Förkortningar och begrepp i CD POINT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förkortningar och begrepp i CD POINT"

Transkript

1 Förkortningar och begrepp i CD POINT

2 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 2 () Förkortningar och begrepp i CD POINT A Dennna förteckning innehåller begrepp och förkortningar som förekommer i dokumenten i CD POINT. Vissa andra ord och förkortningar som kan ha allmänt intresse ha också tagits med. I kolumnen till höger, Hänvisn, visas källan (i vissa fall en av källorna) till termen för att den som så önskar ska kunna hämta mer ingående beskrivningar av de förekommande termerna. Termen eller uttrycket kan också finnas på fler ställen i CD POINT. Alla termer har dock inte alltid källhänvisningar. A/S Asynkron/Synkron kompon.pdf AAL Access Begreppet används inom datakommunikation för åtkomst av datakommunikationstjänster. Ackreditering ATM Adaption Layer. Skikt 3 i ATM definierat enligt ATM Forum. Skiktet tillhandahåller anpassning för olika typer av transporttjänster. Godkännande från säkerhetssynpunkt. ACSE Association Control Service Element. ADB Automatisk databehandling Hsak_s_b.pdf ADMD ADR AFS A-kraft Administrative Management Domain. En domän som administreras av en X.400-operatör. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg). Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (numera Arbetsmiljöverkets författningssamling). Begrepp inom strömförsörjning som avser funktioner som kan undvaras vid avbrott i elkraftförsörjningen. Kan vara t ex belysning, värme och motorvärmaruttag. Se även B- och C-kraft. h_fornfors.pdf Mr0201.pdf elverk.pdf Aktiv HUB En LAN-enhet som förstärker signalerna.

3 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 3 () Allmänt datanät ALMA ALTA Datanät som anordnas och sköts av en teleförvaltning och som erbjuder dataöverföringstjänster till alla. Allmän Materieltypsindelning. Används för strukturering av del E i Generell dokumentation för anläggningsproduktion. Modern masttyp som ska användas som ersättning för äldre masttyper. Dok/Gendok/ Allmorie.pdf register.pdf AML Arbetsmiljölagen AML Armématerielledningen inom FMV Matsak_g.pdf AMP/FG AMUS Allmänt materielplaneringssystem för anläggningsmateriel, försvarsgemensamt Allmänt materieluppföljningssystem (för armén, underhållskostnad m m) FMVhbavv.pdf FMVhbavv.pdf AN AccessNod. Analog signal ANL ANLDOK-D ANLDOK-S Signal som svänger analytiskt (icke språngvis), t ex vid överföring av tal i telefonnätet. FB-kod (firmabokstavskod) för FMV/FM tillhöriga ritningar. Handbok för datorstödd produktion av anläggningsdokument Handbok för framtagning av specifikationer för fasta anläggningar. bra.pdf Dok/ ANLDOK_D ANLÖ Anvisning Anläggningsöverlämning Inh_anlo_b.pdf ANSI American National Standards Institute. OmKravspecificering.pdf Anslutningskabel Ansluter utrustning till uttag, Equipment Cable (Definition i SS-EN 50173). AOL Arbetsorderledare FMVhbavv.pdf AOP Allied Ordnance Publication, NATO SShbk_sepdf.pdf API Apparat Application Program Interface. Ett gränssnitt i en applikation för att nå underliggande nättjänster. Även Apple Programming Interface. Fungerar som ett klister mellan olika program. Quickdraw 3D är ett sådant. Med apparat avses en funktionell enhet med egen funktion bestående av kretsar och komponenter. Apparaten är fysiskt sammanhängande och kan hanteras separat. EMEC_DS_man ual.pdf

4 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 4 () Applikation ARGUS ARKIV F ARP ASCII ASN.1 Funktionsstödjande programvaruprodukt. Den programvara som används av slutanvändaren. Materieluppföljningssystem för armén (kontroll av garantiåtaganden m m) Arkivtjänst hos myndigheter som hör till Försvarsdepartementet Address Resolution Protocol. En TCP/IPprocedur, som översätter IP-adresser till Ethernetadresser. American Standard Code for Information Interchange. Den vanligaste teckenuppsättningen för icke IBM-utrustning. Abstract Syntax Notation One. Internationell standard notation för att beskriva data. Ett språk från OSI för att beskriva datatyper på ett sätt som är oberoende av datorstrukturer och representationstekniker. FMVhbavv.pdf FMVhbavv.pdf ASS Arbetarskyddsstyrelsen Mr0201.pdf ASSI Asynkron överföring ATL ATM Avtal om Säkerhetsskydd jämte SäkerhetsskyddsInstruktion Start-stopp-överföring. Till varje tecken läggs en start- och en stoppbit, tecknen överförs teckenvis. Automatisk Teletrafik Landsomfattande. ATL är Försvarsmaktens kretsförmedlade nät för tele - och datakommunikation Asynchronous Transfer Mode. Är en form av "Cell Relay", förenklad paketförmedling där informationen förs över i celler med relativt kort, fix längd. ATM-Forum heter intressegruppen. IEEE projekt P1357 behandlar ATM. Matsak_g.pdf FMBev_rev3.pdf ATN Allmänna telefonnätet kompon.pdf Auktorisation Formellt beslut att bemyndiga produktägare att ny- eller vidareutveckla Försvarsmaktens IS/IT-verksamhet.

5 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 5 () B B-kraft B.R.A Backbone Backkanal Balanserad kabel Bandbredd Begrepp inom strömförsörjning som avser funktioner som accepterar avbrott i elkraftförsörjningen under kortare eller längre tid. För prioriterade funktioner i fasta, mobila och transportabla anläggningar. Se även A- och C-kraft. FMV Bild- och Ritningshantering för Anläggningsritningar På svenska "ryggradsnät", huvudkabeln i ett nätverk som t ex bilder samman flera nätverk i en fastighet, kan också omfatta större områden som städer och länder. Begreppet kommer ursprungligen från Ethernet, då ett lodrätt segment knöt samman de horisontel Kanal som tillåter överföring av kvittenser och annan styrinformation i motsatt riktning mot huvudkanalen. Balanced Cable, kabelkarakteristika (Definition i SS-EN 50173). Den maximala frekvens som kan överföras på en optofiber över ett bestämt avstånd, ofta 1 km. Bandbredd skrivs MHz x km. Divideras (MHz x km) med överföringsavståndet erhålls aktuell bandbredd för optofibern. elverk.pdf grona.pdf BAS Begränsat Avtal om Säkerhetsskydd Matsak_g.pdf BASSA Baud Begränsat Avtal om Säkerhetsskydd vid Sekretessbelagt Arbete Enhet för modulationshastighet (ej samma som överföringshastighet). Matsak_g.pdf BBK Boverkets handbok om betongkonstruktioner Mr0201.pdf BBR Boverkets Byggregler Hsak_s_b.pdf BCL Bestämmelser för civil luftfart Mr0201.pdf Bel-La Padulamodellen Säkerhetsmodell utvecklad av Bel-La Padula. Denna modell delar bl a in informationen och användaren i ett antal säkerhetsnivåer. BFS Boverkets författningssamling

6 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 6 () BGP Border Gateway Protocol. Ett Internet routingprotokoll definierat enligt RFC Bit Binär siffra (0 eller 1). Bit/s Bitar per sekund, mått på dataöverföringshastighet bit/s kan skrivas som 1 kbit/ s, bit/s kan skrivas som 1 Mbit/s. BKR Boverkets konstruktionsregler BKS Behörighetskontrollsystem boris.pdf BoA Beslut om användning. BOOTP Bootstrap Protocol. Ett protokoll i protokollstacken TCP/IP som låter en nätverksansluten enhet begära konfigureringsinformation från en BOOTP-server. BORIS Bild- och ritningsinformationssystem FMVhbavv.pdf Borview Bps Betraktningsprogram (viewer) för ritningfiler från system BORIS. Kan hämtas gratis fråm FMV ILS Tinfos hemsida (www.fmv.se/ tinfo/index.htm) Bitar per sekund. Mått på överföringshastighet. Ett tecken motsvarar oftast 8 bitar. (Vid asynkron överföring används ofta 10 bitar, 1 startbit, 8 databitar och 1 stoppbit). Måttenhet för antalet överförda bitar per sekund vid datakommunikation. bra.pdf Bps Bits per sekund kompon.pdf BRA Brattbergsram Brandvägg BRI Bild- och ritningsinformationssystem för anläggningsdokumentation Brand-, vatten- och gastät kabelgenomföring för intagning av kablar i anläggningar. Elektronisk utrustning eller program som placeras mellan två eller flera nätverk t.ex. mellan ett internt och ett extern nät. Brandväggens huvudsakliga funktion är normalt att fungera som ett skalskydd, d.v.s. styra vilken trafik som tilllåts passera mellan näten. Basic Rate Interface. Grundabonnemanget för en ISDN-anslutning. Ger två B-kanaler à 64 kbps var samt en D-kanal med 16 kbps (2B+D). I Sverige kallar Telia detta abonnemang för Access Duo. FMVhbavv.pdf F9333.pdf itsakerhet.pdf Broadcast Ett meddelande som sänds till alla enheter.

7 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 7 () BSK Boverkets handbok för stålkonstruktioner Mr0201.pdf BT3 Bevakningsterminal typ 3 placerad hos FMLC. FMBev_rev3.pd f BTD Behov, Tillgång och Differens FMVhbavv.pdf BTK Befattningstypkatalog för befattningstyper vid Försvarsmakten Stamfördelning, knutpunkt i fastighetsnät (Definition i SS-EN 50173). Hsak_s_b.pdf Byte En grupp av bitar, vanligen åtta stycken. C Byggnadscentral Bärskensystem Benämning på system för montering av utrustning i mobila enheter, som hytter eller containrar. inneh07.pdf C AL Chefen för Arméledningen Matsak_g.pdf C FVL Chefen för Flygvapenledningen Matsak_g.pdf C ML Chefen för Marinledningen Matsak_g.pdf C MRA Chef med rätt att teckna avtal FMVhbavv.pdf Cache CAL CALS CAMA CAT 5 Litet dedicerat RAM-minne som används t ex för att snabba upp hanteringen av hårddisken och andra relativt långsamma yttre enheter. FIltyp (suffix) för datafiler för ritningar enligt standarden CALS. Standardformatet för inleverans i B.R.A. Computer aided Acquisition and Logistic Support. Strategi, innehållande standarder som används bl a av amerikanska försvaret för att samordna digital teknisk information om vapensystem m m. CALS förutsätter bl a SGML för textdokument. Kommunikationskoncept byggt på EDI-standarder, framtaget av Försvarsmakten. Benämning på kategori 5, en typ av STP- och UTP-kabel som används för ledningsdragning av datanät. Kategori 5 är en kvalitetsbeteckning. bra.pdf fastnt.pdf

8 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 8 () CCITT CDE Comité Consultatif International Telegrafique et Telefonique. Internationella rådgivande telegraf och telefonikommittén, standardiseringsorgan underställt Internationella Teleunionen, ITU. Common Desktop Enviroment. Benämning på COSE:s skrivbordsmiljö. CDUA Central drift- och underhållsansvarig. CE CE märkning (EC mark of conformity) Central produktägare (CPÄ) CEPT Se Produktägare. Conference Européenne des Postes et des Telecommunications. Europeiskt samarbetsorgan för telekommunikation i allmänna nät. Medlemmar är olika teleförvaltningar. CERT Computer Emergency Response Team. CERT-Alerts Certifiering CFC Rapporter om svagheter som kan hota ITsäkerheten. Formellt fastställande av resultatet från en evaluering. Fullständigt halogenerade klor-fluor-karboner typ R12, R502, köldmedium i klimatanläggningar, förbjudet från 2002 itsakerhet.pdf anv_klimatanl.p df CIDR Classless InterDomain Routing. C-kraft CMW COE COE MANUAL Begrepp inom strömförsörjning som avser funktioner som kräver avbrottsfri elkraftförsörjning under kortare eller längre tid. För bl.a. datoriserade ledningssystem och prioriterade larm- och övervakningsfunktioner krävs ofta avbrottsfri elkraftförsörjning. Se även A- och B-kraft. Compartemented Mod Workstation. Säkerhetssystem för arbetsstationers operativsystem. Contingent Owned Equipment. Förnödenheter som tillförts missionen från bidragarlandet. Handbok från FN som reglerar ansvarsförhållanden och återbetalning av hyreskostnader. elverk.pdf H_fornfors.pdf H_fornfors.pdf

9 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 9 () Container COST SHA- RING COTS Ett utrymme, vanligen i normalt containerutförande, men även andra utrymmen med särskilda krav. Begreppet container innebär att utvändiga mått är standardiserade enligt ISO och övriga konstruktionskrav har lägst standard enligt ISO. Kostnadsfördelning mellan länder. I regel baserad på ett MoU (se nedan). Commercial off the shelf. Begrepp för kommersiellt tillgängliga standardprodukter, s.k. hyllvara. cont-portal-pdf H_fornfors.pdf CPL Chef Produktionsledning Mr0201.pdf CPÄ Central produktägare. Se Produktägare. D CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. En nätstyrningsprincip i till exempel LAN. Innebär att sändaren lyssnar efter paus och därefter sänder. Under sändning övervakar sändaren att ingen annan sänder. Data Over Voice Datakommunikation Datapak Förkortas DOV, utrustning för att utnyttja befintlig tvåtråds telefonanslutning för datakommunikation utan att störa telefontrafiken. DOV kan användas för punkt till punktförbindelse mellan abonnent och växelplats. Utbyte av data mellan funktionsenheter med hjälp av dataöverföring och i enlighet med protokoll. Telias publika dataöverföringstjänst baserad på paketförmedlingsteknik. stromf2.pdf Datasamtal Uppkopplad förbindelse i datanät. Datatillsats Datex Anslutningsenhet för datautrustningar i digitala abonnentväxlar. Telias publika dataöverföringstjänst baserad på kretskopplingsteknik. DATO Informationssystem för Tekniska order FMVhbavv.pdf DCC Data Circuit Concentrator. Datexkoncentrator.

