KS Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11"

Transkript

1 KS Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten

2

3 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande Nytt samråd/informationsmöte Förseslagen tillkommande bebyggelse Naturvärden Trafikåtgärder i området Promenadstråk Aspen runt Bostäder nära E Programmets koncept för förfarande i föreslagen förtätning VA-plan Ändringar i förslaget Synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samrådet Inkomna synpunkter och kommentarer Länsstyrelsen Länsstyrelsens samlade bedömning Motiv för bedömningen Behovsbedömning Lantmäterimyndigheten Övriga statliga myndigheter, bolag m.fl Skogsstyrelsen Trafikverket Försvarsmakten Partille kommun Kommunala internremisser Räddningstjänsten, Storgöteborg Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster Anna Ekman, Bråta 22: Thomas och Kerstin Rosenberg, Bråta 2: Gunnar Nordenstam, Bråta 2: Carrie & Olof Johansson, Bråta 6: Ann-Kristin och Joakim Öhlén, Bråta 2: Montessoriföreningen i Aspen, Bråta 2: Pavle Nadj, Bråta 2: Marianne och Claes-Göran Rylander, Bråta 2:7 och 2: Sandra Ljung, uppvuxen i Stora Bråta Linda Påhlman och Joseph Scaramuzzino, Bråta 2: Niklas Gertler, Bråta 1: Ulf och Ennita Nilsson, Bråta 1: Daniel Ek, Bråta 2:8 och 2: John Ragnmark och Marie-Louise Hansen, Bråta 2: Björn Håkansson, Lilla Goråsvägen Veronica Burhed och Olle Ebbinghaus, Bråta 2: Intresseföreningar, samfälligheter m.fl Lerums Naturskyddsförening Bilagor 43 3

4 1 Hur samrådet har genomförts Rubricerat program har varit utsänt för ett andra samråd under perioden , ett tidigare hölls i april Samrådet annonserades i Lerums tidning och underrättelse har skickats enligt sändlista och postlista. Samrådhandlingarna fanns att läsa och ladda ned från kommunens hemsida. Under samrådstiden fanns handlingarna även att tillgå på KomIn, Kommunhusets entréplan, Bagges torg, Lerum. Samrådsmöte hölls och därefter inkom 24 yttranden i ärendet. Samtliga yttranden från detta samråd sammanfattas och kommenteras nedan. 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande 2.1 Nytt samråd/informationsmöte Önskvärt med nytt samrådsmöte för vägplanering, bullerstrategier och VA, en beskrivning eller överväganden av samordningsmöjligheter saknas om t.ex. behov/möjligheter av utbyggnad av skolan, ledningsrätter och anläggningsarbeten. - Genomfartsvägen får kommunalt huvudmannaskap, vägföreningar i området meddelas separat angående detta för förprojektering och senare i processen kan möte hållas för mer information om de planerade åtgärderna. Programmet kompletteras med denna upplysning. 2.2 Förseslagen tillkommande bebyggelse Ca 40 bostäder alldeles intill Montessoriskolan skulle förstöra den fina miljön som skolan ligger i. Lucktomtstänk blir fel med modern bebyggelse alldeles inpå gamla hus i en gammaldags lantlig miljö. Typ/stil av hus har betydelse för att bibehålla karaktären. Marken längs med Bråta Gärdesväg bör inte bebyggas, vi är oroliga för förändrade dagvattenförhållanden, att spränga skulle ändra områdets karaktär och kan ge skador på befintliga hus som står på berg och på bergvärmeanläggningar. Det är osäkert om bebyggelsen påverkar naturmiljön. Vattennära exploatering medför risk för översvämning av de områden som angränsar till Aspen, hänsyn till detta måste tas och kommande arbete kan påvisa vilka områden som kan komma att översvämmas. - Byggnation i Stora Bråta ska ske varsamt. Rekommendationerna för bygglov och riktlinjer för fortsatt planarbete som anges i programmet avser att med hänsyn till allmänna och enskilda intressen fungera som underlag vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen (PBL) inom programområdet. De kulturmiljövärden området besitter skyddas bäst genom områdesbestämmelser, vilka upprättas i enlighet med gällande översiktsplan. Programmet förtydligas med avseende på områdesbestämmelser för Stora Bråta Gullringsbo Stålebo. Programmet justeras för att även tillkommande bostäder längs med 4

5 Stora Bråtavägen och Korpåsliden ska prövas i detaljplan. Programmets avsnitt om störningar och risker kompletteras med skrivning för hänsyn till risk för översvämning i kommande arbete. 2.3 Naturvärden De beskrivna naturvärdena bör värnas och beaktas i framtida planarbete och bygglovgivning. Förslagens koppling till riksintresse för naturvård och Natura område behöver förtydligas för att Länsstyrelsen slutligt ska kunna bedöma lämpligheten av förslagen. Kommunen ska beskriva hur värdena i riksintresseområdet påverkas av den planerade bebyggelsen och det behöver utredas om gång- och cykelbanan som föreslås längs Jonseredsvägen berör värdena i Natura 2000-området Aspen station och om den ryms mellan Jonseredsvägen och gränsen för naturreservatet eller om en dispens från reservatsbestämmelserna krävs. Om det krävs dispens är det viktigt att utreda hur en sådan anläggning påverkar reservatets värden. Störning och sådan skada eller förstörelse av arternas livsmiljö som avses i 4 artskyddsförordningen måste undvikas, Länsstyrelsen kommer inte kunna bevilja artskyddsdispens. Områdets betydelse för såväl fladdermöss som mindre hackspett samt hur den ekologiska funktionen kan bevaras för dessa arter behöver beskrivas i fortsatt arbete. I den mån den planerade bebyggelsen berör områden med biotopskyddade objekt ska inverkan på objekten i första hand undvikas helt. En dispens från de generella biotopskyddsbestämmelserna ska sökas tidigt i detaljplaneprocessen hos Länsstyrelsens Naturvårdsenhet så att villkor knutna till denna kan arbetas in i planhandlingen. - Förslagets koppling till riksintresse naturvård, Natura 2000-område och Hulans naturreservat förtydligas på programkartan och i programmets avsnitt för fortsatt planarbete. Efter att utredningar tagits fram i enlighet med vad som anges i den i ärendet upprättade behovsbedömningen Behovsbedömning , utförs ny bedömning enligt tidigare slutsats och dokumentets avsnitt för fortsatt arbete med miljöbedömningen. 2.4 Trafikåtgärder i området Vem beskostar dem, hur ska det gå till om tomtmark tas i anspråk? Trafikutredning om ökad belastning på Hulanmotet får gärna innefattas i programmet. Hur påverkas riskbedömningens resultat av planprogrammet vilket delvis skiljer sig från den förra versionen? Kommande detaljplaner bör ta hänsyn till resultat och förslag till riskreducerande åtgärder som analysen ger. Hulanstigen kan rustas upp så behövs inte den nyplanerade gång- och cykelvägen från Bråta gårdstomt. En gammal vägbank som leder ner till Svartålidens utfart mot Jonseredsvägen skulle bli en fin promenad och cykelväg. Sänk hastigheten i kurva på Jonseredsvägen istället för att flytta Gärdesvägens utfart, tveksamt att Svartåliden ska bli första hands in- och påfart till området. En ny väg över gärdet borde skapa nödvändiga förutsättningar. Programförslaget redovisar ingen bedömning om förändringarna medför omprövning av att driva vägnätet i vägsamfällighet. Det är oklart hur gång- och cykelbana längs Jonseredsvägen är tänkt att utformas. Den naturligaste, bästa och billigaste stärkningen för att bygga en cykelväg är i kant med sjön Aspen. Eventuell byggnation av gång- och cykelbana längs Jonseredsvägen innebär hänsyn till väghållningssten, klassad som övrig naturhistorisk lämning (RAÄ Lerum 110:1), så att lämningen kan kvarstå invid vägen. 5

6 - Informationsmöte om planerade åtgärder på befintliga vägar och kan hållas längre fram, vägföreningar i området underrättas separat för detta. Programmet kompletteras med upplysningen samt med skrivning om kommunalt huvudmannaskap för områdets genomfart. Riskutredningen för tillkommande bostadsbebyggelse ska uppdateras och kompletteras i och med fortsatt planarbete. Tidigare redovisad gångförbindelse från Bråta gårdstomt ändras så att i stället befintlig Hulanstigen framgår. Gång- och cykelbana längsmed Jonseredsvägen blir på dess södra sida och en gång- och cykelbro över bäckravinen planeras. 2.5 Promenadstråk Aspen runt Passage med järnvägen förutsätter avtal med Trafikverket som byggherre för åtgärd inom järnvägsområde. Vid beslut bör beaktas om promenadstråket innebär något utökat ansvar för den vägförening som underhåller enskild väg längs med sträckan. I den del som sammanfaller med Skogshyddevägen innefattas området av strandskydd, fågelskyddsområde m.m. I Behovsbedömningen anges att det är osäkert om lagenligt skyddade områden, riksintresse för friluftsliv eller föreslagen skyddad natur påverkas. Låt promenadvägen fortsätta i form av en spång utefter sjön fram till Ekenäs och där ansluta till Jonseredsvägen. Sträckningen bör vara den på tidigare programkarta visade från Aspen station, västerut utefter sjön, genom bergsskärningen eller gröna vägen ovanför, vidare utefter banvallen mot sjösidan fram till brovalven över Svartåbäcken, därefter längs staketet och stenmuren fram till Ekenäs, sedan över järnvägsbron upp till Jonseredsvägen. - Planeringsförutsättningarna inom programområdet för förverkligande av idé om promenadstråk Aspen runt förtydligas. Programmet kompletteras med skrivning för en separat gång- och cykelbro längs med Jonseredsvägen över bäckravinen. 2.6 Bostäder nära E20 Svårbegripligt varför planera bostäder nära E20. Hur påverkas luftkvaliteten om det gröna bältet försinner utmed motorvägen? Det kommer att behövas bullerplank innanför föreslagen ny bebyggelse på Bråta gårdstomt. Grannar bör erbjudas option eller köpa en bit mark innan exploateringsavtal ingås. Det blir svårt att få plats och det ger ingen god boendemiljö. Bullerutredningen visar att inte en enda fasadyta blir tyst. Riskutredningen bör uppdateras och kompletteras. Det kan finnas föroreningar i marken i sluttningen ner mot motorvägen. Länsstyrelsen önskar att programmet förtydligas med att det är av Riksdagen antagna, gällande riktlinje ekvivalent ljudnivå 55 db(a) som avses, där programmet anger att avsteg från fastställda bullerriktvärden vid nybyggnation av bostäder inte ska tillämpas. - I planarbete för tillkommande bostadsbebyggelse kan bullersituationen utredas vidare och riskutredningen ska uppdateras och kompletteras. Programkartan förtydligas i avseendet och programmets skrivning för fastställt riktvärde preciseras. 6

7 2.7 Programmets koncept för förfarande i föreslagen förtätning All tillkommande bebyggelse bör prövas genom detaljplan, med tanke på områdets läge och den förtätning som föreslås. Programmet ska kompletteras med utredning om buller och vibrationer (från järnvägen) även för de mindre områden för bostäder som planeras och som avses prövas i bygglov. - Programmets koncept förenklas, så att även tillkommande bebyggelse längs med Stora Bråtavägen och Korpåsliden prövas i detaljplan. 2.8 VA-plan Programet anger inte om det är normaltaxa som gäller. Vad händer med kommunalt VA om inte den planerade bebyggelsen tillkommer? Enskilda lösningar ger bestående skydd. Motivering saknas till varför fyra befintliga fastigheter inte planeras att anslutas. Det är positivt för Aspen (och i förlängningen Säveån) att VA-situationen i området åtgärdas med kommunal anslutning. - I VA-utredning föreslås enskilt vatten och avlopp för fyra fastigheter. I samband med exploatering i område längs med Sandbäcksvägen kan det bli aktuellt att ansluta en dessa fyra till kommunalt VA. 7

