Förkortningar och begrepp i CD POINT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förkortningar och begrepp i CD POINT"

Transkript

1 Förkortningar och begrepp i CD POINT

2 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 2 () Förkortningar och begrepp i CD POINT A Dennna förteckning innehåller begrepp och förkortningar som förekommer i dokumenten i CD POINT. Vissa andra ord och förkortningar som kan ha allmänt intresse ha också tagits med. I kolumnen till höger, Hänvisn, visas källan (i vissa fall en av källorna) till termen för att den som så önskar ska kunna hämta mer ingående beskrivningar av de förekommande termerna. Termen eller uttrycket kan också finnas på fler ställen i CD POINT. Alla termer har dock inte alltid källhänvisningar. A/S Asynkron/Synkron kompon.pdf AAL Access Begreppet används inom datakommunikation för åtkomst av datakommunikationstjänster. Ackreditering ATM Adaption Layer. Skikt 3 i ATM definierat enligt ATM Forum. Skiktet tillhandahåller anpassning för olika typer av transporttjänster. Godkännande från säkerhetssynpunkt. ACSE Association Control Service Element. ADB Automatisk databehandling Hsak_s_b.pdf ADMD ADR AFS A-kraft Administrative Management Domain. En domän som administreras av en X.400-operatör. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg). Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (numera Arbetsmiljöverkets författningssamling). Begrepp inom strömförsörjning som avser funktioner som kan undvaras vid avbrott i elkraftförsörjningen. Kan vara t ex belysning, värme och motorvärmaruttag. Se även B- och C-kraft. h_fornfors.pdf Mr0201.pdf elverk.pdf Aktiv HUB En LAN-enhet som förstärker signalerna.

3 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 3 () Allmänt datanät ALMA ALTA Datanät som anordnas och sköts av en teleförvaltning och som erbjuder dataöverföringstjänster till alla. Allmän Materieltypsindelning. Används för strukturering av del E i Generell dokumentation för anläggningsproduktion. Modern masttyp som ska användas som ersättning för äldre masttyper. Dok/Gendok/ Allmorie.pdf register.pdf AML Arbetsmiljölagen AML Armématerielledningen inom FMV Matsak_g.pdf AMP/FG AMUS Allmänt materielplaneringssystem för anläggningsmateriel, försvarsgemensamt Allmänt materieluppföljningssystem (för armén, underhållskostnad m m) FMVhbavv.pdf FMVhbavv.pdf AN AccessNod. Analog signal ANL ANLDOK-D ANLDOK-S Signal som svänger analytiskt (icke språngvis), t ex vid överföring av tal i telefonnätet. FB-kod (firmabokstavskod) för FMV/FM tillhöriga ritningar. Handbok för datorstödd produktion av anläggningsdokument Handbok för framtagning av specifikationer för fasta anläggningar. bra.pdf Dok/ ANLDOK_D ANLÖ Anvisning Anläggningsöverlämning Inh_anlo_b.pdf ANSI American National Standards Institute. OmKravspecificering.pdf Anslutningskabel Ansluter utrustning till uttag, Equipment Cable (Definition i SS-EN 50173). AOL Arbetsorderledare FMVhbavv.pdf AOP Allied Ordnance Publication, NATO SShbk_sepdf.pdf API Apparat Application Program Interface. Ett gränssnitt i en applikation för att nå underliggande nättjänster. Även Apple Programming Interface. Fungerar som ett klister mellan olika program. Quickdraw 3D är ett sådant. Med apparat avses en funktionell enhet med egen funktion bestående av kretsar och komponenter. Apparaten är fysiskt sammanhängande och kan hanteras separat. EMEC_DS_man ual.pdf

4 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 4 () Applikation ARGUS ARKIV F ARP ASCII ASN.1 Funktionsstödjande programvaruprodukt. Den programvara som används av slutanvändaren. Materieluppföljningssystem för armén (kontroll av garantiåtaganden m m) Arkivtjänst hos myndigheter som hör till Försvarsdepartementet Address Resolution Protocol. En TCP/IPprocedur, som översätter IP-adresser till Ethernetadresser. American Standard Code for Information Interchange. Den vanligaste teckenuppsättningen för icke IBM-utrustning. Abstract Syntax Notation One. Internationell standard notation för att beskriva data. Ett språk från OSI för att beskriva datatyper på ett sätt som är oberoende av datorstrukturer och representationstekniker. FMVhbavv.pdf FMVhbavv.pdf ASS Arbetarskyddsstyrelsen Mr0201.pdf ASSI Asynkron överföring ATL ATM Avtal om Säkerhetsskydd jämte SäkerhetsskyddsInstruktion Start-stopp-överföring. Till varje tecken läggs en start- och en stoppbit, tecknen överförs teckenvis. Automatisk Teletrafik Landsomfattande. ATL är Försvarsmaktens kretsförmedlade nät för tele - och datakommunikation Asynchronous Transfer Mode. Är en form av "Cell Relay", förenklad paketförmedling där informationen förs över i celler med relativt kort, fix längd. ATM-Forum heter intressegruppen. IEEE projekt P1357 behandlar ATM. Matsak_g.pdf FMBev_rev3.pdf ATN Allmänna telefonnätet kompon.pdf Auktorisation Formellt beslut att bemyndiga produktägare att ny- eller vidareutveckla Försvarsmaktens IS/IT-verksamhet.

