1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A."

Transkript

1 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Denna produkt, komponent B, är avsedd att användas som lim tillsammans med komponent A. Produkten får inte användas på annat sätt än den avsedda användningen enligt ovan. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Namn: CC Höganäs Byggkeramik AB Adress: Box Ekeby Telefon nr: Fax nr: E-post: 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefonnummer i Sverige: 112 Tillgängliga utanför kontorstid: Ja Nej 2 FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt direktiv 1999/45/EG Produkten är inte klassificerad som farlig enligt gällande bestämmelser, direktiv 1999/45/EG. 2.2 Märkningsuppgifter Märkning enligt direktiv 1999/45/EG Produkten är inte märkningspliktig enligt gällande bestämmelser, direktiv 1999/45/EG. Innehåller: Titandioxid (1-3%) 2.3 Andra faror Inga kända då produkten är baserad på vattenbaserad dispersion med fyllmedel. PBT-och vpvb-bedömning: Produkten bedöms, utifrån tillgängliga data, inte innehålla PBT-ämnen (svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska) eller vpvb-ämnen (mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande) enligt REACH (förordning (EG) nr 1907/2006) bilaga XIII. sida 1 av 8

2 3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.2 Blandningar Klassificering enligt ämnesdirektivet (67/548/EEG) och CLP-förordningen (1272/2008/EG) Ämnesnamn Konc. (vikt-%) CAS-nr EINECS-nr Farosymbol/ Faroklass + kategori Riskfraser/ Faroangivelser Titandioxid ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmän information: Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Vid inandning: För ut personen i friska luften och håll personen under uppsyn. Kontakta läkare vid obehag. Vid hudkontakt: Tvätta huden med tvål och vatten, därefter applicera en fet kräm. Kontakta läkare vid hudutslag. Vid kontakt med ögonen: Spola med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare för rådgivning. Vid förtäring: Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla inte kräkningen. Om det ändå sker, håll huvudet lågt så kräkning ej kommer in i lungorna. Kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Vid inandning Om arbete sker i små och dåligt ventilerade rum kan ge obehag, huvudvärk och trötthetskänsla. Vid hudkontakt Kan verka irriterande vid exponering och orsaka eksem. Vid kontakt med ögonen Produkten verkar irriterande vid ögonkontakt. Vid förtäring Förtäring kan orsaka illamående och ev. kräkningar. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Följ råden som ges i avsnitt 4.1. Dock förväntas ingen kraftig reaktion då produkten är oklassificerad. Vid medvetslöshet, offret hålls varm och placeras i framstupa sidoläge. sida 2 av 8

3 5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Produkten är inte brännbar. Lämpliga släckmedel Väljs beroende på omgivning, t.ex. vattendimma, kemiskt pulver, skum eller kolsyra. Olämpliga släckmedel Vattenstråle, då det sprider branden, 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Vid upphettning/brand kan skadliga rökgaser utvecklas. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Vid all brandbekämpning bör adekvat skyddsutrustning användas. Heltäckande skyddsutrustning och friskluftsmask rekommenderas. 6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Undvik direktkontakt med produkten. Använd lämplig skyddsutrustning se avsnitt Miljöskyddsåtgärder Låt inte produkten rinna ut i avlopp eller miljö. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Uppsamlas med vätskebindande material, t.ex. sand, och hanteras som kemikalieavfall. Låt inte produkten rinna ut i avlopp eller miljö. Vid utsläpp till miljö ska miljömyndigheterna kontaktas. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt För mer information gällande begränsning av exponeringen/personligt skydd eller avfallshantering, se avsnitt 8 och HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Försiktighetsmått Tillräcklig ventilation ska finnas vid arbete med produkten. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämpliga skyddskläder. Tillgång till ögondusch bör finnas. Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen Produkten ska ej hanteras i närheten av mat och dryck. Ät, drick eller rök ej medan produkten används. Tvätta huden efter varje arbetspass, före måltid, rökning och toalettbesök. sida 3 av 8