8 3 Ändringar i förslaget Programmet har justerats och/eller förtydligats med avseende på: Förslagets koppling till riksintresse naturvård, Natura 2000 område och Hulans naturreservat Förförande vid tillskott av bostäder längs med Stora Bråtavägen och Korpåsliden Riskbedömning, för vilken riskutredningen ska uppdateras och kompletteras i samband med fortsatt planarbete för tillkommande bostadsbebyggelse i föreslagna områden nära motorvägen Redovisning av marknivåer i kommande arbete för föreslagen vattennära exploatering (idé om promenadstråk Aspen runt) Förslagets koppling till riksintresse kommunikation (Väg), buller från E20 och åtgärder ur risksynpunkt Gångväg i passage med järnväg och ansvar för åtgärder inom järnvägsområde Samråd om placering av tillkommande brandpost inom programområdet 3.1 Synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samrådet Planering för ny bostadsbebyggelse nära E20 Rubricerat program föreslår att ny bostadsbebyggelse nära motorvägen ska prövas i detaljplan, det är en del av konceptet för förtätning i området. Synpunkter om utformning och alternativ till planerade åtgärder på befintliga vägar Åtgärderna är inte förprojekterade ännu, vägföreningar i området meddelas separat om informationsmöte som kan hållas längre fram. Undantaget område för nya bostäder, tidigare redovisat som utredningsområde Programmet syftar till att studera möjligheterna för förtätning av bebyggelsen i Stora Bråta utan att negativt påverka de höga natur- och kulturvärden som området besitter. Kriterier för strandskyddsdispens för fastigheterna Bråta 2:67 och Bråta 2:8 bedömdes i samråd inte kunna anses uppfyllda, varför varken planläggning eller bygglov för nya bostäder kan föreslås för fastigheterna. Kulturmiljövärdena skyddas bäst genom områdesbestämmelser, vilka upprättas i enlighet med gällande översiktsplan. Översiktsplanen ÖP 2008 anger att områdesbestämmelser behövs för Stora Bråta Gullringsbo Stålebo, ett större område än vad detta program avser omfatta. Områdesbestämmelserna behövs för att säkerställa kulturmiljövärden, riksintressen m.m. Inom det i översiktsplanen redovisade området prövas ny bebyggelse och anläggningar, förändringar i kulturlandskapet och befintlig bebyggelse gentemot kulturmiljön. 8

9 4 Inkomna synpunkter och kommentarer 4.1 Länsstyrelsen Länsstyrelsens samlade bedömning Programmet innehåller flera förslag och anger att vissa delar skall prövas i detaljplan, andra genom bygglov. I området finns starka såväl exploaterings- som bevarandeintressen. Med tanke på områdets läge och den förtätning som föreslås i programförslaget anser Länsstyrelsen att all tillkommande bebyggelse bör prövas genom detaljplan. I det fortsatta arbetet behövs förtydliganden för att Länsstyrelsen slutligt ska kunna bedöma lämpligheten av förslagen. Detta gäller förslagens koppling till riksintresse för naturvård och Natura 2000-område Motiv för bedömningen Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 Riksintresse naturvård Ny bebyggelse föreslås inom område till viss del omfattat av riksintresse för naturvård. För att bevara viktiga naturvärden och landskapselement anges att naturvärdesinventering ska utföras efter samråd, i fortsatt planarbete och vid bygglovgivning. Det område längst i sydväst där ny bostadsbebyggelse ska prövas i detaljplan går längre in i område som är utpekat som riksintresse naturvård än i samrådshandlingen från våren I det fortsatta planarbetet anser Länsstyrelsen att kommunen ska beskriva hur värdena i riksintresseområdet påverkas av den planerade bebyggelsen. Natura 2000 I programförslaget är det oklart om GC-vägen som föreslås längs Jonseredsvägen berör värdena i Natura 2000-området Aspen station. I det fortsatta arbetet behöver detta utredas för att Länsstyrelsen slutligt ska kunna bedöma lämpligheten av förslaget. Råd enligt 2 kap. PBL Skyddade arter 8 arter fladdermöss har enligt planprogrammet noterats i området. Alla svenska fladdermusarter omfattas av bestämmelserna i 4 artskyddsförordningen. Den rödlistade arten mindre hackspett har påträffats under häckningen inom programområdet (Artportalen). Arten kan häcka eller göra häckningsförsök i området. Enligt Länsstyrelsen behöver i fortsatta arbete beskrivas områdets betydelse för såväl fladdermöss som mindre hackspett samt hur den ekologiska funktionen kan bevaras för dessa arter, d.v.s. dels visa hur häckningsförutsättningarana för fortplantning och övervintring påverkas av planförslaget för var och en av de olika fladdermusarterna. 9

10 Rödlistade arters ekologiska preferenser finns beskrivna i artfaktablad. För fladdermössen finns relevant information att hämta i artskyddshandbokens bilaga 4. Länsstyrelsen kommer inte kunna bevilja artskyddsdispens, varför störning och sådan skada eller förstörelse av arternas livsmiljöer som avses i 4 artskyddsförordningen måste undvikas. Biotopskydd I den mån den planerade bebyggelsen berör områden med biotopskyddade objekt ska inverkan på objekten i första hand undvikas helt. Om det inte går att undvika att biotopskyddade objekt berörs ska dispens från de generella biotopskyddsbestämmelserna sökas hos Länsstyrelsens naturvårdsenhet tidigt under detaljplaneprocessen, så att villkor knutna till en eventuell dispens kan arbetas in i planhandlingen. Dispens från reservatsbestämmelserna Enligt föreskrifterna för naturreservatet är det förbjudet att bygga vägar i reservatet. Om det finns särskilda skäl och åtgärden inte strider mot syftet med reservatet kan Länsstyrelsen ge dispens från förbudet. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt utreda om en ny GC-väg kommer att rymmas mellan Jonseredsvägen och gränsen för naturreservatet eller om en dispens från reservatsbestämmelserna krävs. Dispens söks hos Länsstyrelsens naturavdelning. Om det krävs dispens är det viktigt att utreda hur en sådan anläggning påverkar reservatets värden. Detta har inte utretts ännu. Farligt gods En kvalitativ riskbedömning är utförd för planområdet (Sweco ). Kommande detaljplaner bör ta hänsyn till resultat och förslag till riskreducerande åtgärder som analysen anger. Dock bör revideringar göras med avseende på de förändringar som gjorts i programkartan sedan riskbedömningen togs fram. Riskbedömnigen togs fram inför förra versionen av planprogrammet vilket delvis skiljer sig från det som presenteras nu. Hur påverkar detta riskbedömingens resultat? Översvämning Planprogrammet möjliggör vattennära exploatering vilket medför risk för översvämning av de områden som angränsar till Aspen. Hänsyn till detta måste tas i kommande arbete där även marknivåer bör redovisas för att tydligt påvisa vilka områden som kan komma att översvämmas. VA-sanering Det är positivt för Aspen (och i förlängningen Säveån) att VA-situationen i området åtgärdas med kommunal anslutning. Fyra av de befintliga fastigheterna planeras dock inte att anslutas. Motivering saknas i programmet. Länsstyrelsen påminner om kommunens ansvar att om de inte ansluts bör de inventeras och eventuellt föreläggas om åtgärder om de inte uppfyller nuvarande krav. 10

11 Kulturhistorisk lämning Vid eventuell byggnation av GC-väg längs Jonseredsvägen ska hänsyn tas till den väghållningssten klassad som övrig naturhistorisk lämning. RAÄ Lerum 110:1, så att lämingen kan kvarstå invid vägen. Buller I programmet anges att föreslaget område för tillkommande bebyggelse innehåller fastställda bullerriktvärden vid nybyggnation av bostäder. Avsteg ska inte tillämpas. Länsstyrelsen önskar att programmet förtydligas med att det är Riksdagens antagna gällande riktlinje ekvivalent ljudnivå 55 db(a), som här avses. I programmets bullerutredning utreds de två områden som avses prövas i detaljplan för buller och vibrationer. För dessa områden antas järnvägen ligga för långt bort för att bidra med betydande buller. De mindre områden för bostäder som planeras i programområdet och som avses prövas med bygglov ligger dock närmare järnvägen. Länsstyrelsen anser att det i programmet ska utredas om buller och vibrationer från järnvägen utgör problem för dessa områden. Trafik Trafikverket har i ett yttrande daterat synpunkter på programförslaget. Trafikverkets synpunkter berör - Bebyggelse nära motorväg - Riskutredingen - Skyddsanordningar nära väg och järnväg - Ny järnvägspassage - Trafikalstring Trafikverket förutsätter att deras synpunkter beaktas i den fortsatta planeringen av området. Med tanke på områdets läge och den förtätning som föreslås i programförslaget ser Trafikverket helst att all tillkommande bebyggelse prövas genom detaljplan. Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter. Yttrandet från Trafikverket bifogas (se ). Geoteknik Statens geotekniska institut, SGI, lämnar i ett yttrande daterat synpunkter på planprogrammet. SGI vill framhålla att vid ny planläggning måste förhållandena klarläggas frö hela planområdet. De i programmet utförda utredningarna är översiktliga och har fokuserats på planerade utbyggnadsområden enligt det tidigare, något mindre programområdet. SGI rekommenderas också en översiktlig höjdsättning av området samt att behoven av bergtekniska åtgärder bör förtydligas och säkerställas i planen på lämpligt sätt. Yttrandet från SGI bifogas (se nedan). 11

12 Övriga synpunkter på planprogrammet Förordnandet om landskapsbildsskydd för Aspens branter reglerar enbart byggnader, upplag och täktverksamhet. I programhandlingen anges att även vägar och andra anläggningar regleras i förordnandet, men det är inte korrekt. Kommunen har kommenterat detta i samrådsredogörelsen och sagt att det ska ändras till den nya versionen av planprogrammet, men så har inte skett. Sedan 1 december 2014 finns ett nytt förordnande om utökat strandskydd. Gränsen för strandskyddet på planprogrammets karta är enligt den gamla strandskyddsgränsen. Skillnaden påverkar inte innehållet i planprogrammet i sak, men rätt gräns behöver läggas in i plankartan. På programkartan finns en teckenförklaring att vägar i området ska breddas, men det framgår inte av kartan vilka sträckor det rör sig om. Gränsen för naturreservatet och Natura 2000-området framgår inte av programkartan, vilket hade varit önskvärt då dessa är viktiga planeringsförutsättningar Behovsbedömning Kommunen bedömer att betydande påverkan till följd av planen inte kan uteslutas, främst vad gäller osäkerhet kring hur naturvärden kan komma att påverkas. Länsstyrelsen delar uppfattningen att betydande påverkan till följd av planen inte kan uteslutas. I programförslaget är det oklart om GC-vägen som föreslås längs Jonseredsvägen berör värdena i Natura 2000-området Aspens station. I det fortsatta arbetet behöver detta utredas för att Länsstyrelsen slutligt ska kunna bedöma frågan om betydande miljöpåverkan. Enligt 4 1 p Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska ett genomförande av en plan eller ett program antas medföra en betydande miljöpåverkan om genomförandet av planen eller programmet kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap 28 a miljöbalken. Även resultat av naturvärdesinventering avvaktas för fortsatt bedömning. Beredning Inför Länsstyrelsen bedömning i ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle att lämna synpunkter. Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter. Programmets koncept för tillskott av bostäder i Stora Bråta förenklas, för att även tillkommande bostäder längs med Stora Bråtavägen och Korpåsliden ska prövas i detaljplan. För att säkerställa kulturmiljövärden, riksintressen m.m. anges i kommunens översiktsplan att områdesbestämmelser behövs, programmet justeras så att översiktsplanens rekommendation för Stora Bråta Gullringsbo Stålebo lyfts även under rubriken tidigare ställningstaganden samt framgår av programkartan. Förslagets koppling till riksintresse naturvård, Natura 2000-område och Hulans naturreservat förtydligas på programkartan. För tillkommande bebyggelse ska programmet kompletteras med fördjupade naturvärdesinventeringar och hur värdena i riksintresseområdet påverkas av den planerade bebyggelsen ska beskrivas i och med 12

13 planarbete för densamma. Störning och sådan skada eller förstörelse av arternas livsmiljö som avses i 4 artskyddsförordningen ska undvikas och villkor knutna till eventuell dispens från generella biotopskyddsbestämmelser ska arbetas in i planhandling för bebyggelse som berör område med biotopskyddade objekt, om inte inverkan på objekt kan undvikas helt. I fall ny gång- och cykelbana längs med Jonseredsvägen inte ryms mellan vägen och gränsen för Hulans naturreservat ska i och med ansökan om dispens från förbud att bygga vägar i reservatet utredas hur anläggningen påverkar värdena i reservatet. På programkartan förtydligas även att riskbedömning avseende transporter av farligt gods ska uppdateras/kompletteras i fortsatt planarbete för ny bostadsbebyggelse i programområdets södra del. Programmets avsnitt om störningar och risker kompletteras med skrivning för hänsyn till risk för översvämning i kommande arbete. En framtida exploatering i anslutning till Sandbäcksvägen skulle kunna möjliggöra anslutning av ytterligare en fastighet. Åtgärder för och planering av VA- situationen i området motiveras i parallellt pågående VA-utredning. Programkarta och skrivningar i programmet justeras enligt övriga synpunkter om landskapsbildskydd och strandskydd. Gräns för naturreservat och Natura 2000-område redovisas på kartbild i avsnitt för tidigare ställningstaganden. Programmets avsnitt om utförd Behovsbedömning kompletteras med skrivning om betydande miljöpåverkan till följd av planen, som inte kan uteslutas. Efter att utredningar tagits fram i enlighet med vad som anges i Behovsbedömning utförs ny bedömning enligt tidigare slutsats och dokumentets avsnitt för fortsatt arbete med miljöbedömning. 4.2 Lantmäterimyndigheten Delar av planen som bör förbättras Programkarta I teckenförklaringen anges en röd heldragen linje som står för Ny väg(-bredd). Denna kan inte återfinnas i kartan. I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter i programskedet. Programkartan justeras. 13

14 4.3 Övriga statliga myndigheter, bolag m.fl Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är sektorsmyndighet för skogsbruket och kommer i yttrandet endast att behandla frågeställningar som faller inom myndighetens ansvarsområde. Skogsstyrelsen har tagit del av samrådshandlingarna för aktuellt område. Inom programområdet finns höga natur- och kulturmiljövärden samt sociala värden. I 14

15 områdets västra del, på fastigheten Stora Bråta 2:80, finns ett av Skogsstyrelsen registrerat objekt med naturvärde (N ). Naturvärdet är del av ett naturvårdsavtal (SK ) om 3,3 ha som inrättades 2008 på samma fastighet. Naturvårdsavtalet har tillkommit till för att skydda de höga naturvärden, framförallt kopplade till ädellövskogen och bäckravinen vid Svartåbäcken, som finns i området. Inom programområdet finns även en registrerad nyckelbiotop (N ) på 10,3 ha. Del av nyckelbiotopen är utpekad som ett N 2000 område (SE530090) och till största delen skyddad som naturreservat (Hulans naturreservat). Naturvärdena finns beskrivna i programmet (s. 17) och enligt den konsekvensbeskrivning som finns (s. 34) kommer en framtida förtätning inte innebära negativa konsekvenser på befintliga naturvärden i ovan nämnda områden. I och med planerat promenadstråk längs sjön Aspen kan området bli mer tillgängligt och attraktivt att besöka vilket gynnar dess sociala värden. Skogsstyrelsen delar denna bedömning och ser positivt på de höga natur- och kulturmiljövärden samt sociala värden som finns inom programområdet lyfts fram. Skogsstyrelsen anser att dessa värden bör värnas och beaktas i framtida planarbete och bygglovshantering. Synpunkt om förtätning utan negativ konsekvens på naturen och som gynnar sociala värden i området noteras. Uppgift om inrättat naturvårdsavtal för att skydda höga naturvärden samt registrerad nyckelbiotop noteras. Programmet avser uppmärksamma de höga naturvärden området besitter för att de ska värnas och beaktas i planarbete och bygglov. Programmet ska i fortsatt planarbete kompletteras med fördjupade naturvärdesinventeringar. 15

16 4.3.2 Trafikverket Ärendet I samrådshandlingen beskrivs syftet med programmet på följande sätt: Syftet med programmet är dels att utreda möjligheterna till förtätning av bostadsbebyggelse med bibehållen bebyggelsestruktur utan att områdets karaktär och kvalitet går förlorad, dels att utreda möjligheten att i anslutning till den befintliga bebyggelsen tillskapa nya bostäder med en något högre täthet än befintlig struktur. Samtidigt måste de höga naturvärdena och de kulturvärden som finns i området skyddas mot negativ påverkan. En komplettering av bostäder i området skulle också förbättra möjligheterna att finansiera en VA-utbyggnad. Tidigare synpunkter Trafikverket har i tidigare skede lämnat synpunkter i yttrande daterat och med dnr TRV 2014/ Bebyggelse nära motorväg Trafikverket ser med stor tveksamhet på lämpligheten i att planera för ny bostadsbebyggelse i direkt anslutning till E20. Även med omfattande skyddsåtgärder brukar det vara svårt att få till goda boendemiljöer alldeles invid stora transportleder. Lägen nära större vägar och järnvägar är generellt bättre lämpade för olika verksamheter med låg känslighet för störningar. Vi vill därför avråda från lokalisering av bostäder och annan känslig bebyggelse som t.ex. skolor och vårdinrättningar i direkt angränsning till E20. Förutom att områden alldeles invid större trafikleder utsätts för störningar finns även risker kopplade till konekvenser av eventuella olyckshändelser. Det är därför även en fördel om personer som vistas i byggnader nära större trafikleder själva snabbt kan uppmärksamma och agera i händelse av brand eller annan olyckshändelse. För bostadsbebyggelse måste beaktas att personer som vistas i byggnaderna kan ligga och sova eller av andra orsaker kan ha begränsad förmåga att uppfatta behovet av t.ex. evakuering eller avstängning av ventilation. Utmed E20 finns en utökad tillståndspliktig zon på 50 meter i enlighet med 47 i väglagen. Det innebär att det inom 50 meter från vägområdet krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att uppföra byggnader och anordningar som kan påverka trafiksäkerheten, om inte åtgärden prövas som bygglov eller inom ramen för en detaljplan. Trafikverket anser generellt att den tillståndspliktiga zonen så långt det är möjligt bör hållas fri från ny bebyggelse. Riskutredningen Trafikverket ser vissa brister kring slutsatserna från riskutredningen. Till att börja med delar vi inte uppfattningen att det finns en vedertagen praxis som säger att ett 4,5 meter högt skydd är tillräckligt för alla typer av olyckshändelser. Den höjden kan visserligen anses som tillräcklig för att skydda mot strålning från brand. Men det finns många andra händelser som också behöver beaktas, t.ex. gasutsläpp och explosionsrisker. Lämpliga skyddsåtgärder behöver därför alltid prövas från fall till fall. Riskutredningen stämmer dessutom inte helt med nuvarande planförslag. Sammantaget anser vi därför att riskutredningen bör uppdateras och kompletteras. 16

17 Skyddsanordningar nära väg och järnväg Uppförande, drift och underhåll av buller- och riskskydd utmed Trafikverkets vägar och järnvägar måste kunna ske utan risk för påtaglig påverkan på möjligheterna att trafikera vägarna och järnvägarna på ett effektivt sätt. I de flesta fall krävs att avtal som reglerar genomförande och framtida ansvar för drift, underhåll och reinvesteringar tecknas mellan Trafikverket och berörd kommun i god tid innan genomförande kan bli aktuellt. Det bör även observeras att det är den part som planerar en ändrad markanvändning som också får bära kostnaderna för nödvändiga skyddsåtgärder. Ny järnvägspassage Som anges i programmet är det en förutsättning att den nya passagen som föreslås i områdets nordöstra del ska vara planskild. Detta måste inte nödvändigtvis innebära en dyrare lösning än anläggande av en ny plankorsning med bommar. Men det bör ändå beaktas att anläggande av nya korsningar med järnväg generellt är kostsamma åtgärder som kräver god framförhållning i planeringen. Även om Trafikverket ser positivt på planerna på en ny passage med järnvägen är våra möjligheter att medfinansiera nya järnvägspassager tyvärr ytterst begränsade. För även om vi vet att det i det aktuella området redan idag förekommer en del problem med så kallat spårspring (obehörigt spårbeträdande) är de åtgärder som Trafikverket vidtar av trafiksäkerhetsskäl framförallt uppsättning av nya och förstärkning av befintliga stängsel. Inför det fortsatta arbetet bör det noteras att avtal om genomförande och framtida drift och ägande av den nya passagen behöver tecknas med Trafikverket i god tid innan ett genomförande kan bli aktuellt. Det bör även uppmärksammas att Trafikverket måste ha rollen som byggherre för de åtgärder som vidtas inom järnvägsområdet. Samt att det normalt krävs en framförhållaning på ett par år för att säkra tillgång till tid i spår för att genomföra arbeten i spårområdet som kräver avstängning av tågtrafiken. Trafikalstring Trafikverket noterar att den föreslagna bebyggelsen kan förväntas leda till en ökad belastning på trafikplatsen Hulanmotet. Detta hade gärna fått inkluderas i planprogrammet, t.ex. i form av en trafikutredning. Påverkan på trafikflöden är en av flera parametrar som behöver inkluderas i den fortsatta planeringen av området. Övrigt För ytterligare information kring planering för ny bebyggelse och ändrad markanvändning i närhet av statlig väg- och järnvägsinfrastruktur se gärna webbsidor: vibrationer--vid-planering-av-bebyggelse Sammantagen bedömning Trafikverket förutsätter att ovanstående synpunkter beaktas i den fortsatta planeringen av området. Vad som bör noteras särskilt är att även med omfattande skyddsåtgärder är det generellt sett svårt att tillskapa goda boendemiljöer i lägen nära stora transportleder. Uppfyllande av riktvärden för buller och vibrationer anger enbart att boendemiljön anses acceptabel, 17