5 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 5 () B B-kraft B.R.A Backbone Backkanal Balanserad kabel Bandbredd Begrepp inom strömförsörjning som avser funktioner som accepterar avbrott i elkraftförsörjningen under kortare eller längre tid. För prioriterade funktioner i fasta, mobila och transportabla anläggningar. Se även A- och C-kraft. FMV Bild- och Ritningshantering för Anläggningsritningar På svenska "ryggradsnät", huvudkabeln i ett nätverk som t ex bilder samman flera nätverk i en fastighet, kan också omfatta större områden som städer och länder. Begreppet kommer ursprungligen från Ethernet, då ett lodrätt segment knöt samman de horisontel Kanal som tillåter överföring av kvittenser och annan styrinformation i motsatt riktning mot huvudkanalen. Balanced Cable, kabelkarakteristika (Definition i SS-EN 50173). Den maximala frekvens som kan överföras på en optofiber över ett bestämt avstånd, ofta 1 km. Bandbredd skrivs MHz x km. Divideras (MHz x km) med överföringsavståndet erhålls aktuell bandbredd för optofibern. elverk.pdf grona.pdf BAS Begränsat Avtal om Säkerhetsskydd Matsak_g.pdf BASSA Baud Begränsat Avtal om Säkerhetsskydd vid Sekretessbelagt Arbete Enhet för modulationshastighet (ej samma som överföringshastighet). Matsak_g.pdf BBK Boverkets handbok om betongkonstruktioner Mr0201.pdf BBR Boverkets Byggregler Hsak_s_b.pdf BCL Bestämmelser för civil luftfart Mr0201.pdf Bel-La Padulamodellen Säkerhetsmodell utvecklad av Bel-La Padula. Denna modell delar bl a in informationen och användaren i ett antal säkerhetsnivåer. BFS Boverkets författningssamling

6 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 6 () BGP Border Gateway Protocol. Ett Internet routingprotokoll definierat enligt RFC Bit Binär siffra (0 eller 1). Bit/s Bitar per sekund, mått på dataöverföringshastighet bit/s kan skrivas som 1 kbit/ s, bit/s kan skrivas som 1 Mbit/s. BKR Boverkets konstruktionsregler BKS Behörighetskontrollsystem boris.pdf BoA Beslut om användning. BOOTP Bootstrap Protocol. Ett protokoll i protokollstacken TCP/IP som låter en nätverksansluten enhet begära konfigureringsinformation från en BOOTP-server. BORIS Bild- och ritningsinformationssystem FMVhbavv.pdf Borview Bps Betraktningsprogram (viewer) för ritningfiler från system BORIS. Kan hämtas gratis fråm FMV ILS Tinfos hemsida (www.fmv.se/ tinfo/index.htm) Bitar per sekund. Mått på överföringshastighet. Ett tecken motsvarar oftast 8 bitar. (Vid asynkron överföring används ofta 10 bitar, 1 startbit, 8 databitar och 1 stoppbit). Måttenhet för antalet överförda bitar per sekund vid datakommunikation. bra.pdf Bps Bits per sekund kompon.pdf BRA Brattbergsram Brandvägg BRI Bild- och ritningsinformationssystem för anläggningsdokumentation Brand-, vatten- och gastät kabelgenomföring för intagning av kablar i anläggningar. Elektronisk utrustning eller program som placeras mellan två eller flera nätverk t.ex. mellan ett internt och ett extern nät. Brandväggens huvudsakliga funktion är normalt att fungera som ett skalskydd, d.v.s. styra vilken trafik som tilllåts passera mellan näten. Basic Rate Interface. Grundabonnemanget för en ISDN-anslutning. Ger två B-kanaler à 64 kbps var samt en D-kanal med 16 kbps (2B+D). I Sverige kallar Telia detta abonnemang för Access Duo. FMVhbavv.pdf F9333.pdf itsakerhet.pdf Broadcast Ett meddelande som sänds till alla enheter.

7 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 7 () BSK Boverkets handbok för stålkonstruktioner Mr0201.pdf BT3 Bevakningsterminal typ 3 placerad hos FMLC. FMBev_rev3.pd f BTD Behov, Tillgång och Differens FMVhbavv.pdf BTK Befattningstypkatalog för befattningstyper vid Försvarsmakten Stamfördelning, knutpunkt i fastighetsnät (Definition i SS-EN 50173). Hsak_s_b.pdf Byte En grupp av bitar, vanligen åtta stycken. C Byggnadscentral Bärskensystem Benämning på system för montering av utrustning i mobila enheter, som hytter eller containrar. inneh07.pdf C AL Chefen för Arméledningen Matsak_g.pdf C FVL Chefen för Flygvapenledningen Matsak_g.pdf C ML Chefen för Marinledningen Matsak_g.pdf C MRA Chef med rätt att teckna avtal FMVhbavv.pdf Cache CAL CALS CAMA CAT 5 Litet dedicerat RAM-minne som används t ex för att snabba upp hanteringen av hårddisken och andra relativt långsamma yttre enheter. FIltyp (suffix) för datafiler för ritningar enligt standarden CALS. Standardformatet för inleverans i B.R.A. Computer aided Acquisition and Logistic Support. Strategi, innehållande standarder som används bl a av amerikanska försvaret för att samordna digital teknisk information om vapensystem m m. CALS förutsätter bl a SGML för textdokument. Kommunikationskoncept byggt på EDI-standarder, framtaget av Försvarsmakten. Benämning på kategori 5, en typ av STP- och UTP-kabel som används för ledningsdragning av datanät. Kategori 5 är en kvalitetsbeteckning. bra.pdf fastnt.pdf

8 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 8 () CCITT CDE Comité Consultatif International Telegrafique et Telefonique. Internationella rådgivande telegraf och telefonikommittén, standardiseringsorgan underställt Internationella Teleunionen, ITU. Common Desktop Enviroment. Benämning på COSE:s skrivbordsmiljö. CDUA Central drift- och underhållsansvarig. CE CE märkning (EC mark of conformity) Central produktägare (CPÄ) CEPT Se Produktägare. Conference Européenne des Postes et des Telecommunications. Europeiskt samarbetsorgan för telekommunikation i allmänna nät. Medlemmar är olika teleförvaltningar. CERT Computer Emergency Response Team. CERT-Alerts Certifiering CFC Rapporter om svagheter som kan hota ITsäkerheten. Formellt fastställande av resultatet från en evaluering. Fullständigt halogenerade klor-fluor-karboner typ R12, R502, köldmedium i klimatanläggningar, förbjudet från 2002 itsakerhet.pdf anv_klimatanl.p df CIDR Classless InterDomain Routing. C-kraft CMW COE COE MANUAL Begrepp inom strömförsörjning som avser funktioner som kräver avbrottsfri elkraftförsörjning under kortare eller längre tid. För bl.a. datoriserade ledningssystem och prioriterade larm- och övervakningsfunktioner krävs ofta avbrottsfri elkraftförsörjning. Se även A- och B-kraft. Compartemented Mod Workstation. Säkerhetssystem för arbetsstationers operativsystem. Contingent Owned Equipment. Förnödenheter som tillförts missionen från bidragarlandet. Handbok från FN som reglerar ansvarsförhållanden och återbetalning av hyreskostnader. elverk.pdf H_fornfors.pdf H_fornfors.pdf