10 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 10 () DCE DDF Data Circuit-terminating Equipment. Anslutningsenhet mellan datexnätet och kundägd datautrustning. Digitalt distributionsfält (75 ohms koax), telefoni. DDI-skåp Skåp för dator- och datornätinstallationer genkrav.pdf De factostandard DECT En funktion som är så spridd att det bildat en inofficiell standard. Kallas även för "industristandard". Digital Enhanced Cordless Telephone. Bärbar trådlös telefoni inom företagsväxelområdet. DEF STAN Defence Standard, Storbritannien SShbk_sepdf.pdf Delsystem Delta DELTA DES DET Detektor DGA DHCP DIANA Med delsystem avses en eller flera apparater, vilka är en del av ett system med uppgift att utföra en del av systemets uppgifter. Informationssystem för försvarets reservmaterielförsörjning Modern masttyp som ska användas som ersättning för äldre masttyper. Data Encryption Standard, krypteringsalgoritm Data Terminal Equipment. Kundägd datautrustning, t ex datorer, bildskärmsterminaler och skrivare. Fysiska enheter med olika typer av detekteringsprinciper t.ex. Vibrationsdetektering, (detektorslinga, ITEC 301 äldre mekanisk typ). Seismisk detektering (detektor DS421 K ny elektronisk typ). Magnetkontakter (DC111). Magnetkontakter (DC115). Délégation Générale pour l'armement, Frankrike Dynamic Host Configuration Protocol. Protokoll som tillåter exempelvis en NC att starta upp sitt operativsystem ("boota") via ett nätverk, samt att väja en ledig och tillåten IP-adress och överföra konfigureringsinformation över nätverket. Datoriserat system för diarieföring av handlingar EMEC_DS_man ual.pdf FMVhbavv.pdf register.pdf FMBev_rev3.pdf SShbk_sepdf.pdf Hsak_s_b.pdf

11 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 11 () DIDAS Driftdatasystem FMVhbavv.pdf Digital signal DIS DIT Anv Lokala Nät Draft International Standard (ISO DIS), ännu ej fastställd ISO-standard som förväntas fastställas inom snar framtid. Direktiv för Försvarsmaktens informationssystem/informationsteknikverksamhet, DIT 01 HKV 09626: Risksarbarhetsanalys.pdf DME Distributed Mangement Environment. DNA DNS DOD DOD-STD DOS Days of Supply Digital Network Architecture. Digital Equipments arkitektur för datanätverk. Domain Name System. Service som översätter datorers namn som t ex argo.kib.ki.se till IP-nummer som t ex Varje Internetdomän har minst en dator som fungerar som DNS-server och gör översättningar till IP-nummer. Department of Defense, det amerikanska försvarsdepartementet. Standard fastställd av det amerikanska försvarsdepartementet. Det antal dagar som förbanden skall vara självförsörjande i händelse av avbrott från normala försörjningsvägar. Detta regleras i SOP. SShbk_sepdf.pdf H_fornfors.pdf DOV Data over voice kompon.pdf DPNSS Drift och underhåll DRY LEASE DSE DTD Protokoll för GK-signalering (Gemensam Kanalsignalering) i telenät. Avser signalering för att koppla upp och ned samtal, dirigera trafik m m framförs i en separat kanal. Samlande namn för den verksamhet som syftar till att vidmakthålla befintliga system och produkter på anbefalld nivå. Den kostnad som FN ersätter bidragarlandet för "bristsättning av förnödenheter". Avsedd för t ex anskaffning av substitut i hemlandet. Data Switching Exchange. Växel i datexnätet. Dokument Type Definition. Dokumentmalla som används i SGML. H_fornfors.pdf

12 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 12 () DTMF Dual Tone Multi Frequency. Tonsignalering i telefoni. DUC Direkt underställd chef Hsak_s_b.pdf Duplex Dynamisk routing Dämpning Överföring av data kan ske samtidigt i sändoch mottagarriktning. Vägval för paket genom ett internet, som görs utgående från aktuell nätbild. Olika paket kan routas olika vägar, fast de skall till samma mål. Försvagning av ljus utmed en optofiber. Mäts i db, decibel. grona.pdf DÖL Driftöverlämning FMBev_rev3.pdf E E/O Elektro/Optisk kompon.pdf ECDL Se European Computer Driving Licence. EDI EDIFACT Electronic Data Interchange. Översändning av dokument på elektronisk väg. Electronic Data Interchange for Commerce and Transport. EEC European Economic Community SShbk_sepdf.pdf EHA Säkerhetsanalys för miljö (Environmental Hazard Analysis) EIA Electric Industry Association EISA Elektromagnetisk miljö, elmiljö Extended Industry Standard Architecture. 32-bitars bussarkitektur. Kompatibel med ISA. Med elektromagnetisk miljö, elmiljö, avses alla elektromagnetiska fenomen existerande i en given volym. EMEC_DS_man ual.pdf