18 inte att den blir bra. Därför bör markområden i direkt anslutning till E20 i första hand användas till andra ändamål än bostäder. Vi ser fram emot ett fortsatt deltagande i kommande bygglovs- och detaljplaneprocesser inom programområdet. Med tanke på områdets läge och den förtätning som föreslås i programförslaget skulle vi dock helst se att all tillkommande bebyggelse prövas genom detaljplan. Synpunkt om planering för ny bostadsbebyggelse i direkt anslutning till E20 noteras. Programmet föreslår att ny bostadsbebyggelse inom område nära motorvägen prövas i detaljplan. Programmets riktlinjer för fortsatt planarbete anger bl.a. att buller- och riskutredning ska utföras, uppdateras och kompletteras samt att byggrätt ska villkoras med att bullerskyddsvall och åtgärder ut risksynpunkt uppförs längs med E20. Utförd bullerutredning redovisar att en bullerskyddsvall för tillkommande bostadsbebyggelse skulle behöva utföras inom 50 meter från motorvägen och åtgärden föreslås prövas vidare i samband med fortsatt planarbete. Programkartan förtydligas och programmets skrivningar i övrigt för tillkommande bebyggelse justeras i avseendet. Programmets koncept för tillskott av bostäder i Stora Bråta förenklas, för att även tillkommande bostäder längs med Stora Bråtavägen och Korpåsliden ska prövas i detaljplan. För att säkerställa kulturmiljövärden, riksintressen m.m. anges i kommunens översiktsplan att områdesbestämmelser behövs, programmet justeras så att översiktsplanens rekommendation för Stora Bråta Gullringsbo Stålebo lyfts även under rubriken tidigare ställningstaganden samt framgår av programkartan. Programkartan justeras avseende gångväg i passage med järnväg och så att Trafikverkets ansvar för åtgärd inom järnvägsområde framgår. Programmet har kompletterats med en översiktlig väg- och trafikutredning Försvarsmakten Rubricerad detaljplan ligger ej inom öppet redovisade riksintresseområden för Försvarsmakten. Samrådshandlingens programkarta för period till redogör för förtätning av tätorten Stora Bråta med i främst friliggande småhusbebyggelse. Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende, men kan komma att framföra erinran om totalhöjden överstiger 45 meter enligt definitionen för höga objekt inom sammanhållen bebyggelse. Noteras. 18

19 4.4 Partille kommun Samhällsbyggnadskontoret har inga synpunkter på föreslaget program, dock är vi positiva till ett gemensamt framtida arbete kring kopplingen mellan kommunerna. Noteras. 4.5 Kommunala internremisser Räddningstjänsten, Storgöteborg Överväganden De synpunkter som tidigare lämnats i ett remissvar daterat har tillgodosetts på ett positivt sätt. Programmet för Stora Bråta tar numera hänsyn både till brandvattenförsörjning och riskerna förknippade med transporter av farligt gods på Västra Stambanan och E20. I programmet nämns att området ska kompletteras med fler brandposter. Det är viktigt att detta följs upp och räddningstjänsten är gärna med och kommer med synpunkter angående placeringen av dessa. Den kvalitativa riskutredning som gjorts tar god hänsyn till de risker som finns och det viktiga att slutsatserna från analysen följs upp och genomförs. Dock saknas det specifikationer på de åtgärder som föreslås gällande explosionsskydd, avåkningsskydd och skydd mot spridning av brandfarliga vätskor. Dessa bör specificeras i kommande detaljplaner. Bedömning Under förutsättning av slutsatserna från riskutredningen följs och att området kompletteras med fler brandposter i enlighet med programmet har räddningstjänsten inget att erinra. Riskutredningen ska uppdateras och kompletteras i och med fortsatt planarbete. Programmet kompletteras med skrivning för samråd med Räddningstjänsten om placering av tillkommande brandpost inom området och programkartan förtydligas i avseendet. 19

20 4.6 Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster Anna Ekman, Bråta 22:1 Ett par synpunkter och frågor kring Program Stora Bråta. I texten på sid 15 i Program Stora Bråta står följande: Runt udden kan man som fotgängare gå längs järnvägens tidigare sträckning. I västra änden slutar vägen som en brant stig upp mot Jonseredsvägen, precis vid mynningen för järnvägstunneln. Sedan kommer en karta på sid 24 med en blå markering om promenadstråk runt Aspen. Kartan återkommer även i dokumentet Vägutredning utan kommenterande text. Detta promenadstråk är delvis inritat längs en enskild väg för biltrafik, som redan idag aktivt används som promenadstråk. Delar av denna bilväg är en brant grusbacke med dålig sikt, som därför inte lämpar sig för cykeltrafik. Som promenadstråk fungerar den bättre, men särskilt vintertid kan förhållandena vara svåra även för bil och gångtrafikanter. Denna enskilda väg underhålls av en privat vägförening. Vad innebär ett inritat promenadstråk på kommunala kartor? 1 Då området (menar här en del som sammanfaller med Skogshyddevägen) innefattas av strandskydd, fågelskyddsområde m.m. antar jag att denna del av promenadstråket inte innebär någon åtgärd i form av någon typ av utbyggnad. Är detta rätt uppfattat? 2 Om dragningen av promenadstråket gör på kommunens officiella kartor undrar jag om detta innebär något utökat ansvar för den vägförening som underhåller den enskilda bilvägen som utgör delar av stråket? Detta bör i så fall tas i beaktande då beslut tas om dragning av stråket. I dokumentet Behovsbedömning står följande: Påverkas lagenligt skyddade områden (naturreservat, strandskydd), riksintresse för friluftsliv eller föreslagen skyddad natur? Osäkert Tas i anspråk, promenadstråk runt Aspen föreslås Denna text gör att jag undrar om ni ändå planerar ingrepp i befintlig grusväg (Skogshyddevägen) för det föreslagna promenadstråket (min fråga 1 ovan), eller om kommentaren i Behovsbedömnigen enbart rör gång- och cykelbana längs Jonseredsvägen? Skrivningen för gångstråk runt udden justeras. 1. Inga särskilda åtgärder har planerats för Skogshyddevägen utan den föreslås för promenadstråk som en idé. Nämnda kommentar i Behovsbedömning rör både förslaget för gång- och cykelbana längs med Jonseredsvägen och idén om promenadstråk Aspen runt. 2. Den föreslagna sträckningen bedöms inte innebära något utökat ansvar för vägföreningen. Informationsmöte om planerade åtgärder på befintliga vägar kan hållas längre fram, vägföreningar i området underrättas separat för detta. Programmet kompletteras med upplysningen. 20

21 4.6.2 Thomas och Kerstin Rosenberg, Bråta 2:26 till reviderad översiktsplan. Bostäder Vägar 1 Starkt bullerdämpande konstruktioner för att möjliggöra byggnation på Bråta gårdstomt samt bostäder utefter Sandbäcksvägen är nödvändigt. Vem betalar kostnaden för dessa anläggningar? 2 Garantier för att ljudet inte rullar över och hamnar längre in i befintliga bostadsområden både i Lilla och Stora Bråta bör utredas. 3 Vi vill att kommunens planläggare har möjlighet att påverka beslutet om vilken typ/stil av hus som byggs på lucktomter. Detta just för att bibehålla karaktären av området. Alltså att mycket grönt, större tomter omgärdar husen samt att stilen inte helt avviker från den nuvarande. Hellre flera olika hus än hus som upprepar sig, vilket tyvärr är alltför vanligt idag när man anlägger nya bostadområden. 1 Förslaget med ändrad in/utfart på Bråta gärdesväg Bra förslag. 2 Stora Bråtavägen kommer att bli mycket trafikerad med den belastning som utbyggnaden av lucktomter utgör. Den är smal, kurvig och har nivåskillnader vilket idag gör att trafiken har låg hastighet. Breddning av vägen är knappast möjlig. Bråta gårdstomtens bostäder måste därför få en utfart mot Bråta Broväg. 3 Vad innebär breddning av Bråta Broväg och Lilla Bråtavägens övre del? Kostnad för vem och hur går det till när kommunen köper ut tomtmark? 4 Svartåliden fungerar bra som in och utfart till området, men korsningen Bråta Broväg, Stora Bråtavägen, Svartåliden och Sandbäcksvägen är trång. Ett kanske utvidgat bostadsområde utmed Sandbäcksvägen till planområdets västra kant, skulle kunna motivera för en anläggning av ny väg väster om skolans fotbollsplan, väster om den lilla bäcken med utfart till Svartåliden via skolans parkering. Precis i områdets västra linje finns dessutom redan en gammal vägbank som leder ner till Svartålidens utfart mot Jonseredsvägen. Denna ligger i gränsen till naturaområdet och lämpar sig inte för motortrafik men skulle, med en liten upprustning bli en fin promenad och cykelväg. 5 Hulanstigen är också en befintlig gammal väg som leder från området ner mot Hulan. Lite upprustning så behövs inte den nyplanerade gång- och cykelvägen från Bråta Gårdstomt. 6 Är någon del av den gamla banvallen som går utmed sjön från Aspen station till nuvarande järnvägsbank såld till någon privatperson? Om så är fallet är vårt förslag inte möjligt. Däremot är det mycket konstigt eftersom denna gångväg använts i alla år och dagligen brukas av alla oss som älskar att promenera utefter sjön. En husägare har efter årens lopp ställt ut stubbar och byggt ett staket utmed vägen så att det numera kan synas som om vägen är övervuxen, men det finns ingen förbudsskylt eller dylikt som talar om att järnvägsbanken är privat. Vårt förslag är att man låter cykelvägen gå utefter Jonseredsvägen, medan promenadvägen i form av en spång, fortsätter utefter sjön fram till Ekenäs och där ansluter till Jonseredsvägen eller helst fortsätter vidare utefter sjön mot Jonsered. 21

22 Samråd Vi anser att det behövs ett nytt samråd där ansvariga för vägplanering, bullerstrategier och VA är närvarande. Vi måste få kunskap om vad som kommer att hända för att kunna samråda på lika villkor. Bostäder Vägar 1. Programkartan förtydligas med uppgift för bullerskyddsvall som ska bekostas av eventuell exploatör. 2. Programmet anger att bullerutredningar ska utföras i och med planarbete för ny bostadsbebyggelse. 3. Programmets koncept för tillskott av bostäder i Stora Bråta förenklas, så att även tillkommande bostäder längs med Stora Bråtavägen och Korpåsliden föreslås prövas i detaljplan. Programmet justeras även på så sätt att översiktsplanens rekommendation för Stora Bråta Gullringsbo Stålebo lyfts under rubriken tidigare ställningstaganden samt framgår av programkartan. 2. Ny bostadsbebyggelse på Bråta gårdstomt föreslås anslutas till Bråta Broväg 3. Vägföreningar i området meddelas separat angående förprojektering av planerade åtgärder och möte för mer information kan hållas senare i processen. Programmet kompletteras med upplysningen. 4. Ny bostadsbebyggelse utmed Sandbäcksvägen föreslås utredas vidare i fortsatt planarbete, se även föregående kommentar. 5. Programmet justeras avseende gångförbindelse Korpåsliden Hulanreservatet, så att Hulanstigen framgår. 6. Den föreslagna sträckningen justerades tidigare så att idén om promenadstråk runt Aspen kan sammanfalla med den föreslagna gång- och cykelbana längs med Jonseredsvägen över bäckravinen, möjligen i en separat gång- och cykelbro Gunnar Nordenstam, Bråta 2:62 En sak att ta hänsyn till i planen är de allmänna bestämmelserna om strandskydd som förstås är aktuella även i detta fall. När det gäller utfarten från Bråta Gärdesväg till Jonseredsvägen inkräktar det föreliggande förslaget på brukbar jordbruksmark. För att undvika detta är en annan lösning möjlig som tar bort trafikriskerna med utfarten som ju är besvärande idag. Det går att i den farliga kurvan på Jonseredsvägen strax före Gärdesvägens utfart sänka hastigheten och anlägga en vägbula i riktning mot Lerum. Det gäller en kort sträcka på ca 100 m innan farten kan gå tillbaka till dagens värde. Förlusten i tid för fordonen blir minimal. Jag antar att Vägverket i så fall skall delta i planeringen. Idén kan realiseras oberoende av detaljplan. 22