4 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Produkten ska lagras försluten i sitt original-emballage på en torr och välventilerad plats. 7.3 Specifik slutanvändning Denna produkt är avsedd att användas som lim tillsammans med komponent A. 8 BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Hygieniskt gränsvärde, Sverige Ämne Cas-nr Nivågränsvärde (NGV) Korttidsvärde (KTV) Titanium dioxid -totaldamm mg/m Källa: AFS 2011:18 (Hygieniska gränsvärden) 8.2 Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Nöddusch och möjlighet till ögonspolning ska finnas på arbetsplatsen. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas vid blandning av komponent A och B. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning Ögonskydd/ansiktsskydd: Ögonskydd ska användas vid risk för stänk. Ögonskydden ska följa EN166. Hudskydd/Handskydd: Använd skyddshandskar av PVC eller gummi. Handskarna ska följa EN 374. Andningsskydd: Andningsskydd ska användas vid dåliga ventilerade utrymmen. Andningsskydd med gasfilter A2 ska användas. Termisk fara Termiska skyddskläder ska överensstämma med rådande standard. Begränsning av miljöexponering Se avsnitt 6 och FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Parameter Resultat Utseende: Grön tjockflytande pasta Lukt: Svag Lukttröskel: Ingen information ph: 8,5-9,5 Smältpunkt: Kokpunkt: sida 4 av 8

5 Flampunkt: Brännbarhet: Avdunstningshastighet: Ångtryck: Ångdensitet: Densitet: 1,4 kg/l Relativ densitet: 1,4 Löslighet i vatten: Blandbar Fördelningskoefficient: Fördelningskoefficient: Fördelningskoefficient: Självantändningstemperatur: Sönderfallstemperatur: Viskositet: Ingen information Explosiva egenskaper: Oxiderande egenskaper: 9.2 Annan information: Ingen annan information finns tillgänglig för produkten. 10 STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning Kemisk stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning Risken för farliga reaktioner Inga kända, vid normala temperaturer och rekommenderad användning Förhållanden som ska undvikas Undgå extrema temperaturer-frost och stark upphettning Oförenliga material Inga kända Farliga sönderdelningsprodukter Vid upphettning/brand kan skadliga rökgaser utvecklas. sida 5 av 8

6 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Produkten är inte klassificerad som akut toxisk. Irritation Produkten är inte klassificerad som irriterande. Frätande effekt Produkten är inte klassificerad som frätande. Sensibilisering Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande. Toxicitet vid upprepad dosering Produkten är inte toxisk vid upprepad dosering. Cancerogenitet Produkten är inte klassificerad som cancerogen. Mutagenitet Produkten är inte klassificerad som mutagen. Reproduktionstoxicitet Produkten är inte klassificerad som reproduktionstoxisk. 12 EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Allmän effekt Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig Persistens och nedbrytbarhet Produkten är ej lätt nedbrytbar Bioackumuleringsförmåga Ingen information finns tillgänglig för produkten Rörlighet i jord Ingen information finns tillgänglig för produkten Resultat av PBT- och vpvb- bedömning Produkten bedöms, utifrån tillgängliga data, inte innehålla PBT-ämnen (svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska) eller vpvb-ämnen (mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande) enligt REACH (förordning (EG) nr 1907/2006) bilaga XIII Andra skadliga effekter Inga kända. sida 6 av 8

7 13 AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Omhänderta avfall, spill och förpackningsavfall enligt lokala bestämmelser och nationell lagstiftning (enligt Avfallsförordningen 2011:927). Förslag på avfallskod enligt Avfallsförordningen 2011:927: Annat färg- och lackavfall än det som anges i TRANSPORT INFORMATION Produkten är inte klassificerad som farligt gods UN-nummer 14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Nationella och EU bestämmelser: Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:18) om Hygieniska gränsvärden. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) Kemikaliesäkerhetsbedömning Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för produkten. sida 7 av 8

8 16 ANNAN INFORMATION Riskfraser och faroangivelser i fulltext från avsnitt 3.2 Revision Denna version av säkerhetsdatabladet ersätter alla tidigare versioner. Utvärderingsmetoder för klassificering Kemikalieinspektionens föreskrift KIFS 2005:7 om klassificering och märkning av kemiska produkter. Viktiga litteraturreferenser och källor för data ESIS (European Chemical Substances Information System) Tidigare säkerhetsdatablad sida 8 av 8

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Mellan 2000 Artikelnr : 4008, 14008 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produkt nr. REACH registreringsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 6692/17 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 01437/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Attribut Twin

Säkerhetsdatablad Attribut Twin Revisionsdatum: 19.01.2015 Säkerhetsdatablad Attribut Twin 1. Attribut SG 70 Version 3.0 Revisionsdatum: 02.01.2014 2. Hussar WG Version 1.0 Revisionsdatum: 06.01.2014 www.bayercropscience.se ATTRIBUT

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA Säkerhetsdatablad daterat 16/5/2015, utgåva 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Produktsäkerhetsinformationsblad

Produktsäkerhetsinformationsblad Produktsäkerhetsinformationsblad Enligt kraven i Artikel 32 i Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Synonymer Registreringsnummer

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 äkerhetsdatablad ida: 1 / 8 * AVNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer