att det på fastlandet finns 12 valkretsar i stället för nuvarande 14. Det föreslås ringar.

RP 123/2012 rd. ändras så att det på fastlandet finns 12 valkretsar i stället för nuvarande 14. Det föreslås ringar. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 11 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen I de andra valkretsarna

Läs mer

Enkät till begäran om utlåtande

Enkät till begäran om utlåtande Enkät till begäran om utlåtande 1. Respondentens officiella namn Namn - Närpes stad 2. Namn på den person som antecknat svaret Namn - Inga Roos 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret Namn

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM Begäran om utlåtande SHM 1. Den svarande instansens officiella namn Namn - Ingå kommun 2. Namn på den person som registrerat svaren Namn - Anne Öhman 3. Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för

Läs mer

Nr Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

Nr Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet Nr 434 1269 Bilaga 1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 1.3 Digital televisionsverksamhet Stationens namn 1) Kanal MAX ERP Knippe A Knippe B Knippe C (kw) 1) Av praktiska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2012 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att bestämmelserna i vallagen om indelningen i valkretsar

Läs mer

Enkät till begäran om utlåtande

Enkät till begäran om utlåtande Enkät till begäran om utlåtande 1. Respondentens officiella namn Namn - Korsnäs kommun 2. Namn på den person som antecknat svaret Namn - Christina Båssar 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret

Läs mer

VM/2199/ /2012. Beslut. Kommun- och regionförvaltningsavdelningen Kommunstyrelserna

VM/2199/ /2012. Beslut. Kommun- och regionförvaltningsavdelningen Kommunstyrelserna Beslut VM/2199/02.02.06.00/2012 Kommun- och regionförvaltningsavdelningen 5.2.2013 Kommunstyrelserna Beslut om den slutliga justeringen av statens fordringar på underhållsstöd som Folkpensionsanstalten

Läs mer

Enkät till begäran om utlåtande

Enkät till begäran om utlåtande Begäran om utlåtande SHM Svarstid (UTC+2) 2016-02-09 12:56:29 Enkät till begäran om utlåtande 1. Respondentens officiella namn Namn Kristinestads stad 2. Namn på den person som antecknat svaret Namn Dan-Anders

Läs mer

Lag. om ändring av vallagen. Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015

Lag. om ändring av vallagen. Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 Lag om ändring av vallagen Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i vallagen (714/1998) 1, den finska språkdräkten i 2 3 mom., 3 och 5, den finska språkdräkten i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2010 Nr 426 431 INNEHÅLL Nr Sidan 426 Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal... 1609 427 Lag om ändring av 35 i äktenskapslagen...

Läs mer

'049 ESBO x x x x x x x x x x '989 ETSERI x x x x x '050 EURA x x x x x '051 EURAÅMINNE x x x x x

'049 ESBO x x x x x x x x x x '989 ETSERI x x x x x '050 EURA x x x x x '051 EURAÅMINNE x x x x x Åldersgrupper som får kallelse till bröstcancerscreening per kommun år 2006 004 ALAHÄRMÄ x x x x x '005 ALAJÄRVI x x x x x x '006 ALASTARO x x x x x x x x '009 ALAVIESKA x x x x x x '010 ALAVUS x x x x

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 december 2014 1012/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 3 oktober 2007 Nr 865 869 INNEHÅLL Nr Sidan 865 Statsrådets förordning om utsökningsdistrikten... 3875 866 Justitieministeriets beslut om utsökningsverkens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 december 2010 Nr 1034 1038 INNEHÅLL Nr Sidan 1034 Lag om handläggningen av brottmål som gäller personer som i samband med Europeiska unionens

Läs mer

Enkät till begäran om utlåtande

Enkät till begäran om utlåtande Enkät till begäran om utlåtande 1. Respondentens officiella namn Namn - Nedervetil fullmäktigegrupp i Kronoby kommun 2. Namn på den person som antecknat svaret Namn - Elisabeth Hagström 3. Kontaktuppgifter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 290/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så att den finska

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen 1 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att valkretsindelningen ändras så att det på fastlandet

Läs mer

Tjänstemännens undersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet 2009

Tjänstemännens undersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet 2009 Tjänstemännens undersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet 2009 Välkommen att svara på Tjänstemannaunionen TU:s arbetsmarknadsundersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vallagen ändras. Det föreslås att tidpunkten för ordinarie

Läs mer

RP 8/2010 rd. I propositionen föreslås att vallagen ändras. Det föreslås att tidpunkten för ordinarie riksdagsval