23 I övrigt ter sig planen svår att genomföra av kostnadsskäl. Berg har vid tidigare byggnation i området ibland krävt omfattande sprängningsarbeten. En annan fråga är hänsyn till naturvärden. Planen innehåller förtätning på dagens gröna lungor med gammal skogsmark. Ökande trafik med fler boende är svår att svälja med dagens vägnät och breddning av vägarna är dyrbart och inkräktar delvis på privat mark vilket skapar problem. Kostnaderna för vägnät och sprängningsarbeten gör planen dyr. Synpunkt för hänsyn till strandskyddsbestämmelser noteras. Programmets skrivning förtydligas. Vägföreningar i området meddelas separat angående förprojektering av planerade åtgärder och möte för mer information kan hållas senare i processen. Programmet kompletteras med upplysningen. I programmet föreslås att såväl sprängnings- som schaktarbeten minimeras, så att det kuperade landskapspartiets höga kultur- och naturvärden bevaras. Programkartan förtydligas med avseende på genomförande (bullerskyddsvall bekostas av ev. exploatör) och förslagets koppling till naturvärden Carrie & Olof Johansson, Bråta 6:1 Vår fastighet Bråta 6:1, påverkas mer än någon annan, av Sektor Samhällsbyggnads i februari i år presenterade förslag, eftersom tomten i öst, syd och väst gränsar till ytor som berörs av förslaget. Gränsen mot öster vetter mot en åker och ödetomt där naturen är på väg att ta över och bilda en med naturreservatet sammanhängande miljö. Bältet av grönska och många stora träd dämpar påverkan av buller och avgaser från motorvägen. Den ger också högt värderat skydd mot insyn och bör bevaras och lämpligen få bli en naturlig västlig förlängning av Hulans naturreservat. En jämförelse mellan karta 1 och 2 i bullerutrednigen visar att Bråta 6:1 kommer att utsättas för ökat buller om förslaget realiseras. Om Gårda gårdstomt med anslutande mark bebyggs, måste ett bullerplank av tillräcklig höjd byggas på gränsen till Bråta 6:1 från Bråta Broväg till Bråta 2:4. Vi anser att det måste utredas hur luftkvalitén påverkas både vad gäller skadliga partiklar och avgasos för fastigheterna mellan Bråta Broväg och Korpåsliden, om det gröna bältet längs motorvägen försvinner. I syd och väst gränsar Bråta 6:1 till Bråta Broväg. Denna väg är knappt tillräcklig för dagens trafik och givetvis inte för trafikökning från nya bosättningar. Vägen har på västra sidan fler bostäder tätt på vägen. En breddning skulle därför ta i anspråk mark på östra sidan tillhörande Bråta 6:1 och kräva fällning av värdefulla träd, ek, fur, lind, gran alm, björk och kastanj samt rhododendronbestånd. Vi motsätter oss detta och visar på alternativ lösning: En bättre lösning är att placera en vägbom ett stycke norr om bron så att denna blir tillgänglig endast för boende på det föreslagna bostadsområdet mellan Bråta Broväg och korpåsliden. De boende i Stora Bråta, inklusive befintliga fastigheter längs Bråta 23

24 Broväg samt trafiken till skolan skulle därmed vara hänvisade till Svartåliden. Den enda biltrafiken över bron skulle enligt vårt förslag komma från eventuellt nytt bostadsområde öster om bron, men denna trafik blir mycket glesare än dagens trafik till såväl skola som till bostäder i centrala Stora Bråta och längre bort mot Gullringsbo och Stålebo. Med denna lösning undgås intrång i fastigheter på båda sidor av bron. Barnen får också en mycket glesare trafikerad och tryggare väg till skolan. Det finns dessutom en sedan länge uttalad önskan hos boende i Lilla Bråta om att kunna stänga bron för genomfart utom för utryckningsfordon. Om Bråta Broväg breddas och förses med gång- och cykelbana enligt förslaget, förutsätter vi att bullerplank byggs längs vägens gräns mot Bråta 6:1. Slutligen anser vi att bästa lösningen för VA-försörjningen i Stora Bråta är via enskilda lösningar eftersom endast detta alternativ ger bestående skydd av den miljö som sektor Samhällsbyggnad säger sig vilja värna om. Synpunkter om ny bebyggelse angränsande till Bråta 6:1 vad gäller buller, luftkvalitet, ökad trafik, värdefulla träd och rhododendron noteras. Tillkommande bebyggelse inklusive bullerskyddsvall föreslås här prövas i och med upprättande av detaljplan. I planarbetet ska fördjupade utredningsarbeten utföras. Programkartan förtydligas. Vägföreningar i området meddelas separat för informationsmöte om planerade åtgärder på befintliga vägar, som kan hållas senare i processen. Programmet kompletteras med upplysningen. Åtgärder för och planering av VA- situationen i området motiveras i utförd VAutredning i enlighet med beslut i ärendet (KS09.903) Ann-Kristin och Joakim Öhlén, Bråta 2:21 Vi har tagit del av programmet och informationen vid mötet i februari 2015 och vill lämna följande synpunkter. Anläggning av vatten och avlopp: - Vi undrar om programförslaget innefattar särtaxa för vatten och avlopp eller ej. Muntligt framkom på mötet att det är normaltaxa som gäller, vi kan inte hitta det skriftligt i programförslaget. Synpunkter på vägnätet: - Vi är frågande inför underlaget till slutsatsen att befintliga vägar och mötesplatser inom området ska kunna svälja den ökade trafiken (förutom beskrivna förändringar vid påfarter till Jonseredsvägen m.m.). Särskilt saknar vi bedömning av kapaciteten på Svartålidens grusbeläggning som redan idag är särskilt ansträngd vintertid och vid tjällossning. Vid informationsmötet poängterades att Svartåliden ska bli första hands in- och påfart, vilket för oss låter tveksamt givet vägens status och att den är dubbelriktad. - En ny väg från Jonseredsvägen (t.ex. ungefär mitt emot Skogshyddan) över gärdet fram till skolan borde skapa nödvändiga förutsättningar för både framkomlighet och säkerhet. 24

25 - Korsningen Stora Bråtavägen, Bråta Broväg, Sandbäcksvägen och Svartåliden har diskuterats inom vägföreningen under flera år, utifrån både framkomlighet och säkerhet. Större lastbilar (t.ex. flyttbussar) som kommer från Sandbäcksvägen kan inte svänga till någon av de föreslagna in- och utfarterna Svartåliden eller Lilla Bråtavägen. En ny väg över gärdet och norr om skulle skapa andra förutsättningar. - Givet den ökade trafiken enligt programförslaget skulle de vägar som idag inte är asfalterade behöva asfaltbeläggning, t.ex. Svartåliden, Sandbäcksvägen och Bråta Gärdesväg. - En gångväg till Hulan är fint förslag, men utnyttja gärna befintliga skogsvägar genom Hulanparken jämfört med helt ny anläggning/dragning. - Programförslaget innebär förhållandevis omfattande förändringar som rimligen bör medföra omprövning av att driva vägnätet i vägsamfällighet. Hur detta bedömts i utredningen hittar vi inte i programförslaget. Konsekvenser för hälsa - Bedömnigen av hälsokonsekvenser vid nybyggnation av bostäder helt nära motorvägen är för oss inte övertygande. Buller kommer inte enbart från trafiken mitt för motorvägen utan västlig vind särskilt från Jeriko-området. Vi antar därför att bullerskydd skulle behövas väsentligen längre västerut än det som är inritat i programförslagets kartor. - Mot bakgrund av att det i Lerums kommun finns mycket mark att bygga på blir för oss gåtfullt att förslag till byggnation av nya bostäder läggs alldeles intill motorvägen. Har vi idag inte mer kunskap om påverkan av buller, partiklar och utsläpp från avgaser jämfört med när motorvägen byggdes på 1900-talet? - Har bedömning gjorts om alla föreslagna tomter för nybyggnation av bostadshus ger möjlighet att få solljus? Brukar kommunen erbjuda tomter i helskugga? Synpunkter på processen - Vi saknar beskrivning eller överväganden av möjligheter till övergripande samordningsmöjligheter för utveckling inom området, t.ex. hur anläggning av avlopps- och vattenledingar kan samordnas med nedgrävning av elkablar och bredbandskablar, och behov/möjligheter av utbyggnad av skolan, Aspen Montessori. - Då programförslaget omfattar fler bostadshus antar vi att efterfrågan av förskoleoch skolplatser kan öka. Vi är positiva till att skolan utvecklas och byggs ut ifall det är lämpligt, men konsekvenser av en sådan utveckling för trafik inom området saknas i programförslaget. - Vad vi hittat finns enbart synpunkter lämnade av privatpersoner och som vi uppfattade vid informationsmötet var enbart privatpersoner inbjudna/deltog. Eftersom programförslaget också bör få påtagliga konsekvenser för skolan inom området, undrar vi om Aspen Montessori inbjudits på samma sätt som vi som är boende. Exempelvis bör skolans lekområden påverkas kraftigt i programmets utbyggnadsförslag. För att ge befolkningen möjligheter till insyn i processen antar vi att synpunkter från boende och företagare behandlas på likartat sätt, men 25

26 då inga synpunkter från skolan redovisas blir vi frågande inför om så skett eller ej. - Önskvärt med nytt samrådsmöte där även kommuns ansvariga för olika områden är inbjudna. I VA-utredning föreslås enskilt vatten och avlopp för fyra fastigheter. I samband med exploatering i område längs med Sandbäcksvägen kan det bli aktuellt att ansluta en dessa fyra till kommunalt VA. Normaltaxa förutsätts i rubricerat program. Informationsmöte om planerade åtgärder på befintliga vägar kan hållas längre fram, vägföreningar i området meddelas separat för detta och inför projektering av åtgärderna. Programmet kompletteras med upplysningen. Programförslaget innebär att det öppna åkerstråket bevaras som jordbruksmark. Programmet justeras avseende gångförbindelse Korpåsliden Hulanreservatet. Synpunkter om ny bebyggelse nära motorvägen, gällande buller, luftkvalitet och dagsljus noteras. Programmet innebär att ny bebyggelse i föreslaget område nära motorvägen prövas i och med upprättande av detaljplan. I fortsatt planarbete ska fördjupade utredningsarbeten utföras. I och med fortsatt planarbete, bygglov och VA-plan kan erforderliga markarbeten för exempelvis VA, el och kanske bredband samordnas. I fortsatt planarbete för ny bostadsbebyggelse angränsande till skolan beaktas behov och/eller möjligheter till utbyggnad av skolverksamheten Montessoriföreningen i Aspen, Bråta 2:83 Föräldraföreningen vid Aspen Montessori vill inkomma med följande synpunkter rörande det förslag till program för Stora Bråta som presenterats. Vi önskar en tät dialog med kommunen, eftersom vi anser att vår verksamhet starkt berörs av planförslaget. Vi ser fram emot möjligheten till kommunalt VA, men undrar också över vilka kostnader det kommer att medföra för Aspen Montessori. Frågan har ställts, men inga klara besked finns att få. Det kanske framstår som en självklarhet i sammanhanget, men vi behöver veta vilka medel vi måste avsätta för detta. I materialet framgår att delar av den mark vi arrenderar av kommunen för skolgård ingår i utredningsområdet för bostäder. Detta måste ändras då vår verksamhet är helt beroende av denna del som används som fotbollsplan. Aspen Montessori undrar vad som planeras för vägarna i området, vägar som i dagsläget sköts av en vägsamfällighet. Dessa vägar kommer sannolikt inte tåla ytterligare belastning. Ska de bli kommunala? Vi måste dessutom måna om våra barns säkerhet vid ökad trafikbelastning. Gång-cykelbana från tåget skulle förbättra en mycket farlig trafiksituation för våra barn. Planeras fler gångvägar? I sammanhanget vill vi även delge er våra tankar inför framtiden. Aspen Montessoriförening behöver göra förändringar på parkeringsplatsen, då vi hade en incident för ett tag sedan som lyckligtvis slutade utan skador. Önskan är att få utöka parkeringen något åt Aspen till. Den vall som finns idag mot grannen nedanför önskar vi flytta ca 5 meter för att få plats med en rad bilar till. Det finns också en önskan att i 26