9 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 9 () Container COST SHA- RING COTS Ett utrymme, vanligen i normalt containerutförande, men även andra utrymmen med särskilda krav. Begreppet container innebär att utvändiga mått är standardiserade enligt ISO och övriga konstruktionskrav har lägst standard enligt ISO. Kostnadsfördelning mellan länder. I regel baserad på ett MoU (se nedan). Commercial off the shelf. Begrepp för kommersiellt tillgängliga standardprodukter, s.k. hyllvara. cont-portal-pdf H_fornfors.pdf CPL Chef Produktionsledning Mr0201.pdf CPÄ Central produktägare. Se Produktägare. D CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. En nätstyrningsprincip i till exempel LAN. Innebär att sändaren lyssnar efter paus och därefter sänder. Under sändning övervakar sändaren att ingen annan sänder. Data Over Voice Datakommunikation Datapak Förkortas DOV, utrustning för att utnyttja befintlig tvåtråds telefonanslutning för datakommunikation utan att störa telefontrafiken. DOV kan användas för punkt till punktförbindelse mellan abonnent och växelplats. Utbyte av data mellan funktionsenheter med hjälp av dataöverföring och i enlighet med protokoll. Telias publika dataöverföringstjänst baserad på paketförmedlingsteknik. stromf2.pdf Datasamtal Uppkopplad förbindelse i datanät. Datatillsats Datex Anslutningsenhet för datautrustningar i digitala abonnentväxlar. Telias publika dataöverföringstjänst baserad på kretskopplingsteknik. DATO Informationssystem för Tekniska order FMVhbavv.pdf DCC Data Circuit Concentrator. Datexkoncentrator.

10 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 10 () DCE DDF Data Circuit-terminating Equipment. Anslutningsenhet mellan datexnätet och kundägd datautrustning. Digitalt distributionsfält (75 ohms koax), telefoni. DDI-skåp Skåp för dator- och datornätinstallationer genkrav.pdf De factostandard DECT En funktion som är så spridd att det bildat en inofficiell standard. Kallas även för "industristandard". Digital Enhanced Cordless Telephone. Bärbar trådlös telefoni inom företagsväxelområdet. DEF STAN Defence Standard, Storbritannien SShbk_sepdf.pdf Delsystem Delta DELTA DES DET Detektor DGA DHCP DIANA Med delsystem avses en eller flera apparater, vilka är en del av ett system med uppgift att utföra en del av systemets uppgifter. Informationssystem för försvarets reservmaterielförsörjning Modern masttyp som ska användas som ersättning för äldre masttyper. Data Encryption Standard, krypteringsalgoritm Data Terminal Equipment. Kundägd datautrustning, t ex datorer, bildskärmsterminaler och skrivare. Fysiska enheter med olika typer av detekteringsprinciper t.ex. Vibrationsdetektering, (detektorslinga, ITEC 301 äldre mekanisk typ). Seismisk detektering (detektor DS421 K ny elektronisk typ). Magnetkontakter (DC111). Magnetkontakter (DC115). Délégation Générale pour l'armement, Frankrike Dynamic Host Configuration Protocol. Protokoll som tillåter exempelvis en NC att starta upp sitt operativsystem ("boota") via ett nätverk, samt att väja en ledig och tillåten IP-adress och överföra konfigureringsinformation över nätverket. Datoriserat system för diarieföring av handlingar EMEC_DS_man ual.pdf FMVhbavv.pdf register.pdf FMBev_rev3.pdf SShbk_sepdf.pdf Hsak_s_b.pdf

11 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 11 () DIDAS Driftdatasystem FMVhbavv.pdf Digital signal DIS DIT Anv Lokala Nät Draft International Standard (ISO DIS), ännu ej fastställd ISO-standard som förväntas fastställas inom snar framtid. Direktiv för Försvarsmaktens informationssystem/informationsteknikverksamhet, DIT 01 HKV 09626: Risksarbarhetsanalys.pdf DME Distributed Mangement Environment. DNA DNS DOD DOD-STD DOS Days of Supply Digital Network Architecture. Digital Equipments arkitektur för datanätverk. Domain Name System. Service som översätter datorers namn som t ex argo.kib.ki.se till IP-nummer som t ex Varje Internetdomän har minst en dator som fungerar som DNS-server och gör översättningar till IP-nummer. Department of Defense, det amerikanska försvarsdepartementet. Standard fastställd av det amerikanska försvarsdepartementet. Det antal dagar som förbanden skall vara självförsörjande i händelse av avbrott från normala försörjningsvägar. Detta regleras i SOP. SShbk_sepdf.pdf H_fornfors.pdf DOV Data over voice kompon.pdf DPNSS Drift och underhåll DRY LEASE DSE DTD Protokoll för GK-signalering (Gemensam Kanalsignalering) i telenät. Avser signalering för att koppla upp och ned samtal, dirigera trafik m m framförs i en separat kanal. Samlande namn för den verksamhet som syftar till att vidmakthålla befintliga system och produkter på anbefalld nivå. Den kostnad som FN ersätter bidragarlandet för "bristsättning av förnödenheter". Avsedd för t ex anskaffning av substitut i hemlandet. Data Switching Exchange. Växel i datexnätet. Dokument Type Definition. Dokumentmalla som används i SGML. H_fornfors.pdf

12 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 12 () DTMF Dual Tone Multi Frequency. Tonsignalering i telefoni. DUC Direkt underställd chef Hsak_s_b.pdf Duplex Dynamisk routing Dämpning Överföring av data kan ske samtidigt i sändoch mottagarriktning. Vägval för paket genom ett internet, som görs utgående från aktuell nätbild. Olika paket kan routas olika vägar, fast de skall till samma mål. Försvagning av ljus utmed en optofiber. Mäts i db, decibel. grona.pdf DÖL Driftöverlämning FMBev_rev3.pdf E E/O Elektro/Optisk kompon.pdf ECDL Se European Computer Driving Licence. EDI EDIFACT Electronic Data Interchange. Översändning av dokument på elektronisk väg. Electronic Data Interchange for Commerce and Transport. EEC European Economic Community SShbk_sepdf.pdf EHA Säkerhetsanalys för miljö (Environmental Hazard Analysis) EIA Electric Industry Association EISA Elektromagnetisk miljö, elmiljö Extended Industry Standard Architecture. 32-bitars bussarkitektur. Kompatibel med ISA. Med elektromagnetisk miljö, elmiljö, avses alla elektromagnetiska fenomen existerande i en given volym. EMEC_DS_man ual.pdf

13 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 13 () Elkvalitet Elmiljöegenskaper Med elkvalitet avses alla typer av störningar på strömförsörjning (oberoende av försörjningsutrustning eller -system) och inte enbart de långvariga avvikelser man traditionellt vill undvika. Exempel på avvikelser är spänningsvariationer, långvarig och kortvarig över- och underspänning, spänningsavbrott, överlagrad främmande spänning, högfrekvensstörningar, distorsion och andra avvikelser från ideal sinusform, övertoner samt frekvensvariationer. Med elmiljöegenskaper avses utrustnings tålighet mot elektromagnetisk miljö samt utrustningspåverkan på denna miljö. EMEC_DS_man ual.pdf EMEC_DS_man ual.pdf ELSÄK-FS Elsäkerhetsverkets författningssamling Mr0201.pdf EMC EMEC Systemsimulator EMI EMMA EMP EMC, Electromagnetic Compatibility, är utrustningars egenskap att fungera tillfredställande i sin elektromagnetiska miljö utan att oacceptabelt påverka någonting i denna miljö. Översätts med elektromagnetisk förenlighet, samexistens eller kompatibilitet. Då EMC råder existerar inga störningsproblem pga. elektromagnetisk störning. Electromagnetic Environment Classification, datorbaserat simuleringsverktyg för analys och beräkningar av elektromagnetiska egenskaper i installationer innehållande elektrisk och elektronisk utrustning. Electro Magnetic Interference. Störningar på grund av elektromagnetisk strålning, främst från HF-källor, såsom radiosändare, men även datorer. ElektroMagnetisk Miljö användarhandbok. EMMA ingår inte i CD POINT utan är en separat publikation. EMP, Electromagnetic Pulse, elektromagnetisk puls alstrad vid sprängning av kärnladdning. EMEC_DS_man ual.pdf EMEC-info.pdf EMMA_info.pdf EMEC_DS_man ual.pdf EN European Standard (Norme Europeen), EU SShbk_sepdf.pdf EPP Enhanced Parallell Port, IEEE Std

14 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 14 () ERIT ESD Extern RitningsIndatering via Transfil, hjälpsystem för inleverans av ritningar till Försvarsmaktens system för dokumentationshantering, BORIS, och för anläggningsdokumentation, B.R.A. ESD, Electrostatic Discharge, urladdning av elektrostatiskt laddat föremål. Jämför begreppet statisk elektricitet; laddning bunden på föremål som är isolerat från zonens referens (jord). erithandbok.pdf EMEC_DS_man ual.pdf ETA Händelseträd (Event Tree Analysis) Ethernet Standard för lokala nätverk (LAN). ISO/IEC (ANSI/IEEEStd 802.3). EUROCOM Europeisk militär kommunikationsstandard overgrip.pdf F European Computer Driving Licence (ECDL) Evaluering Europeiskt datorkörkort. FAGPL Säkerhetsteknisk utvärdering av ett system eller systemkomponent gentemot specificerade säkerhetskrav samt bedömning av mekanismstyrkan hos ingående säkerhetsmekanismer. fallskyddsutrustning FAQ Föreskrifter och anvisningar gemensamma stabsplatser Utrustning som selar, linor, krokar mm. som används som personskydd vid arbete på hög höjd, i maste och torn etc. Frequently Asked Questions. Dokument som besvarar de vanligaste frågorna i en Newsgrupp eller datorpostlista. FAQ-dokument bör studeras innan man ställer en fråga till en lista eller en News-grupp för att undvika att upprepa en vanlig fråga. Hsak_s_b.pdf fallskydd.pdf FAS Företagsavtal om säkerhetsskydd Matsak_g.pdf Fast Ethernet LAN-standard IEEE Std 802.3u-1995

15 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 15 () Fast sekundärskydd Fast virtuell förbindelse Även Tight buffer, optofiber med ett fast pålagt sekundärskydd av plast eller nylon utanpå primärskyddet Permanent Virtual Circuit (PVC). Fast lagrad information i paketförmedlade nät, för att åstadkomma en fast kopplad förbindelse i nätet. grona.pdf FBF Försvarets bok- och blankettförråd Hsak_s_b.pdf FB-kod Firmabokstavskod, bokstavskod som anger en ritnings ursprung ritnnorm.pdf FC Funktionscentrum FDDI Fibre Distributed Data Interface. LAN-standard 100 Mbps ringnät. FFS Försvarets författningssamling Matsak_g.pdf FH Företagshemlig (uppgifter vilka enligt lagen om skydd för företagshemligheter är sekretessbelagda) Matsak_g.pdf FHS Försvarshögskolan Hsak_s_b.pdf FIB Försvarsmaktens interna bestämmelser Hsak_s_b.pdf FIKA File Transfer Protocol Fiberkabel, optofiber för fältbruk inom bl.a. TS 9000 FTP Filöverföringsprotokoll. En standard enligt vilken datafiler, framför allt programfiler, överförs via Internet. overgrip.pdf FIN Installationsanvisningar Fasta anläggningar Gen_inst/FIN/ startfin-pdf Firewall Fjärranslutning Brandvägg, programvara som skyddar ett datorsystem mot obehörig access. Används i datorer som bl a är Internet-anslutna. Anslutning av kundutrustning till datex eller datapak, där anslutning sker via fast datelförbindelse och bärfrekvensmodem. FM Försvarsmakten FMVhbavv.pdf FM HIT Försvarmaktens handbok för informationsteknik. Nu ersatt av DIT. Matsak_g.pdf FM IP-nät Se Försvarsmaktens IP-nät. FM ITK Försvarsmaktens informationstekniska katalog. I FM ITK finns aktuella avtal samt produkt- och versionsrekommendationer.

16 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 16 () FM LS Se Försvarsmaktens ledningssystem. FM TA Försvarsmaktens tekniska arkitektur. FMEA FMECA Feleffektanalys (Fault Modes and Effects Analysis) Feleffekt- och kritikalitetsanalys (Fault Modes Effects and Criticality Analysis) FML Flygmaterielledningen inom FMV Matsak_g.pdf FMLC FörsvarsMaktens LarmCentral FMBev_rev3.pd f FMLOG Försvarsmaktens organisation för stöd och underhåll. Huvudkontor i Karlstad. unt.pdf FMP Försvarsmaktsplan Matsak_g.pdf FMUhC Försvarsmaktens Underhållscentrum FMVhbavv.pdf FMV Försvarets materielverk Hsak_s_b.pdf FMV H Avv FMV Handbok Avveckling FMVhbavv.pdf FOA Försvarets Forskningsanstalt. Fort F Fortifikationsförvaltningen Mr0201.pdf FORTV Fortifikationsverket Hsak_s_b.pdf FoT Forskning och teknikutveckling. FPAN Försvarsmaktens personalansvarsnämnd Hsak_s_b.pdf FRA Försvarets radioanstalt Mr0201.pdf FRACAS Fragmentering Frame Relay FREJ88 Felrapporteringssystem (Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System) En process som delar upp datapaket i mindre delar när transportnätet ej kan sända det ursprungliga paketet. Används bl a på internet. Ett protokoll enligt ITU-T-rekommendation I.122, för paketförmedling i digitala transmissionssystem. Funktioner för felkontroll och omsändning har väsentligen eliminerats, baserat på förväntad god förbindelsekvalitet, så att betydligt högre hastigheter än Försvarsmaktens system för förnödenhetsdataregistrering FMVhbavv.pdf FS Föreskrift Mr0201.pdf FSC Försvarets sjukvårdscentrum FMVhbavv.pdf

17 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 17 () FSD Försvarsstandard, Sverige SShbk_sepdf.pdf FTA Felträdsanalys (Fault Tree Analysis) FTAM File Transfer Access and Management. Filöverföringsprotokoll. FTN Försvarets Telenät. FTP FTP File Transfer Protocol. Protokoll för överföring av filer mellan datorer, ingående i TCP/ IP-serien. Foiled Twisted Pair, en partvinnad kabel med en gemensam skärm av aluminiumfolie runt alla par. En äldre beteckning är F-UTP, men beteckningen FTP rekommenderas för kabeln. mobilanat0531.p df FUN Försvarets underrättelsenämnd Hsak_s_b.pdf Funktionsmodell Funktionsmodell är en modell avsedd för utvärdering av idéer och metoder. EMEC_DS_man ual.pdf FV Flygvapnet Mr0201.pdf FVL Flygvapenledning Mr0201.pdf FYI For Your Information. Betyder ungefär "bara så att du vet". En del av TCP/IPs RFC-dokumentation. Innehåller ej teknisk information eller standarder, utan mer generell information om TCP/IP. Fö Försvarsdepartementet FMVhbavv.pdf Förband Förband, skola eller centrum inom Försvarsmakten. Försvarsmaktens avvägningsprocess Försvarsmaktens intranät Försvarsmaktens IPnät Leds av HKV STRA och syftar till att balansera behov mot medel. Det av flera logiskt sammankopplade, såväl fasta som rörliga, förbands-lan uppbyggda nätverk som möjliggör för användarna inom Försvarsmakten att dela och sprida Försvarsmaktsintern information. FM IP-nät. Det landsomfattande IP-routernät (bärarnät för routertrafik), ingående i Försvarsmaktens fasta nät, som utgör grunden till Försvarsmaktens WAN. Kommunikation över FM IP-nät sker enligt den TCP/IP-standard som används i Internet. Tillåtna protok

18 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 18 () G Försvarsmaktens IS/ IT livscykelmodell En gemensam livscykelmodell för all IS/ITverksamhet inom Försvarsmakten. Livscykelmodellen bygger på de etablerade standarderna ISO/IEC och Gateway Enhet som ger omvandling mellan olika protokoll. GOF Grund- Och Förvaltningsdata FMVhbavv.pdf Gpl Gemensam stabsplats Hsak_s_b.pdf GPS Global Positioning System Hsak_s_b.pdf GRUFF Gränssnitt GSM GUI Grunder för anskaffning av FTN-anläggningar, dokument. Anslutningspunkt mellan olika typer av utrustningar. System för mobiltelefoni, Global Service Mobile Graphical User Interface. Beteckning för grafiskt användargränssnitt. Inh_anl_o.pdf FMBev_rev3.pd f H H Handbok Matsak_g.pdf H Hemlig Matsak_g.pdf H EX Handbok expeditionstjänst Matsak_g.pdf H Förnavv H Förnförs H SUA H SystSäk Försvarsmaktens handbok för förnödenhetsavveckling Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning Handbok för Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal Försvarsmaktens Handbok för Systemsäkerhet FMVhbavv.pdf h_fornfors.pdf Hsak_s_b.pdf FMVhbavv.pdf

19 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 19 () H SÄK H SÄK IT H UhFred H0, H1, H2, H3 Halv duplex Handterminal Handbok för Försvarsmaktens Säkerhetsskyddstjänst Handbok för Försvarsmaktens Säkerhetstjänst, Informationsteknik M Försvarsmaktens Handbok för Underhållstjänst i fred Beteckningar på infoklasser Överföring av data kan ske i både sänd- och mottagarriktning, men bara i en riktning åt gången. Kallas även handdator och ansluts till larmcentral för driftsättning, service, underhåll, felsökning nyckelladdning mm. Hsak_s_b.pdf FMVhbavv.pdf Matsak_g.pdf FMBev_rev3.pdf HAZOP Hazard and Operability Study HCFC HDLC Helpdesk Ofullständigt halogenerade klor-fluor-karboner typ R22, köldmedium i klimatanläggningar, förbjudet från 2002 High Level Data Link Control. Synkront länkskiktsprotokoll (synkronisering, felkontroll m m ingår). Kund- och/eller användarstödsfunktion. Normalt utformad som ett ärendehanteringssystem där frågor från användare registreras, ev åtgärdas direkt eller lottas vidare. anv_klimatanl.pd f HHA Hälsoriskanalys (Health Hazard Analysis) HIT Försvarsmaktens handbok för informationsteknik. Ersatt av DIT DIT_01.pdf HKV Försvarsmaktens högkvarter Matsak_g.pdf HKV KRI Krigsplanläggningsledningen i Högkvarteret FMVhbavv.pdf HKV KRI UH Underhållsavdelningen i Högkvarteret (HKV avvecklingsenhet ingår) FMVhbavv.pdf HKV PROT Högkvarterets Protokollavdelning Hsak_s_b.pdf HMÅL Handbok Målsättning