13 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 13 () Elkvalitet Elmiljöegenskaper Med elkvalitet avses alla typer av störningar på strömförsörjning (oberoende av försörjningsutrustning eller -system) och inte enbart de långvariga avvikelser man traditionellt vill undvika. Exempel på avvikelser är spänningsvariationer, långvarig och kortvarig över- och underspänning, spänningsavbrott, överlagrad främmande spänning, högfrekvensstörningar, distorsion och andra avvikelser från ideal sinusform, övertoner samt frekvensvariationer. Med elmiljöegenskaper avses utrustnings tålighet mot elektromagnetisk miljö samt utrustningspåverkan på denna miljö. EMEC_DS_man ual.pdf EMEC_DS_man ual.pdf ELSÄK-FS Elsäkerhetsverkets författningssamling Mr0201.pdf EMC EMEC Systemsimulator EMI EMMA EMP EMC, Electromagnetic Compatibility, är utrustningars egenskap att fungera tillfredställande i sin elektromagnetiska miljö utan att oacceptabelt påverka någonting i denna miljö. Översätts med elektromagnetisk förenlighet, samexistens eller kompatibilitet. Då EMC råder existerar inga störningsproblem pga. elektromagnetisk störning. Electromagnetic Environment Classification, datorbaserat simuleringsverktyg för analys och beräkningar av elektromagnetiska egenskaper i installationer innehållande elektrisk och elektronisk utrustning. Electro Magnetic Interference. Störningar på grund av elektromagnetisk strålning, främst från HF-källor, såsom radiosändare, men även datorer. ElektroMagnetisk Miljö användarhandbok. EMMA ingår inte i CD POINT utan är en separat publikation. EMP, Electromagnetic Pulse, elektromagnetisk puls alstrad vid sprängning av kärnladdning. EMEC_DS_man ual.pdf EMEC-info.pdf EMMA_info.pdf EMEC_DS_man ual.pdf EN European Standard (Norme Europeen), EU SShbk_sepdf.pdf EPP Enhanced Parallell Port, IEEE Std

14 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 14 () ERIT ESD Extern RitningsIndatering via Transfil, hjälpsystem för inleverans av ritningar till Försvarsmaktens system för dokumentationshantering, BORIS, och för anläggningsdokumentation, B.R.A. ESD, Electrostatic Discharge, urladdning av elektrostatiskt laddat föremål. Jämför begreppet statisk elektricitet; laddning bunden på föremål som är isolerat från zonens referens (jord). erithandbok.pdf EMEC_DS_man ual.pdf ETA Händelseträd (Event Tree Analysis) Ethernet Standard för lokala nätverk (LAN). ISO/IEC (ANSI/IEEEStd 802.3). EUROCOM Europeisk militär kommunikationsstandard overgrip.pdf F European Computer Driving Licence (ECDL) Evaluering Europeiskt datorkörkort. FAGPL Säkerhetsteknisk utvärdering av ett system eller systemkomponent gentemot specificerade säkerhetskrav samt bedömning av mekanismstyrkan hos ingående säkerhetsmekanismer. fallskyddsutrustning FAQ Föreskrifter och anvisningar gemensamma stabsplatser Utrustning som selar, linor, krokar mm. som används som personskydd vid arbete på hög höjd, i maste och torn etc. Frequently Asked Questions. Dokument som besvarar de vanligaste frågorna i en Newsgrupp eller datorpostlista. FAQ-dokument bör studeras innan man ställer en fråga till en lista eller en News-grupp för att undvika att upprepa en vanlig fråga. Hsak_s_b.pdf fallskydd.pdf FAS Företagsavtal om säkerhetsskydd Matsak_g.pdf Fast Ethernet LAN-standard IEEE Std 802.3u-1995

15 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 15 () Fast sekundärskydd Fast virtuell förbindelse Även Tight buffer, optofiber med ett fast pålagt sekundärskydd av plast eller nylon utanpå primärskyddet Permanent Virtual Circuit (PVC). Fast lagrad information i paketförmedlade nät, för att åstadkomma en fast kopplad förbindelse i nätet. grona.pdf FBF Försvarets bok- och blankettförråd Hsak_s_b.pdf FB-kod Firmabokstavskod, bokstavskod som anger en ritnings ursprung ritnnorm.pdf FC Funktionscentrum FDDI Fibre Distributed Data Interface. LAN-standard 100 Mbps ringnät. FFS Försvarets författningssamling Matsak_g.pdf FH Företagshemlig (uppgifter vilka enligt lagen om skydd för företagshemligheter är sekretessbelagda) Matsak_g.pdf FHS Försvarshögskolan Hsak_s_b.pdf FIB Försvarsmaktens interna bestämmelser Hsak_s_b.pdf FIKA File Transfer Protocol Fiberkabel, optofiber för fältbruk inom bl.a. TS 9000 FTP Filöverföringsprotokoll. En standard enligt vilken datafiler, framför allt programfiler, överförs via Internet. overgrip.pdf FIN Installationsanvisningar Fasta anläggningar Gen_inst/FIN/ startfin-pdf Firewall Fjärranslutning Brandvägg, programvara som skyddar ett datorsystem mot obehörig access. Används i datorer som bl a är Internet-anslutna. Anslutning av kundutrustning till datex eller datapak, där anslutning sker via fast datelförbindelse och bärfrekvensmodem. FM Försvarsmakten FMVhbavv.pdf FM HIT Försvarmaktens handbok för informationsteknik. Nu ersatt av DIT. Matsak_g.pdf FM IP-nät Se Försvarsmaktens IP-nät. FM ITK Försvarsmaktens informationstekniska katalog. I FM ITK finns aktuella avtal samt produkt- och versionsrekommendationer.