27 samband med detta utöka arrendet ända ner till grannen (som f.ö. är med i föreningen, men inte vidtalad ännu) så att vi kan råda över den lilla slyskog som växer där. Åtgärden kräver att vi utökar vårt arrende och vi önskar en diskussion om detta. Vi skulle också gärna se över möjligheten att lägga in en byggrätt i planen för framtida utökning av våra lokaler då vi idag är trångbodda. Vi skulle vilja tillföra en byggnad som vi kan använda för olika behov vid olika tider på dagen (lektionsrum, matsal, gymnastikhall). Ytterligare en gymnastikhall i kommunen borde kunna vara intressant, då vi gärna hyr ut den utanför skoltid. Bifogat finner ni en enkel skiss med förslag till möjlig utökning och förändring av parkering. Som sades inledningsvis för vi gärna en dialog med kommunen. Tyvärr hade ingen av oss i styrelsen möjlighet att närvara på samrådsmötet (då det lagts mitt i sportlovet). Kanske vi kunde få information vid annat tillfälle? Anläggningsavgift tas ut enligt gällande VA-taxa. I fortsatt planarbete för ny bostadsbebyggelse, angränsande till skolområdet ska omfatta skolverksamhetens behov av framtida förändringar. Inkomna synpunkter i föreningens yttrande kan utgöra utgångspunkt i arbetet. Informationsmöte kommer hållas om åtgärder på befintliga vägar och vägföreningar i området underrättas i uppkomna frågor. Programmet kompletteras med upplysningen Pavle Nadj, Bråta 2:9 Jag ifrågasätter hur genomtänkt ert förslag att genomföra byggandet av en cykelväg jämt med Jonseredsvägen är. Den första frågan som jag ställer mig har ni varit och på plats sett hur terrängen ser ut och vilka viktiga kultur- och naturvärden som skulle gå förlorade. För att inte tala om de hiskeliga kostnader som det skulle medföra. Pengar som skulle kunna användas på ett bättre sätt än att finansiera ett fåtal cyklisters användande av vägen. Om man skall bygga en cykelväg så är den naturliga, bästa och billigaste stärkningen i kant med sjön Aspen. Som ägande av fastigheten Stora Bråtavägen 1 kommer jag aldrig att acceptera att vägen dras parallellt med min tomt. Anledningen till mitt beslut är att på min tomt parallellt med vägen finns ett antal bokar och ekar som man skulle vara tvungen att taga ner. Träden som funnits där sedan 1800-talet. Vår generation har inte rätt att ta ner dem. Bokarna och ekarna skall bevaras, beroende på att de har ett stort kultur- och naturvärde som inte får gå förlorade. Jag skall göra allt som står i min makt så att bokarna och ekarna bevaras. Den föreslagna gång- och cykelbanan längs med Jonseredsvägen planeras för att anläggas på vägens södra sida och med en gång- och cykelbro över bäckravinen. 27

28 Informationsmöte om planerade åtgärder på befintliga vägar kan hållas längre fram, vägföreningar i området underrättas separat för detta. Programmet kompletteras med upplysningen. Synpunkt om gång- och cykelbana parallellt med tomt på Stora Bråtavägen 1 noteras. Programförslagets rekommendationer för anpassning till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, med såväl höga kultur- som naturvärden avser att uppmärksamma sådana aspekter så att värdena kan beaktas i och med gestaltning av en ny gång- och cykelbana. De stora kulturmiljövärden som området besitter är tänkta att skyddas genom områdesbestämmelser, vilka upprättas i enlighet med gällande översiktsplan. Programmet förtydligas med avseende på områdesbestämmelser för Stora Bråta Gullringsbo Stålebo Marianne och Claes-Göran Rylander, Bråta 2:7 och 2:10 Vi tycker att programförslaget i stort är bra, eftersom det har tagit hänsyn till de landskaps- och karaktärsdrag samt kulturmiljövärden, som framförallt präglar området på båda sidor om Jonseredsvägen vid Skogshyddan och de öppna åkermarkerna. Vi vill ändå kommentera och lämna synpunkter på programförslaget enligt nedanstående punkter. VA-utredningen VA utreds i parallellt pågående VA-plan enl. representant från planavdelningen. Varför redovisas inte nuläget i denna utredning på samrådsmötet? Det är ju VAplanen som ligger till grund för en förtätning av programområdet. VA-planen, med dragning av huvudledningar och anslutningspunkter till våra fastigheter, påverkar säkerligen vårt vägnät, in- och utfarter, dragning av el/tele/dataledingar, våra djupborrade brunnar, två- och trekammarbrunnar med infiltration, bergvärmeledningar m.m. I vår skall Lerum Energi gräva ner el-ledningar i vårt område enl. en representant för Vattenfall. Vi kan inte vänta längre blev svaret på frågan varför, detta inte samordnas med övriga arbeten. Hur påverkar detta den nya planen? Samordning av ledningsnät och vägar m.m. borde redovisas i nuläget. Det är först när vi har en samlad bild som vi kan ha synpunkter på övriga delar, såsom trafikåtgärder, gång/cykelvägar, in och utfarter till befintliga och nya fastigheter m.m. Bebyggelse- hustyper På tomter föreslagna för nya fastigheter (norr om Korpåsliden ner mot Jonseredsvägen) bör, enligt vår mening, planeras för friliggande villor på rimligt stora tomter för att ej bryta områdets karaktär och dess kvalitet går förlorad, dvs. inga parhus eller radhus i denna del. Bra att planerna inom det rosafärgade området i den tidigare programkartan utgått, likaså det grönstreckade utredningsområdet mellan Jonseredsvägen och Stora Bråtavägen. Föreslagen bebyggelse utefter motorvägen är svår att förstå. Hur kan man anvisa mark för bostäder id ess närområde? Problem med buller, avgaser och transporter av farligt gods kommer att finnas. Att bygga bullerplank/bullervallar räcker inte. 28

29 Vägar Vem vill bo bakom ett bullerplank och vem önskar åka på en motorväg kantad av bullerplank som hindrar utblickar, en visuell nedsmutsning är vad det är. Att bullerplank sätts upp i redan störda bostadsområden är en sak, men att från början planera in dessa i en ny bebyggelse verkar helt galet. Är det verkligen detta Lerums kommun vill erbjuda sina gamla och nya invånare? Rimmar dåligt med Lerums mål som ledande miljökommun. Om ny bebyggelse utefter motorvägen och bortom skolan, av olika anledningar inte kommer till stånd enligt ovan, faller då hela förslaget med kommunalt VA? Ankommer det då på resp. fastighetsägare att ombesörja eget VA med de krav som kommunen kan ställa? Vi känner en oro att befintligt vägnät inte räcker till för den förtätning som planeras. Befintliga vägar är en del av kulturlandskapet och bidrar till områdets karaktär. Om bef. vägar skall breddas och ev. förses med asfalt och nya vägar tillkommer, övergår förmodligen ansvaret för väghållning från vägsamfälligheten till Lerums kommun. Betr. trafikåtgärder vid utfarter mot Jonseredsvägen är ett alternativ att sänka hastighetsgränsen från idag 70 till 40 km/tim på den aktuella sträckan från Aspen station t.o.m. Rasebacken. Utfarten från Bråta Gärdesväg till Jonseredsvägen skulle bli mycket säkrare om fastighetsägaren tog bort häcken som skymmer sikten åt vänster, detta i stället för att göra en ny påfart meter längre in på åkern. Gångvägar En promenadväg/gångväg, ev. också cykelväg, runt Aspen vore en stor tillgång för Lerums och Partilles kommuninvånare och deras friluftsliv. Jfr Floda och promenadvägen runt Sävelången. Sträckningen bör vara den som visades på den tidigare programkartan, dvs. från Aspens station, västerut utefter sjön, genom bergsskärningen efter den gamla sträckningen av järnvägen (alternativt Gröna vägen som ligger ovan bergsskärnigen) vidare utefter banvallen mot sjösidan fram till brovalven över Svartåbäcken, därefter längs staketet och stenmuren fram till Ekenäs, sedan över järnvägsbron upp till Jonseredsvägen. Att leda gång/cykelvägen uppför den branta Skogshyddevägen för att sedan låta den korsa Jonseredsvägen verkar inte främja trafiksäkerheten. Att så långt som möjligt leda bort gång/cykeltrafik från den trånga Jonseredsvägen vore en ledstjärna för trafikplanerarna. Österut från Aspen station finns en bef. gång/cykelväg fram till tunneln under motorvägen (varför är inte denna väg markerad som befintlig på programkartan?). Förlängningen av promenadvägen mot campingen måste ske under järnvägsspåren som finns vid Aspens station. Denna undergång är ett måste för kontakt med campingen, Less-udden, ev. nya bostäder på f.d. reningsverkets tomt, till Lerums centrum och vidare mot Aludden och badplats. Hulanstigen, från branddammen i korsningen Stora Bråtavägen Korpåsliden ner mot Hulan och Kvantum är inte markerad på programkartan som befintlig. Stigen används dagligen av bl.a. Montessoriskolan. En avstickare mot Aspen station finns 29