20 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 20 () I HPM HTML http Hub hydda hytt HPM, High Power Microwave, högeffekt pulsad mikrovåg. Avsiktligt genererad elektromagnetisk mikrovågspuls med hög effekt, som sänds mot system med elektronik för att åstadkomma funktionspåverkan genom störning eller förstörelse. Hypertext Markup Language. Sidbeskrivningsspråket för dokument i World Wide Web. Innehåller direktiv för hantering av typsnitt, bilder och länkar till andra dokument. Det är HTML som gör att man kan klicka i dokument i WWW och bli förflyttad till ett anna Hypertext Transfer Protocol. Programspråk på Internet. Det protokoll som ligger till grund för överföring av dokument i World Wide Web. Term för ett centralt distributionssystem i strukturerade kabelsystem. Huben svarar för att anpassa olika LAN:s logiska topologi till det, vanligen, stjärnformade kabelnätet. Huben gör som regel erforderlig elektrisk mediaanpassning, och kan direkt använd. Kallas inom försvaret ofta för nätnav. Uttryck som används inom Flygvapnet för transportabelt utrymme för i första hand sambandsutrustning. Hyddor är i allmänhet fast placerade för en viss funktion. Benämning på transportabelt utrymme, oftast inom förband som har lednings- och/ eller sambandsfunktioner. En hytt är oftast fordonmonterad eller monterad på lastväxlarram. EMEC_DS_man ual.pdf cont-portal-pdf cont-portal-pdf IAB Internet Activities Board. En referensgrupp av forskare och yrkesmänniskor i USA som ursprungligen angav utvecklingen av TCP/ IP och Internet.

21 Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 21 () ICMP IEC IEEE Internet Control Message Protocol. Den del av IP-protokollet som hanterar fel- och kontrollmeddelanden. Används bl a av routrar för att återrapportera fel till ursprunglig källa. International Electrotechnical Commission Globalt standardiseringsorgan för det elektrotekniska området. Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society. Uttalas: "I-triple- E". En sammanslutning av bland annat elektronikingenjörer i USA som bland annat standardiserar lokala nät. Jämför IEEE 802. IEEE CSMA/CD; "Ethernet" IEEE Token Passing Bus IEEE Token Passing Ring IEEE Metropolitan Area Network IETF Internet Engineering Task Force. En funktion under IAB (se d o) som består av över 40 arbetsgrupper och som arbetar med att vidareutveckla Internet-tekniken. IF Installationsföreskrift (ingår i FIN) startfin.pdf IFTEX IGES IHK IKR-materiel Försvarsmaktens instruktion för förvaring och transport av explosiva varor Initial Graphics Exchange Specification. En standard som spänner över tekniska illustrationer, konstruktionsritningar, dataapplikationer och sifferhantering. Ingenjörsvetenskapsakademin, Kran och hisskommission Inkurant materiel. Får endast lagras avskilt från kurant materiel Mr0201.pdf FMVhbavv.pdf ILS Integrated Logistic Support IML-F Instruktion militär luftfart Mr0201.pdf Inbyggt system Eng. embedded system. Datorsystem som är inbyggt i en utrustning eller i ett större system och som inte är synligt och åtkomligt som dator för användaren.

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Felkorrektion. Att bekräfta paket. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Felkorrektion. Att bekräfta paket. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Felkorrektion (Felrättande kod, FEC) Omsändning Stop-and-wait Go-back-n Selective-repeate 2 Att bekräfta paket Grundprincipen i omsändningsproceduren

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

IT-SÄKERHET LOKALA NÄT

IT-SÄKERHET LOKALA NÄT 2008-06-01 Sida 1 (16) IT-SÄKERHET LOKALA NÄT ALLMÄNT... 3 Referenser... 4 DEFINITIONER... 4 Ackreditering... 4 RÖS... 5 RÖS vissa definitioner... 5 RÖS-strategi... 5 FRAMTAGNINGSPROCESSEN... 6 Allmänt...

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se> DA HT2011: F18 Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn Länklagret Applikationer Hanterar transport av data över ett medium -Trådbundna medier -Trådlösa medier Finns också protokoll

Läs mer

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström Nätverk Jonas Sjöström jonas.sjostrom@dis.uu.se Baserat primärt på kapitel 4 i Brookshear (2008) samt valda kapitel ur Gralla Agenda 1. Protokoll 2. LAN och WAN 3. Kort om infrastruktur 4. Paketering och

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

OH Slides F: Wide Area Networks

OH Slides F: Wide Area Networks OH Slides F: Wide Area Networks Packet-/circuit-switching ISDN ATM Many of the following slides includes figures from F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems. fourth edition,

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer

Internet och kommunikation. Kommunikation

Internet och kommunikation. Kommunikation Internet och kommunikation Internet är bara en del av kommunikationsutveckling. Andra typer av kommunikation: - rökpuffar - runskrift - tal - ord - telefon 1 Kommunikation För kommunikation krävs minst

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

OH Slides E: Local Area Networks. Repeater. Vanliga LANtopologier. Några av IEEE 802 protokollen. Hub. Ring. Stjärnnät. Buss

OH Slides E: Local Area Networks. Repeater. Vanliga LANtopologier. Några av IEEE 802 protokollen. Hub. Ring. Stjärnnät. Buss OH Slides E: Local Area Networks Many of the following slides includes figures from F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems. fourth edition, Addison-Wesley Longman Ltd., Essex,