RP 8/2010 rd. I propositionen föreslås att vallagen ändras. Det föreslås att tidpunkten för ordinarie riksdagsval Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vallagen ändras. Det föreslås att tidpunkten för ordinarie

Läs mer

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Vastaajan tiedot E-mail larsmo.kommun@larsmo.fi Aloitusaika

Läs mer

Printed at 27. joulukuuta 2011 11:19:58 Page 1 or 1

Printed at 27. joulukuuta 2011 11:19:58 Page 1 or 1 Folkpensionsanstalten/aktuarialgruppen 27.12.2011 Tabell Y/1:35 1 PENSIONSBELOPP OCH BELOPP som hör samman med BOSTADSBIDRAG beräknade i euro från och med 1.1.2012 Tabellerna upptar förmåner utan avvägning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1771 1779 INNEHÅLL Nr Sidan 1771 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar...

Läs mer

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Vastaajan tiedot Email info@korsholm.fi Aloitusaika 13.4.2012

Läs mer

1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 3608 Nr 1310 Bilaga FREKVENSPLAN 1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 1.1 Analog televisionsverksamhet: Rundradion Ab Ort 1 Kanal ERP Anm. (kw) 1 Av praktiska skäl

Läs mer

Begäran om utlåtande om bredbandsprojekt som avses starta år 2014 med offentligt stöd

Begäran om utlåtande om bredbandsprojekt som avses starta år 2014 med offentligt stöd Begäran om utlåtande 1 (5) Dnr: 7.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleföretagen Begäran om utlåtande om bredbandsprojekt som avses starta år 2014 med offentligt stöd Följande landskapsförbund startar ansökningsförfarandet

Läs mer

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Vastaajan tiedot E-mail nykarleby.stad@nykarleby.fi Aloitusaika

Läs mer

Pensioner i siffror 2013

Pensioner i siffror 2013 Pensioner i siffror 2013 Bekanta dig med pensioner på webben www.fpa.fi Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Pensionsärenden 020 692 222 Efterlevandepensioner 020 692 228 Innehåll Folkpension

Läs mer

Kvarkenrådet Merenkurkun neuvosto The Kvarken Council

Kvarkenrådet Merenkurkun neuvosto The Kvarken Council rådet Merenkurkun neuvosto The Council rådet Merenkurkun neuvosto Olaus Magnus 1539 rådet Merenkurkun neuvosto Norge Suomi Finland Rossijskaja Federacija Sverige Eesti Latvija Danmark Deutschland Polska

Läs mer

Trafikverket i Finland nya kontrakter under Magnus Nygård, head of unit

Trafikverket i Finland nya kontrakter under Magnus Nygård, head of unit Trafikverket i Finland nya kontrakter under 2018-2020 Magnus Nygård, head of unit 1 Vi bidrar till att utveckla trafiksystemet i Finland Vi ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och

Läs mer

METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS STADGAR

METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS STADGAR METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS STADGAR 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Metsäliitto Osuuskunta, på engelska Metsäliitto Cooperative. Nedan i dessa stadgar används benämningen Metsäliitto. Metsäliittos

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1158/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1059/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2010 Nr 1213 1218 INNEHÅLL Nr Sidan 1213 Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN GRUNDLAGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 11 i vallagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 9 oktober 2012 regeringens

Läs mer

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Vastaajan tiedot E-mail kronoby.kommun@kronoby.fi Aloitusaika

Läs mer

Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet Kommunikationsverket 70 E/2016 M 1 (39) Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet Utfärdad i Helsingfors den xx juni 2016 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 16 november 2006 Nr 979 984 INNEHÅLL Nr Sidan 979 Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet. 2701

Läs mer

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Vastaajan tiedot Email info@jakobstad.fi Aloitusaika 12.4.2012

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 december 2011 1396/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer

Nr 943. Statsr'dets beslut. om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädg'rdsodling. Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998

Nr 943. Statsr'dets beslut. om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädg'rdsodling. Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998 2567 Statsr'dets beslut om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädg'rdsodling Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998 Statsr'det har vid föredragning fr'n jord- och skogsbruksministeriet

Läs mer

EXTERN PRISLISTA

EXTERN PRISLISTA EXTERN PRISLISTA 1.4.2015 KYRKSLÄTTS KOMMUN SAMHÄLLSTEKNIK PB20, Ervastvägen 2, 2. vån. 02401 KYRKSLÄTT Tfn 09 2967 1 ALLMÄNT Skattbelagda (moms 24%) är: Debitering för arbeten Inofficiella utdrag Jordägarlista

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2013-2014 (inkl. särredovisade affärsverk) Kommuner:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 2 december 2002 Nr 118 119 INNEHÅLL Nr Sidan 118 Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisionsoch

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Vastaajan tiedot Email kristinestad@krs.fi Aloitusaika

Läs mer

Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år Källa: Statistikcentralen samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år Källa: Statistikcentralen samt Kommunförbundets beräkningar Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år 2015 4.11.2016 samt Kommunförbundets beräkningar Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut 2014-2015 (inkl. särredovisade affärsverk)

Läs mer

Pensioner i siffror 2012

Pensioner i siffror 2012 Pensioner i siffror 2012 Bekanta dig med pensioner på webben www.fpa.fi Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Pensionsärenden 020 692 222 Efterlevandepensioner 020 692 228 Innehåll Folkpension

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd

Läs mer

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att kollektivtrafiklagen ändras så

Läs mer

Tjänstemannaunionens undersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet 2010

Tjänstemannaunionens undersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet 2010 Tjänstemannaunionens undersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet 2010 Välkommen att svara på Tjänstemannaunionen TU:s arbetsmarknadsundersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet

Läs mer

Tjänstemännens arbetsmarknadsundersökning 2008

Tjänstemännens arbetsmarknadsundersökning 2008 Tjänstemännens arbetsmarknadsundersökning 2008 Välkommen att svara på TU:s arbetsmarknadsundersökning. Du har tid att svara till den 28 februari. Enkäten är avsedd för alla TU-medlemmar i arbetsför ålder

Läs mer

Finlands Kommunförbund Budget 2016 FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF KT KOMMUNARBETSGIVARNA

Finlands Kommunförbund Budget 2016 FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF KT KOMMUNARBETSGIVARNA Finlands Kommunförbund Budget 2016 FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF KT KOMMUNARBETSGIVARNA BUDGET 2016 Finlands Kommunförbund Budget 2016 2 Innehåll Sida 1 Budget för Finlands Kommunförbund rf 3 1.1 Allmänt 3

Läs mer

Tjänstemannaunionens och Fackförbundet Suoras arbetsmarknadsundersökning 2010 om arbete och löner

Tjänstemannaunionens och Fackförbundet Suoras arbetsmarknadsundersökning 2010 om arbete och löner Tjänstemannaunionens och Fackförbundet Suoras arbetsmarknadsundersökning 2010 om arbete och löner Välkommen att svara på årets upplaga av arbetsmarknadsundersökningen (TMT del 1) för Tjänstemannaunionen

Läs mer

Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 2015

Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 2015 5 Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 5 FAMILJ 6 36 STUDIER 5 869 ANTALET FÖRSTA UPPEHÅLLSTILLSTÅND TOTALT 79 ARBETE 5 36 INTERNATIONELLT

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2010 Nr 668 671 INNEHÅLL Nr Sidan 668 Lagomstatsborgenföretteuropeisktfinansielltstabiliseringsinstrument... 2305 669 Lag om sättande

Läs mer

Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år 2016, förhandsuppgift

Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år 2016, förhandsuppgift Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år 2016, förhandsuppgift 2.6.2017 samt Kommunförbundets beräkningar Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut 2015-2016 (inkl.

Läs mer

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen

Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Begäran om utlåtande över utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt andra reformer som har samband med kommunreformen Vastaajan tiedot Email staden@narpes.fi Aloitusaika 16.2.2012

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 4 juni 2007 Nr 632 INNEHÅLL Nr Sidan 632 Statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden... 3095 Nr 632 Statsrådets

Läs mer

KRYSSNING! LAURI TÄHKÄ AKU HIRVINIEMI. Välkommen med på Raisioagros. Två nätter ombord, en dag i Stockholm! Aktuell information för producenter

KRYSSNING! LAURI TÄHKÄ AKU HIRVINIEMI. Välkommen med på Raisioagros. Två nätter ombord, en dag i Stockholm! Aktuell information för producenter Välkommen med på Raisioagros KRYSSNING! HELSINGFORS STOCKHOLM HELSINGFORS 4 6.2.2014 SILJA SYMPHONY Två nätter ombord, en dag i Stockholm! Underhållning av AKU HIRVINIEMI Stjärnartisten LAURI TÄHKÄ Steg

Läs mer

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: Cirka 20 % beredning av förrättningen och arkivundersökningar Cirka 30 % förrättningssammanträden

Läs mer

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell Språkklimatet i Finland år 2016 Kommunmarknaden 14.09.2016 Marina Lindell Språkbarometern Följer upp hur den språkliga servicen förverkligas i tvåspråkiga kommuner. Hur väl får den lokala språkminoriteten

Läs mer

Nr 149. Statligt lån (u) 20 (a) Statligt lån (u) 25(a) 55 (u) 50 (a) 55 (u) 50 (a) Räntestödslån nej

Nr 149. Statligt lån (u) 20 (a) Statligt lån (u) 25(a) 55 (u) 50 (a) 55 (u) 50 (a) Räntestödslån nej 402 Stödformer och stödets maximibelopp enligt 57 : Bilaga 1 u = ung odlare, a = annan odlare Stödobjekt Låneform Maximalt lån, procent Maximalt bidrag procent Maximalt stöd procent (bidrag och stöd i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 20 december 2010 Nr 1115 1122 INNEHÅLL Nr Sidan 1115 Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet... 3505 1116 Lag om ändring av 2 och

Läs mer

207MN INTÄKTER 8,7MN ÅRET 2015 VID MIGRATIONSVERKET ANTALET ANSTÄLLDA INLEDDA ÄRENDEN VARAV 203 BESLUT NYA ANSTÄLLDA BESVARADE KUNDSAMTAL

207MN INTÄKTER 8,7MN ÅRET 2015 VID MIGRATIONSVERKET ANTALET ANSTÄLLDA INLEDDA ÄRENDEN VARAV 203 BESLUT NYA ANSTÄLLDA BESVARADE KUNDSAMTAL +2 nya öppnades i början av 2016 5 ANTALET ANSTÄLLDA 508 VARAV 203 NYA ANSTÄLLDA VERKSAMHETS- STÄLLEN 31.12.2015 UTGIFTER 207MN INTÄKTER 8,7MN I SEPTEMBER ÖPPNADES EN FLYKTINGSLUSS I TORNEÅ 88 273 INLEDDA

Läs mer

RP 2/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

RP 2/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Ort Begravningsplats Gravuppgifter Alavus Alavus 144 Anjala Anjala begravningsplats 77 Bjärnå Bjärnå begravningsplats 7 Björneborg Björneborgs gamla

Ort Begravningsplats Gravuppgifter Alavus Alavus 144 Anjala Anjala begravningsplats 77 Bjärnå Bjärnå begravningsplats 7 Björneborg Björneborgs gamla Ort Begravningsplats Gravuppgifter Alavus Alavus 144 Anjala Anjala begravningsplats 77 Bjärnå Bjärnå begravningsplats 7 Björneborg Björneborgs gamla begravningsplats 94 Björneborg Vittisbofjärd begravningsplats

Läs mer

Tjänstemännens undersökning om arbetsmarknaden 2009

Tjänstemännens undersökning om arbetsmarknaden 2009 Tjänstemännens undersökning om arbetsmarknaden 2009 Välkommen att svara på Tjänstemannaunionen TU:s arbetsmarknadsundersökning 2009 (TMT del 1). Du har tid att svara till den 24.1.2010. Enkäten är avsedd

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om en kommun- och servicestrukturreform Given i Helsingfors den 9 februari 2007 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte Syftet med denna

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026

PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGFORS TINGSRÄTT HELSINGFORS TINGSRÄTT PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026 ASFALTSKARTELLRÄTTEGÄNGEN

Läs mer

Vill vi verkligen låta medborgarna påverka kommunen? Kommunmarknaden Siv Sandberg

Vill vi verkligen låta medborgarna påverka kommunen? Kommunmarknaden Siv Sandberg Vill vi verkligen låta medborgarna påverka kommunen? Kommunmarknaden 15.9.2016 Siv Sandberg Utgångspunkt Forskningsprojektet ARTTU2 12 576 kommuninvånare 1 571 beslutsfattare 40 kommuner Kommuninvånarundersökningen

Läs mer

24 % 24 % moms 0 % totalt moms 0 % totalt PLAST 24 % 24 %

24 % 24 % moms 0 % totalt moms 0 % totalt PLAST 24 % 24 % 1 Träder i kraft 1.1.2018 A. GRAFISKA UTSKRIFTER, KOPIOR OCH PDF-FILER 1. KARTPRODUKTER MATERIAL OCH STORLEK OBESTYRKT BESTYRKT PAPPER OCH PDF 0 % totalt 0 % totalt 24 % 24 % A4 6,97 1,67 8,64 9,16 2,20

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vallagens bestämmelse om hur många ledamöter av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2011 43/2011 Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011 Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2011 I enlighet med

Läs mer

PRISLISTA. Fastighetsförrättningar januari Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET

PRISLISTA. Fastighetsförrättningar januari Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET PRISLISTA Fastighetsförrättningar januari 2011 Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: ca 20 % beredning av förrättningen och arkivundersökningar ca 30 % förrättningssammanträden

Läs mer