30 också, men är ej markerad på kartan. Hulanstigen är delvis stenlagd och är från tiden då Hulans herrgård hade sina åkrar och utmarker västerut och har ett historiskt och kulturellt värde och borde vårdas på ett bra sätt. Bråta Gärdesväg är en förlängning av stigen/vägen västerut och är även den stenlagd under dagens grusade vägbana. Programmets förslag till ändrad markanvändning och bebyggelseutveckling i Stora Bråta presenteras i en programkarta. Programkartan redovisar dels nödvändiga åtgärder på befintliga vägar inom programområdet ur trafik- och säkerhetsaspekt, en idé för promenadstråk längs med vattnet samt föreslagna områden för tillkommande bostäder. En redovisning av ledningsnät kan bli alltför omfattande i sammanhanget. VA-situationen utreds parallellt med rubricerat programarbete. Synpunkt om bostadsbebyggelse norr Korpåsliden och synpunkter om ny bebyggelse nära motorvägen noteras. Programmet innebär att ny bebyggelse i föreslaget område nära motorvägen prövas i och med upprättande av detaljplan. I fortsatt planarbete ska fördjupade utredningsarbeten utföras, bullersituationen utredas vidare och riskutredningen uppdateras och kompletteras. Programkartan förtydligas i avseendet och programmet preciserar fastställda riktvärden för trafikbuller. För att säkerställa kulturmiljövärden, riksintressen m.m. anges i kommunens översiktsplan att områdesbestämmelser behövs, programmet justeras så att översiktsplanens rekommendation för Stora Bråta Gullringsbo Stålebo lyfts även under rubriken tidigare ställningstaganden samt framgår av programkartan. Programmet justeras för att även föreslagna tillkommande bostäder längs med Stora Bråtavägen ska prövas i detaljplan. Informationsmöte om planerade åtgärder på befintliga vägar kan hållas längre fram, vägföreningar i området meddelas separat för detta och inför projektering av åtgärderna. Programmet kompletteras med upplysningen. Planeringsförutsättningarna inom programområdet för förverkligande av idé om promenadstråk Aspen runt förtydligas. Programmet kompletteras med skrivning för en separat gång- och cykelbro längs med Jonseredsvägen över bäckravinen. Programkartan justeras så att Hulanstigen framgår Sandra Ljung, uppvuxen i Stora Bråta Angående planerna på att bygga många nya bostäder i Stora Bråta vill jag lyfta fram och påminna om den unika koncentrationen av gammal bebyggelse (i form av bostadshus och skola) och lantlig karaktär (med grusvägar, stora tomter, ängar och natur) som finns i Stora Bråta. Med hänsyn till denna unika miljö borde all form av nybyggnation i Stora Bråta ske varsamt. Stora Bråta tillsammans med Gullringsbo utgör populära promenadstråk, inte bara för de som bor där, utan för andra Lerumsbor också. Den lantliga miljön, med öppna landskap och gammal bebyggelse, är förmodligen ett av de starka skälen till att det är så. Det är med stor oro jag läser om planer på ca:40 bostäder (!) alldeles intill Montessoriskolan, något som jag tycker skulle förstöra den fina miljön som skolan ligger i, vilket skulle vara synd både för barnen, och de som bor i, och besöker, Bråta. 30

31 Vet också att det finns planer på att bygga längs motorvägen i andra änden av Hulanparken, dvs. alldeles vid bron mellan Stora och lilla Bråta, om man kör Bråta Broväg. Det låter som ett underligt förslag, tycker jag. För det första skulle dessa bostäder ligga väldigt nära motorvägen med allt vad det innebär med avgaser osv. Är det ens tillåtet att bygga bostäder så nära en motorväg ur miljö- och hälsosynpunkt? Vad innebär det för koldioxidupptaget om träden som finns där skövlas? För det andra, känner jag att det vore olyckligt om man tillämpar ett sorts lucktomtstänk på en miljö som Stora Bråta. Det kanske går an i en miljö som är bortom räddning, där varenda tomt redan är sönderstyckad, och varje lucka fylld med ett radhus, men i en gammaldags lantlig miljö blir det estetiskt fel med modern bebyggelse alldeles inpå gamla hus då kommer inte den gamla bebyggelsen till sin rätt längre. Det är min stora förhoppning att man tar ett helhetstänk kring Stora Bråta, inser dess unika karaktär och ser värdet i att bevara den. Och för att avsluta med något som inte är kritik, utan något jag stödjer: Jättebra förslag med gång- och cykelbana längs med Jonseredsvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, samt ett promenadstråk längs vattnet! Jonseredsvägen med dess fina utsikt mot Aspen på ena sidan, och herrgårdsmiljö och lövskog åt andra sidan, är en scenic route (vacker körsträcka) i Lerum, och borde kanske till och med lyftas fram som sådan? Att öka tillgängligheten till denna fina miljö vore jättebra! Rekommendationerna för bygglov och riktlinjer i fortsatt planarbete avser att med hänsyn till allmänna och enskilda intressen fungera som underlag vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen (PBL) inom programområdet. De stora kulturmiljövärden området besitter skyddas bäst genom områdesbestämmelser, vilka upprättas i enlighet med gällande översiktsplan. Programmet förtydligas med avseende på områdesbestämmelser för Stora Bråta Gullringsbo Stålebo. Programmets koncept för tillskott av bostäder i Stora Bråta förenklas, för att även tillkommande bostäder längs med Stora Bråtavägen och Korpåsliden ska prövas i detaljplan. Angående åtgärder på befintliga vägar kan informationsmöte hållas längre fram, vägföreningar i området underrättas separat för detta. Programmet kompletteras med upplysningen. Synpunkt om bostadsbebyggelse i lucktomtstänk och synpunkter om ny bebyggelse intill skolområde samt nära motorvägen noteras. Programmet innebär att ny bebyggelse inom föreslaget område vid skolan och på Bråta gårdstomt prövas i och med upprättande av detaljplan. I fortsatt planarbete ska fördjupade utredningsarbeten utföras, bullersituationen utredas vidare och riskutredningen uppdateras och kompletteras. Programmet förtydligas i avseendet och fastställda riktvärden för trafikbuller preciseras Linda Påhlman och Joseph Scaramuzzino, Bråta 2:100 Som familj boende i fastighet Bråta 2:100, så påverkas vi väsentligt av den föreslagna nybebyggelsen. Till skillnad från flertalet andra bostäder i området har vi begränsad tomtyta på tre av fyra sidor av fastigheten. En föreslagen väg alldeles utanför 31

32 fastighetens södra del skulle dessutom avsevärt försämra boendekvaliteten och ytterligare stänga in fastigheten. Vi har idag mindre sättningar i fastigheten, som kan antas bero på markens upphöjda läge över den föreslagna marken söder om Korpåsliden, Lerums kommun bör därför, innan exploateringsavtal tecknas, genomföra en oberoende geologisk utredning av vad byggnation och eventuell väg med trafik i så nära anslutning till fastigheten kan tänkas få för konsekvenser för marken och eventuella marksättningar för fastigheten Bråta 2:100. Då den obebyggda marken ägs av privata markägare, vill vi få en option och/eller möjlighet att köpa en bit mark söderut, innan exploateringsavtal fattas. Avseende områdets karaktär, så anser vi också att den föreslagna vägen och bebyggelse skulle avsevärt försämra boendekvaliteten. Att avskilja naturskyddsområdet från bostadsområdet med en ljudvall skulle försvåra för oss boende, och våra barn, att ta del av den unika miljö som vi valt att bosätta oss i. Naturskyddsområdet och ängen har idag en väsentlig roll för de boende i Stora Bråta. De fungerar som park och strövområden, och är en vital del av den unika upplevelse som området idag kännetecknas av. Området har ett rikt djurliv, som med stor sannolikhet kommer att trängas undan. Vi ser inte heller ett förslag på hur vägunderhållet för trafik till och från byggnationsområdet ska finansieras. Det är idag vi boende som genom vägsamfällighet bekostar underhåll. Vad det gäller utredningen om trafikförtätning i området så ser vi inte att hänsyn har tagits till skolan med 105 elever och trafik till och från den. Det är idag trångt på vägarna i området och möten förekommer dagligen. En förtätning av området i storleksordningen som föreslås, kommer huvudsakligen påverka framkomligheten och säkerheten. De barn som idag har möjlighet att gå till och från skolan, riskerar få en mer utsatt situation, då området saknar trottoarer. Synpunkter om ny bebyggelse, angränsande till fastighet Bråta 2:100 noteras. Programmet föreslår att ny bebyggelse i det föreslagna området ska prövas i och med upprättande av detaljplan. I fortsatt planarbete ska exploaterings- och genomförandefrågor beaktas samt fördjupade utredningsarbeten utföras, riskutredningen uppdateras och kompletteras. Programmet förtydligas i avseendet. Programmet kompletteras med upplysning om informationsmöte för planerade åtgärder på befintliga vägar som kan hållas längre fram, vägföreningar i området meddelas separat för detta Niklas Gertler, Bråta 1:12 Det planeras att bygga en bullervall efter E20 och som boende på motsatt sida av vägen har vi som önskemål/krav att även vi skall få bullerdämpande åtgärder på vår sida (Lilla Bråtavägen 17). Bullret är redan idag alldeles för högt och jag har tidigare försökt att få stöd till bullerdämpande åtgärder av Lerums kommun samt vägverket, tyvärr utan framgång. Skall Lilla Bråtavägen användas som tillfart till Stora Bråta kommer trafiken och störningarna i området att öka väsentligt och ni bör därför överväga att bullerskydda 32

33 även denna sida. Värt att notera är att det ligger en förskola med ca 35 elever på Lilla Bråtavägen som påverkas. Lägligt nog så är denna inte med i er senaste mätning. Bullret idag är beräknat till dba och beräknas överstiga dba år 2030 vid några av fastigheterna i området. Det bör även noteras att dessa beräkningar har en felmarginal på 3-5 dba så det kan alltså vara betydligt högre. Jag är starkt övertygad om att bullret är högre i verkligheten då det är mycket tung trafik som ligger och motorbromsar i nedförsbacke och få som håller angiven hastighet. En ökning på 3 DBA upplevs enligt undersökningen som en fördubbling av störningen. En utbyggnad med gångbana på Lilla Bråtavägen låter på pappret som en god idé men var skall den få plats? Vi bor redan idag mycket nära vägen och som bullerutredningen visar så ligger vi på en mycket hög bullernivå. Att flytta vägen närmare vår bostad är inte möjligt. Om gångbanan istället placeras på vår sida av befintlig väg skulle vi få trafiken lite längre bort från vårt hus men då krävs det att vägen breddas på motsatt sida och även där ligger husen nära vägen. Som tillfartsväg till Stora Bråta finner jag Lilla Bråtavägen inte lämplig då den redan idag är på gränsen till överbelastad, sikten är mycket dålig och den angivna hastigheten 30 km/h är det få som följer. Synpunkt om ny bebyggelse inklusive bullerskyddsvall angränsande till motorvägen noteras. Programmet innebär att ny bostadsbebyggelse i föreslaget exploateringsområde prövas i och med upprättande av detaljplan. Närmare avgränsning av eventuellt planområde och fördjupade bullerutredningar samt uppdatering/komplettering av riskutredning utförs i och med fortsatt planarbete. Programkartan förtydligas och justeras i avseendet, programmets skrivning om fastställda riktvärden för trafikbuller preciseras Programmet kompletteras med upplysning om informationsmöte för planerade åtgärder på befintliga vägar som kan hållas längre fram, vägföreningar i området meddelas separat för detta Ulf och Ennita Nilsson, Bråta 1:23 På vägutredningens översiktskarta saknas fastigheterna Bråta 1:25 och 1:69. En breddning av Lilla Bråtavägen med GC- bana vilket i sak skulle vara väldigt lovvärt är svårt då 3 4 av fastigheterna längs vägen redan i dagsläget ligger knappt 2 m från vägbanan och en breddning då känns mindre realistisk. Särskilt som en är Bråta 1:12 som redan idag är den mest utsatta i befintlig ljudsituation. Husen ligger i dagsläget på gränsen av vad som kan anses ok ur buller hänseende och detta förväntas bli värre i prognosen för Vad som saknas i bullerutredningen är en simulering av vad en 12 m hög vall på norra sidan av E20 ger för effekt mot husen på södra sidan. Oro för att ljud ska studsa från vall mot fastigheter på södra sidan föreligger. En sådan simulering efterfrågas samt också förslag på bullerdämpande lösningar för fastigheter längs med Lilla Bråtavägen som också väntas få ökat buller från framsidan på grund av breddning av vägen. En mer detaljerad analys hur olika vinklar på bullervallen påverkas ljudbilden efterfrågas. 33