Läs mer

Omtentamen i Datakommunikation för E2

Omtentamen i Datakommunikation för E2 Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson Omtentamen i Datakommunikation för E2 0 januari 2000. Tillåtna hjälpmedel utöver bifogat

Läs mer

Kommunikationssystem grundkurs, 2G1501 Övningar modul 1 Dataöverföring & fysisk infrastruktur 1 Dataöverföring

Kommunikationssystem grundkurs, 2G1501 Övningar modul 1 Dataöverföring & fysisk infrastruktur 1 Dataöverföring 1 Dataöverföring Syfte: Förstå begreppen dämpning och förstärkning av en signal. Kunna räkna i db och kunna använda det till beräkning av effektbudget. Ha en känsla för sambandet mellan bandbredd (Hz)

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

Internetprotokollen. Maria Kihl

Internetprotokollen. Maria Kihl Internetprotokollen Maria Kihl Läsanvisningar Kihl & Andersson: 7.1-7.6, 10.1-3 Stallings: 14.1-4, 15.1-3 Forouzan 5th: 9.2.2, 18.1, 18.2.1, 18.4.1-3, 18.5.1, 19.1.1-2, 22.1.1, 22.2, 23, 24.1-3 2 Repetition

Läs mer

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap OMTENTAMEN I DATAKOMMUNIKATION, VT2008 Tisdag 08-06-10 kl. 08.15 13.15 Ansvarig lärare: Katarina Asplund Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

EMEC Dokumentationsstöd Användarhandledning

EMEC Dokumentationsstöd Användarhandledning EMEC Dokumentationsstöd Användarhandledning 2003 AerotechTelub och FMV EMEC Dokumentationsstöd Innehåll Innehåll Inledning Allmänt Systemkrav Installation... 1... 1... 1 Kända brister/svagheter... 2 Support

Läs mer

Föreläsning 6. Nät management (1/3) Nät management (2/3) Nätstyrning Intelligenta nät Protokoll och protokollfamiljer Exempelsystem: ISDN

Föreläsning 6. Nät management (1/3) Nät management (2/3) Nätstyrning Intelligenta nät Protokoll och protokollfamiljer Exempelsystem: ISDN Föreläsning 6 Nätstyrning Intelligenta nät Protokoll och protokollfamiljer Exempelsystem: ISDN 10/22/01 Bengt Sahlin 1 Nät management (1/3) Network management Nätet kräver styrning, operativ aktivitet,

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet behandlar också grundläggande

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson.RUWIDWWDGHO VQLQJVI UVODJWLOORPWHQWDPHQL'DWRUNRPPXQLNDWLRQI U' MDQXDULNO 7LOOnWQDKMlOSPHGHOXW

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Datakommunikation. Magnus Jonsson. Workstation. Laptop computer. Ethernet. Magnus Jonsson, Halmstad University, Sweden. Upplägg

Datakommunikation. Magnus Jonsson. Workstation. Laptop computer. Ethernet. Magnus Jonsson, Halmstad University, Sweden. Upplägg Datakommunikation Magnus Jonsson Internet Satellite Laptop computer Workstation Ethernet Cray Supercomputer Satellite dish Upplägg Några begrepp och typer av nätverk och kommunikationssystem Alternativ

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Teoriuppgifter. 21.12.2011 v.1.1

Teoriuppgifter. 21.12.2011 v.1.1 Teoriuppgifter Din uppgift är att besvara nedannämnda frågor genom att välja det bästa svaret av de alternativ som ges, det vill säga det som är så rätt som möjligt. Anteckna svaret på ett skilt svarspapper.

Läs mer

5. Internet, TCP/IP och Applikationer

5. Internet, TCP/IP och Applikationer 5. Internet, TCP/IP och Applikationer 5.1 INTERNET - internet Ett internet (litet i!) är en samling av nätverk som kan kommunicera med varandra, alltså ett nätverk av nätverk. Det internet som är mest

Läs mer

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Detta är våra förslag till lösningar av tentauppgifterna. Andra lösningar och svar kan också ha gett poäng på uppgiften beroende på hur lösningarna

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix Installationsguide Nimbus Alarm Server för Fidelix TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNNINGE 08 532 57262 Fidelix Sverige AB Sokraftsvägen 16A 135 70 Stockholm 08 556 558 30 Om larmöverföring Överföringen görs

Läs mer

2015-01-20. Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur

2015-01-20. Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur 2015-01-20 Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur Innehåll 1. Begrepp - Nättopologi... 3 2. Begrepp - Nod, Site och Punkt... 4 3. Begrepp - Kanalisation... 4 4. Begrepp - Kabelnät... 5 5.

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2 DT113G - Nätverksteknik 2, 7,5 hp Nätverksteknik 2 Lennart Franked email:lennart.franked@miun.se Tel:060-148683 Informationsteknologi och medier / Informations- och Kommunikationssystem (ITM/IKS) Mittuniversitetet

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: IP (v4) Nätmasken ARP Adresstilldelning och DHCP

Denna genomgång behandlar följande: IP (v4) Nätmasken ARP Adresstilldelning och DHCP itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: IP (v4) Nätmasken ARP Adresstilldelning och DHCP Internet Protocol (IP) Huvudsakliga protokollet för kommunikation på Internet (och lokala nätverk) En IP-adress

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT) ETS052 Datorkommunikation Sluttentamen: 2014-10-29, 14-19

LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT) ETS052 Datorkommunikation Sluttentamen: 2014-10-29, 14-19 LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT) ETS052 Datorkommunikation Sluttentamen: 2014-10-29, 14-19 Instruktioner: Svara tydligt på varje uppgift. Du får lov att använda en miniräknare.

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:148) om ämnesplan för ämnet dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade

Läs mer

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet TRÅDLÖS KOMMUNIKATION Inledning En stor del av den IT-utrustning som finns på marknaden idag och som i allt större

Läs mer

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Spanning Tree Att bygga träd av grafer som kan se ut hur som helst Hindra paket att gå runt i oändliga loopar Bygga effektiva transportvägar Spanning

Läs mer

Denial of Services attacker. en översikt

Denial of Services attacker. en översikt Denial of Services attacker en översikt Tobias Rogell Säkra datorsysten, HT-04 Vad är en DOS attack En Denail of Service attack går ut på att en attackerare vill hindra en webbserver, router eller någon

Läs mer

Systemsäkerhetsverksamhet

Systemsäkerhetsverksamhet 1 Systemsäkerhetsverksamhet Systemsäkerhet definieras som Egenskapen hos ett system att inte orsaka person-, egendoms-, eller miljöskada. Här ställs krav på den systemsäkerhetsverksamhet som leverantören

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

Kapitel 8 o 9: LUNET o SUNET

Kapitel 8 o 9: LUNET o SUNET Kapitel 8 o 9: Internet LUNET o SUNET Jens A Andersson Finns Internet? Och varför fungerar det då? 2 Vad är Internet? Internet ägs ej av en enskild organisation. Styrs till viss del av Internet Society

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

Voltimums Expertpanel Tele och Data

Voltimums Expertpanel Tele och Data Voltimums Expertpanel Tele och Data Mats Stahl ELKO Hans Engberg Nexans Thomas Andersson Schneider Nätverken får allt större betydelse Framtidens datanätverk Trendspaning Bostäder Kommersiella fastigheter

Läs mer

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Kommunikation 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Några årtal (1800-talet) Telegrafen https://www.youtube.com/watch?v=drlxz GMWnfI https://www.youtube.com/watch?v=jt9zm _-2S6g 1972 försvinner all manuell

Läs mer

Brandväggs-lösningar

Brandväggs-lösningar Brandväggs-lösningar Minimera komplexiteten Nätverkstjänster Finns kända och okända Förenkla Ta bort alla onödiga tjänster Ta bort onödig trafik Ta bort onödiga hostar Spärra trafik Spärra hellre för mycket

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

och Nexans sortiment

och Nexans sortiment Vanliga frågor och svar om EMC-anpassade kablar och Nexans sortiment I vissa sammanhang ställs krav på att elektriska eller elektroniska anläggningar är EMC-anpassade. Vad innebär detta för de kablar som

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Säker e-kommunikation 2009-04-22

Säker e-kommunikation 2009-04-22 Säker e-kommunikation 2009-04-22 Leif Forsman Logica 2008. All rights reserved Agenda - Inledning - Bakgrund och historik - Vilka risker och hot finns? - Vilka säkerhetslösningar finns det för att skydda

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

MOB RASYST L16 /S, M8323-160010

MOB RASYST L16 /S, M8323-160010 Vårdsystem FM M7782-020141 Sida 1 av 9 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN MOB RASYST L16 /S, M8323-160010 Allmänt Detta GT-schema behandlar grundinstallation för aktuellt system. I samband med kontrollen

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Kapitel 10, 11 o 12: Nätdrift, Säkerhet. Publika telenätet. Informationsöverföring. Jens A Andersson. Telenäten är digitala.

Kapitel 10, 11 o 12: Nätdrift, Säkerhet. Publika telenätet. Informationsöverföring. Jens A Andersson. Telenäten är digitala. Kapitel 10, 11 o 12: Nätdrift, Säkerhet Jens A Andersson Publika telenätet Digitalt lokalstation Trunknät Accessnät Analogt Analogt 2 Informationsöverföring Telenäten är digitala. PCM i lokalstationerna

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

DYGNET RUNT ÅRET OM. Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM. Ett ständigt insatt insatsförband.

DYGNET RUNT ÅRET OM. Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM. Ett ständigt insatt insatsförband. DYGNET RUNT ÅRET OM Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM. Ett ständigt insatt insatsförband. FMTM STÖDJER FÖRSVARSMAKTENS FÖRBAND Försvarsmakten 2013 Formgivning och illustration: FMTM, Örebro

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

BEGREPP/KOMPONENTER Innehållsförteckning

BEGREPP/KOMPONENTER Innehållsförteckning 2004-06-01 Sida 1 (16) BEGREPP/KOMPONENTER Innehållsförteckning ALLMÄNT... 3 HUB... 3 MULTIPLEXORER... 3 MODEM... 4 Fjärrmodem... 4 Korthållsmodem... 4 Data Over Voice-modem... 4 KRYPTERING... 4 Delsträckskryptering...

Läs mer

LexCom Home Performance Triple Play System

LexCom Home Performance Triple Play System Allt i ett nätverk för bostäder Triple Play System Katalog 2011 Presentation P80721 Distribuera bredband (Internet), TV och telefoni i ett och samma system Huvudenheten i LexCom Home Perfomance systemet

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Telefoninäten. Jens A Andersson

Telefoninäten. Jens A Andersson Telefoninäten Jens A Andersson Referens-modeller OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande nät 2 Data communication After

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav Telia Centrex IP DataNet Generella krav 1 Vad du behöver veta om Centrex IP med bärartjänsten DataNet Det här dokumentet är avsedd för din telefoni/dataavdelning och innehåller information om vilka generella

Läs mer

Signalhastighet och bithastighet. Dämpning och distorsion. Dämpning. Olika fibertyper olika dispersion

Signalhastighet och bithastighet. Dämpning och distorsion. Dämpning. Olika fibertyper olika dispersion OH slides B: Media and Electrical Interfaces Mainly about the physical layer (Layer 1) DTE A Lager 5-7: Applikation Session Presentation 4. Transport Many of the following slides includes figures from

Läs mer

Standarder och tjänster för fastighetsnäten

Standarder och tjänster för fastighetsnäten Standarder och tjänster för fastighetsnäten Joakim Carlsson EIO Ansv. Tele, data och säkerhet Vad är ett nät? Wide Area Network WAN WAN, MAN, CAN, LAN? Metropolitan Area Network MAN To other Networks Local

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2003-06-17 Bilaga 5 19 630:691 25 HÖGKVARTERET Sida 1 (5)

FÖRSVARSMAKTEN 2003-06-17 Bilaga 5 19 630:691 25 HÖGKVARTERET Sida 1 (5) HÖGKVARTERET Sida 1 (5) IS MARK 04 Programvaror (Preliminär omfattning) Taktiskt Internet (Levereras av FMV) Auktoriseras genom FMV försorg. Operativsystem Server + MS Windows NT 1) 4.0 SP6a Eng med hotfixar

Läs mer