16 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 16 () FM LS Se Försvarsmaktens ledningssystem. FM TA Försvarsmaktens tekniska arkitektur. FMEA FMECA Feleffektanalys (Fault Modes and Effects Analysis) Feleffekt- och kritikalitetsanalys (Fault Modes Effects and Criticality Analysis) FML Flygmaterielledningen inom FMV Matsak_g.pdf FMLC FörsvarsMaktens LarmCentral FMBev_rev3.pd f FMLOG Försvarsmaktens organisation för stöd och underhåll. Huvudkontor i Karlstad. unt.pdf FMP Försvarsmaktsplan Matsak_g.pdf FMUhC Försvarsmaktens Underhållscentrum FMVhbavv.pdf FMV Försvarets materielverk Hsak_s_b.pdf FMV H Avv FMV Handbok Avveckling FMVhbavv.pdf FOA Försvarets Forskningsanstalt. Fort F Fortifikationsförvaltningen Mr0201.pdf FORTV Fortifikationsverket Hsak_s_b.pdf FoT Forskning och teknikutveckling. FPAN Försvarsmaktens personalansvarsnämnd Hsak_s_b.pdf FRA Försvarets radioanstalt Mr0201.pdf FRACAS Fragmentering Frame Relay FREJ88 Felrapporteringssystem (Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System) En process som delar upp datapaket i mindre delar när transportnätet ej kan sända det ursprungliga paketet. Används bl a på internet. Ett protokoll enligt ITU-T-rekommendation I.122, för paketförmedling i digitala transmissionssystem. Funktioner för felkontroll och omsändning har väsentligen eliminerats, baserat på förväntad god förbindelsekvalitet, så att betydligt högre hastigheter än Försvarsmaktens system för förnödenhetsdataregistrering FMVhbavv.pdf FS Föreskrift Mr0201.pdf FSC Försvarets sjukvårdscentrum FMVhbavv.pdf

17 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 17 () FSD Försvarsstandard, Sverige SShbk_sepdf.pdf FTA Felträdsanalys (Fault Tree Analysis) FTAM File Transfer Access and Management. Filöverföringsprotokoll. FTN Försvarets Telenät. FTP FTP File Transfer Protocol. Protokoll för överföring av filer mellan datorer, ingående i TCP/ IP-serien. Foiled Twisted Pair, en partvinnad kabel med en gemensam skärm av aluminiumfolie runt alla par. En äldre beteckning är F-UTP, men beteckningen FTP rekommenderas för kabeln. mobilanat0531.p df FUN Försvarets underrättelsenämnd Hsak_s_b.pdf Funktionsmodell Funktionsmodell är en modell avsedd för utvärdering av idéer och metoder. EMEC_DS_man ual.pdf FV Flygvapnet Mr0201.pdf FVL Flygvapenledning Mr0201.pdf FYI For Your Information. Betyder ungefär "bara så att du vet". En del av TCP/IPs RFC-dokumentation. Innehåller ej teknisk information eller standarder, utan mer generell information om TCP/IP. Fö Försvarsdepartementet FMVhbavv.pdf Förband Förband, skola eller centrum inom Försvarsmakten. Försvarsmaktens avvägningsprocess Försvarsmaktens intranät Försvarsmaktens IPnät Leds av HKV STRA och syftar till att balansera behov mot medel. Det av flera logiskt sammankopplade, såväl fasta som rörliga, förbands-lan uppbyggda nätverk som möjliggör för användarna inom Försvarsmakten att dela och sprida Försvarsmaktsintern information. FM IP-nät. Det landsomfattande IP-routernät (bärarnät för routertrafik), ingående i Försvarsmaktens fasta nät, som utgör grunden till Försvarsmaktens WAN. Kommunikation över FM IP-nät sker enligt den TCP/IP-standard som används i Internet. Tillåtna protok

18 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 18 () G Försvarsmaktens IS/ IT livscykelmodell En gemensam livscykelmodell för all IS/ITverksamhet inom Försvarsmakten. Livscykelmodellen bygger på de etablerade standarderna ISO/IEC och Gateway Enhet som ger omvandling mellan olika protokoll. GOF Grund- Och Förvaltningsdata FMVhbavv.pdf Gpl Gemensam stabsplats Hsak_s_b.pdf GPS Global Positioning System Hsak_s_b.pdf GRUFF Gränssnitt GSM GUI Grunder för anskaffning av FTN-anläggningar, dokument. Anslutningspunkt mellan olika typer av utrustningar. System för mobiltelefoni, Global Service Mobile Graphical User Interface. Beteckning för grafiskt användargränssnitt. Inh_anl_o.pdf FMBev_rev3.pd f H H Handbok Matsak_g.pdf H Hemlig Matsak_g.pdf H EX Handbok expeditionstjänst Matsak_g.pdf H Förnavv H Förnförs H SUA H SystSäk Försvarsmaktens handbok för förnödenhetsavveckling Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning Handbok för Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal Försvarsmaktens Handbok för Systemsäkerhet FMVhbavv.pdf h_fornfors.pdf Hsak_s_b.pdf FMVhbavv.pdf

19 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 19 () H SÄK H SÄK IT H UhFred H0, H1, H2, H3 Halv duplex Handterminal Handbok för Försvarsmaktens Säkerhetsskyddstjänst Handbok för Försvarsmaktens Säkerhetstjänst, Informationsteknik M Försvarsmaktens Handbok för Underhållstjänst i fred Beteckningar på infoklasser Överföring av data kan ske i både sänd- och mottagarriktning, men bara i en riktning åt gången. Kallas även handdator och ansluts till larmcentral för driftsättning, service, underhåll, felsökning nyckelladdning mm. Hsak_s_b.pdf FMVhbavv.pdf Matsak_g.pdf FMBev_rev3.pdf HAZOP Hazard and Operability Study HCFC HDLC Helpdesk Ofullständigt halogenerade klor-fluor-karboner typ R22, köldmedium i klimatanläggningar, förbjudet från 2002 High Level Data Link Control. Synkront länkskiktsprotokoll (synkronisering, felkontroll m m ingår). Kund- och/eller användarstödsfunktion. Normalt utformad som ett ärendehanteringssystem där frågor från användare registreras, ev åtgärdas direkt eller lottas vidare. anv_klimatanl.pd f HHA Hälsoriskanalys (Health Hazard Analysis) HIT Försvarsmaktens handbok för informationsteknik. Ersatt av DIT DIT_01.pdf HKV Försvarsmaktens högkvarter Matsak_g.pdf HKV KRI Krigsplanläggningsledningen i Högkvarteret FMVhbavv.pdf HKV KRI UH Underhållsavdelningen i Högkvarteret (HKV avvecklingsenhet ingår) FMVhbavv.pdf HKV PROT Högkvarterets Protokollavdelning Hsak_s_b.pdf HMÅL Handbok Målsättning

20 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 20 () I HPM HTML http Hub hydda hytt HPM, High Power Microwave, högeffekt pulsad mikrovåg. Avsiktligt genererad elektromagnetisk mikrovågspuls med hög effekt, som sänds mot system med elektronik för att åstadkomma funktionspåverkan genom störning eller förstörelse. Hypertext Markup Language. Sidbeskrivningsspråket för dokument i World Wide Web. Innehåller direktiv för hantering av typsnitt, bilder och länkar till andra dokument. Det är HTML som gör att man kan klicka i dokument i WWW och bli förflyttad till ett anna Hypertext Transfer Protocol. Programspråk på Internet. Det protokoll som ligger till grund för överföring av dokument i World Wide Web. Term för ett centralt distributionssystem i strukturerade kabelsystem. Huben svarar för att anpassa olika LAN:s logiska topologi till det, vanligen, stjärnformade kabelnätet. Huben gör som regel erforderlig elektrisk mediaanpassning, och kan direkt använd. Kallas inom försvaret ofta för nätnav. Uttryck som används inom Flygvapnet för transportabelt utrymme för i första hand sambandsutrustning. Hyddor är i allmänhet fast placerade för en viss funktion. Benämning på transportabelt utrymme, oftast inom förband som har lednings- och/ eller sambandsfunktioner. En hytt är oftast fordonmonterad eller monterad på lastväxlarram. EMEC_DS_man ual.pdf cont-portal-pdf cont-portal-pdf IAB Internet Activities Board. En referensgrupp av forskare och yrkesmänniskor i USA som ursprungligen angav utvecklingen av TCP/ IP och Internet.

21 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 21 () ICMP IEC IEEE Internet Control Message Protocol. Den del av IP-protokollet som hanterar fel- och kontrollmeddelanden. Används bl a av routrar för att återrapportera fel till ursprunglig källa. International Electrotechnical Commission Globalt standardiseringsorgan för det elektrotekniska området. Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society. Uttalas: "I-triple- E". En sammanslutning av bland annat elektronikingenjörer i USA som bland annat standardiserar lokala nät. Jämför IEEE 802. IEEE CSMA/CD; "Ethernet" IEEE Token Passing Bus IEEE Token Passing Ring IEEE Metropolitan Area Network IETF Internet Engineering Task Force. En funktion under IAB (se d o) som består av över 40 arbetsgrupper och som arbetar med att vidareutveckla Internet-tekniken. IF Installationsföreskrift (ingår i FIN) startfin.pdf IFTEX IGES IHK IKR-materiel Försvarsmaktens instruktion för förvaring och transport av explosiva varor Initial Graphics Exchange Specification. En standard som spänner över tekniska illustrationer, konstruktionsritningar, dataapplikationer och sifferhantering. Ingenjörsvetenskapsakademin, Kran och hisskommission Inkurant materiel. Får endast lagras avskilt från kurant materiel Mr0201.pdf FMVhbavv.pdf ILS Integrated Logistic Support IML-F Instruktion militär luftfart Mr0201.pdf Inbyggt system Eng. embedded system. Datorsystem som är inbyggt i en utrustning eller i ett större system och som inte är synligt och åtkomligt som dator för användaren.

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 IT-kommissionen Adress: Observatoriet för IT-infrastruktur, IT-kommissionen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 2002:209 SHU EXAMENSARBETE IP-TELEFONI Framtiden för telekommunikation? STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ HANDLEDARE: HÅKAN GULLIKSSON, TFE UTFÖRT AV: ROGER GRANBERG, MIKAEL PETERSON PROGRAM: ELEKTROINGENJÖRSPROGRAMMET II FÖRORD Detta examensarbete är del av

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

R A P P O R T 1 9 9 2. :-:;: L :-;:r : : : : : ; : y4w : : : ;- y.-. : -.-:-:. :-: v.. : :.. : - tjänster. Olle Dopping

R A P P O R T 1 9 9 2. :-:;: L :-;:r : : : : : ; : y4w : : : ;- y.-. : -.-:-:. :-: v.. : :.. : - tjänster. Olle Dopping A P P O Olle Dopping R A P P O R T 1 9 9 2 : - v v.. : :.. :-:;: L :-;:r : : : : : ; : y4w : : : ;- y.-. : -.-:-:. :-: tjänster Olle Dopping ISSN 0281-8574 TELDOK och författaren TELDOK uppmuntrar till

Läs mer

Routing av IP-telefoni med TRIP

Routing av IP-telefoni med TRIP Routing av IP-telefoni med TRIP Lars Olsson Per Bergman Lidebrandt Examensarbete Kungliga Tekniska Högskolan - Datateknik Januari 2002 Sammanfattning: Om telefoni över Internet gradvis slår igenom så kommer

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

IP-Telefoni VoIP Voice Over IP

IP-Telefoni VoIP Voice Over IP IP-Telefoni VoIP Voice Over IP Joakim Storrank, 25460 Institutionen för Informationsbehandling Åbo Akademi ABSTRAKT VoIP gör det möjligt att ringa telefonsamtal med hjälp av ett datornätverk, t.ex Internet.

Läs mer

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system Processer och metoder för utveckling av inbyggda system DAVID SVÄRD Examensarbete Civilingenjörsprogrammet för Elektroteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datorteknik Göteborg 2003 Innehållet

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer

Kommunikationsgränssnitt med CANopen

Kommunikationsgränssnitt med CANopen Kommunikationsgränssnitt med CANopen Communication interface with CANopen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Elektroingenjör ANDERS KLAVMARK TERJE VIKINGSSON Examinator: Bill Karlström Institutionen

Läs mer

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se 107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se Årsrapport Säkerhetstjänst 2011 Årsrapport säkerhetstjänst 2011 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST Innehåll

Läs mer

Bredbandsstrategi. 1. Sammanfattning 1 (20)

Bredbandsstrategi. 1. Sammanfattning 1 (20) 1 (20) Version: 1.0 Typ: Strategi Fastställds: KF 2013-04-24, 46 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. för Sverige 3. för Jämtlands län 4. Principer för kommunala

Läs mer

IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv

IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv Januari 2005 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Svante Barck-Holst, Henrik Christiansson, Arne Vidström IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv Försvarsanalys 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

Läs mer

TRÅDLÖSA NÄTVERK I BORÅS TÄTORT EN STUDIE OM SÄKERHET OCH

TRÅDLÖSA NÄTVERK I BORÅS TÄTORT EN STUDIE OM SÄKERHET OCH TRÅDLÖSA NÄTVERK I BORÅS TÄTORT EN STUDIE OM SÄKERHET OCH SKYDD Kandidatuppsats i Informatik Carl Nordin Fredrik Olausson VT 2009:KI08 Svensk titel: Trådlösa nätverk i Borås tätort - En studie om säkerhet

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet Sidan 1 av 29 Samhällets informationssäkerhet 2006 Lägesbedömning 2007 2008 2009 Innehållsförteckning Sid 2(29) 1 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 2 Inledning... 5 2.1 KBM:s uppdrag...

Läs mer

Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson 2001:208 SHU EXAMENSARBETE Från manuell till datoriserad informationsbehandling en aktionsstudie Jan Engberg, Cathrin Pettersson Data- och systemvetenskapliga programmet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

WEBWEU Webbteknik fra n bo rjan.

WEBWEU Webbteknik fra n bo rjan. WEBWEU Webbteknik fra n bo rjan. WEBBUTVECKLING Internet Föregångaren till Internet, Arpanet, tog sin start runt 1969 i Kalifornien, USA utvecklades som ett militärt forskningsprojekt i USA. I slutet av

Läs mer