34 Lilla Bråtavägen togs med i planarbetet på grund av buller och trafikskäl men verkar inte riktigt ha ingått i vägutredningen som knappt omnämner den mer än att rita ut den breddade vägen på kartan med ett antal saknade hus. En undersökning om hur trafikmängd längs Lilla Bråtavägen påverkas på grund av ökad bebyggelse och att ett par vägar på norrsidan planeras att stängas av efterfrågas också. Detta bör också sättas i samband med byggnation av ca 50 nya fastigheter i Lilla Bråta som påbörjats och också kan antas öka trafikmängden på Lilla Bråtavägen Synpunkt om redovisning i vägutredning noteras, utredningen är översiktlig och kartan kan komma att uppdateras i och med fortsatt utredningsarbete. Synpunkt om ny bebyggelse inklusive bullerskyddsvall angränsande till motorvägen noteras. Programmet innebär att ny bostadsbebyggelse i föreslaget exploateringsområde ska prövas i och med upprättande av detaljplan. Närmare avgränsning av eventuellt planområde och fördjupade bullerutredningar samt uppdatering/komplettering av riskutredning utförs i och med fortsatt planarbete. Programkartan förtydligas och justeras i avseendet, programmets skrivning om fastställda riktvärden för trafikbuller preciseras. Programmet kompletteras med upplysning om informationsmöte för planerade åtgärder på befintliga vägar som kan hållas senare i processen, vägföreningar i området meddelas separat för detta Daniel Ek, Bråta 2:8 och 2:67 Bråta 2:67 var i tidigare programförslag markerad som utredningsområde och 2:8 var markerad för en bostad. I den nya samrådshandlingen är dessa markeringar borttagna. Anledningen är enl. besked från Planenheten att marken ligger inom strandskyddat område. Jag avser söka dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd i miljöbalkens 18.1 som lyder, strandskyddet kan upphävas om det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syfte 18c2. Ger också stöd för dispens. Dispens får ges om ett område genom en väg, järnväg bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskild från området närmast strandlinjen. Dispens får alltså lämnas om ett av dessa kriterier är uppfyllda. I det här fallet så uppfylls tre. Väg, järnväg och bebyggelse. Länsstyrelsen hävdar i sitt yttrande att dispens inte skall medges då det finns en gångtunnel under järnvägen vid Aspen station. Denna gångtunnel ligger 0,5 km gångväg från tänkt bebyggelse och har ingen naturlig koppling till området i fråga. Man hävdar också att Jonseredsvägen är så liten så inte heller den utgör en barriär som kan åberopas. Ett besök på platsen rekommenderas. När det gäller miljöfrågor så vill jag påstå att området torde vara ett av kommunens mest välutredda. Det är självklart för dom flesta, hoppas jag, att vi skall värna höga naturvärden. Utredningarna som gjorts har resulterat i bildandet av Natura 2000 området Aspen Station och Naturreservatet Hulan. Avstyckningarna som jag söker stöd för inkräktar inte på något sätt på nämnda reservat. Närmsta tomtgräns är belägen ca 50 meter från gränsen för naturreservatet vilket lämnar en buffertzon som bör tillfredställa även som menar att också utanför reservatgränsen stor försiktighet skall gälla vid exploatering. Trädinventeringen som gjorts pekar ut ett antal träd som är skyddsvärda på 2:67. Dessa träd skall inte röras utan tvärt om ges bättre förutsättningar att utvecklas genom att marken hålls öppen. Bullerutredningen har utförts av Lerums miljökontor för några år sedan och den visar att nivån ligger inom gränsvärdena för bostadsbebyggelse. 34

35 Ytterligare förbättringar kan uppnås via åtgärder vid tomtgräns. Åtgärderna som skall vidtas vid E20 kommer också att ha en effekt på min mark, marginellt enligt utredaren, men dock effekt. Jag beklagar att kommunen begränsade den nyligen utförda bullerutredningen till området närmast E20. Sammanfattningsvis så anser jag att mitt förslag överensstämmer med förutsättningarna som anges i programmet, stora hus på stora tomter och att områdets karaktär bibehålls. Kriterier för strandskyddsdispens för nya bostäder bedömdes i tidigare samråd inte kunna anses uppfyllda för fastighet Bråta 2:67 eller Bråta 2:8. I rubricerat program, som syftar till att studera möjligheterna för förtätning i Stora Bråta utan att negativt påverka höga natur- och kulturvärden kan därmed varken planläggning eller bygglov för nya bostäder föreslås för fastigheterna. Det tidigare redovisade utredningsområdet har således utgått. De kulturmiljövärden området besitter skyddas bäst genom områdesbestämmelser, vilka upprättas i enlighet med gällande översiktsplan. Programmet förtydligas med avseende på områdesbestämmelser för Stora Bråta Gullringsbo Stålebo. Informationsmöte kommer hållas om åtgärder på befintliga vägar och vägföreningar i området underrättas i uppkomna frågor. Programmet kompletteras med upplysningen John Ragnmark och Marie-Louise Hansen, Bråta 2:101 Med anledning av er presenterade programplan i PDF Vägutredning vill vi härigenom ifrågasätta er bedömning av möjligheten till att använda Bråta Broväg samt Svartåliden som huvudväg till Stora Bråta området. Vi anser att Bråta Broväg samt Svartåliden redan idag hårt belastade och med en eventuell nybyggnation vid Sandbäcksvägen kommer fyrvägskorsningen att orsaka problem. Vintertid är korsningen farlig och att dessutom göra en promenad och cykelväg genom denna kan vara riskabelt. Därför föreslår vi att ni enligt vårt förslag gör en ny vägsträcka ner mot Sandbäcksvägen. Antingen genom att diskutera med markägaren där det är planerat nybyggnadsområde, alternativt dra en ny väg/gc-bana över den kommunala mark som ligger ansluten mellan Bråta Broväg och Sandbäcksvägen. Vi anser också att Svartåliden (speciellt vintertid) ej motsvarar de förväntningar man i framtiden bör ställa på en huvudväg. Redan idag finns stora problem med halka då den ligger i en bäckravin med både fukt och skugga. Därför använder många Bråta Gärdesväg för att komma in i området. Vi anser att Bråta Gärdesväg bör få en anslutning över ängen fram till Svartålidens väg och Montessoriskolan. 35

36 Därefter bör man dra vägen vidare mellan skolan och fastigheten Bråta 2:31 mot Sandbäcksvägen. Den kommer då anslutas till det planerade nybyggnadsområdet väster om skolan. 36

37 Genom vårt förslag ovan underlättas belastningen av befintliga vägar och gång och cykelbana behöver ej gå genom fyrvägskorsningen samt att vägbredden mellan fastighet 2:101 och grannens fastighet Bråta 2:99 då är tillräcklig för vägbredd 5,5 m. (I er vägutredning föreslår ni att Bråta Broväg skall breddas till 5,5 meter (nuvarande vägbredd är 3,5 meter) samt att man även skall lägga en GC-bana på meter, d.v.s. totalt 7,5 meter. Vår fastighet Bråta 2:101 ligger med anslutning till den vägsträcka och mellan vår tomtgräns till grannens tomtgräns är utrymmet endast ca: 6,20 meter vid den smalaste punkten. D.v.s. att det ej finns plats för att anlägga en gång och cykelbana i anslutning till denna vägsträcka. Se bild med beskrivning.) Vi vill också påpeka: ni har planerat in en ny gångstig till Hulanparken. Då det redan finns en befintlig stig önskar vi att ni istället upprustar denna och eventuellt även med belysning. Denna stig delar sig med en riktning mot pendelstationen samt en riktning mot Hulan, skola samt Ica området. 37

38 Slutligen önskar vi att ni vid nästa samrådsmöte kan ge oss information om följande frågor; 1 Om mark från fastigheter behöver tas i anspråk för breddning av vägar. Hur beslutas och genomförs detta? 2 Kommunala vägar eller drift genom befintlig vägsamfällighet? Vilka kostnader läggs på fastighetsägare, vägsamfällighet alternativt kommun? Genomfartsvägen får kommunalt huvudmannaskap, vägföreningar i området meddelas separat för förprojektering och möte om de planerade åtgärderna på befintliga vägar. Programmet kompletteras med denna upplysning. 38

Stora Bråta program för detaljplan och underlag för prövning av bygglov Stora Bråta, Lerums kommun. Samrådsredogörelse KS10.162

Stora Bråta program för detaljplan och underlag för prövning av bygglov Stora Bråta, Lerums kommun. Samrådsredogörelse KS10.162 KS10.162 Stora Bråta program för detaljplan och underlag för prövning av bygglov Stora Bråta, Lerums kommun Samrådsredogörelse Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-01-20 Innehåll 1 Hur samrådet har

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Granskningsutlåtande antagandehandling

Granskningsutlåtande antagandehandling KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Granskningsutlåtande antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04 Innehåll

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Uddared 1:101 m.fl. och Kusebacka 1:1 m.fl., SB30 och SB 35, i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheterna Uddared 1:101 m.fl. och Kusebacka 1:1 m.fl., SB30 och SB 35, i Lerums kommun KS13.216 Detaljplan för fastigheterna Uddared 1:101 m.fl. och Kusebacka 1:1 m.fl., SB30 och SB 35, i Lerums kommun Granskningsutlåtande Antagandehandling Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2014-06-12 Reviderad

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle

Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle 1 (9) Teknik och samhällsbyggnad 2007-05-02 Dnr 05.0359 Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle Samrådsredogörelse I Orientering Detaljplaneprogrammet som har som syfte att klarlägga markanvändning, omfattning

Läs mer

Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund

Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund 1(10) Dnr 0930/10 Antagandehandling 2012-10-15 Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bakgrund Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 Tillägg till detaljplan för vård inom Starrkärr 1:42 m fl Ale kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄRENDETS HANDLÄGGNING Sektor samhällsbyggnad

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Inkomna yttranden. Yttrande från: Datum. Kommentar 2010-11-11 2010-11-15. Ägare Övrahammar 1:9 Döderhults Naturskyddsförening. Ägare Figeholm 3:47

Inkomna yttranden. Yttrande från: Datum. Kommentar 2010-11-11 2010-11-15. Ägare Övrahammar 1:9 Döderhults Naturskyddsförening. Ägare Figeholm 3:47 Uppdragsbeslut 2009-11-11 Samrådsbeslut 2010-06-16 Utställningsbeslut 1 2010-08-31 Utställningsbeslut 2 2010-10-13 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret november 2009 UTLÅTANDE

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar.

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar. 1(9) Diarienr: 2013-000320 Miljöreda: 12/1139c Upprättad: 2014-09-17 Samrådsredogörelse Detaljplan för Del av Klockarebolet m.fl. Vårgårda tätort, Västra Götaland Handläggning Handläggning av planen sker

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Dnr KS 2012/214 Dnr BN 2012/25 Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Januari 2014 Godkänt KF 2014-03-26 24 Programområdets läge Programområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för område vid Västerled

Detaljplan för område vid Västerled SIDAN 1 Detaljplan för område vid Västerled Samrådsmöte 17 maj 2011 Kvällens upplägg Presentation av stadens och byggherrarnas representanter Information om planprocessen Bromma i Stockholms nya översiktsplan

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Detaljplan för FALKEN

Detaljplan för FALKEN UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för FALKEN 2 Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - modellbild över planområdet från öster. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad den 23 augusti 2011 SAMRÅDET Byggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 A Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 Dnr P 2006-01 Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Inledning Bakgrund och syfte Miljö- och stadsarkitektkontoret, Filipstads

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer